Chop

Hledám varianty 'chop' [ chopte (3) chopit (2) chopíš (1) chopili (15) chopil (4) chopí (6) chop (6) ]. Nalezeno 37 veršù.
Genesis 34:25...Jákobovi synové, Dínini bratři Šimeon a Levichopili každý svého meče, v bezpečí vešli do města a pobili...
Soudců 5:12... píseň pěj! Povstaň, Baráku, synu Abinoamůvchop se zajatců! Zbytek vznešených tehdy sestoupil,...
2. Samuel 2:21...napravo nebo nalevo," přemlouval ho Abner, "chop se jednoho z mých mládenců a vezmi si jeho výstroj!"...
1. Královská 13:4... namířil na něj od oltáře rukou a poručil: "Chopte se ho!" Ruka, kterou na něj ukázal, mu ale odumřela,...
2. Královská 11:16...nechtěl, aby byla zabita u Hospodinova chrámu.) Chopili se , a když vešla Koňskou bránou do královského...
2. Letopisů 1:1...královstvím země. Davidův syn Šalomoun se pevně chopil královské vlády. Hospodin, jeho Bůh, byl s ním a...
2. Letopisů 23:15...nechtěl, aby byla zabita u Hospodinova chrámu.) Chopili se , a když prošla Koňskou bránou do královského...
2. Letopisů 29:16...našli, vynášeli na chrámové nádvoří, kde se toho chopili další levité a odnášeli to za město k potoku Kidron...
Přísloví 4:13... jestliže poběžíš, nic nesrazí. Poučení se chop a nepovoluj, opatruj je, vždyť je tvým životem! Stezku...
Kazatel 9:10... kterým se pachtíš pod sluncem. Čehokoli se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil - vždyť míříš do...
Izaiáš 4:1...vdova schoulíš se. Jednoho muže se v ten den chopí sedm žen: "Budeme jíst svůj vlastní chléb a oblékat...
Izaiáš 27:5...s ním do války a úplně je vypálím. se chopí ochrany a se se mnou usmíří; se se mnou...
Izaiáš 47:2...Nikdy víc nenazvou něžnou a hýčkanouChop se mlýnku a mouku mel, odlož své závoje. Vyhrň si...
Jeremiáš 31:4...zbuduji a budeš stát, panno izraelská. Znovu se chopíš tamburíny a vesele se roztančíš. Znovu vysadíš...
Ezechiel 29:7...jsi byl jen rákosovou holí. Jakmile se rukou chopili, praskl jsi a bodl je do podpaží. Jakmile se o...
Nahum 3:14...pevnosti si opevni! Šlapej hlínu, mačkej jílchop se formy na cihly! Stejně tam ale zhltnou plameny a...
Matouš 21:35...převzali její úrodu. Vinaři se těch služebníků chopili a jednoho ztloukli, jiného zabili a dalšího...
Matouš 21:39...dědic. Pojďme ho zabít a zmocnit se dědictví!' Chopili se ho, vyvlekli z vinice ven a zabili. Co tedy pán...
Matouš 22:6...statek a jiný za svým obchodem. Ostatní se pak chopili jeho služebníků, ztýrali je a zabili. Král se...
Matouš 26:48...znamení: "Je to ten, kterého políbím. Toho se chopte." Ihned přistoupil k Ježíši a políbil ho se slovy:...
Marek 4:29...obilí v klasu. A když úroda dozraje, ihned se chopí srpu, protože nastala žeň." Řekl také: "K čemu...
Marek 12:3...nich převzal díl z úrody vinice. Ti se ho však chopili, ztloukli ho a poslali pryč s prázdnou. Poslal k...
Marek 12:8...dědic. Pojďme ho zabít, a dědictví bude naše!' Chopili se ho, zabili a vyvlekli ho z vinice ven. Co tedy...
Marek 14:44...smluvené znamení: "Je to ten, kterého políbímChopte se ho a veďte ho opatrně." Jakmile přišel, hned...
Lukáš 9:62...se všemi doma." Ježíš mu odpověděl: "Kdo se chopí pluhu a ohlíží se zpátky, nehodí se pro Boží...
Lukáš 20:19...Písma a vrchní kněží se ho v tu chvíli chtěli chopit, ale báli se lidu. Poznali totiž, že to podobenství...
Jan 7:44...rozdělil na dva tábory. Někteří se ho chtěli chopit, ale nikdo na něj nevztáhl ruku. Strážní se tehdy...
Jan 19:16...kněží. Tehdy jim Ježíše vydal k ukřižováníChopili se ho vojáci. Ježíš nesl svůj kříž na místo...
Skutky 16:19...uviděli, že jejich naděje na další zisk je pryčchopili se Pavla a Silase a táhli je na náměstí před úřad....
Skutky 17:19...(Kázal jim totiž Ježíše a vzkříšení z mrtvých.) Chopili se ho a vyvedli na Areopag se slovy: "Mohli bychom...
Skutky 21:30...z toho rozruch po celém městě. Lidé se sběhlichopili se Pavla a táhli ho ven z chrámu. Dveře se za ním...
Skutky 26:21...pokání. To je důvod, proč se Židé v chrámu chopili a pokoušeli se zabít. Díky Boží pomoci, kterou...
Římanům 7:8... kdyby Zákon neříkal: "Nedychti!" Hřích se chopil příležitosti, kterou mu to přikázání skýtalo, a...
Římanům 7:11... je mi tedy nakonec ke smrti. Hřích se totiž chopil příležitosti, kterou mu to přikázání skýtalo,...
1. Timoteus 6:12... trpělivost a mírnost. Bojuj ten dobrý boj víryChop se věčného života, k němuž jsi povolán a k němuž ses...
1. Timoteus 6:19... Tak si nastřádají dobrý základ pro budoucnostchopí se opravdového života. Timoteji, opatruj, co ti bylo...
Zjevení 11:17...Bože Všemohoucí, který jsi a kterýs byl, že ses chopil své veliké moci a ujal ses kralování! Národy se...

Slova obsahující chop: bojeschopné (2) bojeschopní (10) bojeschopný (4) bojeschopných (9) bojeschopným (1) chop (6) chopí (6) chopil (4) chopili (15) chopíš (1) chopit (2) chopte (3) nejschopnějšího (1) nepochopí (1) nepochopili (10) nepochopíte (2) neschopen (1) neschopného (1) neschopní (1) nevzchopili (1) pochopení (1) pochopením (2) pochopí (6) pochopil (9) pochopili (9) pochopils (1) pochopím (1) pochopíš (1) pochopit (10) pochopíte (1) pochopte (5) schopen (16) schopné (3) schopného (2) schopni (5) schopní (1) schopnost (2) schopnostem (1) schopnosti (2) schopností (1) schopný (4) schopných (3) suchopár (7) suchopárem (1) uchopí (3) uchopil (8) uchopila (1) uchopte (2) vzchop (8) vzchopil (2) vzchopili (1) vzchopilo (1) vzchopit (2) vzchopte (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |