Chválit

Hledám varianty 'chválit' [ chvalte (34) chválit (28) chválíme (1) chválím (18) chválili (17) chválil (9) chválí (16) chváleno (1) chvále (6) chval (6) ]. Nalezen 121 verš.
Genesis 29:35...znovu, a když porodila syna, řekla: "Teď budu chválit Hospodina!" Proto mu dala jméno Juda, Chvála. Tehdy...
Genesis 49:8...je rozptýlím. Judo, tebe tví bratři budou chválit, tvá ruka na šíji tvých nepřátel! Synové tvého otce...
Exodus 15:2...stal mým spasením. Toto je můj Bůh a ho chci chválit, Bůh mého otce, chci ho velebit. Hospodin je udatný...
Deuteronomium 32:3...liják bylině. Jméno Hospodinovo totiž provolámchvalte velebnost našeho Boha! On je Skála! Jeho dílo je...
Soudců 16:24...nepřítele Samsona!" Lid při pohledu na něj chválil svého boha: "Do rukou nám bůh náš dal našeho...
1. Samuel 19:4...co jsem zjistil." Jonatan pak před Saulem Davida chválil. " král neubližuje svému služebníku Davidovi,"...
2. Samuel 22:50...soky, před násilníkem zachráníš. Proto budu chválit mezi národy, tvé jméno, Hospodine, písní oslavím!...
1. Královská 8:33...svých nepřátel, kdyby se pak ale vrátili k toběchválili tvé jméno, modlili se a prosili v tomto chrámu,...
1. Královská 8:35... kdyby se pak ale modlili směrem k tomuto místuchválili tvé jméno a po svém potrestání by se odvrátili od...
1. Letopisů 16:7...poprvé pověřil Asafa a jeho bratry, aby takto chválili Hospodina: Oslavujte Hospodina, jeho jméno...
1. Letopisů 16:41... Jedutuna a ostatní jmenovitě vybrané, aby chválili Hospodina písní: "Jeho láska trvá navěky." Heman a...
1. Letopisů 25:3...Jedutuna, který za zvuku citery prorokoval ke chvále a oslavě Hospodina. Z Hemanových synů: Bukiáš,...
1. Letopisů 29:13... Tobě, Bože náš, vzdáváme díky, tvé slavné jméno chválíme! Kdo jsem ale a co je můj lid, abychom mohli...
2. Letopisů 5:13...a zpívali tenkrát jedním hlasem. Jedním hlasem chválili a oslavovali Hospodina. Jakmile zazněly trubky,...
2. Letopisů 6:24...svých nepřátel, kdyby se pak ale vrátili k toběchválili tvé jméno, modlili se a prosili v tomto chrámu,...
2. Letopisů 6:26... kdyby se pak ale modlili směrem k tomuto místuchválili tvé jméno a po svém potrestání se odvrátili od...
2. Letopisů 8:14...kněží, aby sloužili, a levitů, aby střežilichválili a přisluhovali kněžím, jak bylo určeno pro každý...
2. Letopisů 30:21...nekvašených chlebů. Kněží a levité každý den chválili Hospodina zvučnými nástroji zasvěcenými Hospodinu....
Ezdráš 3:10...jako levité, synové Asafovi, s činely, aby chválili Hospodina podle pokynů izraelského krále Davida....
Nehemiáš 5:13..." Celé shromáždění na to odpovědělo: "Amen," a chválili Hospodina. Lid se pak zachoval podle tohoto slova....
Nehemiáš 12:24... kteří podle příkazu Davida, muže Božího, měli chválit a vzdávat díky naproti nim střídavě sbor po sboru....
Nehemiáš 12:46... totiž byli ustanoveni vedoucí zpěvákůchval a díkůvzdání Bohu.) Všechen Izrael tedy za dnů...
Job 29:11...uslyšel, ten mi blahořečil, kdo jen zahlédlchválil , chudáka v jeho křiku že vysvobozuji a také...
Job 40:14... mají tváře v hrobě zastřené! sám pak budu chválit - vždyť zachraňuje vlastní pravice! Jen se na...
Žalmy 7:18...jeho násilí! Hospodina budu za jeho spravedlnost chválit, Hospodinovu jménu zahraji - on je Nejvyšší! Pro...
Žalmy 9:2... na nápěv písně "Zemřel syn". Žalm DavidůvChválím , Hospodine, celým srdcem svým, vypravovat chci o...
Žalmy 10:3...vlastním chtíčem se ničemové chlubí, chamtivce chválí, Hospodina snižují, ve svojí pýše ho vůbec nehledají...
Žalmy 18:50...soky, před násilníkem zachráníš. Proto budu chválit mezi národy, tvé jméno, Hospodine, písní oslavím!...
Žalmy 22:4... Ty sám jsi svatý, trůníš uprostřed izraelských chval. Naši otcové v tebe doufali, doufali a tys je...
Žalmy 22:24...shromáždění budu velebit: Ctitelé Hospodinachvalte jej, všechno símě Jákobovo, slavte jej, všechno...
Žalmy 22:27...ctiteli. Jíst budou ponížení a budou nasycenichválit Hospodina budou, kdo jej hledají: vaše srdce...
Žalmy 30:5...do jámy nepadl! Zpívejte Hospodinu, jeho věrníchvalte památku jeho svatosti! Jeho hněv trvá jen pouhou...
Žalmy 30:13...ze srdce zpívám bez ustání, Hospodine, Bože můjchválím navěky! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův...
Žalmy 35:18...těmi lvy! Ve velikém shromáždění pak budu chválit, před početným lidem oslavím. nade mnou...
Žalmy 42:5...domu se s nimi ubíral se zvučným jásotem a písní chval, když o svátku se zástup radoval. Proč jsi sklíčená,...
Žalmy 43:4...k Božímu oltáři, k Bohu, svému štěstí a radostichválit budu na citeře, Bože, můj Bože! Proč jsi...
Žalmy 45:18...po všechna pokolení, na věky věků chválí národy! Pro předního zpěváka, vysokým hlasem. Píseň...
Žalmy 52:11... Na Boží lásku totiž spoléhám stále, napořádChválit budu, Pane, navěky za to, cos učinil. V tvém...
Žalmy 56:5...bojím se, v tobě mám naději! V Bohu, jehož slovo chválím, v Bohu mám naději. Proto se nebojím, co by mi...
Žalmy 56:11...totiž jedno: Bůh se mnou je! V Bohu, jehož slovo chválím, v Hospodinu, jehož slovo chválím, v Bohu mám...
Žalmy 57:10...se, loutno a citero, vzbudím ranní zářChválit , Pane, chci mezi lidmi, chci ti hrát žalmy...
Žalmy 63:5...láska tvá, rty proto budou opěvat. Budu  chválit po dobu života a ve tvém jménu ruce pozvedat. Mou...
Žalmy 66:17...pro udělal. Volal jsem k němu z plna hrdlachválil ho svým jazykem. Hanebnost kdybych si v srdci...
Žalmy 71:14...o neštěstí! zatím budu doufat bez ustáníchválit budu víc a víc. Vyprávět budu o tvé...
Žalmy 74:21...násilí! utlačení nejsou zahanbeni,  chválí tvé jméno nuzní a ubozí! Povstaň , Bože, a veď...
Žalmy 78:4...to nezatajíme, dalšímu pokolení budem vyprávětchvále Hospodinově, o jeho síle, o zázracích, jež učinil....
Žalmy 86:12... srdce se soustředí, abych tvé jméno ctilChválím , Pane Bože, celým srdcem svým, tvé jméno chci...
Žalmy 96:2... celá zem! Zpívejte Hospodinu, jeho jméno chvalte, jeho spásu zvěstujte den co den. O jeho slávě...
Žalmy 106:12...neutek. Tehdy věřili jeho zaslíbením, tehdy ho chválili se zpěvem. Rychle však zapomněli na jeho činy,...
Žalmy 108:4...konečně, loutno a citero, vzbudím ranní zářChválit , Hospodine, chci mezi lidmi, chci ti hrát žalmy...
Žalmy 111:1...pozvedne. Haleluja! Hospodina celým srdcem chválit chci ve shromáždění i v radě poctivých. Jak veliké...
Žalmy 113:1...vrávorá - tužba ničemů bude zmařena! HalelujaChvalte, služebníci Hospodinovi, chvalte jméno Hospodin! ...
Žalmy 117:1...dvoře, uprostřed tebe, Jeruzaléme! Haleluja!  Chvalte Hospodina, všechny národy, pojďte ho všichni lidé...
Žalmy 119:7...dbát všech jeho příkazů, zahanben nikdy nebuduChválit budu se srdcem upřímným, tvým spravedlivým...
Žalmy 119:62... nezapomínám na Zákon tvůj. O půlnoci vstávámchválím za spravedlivé soudy tvé. Všem, kdo ctí, jsem...
Žalmy 119:164...ji, tvůj Zákon ale miluji! Sedmkrát za den chválím za spravedlivé soudy tvé. Kdo milují tvůj Zákon...
Žalmy 135:1...Hospodin, jenž nebe i zemi učinil! HalelujaChvalte jméno Hospodin, chvalte, Hospodinovi sloužící, vy,...
Žalmy 135:3... v domě našeho Boha, v jeho nádvoříchChvalte Hospodina - jak dobrý je Hospodin! Jeho jméno...
Žalmy 138:1...skálu je rozrazí! Žalm Davidův. Z celého srdce chválím , žalmy ti zpívám před mocnými. Před tvým svatým...
Žalmy 139:14...zformovals ty sám, v lůně matky jsi tkalChválím za tvá díla ohromná, za to, jak podivuhodně jsem...
Žalmy 145:1...zakouší, blaze lidu, jehož Bůh je Hospodin!  Chvalozpěv Davidův. Bože, můj Králi, tebe velebím, tvé...
Žalmy 145:2...tvé jméno chválím navždy, navěky. Každý den tebe chválit chci, tvé jméno slavím navždy, navěky. Veliký je...
Žalmy 145:21...chvála z úst mi zní, jeho svaté jméno  chválí každý smrtelník navždy, navěky! Haleluja! Chval...
Žalmy 146:1...každý smrtelník navždy, navěky! HalelujaChval Hospodina, duše ! Chválit budu Hospodina celý život...
Žalmy 146:2...Chval Hospodina, duše Chválit budu Hospodina celý život svůj, žalmy zpívat svému...
Žalmy 147:12...lásku doufají! Oslavuj Hospodina, Jeruzalémechval svého Boha, Sione! On zpevňuje závory tvých bran,...
Žalmy 148:1...nepoznali jeho pravidla. Haleluja! HalelujaChvalte Hospodina, všichni na nebi, chvalte ho z výšin...
Žalmy 148:2... všichni na nebi, chvalte ho z výšin svýchChvalte ho, všichni jeho andělé, chvalte ho, všechny jeho...
Žalmy 148:3...jeho andělé, chvalte ho, všechny jeho zástupyChvalte ho, slunce i měsíci, chvalte ho, všechny hvězdy...
Žalmy 148:4...i měsíci, chvalte ho, všechny hvězdy zářícíChvalte ho, nebesa nejvyšší, chvalte ho, vody v oblacích!...
Žalmy 148:5... chvalte ho, vody v oblacích! všichni chválí jméno Hospodin, jehož příkazem byli stvořeni! Na...
Žalmy 148:7...je všechny umístil, jeho ustanovení se nezměníChvalte Hospodina, všichni na zemi, vodní obludy a všechny...
Žalmy 148:13...spolu s dívkami a staří s mladými! všichni chválí jméno Hospodin, jen jeho jméno je přece nejvyšší,...
Žalmy 149:1...Hospodinu novou píseň, shromáždění věrných  chválí jej! Raduj se, Izraeli, ze svého Tvůrce, synové...
Žalmy 149:3...Sionu, nad svým Králem jásejte! Jeho jméno chvalte tančením, hrajte mu na tamburíny a citery! Hospodin...
Žalmy 150:1...je ctí všech jeho oddaných! Haleluja! HalelujaChvalte Boha v jeho svatyni, chvalte ho na obloze za jeho...
Žalmy 150:2...jeho svatyni, chvalte ho na obloze za jeho mocChvalte ho za jeho hrdinství, chvalte ho za jeho velikou...
Žalmy 150:3... chvalte ho za jeho velikou vznešenostChvalte ho troubením na rohy, chvalte ho na loutny a...
Žalmy 150:4...na rohy, chvalte ho na loutny a citeryChvalte ho tamburínami a tančením, chvalte ho na struny a...
Žalmy 150:5...a tančením, chvalte ho na struny a píšťalyChvalte ho činely hlasitými, chvalte ho činely zvučnými! ...
Žalmy 150:6...ho činely zvučnými! Všechno, co dýchá,  chválí Hospodina! Haleluja! Přísloví Šalomouna, syna...
Přísloví 27:2...co bude zítra - netušíš ani, co bude dnes!  chválí druzí, a ne tvá vlastní ústa, jsou to cizí, a ne...
Izaiáš 12:1...dne, kdy vyšel z Egypta. V ten den řekneš: "Chválím , Hospodine - byls na rozzloben, odvrátil jsi...
Izaiáš 24:15... Hospodin se oslaví. Proto i na východě chvalte Hospodina, jméno Hospodina, Boha Izraelova, zní...
Izaiáš 38:18...pryč. Není to hrob, kdo velebí, ani smrt  chválit neumí; ti, kteří padli do jámy, nevzhlížejí k tvé...
Izaiáš 42:10... Zpívejte Hospodinu novou píseň, po celém světě chvalte jej - námořníci, moře i všechno v něm, ostrovy i...
Izaiáš 42:12...křičí radostí! Hospodinu vzdají čest, ho chválí na ostrovech. Hospodin vyrazí jako bojovník, jako...
Izaiáš 48:9... Kvůli svému jménu svůj hněv zdržuji, kvůli své chvále se k tobě krotím, abych nezničil. Hle - přetavil...
Izaiáš 61:11... Panovník Hospodin vzklíčit spravedlnostichvále před všemi národy. Kvůli Sionu nezůstanu mlčet,...
Izaiáš 62:9...s nímž ses tak namáhal. Ženci budou jíst obilíchválit Hospodina, česáči budou víno pít na mých svatých...
Izaiáš 64:10... V tom našem svatém a slavném chrámě kdysi chválili naši otcové - teď je z něj ale jen spáleniště,...
Daniel 2:19...to tajemství zjeveno ve vidění. Daniel proto chválil Boha nebes a řekl: "Chváleno buď jméno Boží od věků...
Daniel 2:20...vidění. Daniel proto chválil Boha nebes a řekl: "Chváleno buď jméno Boží od věků na věky - moudrost a...
Daniel 2:23... on , co leží v tmách, a světlo u něj přebýváChválím a oslavuji, Bože otců mých - moudrost a sílu dal...
Daniel 4:31...se mi vrátil. Tehdy jsem dobrořečil Nejvyššímuchválil jsem a velebil Věčně živého: Jeho vláda trvá navěky...
Daniel 4:34...moci než předtím. , Nabukadnezar, teď proto chválím, velebím a oslavuji Krále nebes. Všechny jeho...
Abakuk 3:3... séla Jeho sláva halí nebesa, země je plná jeho chval. Jeho jas je jako svítání, z jeho ruky září paprsky -...
Matouš 11:25...den lehčeji než tobě." V době Ježíš řekl: "Chválím , Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl...
Lukáš 2:20...srdci. A ti pastýři při návratu oslavovalichválili Boha, že slyšeli a viděli všechno tak, jak jim...
Lukáš 4:15...okolí. Učil v jejich synagogách a všichni ho chválili. Když přišel do Nazaretu, kde byl vychován, přišel...
Lukáš 5:25...vstal, vzal, na čem ležel, odešel domů a cestou chválil Boha. Všichni začali v naprostém ohromení oslavovat...
Lukáš 10:21...se Ježíš rozveselil v Duchu svatém a řekl: "Chválím , Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl...
Lukáš 17:15...nich uviděl, že je uzdraven, vrátil se a hlasitě chválil Boha. Padl na tvář k jeho nohám a děkoval mu. Ten...
Lukáš 19:37...začalo celé množství učedníků hlasitě a radostně chválit Boha za všechny zázraky, které viděli. Volali:...
Jan 8:54...zemřeli! Koho ze sebe děláš?" Ježíš odpověděl: "Chválím-li sám sebe, chvála nic neznamená. Ten, kdo ...
Skutky 2:47...a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcemChválili Boha a všem lidem byli příjemní. Pán k nim pak...
Skutky 3:8...vešel do chrámu, kde se procházel, poskakovalchválil Boha. Všichni ho tam viděli, jak chodí a chválí...
Skutky 3:9...chválil Boha. Všichni ho tam viděli, jak chodíchválí Boha, a poznali, že je to ten, který sedával a...
Skutky 11:18...Bohu?" Po těch slovech se upokojili a začali chválit Boha: "Tak tedy i pohanům dal Bůh pokání k životu!"...
Skutky 16:2...řeckého otce. Bratři v Lystře a Ikoniu ho velmi chválili, a tak se Pavel rozhodl, že ho vezme s sebou na...
Římanům 15:11... národy, tak jako jeho lid!" A ještě jinde: "Chvalte Hospodina, všechny národy, ho všichni lidé...
1. Korintským 11:2...se mým příkladem, tak jako KristovýmChválím vás, že na stále pamatujete a držíte se učení,...
2. Korintským 3:1...pohnutek, z Božího pověření. Začínáme se opět chválit? Myslíte, že potřebujeme doporučující listy k vám...
2. Korintským 5:12...i vašemu svědomí. Nechceme se před vámi znovu chválit, ale chceme vám dát příležitost chlubit se námi,...
2. Korintským 10:12...přiřadit se anebo se i jen podobat těm, kdo chválí sami sebe. Beze vší soudnosti se sami sebou poměřují...
2. Korintským 10:18...v Hospodinu." Důvěryhodný přece není ten, kdo se chválí sám, ale ten, koho chválí Pán! Kéž byste ode ...
2. Korintským 12:11...vy jste k tomu donutili. Mohli jste přece chválit sami - i když nic neznamenám, s těmi veleapoštoly...
Filipským 1:11...Krista naplnit ovocem spravedlnosti ke slávěchvále Boží. Chtěl bych, bratři, abyste věděli, že to, co...
1. Petr 1:7... a když se ukáže její ryzost, bude vám to ke chvále, cti a slávě v den zjevení Ježíše Krista. Nikdy jste...
1. Petr 4:16...však jako křesťan, se za to nestydí, ale chválí za to jméno Boha. Přišel čas soudu a první na řadě...
Zjevení 19:5...trůnu: "Amen! Haleluja!" A od trůnu se ozvalo: "Chvalte našeho Boha, všichni jeho služebníci a vy, kdo jej...

Slova obsahující chválit: chválit (28) pochválit (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |