Chrámový

Hledám varianty 'chrámový' [ chrámovým (1) chrámových (9) chrámový (1) chrámovou (10) chrámoví (12) chrámovém (1) chrámového (5) chrámové (29) chrámová (7) ]. Nalezeny 72 verše.
1. Královská 6:3...dlouhý, 20 loktů široký a 30 loktů vysoký. Před chrámovou lodí stála přes celou šířku chrámu předsíň. Byla...
1. Královská 6:5...se okénka s mřížovím. Po celém obvodu vnější chrámové stěny, která obepínala chrámovou loď a vnitřní...
1. Královská 6:6...6 loktů a horní 7 loktů. Podél obvodu vnější chrámové stěny totiž udělal stupňovité římsy, aby nosníky...
1. Královská 6:17...nejsvětější svatyni. Přední část chrámu, totiž chrámová loď, tedy měřila 40 loktů. Na vnitřním cedrovém...
1. Královská 6:33...zárubně z olivového dřeva pro vchod do chrámové lodi a k nim dvojité dveře z cypřišového dřeva....
1. Královská 7:21...obou hlavic dohromady dvě stě. Sloupy postavilchrámové předsíni. Jeden sloup vztyčil vpravo a druhý vlevo...
1. Královská 7:50...v nejvnitřnější části chrámu i ke dveřím do chrámové lodi. Tak bylo završeno veškeré dílo, které král...
1. Královská 8:6...Truhlu Hospodinovy smlouvy na její místo do chrámového svatostánku, do nejsvětější svatyně pod křídla...
1. Letopisů 9:2...Babylonu. Nejprve se Izraelci, kněží, levitéchrámoví sluhové vrátili bydlet do svých původních měst....
1. Letopisů 9:33... vůdcové levitských otcovských rodů. Bydlelichrámových komůrkách osvobozeni od jiných povinností, neboť...
1. Letopisů 16:38... (Obed-edom, syn Jedutunův, a Chosa veleli chrámové stráži.) Kněze Sádoka i jeho kněžské bratry...
2. Letopisů 3:4...loktů na šířku (měřeno podle staré míry). Před chrámovou lodí bylo přes celou šířku 20 loktů kryté...
2. Letopisů 3:5... 20 loktů vysoké. Vnitřek pokryl čistým zlatemChrámovou loď obložil cypřišovým dřevem, pokryl ryzím...
2. Letopisů 4:22...- vnitřní dveře nejsvětější svatyně i dveře chrámové lodi - to vše bylo ze zlata. Tak bylo završeno...
2. Letopisů 5:7...Truhlu Hospodinovy smlouvy na její místo do chrámového svatostánku, do nejsvětější svatyně pod křídla...
2. Letopisů 8:12..." Na Hospodinově oltáři, který postavil před chrámovou předsíní, přinášel Šalomoun Hospodinu zápalné...
2. Letopisů 29:16... kterou v Hospodinově chrámu našli, vynášeli na chrámové nádvoří, kde se toho chopili další levité a...
2. Letopisů 33:15...sochy. Všechny oltáře, které předtím nastavěl na Chrámové hoře v Jeruzalémě, vyházel na skládku za městem....
2. Letopisů 34:13...byli písaři, další úředníci a další tvořili chrámovou stráž). Když vynášeli stříbro věnované na...
Ezdráš 2:43... Akubovi, Chatitovi a Šobajovi, celkem 139Chrámoví sluhové: synové Cichovi, synové Chasufovi, synové...
Ezdráš 2:58... synové Pochereta Cebajimského, synové AmihoChrámových sluhů a synů Šalomounových služebníků celkem 392...
Ezdráš 2:70... levité, někteří z lidu, zpěváci, strážníchrámoví sluhové se usadili ve svých městech a ostatní z...
Ezdráš 7:7...Izraele, kněží, levité, zpěváci, strážníchrámoví sluhové. Do Jeruzaléma dorazil v pátém měsíci...
Ezdráš 7:19...bratry uznáte za vhodné podle vůle vašeho BohaChrámové bohoslužebné náčiní, jež ti bylo svěřeno, však do...
Ezdráš 7:24... že od kněží, levitů, zpěváků, strážnýchchrámových sluhů a všech ostatních služebníků Božího domu...
Ezdráš 8:17... Poučil jsem je, co říci Idovi a jeho bratrůmchrámovým sluhům v Kasifii: nám pošlou služebníky pro...
Ezdráš 8:20...bratry a syny jich bylo 20. Poslali také některé chrámové sluhy, které David s knížaty ustanovil, aby...
Ezdráš 10:24... Petachiáš, Juda, Eliezer. Zpěváci: EliašibChrámová stráž: Šalum, Telem, Uri. Ostatní Izrael: Ze synů...
Nehemiáš 2:8...lesmistra, aby mi poskytl trámové dříví na brány chrámové pevnosti, na městské hradby a na dům, kde bych...
Nehemiáš 3:26...nádvoří. Za ním opravoval Pedajáš, syn ParošůvChrámoví sluhové bydlící na Ofelu opravovali na východě...
Nehemiáš 3:31...naproti své komoře zlatník Malkiáš k budově chrámových sluhů a kupců naproti Strážné bráně a k...
Nehemiáš 6:10..."Pojďme se sejít v Božím domě, uvnitř v chráměChrámové dveře musíme zavřít. Chtějí totiž zavraždit. V...
Nehemiáš 7:46... Talmonovi, Akubovi, Chatitovi a Šobajovi 138Chrámoví sluhové: synové Cichovi, synové Chasufovi, synové...
Nehemiáš 7:60... synové Pochereta Cebajimského, synové AmonaChrámových sluhů a potomků Šalomounových služebníků bylo...
Nehemiáš 7:73...Kněží, levité, strážní, zpěváci, někteří z liduchrámoví sluhové a všechen Izrael se usadili ve svých...
Nehemiáš 10:29...ostatní z lidu, kněží, levité, strážní, zpěvácichrámoví sluhové a každý, kdo se oddělil od okolních národů...
Nehemiáš 11:3... ve vlastních městečkách, Izrael, kněží, levitéchrámoví sluhové i synové služebníků Šalomounových. Někteří...
Nehemiáš 11:21...na svém vlastnictví ve všech judských městechChrámoví sluhové pod vedením Cichy a Gišpy bydleli na Ofelu...
Jeremiáš 26:18...rozorán, z Jeruzaléma bude trosek hromada a z chrámové hory zarostlá vyvýšenina.' Nechal ho snad judský...
Jeremiáš 36:10...na horním nádvoří hned vedle vchodu do Nové chrámové brány. Odtud pak všemu lidu předčítal Jeremiášova...
Ezechiel 40:5... co vidíš, oznam domu Izraele." Spatřil jsem chrámový okrsek obehnaný kolem dokola vnější zdí. Tyč v...
Ezechiel 41:1...druhé straně vždy jeden sloup. Poté uvedl do chrámové lodi a změřil její pilíře po jedné i druhé straně:...
Ezechiel 41:4...7 loktů. Změřil celou tuto místnost v čele chrámové lodi a byla 20 loktů dlouhá a 20 loktů široká. "To...
Ezechiel 41:15...i druhé straně byla 100 loktů široká. Vnitřek chrámové lodi i předsíně vedoucí do nádvoří stejně jako...
Ezechiel 41:21...pokrývaly stěny chrámu od podlahy nad vchodChrámová loď měla čtverhranné veřeje. Před svatyní stálo...
Ezechiel 41:23...stůl stojící před Hospodinem," řekl mi onen mužChrámová loď i svatyně měly dvojité dveře. Každé dveře měly...
Ezechiel 41:25...první, tak druhé dveře měly po dvou křídlech. Na chrámových dveřích byly rytiny cherubů a palem, takové jako...
Ezechiel 42:15...se do jiných šatů." Když dokončil měření uvnitř chrámového okrsku, odvedl východní branou ven, aby jej...
Ezechiel 43:21...za hřích a necháš ho spálit na určeném místě chrámového okrsku mimo svatyni. Druhého dne přineseš k...
Ezechiel 44:11...vinu. Budou v svatyni sloužit jako stráže chrámových bran a budou chrámoví sluhové. Budou pro lid...
Ezechiel 46:24...ohniště. "To jsou kuchyně," řekl mi, "kde chrámoví služebníci vaří oběti lidu." Poté přivedl zpět...
Ezechiel 47:1...přivedl zpět ke vchodu do chrámu. A hle - zpod chrámového prahu směrem na východ proudila voda (chrám byl...
Ezechiel 48:21...vládci a uprostřed nich bude svatý podílchrámovou svatyní. Majetek levitů a majetek města tedy...
Daniel 1:2...do chrámu svého boha v Babylonii a uložil jechrámové pokladnici. Jednou král přikázal vrchnímu dvořanu...
Daniel 11:31...smlouvu opustili. Jeho vojska obsadí a znesvětí chrámovou pevnost, zruší každodenní oběť a vztyčí tam...
Amos 8:3...pro konec! Víckrát je neušetřím. V ten den se chrámové zpěvy obrátí v kvílení, praví Panovník Hospodin....
Micheáš 3:12...rozorán! Z Jeruzaléma bude trosek hromada a z chrámové hory zarostlá vyvýšenina! V posledních dnech se...
Matouš 17:24...do Kafarnaum, přistoupili k Petrovi výběrčí chrámové daně. "Váš učitel neplatí daně?" ptali se. "Ale...
Matouš 23:16...na chrám, nic to neznamená, ale kdo přísahá při chrámovém zlatu, ten je zavázán.' Blázni! Slepci! Co je...
Matouš 24:1...k němu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali chrámové stavby. On jim ale řekl: "Vidíte to všechno? Amen,...
Matouš 27:51...hlasitě vykřikl a vypustil duši. V chvíli se chrámová opona roztrhla vedví odshora dolů, země se...
Marek 11:16...a nikomu nedovoloval ani přenášet zboží přes chrámové nádvoří. Potom je vyučoval: "Není snad psáno, že...
Marek 15:38...Ježíš hlasitě vykřikl a vydechl naposledChrámová opona se roztrhla vedví odshora dolů. Když...
Lukáš 21:1...rozhlédl, uviděl, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladny. Uviděl také jednu chudou vdovu, jak tam...
Lukáš 22:4...a domluvil se s vrchními kněžími a s veliteli chrámové stráže, jak jim ho zradí. Ti se zaradovali a...
Lukáš 23:45... do tří hodin odpoledne. Slunce se zatmělochrámová opona se roztrhla vpůli. Ježíš hlasitě zvolal:...
Jan 7:32...řeči, společně s vrchními kněžími na něj poslali chrámovou stráž, aby ho zatkli. Ježíš jim řekl: "Ještě na...
Jan 18:3...často scházel. Jidáš vzal s sebou oddíl vojákůchrámovou stráž od vrchních kněží a farizeů a přišli tam s...
Skutky 3:2... chromý od narození. Každý den ho pokládalichrámových vrat zvaných Krásná brána, aby si od těch, kdo...
Skutky 4:1...mluvili k lidu, přišli na kněží s velitelem chrámové stráže a se saduceji. Nemohli totiž snést, že učí...
Skutky 5:24...nikdo nebyl." Když ta slova uslyšel velitel chrámové stráže s vrchními kněžími, nemohli pochopit, co se...
1. Korintským 9:13...nevíte, že ti, kdo slouží v chrámu, smějí jíst chrámové pokrmy? Nevíte, že ti, kdo slouží u oltáře, mají...

Slova obsahující chrámový: chrámový (1) chrámových (9) chrámovým (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |