Chlubíme

Hledám varianty 'chlubíme' [ chlubte (2) chlubíte (1) chlubit (15) chlubíš (5) chlubíme (7) chlubím (1) chlubily (1) chlubili (6) chlubila (2) chlubil (1) chlubí (10) chlub (2) ]. Nalezeno 49 veršù.
2. Královská 14:10... Porazil jsi Edoma, srdce se ti dme. Jen se chlub, ale raději zůstaň doma. Proč si říkáš o neštěstí?...
1. Letopisů 16:10...o všech jeho zázracích! Jeho svatým jménem chlubte se, ze srdce se radují, kdo Hospodina hledají!...
1. Letopisů 16:35...Tvé svaté jméno oslavíme, tvou chválou se chlubíme!" je požehnán Hospodin, Bůh izraelský, od věků...
Žalmy 10:3...aby je lapili! Svým vlastním chtíčem se ničemové chlubí, chamtivce chválí, Hospodina snižují, ve svojí pýše...
Žalmy 44:9...vítězit, naše protivníky jsi vždy zahanbilChlubili jsme se Bohem každý den, stále jsme slavili jméno...
Žalmy 49:7...nepřátel? Oni se spoléhají na vlastní jměníchlubí se velikostí svého bohatství. Jeden druhého však...
Žalmy 52:3...oznámil mu: "David vešel do Achimelechova domu." Chlubíš se, hrdino, vlastním zlem? Boží láska je tu každý...
Žalmy 97:7... Hanba všem, kdo uctívají bůžky, těm, kdo se chlubí svými modlami - všichni bohové se před ním sklánějí!...
Žalmy 105:3...o všech jeho zázracích! Jeho svatým jménem chlubte se, ze srdce se radují, kdo Hospodina hledají!...
Žalmy 106:5...mi zakusit, s tvým národem se mohu veselitchlubit se spolu s těmi, kdo ti náleží! Zhřešili jsme jako...
Žalmy 106:47...Tvé svaté jméno oslavíme, tvou chválou se chlubíme! je požehnán Hospodin, Bůh izraelský, od věků...
Izaiáš 10:15...Jako by metla mávala tím, kdo ji zvedá, a hůl se chlubila, že není dřevěná! A proto Panovník, Hospodin...
Izaiáš 20:5...k zostuzení Egypta. Ti, kdo spoléhali na Habešchlubili se Egyptem, pak budou zděšení a zoufalí. V ten den...
Jeremiáš 4:2...Pak by si jeho jménem žehnaly národy a jím se chlubily." Toto praví Hospodin obyvatelům Judy a...
Jeremiáš 9:23...ani boháč svým bohatstvím. Kdo se chce chlubit, se chlubí tím, že zná a že mi rozumí, neboť...
Jeremiáš 49:4...do vyhnanství a s ním i jeho kněží a velmožiChlubíš se svými pláněmi? Že je tvá pláň tak úrodná, dcero...
Ezechiel 7:20...jim jenom hřích. Ze vší nádhery, kterou se chlubili, si vyrobili své ohavné obrazy. Udělali z toho své...
Ezechiel 24:21...znesvětím svoji svatyni, tu pevnost, jíž jste se chlubili, potěchu vašich očí a tužbu vašich duší. vaši...
Ezechiel 35:13...je klidně spolykat!' Takovými řečmi jste se chlubili proti mně, chrlili jste svá slova proti mně. ...
Římanům 2:17... Ty si ovšem říkáš Žid, spoléháš na Zákonchlubíš se Bohem. Znáš jeho vůli a víš, co je správné,...
Římanům 2:23...Štítíš se model, a přitom pácháš svatokrádežChlubíš se Zákonem, a přitom zneuctíváš Boha porušováním...
Římanům 4:2...spravedlivého na základě skutků, měl by se čím chlubit, ale ne před Bohem! Co však říká Písmo? "Abraham...
Římanům 5:2...získali přístup k této milosti, v níž stojímechlubíme se nadějí Boží slávy. A nejen to; chlubíme se i...
Římanům 5:3...a chlubíme se nadějí Boží slávy. A nejen tochlubíme se i souženími, neboť víme, že soužení působí...
Římanům 5:11... již smířené, zachrání jeho život! A nejen tochlubíme se samotným Bohem díky našemu Pánu, Ježíši Kristu,...
Římanům 15:17...jde o službu Bohu, mám se v Kristu Ježíši čím chlubit. Neodvážil bych se něco říkat, kdyby to skrze ...
1. Korintským 1:31...a vykoupením. A proto, jak je psáno: "Kdo se chlubí, se chlubí v Hospodinu." Ani jsem vám, bratři...
1. Korintským 4:7...A když jsi všechno dostal, jak to, že se chlubíš, jako bys to nedostal? máte všechno, jste...
2. Korintským 5:12...znovu chválit, ale chceme vám dát příležitost chlubit se námi, abyste měli co odpovědět těm, kdo se mohou...
2. Korintským 7:4...smrti. Jsem k vám velmi otevřený, velmi se vámi chlubím. Jsem naplněn potěšením, přes všechna naše soužení...
2. Korintským 7:14... takže se nemusím stydět, že jsem se mu vámi chlubil. Jako jsme vám všechno říkali pravdivě, tak se také...
2. Korintským 9:2...svatým. Znám přece vaši ochotu, díky níž se mohu chlubit Makedoncům, že Řecko je připraveno od loňska....
2. Korintským 10:8...mi Pán dal k vašemu budování, a ne k bořeníchlubit ještě více a nebyl bych zahanben. Nechci ale, aby...
2. Korintským 10:13...se sami se sebou! My se však nehodláme chlubit něčím nepřiměřeným, ale jen v mezích působiště,...
2. Korintským 10:15...přišli jako první! Nechceme se nemístně chlubit prací druhých. Naopak doufáme, že jak vaše víra...
2. Korintským 10:16...evangelium i tam dál za vámi, místo abychom se chlubili tím, co je hotové v cizím působišti. "Kdo se...
2. Korintským 10:17...tím, co je hotové v cizím působišti. "Kdo se chlubí, chlub se v Hospodinu." Důvěryhodný přece není ten,...
2. Korintským 11:18...Pánova pověření, ale jako blázen. Když se mnozí chlubí tak tělesně, pochlubím se i . Vy, takoví mudrci,...
2. Korintským 11:21...sílu nemám. Čím se však někdo tak troufale chlubí - teď mluvím jako blázen - na to si troufám i ....
2. Korintským 11:30...někdo hřeší, nesžírám se snad? Když se musím chlubit, pochlubím se svými slabostmi. Bůh a Otec Pána...
2. Korintským 12:1...dolů v koši, a tak jsem mu utekl. Musím se chlubit, i když to není prospěšné. Přejdu tedy k viděním a...
2. Korintským 12:5...člověk ani nemůže vypovědět. Tímto se tedy budu chlubit, ale sám sebou se chlubit nehodlám, jedině snad...
2. Korintským 12:9...uprostřed slabosti." Milerád se tedy budu chlubit svými slabostmi, aby na mně spočívala Kristova moc....
Galatským 6:4... Každý posoudí své vlastní jednání; se pak chlubí jen sám sobě a nesrovnává se s druhými. Každý musí...
Galatským 6:14...mohli pochlubit vaším tělem. se však nechci chlubit vůbec ničím - kromě kříže našeho Pána Ježíše Krista...
Filipským 3:3...smyslu máme totiž my, kdo sloužíme Bohu duchemchlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na tělo. Vždyť...
2. Tesalonickým 1:4...lásky k druhým. Sami se vámi v Božích církvích chlubíme - vaší vytrvalostí a věrností ve všech...
Jakub 4:16...Pán a budeme živí, uděláme to či ono." Vy se ale chlubíte ve své namyšlenosti. Všechno takové chlubení je...
Zjevení 18:7...namíchala, namíchejte dvojnásob! Nakolik se chlubila, nakolik hýřila, tolik dejte muk a kvílení....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |