Chodíte

Hledám varianty 'chodíte' [ choďte (5) choďme (1) chodíte (2) chodit (35) chodíš (3) chodíme (1) chodím (5) chodily (1) chodili (17) chodila (5) chodil (20) chodí (30) choď (11) ]. Nalezeno 135 veršù.
Genesis 15:2..."Hospodine, Pane můj, co mi chceš dátChodím životem bezdětný a svůj dům zanechám Eliezerovi z...
Genesis 17:1...mu Hospodin a řekl mu: " jsem Všemohoucí BůhChoď stále přede mnou a buď poctivý. Splním svou smlouvu s...
Genesis 24:40...odpověděl mi: ‚Hospodin, před jehož tváří chodím, pošle s tebou svého anděla, aby dal tvé cestě zdar,...
Genesis 37:2...otce, Bilhy a Zilpy. A Josef na svému otci chodil žalovat. Izrael miloval Josefa víc než všechny své...
Genesis 42:34...Tehdy vám vrátím vašeho bratra a budete sem moci chodit nakupovat.'" Začali vyprazdňovat své pytle a hle,...
Genesis 48:15...takto Josefovi požehnal: "Bůh, před jehož tváří chodili otcové Abraham a Izák, Bůh, jenž byl mým...
Exodus 10:28...mu řekl: "Odejdi ode mne a chraň se mi znovu chodit na oči. V den, kdy mi přijdeš na oči, zemřeš!"...
Exodus 21:19... ale klesne na lůžko a potom vstane a bude moci chodit venku o holi, bude ten, kdo ho udeřil, zproštěn...
Leviticus 11:27... bude nečistý. Každý čtyřnohý živočich, který chodí po tlapách, pro vás bude nečistý. Kdokoli se dotkne...
Leviticus 17:7...již tedy zabíjet své oběti běsům, za nimiž chodili smilnit. Toto bude věčné ustanovení pro všechna...
Leviticus 26:13...otroky. Rozlámal jsem vaše jho, abyste mohli chodit vzpřímeně. Jestliže mne však nebudete poslouchat a...
Deuteronomium 8:6... Zachovávej přikázání Hospodina, svého Bohachoď po jeho cestách a cti jej. Hospodin, tvůj Bůh, ...
Deuteronomium 12:5...vyvolí za příbytek a kde umístí své jméno. Tam choďte a tam přinášejte své zápalné a pokojné oběti, své...
Deuteronomium 23:13... Venku za táborem měj vyhrazené místo, kam budeš chodit na stranu. Ve své výstroji budeš mít kolík. Když si...
Jozue 5:6...na poušti neobřezali nikoho. Synové Izraele chodili po poušti čtyřicet let, dokud celý ten národ...
Jozue 22:5...služebník Mojžíš: Milujte Hospodina, svého Bohachoďte po všech jeho cestách a dodržujte jeho přikázání....
Soudců 2:22...smrti. Skrze budu Izrael zkoušet, zda usiluje chodit po Hospodinově cestě, jako usilovali jejich otcové,...
Soudců 8:27...ho ve svém městě, v Ofře. Celý Izrael tam za ním chodil modlářsky smilnit, takže se Gedeonovi i jeho domu...
Soudců 11:37...jen o jedno: Pusť na dva měsíce, smím chodit po horách a se svými družkami plakat nad mým...
Soudců 11:40...vznikl v Izraeli ten zvyk, že izraelské dívky chodí rok co rok na čtyři dny oplakávat dceru Jiftacha...
Soudců 14:3...příbuzenstvu ani v celém našem lidu? Proč by ses chodil ženit k těm neobřezaným Filištínům?" "Tuhle chci,"...
Růt 1:11...se, dcery," opakovala Noemi. "Proč byste chodily se mnou? Copak ještě mohu porodit syny, aby se...
Růt 2:9...děveček. Sleduj, kde budou na poli sklízet, a choď za nimi. Služebníkům přikážu, se ani nedotknou....
Růt 2:22...Noemi své snaše Rút odpověděla: "Dobře, že budeš chodit s jeho děvečkami, dcero. Na jiném poli by ti někdo...
1. Samuel 1:3...měla děti, ale Hana byla bezdětná. Tento muž chodil každoročně ze svého města do Šíla, aby se tam klaněl...
1. Samuel 10:14...vytržení opustilo, odešel domů. "Kde jste chodili?" ptal se Saulův strýc Saula a jeho mládence....
1. Samuel 13:20...dělat meče nebo kopí." Celý Izrael si tedy chodil k Filištínům nechat brousit radlice, motyky, sekery...
2. Samuel 3:35...A lidé ho oplakávali o to víc. Potom všichni chodili za Davidem, aby se ještě za světla najedl, ale...
2. Samuel 13:19...roztrhla. Zakryla si tvář rukama a plakala, kudy chodila. "Že s tebou byl ten tvůj bratr Amnon?" řekl ...
2. Samuel 13:26...Amnon?" zeptal se Abšalom. "Proč by s tebou chodil?" řekl král. Když ale na něj Abšalom naléhal, poslal...
2. Samuel 15:6...způsobem se choval ke všem Izraelcům, kteří chodili hledat zastání u krále. Tak si získal srdce...
1. Královská 2:3...a zachovávej, co ti svěřil Hospodin, tvůj BůhChoď po jeho cestách, dodržuj jeho ustanovení, přikázání,...
1. Královská 3:4... že obětoval a pálil kadidlo na výšinách. Král chodil obětovat na výšinu v Gibeonu, která z nich byla...
1. Královská 3:14...tvé dny nebude mezi králi rovného. A budeš-li chodit po mých cestách a dbát na zákony a nařízení, jako...
1. Královská 8:58... kéž naklání naše srdce k sobě, abychom chodili po všech jeho cestách a dodržovali jeho přikázání,...
1. Královská 11:5...jeho Bohu, jako srdce jeho otce Davida. Šalomoun chodil za sidonskou bohyní Aštartou a za amonskou ohavností...
1. Královská 11:38...Izraele. Budeš-li poslouchat vše, co ti přikážuchodit po mých cestách, dělat, co je v mých očích správné,...
1. Královská 12:27...navrátilo k domu Davidovu? Když bude lid chodit obětovat do Hospodinova chrámu v Jeruzalémě, obrátí...
1. Královská 12:30...v Danu. Způsobil tak veliký hřích. Lidé totiž chodili obětovat jednomu z nich do Bét-elu a druhému do...
2. Královská 4:9...manželovi: "Podívej se, ten muž, co tudy často chodí, je určitě Boží světec. Pojďme mu na střeše postavit...
2. Královská 4:23...mužem. Hned se vrátím." "Proč bys za ním dnes chodila?" namítl . "Není přece novoluní ani sobota." "Buď...
2. Královská 19:27...střechách - uschne dřív, než uzrává! sedíšchodíš sem a tam, na běsníš, znám. Tvé běsnění...
1. Letopisů 21:30...na výšině v Gibeonu. David tam ale nebyl s to chodit hledat Boha, protože ho děsil meč Hospodinova anděla...
2. Letopisů 6:31...sám přece znáš srdce lidí - aby měli v úctěchodili po tvých cestách po všechny dny svého života v zemi...
2. Letopisů 11:17... syna Šalomounova. Po ty tři roky totiž chodil cestou Davidovou a Šalomounovou. Rechoboám se oženil...
2. Letopisů 17:3...posádky. Hospodin byl s Jošafatem, neboť chodil po starých cestách svého otce Davida a nevyhledával...
2. Letopisů 34:2...let. Dělal, co je v Hospodinových očích správnéChodil po cestách svého otce Davida a neuchýlil se napravo...
Job 24:10...prsu uloupí, vezmou ho chudákům do zástavy. Ti chodí nazí, oděv nemají, o hladu cizí snopy snášejí....
Job 29:3...svítila nad mou hlavou a v jeho světle jsem chodil tmou! Jako tenkrát v mém nejlepším věku, kdy Bůh byl...
Job 30:28...utišit, dostihly dny soužení. Nevidím sluncechodím ve chmurách, přede všemi vstávám a naříkám. vytí...
Žalmy 35:14...trápil - modlitba se mi však vrací do klínaChodil jsem ve smutku jak nad přítelem či bratrem; jako...
Žalmy 42:10... zapomněl? Proč kvůli nepřátelským útokům mám chodit ve smutku? V kostech drtí výsměch nepřátel, když...
Žalmy 43:2...Proč kvůli nepřátelským útokům mám stále chodit ve smutku? Sešli své světlo a věrnost svou - ty ...
Žalmy 55:15...Radili jsme se spolu důvěrně, do Božího domu chodili v zástupech! Kéž by je smrt náhle přepadla, aby se...
Žalmy 109:10... jeho žena ovdoví! jeho synové po žebrotě chodí, vyhnáni ze svých rozvalin! lichvář zabaví vše, co...
Žalmy 116:9...od slz, nohy od zvrtnutí. Před Hospodinem stále chodit smím na zemi mezi živými! Uvěřil jsem, a tak jsem...
Žalmy 139:3... zdálky rozumíš mým myšlenkám! Sleduješ, jak chodím i jak uléhám, všemi mými cestami se zabýváš. Ještě...
Přísloví 6:28...oheň v klíně, aniž by propálil si šat? Může snad chodit po žhavém uhlí, aniž si spálí chodidla? Stejně tak...
Přísloví 11:13...raději pomlčí. Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí, zodpovědný člověk je umí zachovat. Kde schází jasný...
Přísloví 13:20...sladká; tupcům je odporné varovat se zla. Kdo chodí s moudrými, bude moudrý, kdo kamarádí s tupci,...
Přísloví 20:19... než začneš boj. Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí; s tlučhubou neměj co do činění. Kdo zlořečí otci...
Izaiáš 1:12...kozlů a beránků mi není příjemná. Že se mi vůbec chodíte ukazovat! Kdo si myslíte, že o to stojí, abyste...
Izaiáš 2:3...domu! Bude nás vyučovat cestám svým a my budeme chodit jeho stezkami." Ze Sionu bude znít Hospodinovo učení...
Izaiáš 2:5...nebudou chystat do boje. Dome Jákobův, pojďmechoďme v Hospodinově světle! Ty jsi však opustil svůj lid,...
Izaiáš 9:1...k moři, za Jordánem, Galileu pohanů: Lid, který chodil v temnotách, veliké světlo uvidí, těm, kdo žili v...
Izaiáš 15:3...oholeny, všechny brady ostříhány, v pytlovině chodí v ulicích a na střechách i náměstích jen samé...
Izaiáš 19:23...otevře cesta z Egypta do Asýrie. Asyřané budou chodit do Egypta a Egypťané do Asýrie; Egypťané s Asyřany...
Izaiáš 20:2...z beder a zuj si obuv z nohou." Učinil to tedychodil nahý a bosý. Potom Hospodin řekl: "Jako můj...
Izaiáš 20:3... Potom Hospodin řekl: "Jako můj služebník Izaiáš chodil tři roky nahý a bosý, aby byl divem a znamením proti...
Izaiáš 37:28...střechách - uschne dřív, než uzrává! sedíšchodíš sem a tam, na běsníš, znám. Tvé běsnění...
Izaiáš 42:24... proti němuž jsme hřešili? Po jeho cestách chodit nechtěli, neposlouchali jeho učení, a tak na ...
Izaiáš 50:10...ctí Hospodina a jeho služebníka poslouchá? Kdo chodí v tmách bez paprsku světla, ten v Hospodinově...
Izaiáš 50:11... kdo rozděláváte oheň a pořizujete si pochodněchoďte si ve světle vlastního ohně, s loučemi, které...
Izaiáš 57:9...milovala, na úd zírala! S olejem jsi za Molochem chodila, byla jsi samá vonná mast; do dálek jsi své posly...
Izaiáš 65:2...dny jsem ruce vztahoval k lidu buřičů, kteří chodí cestou nedobrou za vlastní představou. Ten lid ...
Jeremiáš 2:18... tenkrát, když s tebou putoval. Co z toho mášchodit do Egypta - aby ses vody z Nilu napila? Co z toho...
Jeremiáš 2:31...Zemí temnoty? Proč můj lid říká: ‚Jsme volníChodit za tebou? nikdy!' Zapomene snad dívka na svůj...
Jeremiáš 2:36... prý: ‚ jsem nehřešila.' Proč stále někam chodíš a stále měníš směr? Jako ses zklamala v Asýrii,...
Jeremiáš 6:28...by byli z bronzu nebo železa; pomlouvají, kudy chodí, všichni jsou zvrhlost sama. Měchy dmýchají naplno,...
Jeremiáš 7:23..., a budu vaším Bohem a vy budete mým lidemChoďte vždy po cestě, kterou jsem vám přikázal, a povede se...
Jeremiáš 14:3...křik. Velmoži své sluhy pro vodu posílajíchodí k nádržím, ale ty jsou bez vody. Vracejí se s...
Jeremiáš 37:4...nás k Hospodinu, našemu Bohu." (Jeremiáš tehdy chodil volně mezi lidmi, ještě totiž nebyl uvězněn. Z...
Jeremiáš 44:3...kvůli zlu, které páchali. Uráželi , když chodili pálit kadidlo a sloužit cizím bohům, které neznali...
Ezechiel 16:33...milencům platíš ty - uplácíš je, aby za tebou chodili smilnit z celého okolí! Ve svém smilstvu se tedy...
Ezechiel 23:30...a sprostota ti to způsobila, protože jsi chodila smilnit s pohany a poskvrňovala ses jejich hnusnými...
Ozeáš 2:15...baaly kadidly a ozdobená náušnicemi a sponami chodí za svými milenci - na však vůbec nemyslí, praví...
Ozeáš 4:14...vaše cizoložné snachy - vždyť jsou to muži, kdo chodí za nevěstkami a konají oběti s těmi kněžkami. Špatně...
Ozeáš 8:9...mezi pohany teď zůstane jako nepotřebný odpadekChodili totiž do Asýrie jako divoký osamělý osel - Efraim...
Ozeáš 11:3... modly uctívali kadidly. jsem Efraima učil chodit a nosil jsem je v náručí; oni však uznat nechtěli,...
Amos 2:7...země a ponížené krátí na právech. Za nevěstkou chodí otec i syn, aby svaté jméno prznili. Při kdejakém...
Amos 6:1...za výkvět prvního mezi národy, celý dům Izraele chodí za vámi. Na Kalne se jděte podívat a odtud na Veliký...
Micheáš 1:8...za nevěstky." Proto naříkám a běduji, vysvlečen chodím, bosý. Jako šakali musím výt a kvílím jako pštrosi....
Micheáš 2:3...pohromu - teď se nevykroutíte! Přestanete chodit s hlavou nahoru - ty časy budou zlé. V ten den o vás...
Micheáš 4:2...domu! Bude nás vyučovat cestám svým a my budeme chodit jeho stezkami." Ze Sionu bude znít Hospodinovo učení...
Zachariáš 3:7...nabádat: "Tak praví Hospodin zástupů: Budeš-li chodit po mých cestách a zachovávat, co jsem ti svěřil,...
Malachiáš 3:14...je k ničemu! Co z toho máme, plnit jeho úkolychodit před Hospodinem zástupů jako truchlící? Proto...
Matouš 8:28...tak nebezpeční, že tou cestou ani nemohl nikdo chodit. Začali křičet: "Co je ti po nás, Boží Synu? Přišel...
Matouš 9:5...‚Jsou ti odpuštěny hříchy,' anebo: ‚Vstaňchoď'? Ale abyste věděli, že Syn člověka na zemi moc...
Matouš 11:5... co tu slyšíte a vidíte: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší, mrtví se křísí a...
Matouš 15:31... jak němí mluví, zmrzačení jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí, užasli a vzdali slávu Bohu Izraele....
Marek 2:9...odpuštěny,' anebo: ‚Vstaň, vezmi si lehátkochoď?' Ale abyste věděli, že Syn člověka na zemi moc...
Marek 12:38..."Dejte si pozor na znalce Písma, kteří rádi chodí ve slavnostních pláštích, nechají se zdravit na...
Lukáš 5:23...‚Tvé hříchy jsou ti odpuštěny,' anebo: ‚Vstaňchoď'? Ale abyste věděli, že Syn člověka na zemi moc...
Lukáš 7:22... co jste viděli a slyšeli: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší, mrtví se křísí a...
Lukáš 9:6...z nohou na svědectví proti nim." A tak vyšlichodili po okolních vesnicích. Kázali evangelium a všude...
Lukáš 11:44... neboť jste jako nezřetelné hroby - lidé po nich chodí, ani to nevědí." "Mistře," ozval se jeden ze znalců...
Lukáš 18:3...si nevážil. V tom městě byla také jedna vdovaChodila za ním a říkala: ‚Zjednej mi právo proti mému...
Lukáš 20:46..."Dejte si pozor na znalce Písma, kteří rádi chodí ve slavnostních pláštích, milují zdravení na...
Lukáš 21:38...nocoval na hoře zvané Olivetská. Všechen lid ho chodil za úsvitu poslouchat do chrámu. Blížil se Svátek...
Jan 4:15...vodu," řekla žena, " nežízním a nemusím sem chodit čerpat." "Jdi, zavolej svého muže a přijď sem," řekl...
Jan 5:8...někdo předstihne." "Vstaň, vezmi si lehátkochoď!" řekl mu Ježíš. A ten člověk byl ihned uzdraven, vzal...
Jan 5:9...byl ihned uzdraven, vzal své lehátko a začal chodit. Ten den však byla sobota. Židovští představení tedy...
Jan 5:11... kdo uzdravil, mi řekl: ‚Vezmi si lehátkochoď.'" "Kdo ti mohl říci: ‚Vezmi si lehátko a choď'?!"...
Jan 5:12...a choď.'" "Kdo ti mohl říci: ‚Vezmi si lehátkochoď'?!" ptali se ho. To ovšem ten uzdravený nevěděl; Ježíš...
Jan 7:1... ačkoli byl jedním z Dvanácti. Potom Ježíš chodil po Galileji. Nechtěl se totiž zdržovat v Judsku,...
Jan 8:12...jsem světlo světa. Kdo následuje, nebude  chodit v temnotě, ale bude mít světlo života." Farizeové mu...
Jan 11:9...Ježíš odpověděl: "Nemá den dvanáct hodin? Kdo chodí ve dne, neklopýtá, protože vidí světlo tohoto světa....
Jan 11:10... protože vidí světlo tohoto světa. Kdo ale chodí v noci, klopýtá, protože nemá světlo." A po těch...
Jan 12:35...jim řekl: "Ještě na kratičko je světlo s vámiChoďte, dokud máte světlo, vás nezachvátí tma. Kdo totiž...
Skutky 1:21... přijme jiný.' Jeden z těch, kdo s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš přebýval mezi námi, od...
Skutky 3:6...dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaňchoď!" Vzal ho za pravou ruku, zvedl ho a do jeho nohou a...
Skutky 3:8...se ihned vlila síla. Vyskočil na nohy a začal chodit. Pak s nimi vešel do chrámu, kde se procházel,...
Skutky 3:9...a chválil Boha. Všichni ho tam viděli, jak chodí a chválí Boha, a poznali, že je to ten, který sedával...
Skutky 3:12...mocí nebo zbožností způsobili, že tento muž chodí? Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba, Bůh našich otců,...
Skutky 14:10...se na nohy a stůj rovně!" A on vyskočil a začal chodit. Když lidé viděli, co Pavel udělal, začali lykaonsky...
Skutky 14:16...nich. V minulých dobách nechával všechny národy chodit po jejich cestách, ale nikdy o sobě nepřestal...
Skutky 16:17...budoucnosti. Začala za Pavlem a za námi chodit a vykřikovala: "Tito lidé jsou služebníci Nejvyššího...
Skutky 20:25... Teď vím, že nikdo z vás, mezi nimiž jsem chodil a kázal o Božím království, nikdy neuvidí....
1. Korintským 4:11...ostudu. Do této chvíle trpíme hladem a žízníchodíme v hadrech, snášíme rány, nemáme domov. Vlastníma...
1. Korintským 6:4...životní záležitosti! Vy ale s takovými věcmi chodíte k soudu a přijímáte za soudce lidi, kteří v církvi...
1. Korintským 12:2...v nevědomosti. Víte, že jste ještě jako pohané chodili k němým modlám, jak jste k tomu byli vedeni. Proto...
2. Korintským 6:16...Boha, jak řekl sám Bůh: "Budu v nich přebývatchodit mezi nimi. Budu jejich Bohem a oni budou můj lid."...
Židům 11:37...Bývali kamenováni, řezáni pilou, zabíjeni mečemchodili v ovčích a kozlích kůžích - strádající,...
1. Petr 5:8...se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu...
1. Jan 2:11...úrazu. Kdo ale bratra nenávidí, zůstává ve tměChodí tmou a neví, kam jde, neboť mu oči zaslepila tma....

Slova obsahující chodíte: chodíte (2) nechodíte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |