Chovají

Hledám varianty 'chovají' [ chovejte (6) chovej (1) chováte (1) chovat (9) chováš (6) chováme (2) chovám (4) chovaly (1) chovali (18) chovala (4) choval (14) chovají (15) chová (16) ]. Nalezeny 94 verše.
Genesis 21:23...že se ke mně a k zemi, v níž jsi pobýval, budeš chovat tak přátelsky, jako jsem se zachoval k tobě."...
Genesis 34:21...k tamním měšťanům: "Tito muži se k nám chovají pokojně. tedy bydlí v této zemi a obchodují v ...
Genesis 42:7...k zemi. Josef své bratry poznal na první pohledChoval se k nim však jako cizí a mluvil s nimi tvrdě....
Genesis 46:32...s rodinou. Řeknu mu: ‚Ti lidé jsou pastevciChovají dobytek, a tak s sebou vzali svůj brav, skot a vše,...
Genesis 46:34... odpovíte: ‚Tvoji služebníci byli odjakživa chovateli dobytka - jak my, tak naši otcové.' To proto, aby...
Exodus 21:9... Jestliže ji vybral pro svého syna, bude se k  chovat jako k dceři. Jestliže si vezme další ženu, nesmí tu...
Exodus 23:24...se klanět jejich bohům, sloužit jim ani se chovat podle jejich zvyklostí, ale naprosto je zničíš a...
Leviticus 18:4...níž vás uvádím; nenásledujte jejich zvyklostiChovejte se podle mých zákonů, zachovávejte pravidla a...
Leviticus 19:34... K přistěhovalci žijícímu mezi vámi se budete chovat jako k vlastnímu. Miluj ho jako sám sebe - vždyť...
Numeri 22:30...na mně odjakživa dodnes. Mám snad ve zvyku chovat se k tobě takhle?" Odpověděl: "Ne." Vtom Hospodin...
1. Samuel 2:14... Co vidlice vytáhla, to si kněz nechal. Takto se chovali ke všem Izraelcům, kteří přicházeli do Šíla....
1. Samuel 8:8...mnou, abych nebyl jejich králem. Přesně jako se chovali ode dne, kdy jsem je vyvedl z Egypta, dodnes -...
1. Samuel 23:22...zdržuje. Kdo ho tam viděl? Bylo mi řečeno, že se chová velmi vychytrale. A tak si obhlédněte a prověřte...
1. Samuel 25:3...neobyčejně krásná žena, ale její muž byl hrubýchoval se zle. Byl to potomek Kálebův. Když se David na...
1. Samuel 25:7...právě ovce. Víš, že tví pastýři byli s námiChovali jsme se k nim slušně a za celou dobu, co byli v...
1. Samuel 25:15...on jim vynadal? Ti muži na nás byli velmi hodníchovali se k nám slušně a po celou dobu, kdy jsme s nimi...
2. Samuel 12:3...nic než jednu malou ovečku, kterou koupilchoval. Vyrůstala u něj s jeho dětmi, z jeho skrovného...
2. Samuel 14:2... Oblékni si smuteční šaty, nemaž se mastíchovej se jako žena, která dlouho truchlí nad mrtvým....
2. Samuel 15:6...ruku, objal ho a políbil. Takovým způsobem se choval ke všem Izraelcům, kteří chodili hledat zastání u...
2. Samuel 22:26...Ty, Pane, s věrným nakládáš věrně, k oddanému se chováš oddaně, s čistým člověkem čistě naložíš, od...
1. Královská 21:27...sebe pytlovinu, postil se, spával v pytloviněchoval se pokorně. Eliáš Tišbejský tehdy dostal slovo...
2. Královská 3:4... a neodvrátil se od nich. Moábský král Méša choval ovce. Odváděl izraelskému králi sto tisíc jehňat a...
2. Královská 4:16... Elíša řekl: "Za rok touto dobou budeš chovat syna." "To ne, můj pane," zvolala. "Jsi Boží muž,...
Ester 4:5...od Mordechaje zjistí, co se děje a proč se tak chová. Hatach tedy vyšel za Mordechajem na náměstí před...
Job 20:12... I když mu zlo chutná v ústech sladce, i když je chová pod jazykem, i když je vychutnává, nemá naspěch, i...
Job 34:11...vzdálená. Každému ovšem jeho skutky odplácíchová se k lidem, jak si kdo zaslouží. Bůh v žádném případě...
Žalmy 18:26...Ty, Pane, s věrným nakládáš věrně, k oddanému se chováš oddaně, s čistým člověkem čistě naložíš, od...
Žalmy 26:5...a nestýkám se s pokrytci, spolek bídáků chovám v nenávisti, mezi darebáky nesedím. Ruce si umývám v...
Žalmy 31:21...je v úkrytu svojí tváře před lidskou hrubostíchováš je v bezpečí svého stanu před hádavými jazyky....
Žalmy 31:24...ochrání! Bohatě ale odplatí těm, kdo se pyšně chovají. Buďte silní a v srdci stateční, všichni, jichž...
Žalmy 55:4...ničemy. Svojí hanebností chtějí zavalitchovají ke mně krutou nenávist! Srdce se ve mně chvěje...
Žalmy 66:5...skutky hleďte, jak ohromný je v tom, jak k lidem chová se! V pevninu kdysi obrátil moře a pěšky přešli přes...
Žalmy 66:18...ho svým jazykem. Hanebnost kdybych si v srdci choval, můj Pán by jistě neslyšel. Bůh však vyslyšel...
Žalmy 73:1... Bůh je dobrý k Izraeli, k těm, kdo čisté srdce chovají! nohy ale skoro uklouzly, kroky málem...
Žalmy 73:13...- ve stálém pohodlí kupí bohatství! ale chovám své srdce v čistotě; ruce si myji v nevinnosti -...
Žalmy 73:15...však mluvil tímto způsobem, k tvým dětem bych se choval nevěrně! Chtěl jsem to tedy pochopit rozumem, poznal...
Žalmy 74:5...tam nechali své korouhve. Jako dřevorubci se chovali, sekerami kolem sebe jak v lese máchali. V jediné...
Žalmy 119:52... od tvého Zákona se však nevzdálím. V paměti chovám tvé věčné pokyny, těmi se, Hospodine, vždycky utěším...
Žalmy 130:4...Ty jsi však plný odpuštění, aby lidé v úctě chovali! Spoléhám na Hospodina, spoléhám celou duší, v jeho...
Žalmy 149:4... hrajte mu na tamburíny a citery! Hospodin chová svůj lid v oblibě, spásou korunuje ubohé! věrní v...
Přísloví 2:7...pramení z jeho úst. Zdravý úsudek on pro upřímné chová, štítem je pro ty, kdo žijí poctivě. Drží stráž nad...
Přísloví 3:29... Nechystej proti bližnímu nic zlého, když k tobě chová důvěru. Nežaluj nikoho pro nic za nic, když ti...
Přísloví 13:7... hříšníka ničí ničemnost. Někdo nemá nic, a chová se bohatě, jiný spoustu peněz, a dělá chuďase....
Přísloví 13:16...přízeň, cesta proradných vede k záhubě. Rozvážně chová se každý, kdo rozum, hňup ale roztrušuje samé...
Přísloví 26:24... se v řeči přetvařuje, hluboko v nitru ale chová lest. Jeho příjemným řečem vůbec nevěř - v srdci ...
Kazatel 3:6...zanechat, čas hledat a čas pozbývat, čas chovat a čas odmítat, čas trhat a čas sešívat, čas mlčet a...
Kazatel 6:8...hlupákem? K čemu je chudákovi, že , jak se chovat před lidmi? Lepší je, co je vidět očima, než to, za...
Izaiáš 58:2...by rádi poznali! Jako národ, jenž se spravedlivě chová a neopouští zákony svého Boha, tak žádají o...
Jeremiáš 5:4...se odmítli. Řekl jsem si: Jsou to jen chudácichovají se jako blázni, protože Hospodinovu cestu neznají,...
Jeremiáš 14:8...Spasiteli v čase soužení! Proč se k této zemi chováš jako cizinec, jako poutník, co se jen na noc...
Jeremiáš 14:9... jako poutník, co se jen na noc zastaví? Proč se chováš jako zaskočený člověk, jako bojovník, co nedovede...
Jeremiáš 26:3...jsem na chtěl dopustit za to, jak zle se chovali. Řekni jim - ‚Tak praví Hospodin: Jestliže ...
Jeremiáš 35:10...stanech. Jsme poslušní našemu otci Jonadabovichováme se přesně tak, jak nám přikázal. Teprve když do...
Jeremiáš 35:18...přikázal; dodržovali jste všechny jeho příkazychovali jste se přesně tak, jak vám přikázal. A proto tak...
Jeremiáš 48:29...pýše, o jeho pýše nezměrné, o tom, jak se chová pyšně a zpupně, jaké srdce naduté. Znám, praví...
Jeremiáš 50:29...mu vše, co sám prováděl! Vždyť se k Hospodinu choval drze, ke Svatému Izraele! Proto jeho mládenci padnou...
Pláč 3:64... Hospodine, jak si zaslouží - za to, jak se sami chovali! Zatvrzelé srdce ponech jim, je stihne tvoje...
Ezechiel 14:3...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí! Tito muži chovají v srdci hnusné modly a stavějí si před oči to, co...
Ezechiel 14:4...Hospodin - Kdokoli z domu Izraele by v srdci choval hnusné modly a stavěl si před oči to, co ho vede k...
Ezechiel 14:7...žijících by se ode oddělil, takže by v srdci choval hnusné modly a stavěl si před oči to, co ho vede k...
Ezechiel 16:50...dcerami, aniž pomohla chudým a ubohým. Naopakchovaly se povýšeně a jednaly přede mnou ohavně, a proto...
Ezechiel 16:51...ani z poloviny jako ty! Ve srovnání s nimi ses chovala tak ohavně, že tvé sestry díky všem tvým ohavnostem...
Ezechiel 16:59... praví Hospodin. Toto praví Panovník Hospodin: Zachovám se k tobě podle toho, jak ses chovala, neboť jsi...
Ezechiel 22:25...nebudeš svlažena! Tví vládci se v tobě chovají jako řvoucí lvi, co trhají kořist na kusy. Požírají...
Ezechiel 23:13...jezdí na koních. Viděl jsem, jak se poskvrnilachovala se stejně jako ta druhá! Ve svém smilnění ale zašla...
Ezechiel 23:31...Dávám ti do rukou kalich tvé sestry, protože ses chovala stejně jako ona. Tak praví Panovník Hospodin:...
Ozeáš 4:18...se na smilstvo; ti, kdo jsou lidu záštitouchovají v lásce zkaženost. Vítr je svými křídly zachvátí,...
Amos 7:14..."Nebýval jsem prorok ani prorocký učedníkchoval jsem dobytek a pěstoval fíky. Hospodin ale vzal...
Nahum 1:2...mstí na protivnících svých, ke svým nepřátelům chová hněv. Hospodin je trpělivý, však velmi mocný -...
Matouš 7:12...Otec v nebesích dobré věci těm, kdo ho prosíChovejte se k lidem přesně tak, jak chcete, aby se oni...
Lukáš 6:23... vaše odplata v nebi je veliká! Stejně se totiž chovali jejich otcové k prorokům. Ale běda vám bohatým,...
Lukáš 6:26...budou všichni lidé mluvit dobře. Stejně se totiž chovali jejich otcové k falešným prorokům." "Vám, kteří...
Lukáš 6:31...od toho, kdo si bere tvé věci, je nežádej zpětChovejte se k lidem tak, jak chcete, aby se oni chovali k...
Lukáš 6:33...I hříšníci přece milují ty, kdo milují jeChováte-li se dobře k těm, kdo se chovají dobře k vám, jaká...
Lukáš 8:15...v dobré zemi jsou ale ti, kteří slyší Slovochovají je v ušlechtilém a dobrém srdci a vytrvale...
Lukáš 23:12...s Pilátem spřátelili; předtím totiž k sobě chovali nenávist. Pilát svolal vrchní kněze, přední muže i...
Jan 13:15...jeden druhému. Dal jsem vám příklad, abyste se chovali, jako jsem se zachoval k vám. Amen, amen, říkám...
Skutky 7:19...jiný král, který o Josefovi nevědělChoval se k našemu národu lstivě a nutil naše předky...
Skutky 7:20...se narodil Mojžíš. Byl překrásný. Tři měsíce ho chovali v rodném domě, a když ho museli odložit, vzala si...
Skutky 24:15...a v Prorocích, a mám v Bohu naději, kterou chovají i oni, že nastane vzkříšení spravedlivých i...
Skutky 27:3...dne jsme přistáli v Sidonu. Julius se k Pavlovi choval vlídně a dovolil mu zajít k přátelům, aby se o něj...
Římanům 8:20... ale kvůli tomu, který je marnosti podrobilChová však naději, že jednou bude vysvobozeno z otroctví...
2. Korintským 5:6...stvořil a dal nám Ducha jako záruku! Proto stále chováme smělou důvěru, i když víme, že dokud jsme doma v...
2. Korintským 10:1...vyzývám - , který se prý k vám tváří v tvář chovám poníženě, ale z dálky si na vás troufám: Nenuťte ,...
2. Korintským 13:7...jsme neselhali. Modlím se k Bohu, abyste se nezachovali špatně. Nejde mi o to, aby se ukázal náš vlastní...
Efeským 6:9... byl otrok nebo svobodný. Vy, páni, se k nim chovejte také tak. Zanechte výhrůžek - víte přece, že jak...
Koloským 3:7...lidi Boží hněv. I vy jste se tak dříve chovali; kdysi jste takto žili. Teď ale to všechno -...
Koloským 4:1...nespravedlnosti. Bůh nestraní nikomu. Pánichovejte se k služebníkům spravedlivě a slušně. Pamatujte,...
Koloským 4:5...tak, jak mám. K těm, kdo k vám nepatří, se chovejte moudře; využívejte svěřený čas. Vaše slova jsou...
1. Tesalonickým 2:11... Víte, že jsme se k jednomu každému z vás chovali jako otec ke svým dětem; napomínali jsme vás,...
Titus 2:3... lásce a trpělivosti. Také starší ženy se chovají, jak se sluší na svaté: nepomlouvají a...
Židům 12:7...zkoušky, je to pro vaši výchovu; Bůh se k vám chová jako k vlastním dětem. Je snad dítě, které otec...
2. Petr 2:12...Pánem nevynášejí potupný rozsudek. Tihle se však chovají pudově jako nerozumná zvířata, určená k ulovení a...
3. Jan 1:5...Milovaný, prokazuješ svou věrnost v tom, jak se chováš k bratrům a zvláště k hostům. Oni sami vydali před...

Slova obsahující chovají: chovají (15) nechovají (1) neschovají (1) schovají (1) zachovají (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |