Chrám

Hledám varianty 'chrám' [ chrámy (2) chrámů (1) chrámu (381) chrámem (24) chrámech (3) chrámě (25) chrám (170) ]. Nalezeny 532 verše.
Soudců 9:4...si. Dali mu 70 šekelů stříbra z Baal-beritova chrámu a Abimelech si za najal ničemy a dobrodruhy,...
Soudců 9:27...šlapali je v lisu a slavili vinobraní. Přišli do chrámu svého boha, jedli, pili a nadávali na Abimelecha....
Soudců 9:46... uchýlili se všichni do pevnosti El-beritova chrámu. Když se Abimelech dozvěděl, že jsou tam všichni...
Soudců 16:26..."Nech sáhnout na sloupy, které drží tenhle chrám. Chci se o opřít." Chrám byl plný mužů i žen. Byli...
Soudců 16:27... které drží tenhle chrám. Chci se o opřít." Chrám byl plný mužů i žen. Byli tam i všichni filištínští...
Soudců 16:29...Pak nahmatal oba prostřední sloupy, které držely chrám, a opřel se o , pravicí o jeden a levicí o druhý....
Soudců 16:30...zvolal Samson a zatlačil vší silou, takže se chrám zřítil na vládce i na všechen lid uvnitř. Tak jich...
1. Samuel 5:2...do Ašdodu. Pak ji vzali, vnesli ji do Dágonova chrámu a postavili ji vedle Dágona. Druhý den Ašdoďané...
1. Samuel 5:5...kněží a vůbec všichni, kdo vstupují do Dágonova chrámu v Ašdodu, dodnes nestoupají na Dágonův práh.) Na...
1. Samuel 31:9...celé filištínské zemi, aby tu zprávu ohlásilichrámu jejich model i mezi lidem. Jeho výzbroj uložili v...
1. Samuel 31:10...model i mezi lidem. Jeho výzbroj uložilichrámu Aštarot a tělo přibili na hradbu Bet-šanu. Když se...
2. Samuel 22:7...úzkosti, ke svému Bohu křičel jsem - on ve svém chrámu slyšel volání, k jeho uším dolehl můj křik....
1. Královská 3:1...Tam bydlela, než dostavěl svůj palác, Hospodinův chrám a hradby okolo Jeruzaléma. Lid ovšem v době...
1. Královská 3:2...na různých výšinách, neboť ještě nebyl postaven chrám jménu Hospodinovu. Šalomoun miloval Hospodina a řídil...
1. Královská 5:17..."Jak sám víš, můj otec David nemohl postavit chrám jménu Hospodina, svého Boha. Musel bojovat s...
1. Královská 5:19... žádná hrozba. Proto mám teď v úmyslu postavit chrám jménu Hospodina, svého Boha, jak to Hospodin pověděl...
1. Královská 5:31...veliké ušlechtilé kameny, neboť chtěl, aby chrám měl základy z otesaných kvádrů. Šalomounovi kameníci...
1. Královská 5:32...tedy bylo připraveno dřevo i kameny ke stavbě chrámu. Čtyřstého osmdesátého roku po vyjití synů Izraele...
1. Královská 6:1...Izraelem, Šalomoun zahájil stavbu Hospodinova chrámu. Chrám, který král Šalomoun postavil Hospodinu, byl...
1. Královská 6:2... Šalomoun zahájil stavbu Hospodinova chrámuChrám, který král Šalomoun postavil Hospodinu, byl 60 loktů...
1. Královská 6:3...dlouhý, 20 loktů široký a 30 loktů vysoký. Před chrámovou lodí stála přes celou šířku chrámu předsíň. Byla...
1. Královská 6:4...před chrám na 10 loktů. Šalomoun nechalchrámu udělat také zužující se okénka s mřížovím. Po celém...
1. Královská 6:6...6 loktů a horní 7 loktů. Podél obvodu vnější chrámové stěny totiž udělal stupňovité římsy, aby nosníky...
1. Královská 6:7...ochozů nezasahovaly do samotných stěn chrámu. (Chrám se stavěl z kamenů již opracovaných v lomu, takže se...
1. Královská 6:8...) Vstup do spodního patra byl z jižní strany chrámu; po točitých schodech se stoupalo do prostředního...
1. Královská 6:9...pak do horního. Když Šalomoun dokončil stavbu chrámu, zastřešil ho kazetovým stropem připevněným na...
1. Královská 6:10...trámech. Přístavbu vybudoval okolo celého chrámu; každé její patro bylo 5 loktů vysoké a k chrámu...
1. Královská 6:12...Šalomoun dostal slovo Hospodinovo: "Pokud jdechrám, který stavíš: Budeš-li dodržovat zákony,...
1. Královská 6:14...nikdy neopustím." Když Šalomoun dokončil stavbu chrámu, obložil zdi chrámu zevnitř cedrovými deskami - od...
1. Královská 6:15...Šalomoun dokončil stavbu chrámu, obložil zdi chrámu zevnitř cedrovými deskami - od podlahy ke stropu...
1. Královská 6:16...deskami. Ve vzdálenosti 20 loktů od zadní strany chrámu postavil od podlahy ke stěnám přepážku z cedrových...
1. Královská 6:17...svatostánek pro nejsvětější svatyni. Přední část chrámu, totiž chrámová loď, tedy měřila 40 loktů. Na...
1. Královská 6:18...měřila 40 loktů. Na vnitřním cedrovém obložení chrámu byla vyřezávaná poupata a rozvité květy - vše bylo z...
1. Královská 6:19...cedru; kámen nebylo vidět. V nejvnitřnější části chrámu Šalomoun zřídil svatostánek pro umístění Truhly...
1. Královská 6:21...oltář před ním. Šalomoun pokryl celý vnitřek chrámu ryzím zlatem. Také svatostánek pokryl zlatem a...
1. Královská 6:22...zlatem a natáhl před ním zlaté řetězy. Celý chrám byl tedy úplně pokryt zlatem a stejně tak byl zlatem...
1. Královská 6:27... Tyto cheruby umístil do nejvnitřnější části chrámu. Měli rozprostřená křídla, a tak se křídlo jednoho...
1. Královská 6:29...cheruby pokryl zlatem. Ve vnitřní i vnější části chrámu nechal na všech stěnách kolem dokola vyřezat rytiny...
1. Královská 6:30... palem a rozvitých květů. Podlahu obou částí chrámu pokryl zlatem. Do vchodu svatostánku zavěsil dveře z...
1. Královská 6:37...vrstva cedrových trámů. Základy Hospodinova chrámu byly položeny čtvrtého roku v měsíci ziv....
1. Královská 6:38...roku v měsíci bul (což je osmý měsíc) byl chrám dokončen se všemi podrobnostmi a podle všech plánů....
1. Královská 7:12...trámů tak jako vnitřní nádvoří Hospodinova chrámu s jeho předsíní. Král Šalomoun poslal pro Churama z...
1. Královská 7:39...stojanů. Pět stojanů postavil po pravé straně chrámu a pět po levé. Moře postavil po pravé straně v...
1. Královská 7:40... které pro krále Šalomouna konal na Hospodinově chrámu: dva sloupy, dvě kulovité hlavice na vrcholech...
1. Královská 7:48...nechal zhotovit veškeré vybavení pro Hospodinův chrám: zlatý oltář, zlatý stůl pro chleby předložení, pět...
1. Královská 7:50...do nejsvětější svatyně v nejvnitřnější části chrámu i ke dveřím do chrámové lodi. Tak bylo završeno...
1. Královská 7:51...dílo, které král Šalomoun konal na Hospodinově chrámu. Šalomoun pak přinesl zasvěcenou kořist svého otce...
1. Královská 8:10...kněží vycházeli ze svatyně, naplnil Hospodinův chrám oblak. Kněží se kvůli tomu oblaku nemohli postavit ke...
1. Královská 8:11...nemohli postavit ke službě, protože Hospodinův chrám naplnila Hospodinova sláva. Tehdy Šalomoun prohlásil:...
1. Královská 8:13...' pravil Hospodin. jsem ti ale postavil chrám vznešený, místo, kde bys bydlel navěky!" Potom se...
1. Královská 8:16...izraelského kmene nevyvolil město k postavení chrámu, v němž by zůstávalo jméno. Vyvolil jsem však...
1. Královská 8:17...aby vedl Izrael.' Můj otec David toužil postavit chrám jménu Hospodina, Boha Izraele. Hospodin mu ale řekl:...
1. Královská 8:18...řekl: ‚Je dobře, že chceš mému jménu postavit chrám. Nepostavíš ho však ty, ale tvůj syn, který vzejde ze...
1. Královská 8:19...syn, který vzejde ze tvých beder. Ten vystaví chrám mému jménu.' A Hospodin dodržel slovo, které dal....
1. Královská 8:20...trůn, jak řekl Hospodin, a postavil jsem chrám jménu Hospodina, Boha Izraele. V něm jsem připravil...
1. Královská 8:27...nebes nemohou obsáhnout - čím méně tento chrám, který jsem postavil! Shlédni však na modlitbu svého...
1. Královská 8:29... Kéž jsou tvé oči dnem i nocí upřeny k tomuto chrámu, k místu, o němž jsi řekl: ‚Tam bude jméno.' Kéž...
1. Královská 8:31...a složil přísahu před tvým oltářem v tomto chrámu, vyslýchej na nebesích. Zasáhni a rozsuď své...
1. Královská 8:33...tvé jméno, modlili se a prosili v tomto chrámu, vyslýchej na nebesích. Odpusť hřích svého lidu...
1. Královská 8:38... že jde o ránu, a vzepjal by ruce k tomuto chrámu, pak každou modlitbu, každou prosbu, kterou by...
1. Královská 8:42...paži), kdyby přišel a modlil se směrem k tomuto chrámu, vyslýchej na nebesích, kde přebýváš. Učiň vše, ...
1. Královská 8:43...a aby věděly, že tvé jméno je vzýváno nad tímto chrámem, který jsem postavil. Kdyby tvůj lid vytáhl do...
1. Královská 8:44...k Hospodinu směrem k městu, jež jsi vyvolil, a k chrámu, který jsem postavil tvému jménu, vyslýchej na...
1. Královská 8:48...jejich otcům, k městu, které jsi vyvolil, a k chrámu, který jsem postavil tvému jménu, vyslýchej na...
1. Královská 8:63...a všichni synové Izraele zasvětili Hospodinův chrám. Toho dne král posvětil střed nádvoří před...
1. Královská 8:64...král posvětil střed nádvoří před Hospodinovým chrámem. Tam totiž obětoval zápalnou a moučnou oběť i tuk...
1. Královská 9:1... Tak Šalomoun dokončil stavbu Hospodinova chrámu i královského paláce a uskutečnil všechno, co si...
1. Královská 9:3... kterou jsi mi předložil. Posvětil jsem tento chrám, který jsi vystavěl, aby tam navěky zůstávalo ...
1. Královská 9:7...Izrael ze země, kterou jsem jim dal, a z chrámu, který jsem posvětil pro své jméno. Vyženu Izrael ze...
1. Královská 9:8...mezi národy za pořekadlo a posměšek. A tento chrám, kdysi tak vznešený? Každý, kdo půjde kolem, strne a...
1. Královská 9:10...to zlo!'" Šalomoun vystavěl oba domy, Hospodinův chrám i královský palác, během dvaceti let. Po jejich...
1. Královská 9:15...nucené práce, bylo, aby vystavěl: Hospodinův chrám, svůj palác, terasu Milo, jeruzalémské hradby, města...
1. Královská 9:25...dým před Hospodinem. Tak završil budování chrámu. Král Šalomoun v Ecjon-geberu u Eilatu na pobřeží...
1. Královská 10:5...i to, jaké oběti král přináší v Hospodinově chrámu, byla naprosto ohromena a řekla mu: "To, co jsem u...
1. Královská 10:12...santálového dřeva vyrobil schody pro Hospodinův chrám i pro královský palác a také lyry a citery pro...
1. Královská 12:27...Když bude lid chodit obětovat do Hospodinova chrámu v Jeruzalémě, obrátí se srdce lidu k jejich pánu,...
1. Královská 14:26...vládce Šišak a pobral poklady Hospodinova chrámu i poklady královského paláce. Vzal všechno; vzal i...
1. Královská 14:28...paláce. Kdykoli král chodíval do Hospodinova chrámu, stráže je vynášely a pak opět vracely do strážní...
1. Královská 15:15...život oddáno Hospodinu. Vnesl do Hospodinova chrámu svaté dary svého otce i vlastní svaté dary, stříbro,...
1. Královská 15:18...i zlato, které zbylo v pokladnicích Hospodinova chrámu a v pokladnicích královského paláce, svěřil je svým...
1. Královská 16:32...Baalovi a klanět se mu. V Samaří postavil Baalův chrám a v něm Baalův oltář. Kromě toho také vztyčil Ašeřin...
2. Královská 5:18...odpustí: Když můj pán vchází do Rimonova chrámu, aby se tam klaněl, opírá se o rámě, takže i ...
2. Královská 10:21...jediný, který by nepřišel. Vešli do Baalova chrámu a naplnili ho od jednoho konce k druhému. "Vydávej...
2. Královská 10:23...a ten jim rozdal roucha. Nakonec do Baalova chrámu přišel Jehu s Jonadabem, synem Rechabovým, a řekl...
2. Královská 10:25...pobočníci pronikli do vnitřní svatyně Baalova chrámu. Pak z Baalova chrámu vynesli posvátný sloup a...
2. Královská 10:26...do vnitřní svatyně Baalova chrámu. Pak z Baalova chrámu vynesli posvátný sloup a spálili ho. Strhli Baalův...
2. Královská 10:27...a spálili ho. Strhli Baalův sloup, strhli Baalův chrám a zřídili tam veřejné záchody, které tam jsou dodnes....
2. Královská 11:3...tomu nebyl zabit. Ukrýval se s v Hospodinově chrámu šest let, dokud v zemi vládla Atalia. Sedmého roku...
2. Královská 11:4...gardu i stráže a pozval je k sobě do Hospodinova chrámu. Tam s nimi pod přísahou uzavřel smlouvu a ukázal...
2. Královská 11:6...brány za strážnicí. Tak budete držet stráž kolem chrámu ze všech stran. Vy ze dvou zbývajících oddílů, kteří...
2. Královská 11:7...v sobotu odejít, zůstanete na stráži Hospodinova chrámu při králi. Obklopíte krále, každý se zbraní v ruce....
2. Královská 11:10...kopí a Davidovy štíty uložené v Hospodinově chrámu. Strážní se rozestavěli, aby všichni se zbraní v...
2. Královská 11:11...se zbraní v ruce obklopili krále od pravé strany chrámu k jeho levé straně, u oltáře před chrámem. Potom...
2. Královská 11:13...zaslechla hluk. Vešla za nimi do Hospodinova chrámu, a hle - u sloupu stojí právoplatný král s veliteli...
2. Královská 11:15...totiž nechtěl, aby byla zabita u Hospodinova chrámu.) Chopili se , a když vešla Koňskou bránou do...
2. Královská 11:18...a lidem. Všechen lid země pak vyrazil k Baalovu chrámu a zbořili ho. Jeho oltáře a sochy rozbili napadrť a...
2. Královská 11:19...se vším lidem země vedli krále z Hospodinova chrámu Bránou strážců do královského paláce. Tam dosedl na...
2. Královská 12:5...stříbro, které se přináší do Hospodinova chrámu - stříbro vybírané při sčítání, stříbro věnované při...
2. Královská 12:6...a opraví za něj jakoukoli škodu, která se na chrámu najde." Kněží ale ještě ani třiadvacátého roku krále...
2. Královská 12:7...ani třiadvacátého roku krále Joaše škody na chrámu neopravili. Král Joaš si proto zavolal kněze Jojadu...
2. Královská 12:8...kněze a otázal se: "Proč neopravujete škody na chrámu? Neberte od pokladníků žádné další stříbro, ale...
2. Královská 12:9...nebudou vybírat stříbro a že nebudou opravovat chrám sami. Kněz Jojada pak vzal jednu truhlici, udělal v...
2. Královská 12:10...ji vedle oltáře vpravo od brány k Hospodinovu chrámu. Kněží, strážci prahu, pak do dávali všechno...
2. Královská 12:11...knězem a stříbro přinesené do Hospodinova chrámu spočítali a zabalili. Odměřené stříbro pak předávali...
2. Královská 12:12...mistrům zodpovědným za práci na Hospodinově chrámu. Ti na obnovu Hospodinova chrámu najímali tesaře a...
2. Královská 12:13...za dřevo a tesaný kámen na opravu Hospodinova chrámu a za všechny ostatní výdaje při opravě chrámu....
2. Královská 12:14...opravě chrámu. Stříbro přinesené do Hospodinova chrámu se nepoužívalo k výrobě stříbrných kalichů,...
2. Královská 12:15...platy dělníků, kteří za opravovali Hospodinův chrám. Mistři, kterým se vydávalo stříbro na výplaty...
2. Královská 12:17...a z obětí za hřích se ovšem na Hospodinův chrám neodevzdávalo; to patřilo kněžím. Tehdy vytáhl...
2. Královská 12:19...zlato, které se našlo v pokladnicích Hospodinova chrámu i královského paláce, a poslal to aramejskému králi...
2. Královská 14:14...i všechny nádoby, které se našly v Hospodinově chrámu i v pokladnicích královského paláce. Potom se s...
2. Královská 15:35...výšinách. To on vystavěl Horní bránu Hospodinova chrámu. Ostatní Jotamovy skutky - co všechno vykonal - o...
2. Královská 16:8...stříbro a zlato, které se našlo v Hospodinově chrámu i v pokladnicích královského paláce, a poslal to...
2. Královská 16:14...před Hospodinem, ale nechal odnést z průčelí chrámu, z místa mezi novým oltářem a Hospodinovým chrámem,...
2. Královská 16:18... Aby se zalíbil asyrskému králi, nechalchrámu odstranit podstavec trůnu, který tam předtím...
2. Královská 18:15...všechno stříbro, které se našlo v Hospodinově chrámu a v pokladnicích královského paláce. Judský král...
2. Královská 18:16...tenkrát oloupal dveře i sloupy Hospodinova chrámu, které předtím sám nechal pokrýt zlatem, a odevzdal...
2. Královská 19:1...roucho a zahalen pytlovinou vešel do Hospodinova chrámu. Správce paláce Eliakima, písaře Šebnu a starší...
2. Královská 19:14...od poslů a přečetl ho. Potom šel do Hospodinova chrámu a rozložil ho před Hospodinem. Ezechiáš se tehdy k...
2. Královská 19:37...pryč a zůstal v Ninive. Jednou, když se klanělchrámu svého boha Nisrocha, ho jeho synové Adramelech a...
2. Královská 20:5... uzdravuji ! Třetího dne vejdeš do Hospodinova chrámu. Přidám ti patnáct let života. Kromě toho vysvobodím...
2. Královská 20:8...uzdraví a že třetího dne vejdu do Hospodinova chrámu?" Izaiáš odpověděl: "Toto je znamení od Hospodina,...
2. Královská 21:4...a sloužil jim. Nastavěl oltáře v Hospodinově chrámu, o kterém Hospodin prohlásil: "Svému jménu dám...
2. Královská 21:5...v Jeruzalémě." Na obou nádvořích Hospodinova chrámu nastavěl oltáře všem nebeským zástupům. Dokonce...
2. Královská 21:7...hněvu. Nechal vyrobit modlu Ašery a vztyčil jichrámu, o kterém Hospodin Davidovi a jeho synu Šalomounovi...
2. Královská 22:3...syna Acaliášova, syna Mešulamova, do Hospodinova chrámu s pokynem: "Jdi k nejvyššímu knězi, spočítá...
2. Královská 22:4... spočítá stříbro přinesené do Hospodinova chrámu, které od lidu vybrali strážci prahu. Svěří je...
2. Královská 22:5...je mistrům odpovědným za práci na Hospodinově chrámu, aby je vypláceli dělníkům pracujícím na opravě škod...
2. Královská 22:6...a nakupují za dřevo a tesaný kámen na opravu chrámu. Za vyplacené stříbro od nich není třeba žádat...
2. Královská 22:8...písaři Šafanovi: "Našel jsem v Hospodinově chrámu Knihu Zákona." Předal knihu Šafanovi a ten si v ...
2. Královská 22:9..."Tví služebníci vysypali stříbro uloženéchrámu a svěřili je mistrům odpovědným za práci na...
2. Královská 23:2...Judy a Jeruzaléma. Král vešel do Hospodinova chrámu a s ním všechen judský lid, obyvatelé Jeruzaléma,...
2. Královská 23:6...zástupům). Také sochu Ašery vynesl z Hospodinova chrámu ven za Jeruzalém k potoku Kidron, kde ji spálil....
2. Královská 23:7...zbořil stánky modlářské prostituce v Hospodinově chrámu, kde ženy tkaly roucha pro Ašeru. Dal také přivést...
2. Královská 23:11...jako oběť Molochovi. Od vchodu do Hospodinova chrámu odstranil koně, které judští králové zasvětili...
2. Královská 23:12...postavil Menaše na obou nádvořích Hospodinova chrámu. Jejich prach odtud urychleně vyhodil do potoka...
2. Královská 23:24...knize, kterou kněz Chilkiáš nalezl v Hospodinově chrámu. Nikdy předtím ani potom nebyl žádný král jako...
2. Královská 23:27...Jeruzalém, toto město, které jsem si vyvolil, i chrám, o němž jsem řekl, že tam bude zůstávat jméno."...
2. Královská 24:13...Hospodin, odnesl si všechny poklady Hospodinova chrámu i královského paláce. Všechny zlaté předměty, které...
2. Královská 25:9...velitel gardistů Nebuzaradan. Vypálil Hospodinův chrám i královský palác; vypálil v Jeruzalémě všechny...
2. Královská 25:13...vinice a oral pole. Bronzové sloupy Hospodinova chrámu, stojany i bronzové Moře, které bylo v Hospodinově...
2. Královská 25:16... jedno Moře, stojany, které pro Hospodinův chrám zhotovil Šalomoun - bronz ze všech těch věcí se ani...
1. Letopisů 5:36...byl knězem, když Šalomoun postavil v Jeruzalémě chrám), Azariáš zplodil Amariáše, Amariáš zplodil Achituba...
1. Letopisů 6:17...než Šalomoun v Jeruzalémě postavil Hospodinův chrám, sloužili zpěvem před Příbytkem, před Stanem...
1. Letopisů 10:10...svým modlám i lidu. Jeho výzbroj uložilichrámu svých bohů a jeho lebku přibili v chrámu Dágona....
1. Letopisů 22:2...a kameníky pro přípravu kamenů ke stavbě Božího chrámu. Opatřil také spoustu železa na hřeby a vzpěry do...
1. Letopisů 22:19...smlouvy i Boží svaté náčiní pak vnesete do chrámu, který postavíte jménu Hospodinovu." Když David...
1. Letopisů 26:29...a jeho synové z rodu Jisharovců působili mimo chrám jako úředníci a soudci nad Izraelem. Chašabiáš a jeho...
1. Letopisů 28:2... bratři, lide můj! Měl jsem na srdci vybudovat chrám, kde by spočinula Truhla Hospodinovy smlouvy - chrám,...
1. Letopisů 28:6... Řekl mi: ‚Tvůj syn Šalomoun, ten mi vybuduje chrám i nádvoří. Jeho jsem si vyvolil za syna a mu budu...
1. Letopisů 28:10... Pohleď - Hospodin vyvolil, abys postavil chrám pro jeho svatyni. Buď silný a jednej!" Potom David...
1. Letopisů 28:20... dokud se nedokončí veškerá práce na Hospodinově chrámu. Pohleď, oddíly kněží a levitů jsou připraveny k...
1. Letopisů 29:2...lidi, ale pro Hospodina Boha. Připravil jsem pro chrám svého Boha, co jsem mohl: zlato pro věci zlaté,...
1. Letopisů 29:3...drahokamy i množství alabastru. A protože chrám mého Boha je mým potěšením, přidávám také svůj osobní...
2. Letopisů 1:18...a aramejské krále. Šalomoun se rozhodl postavit chrám Hospodinovu jménu a sobě královský palác. Povolal 70...
2. Letopisů 2:3... když si stavěl svůj palác. Nuže, stavím chrám jménu Hospodina, svého Boha. Chci ho zasvětit k...
2. Letopisů 2:4... našeho Boha, jak bylo Izraeli navěky uloženoChrám, který chci postavit, být veliký, neboť náš Bůh je...
2. Letopisů 2:8... aby mi připravili dostatek dřeva, neboť chrám, který chci stavět, být veliký a podivuhodný. Tvým...
2. Letopisů 2:11...a rozvážného, který jistě vybuduje Hospodinův chrám i královský palác. Posílám ti nesmírně zručného a...
2. Letopisů 3:1...pak v Jeruzalémě začal stavět Hospodinův chrám na hoře Moria, kde se Hospodin ukázal jeho otci...
2. Letopisů 3:3... Základy, které Šalomoun položil pro Hospodinův chrám, měřily 60 loktů na délku a 20 loktů na šířku (měřeno...
2. Letopisů 3:6...ryzím zlatem a povrch ozdobil palmami a řetízkyChrám ozdobil drahokamy a ke zlacení použil parvaimské...
2. Letopisů 3:7...zlato. Zlatem potáhl trámy, prahy, stěny i dveře chrámu a na stěnách vyřezal cheruby. Přes celou šířku...
2. Letopisů 3:8...a na stěnách vyřezal cheruby. Přes celou šířku chrámu postavil místnost pro nejsvětější svatyni, 20 loktů...
2. Letopisů 3:12...se jedním pětiloktovým křídlem dotýkal stěny chrámu; druhým pětiloktovým křídlem se dotýkal křídla...
2. Letopisů 3:15...oponu a i na ni dal vyšít cheruby. Před chrám postavil dvojici sloupů. Byly od sebe 35 loktů daleko...
2. Letopisů 3:17...granátových jablek. Potom sloupy vztyčil před chrámem, jeden napravo, druhý nalevo. Ten pravý nazval...
2. Letopisů 4:7...také deset zlatých svícnů a umístil je do chrámu, pět napravo a pět nalevo. Vyrobil rovněž deset...
2. Letopisů 4:8... Vyrobil rovněž deset stolů a postavil je do chrámu, pět napravo a pět nalevo. Zlatých mis vyrobil sto....
2. Letopisů 4:11...dílo, které pro krále Šalomouna konal na Božím chrámu: dva sloupy, dvě kulovité hlavice na vrcholech...
2. Letopisů 4:16...zhotovil králi Šalomounovi pro Hospodinův chrám, byly z leštěného bronzu. Král je nechal odlévat na...
2. Letopisů 4:19...nechal zhotovit veškeré vybavení pro Boží chrám: zlatý oltář, stoly pro chleby předložení, svícny s...
2. Letopisů 4:22... pohárky a pánvice z ryzího zlata a vchod do chrámu - vnitřní dveře nejsvětější svatyně i dveře chrámové...
2. Letopisů 5:1...dílo, které král Šalomoun konal na Hospodinově chrámu. Šalomoun pak přinesl zasvěcenou kořist svého otce...
2. Letopisů 5:13...navěky!" V tu chvíli ten dům, totiž Hospodinův chrám, naplnil oblak. Kněží se kvůli tomu oblaku nemohli...
2. Letopisů 5:14...nemohli postavit ke službě, protože Hospodinův chrám naplnila Boží sláva. Tehdy Šalomoun prohlásil:...
2. Letopisů 6:2...' pravil Hospodin. jsem ti ale postavil chrám vznešený, místo, kde bys bydlel navěky!" Potom se...
2. Letopisů 6:7...můj lid Izrael.' Můj otec David toužil postavit chrám jménu Hospodina, Boha Izraele. Hospodin mu ale řekl:...
2. Letopisů 6:8...řekl: ‚Je dobře, že chceš mému jménu postavit chrám. Nepostavíš ho však ty, ale tvůj syn, který vzejde ze...
2. Letopisů 6:9...syn, který vzejde ze tvých beder. Ten vystaví chrám mému jménu.' A Hospodin dodržel slovo, které dal....
2. Letopisů 6:10...trůn, jak řekl Hospodin, a postavil jsem chrám jménu Hospodina, Boha Izraele. V něm jsem postavil...
2. Letopisů 6:18...nebes nemohou obsáhnout - čím méně tento chrám, který jsem postavil! Shlédni však na modlitbu svého...
2. Letopisů 6:20... Kéž jsou tvé oči dnem i nocí upřeny k tomuto chrámu, k místu, o němž jsi řekl, že tam spočine tvé jméno....
2. Letopisů 6:22...a složil přísahu před tvým oltářem v tomto chrámu, vyslýchej z nebe. Zasáhni a rozsuď své služebníky...
2. Letopisů 6:24...tvé jméno, modlili se a prosili v tomto chrámu, vyslýchej z nebe. Odpusť hřích svého lidu Izraele a...
2. Letopisů 6:29...jde o bolestnou ránu, a vzepjal by ruce k tomuto chrámu, vyslýchej z nebe, kde přebýváš. Odpusť a odplať...
2. Letopisů 6:32...paži - kdyby přišli a modlili se směrem k tomuto chrámu, i tehdy vyslýchej z nebe, kde přebýváš. Učiň vše,...
2. Letopisů 6:33...a aby věděly, že tvé jméno je vzýváno nad tímto chrámem, který jsem postavil. Kdyby tvůj lid vytáhl do...
2. Letopisů 6:34...směrem k tomuto městu, jež jsi vyvolil, a ke chrámu, který jsem postavil tvému jménu, vyslýchej z nebe...
2. Letopisů 6:38...jejich otcům, k městu, které jsi vyvolil, a ke chrámu, který jsem postavil tvému jménu, vyslýchej z nebe,...
2. Letopisů 7:1...oheň a pohltil zápalnou oběť i ostatní obětiChrám naplnila sláva Hospodinova, takže kněží nemohli...
2. Letopisů 7:2... takže kněží nemohli vstoupit do Hospodinova chrámu, protože Hospodinův chrám naplnila Hospodinova sláva...
2. Letopisů 7:3...oheň. Když spatřili Hospodinovu slávu nad chrámem, poklekli na dlažbu tváří k zemi, klaněli se a...
2. Letopisů 7:5...ovcí. Takto král a všechen lid zasvětili Boží chrám. Kněží stáli na svých místech, naproti nim levité s...
2. Letopisů 7:7...tehdy posvětil střed nádvoří před Hospodinovým chrámem. Tam totiž obětoval zápalnou oběť i tuk pokojných...
2. Letopisů 7:11...lidu Izraeli. Tak Šalomoun dokončil Hospodinův chrám i královský palác. Vše, co chtěl uskutečnit, ...
2. Letopisů 7:20...ze své země, kterou jsem vám dal, a z tohoto chrámu, který jsem posvětil pro své jméno. Vyženu Izrael ze...
2. Letopisů 7:21...mezi národy za pořekadlo a posměšek. A tento chrám, kdysi tak vznešený? Každý, kdo půjde kolem, strne a...
2. Letopisů 8:1...všechno to zlo!'" Šalomoun vystavěl Hospodinův chrám i královský palác během dvaceti let. Po jejich...
2. Letopisů 8:16...provedeno, ode dne položení základů Hospodinova chrámu do jeho dokončení. Tak se završila stavba...
2. Letopisů 9:4...i to, jaké oběti král přináší v Hospodinově chrámu, byla naprosto ohromena a řekla mu: "To, co jsem u...
2. Letopisů 9:11...santálového dřeva vyrobil schody pro Hospodinův chrám i pro královský palác a také lyry a citery pro...
2. Letopisů 12:9...k Jeruzalému a pobral poklady Hospodinova chrámu i poklady královského paláce. Vzal všechno; vzal i...
2. Letopisů 12:11...paláce. Kdykoli král chodíval do Hospodinova chrámu, šly s ním stráže, vynášely ty štíty a pak je opět...
2. Letopisů 15:8...oltář stojící naproti předsíni Hospodinova chrámu. Poté shromáždil celého Judu a Benjamína i všechny...
2. Letopisů 15:18...měl srdce oddané Hospodinu. Vnesl do Božího chrámu zasvěcenou kořist svého otce i svou vlastní, stříbro...
2. Letopisů 16:2...vynesl stříbro a zlato z pokladnic Hospodinova chrámu i královského paláce a poslal je k aramejskému králi...
2. Letopisů 20:5...postavil před novým nádvořím v Hospodinově chrámu a promluvil: "Hospodine, Bože našich otců, ty jsi...
2. Letopisů 20:9...meč, soud, mor či hlad, postavíme se před tento chrám a před tebe samého - vždyť v tomto domě přebývá tvé...
2. Letopisů 20:28... citerami a trubkami zamířili do Hospodinova chrámu. Když se všechna okolní království doslechla, jak...
2. Letopisů 22:12...aby ho nezabila. Ukrýval se u nich v Hospodinově chrámu šest let, dokud v zemi vládla Atalia. Sedmého roku...
2. Letopisů 23:3...do Jeruzaléma. Celé to shromáždění pak v Božím chrámu uzavřelo smlouvu s králem. Jojada jim řekl: "Hle,...
2. Letopisů 23:5...ostatní zatím budou na nádvořích Hospodinova chrámu. do Hospodinova chrámu nevchází nikdo kromě kněží...
2. Letopisů 23:6...nádvořích Hospodinova chrámu. do Hospodinova chrámu nevchází nikdo kromě kněží a sloužících levitů,...
2. Letopisů 23:7... každý se zbraní v ruce. Kdokoli se přiblížíchrámu, zemře. Musíte zůstat při králi, kamkoli se pohne."...
2. Letopisů 23:9...a štíty krále Davida, uložené v Hospodinově chrámu. Potom všechny muže rozestavěl, aby všichni se...
2. Letopisů 23:10...se zbraní v ruce obklopili krále od pravé strany chrámu k jeho levé straně, u oltáře před chrámem. Jojada...
2. Letopisů 23:12...zaslechla hluk. Přišla za nimi do Hospodinova chrámu, a hle - u svého sloupu vedle vchodu stojí král s...
2. Letopisů 23:14...totiž nechtěl, aby byla zabita u Hospodinova chrámu.) Chopili se , a když prošla Koňskou bránou do...
2. Letopisů 23:17...Hospodinův lid. Všichni pak vyrazili k Baalovu chrámu a zbořili ho. Rozbili jeho oltáře i sochy a Baalova...
2. Letopisů 23:18... Jojada pak svěřil dohled nad Hospodinovým chrámem kněžím a levitům, aby se podle Davidových pokynů s...
2. Letopisů 23:19...psáno v Zákoně Mojžíšově. K branám Hospodinova chrámu postavil stráže, aby nemohl vstoupit nikdo jakkoli...
2. Letopisů 23:20...se vším lidem země vedli krále z Hospodinova chrámu Horní bránou do královského paláce. Tam krále...
2. Letopisů 24:4...nějaké době se Joaš rozhodl obnovit Hospodinův chrám. Shromáždil tedy kněze a levity a řekl jim:...
2. Letopisů 24:5...Izraele každoroční obnos stříbra na opravu chrámu našeho Boha. Pospěšte si s tím." Levité ale...
2. Letopisů 24:7... hanebné Atalie totiž pronikli do Božího chrámu a ze všech posvátných předmětů Hospodinova chrámu...
2. Letopisů 24:8... kterou postavili před bránu do Hospodinova chrámu. V Judsku i v Jeruzalémě dali provolat, všichni...
2. Letopisů 24:12...mistrům zodpovědným za práci na Hospodinově chrámu. Ti na obnovu Hospodinova chrámu najímali kameníky,...
2. Letopisů 24:13... takže jim dílo rostlo pod rukama. Obnovili Boží chrám do původního stavu a ještě ho zpevnili. Když byli...
2. Letopisů 24:14... Ten z něj nechal zhotovit vybavení Hospodinova chrámu: náčiní pro službu i pro oběti, nádobí a další...
2. Letopisů 24:21...a na králův rozkaz ho na nádvoří Hospodinova chrámu ukamenovali. Král Joaš nepamatoval na oddanost,...
2. Letopisů 24:27...vznesených proti němu i o přestavbě Božího chrámu se píše ve Výkladu ke Knize králů. Na jeho místě pak...
2. Letopisů 25:24...i všechny nádoby, které se našly v Hospodinově chrámu u Obed-edoma i v pokladnicích královského paláce....
2. Letopisů 26:16... svého Boha, a vstoupil dovnitř Hospodinova chrámu, aby na kadidlovém oltáři pálil kadidlo. Kněz...
2. Letopisů 26:19... na čele se mu před jejich zraky v Hospodinově chrámu u kadidlového oltáře vyrazilo malomocenství....
2. Letopisů 27:2...rozdíl od něj ale nevstoupil dovnitř Hospodinova chrámu). Lid ale i nadále jednal zvráceně. To on postavil...
2. Letopisů 27:3...zvráceně. To on postavil Horní bránu Hospodinova chrámu a odvedl hodně práce na hradbě Ofelu. Vybudoval také...
2. Letopisů 28:21... než aby ho posílil. Achaz vyplenil Hospodinův chrám, královský palác i domy urozených, aby mohl obdarovat...
2. Letopisů 28:24...jako celý Izrael. Achaz také vzal náčiní Božího chrámu a okleštil jeho zařízení. Potom zamkl dveře...
2. Letopisů 29:3...prvního roku své vlády otevřel dveře Hospodinova chrámu a opravil je. Přivedl kněze a levity, shromáždil je...
2. Letopisů 29:5...jim: "Slyšte , levité! Posvěťte se a posvěťte chrám Hospodina, Boha svých otců. Vyneste ze svatyně...
2. Letopisů 29:15...šli podle králova příkazu očistit Hospodinův chrám, jak řekl Hospodin. Kněží vešli dovnitř Hospodinova...
2. Letopisů 29:16...řekl Hospodin. Kněží vešli dovnitř Hospodinova chrámu, aby ho vyčistili. Veškerou nečistotu, kterou v...
2. Letopisů 29:17...téhož měsíce postoupili do předsíně Hospodinova chrámu. Dalších osm dní posvěcovali Hospodinův chrám a...
2. Letopisů 29:18...a oznámili mu: "Vyčistili jsme celý Hospodinův chrám, zápalný oltář s veškerým náčiním i stůl předložení s...
2. Letopisů 29:20...městské hodnostáře a vydal se do Hospodinova chrámu. Za království, za svatyni a za Judu přivedli k...
2. Letopisů 29:25...i oběti za hřích. Král postavil v Hospodinově chrámu levity s činely, lyrami a citerami podle pokynů...
2. Letopisů 29:31...službě Hospodinu. Přistupujte do Hospodinova chrámu s pokojnými a děkovnými oběťmi." Shromáždění tedy...
2. Letopisů 29:35...zápalné oběti. Tak byla v Hospodinově chrámu obnovena bohoslužba. Ezechiáš i všechen lid se...
2. Letopisů 30:1...Efraima i Manasese), přijdou do Hospodinova chrámu v Jeruzalémě slavit Hospodinu, Bohu Izraele, Hod...
2. Letopisů 30:15... posvětili se a přinesli do Hospodinova chrámu zápalné oběti. Zaujali svá místa, jak jim to určoval...
2. Letopisů 31:10..."Od chvíle, kdy lidé začali do Hospodinova chrámu přinášet příspěvky, máme jídla do sytosti a ještě...
2. Letopisů 31:11...přebývá." Ezechiáš proto nechal v Hospodinově chrámu zřídit komory. Když je připravili, svědomitě do nich...
2. Letopisů 31:13...rozhodnutí krále Ezechiáše a správce Božího chrámu Azariáše pak Konaniáš a jeho bratr Šimei k sobě...
2. Letopisů 31:16...- všem, kteří přicházeli do Hospodinova chrámu za každodenními povinnostmi podle druhu práce,...
2. Letopisů 31:21... Ve všem, co si předsevzal, šlo o Boží chrám nebo o Zákon a přikázání, hledal svého Boha a věnoval...
2. Letopisů 32:21...pak odtáhl do své země s ostudou. Když vešel do chrámu svého boha, jeho vlastní synové ho tam srazili mečem...
2. Letopisů 33:4...a sloužil jim. Nastavěl oltáře v Hospodinově chrámu, o kterém Hospodin prohlásil: " jméno bude v...
2. Letopisů 33:5...navěky." Na obou nádvořích Hospodinova chrámu nastavěl oltáře všem nebeským zástupům. Dokonce...
2. Letopisů 33:7...vyrobit modlářskou sochu a vztyčil ji v Božím chrámu, o kterém Hospodin Davidovi a jeho synu Šalomounovi...
2. Letopisů 33:15...rozmístil vojenské velitele. Z Hospodinova chrámu odstranil cizí bohy a sochy. Všechny oltáře, které...
2. Letopisů 34:6... Efraima i Šimeona po Neftalího bořil jejich chrámy, porážel oltáře, rozdrtil Ašeřiny kůly a sochy a...
2. Letopisů 34:8...roce své vlády, poté co očistil zemi i Boží chrám, pověřil Šafana, syna Acaliášova, se správcem města...
2. Letopisů 34:9...ostatních Izraelců, kteří je přinášeli do Božího chrámu spolu s Judou, Benjamínem a obyvateli Jeruzaléma....
2. Letopisů 34:10...mistrům odpovědným za práci na Hospodinově chrámu, aby je vypláceli dělníkům pracujícím na opravě a...
2. Letopisů 34:14... Když vynášeli stříbro věnované na Hospodinův chrám, kněz Chilkiáš nalezl knihu Hospodinova zákona...
2. Letopisů 34:15...písaři Šafanovi: "Našel jsem v Hospodinově chrámu knihu Zákona." A předal knihu Šafanovi. Ten ji...
2. Letopisů 34:17...jim bylo uloženo. Stříbro uložené v Hospodinově chrámu bylo vyplaceno mistrům i dělníkům na stavbě." Dále...
2. Letopisů 34:30...Judy a Jeruzaléma. Král vešel do Hospodinova chrámu a s ním všechen judský lid, obyvatelé Jeruzaléma,...
2. Letopisů 35:2...úkoly a povzbudil je ke službě v Hospodinově chrámu. Levitům zasvěceným Hospodinu, aby učili celý Izrael...
2. Letopisů 35:3...celý Izrael, řekl: "Složte Truhlu svatostichrámě, který vystavěl izraelský král Šalomoun, syn Davidův...
2. Letopisů 35:8...Chilkiáš, Zachariáš a Jechiel, správcové Božího chrámu, věnovali kněžím 2 600 velikonočních beránků a 300...
2. Letopisů 35:20...kralování. Po tom, když Jošiáš dokončil obnovu chrámu, vytáhl egyptský vládce Nekó do bitvy u Karkemiše na...
2. Letopisů 36:7...odvezl do Babylonu část vybavení Hospodinova chrámu a uložil je ve svém babylonském chrámu. Ostatní...
2. Letopisů 36:10...odvléct do Babylonu spolu s klenoty Hospodinova chrámu. Králem nad Judou a Jeruzalémem ustanovil Joakimova...
2. Letopisů 36:14...ohavnostmi, a poskvrnili tak Hospodinův chrám v Jeruzalémě, který on posvětil. Hospodin, Bůh jejich...
2. Letopisů 36:18...mu padli do rukou. Všechno vybavení Božího chrámu, velké i malé předměty, poklady Hospodinova chrámu...
2. Letopisů 36:19...velmožů, to vše bylo odvezeno do Babylonu. Boží chrám vypálili, jeruzalémské hradby rozbořili, všechny...
2. Letopisů 36:23...království země, mi uložil, abych mu vystavěl chrám v judském Jeruzalémě. Kdokoli mezi vámi patří k jeho...
Ezdráš 1:5...probudil, se tedy vydali stavět Hospodinův chrám v Jeruzalémě. Všichni z jejich okolí je vybavili...
Ezdráš 1:7...přinesl z Jeruzaléma a které uložilchrámu svého boha. Perský král Kýros je svěřil pokladníku...
Ezdráš 2:68...rodů věnovali dobrovolné dary pro obnovu Božího chrámu na jeho původním místě. Do sbírky na toto dílo dali...
Ezdráš 3:6...od prvního dne sedmého měsíce, ačkoli Hospodinův chrám ještě neměl ani základy. Podle povolení od krále Kýra...
Ezdráš 3:8...nim připojil a dohledem nad stavbou Hospodinova chrámu pověřili levity starší dvaceti let. Řízení prací na...
Ezdráš 3:10... Když stavitelé pokládali základy Hospodinova chrámu, kněží oblečení do slavnostních rouch stáli na svých...
Ezdráš 3:11...navěky!" Když byl položen základ Hospodinova chrámu, všechen lid hlasitě provolával chválu Hospodinu....
Ezdráš 3:12...a rodových vůdců, kteří ještě pamatovali původní chrám, hlasitě plakali, když na vlastní oči viděli položení...
Ezdráš 4:1...Judy a Benjamína uslyšeli, že navrátilci staví chrám Hospodinu, Bohu Izraele, přišli za Zerubábelem a za...
Ezdráš 4:3...rodů jim ale odpověděli: "Nemůžete s námi stavět chrám našemu Bohu. Budeme stavět Hospodinu, Bohu Izraele,...
Ezdráš 4:24...a násilím je donutili přestat. Práce na Božím chrámu v Jeruzalémě se tehdy zastavila do druhého roku...
Ezdráš 5:2... syn Jocadakův, pak opět začali stavět Boží chrám v Jeruzalémě a Boží proroci byli s nimi a...
Ezdráš 5:4...materiál?" Ptali se jich také na jména stavitelů chrámu. Boží oko však bdělo nad židovskými stařešiny, a tak...
Ezdráš 5:11..."Jsme služebníci Boha nebe i země a stavíme chrám, který tu stával kdysi před lety a který stavěl a...
Ezdráš 5:12...krále, Chaldejce Nabukadnezara, který ten chrám zbořil a lid vystěhoval do Babylonu. Babylonský král...
Ezdráš 5:14...které kdysi Nabukadnezar odnesl z jeruzalémského chrámu a zanesl do svého chrámu v Babylonu, král Kýros...
Ezdráš 5:15...toto náčiní, jdi a slož je v jeruzalémském chrámu. Nechť je Boží dům vystavěn na svém původním místě!'...
Ezdráš 6:5...domu, které Nabukadnezar odnesl z jeruzalémského chrámu a zanesl do Babylonu, bude vráceno. Nechť je...
Ezdráš 6:15... Dareia a Artaxerxe nakonec stavbu dokončiliChrám byl dokončen třetího dne měsíce adaru v šestém roce...
Ezdráš 6:16... kněží, levité i ostatní navrátilci pak Boží chrám šťastně zasvětili. K zasvěcení Božího domu bylo...
Ezdráš 6:22...krále, aby je podpořil v práci na Božím chrámu, na domě Boha Izraele. Později, za vlády perského...
Ezdráš 7:27...položil králi na srdce, aby zvelebil Hospodinův chrám v Jeruzalémě! Svou milostí mi získal přízeň krále,...
Ezdráš 8:29...izraelských otcovských rodů do komor Hospodinova chrámu." Tito kněží a levité tedy přijali zodpovědnost za...
Ezdráš 10:1...tebou neobstojí." Když Ezdráš ležel před Božím chrámem, modlil se a s pláčem vyznával hříchy, sešlo se k...
Ezdráš 10:6...když to odpřisáhli, Ezdráš odešel od Božího chrámu do komory Jochanana, syna Eliašibova. Jak tam odešel...
Ezdráš 10:9...měsíce všichni seděli na prostranství před Božím chrámem a chvěli se - kvůli věci i kvůli dešti. Tu...
Nehemiáš 6:10...řekl mi: "Pojďme se sejít v Božím domě, uvnitřchrámě. Chrámové dveře musíme zavřít. Chtějí totiž...
Nehemiáš 8:16...- na střechách, na dvorcích, na nádvořích Božího chrámu i na prostranstvích u Vodné a Efraimské brány. Celé...
Nehemiáš 10:35...dílo při domě našeho Boha. Dávky dřeva pro chrám našeho Boha si rozdělujeme losem. Kněží, levité i lid...
Nehemiáš 11:11...syna Merajotova, syna Achitubova, správce Božího chrámu. Dále 822 jejich bratří, konajících službu v chrámu....
Nehemiáš 11:12... Dále 822 jejich bratří, konajících službuchrámu. Dále Adajáš, syn Jerochamův, syna Pelaliášova, syna...
Nehemiáš 11:16...Jozabad, zodpovědní za vnější záležitosti Božího chrámu. Vedoucí levita Mataniáš, syn Míky, syna Zabdiho,...
Nehemiáš 11:22... což byli zpěváci zodpovědní za službu Božího chrámu. Platil pro královský výnos určující den po dni,...
Nehemiáš 12:40... Oba děkovné průvody stanuly na nádvoří Božího chrámu, také a se mnou polovina hodnostářů a rovněž...
Nehemiáš 13:4...se ale kněz Eliašib, přidělený ke komorám chrámu našeho Boha, spříznil s Tobiášem a poskytl mu...
Nehemiáš 13:7... když Tobiášovi poskytl komoru na nádvoří Božího chrámu. Nesmírně rozhněván jsem všechny Tobiášovy rodinné...
Žalmy 5:8...klaněl v posvátné úctě před tebou ve tvém svatém chrámě. Kvůli mým nepřátelům, Hospodine, ve své...
Žalmy 11:4...se, tehdy spravedlivý nic nezmůže! Hospodin jechrámu své svatosti, Hospodin trůní v nebesích! Očima...
Žalmy 18:7...úzkosti, ke svému Bohu křičel jsem - on ve svém chrámu slyšel volání, k jeho uším dolehl můj křik....
Žalmy 27:4... abych se kochal v Hospodinově kráse a v jeho chrámě jej hledal. Neboť skryje ve svém příbytku, když...
Žalmy 29:9...Hospodinův vyvrací duby a obnažuje lesy, v jeho chrámě všichni "Sláva!" volají. Hospodin trůnil nad potopou...
Žalmy 30:1...žehná pokojem. Žalm Davidův. Píseň k posvěcení chrámu. Vyvyšovat budu, Hospodine, tys pozdvihl,...
Žalmy 65:5...nádvořích! Dobrotou tvého domu se sytíme ve chrámu tvé svatosti. Svými divy nám právo zjednáváš, Bože...
Žalmy 68:30... prokaž svou moc, Bože, tak jako dřív, ze svého chrámu nad Jeruzalémem - ti tam králové dary snášejí!...
Žalmy 79:1...vtrhli, Bože, do tvého dědictví, poskvrnili chrám tvé svatosti, Jeruzalém obrátili v sutiny! Mrtvoly...
Žalmy 138:2... žalmy ti zpívám před mocnými. Před tvým svatým chrámem klaním se a tvému jménu děkuji, že miluješ a že...
Izaiáš 6:1...a vyvýšeném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním se vznášeli serafové, každý se šesti křídly:...
Izaiáš 6:4...zem!" Hlasem toho volání se chvěly čepy veřejíchrám se naplnil dýmem. Tehdy jsem zvolal: "Běda mi - teď...
Izaiáš 15:2... Kir Moábský je zahuben! Dibonští do svého chrámu stoupají, jdou plakat na své výšiny. Nad osudem Nebó...
Izaiáš 44:28...naplní. Řekne Jeruzalému: "Buď vystavěn!" a chrámu: "Buď znovu založen!" Toto praví Hospodin svému...
Izaiáš 64:10...leží v sutinách. V tom našem svatém a slavném chrámě kdysi chválili naši otcové - teď je z něj ale jen...
Izaiáš 66:6... Z města je slyšet hluk! Hlas je slyšetchrámu! Hlas Hospodinův, který svým nepřátelům nese...
Jeremiáš 7:2...od Hospodina: "Postav se do brány Hospodinova chrámu a volej tam tato slova: Slyšte slovo Hospodinovo,...
Jeremiáš 7:4...spoléhat na klamné řeči - prý: ‚Hospodinův chrám, Hospodinův chrám, Hospodinův chrám!' Jedině pokud...
Jeremiáš 20:1...Imerův, který byl vrchním správcem Hospodinova chrámu, uslyšel Jeremiáše prorokovat tyto věci, nechal...
Jeremiáš 20:2...do klády v Horní Benjamínské bráně Hospodinova chrámu. Když ho Pašchur druhého dne z klády propustil,...
Jeremiáš 23:11... "Proroci i kněží jsou bezbožní; i ve svém chrámě nacházím jejich zločiny, praví Hospodin. Jejich...
Jeremiáš 24:1... Hospodin mi dal vidění: Hle - před Hospodinovým chrámem stály dva koše fíků. (Bylo to poté, co babylonský...
Jeremiáš 26:6...(a vy jste je neposlouchali!), pak s tímto chrámem naložím jako se svatyní v Šílu a z tohoto města...
Jeremiáš 26:7... jak Jeremiáš mluví tato slova v Hospodinově chrámu. Jakmile ale Jeremiáš domluvil všechno, co mu...
Jeremiáš 26:9...prorokovat Hospodinovým jménem, že tento chrám dopadne jako Šílo a že z tohoto města zbude vylidněná...
Jeremiáš 26:10...se z královského paláce vzhůru do Hospodinova chrámu a zasedli v průchodu Hospodinovy Nové brány. Kněží a...
Jeremiáš 26:12...řekl: "Hospodin poslal prorokovat o tomto chrámu a městě všechno to, co jste slyšeli. Proto teď...
Jeremiáš 36:8... co mu prorok Jeremiáš řekl, a v Hospodinově chrámu předčítal z oné knihy slova Hospodinova. V devátém...
Jeremiáš 36:10...před Hospodinem. Tehdy šel Baruch do Hospodinova chrámu, do síně písaře Gemariáše, syna Šafanova, jež stála...
Jeremiáš 38:14...přivést ke třetímu vchodu do Hospodinova chrámu. "Chci od tebe slyšet slovo," řekl král Jeremiášovi....
Jeremiáš 41:5...a kadidlo, které chtěli přinést do Hospodinova chrámu. Išmael, syn Netaniášův, jim z Micpy vyšel naproti a...
Jeremiáš 43:12... bude odvlečen a kdo pod meč, ten pod meč. V chrámech egyptských bohů založí oheň, vypálí je a pobere....
Jeremiáš 43:13...Domě slunce roztříští na kusy a egyptské chrámy vypálí." Slovo, které Jeremiáš dostal pro všechny...
Jeremiáš 50:28... náš Bůh, se pomstil, že se pomstil za svůj chrám. Svolejte na Babylon střelce, všechny, kdo napínají...
Jeremiáš 51:11... Ano, toto je Hospodinova pomsta, pomsta za jeho chrám! Namiřte korouhev proti babylonským hradbám! Zesilte...
Jeremiáš 52:13... velitel gardistů Nebuzardan. Vypálil Hospodinův chrám i královský palác; vypálil v Jeruzalémě všechny...
Jeremiáš 52:17...vinice a pole. Bronzové sloupy Hospodinova chrámu, stojany i bronzové Moře, které bylo v Hospodinově...
Jeremiáš 52:20...bronzových býků a stojany, které pro Hospodinův chrám zhotovil král Šalomoun - bronz ze všech těch věcí se...
Ezechiel 8:16...domu, a hle - u vchodu do Hospodinova chrámu, mezi předsíní a oltářem, bylo asi pětadvacet mužů....
Ezechiel 9:3...ze svého místa nad cheruby a přenesla se k prahu chrámu. Tehdy zavolal onoho muže oděného plátnem a s...
Ezechiel 9:6...od svatyně." Začali tedy od stařešinů před chrámem. "Poskvrňte chrám!" řekl jim. "Naplňte nádvoří...
Ezechiel 9:7...tedy od stařešinů před chrámem. "Poskvrňte chrám!" řekl jim. "Naplňte nádvoří mrtvolami. Jděte!" A tak...
Ezechiel 10:3...před mýma očima vešel. Cherubové stáli vpravo od chrámu, a když mezi ten muž vešel, vnitřní nádvoří...
Ezechiel 10:4...ze svého místa nad cheruby a přenesla se k prahu chrámu. Chrám byl naplněn oblakem a i nádvoří zalila záře...
Ezechiel 10:18... Hospodinova sláva se tehdy vzdálila od prahu chrámu a stanula nad cheruby. Cherubové zvedli křídla a...
Ezechiel 40:45...obrácená k jihu je pro kněze, kteří drží strážchrámu. Místnost obrácená k severu je pro kněze, kteří drží...
Ezechiel 40:47...loktů dlouhý a 100 loktů široký čtverec. Před chrámem stál oltář. Nato přivedl k předsíni chrámu a...
Ezechiel 40:48...chrámem stál oltář. Nato přivedl k předsíni chrámu a změřil její pilíře po jedné i druhé straně: byly 5...
Ezechiel 41:5...nejsvětější svatyně," řekl mi. Poté změřil stěnu chrámu: byla 6 loktů silná. Celý chrám kolem dokola na...
Ezechiel 41:6...nad sebou, vždy po třiceti v patře. Na stěně chrámu byly kolem dokola výstupky pro nosníky komor, tak...
Ezechiel 41:7...do samotné stěny chrámu. Komory po obvodu chrámu byly v každém dalším patře širší. Přístavba...
Ezechiel 41:8...přes prostřední. Všiml jsem si, že kolem dokola chrámu byla zvýšená plošina tvořící základ přístavby s...
Ezechiel 41:9... Otevřené prostranství mezi postranními komorami chrámu a místnostmi na nádvoří obklopovalo chrám po...
Ezechiel 41:10...chrámu a místnostmi na nádvoří obklopovalo chrám po stranách na šířku 20 loktů. Z prostranství vedly...
Ezechiel 41:11...komor, jeden ze severu a druhý z jihu. Mezi chrámem a tímto prostranstvím byla kolem dokola plošina 5...
Ezechiel 41:13...měla stěnu 5 loktů silnou. Poté změřil celý chrám: byl 100 loktů dlouhý. Vyhrazené prostranství včetně...
Ezechiel 41:14...tak i šířka vyhrazeného prostranství včetně čela chrámu na východě byla 100 loktů. Změřil také onu mohutnou...
Ezechiel 41:17... Kolem dokola po stěnách vnitřní i vnější části chrámu byli v pravidelných vzdálenostech vyřezáni cherubové...
Ezechiel 41:19...strany. Tak to bylo vyřezáno kolem dokola celého chrámu. Řezby cherubů a palem pokrývaly stěny chrámu od...
Ezechiel 41:20...chrámu. Řezby cherubů a palem pokrývaly stěny chrámu od podlahy nad vchod. Chrámová loď měla...
Ezechiel 41:26...i druhé straně. Také na postranních komorách chrámu byly římsy. Poté odvedl severním směrem na...
Ezechiel 43:4... Hospodinova sláva vstoupila východní branou do chrámu. Vtom se zmocnil Duch, přenesl na vnitřní...
Ezechiel 43:5...nádvoří a hle - Hospodinova sláva naplnila chrám! Zatímco ten muž stál pořád vedle , uslyšel jsem,...
Ezechiel 43:6..., uslyšel jsem, jak ke mně kdosi promlouváchrámu. "Synu člověčí," řekl mi, "zde je místo pro můj trůn...
Ezechiel 43:10...navěky. Synu člověčí, popiš domu Izraele tento chrám, aby se zastyděli za své hříchy. si uvědomí...
Ezechiel 43:11...se za vše, co páchali. Ukaž jim uspořádání chrámu a jeho zařízení, jeho vchody a východy - celé jeho...
Ezechiel 43:12...a plnili všechny jeho předpisy. Toto je zákon chrámu. Vrchol hory a celé jeho okolí je svatosvaté. Hle...
Ezechiel 44:4...odcházet." Poté přivedl severní branou před chrám, a hle - spatřil jsem, jak Hospodinův chrám naplnila...
Ezechiel 44:5... co ti řeknu o všech předpisech Hospodinova chrámu a o všech jeho zákonech. Dobře si všímej vchodů do...
Ezechiel 44:7...tělem do svatyně, a tak znesvěcovali můj chrám, zatímco jste mi jako pokrm přinášeli tuk a krev....
Ezechiel 44:14... které páchali. Nechám je, aby drželi strážchrámu, aby se starali o všechnu jeho službu a o všechnu...
Ezechiel 44:17...budou sloužit v branách vnitřního nádvoří nebochrámu, nesmějí na sobě mít nic vlněného. Na hlavách budou...
Ezechiel 45:5...široký díl země připadne levitům sloužícímchrámu. Zde jim budou patřit města k bydlení. Díl země...
Ezechiel 45:19...trochu krve z oběti za hřích a potře veřeje chrámu, čtyři hrany horního stupně oltáře a veřeje brány...
Ezechiel 45:20...nechtěně nebo z nevědomosti. Tak očistíte chrám. Čtrnáctého dne prvního měsíce budete slavit Hod...
Ezechiel 47:1...oběti lidu." Poté přivedl zpět ke vchodu do chrámu. A hle - zpod chrámového prahu směrem na východ...
Daniel 1:2...Joakima do rukou a s ním i část vybavení Božího chrámu. Nabukadnezar je s sebou odvezl do chrámu svého boha...
Daniel 5:2...jeho otec Nabukadnezar odnesl z jeruzalémského chrámu: "Král z nich bude pít se svými velmoži, manželkami...
Daniel 5:3...A tak přinesli ty zlaté nádoby odnesené z Božího chrámu v Jeruzalémě a král se svými velmoži, manželkami a...
Daniel 5:23...Pánu nebes. Nechal sis přinést nádoby z jeho chrámu a popíjel jsi z nich se svými velmoži, manželkami a...
Daniel 9:27...i darům konec učiní. Otřesná ohavnost sechrámě objeví, než ničitele zachvátí konec mu určený." Ve...
Joel 4:5...a zlato, vzácné poklady jste odnesli do svých chrámů. Judský a jeruzalémský lid jste prodali Řekům, aby...
Amos 2:8...oltáři se na zabavených pláštích válejí a v chrámě svého boha pijí víno vybrané na pokutách. jsem...
Amos 7:13...neprorokuj - vždyť je to králova svatyně, je to chrám království!" Amos na to Amaciášovi odpověděl:...
Jonáš 2:5... Jak bych se ještě mohl podívat na tvůj svatý chrám? Voda obklopila ze všech stran, kolem dokola je...
Jonáš 2:8... modlitba k tobě dolehla, našla tvůj svatý chrám. Ti, kdo marné nicotnosti ctí, sami se zbavují...
Micheáš 1:2...Hospodin teď proti vám svědčí, Panovníkchrámu své svatosti. Hle - Hospodin opouští svůj příbytek,...
Nahum 1:14...Hospodin: "Tvé jméno neponesou žádní potomci! Z chrámu tvých bohů vyhladím tesané modly i odlitky. Chystám...
Abakuk 2:20...tom ale nenajdeš. Hospodin je ale ve svém svatém chrámě - před ním zmlkne celá zem! Modlitba proroka...
Sofoniáš 1:9...zúčtuji s každým, kdo přeskakuje práh a kdo plní chrám svého Pána násilím a lstí. V ten den, praví Hospodin,...
Ageus 1:2...nepřišel ten čas; není čas budovat Hospodinův chrám.'" Proto skrze proroka Agea přišlo slovo...
Ageus 1:4...žili ve svých vyzdobených domech, zatímco tento chrám je v troskách? Nuže tak praví Hospodin zástupů:...
Ageus 1:8...Vypravte se do hor, přivezte dřevo a stavte chrám. pak v něm najdu zalíbení, a tak se oslavím, praví...
Ageus 1:9... A proč? praví Hospodin zástupů. Protože můj chrám je v troskách a vy se staráte každý jen o svůj dům....
Ageus 1:14...zbývajícího lidu. Přišli a dali se do práce na chrámu Hospodina zástupů, svého Boha. Bylo to...
Ageus 2:3...Zbývá mezi vámi ještě někdo, kdo viděl tento chrám v jeho dřívější slávě? A jak ho vidíte teď? Nepřipadá...
Ageus 2:7... takže přijdou se svými poklady, a tento chrám naplním slávou, praví Hospodin zástupů. je stříbro...
Ageus 2:9... praví Hospodin zástupů. Sláva tohoto nového chrámu bude větší než toho prvního, praví Hospodin zástupů....
Ageus 2:15...dál. Jak bylo předtím, než se v Hospodinově chrámu začal pokládat kámen na kámen? Kdo tehdy přišel k...
Ageus 2:18...- ode dne, kdy byl znovu založen Hospodinův chrám. Všímejte si: Je v obilnici zrní? Réva, fíkovník,...
Zachariáš 1:16...Vrátím se k Jeruzalému s milosrdenstvím. Můj chrám v něm bude znovu vystavěn, praví Hospodin zástupů, a...
Zachariáš 4:9...jsem slovo Hospodinovo: "Zerubábelovy ruce tento chrám založily a jeho ruce ho dokončí. Tehdy poznáš, že ...
Zachariáš 6:12...Výhonek vyraší zespoda a vystaví Hospodinův chrám. To on vystaví Hospodinův chrám a oblékne se v...
Zachariáš 6:13...Hospodinův chrám. To on vystaví Hospodinův chrám a oblékne se v majestát. Usedne na svém trůnu jako...
Zachariáš 6:14...' Koruna pak zůstane na památku v Hospodinově chrámě, kde bude svěřena Cheldajovi, Tobiášovi, Jedajášovi...
Zachariáš 6:15...daleka budou lidé přicházet a stavět Hospodinův chrám a tehdy poznáte, že k vám poslal Hospodin zástupů....
Zachariáš 7:3...prosili Hospodina o přízeň a zeptali se kněžíchrámě Hospodina zástupů a rovněž proroků: "Máme v pátém...
Zachariáš 8:9... Tak praví Hospodin zástupů: Vzchopte se, je chrám dostavěn - vy, kdo v těchto dnech slyšíte tato slova...
Zachariáš 11:13...stříbrných a hodil je hrnčířovi u Hospodinova chrámu. Potom jsem zlámal druhou hůl jménem Jednota, abych...
Zachariáš 14:20...nápis: SVATÝ HOSPODINU. Hrnce v Hospodinově chrámu budou stejně svaté jako obětní mísy před oltářem. ...
Zachariáš 14:21...si je a vařit v nich. V onen den nebudechrámu Hospodina zástupů nikdo kupčit! Ortel slova...
Malachiáš 3:1...cestu přede mnou. Pak náhle přijde do svého chrámu Panovník, po němž se ptáte, a anděl smlouvy, po němž...
Malachiáš 3:10...Sneste všechny desátky do obilnice, je v mém chrámě co jíst. Jen v tom vyzkoušejte, praví Hospodin...
Matouš 4:5...vzal do svatého města a postavil ho na vrcholek chrámu. "Jsi-li Boží Syn," řekl, "vrhni se dolů! Je přece...
Matouš 12:5...v Zákoně ani to, že kněží svou sobotní pracíchrámu znesvěcují sobotu, a jsou nevinní? Říkám vám ale, že...
Matouš 12:6...Říkám vám ale, že zde je někdo větší nežli chrám. Kdybyste věděli, co znamená: ‚Chci milosrdenství,...
Matouš 21:12...z galilejského Nazaretu!" Ježíš pak vešel do chrámu a vyhnal všechny, kdo tam prodávali a nakupovali....
Matouš 21:14...' ale vy jste z něj udělalidoupě lupičů'!" V chrámě ho obklopili slepí a chromí a on je uzdravil. Když...
Matouš 21:15...Písma viděli divy, které konal, a děti, jakchrámě křičí: "Hosana, Synu Davidův!" rozhořčili se....
Matouš 21:23... o cokoli v modlitbě požádáte." Když přišel do chrámu a vyučoval tam, přistoupili k němu vrchní kněží a...
Matouš 23:16... slepí vůdcové! Říkáte: ‚Když někdo přísahá na chrám, nic to neznamená, ale kdo přísahá při chrámovém...
Matouš 23:17...' Blázni! Slepci! Co je větší - zlato, nebo chrám, který to zlato posvěcuje? Říkáte také: ‚Když někdo...
Matouš 23:21...něj i na všechno, co na něm leží. Kdo přísahá na chrám, přísahá na něj i na Toho, kdo v něm bydlí. Kdo...
Matouš 24:1...v Hospodinově jménu!'" Tehdy Ježíš odešelchrámu. Cestou k němu přistoupili jeho učedníci, aby mu...
Matouš 26:55...meči a holemi? Když jsem s vámi denně sedávalchrámu a učil vás, nezatkli jste . Ale to všechno se děje...
Matouš 26:61...řekli: "Tento muž prohlásil: ‚Mohu zbořit Boží chrám a za tři dny ho postavit!'" Tehdy vstal velekněz a...
Matouš 27:5... "To je tvoje věc!" On pak ty peníze zahodilchrámě, vyběhl ven a šel se oběsit. Vrchní kněží mince...
Matouš 27:40...a posmívali se mu: "Hej, když umíš zbořit chrám a za tři dny ho postavit, zachraň sám sebe! Jestli...
Marek 11:11...na výsostech!" Tak dorazil do Jeruzaléma a do chrámu. Když si všechno prohlédl, byl večer, a tak se...
Marek 11:15...slyšeli. Tak přišli do Jeruzaléma. Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo v chrámě prodávali i kupovali...
Marek 11:27...znovu přišli do Jeruzaléma. Když se procházelchrámu, přistoupili k němu vrchní kněží, znalci Písma a...
Marek 12:35...na nic zeptat. Když potom Ježíš vyučovalchrámu, zeptal se: "Jak mohou znalci Písma říkat, že Mesiáš...
Marek 13:1...všechno, co měla, celé své živobytí." Cestouchrámu mu jeden z jeho učedníků řekl: "Mistře, pohleď, jaké...
Marek 13:3..." Když se pak posadil na Olivetské hoře naproti chrámu, Petr, Jakub, Jan a Ondřej se ho v soukromí ptali:...
Marek 14:49...s meči a holemi? Když jsem s vámi denně bývalchrámu a učil, nezatkli jste . se však naplní Písma!"...
Marek 14:58...svědčili: "Slyšeli jsme ho říci: ‚Zbořím tento chrám udělaný rukama a za tři dny postavím jiný, neudělaný...
Marek 15:29...a posmívali se mu: "Aha! Když umíš zbořit chrám a za tři dny ho postavit, zachraň sám sebe! Slez z...
Lukáš 1:9...úřadu na něj padl los, aby vešel do Hospodinova chrámu a obětoval kadidlo. V čase zapalování kadidla se...
Lukáš 1:21...a divili se, že se tak dlouho zdržujechrámu. Když konečně vyšel, nemohl s nimi mluvit, a tak...
Lukáš 1:22...s nimi mluvit, a tak poznali, že musel mítchrámu vidění. Zůstával totiž němý a dorozumíval se s nimi...
Lukáš 2:27...Hospodinova Mesiáše. Veden Duchem tedy přišel do chrámu. Když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním...
Lukáš 2:37... do svých osmdesáti čtyř let. Nevycházelachrámu a dnem i nocí sloužila Bohu posty a modlitbami....
Lukáš 2:46...ho v Jeruzalémě. Po třech dnech ho našlichrámu, jak sedí mezi učiteli, naslouchá jim a klade jim...
Lukáš 4:9...přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: "Jsi-li Boží Syn, vrhni se odsud dolů. Je...
Lukáš 11:51...po krev Zachariáše, který zahynul mezi oltářemchrámem. Ano, říkám vám, toto pokolení se bude zodpovídat....
Lukáš 18:10... vyprávěl podobenství: "Dva lidé se šli do chrámu modlit; jeden byl farizeus a druhý výběrčí daní....
Lukáš 19:45...nepoznalo čas svého navštívení." Potom přišel do chrámu a začal z něj vyhánět ty, kdo tam prodávali. "Je...
Lukáš 19:47...udělalidoupě lupičů'!" Každý den pak učilchrámu. Vrchní kněží, znalci Písma a přední muži z lidu...
Lukáš 20:1...mu visel na rtech. Jednoho dne, když učil lidchrámě a zvěstoval evangelium, přišli vrchní kněží, znalci...
Lukáš 21:5...celé své živobytí." Někteří si povídali, jak je chrám krásný - ty kameny, ty obětní dary! Ježíš na to řekl:...
Lukáš 21:37...před Synem člověka." Takto ve dne učívalchrámě, ale večer odcházel a nocoval na hoře zvané...
Lukáš 21:38...Všechen lid ho chodil za úsvitu poslouchat do chrámu. Blížil se Svátek nekvašených chlebů, zvaný také...
Lukáš 22:53...s meči a holemi? Denně jsem s vámi bývalchrámu, a ani jste se nedotkli. Ale toto je vaše chvíle...
Lukáš 24:53...vrátili do Jeruzaléma. Všechen čas trávilichrámu, kde oslavovali Boha. Na počátku bylo Slovo a to...
Jan 2:14... a tak se Ježíš vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu nalezl prodavače volů, ovcí a holubic a směnárníky...
Jan 2:15...stoly. Tehdy si z provazů upletl bič a všechnychrámu vyhnal i s ovcemi a voly. Směnárníkům rozházel...
Jan 2:19...nám ukážeš, když děláš tyto věci?" "Zbořte tento chrám," odpověděl Ježíš, "a za tři dny ho postavím." "Ten...
Jan 2:20...Ježíš, "a za tři dny ho postavím." "Ten chrám se stavěl čtyřicet šest let!" řekli na to Židé. "A ty...
Jan 2:21... "A ty ho postavíš za tři dny?" (On ale mluvilchrámu svého těla. Když byl potom vzkříšen z mrtvých, jeho...
Jan 5:14...vmísil do okolního davu. Potom ho Ježíš nalezlchrámě a řekl mu: "Pohleď, jsi uzdraven. nehřeš, se...
Jan 7:14...otevřeně. Asi v polovině svátku Ježíš vešel do chrámu a začal učit. Židé jen žasli: "Jak to, že zná Písma,...
Jan 7:28...vědět, odkud je." Ježíš, který zatím vyučovalchrámě, tehdy zvolal: "Znáte a také víte, odkud jsem....
Jan 8:2...na Olivetskou horu. Za úsvitu se pak vrátil do chrámu, kam se k němu scházel všechen lid. Posadil se tedy...
Jan 8:20..." Tato slova říkal u pokladnice, když učilchrámě, ale nikdo ho nezatkl, neboť jeho chvíle ještě...
Jan 8:59...ho ukamenovat. Ježíš se ale skryl a opustil chrám. Když procházel kolem, všiml si člověka slepého od...
Jan 10:22...zima a v Jeruzalémě se konal svátek Zasvěcení chrámu. Ježíš se procházel v chrámě, v Šalomounově sloupoví...
Jan 10:23...svátek Zasvěcení chrámu. Ježíš se procházelchrámě, v Šalomounově sloupoví. Tam ho obstoupili Židé se...
Jan 11:56...se očistili. Hledali tam Ježíše, a když stálichrámu, povídali si mezi sebou: "Co myslíte? Že by nepřišel...
Jan 18:20...veřejně. Vždycky jsem učil v synagogách nebochrámě, kde se scházejí všichni Židé; nic jsem neříkal...
Skutky 2:46... jak kdo potřeboval. Denně zůstávali svorněchrámu a ve svých domech lámali chléb a dělili se o jídlo s...
Skutky 3:1...tři hodiny šli účastnit odpoledních modlitebchrámu. Právě tam byl přinesen jeden muž, chromý od...
Skutky 3:2... chromý od narození. Každý den ho pokládalichrámových vrat zvaných Krásná brána, aby si od těch, kdo...
Skutky 3:3...uviděl Petra a Jana, jak se chystají vejít do chrámu, prosil je o almužnu. Petr mu spolu s Janem pohlédl...
Skutky 3:8...na nohy a začal chodit. Pak s nimi vešel do chrámu, kde se procházel, poskakoval a chválil Boha....
Skutky 5:20...a vyvedl je ven. Řekl jim: "Jděte, postavte sechrámu a předneste lidu všechna slova tohoto Života."...
Skutky 5:21...Života." Poslechli ho a za úsvitu přišli do chrámu a učili. Velekněz a jeho stoupenci zatím svolali...
Skutky 5:25..."Hle, muži, které jste uvěznili, stojíchrámu a učí lid!" Velitel se stráží pro ihned šel a...
Skutky 5:42...pro jeho jméno. Každého dne pak nepřestávalichrámu a po domech učit a prohlašovat Ježíše za Mesiáše. V...
Skutky 7:48...mu potom postavil dům. Nejvyšší ale nebydlíchrámech udělaných rukama. Jak říká prorok: ‚Nebe je můj...
Skutky 14:13...Hermes (protože mluvil hlavně on). Kněz Diova chrámu, který stál před městem, přivedl k branám ověnčené...
Skutky 17:24...i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlíchrámech udělaných rukama ani si nedává lidskýma rukama...
Skutky 19:24...totiž vyráběl stříbrné napodobeniny Artemidina chrámu, což řemeslníkům přinášelo nemalý výdělek. Svolal je...
Skutky 19:27...ohrožena pověst našeho řemesla; hrozí také, že chrám veliké bohyně Artemis nebude nic znamenat, a tak...
Skutky 19:35...Efesu! Kdo by nevěděl, že město Efes je strážcem chrámu veliké Artemis a její sochy spadlé z nebe? Tyto věci...
Skutky 21:26...muži podrobil očistnému obřadu. Potom šel do chrámu ohlásit, kdy uplyne doba jejich očišťování a za...
Skutky 21:27... těch sedm dní mělo uplynout, uviděli hochrámu Židé z Asie. Vzbouřili všechen lid a vrhli se na něj...
Skutky 21:28...lidu, Zákonu i tomuto místu! Navíc ještě do chrámu přivedl Řeky, aby toto svaté místo poskvrnil!"...
Skutky 21:29...z Efesu a domnívali se, že ho Pavel přivedl do chrámu.) Byl z toho rozruch po celém městě. Lidé se sběhli,...
Skutky 21:30...se sběhli, chopili se Pavla a táhli ho venchrámu. Dveře se za ním ihned zavřely. se ho chystali...
Skutky 22:17...se vrátil do Jeruzaléma. Při modlitbě jsemchrámu upadl do vytržení a viděl jsem Pána. Řekl mi:...
Skutky 24:6...po celém světě. [7] Pokusil se dokonce znesvětit chrám, a tak jsme ho zajali. Když provedeš výslech, sám se...
Skutky 24:12...dvanáct dní. Nikdo neviděl hádat se s někýmchrámu nebo podněcovat davy, v synagogách, nebo ve...
Skutky 24:18...chudé a oběti. Někteří Židé z Asie zastihlichrámu, když jsem se bez davu a hluku podrobil očistnému...
Skutky 25:8...se hájil: "Ani proti židovskému Zákonu ani proti chrámu ani proti císaři jsem se v ničem neprovinil." Festus...
Skutky 26:21...své pokání. To je důvod, proč se Židéchrámu chopili a pokoušeli se zabít. Díky Boží pomoci,...
1. Korintským 3:16...jen jako skrze oheň. Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží...
1. Korintským 3:17...ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste...
1. Korintským 6:19...vlastnímu tělu. Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od...
1. Korintským 8:10... který jsi "došel poznání" - jak sedíš u jídlachrámě modloslužby? Nenechá se ten slabší proti svému...
1. Korintským 9:13...evangeliu. Copak nevíte, že ti, kdo sloužíchrámu, smějí jíst chrámové pokrmy? Nevíte, že ti, kdo...
2. Korintským 6:16...a nevěřící společné? Jaká je jednota Božího chrámu s modlami? My jsme přece chrám živého Boha, jak řekl...
Efeským 2:21... V něm se celá stavba spojuje a roste ve svatý chrám v Pánu. V něm se i vy společně budujete, abyste byli...
2. Tesalonickým 2:4...Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha! Nevzpomínáte si, jak jsem...
1. Petr 2:5...se stáváte živými kameny ve stavbě duchovního chrámu a svatým kněžstvem přinášejícím duchovní oběti...
Zjevení 3:12...korunu. Kdo vítězí, toho učiním sloupemchrámu svého Boha a nevyjde již nikdy ven. Napíšu na něj...
Zjevení 7:15... Proto jsou před Božím trůnem a slouží mu v jeho chrámu dnem i nocí. Ten, který sedí na trůnu, bude přebývat...
Zjevení 11:1...měřicí tyč a bylo mi řečeno: "Vstaň a změř Boží chrám i oltář i ty, kteří se v něm klanějí. Nádvoří, které...
Zjevení 11:2...se v něm klanějí. Nádvoří, které je venku před chrámem, však vynech a neměř ho, neboť bylo dáno pohanům a...
Zjevení 11:19...zkázy těch, kdo kazí zem." Tehdy se otevřel Boží chrám v nebi a v jeho chrámu byla vidět truhla jeho smlouvy...
Zjevení 14:15...Na hlavě měl zlatou korunu a v ruce ostrý srp. Z chrámu vyšel další anděl a volal mocným hlasem na toho,...
Zjevení 14:17... mrštil svůj srp na zem a země byla sklizena. Z chrámu, který je v nebi, pak vyšel další anděl a také on...
Zjevení 15:5...Potom jsem spatřil, jak se v nebi otevřel chrám stánku svědectví. Z chrámu vyšlo sedm andělů, kteří...
Zjevení 15:6... jak se v nebi otevřel chrám stánku svědectví. Z chrámu vyšlo sedm andělů, kteří měli těch sedm ran, a byli...
Zjevení 15:8...číší plných hněvu Boha živého na věky věkůChrám se naplnil dýmem od Boží slávy a od jeho moci; nikdo...
Zjevení 16:1...ran těch sedmi andělů. Tehdy jsem uslyšelchrámu mocný hlas, jak říká těm sedmi andělům: "Jděte,...
Zjevení 16:17... Sedmý pak vylil svou číši na ovzduší a z chrámu zazněl od trůnu mocný hlas: "Stalo se!" Nastaly...
Zjevení 21:22...sklo. V tom městě jsem ale neviděl žádný chrám. Jeho chrámem je totiž Pán Bůh Všemohoucí a Beránek....

Slova obsahující chrám: chrám (170) chrámě (25) chrámech (3) chrámem (24) chrámová (7) chrámové (29) chrámového (5) chrámovém (1) chrámoví (12) chrámovou (10) chrámový (1) chrámových (9) chrámovým (1) chrámu (381) chrámů (1) chrámy (2) schrám (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |