Cherubové

Hledám varianty 'cherubové' [ cheruby (27) cherubům (1) cherubů (15) cherubové (15) cherubem (1) cherubech (4) cherube (1) cheruba (9) cherub (5) ]. Nalezeny 64 verše.
Genesis 3:24...a na východní straně zahrady Eden umístil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu...
Exodus 25:18...a jeden a půl lokte široká. Vytvoříš také dva cheruby. Zhotovíš je z tepaného zlata na obou koncích...
Exodus 25:19...zlata na obou koncích slitovnice: jednoho cheruba na jednom konci a druhého na druhém konci. Uděláte...
Exodus 25:20...ze slitovnice na obou jejích koncíchCherubové mají rozpjatá křídla, jimiž budou zastiňovat...
Exodus 25:22...Tam se s tebou budu setkávat. Z místa mezi oběma cheruby nad slitovnicí, jež přikrývá Truhlu svědectví, s...
Exodus 26:1...látky; necháš na umným způsobem vytkat cheruby. Jeden pruh bude dvacet osm loket dlouhý a čtyři...
Exodus 26:31...ze soukaného kmentu; uděláš ji s umně vetkanými cheruby. Zavěsíš ji na čtyřech sloupech z akáciového dřeva...
Exodus 36:8... purpurové a šarlatové látky s umně vetkanými cheruby. Jeden pruh byl dvacet osm loket dlouhý a čtyři...
Exodus 36:35...ze soukaného kmentu; udělali ji s umně vetkanými cheruby. K udělali čtyři sloupy z akáciového dřeva,...
Exodus 37:7...a jeden a půl lokte široká. Vytvořil také dva cheruby. Zhotovil je z tepaného zlata na obou koncích...
Exodus 37:8...zlata na obou koncích slitovnice: jednoho cheruba na jednom konci a druhého cheruba na druhém konci....
Exodus 37:9...ze slitovnice na obou jejích koncíchCherubové měli rozpjatá křídla, jimiž zastiňovali...
Numeri 7:89...hlas, jenž k němu promlouval z místa mezi dvěma cheruby nad slitovnicí ležící na Truhle svědectví; tak k...
1. Samuel 4:4...Truhlu smlouvy Hospodina zástupů trůnícího na cherubech. S Truhlou Boží smlouvy šli oba Elího synové,...
2. Samuel 6:2...nesoucí jméno Hospodina zástupů trůnícího nad cheruby. Naložili Boží truhlu na nový vůz a vyzvedli ji z...
2. Samuel 22:11...rozťal, sestupuje, pod nohama černý mrakCheruba zapřáhl, rozletěl se, vznesl se na křídlech...
1. Královská 6:23...před svatostánkem. Pro svatostánek zhotovil dva cheruby z olivového dřeva. Každý byl 10 loktů vysoký. Jedno...
1. Královská 6:25...rozpětí jeho křídel celkem 10 loktů. Také druhý cherub měl rozpětí křídel 10 loktů. Oba cherubové měli...
1. Královská 6:26...měli stejný rozměr a stejný tvar. Jeden i druhý cherub byl 10 loktů vysoký. Tyto cheruby umístil do...
1. Královská 6:27...i druhý cherub byl 10 loktů vysoký. Tyto cheruby umístil do nejvnitřnější části chrámu. Měli...
1. Královská 6:28...se jejich křídla dotýkala navzájem. I tyto cheruby pokryl zlatem. Ve vnitřní i vnější části chrámu...
1. Královská 6:29...na všech stěnách kolem dokola vyřezat rytiny cherubů, palem a rozvitých květů. Podlahu obou částí chrámu...
1. Královská 6:32...dvojité dveře z olivového dřeva vyřezal rytiny cherubů, palem a rozvitých květů a pokryl je zlatem. Zlato...
1. Královská 6:35... která se otáčela v závěsech. Vyřezal na nich cheruby, palmy a rozvité květy a řezbu pokryl po celé ploše...
1. Královská 7:29...postranicích mezi rámy byly rytiny lvů, býkůcherubů a na rámech nad lvy a býky i pod nimi byly zavěšeny...
1. Královská 7:36...postranic pokryl na každém volném místě rytinami cherubů, lvů a palem a kolem dokola je vroubily věnce....
1. Královská 8:6...svatostánku, do nejsvětější svatyně pod křídla cherubů. Cherubové totiž rozprostírali svá křídla nad...
1. Královská 8:7... do nejsvětější svatyně pod křídla cherubůCherubové totiž rozprostírali svá křídla nad Truhlou, takže...
2. Královská 19:15...modlil: "Hospodine, Bože Izraele, jenž trůníš na cherubech, ty jsi jediný Bůh všech království země! To ty...
1. Letopisů 13:6...nesoucí jméno Hospodina, Boha trůnícího nad cheruby. Boží truhlu pak odváželi z Abinadabova domu na...
1. Letopisů 28:18... Předal mu také předlohu Trůnu, totiž zlatých cherubů s rozpjatými křídly zastiňujícími Truhlu...
2. Letopisů 3:7...prahy, stěny i dveře chrámu a na stěnách vyřezal cheruby. Přes celou šířku chrámu postavil místnost pro...
2. Letopisů 3:10...nejsvětější svatyně zhotovil dva odlévané cheruby a i je pokryl zlatem. Křídla cherubů měřila na...
2. Letopisů 3:11...odlévané cheruby a i je pokryl zlatem. Křídla cherubů měřila na délku celkem 20 loktů. První cherub se...
2. Letopisů 3:12...se dotýkal křídla druhého cheruba. Také druhý cherub se jedním pětiloktovým křídlem dotýkal stěny chrámu;...
2. Letopisů 3:13...se dotýkal křídla protějšího cheruba. Takto měli cherubové křídla roztažená přes celých 20 loktů, zatímco...
2. Letopisů 3:14...oponu a i na ni dal vyšít cheruby. Před chrám postavil dvojici sloupů. Byly od sebe...
2. Letopisů 5:7...svatostánku, do nejsvětější svatyně pod křídla cherubů. Cherubové totiž rozprostírali svá křídla nad...
2. Letopisů 5:8... do nejsvětější svatyně pod křídla cherubůCherubové totiž rozprostírali svá křídla nad Truhlou, takže...
Žalmy 18:11...rozťal, sestupuje, pod nohama černý mrakCheruba zapřáhl, rozletěl se, vznesl se na křídlech...
Žalmy 80:2... jenž vodíš Josefa jako ovce své, jenž trůníš na cherubech, zaskvěj se! Před Efraimem, Benjamínem a...
Izaiáš 37:16..."Hospodine zástupů, Bože Izraele, jenž trůníš na cherubech, ty jsi jediný Bůh všech království země! To ty...
Ezechiel 9:3...Boha Izraele se zatím zvedla ze svého místa nad cheruby a přenesla se k prahu chrámu. Tehdy zavolal onoho...
Ezechiel 10:1... Podíval jsem se a hle - nad klenbou nad hlavami cherubů bylo cosi jako safírový trůn. "Vejdi do soukolí pod...
Ezechiel 10:2...cosi jako safírový trůn. "Vejdi do soukolí pod cheruby," řekl onomu muži oděnému plátnem. "Naber zprostřed...
Ezechiel 10:3...je po městě." A on tam před mýma očima vešelCherubové stáli vpravo od chrámu, a když mezi ten muž...
Ezechiel 10:4...se Hospodinova sláva zvedla ze svého místa nad cheruby a přenesla se k prahu chrámu. Chrám byl naplněn...
Ezechiel 10:6...přikázáno: "Naber oheň ze soukolí, zprostřed cherubů," vešel mezi a postavil se ke kolu. Jeden z...
Ezechiel 10:7..." vešel mezi a postavil se ke kolu. Jedencherubů natáhl ruku k ohni mezi cheruby, nabral jej a podal...
Ezechiel 10:8...muže oděného plátnem. Ten ho vzal a odešel. (Cherubům byly pod křídly vidět jakoby lidské ruce.) Podíval...
Ezechiel 10:9...lidské ruce.) Podíval jsem se a hle - vedle cherubů byla čtyři kola, u každého cheruba po jednom kole....
Ezechiel 10:14... Každý z nich měl čtyři tváře. První byla tvář cheruba, druhá byla tvář lidská, třetí byla tvář lví a...
Ezechiel 10:15...byla tvář lví a čtvrtá byla tvář orlí. Vtom se cherubové zvedli. Byli to tytéž bytosti, které jsem spatřil...
Ezechiel 10:16... které jsem spatřil u průplavu Kebar. Když se cherubové pohybovali, hýbala se kola s nimi, a když...
Ezechiel 10:18...se tehdy vzdálila od prahu chrámu a stanula nad cheruby. Cherubové zvedli křídla a před mýma očima se...
Ezechiel 10:19...vzdálila od prahu chrámu a stanula nad cherubyCherubové zvedli křídla a před mýma očima se vznesli od...
Ezechiel 10:20...u průplavu Kebar, a poznal jsem, že to byli cherubové. Každý z nich měl čtyři tváře a čtyři křídla a...
Ezechiel 11:22...cesty na hlavy, praví Panovník Hospodin." Vtom cherubové s koly po bocích a se slávou Boha Izraele nad...
Ezechiel 28:14...v den, kdy jsi byl stvořen. Byl jsi pomazaným cherubem, určil jsem za ochránce. Byl jsi na Boží svaté...
Ezechiel 28:16...zhřešil jsi. Proto jsem vykázal z Boží horycherube ochránce, tebe jsem zapudil z tvého místa mezi...
Ezechiel 41:18...byli v pravidelných vzdálenostech vyřezáni cherubové a palmy, vždy jedna palma mezi dvěma cheruby....
Ezechiel 41:20...bylo vyřezáno kolem dokola celého chrámu. Řezby cherubů a palem pokrývaly stěny chrámu od podlahy nad...
Ezechiel 41:25...dvou křídlech. Na chrámových dveřích byly rytiny cherubů a palem, takové jako na stěnách. Na vnějším průčelí...
Židům 9:5...rozkvetla, a desky smlouvy. Nad truhlou byli cherubové Boží slávy, kteří zastiňovali slitovnici. O tom...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |