Chudákem

Hledám varianty 'chudákem' [ chudáky (13) chudákům (3) chudáků (1) chudákovi (6) chudákem (3) chudáka (15) chudák (14) chudácích (2) chudáci (1) ]. Nalezeno 55 veršù.
Exodus 22:24... Jestliže půjčíš peníze někomu z mého liduchudákovi, který je s tebou, nechovej se k němu jako...
Exodus 23:3...u soudu pod vlivem většiny. Nestraň ani chudákovi v jeho při. Když narazíš na býka svého nepřítele...
Leviticus 19:10...a nepaběrkuj, co na vinici upadlo. Nech to chudákovi a přistěhovalci. jsem Hospodin, váš Bůh....
Leviticus 23:22...a nepaběrkuj, co po sklizni zůstalo; nech to chudákovi a přistěhovalci. jsem Hospodin, váš Bůh."...
1. Samuel 2:8...bídu, dává hojnost, poníží a rovněž povýšíChudáka umí z prachu pozvednout, ubožáka bere ze smetiště,...
1. Samuel 18:23...se královým zetěm? Vždyť jsem jen bezvýznamný chudák." Když dvořané Saulovi sdělili, co David řekl...
2. Samuel 12:4...svých ovcí nebo dobytka, a tak vzal ovečku onoho chudáka a tu tomu příchozímu připravil." David se na toho...
Job 5:16...zachrání, zachrání je z jejich mocného sevřeníChudák věru naději, že bude umlčeno násilí. ‚Jak blaze...
Job 20:10...ve svém obydlí. Jeho děti budou muset odškodnit chudáky, vlastníma rukama majetek navrátit. Mladická síla,...
Job 20:19... neužije to, co získal obchodem. To proto, že chudákům bořil chýše a zabíral domy, které nestavěl. Svoji...
Job 24:9... Jiní zas sirotka od prsu uloupí, vezmou ho chudákům do zástavy. Ti chodí nazí, oděv nemají, o hladu...
Job 24:14... Vrah vstává, když se zešeří, aby zabíjel ubohé chudáky; jako zloděj se nocí odplíží. Cizoložné oko soumrak...
Job 29:12...mi blahořečil, kdo jen zahlédl, chválil chudáka v jeho křiku že vysvobozuji a také sirotka, jenž...
Job 30:25...nad ubožákem neplakal? Neměl jsem soucit pro chudáka? Když jsem však čekal dobro, přišlo zlo, namísto...
Žalmy 10:2...v dobách soužení? Ničemové ve své pýše honí chudáky, vymýšlejí úklady, aby je lapili! Svým vlastním...
Žalmy 10:9... jako lvi v houští v záloze číhají, číhají na chudáky, aby je lapili, mají chudáka, chytli ho do...
Žalmy 10:10...chudáka, chytli ho do pasti! K zemi se hroutí chudák zdrcený, pod jejich mocí klesá bezbranný, v srdci si...
Žalmy 12:6...síla, máme své rty - kdo je náš pán?!" Pro útlak chudáků, pro nářek ubožáků již povstanu, praví Hospodin, na...
Žalmy 34:7...jen zářit, nebudou v hanbě skrývat tvář! Když chudák volal, Hospodin slyšel, ze všech úzkostí jej...
Žalmy 35:10..."Kdo se ti, Hospodine, vyrovná?" Zachraňuješ chudáka z moci silnějšího, chudého ubožáka před tím, kdo ho...
Žalmy 37:14...mečem, s napjatým lukem ničemové napadají chudáky ubohé, aby pobili ty, kdo žijí poctivě. Ten jejich...
Žalmy 72:12...králové klaní, všechny národy slouží muChudáka v jeho křiku jistě vysvobodí a také ubožáka, jenž...
Žalmy 72:13...a také ubožáka, jenž nemá pomoci. S nebohým chudákem bude mít soucit, život chudákům zachrání....
Žalmy 113:7...se a na vše pohlíží, na vše na nebi i na zemiChudáka umí z prachu pozvednout, ubožáka bere ze smetiště,...
Žalmy 140:13...a srazí neštěstí! Vím to, že Hospodin hájí chudáky a že prosadí právo ubohých. Jistěže spravedliví tvé...
Přísloví 13:8... a dělá chuďase. Boháč za sebe může dát výkupnéchudák výhrůžky sotva zaslechne. Světlo spravedlivých svítí...
Přísloví 14:31... závist je ale jako kostižer. Kdo utiskuje chudáka, uráží jeho Tvůrce; ctí jej však ten, kdo nuzným...
Přísloví 15:15...po vědění, ústa tupců se krmí tupostí. Každý den chudáka bývá těžký, dobrotivé srdce však stále hoduje....
Přísloví 17:5...řeči, lhář poslouchá zlé jazyky. Kdo zesměšňuje chudáka, uráží jeho Tvůrce; škodolibý člověk trestu neujde....
Přísloví 18:23...našel štěstí, Hospodin jej svou přízní obdařilChudák poníženě prosí, boháč odpovídá hrubostí. Jsou tací...
Přísloví 19:22...Po člověku se žádá, aby byl laskavý; lépe je být chudák nežli podvodník. Úcta k Hospodinu přináší život; v...
Přísloví 21:17...mrtvých spočine. Milovník radovánek je vlastně chudák; milovník přepychu a vína nebude bohatý. Darebák...
Přísloví 22:2... nad stříbro a zlato je být oblíben. Boháčchudák mají společné jedno: Stvořitelem obou je Hospodin....
Přísloví 22:7...z , ani když zestárne. Boháč panuje nad chudáky, dlužník je věřitelovým otrokem. Kdo seje bezpráví,...
Přísloví 22:9...je ten, kdo je štědrý; i o chleba se dělíchudákem. Vyžeň drzouna a zmizí rozepře - konec hádek i...
Přísloví 22:22...a předával ji těm, kdo na ni čekají: Neodírej chudáka - je přece chudák; u soudu neutlačuj ubohé. Sám...
Přísloví 28:3...se dlouho udrží. Když nuzný člověk utiskuje chudáky, je jako průtrž, co zničí obilí! Ti, kdo opouštějí...
Přísloví 28:6...hledači Hospodina ji plně pochopí. Lepší poctivý chudák nežli zkažený boháč. Rozumný syn pečlivě plní Zákon,...
Přísloví 28:11...dědictví. Boháč sám sobě připadá moudrý, rozumný chudák ho však odhalí. Když jásají spravedliví, je to...
Přísloví 29:13...lživé řeči, bude mít za služebníky samé ničemyChudák a vyděrač mají jedno společné: oběma dal Hospodin...
Přísloví 30:14...řezáků, aby spolykali ubožáky země a všechny chudáky na světě. Pijavice dvě dcery: Dej, Dej! Tři věci...
Kazatel 4:14...vězeň se může stát králem, rozený král zase chudákem. Viděl jsem, že všichni, kdo žili pod sluncem,...
Kazatel 6:8... Jakou výhodu moudrý před hlupákem? K čemu je chudákovi, že , jak se chovat před lidmi? Lepší je, co je...
Kazatel 9:15...svou moudrostí zachránil. Potom si ale na toho chudáka nikdo nevzpomněl. Souhlasím, že "Moudrost je...
Kazatel 9:16... že "Moudrost je lepší než síla". Moudrost chudáka však bývá v opovržení a jeho slova nikdo neslyší....
Izaiáš 10:2...sepisují kruté předpisy, aby ovlivnili soudychudáky, ubohým v mém lidu aby právo upřeli, aby se vdovy...
Izaiáš 32:7...samé zvrhlosti - jak by lživou řečí zničil chudáky, když se dovolávají práva ubozí. Šlechetný však...
Izaiáš 40:20...řetízky tepanými ze stříbra? Anebo obětnímu daru chudáka, jenž trvanlivé dřevo vybírá a hledá zručného...
Jeremiáš 5:4... vrátit se odmítli. Řekl jsem si: Jsou to jen chudáci; chovají se jako blázni, protože Hospodinovu cestu...
Amos 5:11...se toho, kdo mluví pravdivě. Protože dupete po chudácích a nutíte je odvádět daně z obilí, nebudete bydlet...
Amos 8:4...mrtvol! Všude ticho." Slyšte, vy, kdo šlapete po chudácích, vy, kdo ničíte ubožáky na zemi, se slovy: "Kdy...
Zachariáš 7:10... Neutlačujte vdovy a sirotky, přistěhovalce ani chudáky a nevymýšlejte, jak jedni druhým ublížit.' Oni to...
Jakub 2:2...nádherných šatech a se zlatým prstenem a za ním chudák ve špinavých hadrech? Budete-li se věnovat tomu...
Jakub 2:3...a řeknete mu: "Posaď se prosím sem," ale tomu chudákovi řeknete: "Někde si stoupni nebo si sedni na zem"...
Jakub 2:5... milovaní bratři: Copak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře? Nemají právě...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |