Chraň

Hledám varianty 'chraň' [ chraňte (3) chránit (6) chráníš (3) chráníme (1) chránili (4) chránila (1) chránil (6) chrání (9) chráněny (1) chraň (17) ]. Nalezen 51 verš.
Genesis 24:6...syna odvést zpět do země, z níž jsi vyšel?" "Chraň se tam mého syna odvést!" odpověděl mu Abraham....
Genesis 28:15...rodiny země. Hle, jsem s tebou! Budu  chránit, kamkoli půjdeš, a znovu přivedu do této země....
Exodus 10:28...propustit. Farao mu řekl: "Odejdi ode mnechraň se mi znovu chodit na oči. V den, kdy mi přijdeš na...
Numeri 6:24...budete jim říkat: ‚ ti Hospodin žehnáchrání ! Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a...
Numeri 32:17... Naše děti zatím zůstanou v opevněných městechchráněny před obyvateli země. My se ale domů nevrátíme,...
Deuteronomium 32:10... Obklopil jej a pečoval o něj, jak oko v hlavě chránil jej. Jako když orlice bdí nad hnízdem a vznáší se...
1. Samuel 24:7...uřízl ten cíp pláště, a tak svým mužům řekl: "Chraň Hospodin, abych svému pánu, Hospodinovu pomazanému...
1. Samuel 25:16...se nám vůbec nic neztratilo. Ve dne i v noci nás chránili jako hradba, celou tu dobu, kterou jsme s nimi...
1. Samuel 26:11...anebo vytáhne do války a zahyne. ale Hospodin chraň, abych vztáhl ruku na Hospodinova pomazaného! Vezmi...
2. Samuel 23:17... ale vylil ji jako oběť Hospodinu. "Hospodin chraň," zvolal, "vždyť je to krev těch mužů! Šli tam s...
1. Královská 21:3..." Nábot ale Achabovi odpověděl: "Hospodin  chraň! Nemůžu ti dát své otcovské dědictví." Achab se...
1. Letopisů 4:10... území! Kéž by tvá ruka byla se mnouchránila od zlého, abych neměl trápení!" A Bůh mu dal,...
1. Letopisů 11:19...odmítl napít, ale vylil ji jako oběť Hospodinu. "Chraň Bůh," zvolal. "To mám pít krev těchto mužů, kteří...
Ezdráš 8:21...se před naším Bohem a žádali ho, aby na cestě chránil nás, naše děti i všechen náš majetek. Styděl jsem...
Ezdráš 8:22...prosit krále o vojsko a jízdu, aby nás na cestě chránili před nepřáteli. Řekli jsme králi: "Náš Bůh...
Ezdráš 8:31...do Jeruzaléma. Bůh nad námi držel svou rukuchránil nás na cestě před nepřáteli a lupiči. Po příchodu...
Žalmy 4:9...uléhám, pokojně spím - ty sám, Hospodine,  chráníš v bezpečí. Pro předního zpěváka, na flétny. Žalm...
Žalmy 12:8... jsi naše stráž, před tímto pokolením nás navždy chraň! Ničemy se to hemží ze všech stran, nezřízenost se...
Žalmy 32:7...mocných vod. Ty jsi skrýše, před úzkostí  chráníš, vítězným jásotem obklopíš! séla Teď poučím,...
Žalmy 34:14...život, chce někdo okusit dobré dny? Pak tedy chraň svůj jazyk před zlem, ve tvých rtech není žádná...
Žalmy 91:11...pověřil anděly, na všech tvých cestách aby  chránili, na rukou aby nosili, nohu o kámen aby sis...
Žalmy 107:38...jim tak, že se velmi rozmnožili, před úbytkem chránil jejich dobytek. Ubývalo jich, když byli poníženi...
Žalmy 116:6...spravedlivý, ano, náš Bůh je soucitný. Hospodin chrání prosťáčky - byl jsem zoufalý a on zachránil!...
Žalmy 140:5...jazyky, zmijí jed skrývají pod svými rty! séla Chraň , Hospodine, od rukou ničemy, braň před těmi,...
Žalmy 141:3... Hospodine, postav stráž, bránu mých rtů prosím chraň. Nenech srdce ke zlu zamířit, se neúčastním...
Žalmy 141:9...oči, na tebe spoléhám, nenech zahynoutChraň před pastí, kterou mi nastražili, před léčkami...
Žalmy 145:20... slyší jejich křik a jde je zachránit. Hospodin chrání všechny, kdo ho milují, všechny ničemy ale zahubí....
Žalmy 146:9...sklíčené, Hospodin miluje poctivé, Hospodin chrání příchozí, podporuje vdovy a sirotky, cestu ničemných...
Přísloví 2:11...když tvou duši potěší, prozíravost bude chránit, rozumnost nad tebou bude bdít. Před špatnou cestou...
Přísloví 4:6... nezkomol. Neopouštěj moudrost - bude  chránit, miluj ji - bude o tebe pečovat. Moudrost...
Přísloví 4:23...jejich tělu zdraví dávají: Především dobře chraň své srdce - právě z něj všechen život vychází. Zbav...
Přísloví 5:8...Daleko od vede tvá cesta, k jejímu vchodu chraň se přiblížit! Svou důstojnost jinak necháš druhým,...
Přísloví 6:24...jsou cesta k životu. Před špatnou ženou budou chránit, před lichotným jazykem svůdkyně. Neprahni v srdci...
Přísloví 7:2...příkazy a najdeš život, učení jak oko v hlavě chraň. Připoutej si je k prstům, vyryj do srdce...
Přísloví 7:5...rozumnost nazvi svou příbuznou. Bude  chránit před cizí ženou, před svůdnicí a její řečí vábivou....
Přísloví 13:6...řeči, darebák nestydatě šíří puch. Spravedlnost chrání poctivého, hříšníka ničí ničemnost. Někdo nemá nic,...
Přísloví 21:23...niž se spolehli! Ten, kdo si hlídá ústa a jazykchrání svou duši před trápením. Nadutý domýšlivec se drzoun...
Kazatel 5:7...věcí nijak překvapen. Vysoce postaveného totiž chrání vyšší a ještě vyšší jsou nad nimi. Úrodu země si...
Izaiáš 26:3...se drží věrnosti. Člověka s pevným postojem chráníš dokonalým pokojem, vždyť spoléhá se na tebe....
Izaiáš 56:6...milovali a byli mu služebníky, všechny, kdo chrání sobotu před znesvěcením a drží se smlouvy - ty...
Micheáš 7:5...Nespoléhejte na bližní, nevěřte ani přítelichraň se svá ústa otevřít i před ženou, co máš v náručí!...
Malachiáš 2:15...nazbyt. Proč tedy jedním? Šlo mu o símě BožíChraňte se tedy, abyste nebyli nevěrní manželce svého mládí...
Malachiáš 2:16...potřísněný násilím, praví Hospodin zástupůChraňte se tedy a nebuďte nevěrní. Unavujete Hospodina...
Matouš 16:22...ho tehdy vzal stranou a začal ho kárat: "Bůh  chraň, Pane, to se ti nesmí stát!" On se ale odvrátil a...
Marek 6:20... že je to spravedlivý a svatý člověk, a tak ho chránil. Když ho slyšel, býval velmi znepokojen, ale přesto...
Lukáš 4:10...psáno: ‚Svým andělům přikáže o tobě, aby  chránili, a ponesou na rukou, abys nenarazil nohou na...
Jan 17:12...jsem je ve tvém jménu, které jsi mi dalChránil jsem je a nikdo z nich nezahynul, kromě onoho syna...
2. Korintským 8:20...k oslavě Pána a jako projev naší ochoty pomáhatChráníme se tak, aby nám někdo vyčítal, jak s tímto štědrým...
Jakub 1:27...toto: pomáhat sirotkům a vdovám v jejich nouzichránit se před špínou světa. Bratři moji, nespojujte víru...
1. Petr 3:10...život, chce někdo okusit dobré dny? Takový  chrání svůj jazyk před zlem, v jeho ústech není žádná...
2. Petr 3:17...Písma.) Vy, milovaní, to víte předem, a tak se chraňte. Nenechte se strhnout bludem těch zvrhlíků,...

Slova obsahující chraň: chraň (17) chraňte (3) ochraň (2) ochraňuj (3) ochraňuje (3) zachraň (36) zachraňoval (3) zachraňovali (1) zachraňováni (1) zachraňovat (2) zachraňte (4) zachraňuj (2) zachraňuje (5) zachraňuješ (3) zachraňujte (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |