Choval

Hledám varianty 'choval' [ chovejte (6) chovej (1) chováte (1) chovat (9) chováš (6) chováme (2) chovám (4) chovaly (1) chovali (18) chovala (4) choval (14) chovají (15) chová (16) ]. Nalezeny 94 verše.
Genesis 21:23...že se ke mně a k zemi, v níž jsi pobýval, budeš chovat tak přátelsky, jako jsem se zachoval k tobě."...
Genesis 34:21...k tamním měšťanům: "Tito muži se k nám chovají pokojně. tedy bydlí v této zemi a obchodují v ...
Genesis 42:7...k zemi. Josef své bratry poznal na první pohledChoval se k nim však jako cizí a mluvil s nimi tvrdě....
Genesis 46:32...s rodinou. Řeknu mu: ‚Ti lidé jsou pastevciChovají dobytek, a tak s sebou vzali svůj brav, skot a vše,...
Genesis 46:34... odpovíte: ‚Tvoji služebníci byli odjakživa chovateli dobytka - jak my, tak naši otcové.' To proto, aby...
Exodus 21:9... Jestliže ji vybral pro svého syna, bude se k  chovat jako k dceři. Jestliže si vezme další ženu, nesmí tu...
Exodus 23:24...se klanět jejich bohům, sloužit jim ani se chovat podle jejich zvyklostí, ale naprosto je zničíš a...
Leviticus 18:4...níž vás uvádím; nenásledujte jejich zvyklostiChovejte se podle mých zákonů, zachovávejte pravidla a...
Leviticus 19:34... K přistěhovalci žijícímu mezi vámi se budete chovat jako k vlastnímu. Miluj ho jako sám sebe - vždyť...
Numeri 22:30...na mně odjakživa dodnes. Mám snad ve zvyku chovat se k tobě takhle?" Odpověděl: "Ne." Vtom Hospodin...
1. Samuel 2:14... Co vidlice vytáhla, to si kněz nechal. Takto se chovali ke všem Izraelcům, kteří přicházeli do Šíla....
1. Samuel 8:8...mnou, abych nebyl jejich králem. Přesně jako se chovali ode dne, kdy jsem je vyvedl z Egypta, dodnes -...
1. Samuel 23:22...zdržuje. Kdo ho tam viděl? Bylo mi řečeno, že se chová velmi vychytrale. A tak si obhlédněte a prověřte...
1. Samuel 25:3...neobyčejně krásná žena, ale její muž byl hrubýchoval se zle. Byl to potomek Kálebův. Když se David na...
1. Samuel 25:7...právě ovce. Víš, že tví pastýři byli s námiChovali jsme se k nim slušně a za celou dobu, co byli v...
1. Samuel 25:15...on jim vynadal? Ti muži na nás byli velmi hodníchovali se k nám slušně a po celou dobu, kdy jsme s nimi...
2. Samuel 12:3...nic než jednu malou ovečku, kterou koupilchoval. Vyrůstala u něj s jeho dětmi, z jeho skrovného...
2. Samuel 14:2... Oblékni si smuteční šaty, nemaž se mastíchovej se jako žena, která dlouho truchlí nad mrtvým....
2. Samuel 15:6...ruku, objal ho a políbil. Takovým způsobem se choval ke všem Izraelcům, kteří chodili hledat zastání u...
2. Samuel 22:26...Ty, Pane, s věrným nakládáš věrně, k oddanému se chováš oddaně, s čistým člověkem čistě naložíš, od...
1. Královská 21:27...sebe pytlovinu, postil se, spával v pytloviněchoval se pokorně. Eliáš Tišbejský tehdy dostal slovo...
2. Královská 3:4... a neodvrátil se od nich. Moábský král Méša choval ovce. Odváděl izraelskému králi sto tisíc jehňat a...
2. Královská 4:16... Elíša řekl: "Za rok touto dobou budeš chovat syna." "To ne, můj pane," zvolala. "Jsi Boží muž,...
Ester 4:5...od Mordechaje zjistí, co se děje a proč se tak chová. Hatach tedy vyšel za Mordechajem na náměstí před...
Job 20:12... I když mu zlo chutná v ústech sladce, i když je chová pod jazykem, i když je vychutnává, nemá naspěch, i...
Job 34:11...vzdálená. Každému ovšem jeho skutky odplácíchová se k lidem, jak si kdo zaslouží. Bůh v žádném případě...
Žalmy 18:26...Ty, Pane, s věrným nakládáš věrně, k oddanému se chováš oddaně, s čistým člověkem čistě naložíš, od...
Žalmy 26:5...a nestýkám se s pokrytci, spolek bídáků chovám v nenávisti, mezi darebáky nesedím. Ruce si umývám v...
Žalmy 31:21...je v úkrytu svojí tváře před lidskou hrubostíchováš je v bezpečí svého stanu před hádavými jazyky....
Žalmy 31:24...ochrání! Bohatě ale odplatí těm, kdo se pyšně chovají. Buďte silní a v srdci stateční, všichni, jichž...
Žalmy 55:4...ničemy. Svojí hanebností chtějí zavalitchovají ke mně krutou nenávist! Srdce se ve mně chvěje...
Žalmy 66:5...skutky hleďte, jak ohromný je v tom, jak k lidem chová se! V pevninu kdysi obrátil moře a pěšky přešli přes...
Žalmy 66:18...ho svým jazykem. Hanebnost kdybych si v srdci choval, můj Pán by jistě neslyšel. Bůh však vyslyšel...
Žalmy 73:1... Bůh je dobrý k Izraeli, k těm, kdo čisté srdce chovají! nohy ale skoro uklouzly, kroky málem...
Žalmy 73:13...- ve stálém pohodlí kupí bohatství! ale chovám své srdce v čistotě; ruce si myji v nevinnosti -...
Žalmy 73:15...však mluvil tímto způsobem, k tvým dětem bych se choval nevěrně! Chtěl jsem to tedy pochopit rozumem, poznal...
Žalmy 74:5...tam nechali své korouhve. Jako dřevorubci se chovali, sekerami kolem sebe jak v lese máchali. V jediné...
Žalmy 119:52... od tvého Zákona se však nevzdálím. V paměti chovám tvé věčné pokyny, těmi se, Hospodine, vždycky utěším...
Žalmy 130:4...Ty jsi však plný odpuštění, aby lidé v úctě chovali! Spoléhám na Hospodina, spoléhám celou duší, v jeho...
Žalmy 149:4... hrajte mu na tamburíny a citery! Hospodin chová svůj lid v oblibě, spásou korunuje ubohé! věrní v...
Přísloví 2:7...pramení z jeho úst. Zdravý úsudek on pro upřímné chová, štítem je pro ty, kdo žijí poctivě. Drží stráž nad...
Přísloví 3:29... Nechystej proti bližnímu nic zlého, když k tobě chová důvěru. Nežaluj nikoho pro nic za nic, když ti...
Přísloví 13:7... hříšníka ničí ničemnost. Někdo nemá nic, a chová se bohatě, jiný spoustu peněz, a dělá chuďase....
Přísloví 13:16...přízeň, cesta proradných vede k záhubě. Rozvážně chová se každý, kdo rozum, hňup ale roztrušuje samé...
Přísloví 26:24... se v řeči přetvařuje, hluboko v nitru ale chová lest. Jeho příjemným řečem vůbec nevěř - v srdci ...
Kazatel 3:6...zanechat, čas hledat a čas pozbývat, čas chovat a čas odmítat, čas trhat a čas sešívat, čas mlčet a...
Kazatel 6:8...hlupákem? K čemu je chudákovi, že , jak se chovat před lidmi? Lepší je, co je vidět očima, než to, za...
Izaiáš 58:2...by rádi poznali! Jako národ, jenž se spravedlivě chová a neopouští zákony svého Boha, tak žádají o...
Jeremiáš 5:4...se odmítli. Řekl jsem si: Jsou to jen chudácichovají se jako blázni, protože Hospodinovu cestu neznají,...
Jeremiáš 14:8...Spasiteli v čase soužení! Proč se k této zemi chováš jako cizinec, jako poutník, co se jen na noc...
Jeremiáš 14:9... jako poutník, co se jen na noc zastaví? Proč se chováš jako zaskočený člověk, jako bojovník, co nedovede...
Jeremiáš 26:3...jsem na chtěl dopustit za to, jak zle se chovali. Řekni jim - ‚Tak praví Hospodin: Jestliže ...
Jeremiáš 35:10...stanech. Jsme poslušní našemu otci Jonadabovichováme se přesně tak, jak nám přikázal. Teprve když do...
Jeremiáš 35:18...přikázal; dodržovali jste všechny jeho příkazychovali jste se přesně tak, jak vám přikázal. A proto tak...
Jeremiáš 48:29...pýše, o jeho pýše nezměrné, o tom, jak se chová pyšně a zpupně, jaké srdce naduté. Znám, praví...
Jeremiáš 50:29...mu vše, co sám prováděl! Vždyť se k Hospodinu choval drze, ke Svatému Izraele! Proto jeho mládenci padnou...
Pláč 3:64... Hospodine, jak si zaslouží - za to, jak se sami chovali! Zatvrzelé srdce ponech jim, je stihne tvoje...
Ezechiel 14:3...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí! Tito muži chovají v srdci hnusné modly a stavějí si před oči to, co...
Ezechiel 14:4...Hospodin - Kdokoli z domu Izraele by v srdci choval hnusné modly a stavěl si před oči to, co ho vede k...
Ezechiel 14:7...žijících by se ode oddělil, takže by v srdci choval hnusné modly a stavěl si před oči to, co ho vede k...
Ezechiel 16:50...dcerami, aniž pomohla chudým a ubohým. Naopakchovaly se povýšeně a jednaly přede mnou ohavně, a proto...
Ezechiel 16:51...ani z poloviny jako ty! Ve srovnání s nimi ses chovala tak ohavně, že tvé sestry díky všem tvým ohavnostem...
Ezechiel 16:59... praví Hospodin. Toto praví Panovník Hospodin: Zachovám se k tobě podle toho, jak ses chovala, neboť jsi...
Ezechiel 22:25...nebudeš svlažena! Tví vládci se v tobě chovají jako řvoucí lvi, co trhají kořist na kusy. Požírají...
Ezechiel 23:13...jezdí na koních. Viděl jsem, jak se poskvrnilachovala se stejně jako ta druhá! Ve svém smilnění ale zašla...
Ezechiel 23:31...Dávám ti do rukou kalich tvé sestry, protože ses chovala stejně jako ona. Tak praví Panovník Hospodin:...
Ozeáš 4:18...se na smilstvo; ti, kdo jsou lidu záštitouchovají v lásce zkaženost. Vítr je svými křídly zachvátí,...
Amos 7:14..."Nebýval jsem prorok ani prorocký učedníkchoval jsem dobytek a pěstoval fíky. Hospodin ale vzal...
Nahum 1:2...mstí na protivnících svých, ke svým nepřátelům chová hněv. Hospodin je trpělivý, však velmi mocný -...
Matouš 7:12...Otec v nebesích dobré věci těm, kdo ho prosíChovejte se k lidem přesně tak, jak chcete, aby se oni...
Lukáš 6:23... vaše odplata v nebi je veliká! Stejně se totiž chovali jejich otcové k prorokům. Ale běda vám bohatým,...
Lukáš 6:26...budou všichni lidé mluvit dobře. Stejně se totiž chovali jejich otcové k falešným prorokům." "Vám, kteří...
Lukáš 6:31...od toho, kdo si bere tvé věci, je nežádej zpětChovejte se k lidem tak, jak chcete, aby se oni chovali k...
Lukáš 6:33...I hříšníci přece milují ty, kdo milují jeChováte-li se dobře k těm, kdo se chovají dobře k vám, jaká...
Lukáš 8:15...v dobré zemi jsou ale ti, kteří slyší Slovochovají je v ušlechtilém a dobrém srdci a vytrvale...
Lukáš 23:12...s Pilátem spřátelili; předtím totiž k sobě chovali nenávist. Pilát svolal vrchní kněze, přední muže i...
Jan 13:15...jeden druhému. Dal jsem vám příklad, abyste se chovali, jako jsem se zachoval k vám. Amen, amen, říkám...
Skutky 7:19...jiný král, který o Josefovi nevědělChoval se k našemu národu lstivě a nutil naše předky...
Skutky 7:20...se narodil Mojžíš. Byl překrásný. Tři měsíce ho chovali v rodném domě, a když ho museli odložit, vzala si...
Skutky 24:15...a v Prorocích, a mám v Bohu naději, kterou chovají i oni, že nastane vzkříšení spravedlivých i...
Skutky 27:3...dne jsme přistáli v Sidonu. Julius se k Pavlovi choval vlídně a dovolil mu zajít k přátelům, aby se o něj...
Římanům 8:20... ale kvůli tomu, který je marnosti podrobilChová však naději, že jednou bude vysvobozeno z otroctví...
2. Korintským 5:6...stvořil a dal nám Ducha jako záruku! Proto stále chováme smělou důvěru, i když víme, že dokud jsme doma v...
2. Korintským 10:1...vyzývám - , který se prý k vám tváří v tvář chovám poníženě, ale z dálky si na vás troufám: Nenuťte ,...
2. Korintským 13:7...jsme neselhali. Modlím se k Bohu, abyste se nezachovali špatně. Nejde mi o to, aby se ukázal náš vlastní...
Efeským 6:9... byl otrok nebo svobodný. Vy, páni, se k nim chovejte také tak. Zanechte výhrůžek - víte přece, že jak...
Koloským 3:7...lidi Boží hněv. I vy jste se tak dříve chovali; kdysi jste takto žili. Teď ale to všechno -...
Koloským 4:1...nespravedlnosti. Bůh nestraní nikomu. Pánichovejte se k služebníkům spravedlivě a slušně. Pamatujte,...
Koloským 4:5...tak, jak mám. K těm, kdo k vám nepatří, se chovejte moudře; využívejte svěřený čas. Vaše slova jsou...
1. Tesalonickým 2:11... Víte, že jsme se k jednomu každému z vás chovali jako otec ke svým dětem; napomínali jsme vás,...
Titus 2:3... lásce a trpělivosti. Také starší ženy se chovají, jak se sluší na svaté: nepomlouvají a...
Židům 12:7...zkoušky, je to pro vaši výchovu; Bůh se k vám chová jako k vlastním dětem. Je snad dítě, které otec...
2. Petr 2:12...Pánem nevynášejí potupný rozsudek. Tihle se však chovají pudově jako nerozumná zvířata, určená k ulovení a...
3. Jan 1:5...Milovaný, prokazuješ svou věrnost v tom, jak se chováš k bratrům a zvláště k hostům. Oni sami vydali před...

Slova obsahující choval: choval (14) chovala (4) chovali (18) chovaly (1) nechoval (2) nestrachovali (1) nezachovali (2) odchovala (2) odchovali (1) pochoval (10) pochovali (25) schoval (9) schovala (3) schovali (5) uchoval (2) uchovali (1) vychoval (3) vychovala (3) zachoval (30) zachovala (2) zachovali (24) zachovaly (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |