Chválu

Hledám varianty 'chválu' [ chvály (24) chválu (28) chválou (7) chvále (6) chválami (1) chvála (18) chval (6) ]. Nalezeno 88 veršù.
Genesis 29:35...chválit Hospodina!" Proto mu dala jméno JudaChvála. Tehdy přestala rodit. Když Ráchel viděla, že...
Deuteronomium 26:19...všechna jeho přikázání, pak vyvýší, abys měl chválu, věhlas a slávu nade všechny národy, které učinil, a...
2. Samuel 22:4... ochráníš! Vzýval jsem Hospodina - je hoden chvály - od mých nepřátel zachránil! Smrtelné vlny ...
1. Letopisů 16:25...řekněte lidem všem! Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, nad všechny bohy ohromný! Bohové národů jsou...
1. Letopisů 16:35...posbírej! Tvé svaté jméno oslavíme, tvou chválou se chlubíme!" je požehnán Hospodin, Bůh...
1. Letopisů 16:36...věků na věky! A všechen lid odpověděl: "AmenChvála Hospodinu!" David pak nechal Asafa a jeho bratry...
1. Letopisů 23:30...měli stát před Hospodinem a vzdávat mu díkychválu stejně jako při všech zápalných obětech Hospodinu o...
1. Letopisů 25:3...Jedutuna, který za zvuku citery prorokoval ke chvále a oslavě Hospodina. Z Hemanových synů: Bukiáš,...
2. Letopisů 20:21...při pochodu oslavovali nádheru jeho svatosti: "Chvála Hospodinu! Jeho láska trvá na věky!" Ve chvíli, kdy...
2. Letopisů 23:13... troubil na trubky a zpěváci a hudebníci vedli chvály. Atalia roztrhla své roucho a vykřikla: "Spiknutí!...
2. Letopisů 31:2...pokojné oběti, o pomocné práce nebo o děkováníchvály v branách Hospodinova tábora. Král oddělil část...
Ezdráš 3:11...krále Davida. Opěvovali Hospodina a vzdávali mu chválu a díky: "Je tak dobrý! Jeho láska k Izraeli trvá...
Nehemiáš 9:5...jméno je požehnané, nad všechno požehnáníchválu vyvýšené. Ty sám jsi Hospodin, ty jsi nebe učinil,...
Nehemiáš 11:17... syna Zabdiho, syna Asafova, který zahajoval chvály modlitbou. Dále Bakbukiáš, druhý po něm, a Abda, syn...
Nehemiáš 12:46... totiž byli ustanoveni vedoucí zpěvákůchval a díkůvzdání Bohu.) Všechen Izrael tedy za dnů...
Žalmy 8:3...slavné jméno máš! Svou slávou jsi pokryl nebesachválou z úst kojenců a nemluvňat jsi proti nepřátelům sílu...
Žalmy 9:15... vytrhni, abych pak zvěstoval všechny tvé chvály, v branách Dcery sionské abych tvou spásu oslavil!...
Žalmy 18:4... můj hrad. Vzýval jsem Hospodina - je hoden chvály - od mých nepřátel zachránil! Provazy smrti ...
Žalmy 22:4... Ty sám jsi svatý, trůníš uprostřed izraelských chval. Naši otcové v tebe doufali, doufali a tys je...
Žalmy 34:2... Velebit budu Hospodina v každém čase, jeho chválu budu mít na rtech navěky! Hospodinem pochlubím se z...
Žalmy 35:28...jazyk mluví o tvé spravedlnosti, zpívá tvé chvály po všechny dny! Pro předního zpěváka. Výrok...
Žalmy 42:5...domu se s nimi ubíral se zvučným jásotem a písní chval, když o svátku se zástup radoval. Proč jsi sklíčená,...
Žalmy 48:2...žalm synů Korachových. Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, ve městě našeho Boha, na hoře své svatosti....
Žalmy 48:11...tvojí svatyně. Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála do všech končin země dosahá. Pravice tvá je plná...
Žalmy 51:17...Pane můj, otevři rty, ústa zvěstují tvé chvály! V oběti neměl bys zalíbení, kdybych ti ji dal, moje...
Žalmy 65:2... Píseň Davidova. Na Sionu ti, Bože, náležejí chvály, sliby ti dané budou splněny! K tobě přichází každý...
Žalmy 66:2...celý svět, o jeho slavném jménu zpívejte, jeho chválu slavně hlásejte! Řekněte Bohu: Jak ohromné jsou...
Žalmy 66:8...séla Našemu Bohu, národy, dobrořečte, hlas jeho chvály nechte znít. Vždyť naši duši zachoval při životě,...
Žalmy 71:6... vyvedl z lůna matčina - navždycky patří ti chvála ! Mnozí mají za varovné znamení, ty jsi však...
Žalmy 71:8...jsi však moje pevná skrýš. Kéž se ústa tvou chválou naplní, abych mohl celý den velebit! Nezavrhuj...
Žalmy 71:16...- nevím ani, jak je vypočíst! Přistoupímchválou Hospodinova hrdinství, tvou spravedlnost, Pane,...
Žalmy 78:4...to nezatajíme, dalšímu pokolení budem vyprávětchvále Hospodinově, o jeho síle, o zázracích, jež učinil....
Žalmy 79:13... oslavovat budeme. Na věky věků, stále dál tvé chvály chceme zvěstovat! Pro předního zpěváka, na nápěv...
Žalmy 96:4...řekněte lidem všem! Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, nad všechny bohy ohromný. Bohové národů jsou...
Žalmy 100:4...jeho bran vejděte s děkováním, do jeho nádvoříchválami; dobrořečte jeho jménu s vděčností! Hospodin je...
Žalmy 102:22...Hospodin bude na Sionu znít, Jeruzalém jeho chvála naplní, národy a království se shromáždí, aby...
Žalmy 106:2...Kdo jen vylíčí Hospodinovo hrdinství, kdo jeho chválu plně vypoví? Blaze těm, kteří se drží práva, kdo...
Žalmy 106:47...nás posbírej! Tvé svaté jméno oslavíme, tvou chválou se chlubíme! je požehnán Hospodin, Bůh...
Žalmy 107:22... které dělá pro lidi! Jako oběť mu přinášejí chválu, o tom, co učinil, zpívají! Ti, kdo se vydali na...
Žalmy 111:10...Všichni, kdo to plní, jsou velmi rozumní - jeho chvála navždy obstojí! Haleluja! Blaze člověku, který...
Žalmy 119:171...tobě dorazí, vysvoboď , jak jsi zaslíbil! Kéž chvála přetéká z mých rtů - vždyť ty učíš svým zákonům. ...
Žalmy 145:3...slavím navždy, navěky. Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, jeho velikost nelze nikdy pochopit! ...
Žalmy 145:21...milují, všechny ničemy ale zahubí. Hospodinova chvála z úst mi zní, jeho svaté jméno chválí každý...
Žalmy 146:1...každý smrtelník navždy, navěky! HalelujaChval Hospodina, duše ! Chválit budu Hospodina celý život...
Žalmy 147:1...je zpívat našemu Bohu žalm, jak je to rozkošnéchvála je líbezná! Hospodin Jeruzalém buduje, shromažďuje...
Žalmy 147:12...lásku doufají! Oslavuj Hospodina, Jeruzalémechval svého Boha, Sione! On zpevňuje závory tvých bran,...
Přísloví 24:25... Žalobci však bývají oblíbeni, takoví se jen chvály dočkají. Upřímná odpověď - na rty polibek...
Přísloví 31:30...a krása pomíjí; žena, jež Hospodina ctí, si chválu zaslouží. Dejte odměnu za její úsilí, její činy...
Píseň 6:9... dívky blahořečí, královny i konkubíny chválu vzdávají: Kdopak to září jako jitřenka? Jak luna...
Izaiáš 42:8...jmenuji, o svoji slávu se s jiným nedělím, svou chválu nesdílím se sochami! Hle, minulé věci nastaly a teď...
Izaiáš 43:21...lid, lid, který jsem si vytvořil, aby mou chválu hlásali. Ty jsi ale nevzýval, Jákobe, byl jsem ti...
Izaiáš 48:9... Kvůli svému jménu svůj hněv zdržuji, kvůli své chvále se k tobě krotím, abych nezničil. Hle - přetavil...
Izaiáš 57:19... znovu je povedu a útěchu jim navrátím, ovoce chvály stvořím pro jejich rty. Pokoj! Pokoj vzdáleným i...
Izaiáš 60:6...Sáby se zlatem a vonným kořením, aby Hospodinovy chvály hlásali. Všechny ovce z Kedaru se k tobě shromáždí,...
Izaiáš 60:18... Své hradby tehdy nazveš Spása a svoje brány Chvála. Slunce ti nebude světlem ve dne, nebude ti...
Izaiáš 61:3...popela, olej radosti místo truchlení a oděv chvály místo skleslosti. Budou je nazývat: Duby...
Izaiáš 61:11... Panovník Hospodin vzklíčit spravedlnostichvále před všemi národy. Kvůli Sionu nezůstanu mlčet,...
Izaiáš 63:7...lásku připomínat chci a činy, za které chválu zaslouží - za všechno, co pro nás Hospodin učinil,...
Jeremiáš 13:11... Chtěl jsem, aby byli mým lidem, mým věhlasemchválou a ozdobou, oni však neposlouchali." "Vyřiď jim tato...
Jeremiáš 17:14... a budu zdráv, zachraň , a budu zachráněn -  chvála patří tobě! Hle, říkají mi: "Co je s tím...
Jeremiáš 20:13...svěřil svoji při. Zpívejte Hospodinu, vzdejte mu chválu! On zachraňuje život ubohému z rukou zločinců. je...
Jeremiáš 33:9...přinese věhlas a stane se mi zdrojem radostichvály a slávy přede všemi národy na zemi, uslyší o všem...
Daniel 6:11... aby se modlil ke svému Bohu a vzdával mu chválu tak jako předtím. Vtom se ale dovnitř nahrnuli ti...
Abakuk 3:3... séla Jeho sláva halí nebesa, země je plná jeho chval. Jeho jas je jako svítání, z jeho ruky září paprsky -...
Matouš 6:2...pokrytci v synagogách a na ulicích, aby sklízeli chválu od lidí. Amen, říkám vám, že mají svou odměnu....
Matouš 21:16...‚Z úst nemluvňátek a kojenců sis připravil chválu'?" Potom je opustil a odešel z města do Betanie, kde...
Lukáš 2:38... Přistoupila ve stejnou chvíli, vzdávala chválu Bohu a říkala o něm všem, kdo v Jeruzalémě očekávali...
Lukáš 17:10... co je vám nařízeno, říkejte: ‚Nezasloužíme chválu. Jen jsme jako služebníci splnili svou povinnost.'"...
Lukáš 18:43...Boha a všechen lid, který to viděl, vzdal chválu Bohu. Ježíš přišel do Jericha a procházel jím...
Jan 5:41...ale ke mně přijít, abyste měli život. Nepřijímám chválu od lidí, ale poznal jsem, že v sobě nemáte Boží...
Jan 5:44... Jak byste vůbec mohli uvěřit? Přijímáte chválu jedni od druhých, ale chválu, která je od samotného...
Jan 8:54...Ježíš odpověděl: "Chválím-li sám sebe,  chvála nic neznamená. Ten, kdo chválí, je můj Otec,...
Skutky 16:25...Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpívali chvály Bohu a vězňové jim naslouchali. Vtom nastalo tak...
Římanům 2:29...srdce obřezané Duchem, ne literou. Takový dojde chvály, nikoli od lidí, ale od Boha. tedy Žid nějakou...
Efeským 1:6...Ježíše Krista byli přijati za jeho vlastníChvála jemu za tu slavnou milost, kterou nás obdařil ve...
Efeským 1:12...složili naději v Kristu, se tedy stáváme jeho chválou a slávou. V něm jste i vy (když jste uslyšeli slovo...
Efeským 1:14...zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictvíChvála a sláva jemu! Proto také od chvíle, kdy jsem uslyšel...
Filipským 1:11...Krista naplnit ovocem spravedlnosti ke slávěchvále Boží. Chtěl bych, bratři, abyste věděli, že to, co...
Filipským 4:8... dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála - o tom přemýšlejte. Čemu jste se naučili a přijali,...
1. Tesalonickým 2:6...- Bůh je náš svědek! Také jsme nestáli o lidskou chválu, od vás nebo od jiných, ačkoli jsme jako...
Židům 13:15... Skrze něj neustále přinášejme Bohu oběť chvály, totiž ovoce rtů, vyznávajících jeho jméno....
Jakub 5:13...trápení? se modlí. Je někdo šťastný? zpívá chvály. Je někdo z vás nemocný? zavolá starší sboru a ti...
1. Petr 1:7... a když se ukáže její ryzost, bude vám to ke chvále, cti a slávě v den zjevení Ježíše Krista. Nikdy jste...
1. Petr 2:19...nevinně trpí kvůli zbožnému svědomí, zaslouží si chválu. Co je ale záslužného na tom, když budete biti za...
Zjevení 5:12...moc a bohatství, moudrost a sílu, slávuchválu a čest!" Také všechno stvoření, které je na nebi, na...
Zjevení 5:13...slyšel volat: "Sedícímu na trůnu a Beránkovi chvála a čest, sláva i vláda na věky věků!" A čtyři bytosti...
Zjevení 7:12...na tváře a klaněli se Bohu se slovy: "AmenChvála a sláva, moudrost a díkůčinění, čest a moc i síla...
Zjevení 14:7...říká mocným hlasem: "Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. Klanějte se Tomu,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |