Chodí

Hledám varianty 'chodí' [ choďte (5) choďme (1) chodíte (2) chodit (35) chodíš (3) chodíme (1) chodím (5) chodily (1) chodili (17) chodila (5) chodil (20) chodí (30) choď (11) ]. Nalezeno 135 veršù.
Genesis 15:2..."Hospodine, Pane můj, co mi chceš dátChodím životem bezdětný a svůj dům zanechám Eliezerovi z...
Genesis 17:1...mu Hospodin a řekl mu: " jsem Všemohoucí BůhChoď stále přede mnou a buď poctivý. Splním svou smlouvu s...
Genesis 24:40...odpověděl mi: ‚Hospodin, před jehož tváří chodím, pošle s tebou svého anděla, aby dal tvé cestě zdar,...
Genesis 37:2...otce, Bilhy a Zilpy. A Josef na svému otci chodil žalovat. Izrael miloval Josefa víc než všechny své...
Genesis 42:34...Tehdy vám vrátím vašeho bratra a budete sem moci chodit nakupovat.'" Začali vyprazdňovat své pytle a hle,...
Genesis 48:15...takto Josefovi požehnal: "Bůh, před jehož tváří chodili otcové Abraham a Izák, Bůh, jenž byl mým...
Exodus 10:28...mu řekl: "Odejdi ode mne a chraň se mi znovu chodit na oči. V den, kdy mi přijdeš na oči, zemřeš!"...
Exodus 21:19... ale klesne na lůžko a potom vstane a bude moci chodit venku o holi, bude ten, kdo ho udeřil, zproštěn...
Leviticus 11:27... bude nečistý. Každý čtyřnohý živočich, který chodí po tlapách, pro vás bude nečistý. Kdokoli se dotkne...
Leviticus 17:7...již tedy zabíjet své oběti běsům, za nimiž chodili smilnit. Toto bude věčné ustanovení pro všechna...
Leviticus 26:13...otroky. Rozlámal jsem vaše jho, abyste mohli chodit vzpřímeně. Jestliže mne však nebudete poslouchat a...
Deuteronomium 8:6... Zachovávej přikázání Hospodina, svého Bohachoď po jeho cestách a cti jej. Hospodin, tvůj Bůh, ...
Deuteronomium 12:5...vyvolí za příbytek a kde umístí své jméno. Tam choďte a tam přinášejte své zápalné a pokojné oběti, své...
Deuteronomium 23:13... Venku za táborem měj vyhrazené místo, kam budeš chodit na stranu. Ve své výstroji budeš mít kolík. Když si...
Jozue 5:6...na poušti neobřezali nikoho. Synové Izraele chodili po poušti čtyřicet let, dokud celý ten národ...
Jozue 22:5...služebník Mojžíš: Milujte Hospodina, svého Bohachoďte po všech jeho cestách a dodržujte jeho přikázání....
Soudců 2:22...smrti. Skrze budu Izrael zkoušet, zda usiluje chodit po Hospodinově cestě, jako usilovali jejich otcové,...
Soudců 8:27...ho ve svém městě, v Ofře. Celý Izrael tam za ním chodil modlářsky smilnit, takže se Gedeonovi i jeho domu...
Soudců 11:37...jen o jedno: Pusť na dva měsíce, smím chodit po horách a se svými družkami plakat nad mým...
Soudců 11:40...vznikl v Izraeli ten zvyk, že izraelské dívky chodí rok co rok na čtyři dny oplakávat dceru Jiftacha...
Soudců 14:3...příbuzenstvu ani v celém našem lidu? Proč by ses chodil ženit k těm neobřezaným Filištínům?" "Tuhle chci,"...
Růt 1:11...se, dcery," opakovala Noemi. "Proč byste chodily se mnou? Copak ještě mohu porodit syny, aby se...
Růt 2:9...děveček. Sleduj, kde budou na poli sklízet, a choď za nimi. Služebníkům přikážu, se ani nedotknou....
Růt 2:22...Noemi své snaše Rút odpověděla: "Dobře, že budeš chodit s jeho děvečkami, dcero. Na jiném poli by ti někdo...
1. Samuel 1:3...měla děti, ale Hana byla bezdětná. Tento muž chodil každoročně ze svého města do Šíla, aby se tam klaněl...
1. Samuel 10:14...vytržení opustilo, odešel domů. "Kde jste chodili?" ptal se Saulův strýc Saula a jeho mládence....
1. Samuel 13:20...dělat meče nebo kopí." Celý Izrael si tedy chodil k Filištínům nechat brousit radlice, motyky, sekery...
2. Samuel 3:35...A lidé ho oplakávali o to víc. Potom všichni chodili za Davidem, aby se ještě za světla najedl, ale...
2. Samuel 13:19...roztrhla. Zakryla si tvář rukama a plakala, kudy chodila. "Že s tebou byl ten tvůj bratr Amnon?" řekl ...
2. Samuel 13:26...Amnon?" zeptal se Abšalom. "Proč by s tebou chodil?" řekl král. Když ale na něj Abšalom naléhal, poslal...
2. Samuel 15:6...způsobem se choval ke všem Izraelcům, kteří chodili hledat zastání u krále. Tak si získal srdce...
1. Královská 2:3...a zachovávej, co ti svěřil Hospodin, tvůj BůhChoď po jeho cestách, dodržuj jeho ustanovení, přikázání,...
1. Královská 3:4... že obětoval a pálil kadidlo na výšinách. Král chodil obětovat na výšinu v Gibeonu, která z nich byla...
1. Královská 3:14...tvé dny nebude mezi králi rovného. A budeš-li chodit po mých cestách a dbát na zákony a nařízení, jako...
1. Královská 8:58... kéž naklání naše srdce k sobě, abychom chodili po všech jeho cestách a dodržovali jeho přikázání,...
1. Královská 11:5...jeho Bohu, jako srdce jeho otce Davida. Šalomoun chodil za sidonskou bohyní Aštartou a za amonskou ohavností...
1. Královská 11:38...Izraele. Budeš-li poslouchat vše, co ti přikážuchodit po mých cestách, dělat, co je v mých očích správné,...
1. Královská 12:27...navrátilo k domu Davidovu? Když bude lid chodit obětovat do Hospodinova chrámu v Jeruzalémě, obrátí...
1. Královská 12:30...v Danu. Způsobil tak veliký hřích. Lidé totiž chodili obětovat jednomu z nich do Bét-elu a druhému do...
2. Královská 4:9...manželovi: "Podívej se, ten muž, co tudy často chodí, je určitě Boží světec. Pojďme mu na střeše postavit...
2. Královská 4:23...mužem. Hned se vrátím." "Proč bys za ním dnes chodila?" namítl . "Není přece novoluní ani sobota." "Buď...
2. Královská 19:27...střechách - uschne dřív, než uzrává! sedíšchodíš sem a tam, na běsníš, znám. Tvé běsnění...
1. Letopisů 21:30...na výšině v Gibeonu. David tam ale nebyl s to chodit hledat Boha, protože ho děsil meč Hospodinova anděla...
2. Letopisů 6:31...sám přece znáš srdce lidí - aby měli v úctěchodili po tvých cestách po všechny dny svého života v zemi...
2. Letopisů 11:17... syna Šalomounova. Po ty tři roky totiž chodil cestou Davidovou a Šalomounovou. Rechoboám se oženil...
2. Letopisů 17:3...posádky. Hospodin byl s Jošafatem, neboť chodil po starých cestách svého otce Davida a nevyhledával...
2. Letopisů 34:2...let. Dělal, co je v Hospodinových očích správnéChodil po cestách svého otce Davida a neuchýlil se napravo...
Job 24:10...prsu uloupí, vezmou ho chudákům do zástavy. Ti chodí nazí, oděv nemají, o hladu cizí snopy snášejí....
Job 29:3...svítila nad mou hlavou a v jeho světle jsem chodil tmou! Jako tenkrát v mém nejlepším věku, kdy Bůh byl...
Job 30:28...utišit, dostihly dny soužení. Nevidím sluncechodím ve chmurách, přede všemi vstávám a naříkám. vytí...
Žalmy 35:14...trápil - modlitba se mi však vrací do klínaChodil jsem ve smutku jak nad přítelem či bratrem; jako...
Žalmy 42:10... zapomněl? Proč kvůli nepřátelským útokům mám chodit ve smutku? V kostech drtí výsměch nepřátel, když...
Žalmy 43:2...Proč kvůli nepřátelským útokům mám stále chodit ve smutku? Sešli své světlo a věrnost svou - ty ...
Žalmy 55:15...Radili jsme se spolu důvěrně, do Božího domu chodili v zástupech! Kéž by je smrt náhle přepadla, aby se...
Žalmy 109:10... jeho žena ovdoví! jeho synové po žebrotě chodí, vyhnáni ze svých rozvalin! lichvář zabaví vše, co...
Žalmy 116:9...od slz, nohy od zvrtnutí. Před Hospodinem stále chodit smím na zemi mezi živými! Uvěřil jsem, a tak jsem...
Žalmy 139:3... zdálky rozumíš mým myšlenkám! Sleduješ, jak chodím i jak uléhám, všemi mými cestami se zabýváš. Ještě...
Přísloví 6:28...oheň v klíně, aniž by propálil si šat? Může snad chodit po žhavém uhlí, aniž si spálí chodidla? Stejně tak...
Přísloví 11:13...raději pomlčí. Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí, zodpovědný člověk je umí zachovat. Kde schází jasný...
Přísloví 13:20...sladká; tupcům je odporné varovat se zla. Kdo chodí s moudrými, bude moudrý, kdo kamarádí s tupci,...
Přísloví 20:19... než začneš boj. Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí; s tlučhubou neměj co do činění. Kdo zlořečí otci...
Izaiáš 1:12...kozlů a beránků mi není příjemná. Že se mi vůbec chodíte ukazovat! Kdo si myslíte, že o to stojí, abyste...
Izaiáš 2:3...domu! Bude nás vyučovat cestám svým a my budeme chodit jeho stezkami." Ze Sionu bude znít Hospodinovo učení...
Izaiáš 2:5...nebudou chystat do boje. Dome Jákobův, pojďmechoďme v Hospodinově světle! Ty jsi však opustil svůj lid,...
Izaiáš 9:1...k moři, za Jordánem, Galileu pohanů: Lid, který chodil v temnotách, veliké světlo uvidí, těm, kdo žili v...
Izaiáš 15:3...oholeny, všechny brady ostříhány, v pytlovině chodí v ulicích a na střechách i náměstích jen samé...
Izaiáš 19:23...otevře cesta z Egypta do Asýrie. Asyřané budou chodit do Egypta a Egypťané do Asýrie; Egypťané s Asyřany...
Izaiáš 20:2...z beder a zuj si obuv z nohou." Učinil to tedychodil nahý a bosý. Potom Hospodin řekl: "Jako můj...
Izaiáš 20:3... Potom Hospodin řekl: "Jako můj služebník Izaiáš chodil tři roky nahý a bosý, aby byl divem a znamením proti...
Izaiáš 37:28...střechách - uschne dřív, než uzrává! sedíšchodíš sem a tam, na běsníš, znám. Tvé běsnění...
Izaiáš 42:24... proti němuž jsme hřešili? Po jeho cestách chodit nechtěli, neposlouchali jeho učení, a tak na ...
Izaiáš 50:10...ctí Hospodina a jeho služebníka poslouchá? Kdo chodí v tmách bez paprsku světla, ten v Hospodinově...
Izaiáš 50:11... kdo rozděláváte oheň a pořizujete si pochodněchoďte si ve světle vlastního ohně, s loučemi, které...
Izaiáš 57:9...milovala, na úd zírala! S olejem jsi za Molochem chodila, byla jsi samá vonná mast; do dálek jsi své posly...
Izaiáš 65:2...dny jsem ruce vztahoval k lidu buřičů, kteří chodí cestou nedobrou za vlastní představou. Ten lid ...
Jeremiáš 2:18... tenkrát, když s tebou putoval. Co z toho mášchodit do Egypta - aby ses vody z Nilu napila? Co z toho...
Jeremiáš 2:31...Zemí temnoty? Proč můj lid říká: ‚Jsme volníChodit za tebou? nikdy!' Zapomene snad dívka na svůj...
Jeremiáš 2:36... prý: ‚ jsem nehřešila.' Proč stále někam chodíš a stále měníš směr? Jako ses zklamala v Asýrii,...
Jeremiáš 6:28...by byli z bronzu nebo železa; pomlouvají, kudy chodí, všichni jsou zvrhlost sama. Měchy dmýchají naplno,...
Jeremiáš 7:23..., a budu vaším Bohem a vy budete mým lidemChoďte vždy po cestě, kterou jsem vám přikázal, a povede se...
Jeremiáš 14:3...křik. Velmoži své sluhy pro vodu posílajíchodí k nádržím, ale ty jsou bez vody. Vracejí se s...
Jeremiáš 37:4...nás k Hospodinu, našemu Bohu." (Jeremiáš tehdy chodil volně mezi lidmi, ještě totiž nebyl uvězněn. Z...
Jeremiáš 44:3...kvůli zlu, které páchali. Uráželi , když chodili pálit kadidlo a sloužit cizím bohům, které neznali...
Ezechiel 16:33...milencům platíš ty - uplácíš je, aby za tebou chodili smilnit z celého okolí! Ve svém smilstvu se tedy...
Ezechiel 23:30...a sprostota ti to způsobila, protože jsi chodila smilnit s pohany a poskvrňovala ses jejich hnusnými...
Ozeáš 2:15...baaly kadidly a ozdobená náušnicemi a sponami chodí za svými milenci - na však vůbec nemyslí, praví...
Ozeáš 4:14...vaše cizoložné snachy - vždyť jsou to muži, kdo chodí za nevěstkami a konají oběti s těmi kněžkami. Špatně...
Ozeáš 8:9...mezi pohany teď zůstane jako nepotřebný odpadekChodili totiž do Asýrie jako divoký osamělý osel - Efraim...
Ozeáš 11:3... modly uctívali kadidly. jsem Efraima učil chodit a nosil jsem je v náručí; oni však uznat nechtěli,...
Amos 2:7...země a ponížené krátí na právech. Za nevěstkou chodí otec i syn, aby svaté jméno prznili. Při kdejakém...
Amos 6:1...za výkvět prvního mezi národy, celý dům Izraele chodí za vámi. Na Kalne se jděte podívat a odtud na Veliký...
Micheáš 1:8...za nevěstky." Proto naříkám a běduji, vysvlečen chodím, bosý. Jako šakali musím výt a kvílím jako pštrosi....
Micheáš 2:3...pohromu - teď se nevykroutíte! Přestanete chodit s hlavou nahoru - ty časy budou zlé. V ten den o vás...
Micheáš 4:2...domu! Bude nás vyučovat cestám svým a my budeme chodit jeho stezkami." Ze Sionu bude znít Hospodinovo učení...
Zachariáš 3:7...nabádat: "Tak praví Hospodin zástupů: Budeš-li chodit po mých cestách a zachovávat, co jsem ti svěřil,...
Malachiáš 3:14...je k ničemu! Co z toho máme, plnit jeho úkolychodit před Hospodinem zástupů jako truchlící? Proto...
Matouš 8:28...tak nebezpeční, že tou cestou ani nemohl nikdo chodit. Začali křičet: "Co je ti po nás, Boží Synu? Přišel...
Matouš 9:5...‚Jsou ti odpuštěny hříchy,' anebo: ‚Vstaňchoď'? Ale abyste věděli, že Syn člověka na zemi moc...
Matouš 11:5... co tu slyšíte a vidíte: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší, mrtví se křísí a...
Matouš 15:31... jak němí mluví, zmrzačení jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí, užasli a vzdali slávu Bohu Izraele....
Marek 2:9...odpuštěny,' anebo: ‚Vstaň, vezmi si lehátkochoď?' Ale abyste věděli, že Syn člověka na zemi moc...
Marek 12:38..."Dejte si pozor na znalce Písma, kteří rádi chodí ve slavnostních pláštích, nechají se zdravit na...
Lukáš 5:23...‚Tvé hříchy jsou ti odpuštěny,' anebo: ‚Vstaňchoď'? Ale abyste věděli, že Syn člověka na zemi moc...
Lukáš 7:22... co jste viděli a slyšeli: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší, mrtví se křísí a...
Lukáš 9:6...z nohou na svědectví proti nim." A tak vyšlichodili po okolních vesnicích. Kázali evangelium a všude...
Lukáš 11:44... neboť jste jako nezřetelné hroby - lidé po nich chodí, ani to nevědí." "Mistře," ozval se jeden ze znalců...
Lukáš 18:3...si nevážil. V tom městě byla také jedna vdovaChodila za ním a říkala: ‚Zjednej mi právo proti mému...
Lukáš 20:46..."Dejte si pozor na znalce Písma, kteří rádi chodí ve slavnostních pláštích, milují zdravení na...
Lukáš 21:38...nocoval na hoře zvané Olivetská. Všechen lid ho chodil za úsvitu poslouchat do chrámu. Blížil se Svátek...
Jan 4:15...vodu," řekla žena, " nežízním a nemusím sem chodit čerpat." "Jdi, zavolej svého muže a přijď sem," řekl...
Jan 5:8...někdo předstihne." "Vstaň, vezmi si lehátkochoď!" řekl mu Ježíš. A ten člověk byl ihned uzdraven, vzal...
Jan 5:9...byl ihned uzdraven, vzal své lehátko a začal chodit. Ten den však byla sobota. Židovští představení tedy...
Jan 5:11... kdo uzdravil, mi řekl: ‚Vezmi si lehátkochoď.'" "Kdo ti mohl říci: ‚Vezmi si lehátko a choď'?!"...
Jan 5:12...a choď.'" "Kdo ti mohl říci: ‚Vezmi si lehátkochoď'?!" ptali se ho. To ovšem ten uzdravený nevěděl; Ježíš...
Jan 7:1... ačkoli byl jedním z Dvanácti. Potom Ježíš chodil po Galileji. Nechtěl se totiž zdržovat v Judsku,...
Jan 8:12...jsem světlo světa. Kdo následuje, nebude  chodit v temnotě, ale bude mít světlo života." Farizeové mu...
Jan 11:9...Ježíš odpověděl: "Nemá den dvanáct hodin? Kdo chodí ve dne, neklopýtá, protože vidí světlo tohoto světa....
Jan 11:10... protože vidí světlo tohoto světa. Kdo ale chodí v noci, klopýtá, protože nemá světlo." A po těch...
Jan 12:35...jim řekl: "Ještě na kratičko je světlo s vámiChoďte, dokud máte světlo, vás nezachvátí tma. Kdo totiž...
Skutky 1:21... přijme jiný.' Jeden z těch, kdo s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš přebýval mezi námi, od...
Skutky 3:6...dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaňchoď!" Vzal ho za pravou ruku, zvedl ho a do jeho nohou a...
Skutky 3:8...se ihned vlila síla. Vyskočil na nohy a začal chodit. Pak s nimi vešel do chrámu, kde se procházel,...
Skutky 3:9...a chválil Boha. Všichni ho tam viděli, jak chodí a chválí Boha, a poznali, že je to ten, který sedával...
Skutky 3:12...mocí nebo zbožností způsobili, že tento muž chodí? Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba, Bůh našich otců,...
Skutky 14:10...se na nohy a stůj rovně!" A on vyskočil a začal chodit. Když lidé viděli, co Pavel udělal, začali lykaonsky...
Skutky 14:16...nich. V minulých dobách nechával všechny národy chodit po jejich cestách, ale nikdy o sobě nepřestal...
Skutky 16:17...budoucnosti. Začala za Pavlem a za námi chodit a vykřikovala: "Tito lidé jsou služebníci Nejvyššího...
Skutky 20:25... Teď vím, že nikdo z vás, mezi nimiž jsem chodil a kázal o Božím království, nikdy neuvidí....
1. Korintským 4:11...ostudu. Do této chvíle trpíme hladem a žízníchodíme v hadrech, snášíme rány, nemáme domov. Vlastníma...
1. Korintským 6:4...životní záležitosti! Vy ale s takovými věcmi chodíte k soudu a přijímáte za soudce lidi, kteří v církvi...
1. Korintským 12:2...v nevědomosti. Víte, že jste ještě jako pohané chodili k němým modlám, jak jste k tomu byli vedeni. Proto...
2. Korintským 6:16...Boha, jak řekl sám Bůh: "Budu v nich přebývatchodit mezi nimi. Budu jejich Bohem a oni budou můj lid."...
Židům 11:37...Bývali kamenováni, řezáni pilou, zabíjeni mečemchodili v ovčích a kozlích kůžích - strádající,...
1. Petr 5:8...se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu...
1. Jan 2:11...úrazu. Kdo ale bratra nenávidí, zůstává ve tměChodí tmou a neví, kam jde, neboť mu oči zaslepila tma....

Slova obsahující chodí: chodí (30) chodící (1) chodícím (1) chodím (5) chodíme (1) chodíš (3) chodíte (2) chodívají (1) chodíval (5) chodívala (1) chodívali (2) chodívaly (1) nechodí (17) nechodíte (1) neuchodíš (1) poschodí (1) poschodích (2) prochodím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |