Chromých

Hledám varianty 'chromých' [ chromých (1) chromý (10) chromí (6) chromého (1) chromé (6) ]. Nalezeny 24 verše.
Leviticus 21:18...nikdo s tělesnou vadou: nikdo slepý či chromý, zohyzděný či znetvořený, se zmrzačenou nohou či...
2. Samuel 4:4...pobývají dodnes. (Saulův syn Jonatan měl syna chromého na nohy. Tenkrát, když z Jizreelu dorazila zpráva...
2. Samuel 9:3...Boží přízeň." "Zůstal ještě jeden Jonatanův synchromý na nohy," odpověděl králi Cíba. "A kde je?" ptal se...
2. Samuel 9:13... neboť vždy jídal u královského stolu. Byl chromý na obě nohy. Po nějaké době zemřel amonský král a...
2. Samuel 19:27...s králem!' Víš přece, že tvůj služebník je chromý. Jenže on , tvého služebníka, u tebe pomluvil. Můj...
Job 29:15...turbanem. Byl jsem očima pro slepé a nohama pro chromé, otcem jsem býval pro chudé, zasazoval se o právo...
Izaiáš 33:23...jednou si ale rozdělíš spoustu kořisti - i chromí se toho lupu zúčastní! Nikdo tam žijící neřekne:...
Izaiáš 35:6...tehdy prohlédnou, uši hluchých se otevřouchromý tehdy vyskočí jak laň, jazyk němého se rozjásá. Na...
Malachiáš 1:8...zvíře, copak to není špatně? Když přinášíte chromé a churavé, copak to není špatně? Jen to zkus...
Malachiáš 1:13... praví Hospodin zástupů. Přinášíte ukradenéchromé a churavé kusy a nabízíte mi je za oběť - copak to...
Matouš 11:5...Janovi, co tu slyšíte a vidíte: slepí vidíchromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší, mrtví se...
Matouš 15:30...k němu přišlo veliké množství lidí. Měli s sebou chromé, slepé, němé, zmrzačené a mnohé jiné. Pokládali mu...
Matouš 15:31...viděli, jak němí mluví, zmrzačení jsou zdravíchromí chodí a slepí vidí, užasli a vzdali slávu Bohu...
Matouš 18:8...ji a zahoď od sebe. Je pro tebe lepší, abys chromý nebo zmrzačený vstoupil do života, než mít obě ruce...
Matouš 21:14...‚doupě lupičů'!" V chrámě ho obklopili slepíchromí a on je uzdravil. Když ale vrchní kněží a znalci...
Marek 9:45...tvá noha, usekni ji. Je pro tebe lepší vejít chromý do života, než být s oběma nohama uvržen do pekla. A...
Lukáš 7:22...Janovi, co jste viděli a slyšeli: slepí vidíchromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší, mrtví se...
Lukáš 14:13...tebe. Když pořádáš hostinu, raději pozvi chudéchromé, zmrzačené a slepé. Blaze tobě, neboť ti nemají čím...
Lukáš 14:21...ulic a uliček,' řekl sluhovi. ‚Přiveď sem chudéchromé, zmrzačené a slepé.' Sluha se vrátil se slovy: ‚Pane...
Jan 5:3... [4] Ležela tam spousta nemocných, slepýchchromých a ochrnutých. Byl mezi nimi jeden člověk, nemocný...
Skutky 3:2...v chrámu. Právě tam byl přinesen jeden mužchromý od narození. Každý den ho pokládali u chrámových...
Skutky 4:22...za to, co se stalo - člověk přes čtyřicet let chromý byl zázračně uzdraven! Poté, co byli propuštěni,...
Skutky 8:7...vycházeli z mnoha posedlých a mnozí ochrnutíchromí byli uzdraveni. Celé město zažívalo velikou radost...
Skutky 14:8...muž. Nemohl na nohy, neboť byl od lůna své matky chromý a nikdy nechodil. Také on naslouchal Pavlovým slovům...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |