Chlouba

Hledám varianty 'chlouba' [ chlouby (6) chloubu (4) chloubou (12) chloubo (1) chloubě (3) chlouba (7) ]. Nalezeny 32 verše.
Deuteronomium 10:21...přimkni a v jeho jménu přísahej. To on je tvou chloubou, to on je tvůj Bůh! Na vlastní oči jsi viděl, jak...
Deuteronomium 33:15...slunce, nejlepší úrodou všech měsíců, největší chloubou hor odvěkých, nejlepšími dary věčných pahorků,...
2. Letopisů 25:19...si: Vida, porazil jsem Edoma! Srdce se ti dme chloubou. Raději ale zůstaň doma! Proč si říkáš o neštěstí?...
Žalmy 47:5...položil pohany. Naše dědictví nám přidělilchloubu Jákoba, jehož si oblíbil. séla Vznáší se Bůh...
Žalmy 109:1... Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Bože,  chloubo, přeruš své mlčení! Ústa si na otvírají zrádci...
Přísloví 20:29...opatrují krále, jeho trůn podpírá laskavostChloubou mládenců je jejich síla, ozdobou starců šediny....
Izaiáš 4:2...výhonek nádherný a slavný a plod země bude chloubou a ozdobou pro ty z Izraele, kteří vyváznou. Kdo...
Izaiáš 10:16... sešle na jejich vypasence úbytě a pod jejich chloubou zapálí plamen nejprudší. Světlo Izraele se stane...
Izaiáš 13:19...nad dětmi. Babylon, to věhlasné království, ta chlouba a sláva Chaldejských, dopadne jako Bohem rozvrácená...
Izaiáš 22:18...míč, zakutálí do širé krajiny. Tam umřeš i s chloubou svých vozů - domu svého pána jsi dělal ostudu! Z...
Izaiáš 22:23...ho jako hřeb v pevné zdi a stane se trůnem chlouby svého otcovského domu. Na něm bude viset všechna...
Izaiáš 28:1...na svaté hoře v Jeruzalémě. Běda koruně chlouby efraimských opilců, květu, který zvadne i přes svou...
Izaiáš 28:3...svou pěstí to město k zemi porazí! Koruna chlouby efraimských opilců bude zašlapána pod nohy. Květ,...
Izaiáš 41:16...budeš v Hospodinu radovat, Svatý izraelský bude chlouba tvá. Chudí a ubozí marně vodu hledají s jazykem...
Izaiáš 60:15...skrze tebe nikdo nechodil, způsobím, abys věčnou chloubou byla, všem pokolením budeš radostí. Mléko národů...
Jeremiáš 13:20...Kde máte stádo vám svěřené, ovce, jež byly vaší chloubou? Co řekneš, ti určí za vládce ty, jež sis...
Jeremiáš 48:2...ta pevnost bude troskou hanebnou. Moábu žádná chlouba nezbyla, v Chešbonu se na něj chystá pohroma:...
Jeremiáš 51:41...a beránky. Ach, jak byl ten Šešak lapen, jak chloubu světa dobyli? Jak mohl být tak zpustošen Babylon...
Ezechiel 24:25... kdy je zbavím jejich pevnosti, jejich radostichlouby, potěchy jejich očí a tužby jejich duší, vezmu jim...
Ezechiel 25:9...' proto teď zpřístupním moábské srázy počínaje chloubou země, hraničními městy Bet-ješimot, Baal-meon a...
Římanům 3:27...toho, kdo věří v Ježíše. Kde je tedy chlouba? Byla vyloučena. Jakým zákonem? Snad skutků? Nikoli...
1. Korintským 15:31...každým okamžikem podstupujeme nebezpečí? Při chloubě, kterou mám ve vás v Kristu Ježíši, našem Pánu,...
2. Korintským 1:12...nám byl udělen díky modlitbám tolika lidí. Naší chloubou je svědectví našeho svědomí, že jsme na světě a...
2. Korintským 1:14...zčásti), že v den Pána Ježíše budeme vaší chloubou právě tak jako vy naší. V této jistotě jsem k vám...
2. Korintským 7:14...vám všechno říkali pravdivě, tak se také naše chlouba před Titem ukázala pravdivou. Přetéká k vám láskou,...
2. Korintským 8:24...všech církví důkaz své lásky a oprávněnosti naší chlouby vámi. Je vlastně zbytečné, abych vám psal o této...
2. Korintským 9:3...tedy zmíněné bratry, aby se ukázalo, že naše chlouba vámi nebyla v tomto ohledu prázdná, ale že jste...
2. Korintským 9:4... jak jsem říkal. Nerad bych, abychom se za tu chloubu museli stydět (o vás ani nemluvě), kdyby se mnou...
2. Korintským 11:10... Jakože je při mně pravda Kristova, o tuto svou chloubu se v celém Řecku nedám připravit. Proč? Protože vás...
2. Korintským 11:12... kteří se nám pod nějakou záminkou chtějí ve své chloubě podobat. Takoví rádoby apoštolové jsou ve...
Filipským 1:26...ve víře tu s vámi všemi zůstanu, aby vaše chlouba v Kristu Ježíši díky mně ještě vzrostla, se k...
1. Tesalonickým 2:19... Co jiného je naše naděje, radost a koruna chlouby než právě vy před tváří našeho Pána Ježíše při jeho...

Slova obsahující chlouba: chlouba (7) vychloubační (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |