Chvíle

Hledám varianty 'chvíle' [ chvílí (1) chvíli (55) chvíle (43) ]. Nalezeno 97 veršù.
Genesis 27:44...k mému bratru Lábanovi do Cháranu. Pobuď nějakou chvíli u něj, než pomine zuřivost tvého bratra, než se od...
Genesis 29:20...za Ráchel sedm let a zdálo se mu to jako pouhá chvíle, protože ji miloval. Potom Jákob Lábanovi řekl: "Můj...
Genesis 35:17...Ráchel rodit a měla těžký porod. V nejtěžší chvíli porodní bába řekla: "Neboj se, i tentokrát budeš...
Genesis 39:5...domu a svěřil mu do rukou všechno, co měl. Od  chvíle Hospodin domu toho Egypťana požehnal. Díky Josefovi...
Genesis 42:24...tlumočníka, a tak nevěděli, že jim rozumí. V tu chvíli se od nich odvrátil a rozplakal se. Potom se k nim...
Exodus 5:23...lid tak trápíš? Proč jsi sem vůbec poslal? Od chvíle, kdy jsem přišel, abych tvým jménem mluvil k...
Exodus 17:4...k Hospodinu: "Co mám s tímto lidem dělat? Za chvíli ukamenují!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vyjdi před...
Exodus 33:5...Jste tvrdošíjný lid. Kdybych s vámi šel jedinou chvíli, musel bych vás vyhladit. Nyní se zbavte ozdob,...
Jozue 14:10...naživu, jak slíbil. Je tomu čtyřicet pět let od chvíle, kdy to Hospodin řekl Mojžíšovi, když Izrael putoval...
1. Samuel 4:20...přemohly bolesti. Ženy, které pomáhaly, ve chvíli, kdy umírala, řekly: "Neboj se, máš syna!" Ona však...
1. Samuel 7:2...posvětili jeho syna Eleazara, aby ji střežil. Od chvíle, kdy Truhla spočinula v Kiriat-jearimu, uběhlo mnoho...
1. Samuel 9:24...tebe," řekl Samuel. "Přijmi to a jez. Pro tuto chvíli, právě pro tebe to bylo určeno, ještě než jsem...
1. Samuel 9:27...napřed." Když odešel, řekl mu: "Zastav se na chvíli. Uslyšíš ode Boží slovo." Tehdy vzal Samuel...
1. Samuel 25:8...chlapcům laskavost, přicházíme přece ve šťastnou chvíli. Dej tedy prosím svým služebníkům i svému synu...
1. Samuel 25:37...vystřízlivěl, mu to všechno vyprávěla. V tu chvíli ho ranila mrtvice a on ztuhl jako kámen. Asi po...
2. Královská 5:26...řekl mu na to Elíša. "Copak je teď vhodná chvíle brát stříbro a šaty, háje a vinice, brav a skot,...
2. Letopisů 5:13..."Je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!" V tu chvíli ten dům, totiž Hospodinův chrám, naplnil oblak....
2. Letopisů 20:22..."Chvála Hospodinu! Jeho láska trvá na věky!" Ve chvíli, kdy začali zpívat a oslavovat, Hospodin proti...
2. Letopisů 29:27...nechal přinést na oltáři zápalnou oběť. Ve chvíli, kdy začala oběť, začalo se zpívat a troubit...
2. Letopisů 31:10...kněz Azariáš z domu Sádokova mu odpověděl: "Od chvíle, kdy lidé začali do Hospodinova chrámu přinášet...
Ester 4:14...jediná ze všech Židů vyvázneš. Budeš-li v tuto chvíli mlčet, Židům přijde spásná pomoc odjinud, ale ty i s...
Job 7:18...Od samého rána se o něj zajímáš, každičkou chvíli ho chceš sledovat. Kdy ode odvrátíš svůj zrak?...
Job 14:13... kéž bys ukryl, než pomine tvůj hněv, a určil chvíli, kdy na vzpomeneš! Když člověk zemře, copak...
Job 14:14...Po všechny dny své těžké roboty čekal bych na chvíli úlevy! Zavolal bys a se ti ohlásil, po díle...
Žalmy 2:12...byste zhynuli - jeho hněv může vzplanout ve chvíli! Blaze všem, kdo v něho doufají. Žalm Davidův, když...
Žalmy 6:11... odpůrci ustoupí, jsou zahanbeni ve chvíli! Píseň nářků, kterou David zpíval Hospodinu kvůli...
Žalmy 30:6...památku jeho svatosti! Jeho hněv trvá jen pouhou chvíli, jeho přízeň však celý život provází. Večerní pláč...
Žalmy 37:10...doufající v Hospodina však zemi obdrží. Za malou chvíli ničema zmizí, ohlédneš se po něm, a tu nebude....
Žalmy 44:23...nepřišel? Pro tebe jsme zabíjeni v kteroukoli chvíli, mají nás za ovce k zabití! Probuď se, Pane, proč...
Žalmy 74:6...sekerami kolem sebe jak v lese máchali. V jediné chvíli všechny rytiny rozbili sekerami a krumpáči. Do...
Přísloví 17:17...miluje za všech okolností, bratr se rodí pro chvíle trápení. Přišel o rozum, kdo rukou upíše se, kdo za...
Kazatel 3:1... I to je marnost a honba za větrem. Vše svou chvíli, každá věc pod nebem svůj čas: Je čas rodit se a...
Kazatel 9:11...a přízeň na zkušených - o všem rozhoduje chvíle a náhoda. Člověk nezná svůj čas, podoben rybám,...
Kazatel 9:12...lapeni lidé, když na znenadání přichází chvíle neštěstí. Viděl jsem pod sluncem také tento příklad...
Izaiáš 27:3...plodící: sám Hospodin střežím ji, v každé chvíli ji svlažuji. Ve dne i v noci střežím ji, aby ...
Izaiáš 28:12...je odpočinek, nechte odpočinout znavené, toto je chvíle pro oddech!"Oni to ale slyšet nechtěli, a tak jim...
Izaiáš 47:9...o děti!" Přijde to ale na tebe obojí v jediné chvíli, v jednom dni: staneš se vdovou a přijdeš o děti....
Izaiáš 48:16...Od počátku jsem nikdy nemluvil skrytě a ve chvíli, kdy se to děje, tam jsem. Teď posílá Panovník...
Pláč 4:6...zasloužila Sodoma - ta byla vyvrácena v jedinou chvíli, aniž se ruka pohnula! Zasvěcení tu bývali čistější...
Daniel 5:15...jasnozřivost, důvtip a vzácnou moudrost. Před chvílí ke mně přivedli mudrce a kouzelníky, aby mi přečetli...
Daniel 12:1... Čas soužení tehdy nastane, jaké dosud nebylo od chvíle, kdy se stali národem. V tom čase bude tvůj lid...
Abakuk 2:5... Zrádné je totiž bohatství; nadutec nemá chvíli klid. Otevírá chřtán jako záhrobí, jako smrt nemůže...
Matouš 8:13..."Jdi. se ti stane, jak jsi uvěřil." A v tu chvíli byl jeho služebník uzdraven. Když potom Ježíš přišel...
Matouš 9:22...se, dcero. Tvá víra uzdravila." A od  chvíle byla zdravá. Když Ježíš dorazil k domu představeného...
Matouš 10:19...co máte říkat. Co máte říci, vám bude dáno v tu chvíli. Nejste to totiž vy, kdo mluví, ale Duch vašeho Otce...
Matouš 15:28...to Ježíš. " se ti stane, jak toužíš." A od  chvíle byla její dcera zdravá. Ježíš se pak odtud vrátil ke...
Matouš 17:18...démonovi pohrozil a on vyšel a chlapec byl v tu chvíli uzdraven. Učedníci později přišli za Ježíšem a v...
Matouš 23:39...dům vám teď zůstane pustý. Říkám vám, že od této chvíle neuvidíte, dokud neřeknete: ‚Požehnaný, jenž...
Matouš 24:39...Noe vešel do archy, a ničeho si nevšimli do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i...
Matouš 24:42...zanechána. Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán. Uvažte - kdyby hospodář věděl, ve...
Matouš 24:44...připraveni, neboť Syn člověka přijde v nečekanou chvíli. Kdo je tedy věrný a moudrý služebník, kterého pán...
Matouš 26:16...se. Odpočítali mu třicet stříbrných. Od  chvíle pak hledal příležitost, aby jim ho vydal. Prvního...
Matouš 26:29...mnohé na odpuštění hříchů. Říkám vám, že od této chvíle neokusím plod vinné révy do dne, kdy ho s vámi...
Matouš 26:45...pořád spíte a odpočíváte? Pohleďte, přišla chvíle, kdy je Syn člověka vydáván do rukou hříšníků....
Matouš 26:55...naplnila Písma, že to musí takhle být?" V oné chvíli řekl Ježíš zástupům: "Jsem snad zločinec, že jste se...
Matouš 26:73... "Toho člověka neznám!" dušoval se. Po malé chvíli ho obklopili kolemstojící a řekli: "Určitě k nim...
Matouš 27:51...znovu hlasitě vykřikl a vypustil duši. V  chvíli se chrámová opona roztrhla vedví odshora dolů,...
Marek 13:11... co máte říci, ale mluvte, co vám bude dáno v tu chvíli. Nejste to totiž vy, kdo mluví, ale Duch svatý....
Marek 14:41...spíte a odpočíváte? Dost ! Pohleďte, přišla chvíle, kdy je Syn člověka vydáván do rukou hříšníků....
Marek 14:46...k němu a políbil ho se slovy: "Rabbi!" V tu chvíli se na něj vrhli a zajali ho. Jeden z těch, kdo stáli...
Marek 14:70...jeden z nich!" On to ale znovu zapíral. Po malé chvíli se kolemstojící znovu obrátili na Petra: "Určitě jsi...
Lukáš 2:38...Bohu posty a modlitbami. Přistoupila ve stejnou chvíli, vzdávala chválu Bohu a říkala o něm všem, kdo v...
Lukáš 7:45...je svými vlasy. Nepolíbil jsi , ale ona mi od chvíle, kdy jsem vešel, nepřestala líbat nohy. Nepomazal...
Lukáš 10:21...se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích." V tu chvíli se Ježíš rozveselil v Duchu svatém a řekl: "Chválím...
Lukáš 12:12...se máte hájit a co říkat. Duch svatý vás v tu chvíli naučí, co máte říci." Někdo z davu ho požádal:...
Lukáš 13:31...první a někteří první budou poslední." V tu chvíli za ním přišli nějací farizeové. "Odejdi odsud,"...
Lukáš 20:19...rozdrtí." Znalci Písma a vrchní kněží se ho v tu chvíli chtěli chopit, ale báli se lidu. Poznali totiž, že...
Lukáš 22:14...řekl, a připravili beránka. Když pak nadešla ta chvíle, posadil se s apoštoly za stůl. Tehdy jim řekl:...
Lukáš 22:53... a ani jste se nedotkli. Ale toto je vaše chvíle - vláda temnoty." Tak ho zatkli a odvedli do domu...
Lukáš 22:69...se vás zeptal, stejně mi neodpovíte. Od této chvíle bude Syn člověka sedět po pravici Boží moci." "Takže...
Jan 2:4..."Ženo, co ode chceš?" odpověděl Ježíš. " chvíle ještě nepřišla." Jeho matka pak řekla služebníkům:...
Jan 4:21..." "Ženo," řekl Ježíš, "věř mi, že přichází chvíle, kdy nebudete uctívat Otce ani na této hoře, ani v...
Jan 4:23...uctíváme, protože spása vyjde z Židů. Přichází chvíle, a je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v...
Jan 4:53...hodinu po poledni." Otec poznal, že to bylo ve chvíli, kdy mu Ježíš řekl: "Tvůj syn žije." Tehdy uvěřil on...
Jan 5:25...smrti do života. Amen, amen, říkám vám: Přichází chvíle, a je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna a ti,...
Jan 5:28...je Syn člověka. Nedivte se tomu; přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas...
Jan 7:30...na něj nevztáhl ruku, neboť ještě nepřišla jeho chvíle. Mnozí ze zástupu v něj ale uvěřili. " přijde...
Jan 8:20...učil v chrámě, ale nikdo ho nezatkl, neboť jeho chvíle ještě nepřišla. Ježíš k nim znovu promluvil: "...
Jan 12:23...pak řekli Ježíšovi. Ježíš jim odpověděl: "Přišla chvíle, kdy být Syn člověka oslaven. Amen, amen, říkám...
Jan 12:27...úzkostí a co mám říci? ‚Otče, vysvoboď z této chvíle'? Ale proto jsem přišel, pro tuto chvíli. Otče,...
Jan 13:1...svátky Ježíš věděl, že přišla jeho chvíle, aby odešel z tohoto světa k Otci. Miloval své druhy...
Jan 16:25... Dosud jsem k vám mluvil obrazně. Přichází chvíle, kdy k vám nebudu o Otci mluvit obrazně, ale...
Jan 16:32...věříte?" opáčil Ježíš. "Hle, přichází chvíle, a přišla, kdy se rozprchnete každý svou cestou....
Jan 17:1... zvedl oči k nebi a řekl: "Otče, přišla ta chvíle - oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe. Dal jsi mu...
Jan 19:27..."Hle, tvá matka." A ten učedník ji od  chvíle přijal k sobě. Když potom Ježíš věděl, že je již...
Skutky 5:34...Zákona ctěný vším lidem. Nechal ty muže na chvíli vyvést ven a potom řekl: "Izraelité, rozmyslete si,...
Skutky 16:18...ti ve jménu Ježíše Krista, vyjdi z !" V tu chvíli byl pryč. Když její páni uviděli, že jejich naděje...
Skutky 18:6...krev na vaši hlavu, jsem od čistý! Od této chvíle půjdu k pohanům." Odešel odtud a vstoupil do domu...
Skutky 22:13...mně a řekl: ‚Bratře Saule, prohlédni!' Hned v tu chvíli jsem ho uviděl a on řekl: ‚Bůh našich otců ...
Římanům 8:36...je psáno: "Pro tebe nás zabíjejí v kteroukoli chvíli, za ovce na porážku mají nás." V tom všem ale skvěle...
Římanům 15:24...na další cestu; především se ale těším na chvíle s vámi. Teď ovšem cestuji do Jeruzaléma, abych...
1. Korintským 4:11...silní; vy máte slávu, my však ostudu. Do této chvíle trpíme hladem a žízní, chodíme v hadrech, snášíme...
2. Korintským 8:14...octli v nesnázích, ale jde mi o rovnost. V tuto chvíli vaše hojnost doplní jejich nedostatek, aby zase...
Galatským 2:5...v Kristu Ježíši, a aby nás zotročili. Ani na chvíli jsme jim neustoupili a nepoddali se, aby pro vás...
Efeským 1:15...vlastnictví. Chvála a sláva jemu! Proto také od chvíle, kdy jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a o vaší...
Židům 12:11...došli podílu na jeho svatosti. Výchova se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná, ale krušná, později však těm,...
Zjevení 14:13...hlas z nebe: "Piš: ‚Blaze mrtvým, kteří od této chvíle umírají v Pánu.' Ano, praví Duch, si odpočinou od...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |