Chlapce

Hledám varianty 'chlapce' [ chlapec (43) chlapče (2) chlapcům (2) chlapců (1) chlapci (12) chlapcem (3) chlapce (36) ]. Nalezeno 95 veršù.
Genesis 21:12...syna. Bůh ale Abrahamovi řekl: "Netrap se kvůli chlapci ani kvůli své děvečce. Poslechni Sáru ve všem, co...
Genesis 21:18...uslyšel chlapcův hlas tam, kde je. Vstaň, vezmi chlapce a postarej se o něj, protože z něj učiním veliký...
Genesis 21:19...vody. Šla tedy, naplnila měch vodou a dala chlapci napít. Bůh pak byl s chlapcem a ten rostl. Bydlel...
Genesis 21:20...měch vodou a dala chlapci napít. Bůh pak bylchlapcem a ten rostl. Bydlel na poušti a stal se z něj...
Genesis 22:5...svým služebníkům: "Zůstaňte tu s oslem. chlapec půjdeme tam, pokloníme se Bohu a vrátíme se k...
Genesis 22:12..."Zde jsem," odpověděl. "Nevztahuj ruku na chlapce!" řekl on. "Nic mu nedělej! jsem poznal, že jsi...
Genesis 25:27...je Rebeka porodila, bylo Izákovi šedesát letChlapci vyrostli a Ezau se stal mužem znalým lovu, mužem...
Genesis 43:8...tehdy svému otci Izraelovi navrhl: "Pošli toho chlapce se mnou. Nech nás vstát a jít, zůstaneme naživu...
Genesis 44:22...na vlastní oči.' Odpověděli jsme: ‚Pane, ten chlapec nemůže opustit svého otce. Když ho opustí, otec...
Genesis 44:30...mohu přijít ke tvému služebníku, svému otci, bez chlapce, na němž on lpí celou duší? uvidí, že s námi...
Genesis 44:31... na němž on lpí celou duší? uvidí, že s námi chlapec není, zemře. Tak přivedeme šediny tvého služebníka,...
Genesis 44:32...do hrobu. Pane můj, osobně jsem se za toho chlapce svému otci zaručil. Řekl jsem: ‚Nepřivedu-li ho k...
Genesis 44:33... tu mohu zůstat jako tvůj otrok místo toho chlapce, a chlapec prosím odejde se svými bratry! Jak...
Genesis 44:34...Jak bych se mohl ke svému otci vrátit bez chlapce? Což bych se mohl dívat na neštěstí, jež by mého...
Genesis 48:16... ze všeho zlého vykoupil, nechť požehná těmto chlapcům. Nechť jméno díky nim dál zní, tak jako jméno...
Exodus 1:17... jak jim řekl egyptský král, a nechávaly chlapce naživu. Egyptský král si ty porodní báby dal...
Exodus 1:18... "Co to provádíte?" láteřil. "Necháváte chlapce naživu!" Porodní báby faraonovi odpověděly:...
Exodus 2:6... Otevřela ji a hle, bylo tam děťátko - plačící chlapec! Pohnuta soucitem řekla: "To musí být jedno z...
Exodus 2:10...Žena tedy vzala dítě k sobě a kojila je. A když chlapec odrostl, odvedla ho k faraonově dceři a ta ho...
Leviticus 12:2..."Mluv k synům Izraele: Když žena počne a porodí chlapce, bude po sedm dní nečistá, stejně jako v době svého...
Leviticus 12:3...svého pravidelného krvácení. Osmého dne bude chlapec obřezán, ale matčino očišťování od krve potrvá...
Leviticus 12:7...krvácení. Toto je zákon o ženě, která porodila chlapce nebo dívku. Nemůže-li si dovolit jehně, vezme dvě...
Leviticus 27:6...věku od jednoho měsíce do pěti let bude cena za chlapce 5 a za dívku 3 šekely stříbra. Ve věku od šedesáti...
Numeri 31:17...Hospodinovu obec ta rána! Pobijte tedy všechny chlapce. Pobijte i každou ženu, která spala s mužem....
Soudců 8:20...s to vytasit meč, protože se bál; byl to ještě chlapec. Zebach a Calmuna řekli Gedeonovi: "Pojď, udělej to...
Soudců 13:7...víno ani pivo a nejez nic nečistého, protože ten chlapec bude od matčina lůna do své smrti zasvěcen Bohu...
Soudců 13:8... navštíví znovu a poučí nás, co máme dělat s tím chlapcem, který se narodit." Bůh Manoacha vyslyšel a...
Soudců 13:12..." dojde na tvá slova, jak se máme ohledně toho chlapce zařídit? Jak s ním máme nakládat?" Hospodinův anděl...
Soudců 13:24...žena potom porodila syna a dala mu jméno SamsonChlapec rostl a Hospodin mu žehnal. V Machane-dan mezi...
Soudců 16:26... Když ho postavili mezi sloupy, Samson požádal chlapce, který ho vedl za ruku: "Nech sáhnout na sloupy,...
1. Samuel 1:22...výroční oběť a splnit svůj slib, Hana nešla. " chlapce odkojím," řekla svému muži, "přivedu ho před...
1. Samuel 1:24...býčka, efu mouky a džbán vína a odvedla chlapce do Hospodinovy svatyně v Šílu. Bylo to ještě malé...
1. Samuel 1:25...Šílu. Bylo to ještě malé dítě. Býčka porazilichlapce přivedli k Elímu. "Můj pane," řekla Hana, "poslyš...
1. Samuel 2:11...Elkána se pak vrátil domů do Rámy, ale chlapec zůstal u kněze Elího, aby sloužil Hospodinu. Elího...
1. Samuel 2:26... neboť Hospodinova vůle byla, aby zemřeliChlapec Samuel však prospíval, rostl a byl milý jak...
1. Samuel 3:1... někam mezi kněží, mám alespoň co jíst!'"  Chlapec Samuel sloužil pod Elího dohledem Hospodinu. V...
1. Samuel 3:8... volal jsi ," řekl mu. Tehdy Elí pochopil, že chlapce volá Hospodin. Proto Samuelovi řekl: "Jdi spát, a...
1. Samuel 4:21...syna!" Ona však neodpovídala, jako by nevnímalaChlapce pojmenovala Ichabod, Nesláva, neboť řekla: "Sláva...
1. Samuel 16:11...se pak Jišaje zeptal: "To jsou všichni tvoji chlapci?" "Ještě zbývá nejmladší," odpověděl Jišaj. "Pase...
1. Samuel 17:33...tím Filištínem bít," namítl mu Saul. "Jsi ještě chlapec a on je bojovník odmalička." David mu odpověděl:...
1. Samuel 17:42... pohrdavě si ho prohlédl. Byl to přece ještě chlapec, takový pohledný zrzek. "Copak jsem pes, že na ...
1. Samuel 17:55...zeptal se svého vojevůdce Abnera: "Čí syn je ten chlapec, Abnere?" "Jakože jsi živ, králi, nevím," odpověděl...
1. Samuel 17:58...Filištína ještě držel v ruce. "Čípak jsi synchlapče?" zeptal se ho Saul. "Syn tvého služebníka Jišaje...
1. Samuel 20:21...mládence: ‚Běž najít ty šípy.' Jestliže tomu chlapci řeknu: ‚Podívej se, šípy jsou za tebou, přines je'...
1. Samuel 20:22...nehrozí, jakože je živ Hospodin. Pokud ale tomu chlapci řeknu: ‚Podívej se, šípy jsou daleko před tebou' -...
1. Samuel 20:35... jak se dohodli s Davidem. Měl s sebou malého chlapce a tomu řekl: "Běž a hledej šípy, které budu střílet...
1. Samuel 20:36...řekl: "Běž a hledej šípy, které budu střílet." Chlapec se rozběhl a on vystřelil šíp přes něj. Když...
1. Samuel 20:37...se rozběhl a on vystřelil šíp přes něj. Když chlapec dorazil blízko Jonatanova šípu, Jonatan na chlapce...
1. Samuel 20:38...zavolal: "Ten šíp je přece ještě dál!" Potom na chlapce volal: "Rychle, pospěš si, nestůj!" Jonatanův...
1. Samuel 20:39...ten šíp našel a vrátil se ke svému pánovi. Ten chlapec nic netušil. Jen Jonatan a David věděli, o co jde....
1. Samuel 20:40...a David věděli, o co jde. Jonatan pak dal chlapci, který ho provázel, svou zbraň a řekl mu: "Jdi,...
1. Samuel 20:41...a řekl mu: "Jdi, odnes to do města." Jakmile chlapec odešel, od jihu se vynořil David. Padl tváří k zemi...
1. Samuel 25:8...svých mládenců a potvrdí ti to. Prokaž tedy mým chlapcům laskavost, přicházíme přece ve šťastnou chvíli....
2. Samuel 12:16...manželka, a to onemocnělo. David kvůli tomu chlapci hledal Boha. Držel půst a v noci ležel na holé zemi...
2. Samuel 12:18...se mu chlapcovu smrt báli oznámit. "Když ještě chlapec žil," říkali si, "domlouvali jsme mu, ale nechtěl...
2. Samuel 12:19... že si jeho služebníci šeptají, a pochopil, že chlapec zemřel. "Dítě umřelo?" zeptal se svých služebníků....
2. Samuel 12:21... "Co to děláš?" řekli mu jeho služebníci. "Dokud chlapec žil, postil ses a plakal, ale jakmile zemřel, vstal...
2. Samuel 12:22...zemřel, vstal jsi a dal ses do jídla!" "Dokud chlapec žil," odpověděl jim, "postil jsem se a plakal,...
2. Samuel 14:21...Joábem: "Tak dobře, udělám to. Jdi a přiveď mého chlapce Abšaloma zpátky." Joáb padl tváří k zemi, klaněl se...
2. Samuel 18:5...mi s Abšalomem šetrně - vždyť je to můj chlapec!" Celé vojsko slyšelo, jaké příkazy dal král všem...
2. Samuel 18:12... Abišajovi a Itajovi: ‚Dávejte pozor na mého chlapce Abšaloma.' Vždyť bych tím ohrozil vlastní život!...
2. Samuel 18:29...ruce proti mému pánu a králi!" "Je v pořádku můj chlapec Abšalom?" zeptal se král. Achimaac odpověděl: "Když...
2. Samuel 18:32... kdo proti tobě povstali." "Je v pořádku můj chlapec Abšalom?" zeptal se ho král. Habešan odpověděl: "...
1. Královská 11:17...všechny Edomce nevyhladil. Hadad, tehdy ještě chlapec, tenkrát s několika edomskými služebníky svého otce...
1. Královská 14:3...džbán medu a jdi za ním. On ti oznámí, co budechlapcem." Jeroboámova žena udělala, jak řekl. Vypravila se...
1. Královská 14:17...se do Tirsy. Jakmile vkročila na práh domuchlapec zemřel. Pohřbili ho a celý Izrael ho oplakával, jak...
1. Královská 17:21...syna?" Potom se třikrát za sebou položil na chlapce a volal k Hospodinu: "Prosím, Hospodine, Bože můj,...
1. Královská 17:22...vrátí duše!" A Hospodin Eliáše vyslyšel. Do chlapce se vrátila duše, a on ožil. Eliáš ho vzal, snesl ho...
2. Královská 4:1... Teď ale přišel věřitel a chce si oba  chlapce odvést jako otroky!" "Co pro tebe mohu udělat?"...
2. Královská 4:18...porodila syna, přesně jak Elíša řekl. Když chlapec povyrostl, jednoho dne o žních šel za otcem na pole...
2. Královská 4:29...a ani na pozdrav neodpovídej. Mou hůl pak polož chlapci na tvář." Chlapcova matka ale prohlásila: "Jakože...
2. Královská 4:31...vstal a šel s . Gehazi vyrazil napřed. Položil chlapci hůl na tvář, ale ten ani nehlesl, ani se nepohnul....
2. Královská 4:32...se nevzbudil." Když Elíša vešel do domuchlapec ležel mrtvý na lůžku. Elíša šel dovnitř, zavřel se...
2. Královská 4:34...začal se modlit k Hospodinu. Potom vstal a šelchlapci. Položil se na něj, ústa na ústa, oči na oči, dlaně...
2. Královská 4:35... Opět k němu přistoupil a položil se na něj. Tu chlapec kýchl, pak znovu, celkem sedmkrát a nakonec otevřel...
2. Královská 5:14...tělo se uzdravilo - bylo čisté jako tělo malého chlapce! Hned se tedy s celým svým doprovodem vydal zpátky...
2. Královská 8:12...synech Izraele. Jejich opevněná města vypálíšchlapce pobiješ, nemluvňata utlučeš a těhotné rozpářeš."...
Job 3:3...měl den, kdy jsem se narodil, i noc, kdy řekliChlapce jsme počali! Kéž by se zatměl onen den, Bůh na nebi...
Izaiáš 3:4... věštce i zaříkávače. Jako vůdce jim nechám chlapce, bude jim vládnout krutá sběř. Lidé budou...
Jeremiáš 20:15...ten, kdo mému otci oznámil: "Narodil se ti chlapec," a naplnil ho radostí. ten muž skončí tak jako...
Pláč 5:13...ke starcům úctu neměli! Mládenci roztáčejí mlýnchlapci klopýtají pod dřívím. Starci v branách nesedí,...
Joel 4:3... Rozdělili si moji zemi a losovali o můj lidChlapce za nevěstku nabízeli a za víno platili dívkami, aby...
Zachariáš 8:5... jak budou staří. Ulice toho města budou plné chlapců a děvčat, kteří si tam budou hrát. Tak praví...
Matouš 2:16...dal v Betlémě a v celém okolí povraždit všechny chlapce mladší dvou let, podle času, na který se vyptal...
Matouš 17:18..." Ježíš pak tomu démonovi pohrozil a on vyšelchlapec byl v tu chvíli uzdraven. Učedníci později přišli...
Marek 9:20...ho ke mně." A tak ho k němu přivedli. Jakmile ho chlapec uviděl, hned jím ten duch začal zmítat, upadl a...
Marek 9:26...A tak s křikem a velikým zmítáním vyšelChlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že zemřel....
Lukáš 1:80...smrti a přivedl naše nohy na cestu pokoje." Chlapec pak rostl a sílil v duchu a žil na poušti do dne...
Lukáš 2:23... jak je psáno v Hospodinově zákoně: "Každý chlapec otvírající lůno bude zasvěcen Hospodinu," a...
Lukáš 2:40... vrátili se do svého města Nazaretu v GalilejiChlapec pak rostl a sílil, naplňován moudrostí, a Boží...
Lukáš 2:43... Když svátky skončily a oni se vraceli domůchlapec Ježíš zůstal bez vědomí rodičů v Jeruzalémě. V...
Lukáš 7:14...dotkl se már. Nosiči se zastavili. Tehdy řekl: "Chlapče, říkám ti, vstaň!" a ten mrtvý se posadil a začal...
Lukáš 9:42...zmítat. Ježíš okřikl nečistého ducha, uzdravil chlapce a vrátil ho jeho otci. Všichni byli ohromeni Boží...
Jan 6:9... bratr Šimona Petra, mu řekl: "Je tu jeden chlapec, který pět ječných chlebů a dvě rybky. Ale co je...
Skutky 20:12...dlouho mluvil, do rána, kdy odešel. Toho chlapce pak přivedli živého a byli nesmírně potěšeni. My...

Slova obsahující chlapce: chlapce (36) chlapcem (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |