Chlebové

Hledám varianty 'chlebové' [ chleby (48) chlebů (43) chlebu (5) chlebový (2) chlebovou (1) chlebového (1) chlebové (3) chlebem (22) chleba (67) ]. Nalezeny 184 verše.
Genesis 18:5...nohy a odpočinete si pod stromem. Přinesu kousek chleba a posilníte se, než půjdete dál. Přišli jste přece...
Genesis 18:6...vezmi tři míry jemné mouky, zadělej těsto a upeč chleba!" Odběhl ke stádu, vzal pěkné útlé tele a dal je...
Genesis 19:3... Vystrojil jim tedy hostinu a napekl nekvašené chleby a oni jedli. Ale než ulehli, obklíčili dům obyvatelé...
Genesis 47:12...Rameses. Tam Josef opatřoval svého otce i bratry chlebem; staral se o celou otcovu rodinu po ty nejmenší....
Genesis 47:17...i za osly. Za všechen jejich dobytek je krmil chlebem po celý rok. A když ten rok uplynul, přišli k němu...
Exodus 12:8...noc budou jíst maso pečené na ohni a nekvašené chleby; budou je jíst s trpkými bylinami. Nejezte z něj nic...
Exodus 12:15...ustanovení. Po sedm dní budete jíst nekvašené chleby; hned první den odstraníte ze svých domů kvas....
Exodus 12:17...k jídlu. Budete zachovávat svátek nekvašených chlebů, neboť právě toho dne jsem vyvedl vaše zástupy z...
Exodus 12:18...dne téhož měsíce budete jíst nekvašené chleby. Po sedm dní se ve vašich domech nenajde kvas....
Exodus 12:20...ve všech svých příbytcích budete jíst nekvašené chleby." Mojžíš tedy svolal všechny stařešiny Izraele a...
Exodus 12:39... které vynesli z Egypta, pak napekli nekvašené chlebové placky, protože ještě nevykynulo. Byli totiž z...
Exodus 13:6...tento obřad: Po sedm dní budeš jíst nekvašené chleby a sedmého dne bude Hospodinova slavnost. Po sedm dní...
Exodus 13:7...slavnost. Po sedm dní se budou jíst nekvašené chleby. Nevyskytne se u tebe nic kvašeného, na celém tvém...
Exodus 16:12...‚Za soumraku budete jíst maso a ráno se nasytíte chlebem, abyste poznali, že jsem Hospodin, váš Bůh."...
Exodus 23:15...slavit slavnost. Zachovávej Slavnost nekvašených chlebů. Po sedm dní jez nekvašené chleby, jak jsem ti...
Exodus 23:25...Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu i tvé vodě. Z tvého středu odejmu nemoc. Ve tvé zemi...
Exodus 25:30...zlata. A na ten stůl budeš přede mne stále klást chleby předložení." "Dále vyrobíš svícen z čistého zlata....
Exodus 29:23... který je před Hospodinem, vezmeš jeden pecen chleba, jeden chlebový bochánek zadělaný olejem a jednu...
Exodus 29:32...do Stanu setkávání jíst maso z toho beranachlebem, který je v koši. Budou to jíst jen ti, kdo byli...
Exodus 29:34... Jestliže z masa oběti pověření nebo z toho chleba něco zůstane do rána, spálíš ty zbytky na ohni....
Exodus 34:18...si sochy bohů. Zachovávej Slavnost nekvašených chlebů. Po sedm dní jez nekvašené chleby, jak jsem ti...
Exodus 34:28...čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Byl tam bez chleba a bez vody. Slova smlouvy, totiž Desatero, zapsal na...
Exodus 35:13...oponu, stůl, jeho tyče a všechno náčiníchleby předložení, svícen, jeho náčiní a kahany, olej ke...
Exodus 39:36...tyče a slitovnici, stůl a všechno jeho náčiníchleby předložení, svícen z čistého zlata, jeho uspořádané...
Exodus 40:23...postavil stůl a před Hospodinem na něm uspořádal chleby, jak mu Hospodin přikázal. Naproti stolu, na jižní...
Leviticus 8:26...Hospodinem, vzal jeden nekvašený bochánek, jeden chlebový bochánek zadělaný olejem a jednu placku a položil...
Leviticus 8:31...u vchodu do Stanu setkávání a tam ho sněztechlebem, který je v koši pověření, jak jsem přikázal: ‚Áron...
Leviticus 8:32...‚Áron a jeho synové je budou jíst.' Co z masachleba zbude, spálíte. Po sedm dní neodejdete od vchodu do...
Leviticus 23:6...téhož měsíce bude Hospodinův Svátek nekvašených chlebů. Po sedm dní budete jíst nekvašené chleby. Prvního...
Leviticus 23:17...příbytků přinesete jako prvotiny Hospodinu dva chleby pozvedání; budou ze dvou desetin efy jemné mouky...
Leviticus 23:18...desetin efy jemné mouky pečené s kvasem. S tím chlebem přinesete sedm ročních beránků bez vady, jednoho...
Leviticus 23:20...beránky jako pokojnou oběť. Kněz je pak spoluchleby prvotin a se dvěma beránky zvedáním nabídne...
Leviticus 24:7...každý sloupec polož čisté kadidlo, aby bylo na chlebu jako památeční díl, jako ohnivá oběť Hospodinu. Vždy...
Leviticus 26:26...vydáni do rukou nepřítele. vás odříznu od chleba, deset žen bude péci chléb v jedné peci a odváží vám...
Numeri 4:7... Potom prostřou přehoz z modré látky na stole chlebů předložení a na něj rozloží mísy, pohárky, číše a...
Numeri 9:11...dne druhého měsíce. beránka s nekvašenými chleby a s trpkými bylinami. z něj nenechají nic do rána...
Numeri 11:8...drtili v moždíři, vařili v hrnci nebo z pekli chlebové placky. Chuť měla šťavnatou jako čerstvý olej....
Numeri 14:9...Lidu země se nebojte, zhltneme je jako sousto chleba! Jejich záštita je opustila, ale s námi je Hospodin;...
Numeri 28:17...pak bude slavnost. Po sedm dní jezte nekvašené chleby. Prvního dne mějte svaté shromáždění; nedělejte...
Deuteronomium 8:3...ty ani tví otcové, aby ti dal poznat, že nejen chlebem bude člověk živ, ale vším, co vychází z...
Deuteronomium 9:9...jsem na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí bez chleba a bez vody. Tehdy mi Hospodin dal dvě kamenné desky...
Deuteronomium 9:18...jako předtím - čtyřicet dní a čtyřicet nocí bez chleba a bez vody. To pro všechen váš hřích, jenž jste...
Deuteronomium 16:8...zpátky domů. Po šest dní budeš jíst nekvašené chleby. Sedmého dne pak bude svátek Hospodina, tvého Boha:...
Deuteronomium 16:16... které si on vyvolil: při Slavnosti nekvašených chlebů, při Slavnosti týdnů a při Slavnosti stánků. Nikdo...
Deuteronomium 23:5...shromáždění, protože vám nevyšli naprotichlebem a vodou, když jste táhli z Egypta. Namísto toho si...
Jozue 5:11...pláních Hod beránka. Druhého dne jedli nekvašené chleby a téhož dne i pražené zrní z úrody země. Toho dne...
Soudců 6:19..." Gedeon šel domů a připravil kůzle a nekvašené chleby z jedné efy mouky. Maso vložil do koše, vývar nalil...
Soudců 6:20...něj. Hospodinův anděl mu řekl: "Vezmi masochleby a polož je zde na skálu. Vývar vylij." A když to...
Soudců 6:21...měl v ruce, a dotkl se jejím koncem masachlebů. Ze skály vyšlehl oheň a maso i chleby pohltil....
Soudců 7:13... jak se na midiánský tábor valil pecen ječného chleba. Dostal se ke stanu a vrazil do něj tak, že ho...
Soudců 8:5...Sukotu: "Prosím, dejte mým mužům nějaké pecny chleba. Pronásleduji midiánské krále Zebacha a Calmunu a ...
Soudců 8:6...a Calmunu v hrsti, že máme tvému vojsku dávat chleba?" " mi Hospodin vydá Zebacha a Calmunu do rukou,"...
Soudců 8:15...v hrsti, že máme tvým vyčerpaným mužům dávat chleba?'" Pak ty stařešiny města vzal a dal Sukotským za...
Růt 2:14...čas k jídlu, řekl Boáz: "Pojď sem, vezmi si chleba a namáčej si sousta ve víně." Přisedla si tedy k...
1. Samuel 2:36...mu půjde poklonit za kousek stříbra, za bochník chleba a řekne: ‚Zařaď , prosím, někam mezi kněží, mám...
1. Samuel 10:3... Jeden ponese tři kůzlata, druhý tři pecny chleba a třetí džbán vína. Pozdraví , dají ti dva chleby...
1. Samuel 10:4...a třetí džbán vína. Pozdraví , dají ti dva chleby a ty je od nich přijmeš. Přijdeš na Gibeat-elohim,...
1. Samuel 17:17...bratřím tady efu praženého zrní a těchto deset chlebů a běž to odnést do tábora svým bratrům. Tady těch...
1. Samuel 21:4...se sejdeme. Takže, co máš po ruce? Dej mi pět chlebů anebo co se najde." "Obyčejný chléb nemám,"...
1. Samuel 21:7...dal svatý chléb, protože tam jiný nebyl, pouze chleby předložení odebrané z Hospodinovy přítomnosti, aby...
1. Samuel 25:11... kteří utíkají od svých pánů. To mám vzít svůj chleba, svou vodu a maso, které jsem připravil pro své...
1. Samuel 25:18...že s ním není řeč." Abigail rychle vzala dvě stě chlebů, dva měchy vína, pět připravených ovcí, pět měr...
1. Samuel 28:24... vzala mouku, zadělala a napekla z nekvašené chleby. Potom to nabídla Saulovi a jeho služebníkům....
2. Samuel 3:29... kulhající o holi, padlý mečem nebo nemající na chleba!" Tak tedy Joáb a jeho bratr Abišaj zavraždili...
2. Samuel 3:35..." Bůh potrestá a ještě mi přidá, okusím-li chleba nebo cokoli jiného před západem slunce!" Všechen lid...
2. Samuel 6:19...Izraele, muže i ženy, každého jedním pecnem chleba, jedním datlovým a jedním rozinkovým koláčem....
2. Samuel 16:1... se dvěma osedlanými osly a na nich dvě stě chlebů, sto sušených hroznů, sto kusů letního ovoce a měch...
2. Samuel 16:2...k jízdě pro královský dům," odpověděl Cíba, "chleba s ovocem je k jídlu pro mládence a víno je k pití,...
1. Královská 7:48...Hospodinův chrám: zlatý oltář, zlatý stůl pro chleby předložení, pět svícnů z ryzího zlata napravo a pět...
1. Královská 14:3... že budu králem tohoto lidu. Vezmi s sebou deset chlebů, koláče a džbán medu a jdi za ním. On ti oznámí, co...
1. Královská 17:11... zavolal za : "Přines mi prosím také kousek chleba." Na to mu odpověděla: "Jakože je živ Hospodin, tvůj...
1. Královská 17:13...udělej, cos řekla, ale nejdřív mi z toho připrav chlebovou placku a dones mi ji. Potom připravíš jídlo sobě...
1. Královská 19:6...a jez!" Rozhlédl se tedy a hle - u hlavy  chlebové placky a džbán vody. Najedl se, napil a znovu...
1. Královská 22:27...Tohoto muže vsaďte do vězení a odměřujte mu chleba a vodu, dokud se v pořádku nevrátím.'" Michajáš ale...
2. Královská 4:42...Božímu muži prvotiny své úrody - dvacet ječných chlebů a snopek obilí. Elíša řekl: "Dej to lidem, se...
2. Královská 18:32...podobné vaší, do země obilí a moštu, země chleba a vinic, země oliv a medu. Žijte, neumírejte!...
1. Letopisů 9:32...Někteří jejich bratři ze synů Legatových dbalichleby předložení, připravované na každou sobotu. Další...
1. Letopisů 16:3...všechny Izraelce, muže i ženy, každého bochníkem chleba, datlovým a rozinkovým koláčem. Určil také levity,...
1. Letopisů 23:29...povinností u Božího domu. Měli se staratchleby předložení, o jemnou mouku pro moučné oběti, o...
2. Letopisů 2:3...před jeho tváří, k ustavičnému předkládání chlebů a k zápalným obětem ráno i večer, o sobotách a...
2. Letopisů 4:19...vybavení pro Boží chrám: zlatý oltář, stoly pro chleby předložení, svícny s kahánky z ryzího zlata ke...
2. Letopisů 8:13...a pro tři výroční slavnosti - Svátek nekvašených chlebů, Svátek týdnů a Svátek stánků. Podle pořádku svého...
2. Letopisů 13:11...obětí a vonného kadidla. Předkládají mu chleby na neposkvrněném stole a večer co večer zažehují...
2. Letopisů 18:26...Tohoto muže vsaďte do vězení a odměřujte mu chleba a vodu, dokud se v pořádku nenavrátím.'" Michajáš...
2. Letopisů 30:13...druhém měsíci zúčastnili Slavnosti nekvašených chlebů. Celé to veliké množství nejdříve zbořilo...
2. Letopisů 30:21...radostí slavili sedmidenní Slavnost nekvašených chlebů. Kněží a levité každý den chválili Hospodina...
2. Letopisů 35:17...Hod beránka i sedmidenní Slavnost nekvašených chlebů. Takovýto Hod beránka se nekonal od dob proroka...
Ezdráš 6:22... Po sedm dní šťastně slavili Svátek nekvašených chlebů, neboť je Hospodin obšťastnil, když jim naklonil...
Nehemiáš 10:34...třetinu šekelu ročně na dílo Božího domu: na chleby předložení, na pravidelné oběti moučné i zápalné o...
Nehemiáš 13:2...Moábců, protože synům Izraele nevyšli naprotichlebem a vodou. Namísto toho si najali Balaáma, aby je...
Job 3:24...a jehož Bůh ze všech stran obklíčil? Mým denním chlebem je teď jen sténání, můj nářek proudí jako potoky....
Job 22:7...plášť, žíznivému jsi vodu nedával a hladovému chleba odpíral. ‚Mocnému přece patří svět, uznávaní se v...
Job 27:14... I kdyby měl spoustu dětí, všechny čeká mečchlebem jeho ratolesti nenasytí se. Pozůstalé po něm pohřbí...
Job 28:5...na laně, kde není živáčka. Země na povrchu skýtá chleba, v jejích hlubinách však sálá žár. Safír se ukrývá v...
Žalmy 78:20...sice do skály, mohutným potokem vody tryskalychleba nám ale dát jistě neumí, může snad svému lidu maso...
Žalmy 78:25... dal jim nebeské obilí! Lidé okusili andělský chleba, poslal jim jídla dosyta! Východní vítr na nebi vát...
Žalmy 80:6...svého lidu s hněvem odmítat? Nakrmil jsi je chlebem pláče, kalich slz plný jsi jim vypít dal. U našich...
Žalmy 102:10...blázna mají , jsem pro nadávka! Vždyť jako chleba popel polykám, do svého nápoje slzy přidávám! To...
Žalmy 105:16...Když potom přivolal na zem hlad a odřízl je od chleba, poslal před nimi jistého Josefa, jehož prodali jako...
Žalmy 105:40...Na jejich žádost dal jim křepelky, sytil je svým chlebem nebeským. Otevřel skálu, vody vytryskly, proudem se...
Žalmy 132:15...jsem! Štědře požehnám jeho zásoby, jeho chudé chlebem nasytím, jeho kněží obléknu spasením, jeho věrní...
Přísloví 4:17... nemohou spát, než někoho podrazí. Takoví se chlebem darebáctví živí, opájejí se vínem násilí! Stezka...
Přísloví 6:26...nenech polapit. Za nevěstku se platí i bochníkem chleba, cizoložnice však vzácnou duši uloví! Může muž ukrýt...
Přísloví 12:9...služebníka, než tvářit se důležitě a nemít na chleba. Spravedlivý cítí i s dobytčetem, srdce darebáků je...
Přísloví 12:11...je ale bezcitné. Kdo obdělává pole, nasytí se chlebem, kdo ztratil rozum, honí vidiny. Darebák závidí...
Přísloví 17:1...je však od Hospodina. Lepší je suchý kus chleba v klidu než dům plný masa a sváru. Chytrý sluha bude...
Přísloví 22:9...pomine. Požehaný je ten, kdo je štědrý; i o chleba se dělí s chudákem. Vyžeň drzouna a zmizí rozepře -...
Přísloví 28:19... náhle upadne. Kdo obdělává pole, nasytí se chlebem, bídy se nasytí, kdo honí vidiny. Věrného člověka...
Přísloví 28:21... Stranit někomu jistě dobré není; i pro kus chleba se mnohý proviní. Lakomec štve se za majetkem, neví,...
Přísloví 31:27...vlídnosti. Na chod svého domu dohlíží, nesytí se chlebem zahálky. Její synové vstoje dobrořečí, její...
Izaiáš 3:7...přísahat: " přece nemám žádný lék! Nemám doma chleba ani plášť, nedělejte vůdcem nad lidem!" Jeruzalém...
Izaiáš 21:14...Vy, kteří žijete v Temě, vítejte uprchlíky chlebem! Prchají přece před mečem, před taseným mečem, před...
Izaiáš 33:16...a skálopevný bude jeho hrad, takový bude mít chleba dostatek a voda mu nikdy chybět nebude. Krále v jeho...
Izaiáš 36:17...podobné vaší, do země obilí a moštu, země chleba a vinic. Nenechte se od Ezechiáše podvádět, když...
Izaiáš 44:15...- kus z něho vezme a hřeje se, kusem zatopíchleba upeče, z kusu pak dělá boha, jemuž klaní se, zhotoví...
Izaiáš 44:19...si: "Půlku jsem spálil na ohni, upekl jsem si chleba na uhlí, pekl jsem maso a nasytil se jím. To mám teď...
Jeremiáš 37:21... Každý den mu tam dávali z pekařské ulice placku chleba, dokud nedošel všechen chléb ve městě. Tak se...
Pláč 1:11...nesmějí!" Všechen její lid sténá a žebráchleba. Své drahé dali za něco k jídlu, aby se udrželi...
Pláč 4:4... Kojenci na patro se lepí jazyk vyprahlý; o chleba prosí malé děti, a nikdo se s nimi nedělí. Ti, kdo...
Pláč 5:6... Třeseme si rukou s Egyptem i s Asýrií - kvůli chlebu. Naši otcové hřešili; jsou pryč a my neseme jejich...
Ezechiel 4:16...člověčí," řekl mi ještě, "odříznu Jeruzalém od chleba. Budou jíst na příděl a v úzkostech. I vodu budou...
Ezechiel 4:17...ji budou v hrůze, protože bude takový nedostatek chleba a vody. Jeden jako druhý budou zděšeni a budou...
Ezechiel 5:16... Naložím vám hladu víc a víc a odříznu vás od chleba. Pošlu na vás hladomor a dravou zvěř, která ...
Ezechiel 14:13...nevěrná, vztáhl bych na ni ruku a odřízl ji od chleba, poslal bych na ni hlad a vyhladil z lidi i...
Ezechiel 45:21...sedm dní této slavnosti se budou jíst nekvašené chleby. Toho dne vládce přinese za sebe i za všechen lid...
Amos 4:5...oběti a každé tři dny desátky. Palte kvašené chleby jako oběť vděčnosti a hlučně pokřikujte o své...
Amos 7:12...vidoucí, a utíkej do Judska! Tam si vydělávej na chleba, prorokuj si tam. V Bet-elu ale víckrát...
Amos 8:11...Hospodin, kdy na zem pošlu hlad - ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, ale po slyšení Hospodinových slov...
Ageus 2:12...pláště posvěcené maso a tím cípem by se dotkl chleba, kaše, vína, oleje nebo jakéhokoli jídla, posvětí se...
Matouš 4:3...Boží Syn, řekni tomuto kamení, se proměníchleby." On však odpověděl: "Je psáno: ‚Nejen chlebem bude...
Matouš 4:4...v chleby." On však odpověděl: "Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z...
Matouš 12:4...hlad? Jak vešel do Božího domu a jedl posvátné chleby předložení, které nesměl jíst on ani jeho muži, ale...
Matouš 14:17...najíst." "Nic tu nemáme," namítli, "jen pět chlebů a dvě ryby." "Přineste mi je," řekl jim...
Matouš 14:19... Nechal zástup posadit na trávě, vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal, lámal a dával...
Matouš 15:33...vyčerpáním." "Kde v téhle pustině vezmeme tolik chleba?" namítli učedníci. "Jak bychom mohli nasytit takový...
Matouš 15:34...bychom mohli nasytit takový zástup?" "Kolik máte chlebů?" zeptal se Ježíš. "Sedm - a pár malých rybek,"...
Matouš 15:36...nechal zástupy posadit na zem, vzal těch sedm chlebů a ty ryby, vzdal díky, lámal a dával učedníkům a...
Matouš 16:5...na druhý břeh, zjistili, že zapomněli vzít chleba. Ježíš jim řekl: "Dejte pozor, varujte se kvasu...
Matouš 16:7...se tedy mezi sebou: "Vždyť jsme s sebou žádný chleba nevzali." Ježíš to ale věděl, a tak řekl: "Proč se...
Matouš 16:8...se spolu dohadujete, vy malověrní, že nemáte chleba? Copak ještě nechápete? Nevzpomínáte si na těch pět...
Matouš 16:9...ještě nechápete? Nevzpomínáte si na těch pět chlebů pro pět tisíc, a kolik jste nasbírali košů? Ani na...
Matouš 16:10... a kolik jste nasbírali košů? Ani na těch sedm chlebů pro ty čtyři tisíce, a kolik jste nasbírali košů?...
Matouš 16:11...košů? Jak to, že nechápete, že jsem nemluvilchlebu? Varujte se farizejského a saducejského kvasu!"...
Matouš 16:12...pochopili, že jim neřekl, aby se vyvarovali chlebového kvasu, ale farizejského a saducejského učení....
Matouš 26:17...aby jim ho vydal. Prvního dne Svátku nekvašených chlebů přišli za Ježíšem učedníci s otázkou: "Kde ti máme...
Marek 2:26...Abiatara vešel do Božího domu a jedl posvátné chleby předložení, které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a...
Marek 6:37..."Vy jim dejte najíst." "To máme jít nakoupit chleba za dvě stě denárů a dát jim najíst?" namítli. "Kolik...
Marek 6:38...denárů a dát jim najíst?" namítli. "Kolik máte chlebů?" řekl jim. "Jděte se podívat." Když to zjistili,...
Marek 6:41...ve skupinách po stu a po padesáti, vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal, lámal ty...
Marek 6:43... Potom sebrali dvanáct košů plných kousků chleba a ryb. A ty chleby jedlo pět tisíc mužů...
Marek 6:44...dvanáct košů plných kousků chleba a ryb. A ty chleby jedlo pět tisíc mužů. Hned potom přiměl své učedníky...
Marek 6:52...úžasem. Nepochopili totiž nic ohledně těch chlebů; jejich srdce bylo tvrdé. A když se přeplavili,...
Marek 7:2...u Ježíše a uviděli některé jeho učedníky jíst chlebynečistýma' (to jest neumytýma) rukama. Farizeové a...
Marek 7:27..."Napřed nech najíst děti. Není správné vzít chleba dětem a hodit ho psům." Ona však odpověděla: "Ano,...
Marek 8:5...učedníci. "Vždyť je tu pustina!" "Kolik máte chlebů?" zeptal se jich. "Sedm," odpověděli. Nechal tedy...
Marek 8:6...tedy zástup posadit na zem, vzal těch sedm chlebů, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům, aby je...
Marek 8:16..." Začali se tedy mezi sebou dohadovat, že nemají chleba. Ježíš to ale věděl, a tak jim řekl: "Proč se...
Marek 8:17... a tak jim řekl: "Proč se dohadujete, že nemáte chleba? Ještě nechápete a nerozumíte? Ještě máte tvrdé...
Marek 8:19... si nevzpomínáte? Když jsem nalámal pět chlebů pěti tisícům, kolik plných košů nalámaných kousků...
Marek 8:20..."Dvanáct," odpověděli. "A co těch sedm chlebů pro čtyři tisíce? Kolik plných košů nalámaných...
Marek 14:1...dva dny před Velikonocemi a Svátkem nekvašených chlebů. Vrchní kněží se znalci Písma hledali způsob, jak by...
Marek 14:12...by jim ho vydal. Prvního dne svátku nekvašených chlebů, kdy se obětuje velikonoční beránek, se ho učedníci...
Lukáš 4:3...Boží Syn, řekni tomuto kameni, se proměníchleba." Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: ‚Nejen chlebem bude...
Lukáš 4:4...v chleba." Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ.'" Potom ho ďábel odvedl vzhůru a v...
Lukáš 6:4...hlad? Jak vešel do Božího domu a vzal posvátné chleby předložení, které nesmí jíst nikdo kromě samotných...
Lukáš 9:13...jim: "Vy jim dejte najíst." "Nemáme víc než pět chlebů a dvě ryby," namítli. "Ledaže bychom šli a všem těm...
Lukáš 9:16...to udělali a všechny posadili, vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal je, lámal a...
Lukáš 11:5...o půlnoci s prosbou: ‚Příteli, půjč mi tři chleby - navštívil přítel, který je na cestách, a nemám,...
Lukáš 22:1...do chrámu. Blížil se Svátek nekvašených chlebů, zvaný také Velikonoce. Vrchní kněží a znalci Písma...
Lukáš 22:7...někde mimo zástup. Tak přišel Den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit beránek. Ježíš poslal Petra a...
Lukáš 24:35...na cestě a jak se jim dal poznat při lámání chleba. Zatímco o tom mluvili, stanul uprostřed nich Ježíš....
Jan 6:5...takový zástup, zeptal se Filipa: "Kde nakoupíme chleby, aby se ti lidé najedli?" (To ovšem řekl, aby ho...
Jan 6:7...udělat.) Filip mu odpověděl: "Nestačilo by nám chleba ani za dvě stě denárů, aby se na každého dostalo...
Jan 6:9...řekl: "Je tu jeden chlapec, který pět ječných chlebů a dvě rybky. Ale co je to pro tolik lidí?" Ježíš...
Jan 6:11...v počtu asi pěti tisíc mužů. Ježíš vzal ty chleby, vzdal díky a rozdával sedícím; také ryb rozdal,...
Jan 6:13...naplnili dvanáct košů kousky z těch pěti ječných chlebů, které zbyly po těch, kdo jedli. Když lidé viděli,...
Jan 6:26... že jste viděli zázraky, ale že jste jedli ty chleby a byli jste nasyceni. Neusilujte o pomíjející pokrm,...
Skutky 2:42...v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách. Všechny naplnila posvátná úcta a...
Skutky 12:3...i Petra. (Bylo to během Svátku nekvašených chlebů.) Když se ho zmocnil, dal ho zavřít do vězení a...
Skutky 20:6...Troadě na nás, kteří jsme po Svátku nekvašených chlebů vypluli z Filip. Během pěti dnů jsme dorazili k nim...
Skutky 20:7...jsme se prvního dne po sobotě sešli k lámání chleba, Pavel k nim mluvil, a protože se druhý den chystal...
1. Korintským 5:8...kvasu špatnosti a ničemnosti, ale s nekvašenými chleby upřímnosti a pravdy. V dopisu jsem vám napsal,...
1. Korintským 11:28... každý sám sebe prověří, než bude jíst z toho chleba a pít z toho kalichu. Kdo totiž a pije, aniž by...
Židům 9:2...první části, zvané svatyně, byl svícen, stůlchleby předložení. Za oponou pak byla druhá část, zvaná...

Slova obsahující chlebové: chlebové (3) chlebového (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |