Chrámu

Hledám varianty 'chrámu' [ chrámy (2) chrámů (1) chrámu (381) chrámem (24) chrámech (3) chrámě (25) chrám (170) ]. Nalezeny 532 verše.
Soudců 9:4...si. Dali mu 70 šekelů stříbra z Baal-beritova chrámu a Abimelech si za najal ničemy a dobrodruhy,...
Soudců 9:27...šlapali je v lisu a slavili vinobraní. Přišli do chrámu svého boha, jedli, pili a nadávali na Abimelecha....
Soudců 9:46... uchýlili se všichni do pevnosti El-beritova chrámu. Když se Abimelech dozvěděl, že jsou tam všichni...
Soudců 16:26..."Nech sáhnout na sloupy, které drží tenhle chrám. Chci se o opřít." Chrám byl plný mužů i žen. Byli...
Soudců 16:27... které drží tenhle chrám. Chci se o opřít." Chrám byl plný mužů i žen. Byli tam i všichni filištínští...
Soudců 16:29...Pak nahmatal oba prostřední sloupy, které držely chrám, a opřel se o , pravicí o jeden a levicí o druhý....
Soudců 16:30...zvolal Samson a zatlačil vší silou, takže se chrám zřítil na vládce i na všechen lid uvnitř. Tak jich...
1. Samuel 5:2...do Ašdodu. Pak ji vzali, vnesli ji do Dágonova chrámu a postavili ji vedle Dágona. Druhý den Ašdoďané...
1. Samuel 5:5...kněží a vůbec všichni, kdo vstupují do Dágonova chrámu v Ašdodu, dodnes nestoupají na Dágonův práh.) Na...
1. Samuel 31:9...celé filištínské zemi, aby tu zprávu ohlásilichrámu jejich model i mezi lidem. Jeho výzbroj uložili v...
1. Samuel 31:10...model i mezi lidem. Jeho výzbroj uložilichrámu Aštarot a tělo přibili na hradbu Bet-šanu. Když se...
2. Samuel 22:7...úzkosti, ke svému Bohu křičel jsem - on ve svém chrámu slyšel volání, k jeho uším dolehl můj křik....
1. Královská 3:1...Tam bydlela, než dostavěl svůj palác, Hospodinův chrám a hradby okolo Jeruzaléma. Lid ovšem v době...
1. Královská 3:2...na různých výšinách, neboť ještě nebyl postaven chrám jménu Hospodinovu. Šalomoun miloval Hospodina a řídil...
1. Královská 5:17..."Jak sám víš, můj otec David nemohl postavit chrám jménu Hospodina, svého Boha. Musel bojovat s...
1. Královská 5:19... žádná hrozba. Proto mám teď v úmyslu postavit chrám jménu Hospodina, svého Boha, jak to Hospodin pověděl...
1. Královská 5:31...veliké ušlechtilé kameny, neboť chtěl, aby chrám měl základy z otesaných kvádrů. Šalomounovi kameníci...
1. Královská 5:32...tedy bylo připraveno dřevo i kameny ke stavbě chrámu. Čtyřstého osmdesátého roku po vyjití synů Izraele...
1. Královská 6:1...Izraelem, Šalomoun zahájil stavbu Hospodinova chrámu. Chrám, který král Šalomoun postavil Hospodinu, byl...
1. Královská 6:2... Šalomoun zahájil stavbu Hospodinova chrámuChrám, který král Šalomoun postavil Hospodinu, byl 60 loktů...
1. Královská 6:3...dlouhý, 20 loktů široký a 30 loktů vysoký. Před chrámovou lodí stála přes celou šířku chrámu předsíň. Byla...
1. Královská 6:4...před chrám na 10 loktů. Šalomoun nechalchrámu udělat také zužující se okénka s mřížovím. Po celém...
1. Královská 6:6...6 loktů a horní 7 loktů. Podél obvodu vnější chrámové stěny totiž udělal stupňovité římsy, aby nosníky...
1. Královská 6:7...ochozů nezasahovaly do samotných stěn chrámu. (Chrám se stavěl z kamenů již opracovaných v lomu, takže se...
1. Královská 6:8...) Vstup do spodního patra byl z jižní strany chrámu; po točitých schodech se stoupalo do prostředního...
1. Královská 6:9...pak do horního. Když Šalomoun dokončil stavbu chrámu, zastřešil ho kazetovým stropem připevněným na...
1. Královská 6:10...trámech. Přístavbu vybudoval okolo celého chrámu; každé její patro bylo 5 loktů vysoké a k chrámu...
1. Královská 6:12...Šalomoun dostal slovo Hospodinovo: "Pokud jdechrám, který stavíš: Budeš-li dodržovat zákony,...
1. Královská 6:14...nikdy neopustím." Když Šalomoun dokončil stavbu chrámu, obložil zdi chrámu zevnitř cedrovými deskami - od...
1. Královská 6:15...Šalomoun dokončil stavbu chrámu, obložil zdi chrámu zevnitř cedrovými deskami - od podlahy ke stropu...
1. Královská 6:16...deskami. Ve vzdálenosti 20 loktů od zadní strany chrámu postavil od podlahy ke stěnám přepážku z cedrových...
1. Královská 6:17...svatostánek pro nejsvětější svatyni. Přední část chrámu, totiž chrámová loď, tedy měřila 40 loktů. Na...
1. Královská 6:18...měřila 40 loktů. Na vnitřním cedrovém obložení chrámu byla vyřezávaná poupata a rozvité květy - vše bylo z...
1. Královská 6:19...cedru; kámen nebylo vidět. V nejvnitřnější části chrámu Šalomoun zřídil svatostánek pro umístění Truhly...
1. Královská 6:21...oltář před ním. Šalomoun pokryl celý vnitřek chrámu ryzím zlatem. Také svatostánek pokryl zlatem a...
1. Královská 6:22...zlatem a natáhl před ním zlaté řetězy. Celý chrám byl tedy úplně pokryt zlatem a stejně tak byl zlatem...
1. Královská 6:27... Tyto cheruby umístil do nejvnitřnější části chrámu. Měli rozprostřená křídla, a tak se křídlo jednoho...
1. Královská 6:29...cheruby pokryl zlatem. Ve vnitřní i vnější části chrámu nechal na všech stěnách kolem dokola vyřezat rytiny...
1. Královská 6:30... palem a rozvitých květů. Podlahu obou částí chrámu pokryl zlatem. Do vchodu svatostánku zavěsil dveře z...
1. Královská 6:37...vrstva cedrových trámů. Základy Hospodinova chrámu byly položeny čtvrtého roku v měsíci ziv....
1. Královská 6:38...roku v měsíci bul (což je osmý měsíc) byl chrám dokončen se všemi podrobnostmi a podle všech plánů....
1. Královská 7:12...trámů tak jako vnitřní nádvoří Hospodinova chrámu s jeho předsíní. Král Šalomoun poslal pro Churama z...
1. Královská 7:39...stojanů. Pět stojanů postavil po pravé straně chrámu a pět po levé. Moře postavil po pravé straně v...
1. Královská 7:40... které pro krále Šalomouna konal na Hospodinově chrámu: dva sloupy, dvě kulovité hlavice na vrcholech...
1. Královská 7:48...nechal zhotovit veškeré vybavení pro Hospodinův chrám: zlatý oltář, zlatý stůl pro chleby předložení, pět...
1. Královská 7:50...do nejsvětější svatyně v nejvnitřnější části chrámu i ke dveřím do chrámové lodi. Tak bylo završeno...
1. Královská 7:51...dílo, které král Šalomoun konal na Hospodinově chrámu. Šalomoun pak přinesl zasvěcenou kořist svého otce...
1. Královská 8:10...kněží vycházeli ze svatyně, naplnil Hospodinův chrám oblak. Kněží se kvůli tomu oblaku nemohli postavit ke...
1. Královská 8:11...nemohli postavit ke službě, protože Hospodinův chrám naplnila Hospodinova sláva. Tehdy Šalomoun prohlásil:...
1. Královská 8:13...' pravil Hospodin. jsem ti ale postavil chrám vznešený, místo, kde bys bydlel navěky!" Potom se...
1. Královská 8:16...izraelského kmene nevyvolil město k postavení chrámu, v němž by zůstávalo jméno. Vyvolil jsem však...
1. Královská 8:17...aby vedl Izrael.' Můj otec David toužil postavit chrám jménu Hospodina, Boha Izraele. Hospodin mu ale řekl:...
1. Královská 8:18...řekl: ‚Je dobře, že chceš mému jménu postavit chrám. Nepostavíš ho však ty, ale tvůj syn, který vzejde ze...
1. Královská 8:19...syn, který vzejde ze tvých beder. Ten vystaví chrám mému jménu.' A Hospodin dodržel slovo, které dal....
1. Královská 8:20...trůn, jak řekl Hospodin, a postavil jsem chrám jménu Hospodina, Boha Izraele. V něm jsem připravil...
1. Královská 8:27...nebes nemohou obsáhnout - čím méně tento chrám, který jsem postavil! Shlédni však na modlitbu svého...
1. Královská 8:29... Kéž jsou tvé oči dnem i nocí upřeny k tomuto chrámu, k místu, o němž jsi řekl: ‚Tam bude jméno.' Kéž...
1. Královská 8:31...a složil přísahu před tvým oltářem v tomto chrámu, vyslýchej na nebesích. Zasáhni a rozsuď své...
1. Královská 8:33...tvé jméno, modlili se a prosili v tomto chrámu, vyslýchej na nebesích. Odpusť hřích svého lidu...
1. Královská 8:38... že jde o ránu, a vzepjal by ruce k tomuto chrámu, pak každou modlitbu, každou prosbu, kterou by...
1. Královská 8:42...paži), kdyby přišel a modlil se směrem k tomuto chrámu, vyslýchej na nebesích, kde přebýváš. Učiň vše, ...
1. Královská 8:43...a aby věděly, že tvé jméno je vzýváno nad tímto chrámem, který jsem postavil. Kdyby tvůj lid vytáhl do...
1. Královská 8:44...k Hospodinu směrem k městu, jež jsi vyvolil, a k chrámu, který jsem postavil tvému jménu, vyslýchej na...
1. Královská 8:48...jejich otcům, k městu, které jsi vyvolil, a k chrámu, který jsem postavil tvému jménu, vyslýchej na...
1. Královská 8:63...a všichni synové Izraele zasvětili Hospodinův chrám. Toho dne král posvětil střed nádvoří před...
1. Královská 8:64...král posvětil střed nádvoří před Hospodinovým chrámem. Tam totiž obětoval zápalnou a moučnou oběť i tuk...
1. Královská 9:1... Tak Šalomoun dokončil stavbu Hospodinova chrámu i královského paláce a uskutečnil všechno, co si...
1. Královská 9:3... kterou jsi mi předložil. Posvětil jsem tento chrám, který jsi vystavěl, aby tam navěky zůstávalo ...
1. Královská 9:7...Izrael ze země, kterou jsem jim dal, a z chrámu, který jsem posvětil pro své jméno. Vyženu Izrael ze...
1. Královská 9:8...mezi národy za pořekadlo a posměšek. A tento chrám, kdysi tak vznešený? Každý, kdo půjde kolem, strne a...
1. Královská 9:10...to zlo!'" Šalomoun vystavěl oba domy, Hospodinův chrám i královský palác, během dvaceti let. Po jejich...
1. Královská 9:15...nucené práce, bylo, aby vystavěl: Hospodinův chrám, svůj palác, terasu Milo, jeruzalémské hradby, města...
1. Královská 9:25...dým před Hospodinem. Tak završil budování chrámu. Král Šalomoun v Ecjon-geberu u Eilatu na pobřeží...
1. Královská 10:5...i to, jaké oběti král přináší v Hospodinově chrámu, byla naprosto ohromena a řekla mu: "To, co jsem u...
1. Královská 10:12...santálového dřeva vyrobil schody pro Hospodinův chrám i pro královský palác a také lyry a citery pro...
1. Královská 12:27...Když bude lid chodit obětovat do Hospodinova chrámu v Jeruzalémě, obrátí se srdce lidu k jejich pánu,...
1. Královská 14:26...vládce Šišak a pobral poklady Hospodinova chrámu i poklady královského paláce. Vzal všechno; vzal i...
1. Královská 14:28...paláce. Kdykoli král chodíval do Hospodinova chrámu, stráže je vynášely a pak opět vracely do strážní...
1. Královská 15:15...život oddáno Hospodinu. Vnesl do Hospodinova chrámu svaté dary svého otce i vlastní svaté dary, stříbro,...
1. Královská 15:18...i zlato, které zbylo v pokladnicích Hospodinova chrámu a v pokladnicích královského paláce, svěřil je svým...
1. Královská 16:32...Baalovi a klanět se mu. V Samaří postavil Baalův chrám a v něm Baalův oltář. Kromě toho také vztyčil Ašeřin...
2. Královská 5:18...odpustí: Když můj pán vchází do Rimonova chrámu, aby se tam klaněl, opírá se o rámě, takže i ...
2. Královská 10:21...jediný, který by nepřišel. Vešli do Baalova chrámu a naplnili ho od jednoho konce k druhému. "Vydávej...
2. Královská 10:23...a ten jim rozdal roucha. Nakonec do Baalova chrámu přišel Jehu s Jonadabem, synem Rechabovým, a řekl...
2. Královská 10:25...pobočníci pronikli do vnitřní svatyně Baalova chrámu. Pak z Baalova chrámu vynesli posvátný sloup a...
2. Královská 10:26...do vnitřní svatyně Baalova chrámu. Pak z Baalova chrámu vynesli posvátný sloup a spálili ho. Strhli Baalův...
2. Královská 10:27...a spálili ho. Strhli Baalův sloup, strhli Baalův chrám a zřídili tam veřejné záchody, které tam jsou dodnes....
2. Královská 11:3...tomu nebyl zabit. Ukrýval se s v Hospodinově chrámu šest let, dokud v zemi vládla Atalia. Sedmého roku...
2. Královská 11:4...gardu i stráže a pozval je k sobě do Hospodinova chrámu. Tam s nimi pod přísahou uzavřel smlouvu a ukázal...
2. Královská 11:6...brány za strážnicí. Tak budete držet stráž kolem chrámu ze všech stran. Vy ze dvou zbývajících oddílů, kteří...
2. Královská 11:7...v sobotu odejít, zůstanete na stráži Hospodinova chrámu při králi. Obklopíte krále, každý se zbraní v ruce....
2. Královská 11:10...kopí a Davidovy štíty uložené v Hospodinově chrámu. Strážní se rozestavěli, aby všichni se zbraní v...
2. Královská 11:11...se zbraní v ruce obklopili krále od pravé strany chrámu k jeho levé straně, u oltáře před chrámem. Potom...
2. Královská 11:13...zaslechla hluk. Vešla za nimi do Hospodinova chrámu, a hle - u sloupu stojí právoplatný král s veliteli...
2. Královská 11:15...totiž nechtěl, aby byla zabita u Hospodinova chrámu.) Chopili se , a když vešla Koňskou bránou do...
2. Královská 11:18...a lidem. Všechen lid země pak vyrazil k Baalovu chrámu a zbořili ho. Jeho oltáře a sochy rozbili napadrť a...
2. Královská 11:19...se vším lidem země vedli krále z Hospodinova chrámu Bránou strážců do královského paláce. Tam dosedl na...
2. Královská 12:5...stříbro, které se přináší do Hospodinova chrámu - stříbro vybírané při sčítání, stříbro věnované při...
2. Královská 12:6...a opraví za něj jakoukoli škodu, která se na chrámu najde." Kněží ale ještě ani třiadvacátého roku krále...
2. Královská 12:7...ani třiadvacátého roku krále Joaše škody na chrámu neopravili. Král Joaš si proto zavolal kněze Jojadu...
2. Královská 12:8...kněze a otázal se: "Proč neopravujete škody na chrámu? Neberte od pokladníků žádné další stříbro, ale...
2. Královská 12:9...nebudou vybírat stříbro a že nebudou opravovat chrám sami. Kněz Jojada pak vzal jednu truhlici, udělal v...
2. Královská 12:10...ji vedle oltáře vpravo od brány k Hospodinovu chrámu. Kněží, strážci prahu, pak do dávali všechno...
2. Královská 12:11...knězem a stříbro přinesené do Hospodinova chrámu spočítali a zabalili. Odměřené stříbro pak předávali...
2. Královská 12:12...mistrům zodpovědným za práci na Hospodinově chrámu. Ti na obnovu Hospodinova chrámu najímali tesaře a...
2. Královská 12:13...za dřevo a tesaný kámen na opravu Hospodinova chrámu a za všechny ostatní výdaje při opravě chrámu....
2. Královská 12:14...opravě chrámu. Stříbro přinesené do Hospodinova chrámu se nepoužívalo k výrobě stříbrných kalichů,...
2. Královská 12:15...platy dělníků, kteří za opravovali Hospodinův chrám. Mistři, kterým se vydávalo stříbro na výplaty...
2. Královská 12:17...a z obětí za hřích se ovšem na Hospodinův chrám neodevzdávalo; to patřilo kněžím. Tehdy vytáhl...
2. Královská 12:19...zlato, které se našlo v pokladnicích Hospodinova chrámu i královského paláce, a poslal to aramejskému králi...
2. Královská 14:14...i všechny nádoby, které se našly v Hospodinově chrámu i v pokladnicích královského paláce. Potom se s...
2. Královská 15:35...výšinách. To on vystavěl Horní bránu Hospodinova chrámu. Ostatní Jotamovy skutky - co všechno vykonal - o...
2. Královská 16:8...stříbro a zlato, které se našlo v Hospodinově chrámu i v pokladnicích královského paláce, a poslal to...
2. Královská 16:14...před Hospodinem, ale nechal odnést z průčelí chrámu, z místa mezi novým oltářem a Hospodinovým chrámem,...
2. Královská 16:18... Aby se zalíbil asyrskému králi, nechalchrámu odstranit podstavec trůnu, který tam předtím...
2. Královská 18:15...všechno stříbro, které se našlo v Hospodinově chrámu a v pokladnicích královského paláce. Judský král...
2. Královská 18:16...tenkrát oloupal dveře i sloupy Hospodinova chrámu, které předtím sám nechal pokrýt zlatem, a odevzdal...
2. Královská 19:1...roucho a zahalen pytlovinou vešel do Hospodinova chrámu. Správce paláce Eliakima, písaře Šebnu a starší...
2. Královská 19:14...od poslů a přečetl ho. Potom šel do Hospodinova chrámu a rozložil ho před Hospodinem. Ezechiáš se tehdy k...
2. Královská 19:37...pryč a zůstal v Ninive. Jednou, když se klanělchrámu svého boha Nisrocha, ho jeho synové Adramelech a...
2. Královská 20:5... uzdravuji ! Třetího dne vejdeš do Hospodinova chrámu. Přidám ti patnáct let života. Kromě toho vysvobodím...
2. Královská 20:8...uzdraví a že třetího dne vejdu do Hospodinova chrámu?" Izaiáš odpověděl: "Toto je znamení od Hospodina,...
2. Královská 21:4...a sloužil jim. Nastavěl oltáře v Hospodinově chrámu, o kterém Hospodin prohlásil: "Svému jménu dám...
2. Královská 21:5...v Jeruzalémě." Na obou nádvořích Hospodinova chrámu nastavěl oltáře všem nebeským zástupům. Dokonce...
2. Královská 21:7...hněvu. Nechal vyrobit modlu Ašery a vztyčil jichrámu, o kterém Hospodin Davidovi a jeho synu Šalomounovi...
2. Královská 22:3...syna Acaliášova, syna Mešulamova, do Hospodinova chrámu s pokynem: "Jdi k nejvyššímu knězi, spočítá...
2. Královská 22:4... spočítá stříbro přinesené do Hospodinova chrámu, které od lidu vybrali strážci prahu. Svěří je...
2. Královská 22:5...je mistrům odpovědným za práci na Hospodinově chrámu, aby je vypláceli dělníkům pracujícím na opravě škod...
2. Královská 22:6...a nakupují za dřevo a tesaný kámen na opravu chrámu. Za vyplacené stříbro od nich není třeba žádat...
2. Královská 22:8...písaři Šafanovi: "Našel jsem v Hospodinově chrámu Knihu Zákona." Předal knihu Šafanovi a ten si v ...
2. Královská 22:9..."Tví služebníci vysypali stříbro uloženéchrámu a svěřili je mistrům odpovědným za práci na...
2. Královská 23:2...Judy a Jeruzaléma. Král vešel do Hospodinova chrámu a s ním všechen judský lid, obyvatelé Jeruzaléma,...
2. Královská 23:6...zástupům). Také sochu Ašery vynesl z Hospodinova chrámu ven za Jeruzalém k potoku Kidron, kde ji spálil....
2. Královská 23:7...zbořil stánky modlářské prostituce v Hospodinově chrámu, kde ženy tkaly roucha pro Ašeru. Dal také přivést...
2. Královská 23:11...jako oběť Molochovi. Od vchodu do Hospodinova chrámu odstranil koně, které judští králové zasvětili...
2. Královská 23:12...postavil Menaše na obou nádvořích Hospodinova chrámu. Jejich prach odtud urychleně vyhodil do potoka...
2. Královská 23:24...knize, kterou kněz Chilkiáš nalezl v Hospodinově chrámu. Nikdy předtím ani potom nebyl žádný král jako...
2. Královská 23:27...Jeruzalém, toto město, které jsem si vyvolil, i chrám, o němž jsem řekl, že tam bude zůstávat jméno."...
2. Královská 24:13...Hospodin, odnesl si všechny poklady Hospodinova chrámu i královského paláce. Všechny zlaté předměty, které...
2. Královská 25:9...velitel gardistů Nebuzaradan. Vypálil Hospodinův chrám i královský palác; vypálil v Jeruzalémě všechny...
2. Královská 25:13...vinice a oral pole. Bronzové sloupy Hospodinova chrámu, stojany i bronzové Moře, které bylo v Hospodinově...
2. Královská 25:16... jedno Moře, stojany, které pro Hospodinův chrám zhotovil Šalomoun - bronz ze všech těch věcí se ani...
1. Letopisů 5:36...byl knězem, když Šalomoun postavil v Jeruzalémě chrám), Azariáš zplodil Amariáše, Amariáš zplodil Achituba...
1. Letopisů 6:17...než Šalomoun v Jeruzalémě postavil Hospodinův chrám, sloužili zpěvem před Příbytkem, před Stanem...
1. Letopisů 10:10...svým modlám i lidu. Jeho výzbroj uložilichrámu svých bohů a jeho lebku přibili v chrámu Dágona....
1. Letopisů 22:2...a kameníky pro přípravu kamenů ke stavbě Božího chrámu. Opatřil také spoustu železa na hřeby a vzpěry do...
1. Letopisů 22:19...smlouvy i Boží svaté náčiní pak vnesete do chrámu, který postavíte jménu Hospodinovu." Když David...
1. Letopisů 26:29...a jeho synové z rodu Jisharovců působili mimo chrám jako úředníci a soudci nad Izraelem. Chašabiáš a jeho...
1. Letopisů 28:2... bratři, lide můj! Měl jsem na srdci vybudovat chrám, kde by spočinula Truhla Hospodinovy smlouvy - chrám,...
1. Letopisů 28:6... Řekl mi: ‚Tvůj syn Šalomoun, ten mi vybuduje chrám i nádvoří. Jeho jsem si vyvolil za syna a mu budu...
1. Letopisů 28:10... Pohleď - Hospodin vyvolil, abys postavil chrám pro jeho svatyni. Buď silný a jednej!" Potom David...
1. Letopisů 28:20... dokud se nedokončí veškerá práce na Hospodinově chrámu. Pohleď, oddíly kněží a levitů jsou připraveny k...
1. Letopisů 29:2...lidi, ale pro Hospodina Boha. Připravil jsem pro chrám svého Boha, co jsem mohl: zlato pro věci zlaté,...
1. Letopisů 29:3...drahokamy i množství alabastru. A protože chrám mého Boha je mým potěšením, přidávám také svůj osobní...
2. Letopisů 1:18...a aramejské krále. Šalomoun se rozhodl postavit chrám Hospodinovu jménu a sobě královský palác. Povolal 70...
2. Letopisů 2:3... když si stavěl svůj palác. Nuže, stavím chrám jménu Hospodina, svého Boha. Chci ho zasvětit k...
2. Letopisů 2:4... našeho Boha, jak bylo Izraeli navěky uloženoChrám, který chci postavit, být veliký, neboť náš Bůh je...
2. Letopisů 2:8... aby mi připravili dostatek dřeva, neboť chrám, který chci stavět, být veliký a podivuhodný. Tvým...
2. Letopisů 2:11...a rozvážného, který jistě vybuduje Hospodinův chrám i královský palác. Posílám ti nesmírně zručného a...
2. Letopisů 3:1...pak v Jeruzalémě začal stavět Hospodinův chrám na hoře Moria, kde se Hospodin ukázal jeho otci...
2. Letopisů 3:3... Základy, které Šalomoun položil pro Hospodinův chrám, měřily 60 loktů na délku a 20 loktů na šířku (měřeno...
2. Letopisů 3:6...ryzím zlatem a povrch ozdobil palmami a řetízkyChrám ozdobil drahokamy a ke zlacení použil parvaimské...
2. Letopisů 3:7...zlato. Zlatem potáhl trámy, prahy, stěny i dveře chrámu a na stěnách vyřezal cheruby. Přes celou šířku...
2. Letopisů 3:8...a na stěnách vyřezal cheruby. Přes celou šířku chrámu postavil místnost pro nejsvětější svatyni, 20 loktů...
2. Letopisů 3:12...se jedním pětiloktovým křídlem dotýkal stěny chrámu; druhým pětiloktovým křídlem se dotýkal křídla...
2. Letopisů 3:15...oponu a i na ni dal vyšít cheruby. Před chrám postavil dvojici sloupů. Byly od sebe 35 loktů daleko...
2. Letopisů 3:17...granátových jablek. Potom sloupy vztyčil před chrámem, jeden napravo, druhý nalevo. Ten pravý nazval...
2. Letopisů 4:7...také deset zlatých svícnů a umístil je do chrámu, pět napravo a pět nalevo. Vyrobil rovněž deset...
2. Letopisů 4:8... Vyrobil rovněž deset stolů a postavil je do chrámu, pět napravo a pět nalevo. Zlatých mis vyrobil sto....
2. Letopisů 4:11...dílo, které pro krále Šalomouna konal na Božím chrámu: dva sloupy, dvě kulovité hlavice na vrcholech...
2. Letopisů 4:16...zhotovil králi Šalomounovi pro Hospodinův chrám, byly z leštěného bronzu. Král je nechal odlévat na...
2. Letopisů 4:19...nechal zhotovit veškeré vybavení pro Boží chrám: zlatý oltář, stoly pro chleby předložení, svícny s...
2. Letopisů 4:22... pohárky a pánvice z ryzího zlata a vchod do chrámu - vnitřní dveře nejsvětější svatyně i dveře chrámové...
2. Letopisů 5:1...dílo, které král Šalomoun konal na Hospodinově chrámu. Šalomoun pak přinesl zasvěcenou kořist svého otce...
2. Letopisů 5:13...navěky!" V tu chvíli ten dům, totiž Hospodinův chrám, naplnil oblak. Kněží se kvůli tomu oblaku nemohli...
2. Letopisů 5:14...nemohli postavit ke službě, protože Hospodinův chrám naplnila Boží sláva. Tehdy Šalomoun prohlásil:...
2. Letopisů 6:2...' pravil Hospodin. jsem ti ale postavil chrám vznešený, místo, kde bys bydlel navěky!" Potom se...
2. Letopisů 6:7...můj lid Izrael.' Můj otec David toužil postavit chrám jménu Hospodina, Boha Izraele. Hospodin mu ale řekl:...
2. Letopisů 6:8...řekl: ‚Je dobře, že chceš mému jménu postavit chrám. Nepostavíš ho však ty, ale tvůj syn, který vzejde ze...
2. Letopisů 6:9...syn, který vzejde ze tvých beder. Ten vystaví chrám mému jménu.' A Hospodin dodržel slovo, které dal....
2. Letopisů 6:10...trůn, jak řekl Hospodin, a postavil jsem chrám jménu Hospodina, Boha Izraele. V něm jsem postavil...
2. Letopisů 6:18...nebes nemohou obsáhnout - čím méně tento chrám, který jsem postavil! Shlédni však na modlitbu svého...
2. Letopisů 6:20... Kéž jsou tvé oči dnem i nocí upřeny k tomuto chrámu, k místu, o němž jsi řekl, že tam spočine tvé jméno....
2. Letopisů 6:22...a složil přísahu před tvým oltářem v tomto chrámu, vyslýchej z nebe. Zasáhni a rozsuď své služebníky...
2. Letopisů 6:24...tvé jméno, modlili se a prosili v tomto chrámu, vyslýchej z nebe. Odpusť hřích svého lidu Izraele a...
2. Letopisů 6:29...jde o bolestnou ránu, a vzepjal by ruce k tomuto chrámu, vyslýchej z nebe, kde přebýváš. Odpusť a odplať...
2. Letopisů 6:32...paži - kdyby přišli a modlili se směrem k tomuto chrámu, i tehdy vyslýchej z nebe, kde přebýváš. Učiň vše,...
2. Letopisů 6:33...a aby věděly, že tvé jméno je vzýváno nad tímto chrámem, který jsem postavil. Kdyby tvůj lid vytáhl do...
2. Letopisů 6:34...směrem k tomuto městu, jež jsi vyvolil, a ke chrámu, který jsem postavil tvému jménu, vyslýchej z nebe...
2. Letopisů 6:38...jejich otcům, k městu, které jsi vyvolil, a ke chrámu, který jsem postavil tvému jménu, vyslýchej z nebe,...
2. Letopisů 7:1...oheň a pohltil zápalnou oběť i ostatní obětiChrám naplnila sláva Hospodinova, takže kněží nemohli...
2. Letopisů 7:2... takže kněží nemohli vstoupit do Hospodinova chrámu, protože Hospodinův chrám naplnila Hospodinova sláva...
2. Letopisů 7:3...oheň. Když spatřili Hospodinovu slávu nad chrámem, poklekli na dlažbu tváří k zemi, klaněli se a...
2. Letopisů 7:5...ovcí. Takto král a všechen lid zasvětili Boží chrám. Kněží stáli na svých místech, naproti nim levité s...
2. Letopisů 7:7...tehdy posvětil střed nádvoří před Hospodinovým chrámem. Tam totiž obětoval zápalnou oběť i tuk pokojných...
2. Letopisů 7:11...lidu Izraeli. Tak Šalomoun dokončil Hospodinův chrám i královský palác. Vše, co chtěl uskutečnit, ...
2. Letopisů 7:20...ze své země, kterou jsem vám dal, a z tohoto chrámu, který jsem posvětil pro své jméno. Vyženu Izrael ze...
2. Letopisů 7:21...mezi národy za pořekadlo a posměšek. A tento chrám, kdysi tak vznešený? Každý, kdo půjde kolem, strne a...
2. Letopisů 8:1...všechno to zlo!'" Šalomoun vystavěl Hospodinův chrám i královský palác během dvaceti let. Po jejich...
2. Letopisů 8:16...provedeno, ode dne položení základů Hospodinova chrámu do jeho dokončení. Tak se završila stavba...
2. Letopisů 9:4...i to, jaké oběti král přináší v Hospodinově chrámu, byla naprosto ohromena a řekla mu: "To, co jsem u...
2. Letopisů 9:11...santálového dřeva vyrobil schody pro Hospodinův chrám i pro královský palác a také lyry a citery pro...
2. Letopisů 12:9...k Jeruzalému a pobral poklady Hospodinova chrámu i poklady královského paláce. Vzal všechno; vzal i...
2. Letopisů 12:11...paláce. Kdykoli král chodíval do Hospodinova chrámu, šly s ním stráže, vynášely ty štíty a pak je opět...
2. Letopisů 15:8...oltář stojící naproti předsíni Hospodinova chrámu. Poté shromáždil celého Judu a Benjamína i všechny...
2. Letopisů 15:18...měl srdce oddané Hospodinu. Vnesl do Božího chrámu zasvěcenou kořist svého otce i svou vlastní, stříbro...
2. Letopisů 16:2...vynesl stříbro a zlato z pokladnic Hospodinova chrámu i královského paláce a poslal je k aramejskému králi...
2. Letopisů 20:5...postavil před novým nádvořím v Hospodinově chrámu a promluvil: "Hospodine, Bože našich otců, ty jsi...
2. Letopisů 20:9...meč, soud, mor či hlad, postavíme se před tento chrám a před tebe samého - vždyť v tomto domě přebývá tvé...
2. Letopisů 20:28... citerami a trubkami zamířili do Hospodinova chrámu. Když se všechna okolní království doslechla, jak...
2. Letopisů 22:12...aby ho nezabila. Ukrýval se u nich v Hospodinově chrámu šest let, dokud v zemi vládla Atalia. Sedmého roku...
2. Letopisů 23:3...do Jeruzaléma. Celé to shromáždění pak v Božím chrámu uzavřelo smlouvu s králem. Jojada jim řekl: "Hle,...
2. Letopisů 23:5...ostatní zatím budou na nádvořích Hospodinova chrámu. do Hospodinova chrámu nevchází nikdo kromě kněží...
2. Letopisů 23:6...nádvořích Hospodinova chrámu. do Hospodinova chrámu nevchází nikdo kromě kněží a sloužících levitů,...
2. Letopisů 23:7... každý se zbraní v ruce. Kdokoli se přiblížíchrámu, zemře. Musíte zůstat při králi, kamkoli se pohne."...
2. Letopisů 23:9...a štíty krále Davida, uložené v Hospodinově chrámu. Potom všechny muže rozestavěl, aby všichni se...
2. Letopisů 23:10...se zbraní v ruce obklopili krále od pravé strany chrámu k jeho levé straně, u oltáře před chrámem. Jojada...
2. Letopisů 23:12...zaslechla hluk. Přišla za nimi do Hospodinova chrámu, a hle - u svého sloupu vedle vchodu stojí král s...
2. Letopisů 23:14...totiž nechtěl, aby byla zabita u Hospodinova chrámu.) Chopili se , a když prošla Koňskou bránou do...
2. Letopisů 23:17...Hospodinův lid. Všichni pak vyrazili k Baalovu chrámu a zbořili ho. Rozbili jeho oltáře i sochy a Baalova...
2. Letopisů 23:18... Jojada pak svěřil dohled nad Hospodinovým chrámem kněžím a levitům, aby se podle Davidových pokynů s...
2. Letopisů 23:19...psáno v Zákoně Mojžíšově. K branám Hospodinova chrámu postavil stráže, aby nemohl vstoupit nikdo jakkoli...
2. Letopisů 23:20...se vším lidem země vedli krále z Hospodinova chrámu Horní bránou do královského paláce. Tam krále...
2. Letopisů 24:4...nějaké době se Joaš rozhodl obnovit Hospodinův chrám. Shromáždil tedy kněze a levity a řekl jim:...
2. Letopisů 24:5...Izraele každoroční obnos stříbra na opravu chrámu našeho Boha. Pospěšte si s tím." Levité ale...
2. Letopisů 24:7... hanebné Atalie totiž pronikli do Božího chrámu a ze všech posvátných předmětů Hospodinova chrámu...
2. Letopisů 24:8... kterou postavili před bránu do Hospodinova chrámu. V Judsku i v Jeruzalémě dali provolat, všichni...
2. Letopisů 24:12...mistrům zodpovědným za práci na Hospodinově chrámu. Ti na obnovu Hospodinova chrámu najímali kameníky,...
2. Letopisů 24:13... takže jim dílo rostlo pod rukama. Obnovili Boží chrám do původního stavu a ještě ho zpevnili. Když byli...
2. Letopisů 24:14... Ten z něj nechal zhotovit vybavení Hospodinova chrámu: náčiní pro službu i pro oběti, nádobí a další...
2. Letopisů 24:21...a na králův rozkaz ho na nádvoří Hospodinova chrámu ukamenovali. Král Joaš nepamatoval na oddanost,...
2. Letopisů 24:27...vznesených proti němu i o přestavbě Božího chrámu se píše ve Výkladu ke Knize králů. Na jeho místě pak...
2. Letopisů 25:24...i všechny nádoby, které se našly v Hospodinově chrámu u Obed-edoma i v pokladnicích královského paláce....
2. Letopisů 26:16... svého Boha, a vstoupil dovnitř Hospodinova chrámu, aby na kadidlovém oltáři pálil kadidlo. Kněz...
2. Letopisů 26:19... na čele se mu před jejich zraky v Hospodinově chrámu u kadidlového oltáře vyrazilo malomocenství....
2. Letopisů 27:2...rozdíl od něj ale nevstoupil dovnitř Hospodinova chrámu). Lid ale i nadále jednal zvráceně. To on postavil...
2. Letopisů 27:3...zvráceně. To on postavil Horní bránu Hospodinova chrámu a odvedl hodně práce na hradbě Ofelu. Vybudoval také...
2. Letopisů 28:21... než aby ho posílil. Achaz vyplenil Hospodinův chrám, královský palác i domy urozených, aby mohl obdarovat...
2. Letopisů 28:24...jako celý Izrael. Achaz také vzal náčiní Božího chrámu a okleštil jeho zařízení. Potom zamkl dveře...
2. Letopisů 29:3...prvního roku své vlády otevřel dveře Hospodinova chrámu a opravil je. Přivedl kněze a levity, shromáždil je...
2. Letopisů 29:5...jim: "Slyšte , levité! Posvěťte se a posvěťte chrám Hospodina, Boha svých otců. Vyneste ze svatyně...
2. Letopisů 29:15...šli podle králova příkazu očistit Hospodinův chrám, jak řekl Hospodin. Kněží vešli dovnitř Hospodinova...
2. Letopisů 29:16...řekl Hospodin. Kněží vešli dovnitř Hospodinova chrámu, aby ho vyčistili. Veškerou nečistotu, kterou v...
2. Letopisů 29:17...téhož měsíce postoupili do předsíně Hospodinova chrámu. Dalších osm dní posvěcovali Hospodinův chrám a...
2. Letopisů 29:18...a oznámili mu: "Vyčistili jsme celý Hospodinův chrám, zápalný oltář s veškerým náčiním i stůl předložení s...
2. Letopisů 29:20...městské hodnostáře a vydal se do Hospodinova chrámu. Za království, za svatyni a za Judu přivedli k...
2. Letopisů 29:25...i oběti za hřích. Král postavil v Hospodinově chrámu levity s činely, lyrami a citerami podle pokynů...
2. Letopisů 29:31...službě Hospodinu. Přistupujte do Hospodinova chrámu s pokojnými a děkovnými oběťmi." Shromáždění tedy...
2. Letopisů 29:35...zápalné oběti. Tak byla v Hospodinově chrámu obnovena bohoslužba. Ezechiáš i všechen lid se...
2. Letopisů 30:1...Efraima i Manasese), přijdou do Hospodinova chrámu v Jeruzalémě slavit Hospodinu, Bohu Izraele, Hod...
2. Letopisů 30:15... posvětili se a přinesli do Hospodinova chrámu zápalné oběti. Zaujali svá místa, jak jim to určoval...
2. Letopisů 31:10..."Od chvíle, kdy lidé začali do Hospodinova chrámu přinášet příspěvky, máme jídla do sytosti a ještě...
2. Letopisů 31:11...přebývá." Ezechiáš proto nechal v Hospodinově chrámu zřídit komory. Když je připravili, svědomitě do nich...
2. Letopisů 31:13...rozhodnutí krále Ezechiáše a správce Božího chrámu Azariáše pak Konaniáš a jeho bratr Šimei k sobě...
2. Letopisů 31:16...- všem, kteří přicházeli do Hospodinova chrámu za každodenními povinnostmi podle druhu práce,...
2. Letopisů 31:21... Ve všem, co si předsevzal, šlo o Boží chrám nebo o Zákon a přikázání, hledal svého Boha a věnoval...
2. Letopisů 32:21...pak odtáhl do své země s ostudou. Když vešel do chrámu svého boha, jeho vlastní synové ho tam srazili mečem...
2. Letopisů 33:4...a sloužil jim. Nastavěl oltáře v Hospodinově chrámu, o kterém Hospodin prohlásil: " jméno bude v...
2. Letopisů 33:5...navěky." Na obou nádvořích Hospodinova chrámu nastavěl oltáře všem nebeským zástupům. Dokonce...
2. Letopisů 33:7...vyrobit modlářskou sochu a vztyčil ji v Božím chrámu, o kterém Hospodin Davidovi a jeho synu Šalomounovi...
2. Letopisů 33:15...rozmístil vojenské velitele. Z Hospodinova chrámu odstranil cizí bohy a sochy. Všechny oltáře, které...
2. Letopisů 34:6... Efraima i Šimeona po Neftalího bořil jejich chrámy, porážel oltáře, rozdrtil Ašeřiny kůly a sochy a...
2. Letopisů 34:8...roce své vlády, poté co očistil zemi i Boží chrám, pověřil Šafana, syna Acaliášova, se správcem města...
2. Letopisů 34:9...ostatních Izraelců, kteří je přinášeli do Božího chrámu spolu s Judou, Benjamínem a obyvateli Jeruzaléma....
2. Letopisů 34:10...mistrům odpovědným za práci na Hospodinově chrámu, aby je vypláceli dělníkům pracujícím na opravě a...
2. Letopisů 34:14... Když vynášeli stříbro věnované na Hospodinův chrám, kněz Chilkiáš nalezl knihu Hospodinova zákona...
2. Letopisů 34:15...písaři Šafanovi: "Našel jsem v Hospodinově chrámu knihu Zákona." A předal knihu Šafanovi. Ten ji...
2. Letopisů 34:17...jim bylo uloženo. Stříbro uložené v Hospodinově chrámu bylo vyplaceno mistrům i dělníkům na stavbě." Dále...
2. Letopisů 34:30...Judy a Jeruzaléma. Král vešel do Hospodinova chrámu a s ním všechen judský lid, obyvatelé Jeruzaléma,...
2. Letopisů 35:2...úkoly a povzbudil je ke službě v Hospodinově chrámu. Levitům zasvěceným Hospodinu, aby učili celý Izrael...
2. Letopisů 35:3...celý Izrael, řekl: "Složte Truhlu svatostichrámě, který vystavěl izraelský král Šalomoun, syn Davidův...
2. Letopisů 35:8...Chilkiáš, Zachariáš a Jechiel, správcové Božího chrámu, věnovali kněžím 2 600 velikonočních beránků a 300...
2. Letopisů 35:20...kralování. Po tom, když Jošiáš dokončil obnovu chrámu, vytáhl egyptský vládce Nekó do bitvy u Karkemiše na...
2. Letopisů 36:7...odvezl do Babylonu část vybavení Hospodinova chrámu a uložil je ve svém babylonském chrámu. Ostatní...
2. Letopisů 36:10...odvléct do Babylonu spolu s klenoty Hospodinova chrámu. Králem nad Judou a Jeruzalémem ustanovil Joakimova...
2. Letopisů 36:14...ohavnostmi, a poskvrnili tak Hospodinův chrám v Jeruzalémě, který on posvětil. Hospodin, Bůh jejich...
2. Letopisů 36:18...mu padli do rukou. Všechno vybavení Božího chrámu, velké i malé předměty, poklady Hospodinova chrámu...
2. Letopisů 36:19...velmožů, to vše bylo odvezeno do Babylonu. Boží chrám vypálili, jeruzalémské hradby rozbořili, všechny...
2. Letopisů 36:23...království země, mi uložil, abych mu vystavěl chrám v judském Jeruzalémě. Kdokoli mezi vámi patří k jeho...
Ezdráš 1:5...probudil, se tedy vydali stavět Hospodinův chrám v Jeruzalémě. Všichni z jejich okolí je vybavili...
Ezdráš 1:7...přinesl z Jeruzaléma a které uložilchrámu svého boha. Perský král Kýros je svěřil pokladníku...
Ezdráš 2:68...rodů věnovali dobrovolné dary pro obnovu Božího chrámu na jeho původním místě. Do sbírky na toto dílo dali...
Ezdráš 3:6...od prvního dne sedmého měsíce, ačkoli Hospodinův chrám ještě neměl ani základy. Podle povolení od krále Kýra...
Ezdráš 3:8...nim připojil a dohledem nad stavbou Hospodinova chrámu pověřili levity starší dvaceti let. Řízení prací na...
Ezdráš 3:10... Když stavitelé pokládali základy Hospodinova chrámu, kněží oblečení do slavnostních rouch stáli na svých...
Ezdráš 3:11...navěky!" Když byl položen základ Hospodinova chrámu, všechen lid hlasitě provolával chválu Hospodinu....
Ezdráš 3:12...a rodových vůdců, kteří ještě pamatovali původní chrám, hlasitě plakali, když na vlastní oči viděli položení...
Ezdráš 4:1...Judy a Benjamína uslyšeli, že navrátilci staví chrám Hospodinu, Bohu Izraele, přišli za Zerubábelem a za...
Ezdráš 4:3...rodů jim ale odpověděli: "Nemůžete s námi stavět chrám našemu Bohu. Budeme stavět Hospodinu, Bohu Izraele,...
Ezdráš 4:24...a násilím je donutili přestat. Práce na Božím chrámu v Jeruzalémě se tehdy zastavila do druhého roku...
Ezdráš 5:2... syn Jocadakův, pak opět začali stavět Boží chrám v Jeruzalémě a Boží proroci byli s nimi a...
Ezdráš 5:4...materiál?" Ptali se jich také na jména stavitelů chrámu. Boží oko však bdělo nad židovskými stařešiny, a tak...
Ezdráš 5:11..."Jsme služebníci Boha nebe i země a stavíme chrám, který tu stával kdysi před lety a který stavěl a...
Ezdráš 5:12...krále, Chaldejce Nabukadnezara, který ten chrám zbořil a lid vystěhoval do Babylonu. Babylonský král...
Ezdráš 5:14...které kdysi Nabukadnezar odnesl z jeruzalémského chrámu a zanesl do svého chrámu v Babylonu, král Kýros...
Ezdráš 5:15...toto náčiní, jdi a slož je v jeruzalémském chrámu. Nechť je Boží dům vystavěn na svém původním místě!'...
Ezdráš 6:5...domu, které Nabukadnezar odnesl z jeruzalémského chrámu a zanesl do Babylonu, bude vráceno. Nechť je...
Ezdráš 6:15... Dareia a Artaxerxe nakonec stavbu dokončiliChrám byl dokončen třetího dne měsíce adaru v šestém roce...
Ezdráš 6:16... kněží, levité i ostatní navrátilci pak Boží chrám šťastně zasvětili. K zasvěcení Božího domu bylo...
Ezdráš 6:22...krále, aby je podpořil v práci na Božím chrámu, na domě Boha Izraele. Později, za vlády perského...
Ezdráš 7:27...položil králi na srdce, aby zvelebil Hospodinův chrám v Jeruzalémě! Svou milostí mi získal přízeň krále,...
Ezdráš 8:29...izraelských otcovských rodů do komor Hospodinova chrámu." Tito kněží a levité tedy přijali zodpovědnost za...
Ezdráš 10:1...tebou neobstojí." Když Ezdráš ležel před Božím chrámem, modlil se a s pláčem vyznával hříchy, sešlo se k...
Ezdráš 10:6...když to odpřisáhli, Ezdráš odešel od Božího chrámu do komory Jochanana, syna Eliašibova. Jak tam odešel...
Ezdráš 10:9...měsíce všichni seděli na prostranství před Božím chrámem a chvěli se - kvůli věci i kvůli dešti. Tu...
Nehemiáš 6:10...řekl mi: "Pojďme se sejít v Božím domě, uvnitřchrámě. Chrámové dveře musíme zavřít. Chtějí totiž...
Nehemiáš 8:16...- na střechách, na dvorcích, na nádvořích Božího chrámu i na prostranstvích u Vodné a Efraimské brány. Celé...
Nehemiáš 10:35...dílo při domě našeho Boha. Dávky dřeva pro chrám našeho Boha si rozdělujeme losem. Kněží, levité i lid...
Nehemiáš 11:11...syna Merajotova, syna Achitubova, správce Božího chrámu. Dále 822 jejich bratří, konajících službu v chrámu....
Nehemiáš 11:12... Dále 822 jejich bratří, konajících službuchrámu. Dále Adajáš, syn Jerochamův, syna Pelaliášova, syna...
Nehemiáš 11:16...Jozabad, zodpovědní za vnější záležitosti Božího chrámu. Vedoucí levita Mataniáš, syn Míky, syna Zabdiho,...
Nehemiáš 11:22... což byli zpěváci zodpovědní za službu Božího chrámu. Platil pro královský výnos určující den po dni,...
Nehemiáš 12:40... Oba děkovné průvody stanuly na nádvoří Božího chrámu, také a se mnou polovina hodnostářů a rovněž...
Nehemiáš 13:4...se ale kněz Eliašib, přidělený ke komorám chrámu našeho Boha, spříznil s Tobiášem a poskytl mu...
Nehemiáš 13:7... když Tobiášovi poskytl komoru na nádvoří Božího chrámu. Nesmírně rozhněván jsem všechny Tobiášovy rodinné...
Žalmy 5:8...klaněl v posvátné úctě před tebou ve tvém svatém chrámě. Kvůli mým nepřátelům, Hospodine, ve své...
Žalmy 11:4...se, tehdy spravedlivý nic nezmůže! Hospodin jechrámu své svatosti, Hospodin trůní v nebesích! Očima...
Žalmy 18:7...úzkosti, ke svému Bohu křičel jsem - on ve svém chrámu slyšel volání, k jeho uším dolehl můj křik....
Žalmy 27:4... abych se kochal v Hospodinově kráse a v jeho chrámě jej hledal. Neboť skryje ve svém příbytku, když...
Žalmy 29:9...Hospodinův vyvrací duby a obnažuje lesy, v jeho chrámě všichni "Sláva!" volají. Hospodin trůnil nad potopou...
Žalmy 30:1...žehná pokojem. Žalm Davidův. Píseň k posvěcení chrámu. Vyvyšovat budu, Hospodine, tys pozdvihl,...
Žalmy 65:5...nádvořích! Dobrotou tvého domu se sytíme ve chrámu tvé svatosti. Svými divy nám právo zjednáváš, Bože...
Žalmy 68:30... prokaž svou moc, Bože, tak jako dřív, ze svého chrámu nad Jeruzalémem - ti tam králové dary snášejí!...
Žalmy 79:1...vtrhli, Bože, do tvého dědictví, poskvrnili chrám tvé svatosti, Jeruzalém obrátili v sutiny! Mrtvoly...
Žalmy 138:2... žalmy ti zpívám před mocnými. Před tvým svatým chrámem klaním se a tvému jménu děkuji, že miluješ a že...
Izaiáš 6:1...a vyvýšeném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním se vznášeli serafové, každý se šesti křídly:...
Izaiáš 6:4...zem!" Hlasem toho volání se chvěly čepy veřejíchrám se naplnil dýmem. Tehdy jsem zvolal: "Běda mi - teď...
Izaiáš 15:2... Kir Moábský je zahuben! Dibonští do svého chrámu stoupají, jdou plakat na své výšiny. Nad osudem Nebó...
Izaiáš 44:28...naplní. Řekne Jeruzalému: "Buď vystavěn!" a chrámu: "Buď znovu založen!" Toto praví Hospodin svému...
Izaiáš 64:10...leží v sutinách. V tom našem svatém a slavném chrámě kdysi chválili naši otcové - teď je z něj ale jen...
Izaiáš 66:6... Z města je slyšet hluk! Hlas je slyšetchrámu! Hlas Hospodinův, který svým nepřátelům nese...
Jeremiáš 7:2...od Hospodina: "Postav se do brány Hospodinova chrámu a volej tam tato slova: Slyšte slovo Hospodinovo,...
Jeremiáš 7:4...spoléhat na klamné řeči - prý: ‚Hospodinův chrám, Hospodinův chrám, Hospodinův chrám!' Jedině pokud...
Jeremiáš 20:1...Imerův, který byl vrchním správcem Hospodinova chrámu, uslyšel Jeremiáše prorokovat tyto věci, nechal...
Jeremiáš 20:2...do klády v Horní Benjamínské bráně Hospodinova chrámu. Když ho Pašchur druhého dne z klády propustil,...
Jeremiáš 23:11... "Proroci i kněží jsou bezbožní; i ve svém chrámě nacházím jejich zločiny, praví Hospodin. Jejich...
Jeremiáš 24:1... Hospodin mi dal vidění: Hle - před Hospodinovým chrámem stály dva koše fíků. (Bylo to poté, co babylonský...
Jeremiáš 26:6...(a vy jste je neposlouchali!), pak s tímto chrámem naložím jako se svatyní v Šílu a z tohoto města...
Jeremiáš 26:7... jak Jeremiáš mluví tato slova v Hospodinově chrámu. Jakmile ale Jeremiáš domluvil všechno, co mu...
Jeremiáš 26:9...prorokovat Hospodinovým jménem, že tento chrám dopadne jako Šílo a že z tohoto města zbude vylidněná...
Jeremiáš 26:10...se z královského paláce vzhůru do Hospodinova chrámu a zasedli v průchodu Hospodinovy Nové brány. Kněží a...
Jeremiáš 26:12...řekl: "Hospodin poslal prorokovat o tomto chrámu a městě všechno to, co jste slyšeli. Proto teď...
Jeremiáš 36:8... co mu prorok Jeremiáš řekl, a v Hospodinově chrámu předčítal z oné knihy slova Hospodinova. V devátém...
Jeremiáš 36:10...před Hospodinem. Tehdy šel Baruch do Hospodinova chrámu, do síně písaře Gemariáše, syna Šafanova, jež stála...
Jeremiáš 38:14...přivést ke třetímu vchodu do Hospodinova chrámu. "Chci od tebe slyšet slovo," řekl král Jeremiášovi....
Jeremiáš 41:5...a kadidlo, které chtěli přinést do Hospodinova chrámu. Išmael, syn Netaniášův, jim z Micpy vyšel naproti a...
Jeremiáš 43:12... bude odvlečen a kdo pod meč, ten pod meč. V chrámech egyptských bohů založí oheň, vypálí je a pobere....
Jeremiáš 43:13...Domě slunce roztříští na kusy a egyptské chrámy vypálí." Slovo, které Jeremiáš dostal pro všechny...
Jeremiáš 50:28... náš Bůh, se pomstil, že se pomstil za svůj chrám. Svolejte na Babylon střelce, všechny, kdo napínají...
Jeremiáš 51:11... Ano, toto je Hospodinova pomsta, pomsta za jeho chrám! Namiřte korouhev proti babylonským hradbám! Zesilte...
Jeremiáš 52:13... velitel gardistů Nebuzardan. Vypálil Hospodinův chrám i královský palác; vypálil v Jeruzalémě všechny...
Jeremiáš 52:17...vinice a pole. Bronzové sloupy Hospodinova chrámu, stojany i bronzové Moře, které bylo v Hospodinově...
Jeremiáš 52:20...bronzových býků a stojany, které pro Hospodinův chrám zhotovil král Šalomoun - bronz ze všech těch věcí se...
Ezechiel 8:16...domu, a hle - u vchodu do Hospodinova chrámu, mezi předsíní a oltářem, bylo asi pětadvacet mužů....
Ezechiel 9:3...ze svého místa nad cheruby a přenesla se k prahu chrámu. Tehdy zavolal onoho muže oděného plátnem a s...
Ezechiel 9:6...od svatyně." Začali tedy od stařešinů před chrámem. "Poskvrňte chrám!" řekl jim. "Naplňte nádvoří...
Ezechiel 9:7...tedy od stařešinů před chrámem. "Poskvrňte chrám!" řekl jim. "Naplňte nádvoří mrtvolami. Jděte!" A tak...
Ezechiel 10:3...před mýma očima vešel. Cherubové stáli vpravo od chrámu, a když mezi ten muž vešel, vnitřní nádvoří...
Ezechiel 10:4...ze svého místa nad cheruby a přenesla se k prahu chrámu. Chrám byl naplněn oblakem a i nádvoří zalila záře...
Ezechiel 10:18... Hospodinova sláva se tehdy vzdálila od prahu chrámu a stanula nad cheruby. Cherubové zvedli křídla a...
Ezechiel 40:45...obrácená k jihu je pro kněze, kteří drží strážchrámu. Místnost obrácená k severu je pro kněze, kteří drží...
Ezechiel 40:47...loktů dlouhý a 100 loktů široký čtverec. Před chrámem stál oltář. Nato přivedl k předsíni chrámu a...
Ezechiel 40:48...chrámem stál oltář. Nato přivedl k předsíni chrámu a změřil její pilíře po jedné i druhé straně: byly 5...
Ezechiel 41:5...nejsvětější svatyně," řekl mi. Poté změřil stěnu chrámu: byla 6 loktů silná. Celý chrám kolem dokola na...
Ezechiel 41:6...nad sebou, vždy po třiceti v patře. Na stěně chrámu byly kolem dokola výstupky pro nosníky komor, tak...
Ezechiel 41:7...do samotné stěny chrámu. Komory po obvodu chrámu byly v každém dalším patře širší. Přístavba...
Ezechiel 41:8...přes prostřední. Všiml jsem si, že kolem dokola chrámu byla zvýšená plošina tvořící základ přístavby s...
Ezechiel 41:9... Otevřené prostranství mezi postranními komorami chrámu a místnostmi na nádvoří obklopovalo chrám po...
Ezechiel 41:10...chrámu a místnostmi na nádvoří obklopovalo chrám po stranách na šířku 20 loktů. Z prostranství vedly...
Ezechiel 41:11...komor, jeden ze severu a druhý z jihu. Mezi chrámem a tímto prostranstvím byla kolem dokola plošina 5...
Ezechiel 41:13...měla stěnu 5 loktů silnou. Poté změřil celý chrám: byl 100 loktů dlouhý. Vyhrazené prostranství včetně...
Ezechiel 41:14...tak i šířka vyhrazeného prostranství včetně čela chrámu na východě byla 100 loktů. Změřil také onu mohutnou...
Ezechiel 41:17... Kolem dokola po stěnách vnitřní i vnější části chrámu byli v pravidelných vzdálenostech vyřezáni cherubové...
Ezechiel 41:19...strany. Tak to bylo vyřezáno kolem dokola celého chrámu. Řezby cherubů a palem pokrývaly stěny chrámu od...
Ezechiel 41:20...chrámu. Řezby cherubů a palem pokrývaly stěny chrámu od podlahy nad vchod. Chrámová loď měla...
Ezechiel 41:26...i druhé straně. Také na postranních komorách chrámu byly římsy. Poté odvedl severním směrem na...
Ezechiel 43:4... Hospodinova sláva vstoupila východní branou do chrámu. Vtom se zmocnil Duch, přenesl na vnitřní...
Ezechiel 43:5...nádvoří a hle - Hospodinova sláva naplnila chrám! Zatímco ten muž stál pořád vedle , uslyšel jsem,...
Ezechiel 43:6..., uslyšel jsem, jak ke mně kdosi promlouváchrámu. "Synu člověčí," řekl mi, "zde je místo pro můj trůn...
Ezechiel 43:10...navěky. Synu člověčí, popiš domu Izraele tento chrám, aby se zastyděli za své hříchy. si uvědomí...
Ezechiel 43:11...se za vše, co páchali. Ukaž jim uspořádání chrámu a jeho zařízení, jeho vchody a východy - celé jeho...
Ezechiel 43:12...a plnili všechny jeho předpisy. Toto je zákon chrámu. Vrchol hory a celé jeho okolí je svatosvaté. Hle...
Ezechiel 44:4...odcházet." Poté přivedl severní branou před chrám, a hle - spatřil jsem, jak Hospodinův chrám naplnila...
Ezechiel 44:5... co ti řeknu o všech předpisech Hospodinova chrámu a o všech jeho zákonech. Dobře si všímej vchodů do...
Ezechiel 44:7...tělem do svatyně, a tak znesvěcovali můj chrám, zatímco jste mi jako pokrm přinášeli tuk a krev....
Ezechiel 44:14... které páchali. Nechám je, aby drželi strážchrámu, aby se starali o všechnu jeho službu a o všechnu...
Ezechiel 44:17...budou sloužit v branách vnitřního nádvoří nebochrámu, nesmějí na sobě mít nic vlněného. Na hlavách budou...
Ezechiel 45:5...široký díl země připadne levitům sloužícímchrámu. Zde jim budou patřit města k bydlení. Díl země...
Ezechiel 45:19...trochu krve z oběti za hřích a potře veřeje chrámu, čtyři hrany horního stupně oltáře a veřeje brány...
Ezechiel 45:20...nechtěně nebo z nevědomosti. Tak očistíte chrám. Čtrnáctého dne prvního měsíce budete slavit Hod...
Ezechiel 47:1...oběti lidu." Poté přivedl zpět ke vchodu do chrámu. A hle - zpod chrámového prahu směrem na východ...
Daniel 1:2...Joakima do rukou a s ním i část vybavení Božího chrámu. Nabukadnezar je s sebou odvezl do chrámu svého boha...
Daniel 5:2...jeho otec Nabukadnezar odnesl z jeruzalémského chrámu: "Král z nich bude pít se svými velmoži, manželkami...
Daniel 5:3...A tak přinesli ty zlaté nádoby odnesené z Božího chrámu v Jeruzalémě a král se svými velmoži, manželkami a...
Daniel 5:23...Pánu nebes. Nechal sis přinést nádoby z jeho chrámu a popíjel jsi z nich se svými velmoži, manželkami a...
Daniel 9:27...i darům konec učiní. Otřesná ohavnost sechrámě objeví, než ničitele zachvátí konec mu určený." Ve...
Joel 4:5...a zlato, vzácné poklady jste odnesli do svých chrámů. Judský a jeruzalémský lid jste prodali Řekům, aby...
Amos 2:8...oltáři se na zabavených pláštích válejí a v chrámě svého boha pijí víno vybrané na pokutách. jsem...
Amos 7:13...neprorokuj - vždyť je to králova svatyně, je to chrám království!" Amos na to Amaciášovi odpověděl:...
Jonáš 2:5... Jak bych se ještě mohl podívat na tvůj svatý chrám? Voda obklopila ze všech stran, kolem dokola je...
Jonáš 2:8... modlitba k tobě dolehla, našla tvůj svatý chrám. Ti, kdo marné nicotnosti ctí, sami se zbavují...
Micheáš 1:2...Hospodin teď proti vám svědčí, Panovníkchrámu své svatosti. Hle - Hospodin opouští svůj příbytek,...
Nahum 1:14...Hospodin: "Tvé jméno neponesou žádní potomci! Z chrámu tvých bohů vyhladím tesané modly i odlitky. Chystám...
Abakuk 2:20...tom ale nenajdeš. Hospodin je ale ve svém svatém chrámě - před ním zmlkne celá zem! Modlitba proroka...
Sofoniáš 1:9...zúčtuji s každým, kdo přeskakuje práh a kdo plní chrám svého Pána násilím a lstí. V ten den, praví Hospodin,...
Ageus 1:2...nepřišel ten čas; není čas budovat Hospodinův chrám.'" Proto skrze proroka Agea přišlo slovo...
Ageus 1:4...žili ve svých vyzdobených domech, zatímco tento chrám je v troskách? Nuže tak praví Hospodin zástupů:...
Ageus 1:8...Vypravte se do hor, přivezte dřevo a stavte chrám. pak v něm najdu zalíbení, a tak se oslavím, praví...
Ageus 1:9... A proč? praví Hospodin zástupů. Protože můj chrám je v troskách a vy se staráte každý jen o svůj dům....
Ageus 1:14...zbývajícího lidu. Přišli a dali se do práce na chrámu Hospodina zástupů, svého Boha. Bylo to...
Ageus 2:3...Zbývá mezi vámi ještě někdo, kdo viděl tento chrám v jeho dřívější slávě? A jak ho vidíte teď? Nepřipadá...
Ageus 2:7... takže přijdou se svými poklady, a tento chrám naplním slávou, praví Hospodin zástupů. je stříbro...
Ageus 2:9... praví Hospodin zástupů. Sláva tohoto nového chrámu bude větší než toho prvního, praví Hospodin zástupů....
Ageus 2:15...dál. Jak bylo předtím, než se v Hospodinově chrámu začal pokládat kámen na kámen? Kdo tehdy přišel k...
Ageus 2:18...- ode dne, kdy byl znovu založen Hospodinův chrám. Všímejte si: Je v obilnici zrní? Réva, fíkovník,...
Zachariáš 1:16...Vrátím se k Jeruzalému s milosrdenstvím. Můj chrám v něm bude znovu vystavěn, praví Hospodin zástupů, a...
Zachariáš 4:9...jsem slovo Hospodinovo: "Zerubábelovy ruce tento chrám založily a jeho ruce ho dokončí. Tehdy poznáš, že ...
Zachariáš 6:12...Výhonek vyraší zespoda a vystaví Hospodinův chrám. To on vystaví Hospodinův chrám a oblékne se v...
Zachariáš 6:13...Hospodinův chrám. To on vystaví Hospodinův chrám a oblékne se v majestát. Usedne na svém trůnu jako...
Zachariáš 6:14...' Koruna pak zůstane na památku v Hospodinově chrámě, kde bude svěřena Cheldajovi, Tobiášovi, Jedajášovi...
Zachariáš 6:15...daleka budou lidé přicházet a stavět Hospodinův chrám a tehdy poznáte, že k vám poslal Hospodin zástupů....
Zachariáš 7:3...prosili Hospodina o přízeň a zeptali se kněžíchrámě Hospodina zástupů a rovněž proroků: "Máme v pátém...
Zachariáš 8:9... Tak praví Hospodin zástupů: Vzchopte se, je chrám dostavěn - vy, kdo v těchto dnech slyšíte tato slova...
Zachariáš 11:13...stříbrných a hodil je hrnčířovi u Hospodinova chrámu. Potom jsem zlámal druhou hůl jménem Jednota, abych...
Zachariáš 14:20...nápis: SVATÝ HOSPODINU. Hrnce v Hospodinově chrámu budou stejně svaté jako obětní mísy před oltářem. ...
Zachariáš 14:21...si je a vařit v nich. V onen den nebudechrámu Hospodina zástupů nikdo kupčit! Ortel slova...
Malachiáš 3:1...cestu přede mnou. Pak náhle přijde do svého chrámu Panovník, po němž se ptáte, a anděl smlouvy, po němž...
Malachiáš 3:10...Sneste všechny desátky do obilnice, je v mém chrámě co jíst. Jen v tom vyzkoušejte, praví Hospodin...
Matouš 4:5...vzal do svatého města a postavil ho na vrcholek chrámu. "Jsi-li Boží Syn," řekl, "vrhni se dolů! Je přece...
Matouš 12:5...v Zákoně ani to, že kněží svou sobotní pracíchrámu znesvěcují sobotu, a jsou nevinní? Říkám vám ale, že...
Matouš 12:6...Říkám vám ale, že zde je někdo větší nežli chrám. Kdybyste věděli, co znamená: ‚Chci milosrdenství,...
Matouš 21:12...z galilejského Nazaretu!" Ježíš pak vešel do chrámu a vyhnal všechny, kdo tam prodávali a nakupovali....
Matouš 21:14...' ale vy jste z něj udělalidoupě lupičů'!" V chrámě ho obklopili slepí a chromí a on je uzdravil. Když...
Matouš 21:15...Písma viděli divy, které konal, a děti, jakchrámě křičí: "Hosana, Synu Davidův!" rozhořčili se....
Matouš 21:23... o cokoli v modlitbě požádáte." Když přišel do chrámu a vyučoval tam, přistoupili k němu vrchní kněží a...
Matouš 23:16... slepí vůdcové! Říkáte: ‚Když někdo přísahá na chrám, nic to neznamená, ale kdo přísahá při chrámovém...
Matouš 23:17...' Blázni! Slepci! Co je větší - zlato, nebo chrám, který to zlato posvěcuje? Říkáte také: ‚Když někdo...
Matouš 23:21...něj i na všechno, co na něm leží. Kdo přísahá na chrám, přísahá na něj i na Toho, kdo v něm bydlí. Kdo...
Matouš 24:1...v Hospodinově jménu!'" Tehdy Ježíš odešelchrámu. Cestou k němu přistoupili jeho učedníci, aby mu...
Matouš 26:55...meči a holemi? Když jsem s vámi denně sedávalchrámu a učil vás, nezatkli jste . Ale to všechno se děje...
Matouš 26:61...řekli: "Tento muž prohlásil: ‚Mohu zbořit Boží chrám a za tři dny ho postavit!'" Tehdy vstal velekněz a...
Matouš 27:5... "To je tvoje věc!" On pak ty peníze zahodilchrámě, vyběhl ven a šel se oběsit. Vrchní kněží mince...
Matouš 27:40...a posmívali se mu: "Hej, když umíš zbořit chrám a za tři dny ho postavit, zachraň sám sebe! Jestli...
Marek 11:11...na výsostech!" Tak dorazil do Jeruzaléma a do chrámu. Když si všechno prohlédl, byl večer, a tak se...
Marek 11:15...slyšeli. Tak přišli do Jeruzaléma. Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo v chrámě prodávali i kupovali...
Marek 11:27...znovu přišli do Jeruzaléma. Když se procházelchrámu, přistoupili k němu vrchní kněží, znalci Písma a...
Marek 12:35...na nic zeptat. Když potom Ježíš vyučovalchrámu, zeptal se: "Jak mohou znalci Písma říkat, že Mesiáš...
Marek 13:1...všechno, co měla, celé své živobytí." Cestouchrámu mu jeden z jeho učedníků řekl: "Mistře, pohleď, jaké...
Marek 13:3..." Když se pak posadil na Olivetské hoře naproti chrámu, Petr, Jakub, Jan a Ondřej se ho v soukromí ptali:...
Marek 14:49...s meči a holemi? Když jsem s vámi denně bývalchrámu a učil, nezatkli jste . se však naplní Písma!"...
Marek 14:58...svědčili: "Slyšeli jsme ho říci: ‚Zbořím tento chrám udělaný rukama a za tři dny postavím jiný, neudělaný...
Marek 15:29...a posmívali se mu: "Aha! Když umíš zbořit chrám a za tři dny ho postavit, zachraň sám sebe! Slez z...
Lukáš 1:9...úřadu na něj padl los, aby vešel do Hospodinova chrámu a obětoval kadidlo. V čase zapalování kadidla se...
Lukáš 1:21...a divili se, že se tak dlouho zdržujechrámu. Když konečně vyšel, nemohl s nimi mluvit, a tak...
Lukáš 1:22...s nimi mluvit, a tak poznali, že musel mítchrámu vidění. Zůstával totiž němý a dorozumíval se s nimi...
Lukáš 2:27...Hospodinova Mesiáše. Veden Duchem tedy přišel do chrámu. Když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním...
Lukáš 2:37... do svých osmdesáti čtyř let. Nevycházelachrámu a dnem i nocí sloužila Bohu posty a modlitbami....
Lukáš 2:46...ho v Jeruzalémě. Po třech dnech ho našlichrámu, jak sedí mezi učiteli, naslouchá jim a klade jim...
Lukáš 4:9...přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: "Jsi-li Boží Syn, vrhni se odsud dolů. Je...
Lukáš 11:51...po krev Zachariáše, který zahynul mezi oltářemchrámem. Ano, říkám vám, toto pokolení se bude zodpovídat....
Lukáš 18:10... vyprávěl podobenství: "Dva lidé se šli do chrámu modlit; jeden byl farizeus a druhý výběrčí daní....
Lukáš 19:45...nepoznalo čas svého navštívení." Potom přišel do chrámu a začal z něj vyhánět ty, kdo tam prodávali. "Je...
Lukáš 19:47...udělalidoupě lupičů'!" Každý den pak učilchrámu. Vrchní kněží, znalci Písma a přední muži z lidu...
Lukáš 20:1...mu visel na rtech. Jednoho dne, když učil lidchrámě a zvěstoval evangelium, přišli vrchní kněží, znalci...
Lukáš 21:5...celé své živobytí." Někteří si povídali, jak je chrám krásný - ty kameny, ty obětní dary! Ježíš na to řekl:...
Lukáš 21:37...před Synem člověka." Takto ve dne učívalchrámě, ale večer odcházel a nocoval na hoře zvané...
Lukáš 21:38...Všechen lid ho chodil za úsvitu poslouchat do chrámu. Blížil se Svátek nekvašených chlebů, zvaný také...
Lukáš 22:53...s meči a holemi? Denně jsem s vámi bývalchrámu, a ani jste se nedotkli. Ale toto je vaše chvíle...
Lukáš 24:53...vrátili do Jeruzaléma. Všechen čas trávilichrámu, kde oslavovali Boha. Na počátku bylo Slovo a to...
Jan 2:14... a tak se Ježíš vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu nalezl prodavače volů, ovcí a holubic a směnárníky...
Jan 2:15...stoly. Tehdy si z provazů upletl bič a všechnychrámu vyhnal i s ovcemi a voly. Směnárníkům rozházel...
Jan 2:19...nám ukážeš, když děláš tyto věci?" "Zbořte tento chrám," odpověděl Ježíš, "a za tři dny ho postavím." "Ten...
Jan 2:20...Ježíš, "a za tři dny ho postavím." "Ten chrám se stavěl čtyřicet šest let!" řekli na to Židé. "A ty...
Jan 2:21... "A ty ho postavíš za tři dny?" (On ale mluvilchrámu svého těla. Když byl potom vzkříšen z mrtvých, jeho...
Jan 5:14...vmísil do okolního davu. Potom ho Ježíš nalezlchrámě a řekl mu: "Pohleď, jsi uzdraven. nehřeš, se...
Jan 7:14...otevřeně. Asi v polovině svátku Ježíš vešel do chrámu a začal učit. Židé jen žasli: "Jak to, že zná Písma,...
Jan 7:28...vědět, odkud je." Ježíš, který zatím vyučovalchrámě, tehdy zvolal: "Znáte a také víte, odkud jsem....
Jan 8:2...na Olivetskou horu. Za úsvitu se pak vrátil do chrámu, kam se k němu scházel všechen lid. Posadil se tedy...
Jan 8:20..." Tato slova říkal u pokladnice, když učilchrámě, ale nikdo ho nezatkl, neboť jeho chvíle ještě...
Jan 8:59...ho ukamenovat. Ježíš se ale skryl a opustil chrám. Když procházel kolem, všiml si člověka slepého od...
Jan 10:22...zima a v Jeruzalémě se konal svátek Zasvěcení chrámu. Ježíš se procházel v chrámě, v Šalomounově sloupoví...
Jan 10:23...svátek Zasvěcení chrámu. Ježíš se procházelchrámě, v Šalomounově sloupoví. Tam ho obstoupili Židé se...
Jan 11:56...se očistili. Hledali tam Ježíše, a když stálichrámu, povídali si mezi sebou: "Co myslíte? Že by nepřišel...
Jan 18:20...veřejně. Vždycky jsem učil v synagogách nebochrámě, kde se scházejí všichni Židé; nic jsem neříkal...
Skutky 2:46... jak kdo potřeboval. Denně zůstávali svorněchrámu a ve svých domech lámali chléb a dělili se o jídlo s...
Skutky 3:1...tři hodiny šli účastnit odpoledních modlitebchrámu. Právě tam byl přinesen jeden muž, chromý od...
Skutky 3:2... chromý od narození. Každý den ho pokládalichrámových vrat zvaných Krásná brána, aby si od těch, kdo...
Skutky 3:3...uviděl Petra a Jana, jak se chystají vejít do chrámu, prosil je o almužnu. Petr mu spolu s Janem pohlédl...
Skutky 3:8...na nohy a začal chodit. Pak s nimi vešel do chrámu, kde se procházel, poskakoval a chválil Boha....
Skutky 5:20...a vyvedl je ven. Řekl jim: "Jděte, postavte sechrámu a předneste lidu všechna slova tohoto Života."...
Skutky 5:21...Života." Poslechli ho a za úsvitu přišli do chrámu a učili. Velekněz a jeho stoupenci zatím svolali...
Skutky 5:25..."Hle, muži, které jste uvěznili, stojíchrámu a učí lid!" Velitel se stráží pro ihned šel a...
Skutky 5:42...pro jeho jméno. Každého dne pak nepřestávalichrámu a po domech učit a prohlašovat Ježíše za Mesiáše. V...
Skutky 7:48...mu potom postavil dům. Nejvyšší ale nebydlíchrámech udělaných rukama. Jak říká prorok: ‚Nebe je můj...
Skutky 14:13...Hermes (protože mluvil hlavně on). Kněz Diova chrámu, který stál před městem, přivedl k branám ověnčené...
Skutky 17:24...i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlíchrámech udělaných rukama ani si nedává lidskýma rukama...
Skutky 19:24...totiž vyráběl stříbrné napodobeniny Artemidina chrámu, což řemeslníkům přinášelo nemalý výdělek. Svolal je...
Skutky 19:27...ohrožena pověst našeho řemesla; hrozí také, že chrám veliké bohyně Artemis nebude nic znamenat, a tak...
Skutky 19:35...Efesu! Kdo by nevěděl, že město Efes je strážcem chrámu veliké Artemis a její sochy spadlé z nebe? Tyto věci...
Skutky 21:26...muži podrobil očistnému obřadu. Potom šel do chrámu ohlásit, kdy uplyne doba jejich očišťování a za...
Skutky 21:27... těch sedm dní mělo uplynout, uviděli hochrámu Židé z Asie. Vzbouřili všechen lid a vrhli se na něj...
Skutky 21:28...lidu, Zákonu i tomuto místu! Navíc ještě do chrámu přivedl Řeky, aby toto svaté místo poskvrnil!"...
Skutky 21:29...z Efesu a domnívali se, že ho Pavel přivedl do chrámu.) Byl z toho rozruch po celém městě. Lidé se sběhli,...
Skutky 21:30...se sběhli, chopili se Pavla a táhli ho venchrámu. Dveře se za ním ihned zavřely. se ho chystali...
Skutky 22:17...se vrátil do Jeruzaléma. Při modlitbě jsemchrámu upadl do vytržení a viděl jsem Pána. Řekl mi:...
Skutky 24:6...po celém světě. [7] Pokusil se dokonce znesvětit chrám, a tak jsme ho zajali. Když provedeš výslech, sám se...
Skutky 24:12...dvanáct dní. Nikdo neviděl hádat se s někýmchrámu nebo podněcovat davy, v synagogách, nebo ve...
Skutky 24:18...chudé a oběti. Někteří Židé z Asie zastihlichrámu, když jsem se bez davu a hluku podrobil očistnému...
Skutky 25:8...se hájil: "Ani proti židovskému Zákonu ani proti chrámu ani proti císaři jsem se v ničem neprovinil." Festus...
Skutky 26:21...své pokání. To je důvod, proč se Židéchrámu chopili a pokoušeli se zabít. Díky Boží pomoci,...
1. Korintským 3:16...jen jako skrze oheň. Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží...
1. Korintským 3:17...ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste...
1. Korintským 6:19...vlastnímu tělu. Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od...
1. Korintským 8:10... který jsi "došel poznání" - jak sedíš u jídlachrámě modloslužby? Nenechá se ten slabší proti svému...
1. Korintským 9:13...evangeliu. Copak nevíte, že ti, kdo sloužíchrámu, smějí jíst chrámové pokrmy? Nevíte, že ti, kdo...
2. Korintským 6:16...a nevěřící společné? Jaká je jednota Božího chrámu s modlami? My jsme přece chrám živého Boha, jak řekl...
Efeským 2:21... V něm se celá stavba spojuje a roste ve svatý chrám v Pánu. V něm se i vy společně budujete, abyste byli...
2. Tesalonickým 2:4...Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha! Nevzpomínáte si, jak jsem...
1. Petr 2:5...se stáváte živými kameny ve stavbě duchovního chrámu a svatým kněžstvem přinášejícím duchovní oběti...
Zjevení 3:12...korunu. Kdo vítězí, toho učiním sloupemchrámu svého Boha a nevyjde již nikdy ven. Napíšu na něj...
Zjevení 7:15... Proto jsou před Božím trůnem a slouží mu v jeho chrámu dnem i nocí. Ten, který sedí na trůnu, bude přebývat...
Zjevení 11:1...měřicí tyč a bylo mi řečeno: "Vstaň a změř Boží chrám i oltář i ty, kteří se v něm klanějí. Nádvoří, které...
Zjevení 11:2...se v něm klanějí. Nádvoří, které je venku před chrámem, však vynech a neměř ho, neboť bylo dáno pohanům a...
Zjevení 11:19...zkázy těch, kdo kazí zem." Tehdy se otevřel Boží chrám v nebi a v jeho chrámu byla vidět truhla jeho smlouvy...
Zjevení 14:15...Na hlavě měl zlatou korunu a v ruce ostrý srp. Z chrámu vyšel další anděl a volal mocným hlasem na toho,...
Zjevení 14:17... mrštil svůj srp na zem a země byla sklizena. Z chrámu, který je v nebi, pak vyšel další anděl a také on...
Zjevení 15:5...Potom jsem spatřil, jak se v nebi otevřel chrám stánku svědectví. Z chrámu vyšlo sedm andělů, kteří...
Zjevení 15:6... jak se v nebi otevřel chrám stánku svědectví. Z chrámu vyšlo sedm andělů, kteří měli těch sedm ran, a byli...
Zjevení 15:8...číší plných hněvu Boha živého na věky věkůChrám se naplnil dýmem od Boží slávy a od jeho moci; nikdo...
Zjevení 16:1...ran těch sedmi andělů. Tehdy jsem uslyšelchrámu mocný hlas, jak říká těm sedmi andělům: "Jděte,...
Zjevení 16:17... Sedmý pak vylil svou číši na ovzduší a z chrámu zazněl od trůnu mocný hlas: "Stalo se!" Nastaly...
Zjevení 21:22...sklo. V tom městě jsem ale neviděl žádný chrám. Jeho chrámem je totiž Pán Bůh Všemohoucí a Beránek....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |