Cestou

Hledám varianty 'cestou' [ cesty (168) cestu (190) cestou (132) cestě (120) cestami (12) cestám (7) cestách (43) cesta (55) cest (29) ]. Nalezeny 712 verše.
Genesis 3:24...s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. Adam se miloval se svou ženou Evou...
Genesis 11:31... ženu svého syna Abrama, a vydali se spolu na cestu z chaldejského Uru do kanaánské země. Když však...
Genesis 12:5... i čeleď, kterou získali v Cháranu. Vydali se na cestu do kanaánské země a přišli do . Abram procházel tou...
Genesis 12:9...Hospodinovo jméno. Potom Abram pokračovalcestě a putoval na jih, k Negevu. V zemi pak nastal hlad, a...
Genesis 12:11...dobu pobýt, neboť v zemi panoval krutý hladCestou, když se blížil k Egyptu, řekl své ženě Saraj:...
Genesis 13:3... ve stříbře i ve zlatě.) A šel po svých starých cestách od Negevu k Bet-elu, k místu, kde zpočátku...
Genesis 16:7... U pramene vody v poušti, u onoho pramene při cestě do Šuru, ji našel Hospodinův anděl. Řekl: "Hagar,...
Genesis 18:19...a své budoucí rodině, zachovávají Hospodinovu cestu konáním spravedlnosti a práva, aby Hospodin...
Genesis 19:2... a ráno vstanete, vydáte se znovu na cestu." "To ne," odpověděli. "Přenocujeme na tomto...
Genesis 20:1...do dnešního dne. Abraham se pak odtud vydal na cestu do negevského kraje, aby se usadil mezi Kádešem a...
Genesis 24:10...svého pána deset velbloudů (neboť ho jeho pán na cestu vypravil všelijakými cennostmi) a vyrazil do...
Genesis 24:21...pozoroval, aby poznal, zda Hospodin dává jeho cestě zdar, nebo ne. Když velbloudi dopili, vzal ten muž...
Genesis 24:27...své milosrdenství a věrnost a že vedl po této cestě k domu příbuzných mého pána!" Dívka pak odběhla a...
Genesis 24:40...chodím, pošle s tebou svého anděla, aby dal tvé cestě zdar, abys mému synovi vybral manželku z mého...
Genesis 24:42... Bože mého pána Abrahama, kéž bys teď dal  cestě zdar. Hle, stojím u vodního pramene. Když řeknu dívce...
Genesis 24:48... Bohu svého pána Abrahama, který vedl pravou cestou, abych pro syna svého pána vybral dceru jeho...
Genesis 24:56...řekl: "Nezdržujte tu. Hospodin přece dal  cestě zdar. Propusťte , mohu jít za svým pánem." Řekli...
Genesis 28:20...slib: "Bude-li Bůh se mnou, ochrání-li mne na  cestě a mi chléb k jídlu a šaty k oblékání, takže se v...
Genesis 29:1...oddělím desátek." Jákob tedy směle vykročil na cestu a přišel do země východních národů. Když se rozhlédl,...
Genesis 30:36...svých synů a vzdálil se od Jákoba na tři dny cesty daleko. A tak Jákob pásl zbytek Lábanova dobytka....
Genesis 32:2...odešel a vrátil se domů. Také Jákob odešel svou cestou a vtom se s ním setkali Boží andělé. Jakmile je...
Genesis 33:12... Ezau přijal. Ten potom řekl: "Vydejme se na cestu, půjdu s tebou." Jákob mu však odpověděl: "Můj pán ...
Genesis 33:16...přízeň." A tak se Ezau téhož dne vrátil svou cestou do Seíru, zatímco Jákob se vydal k Sukotu. Tam si...
Genesis 33:18...to místo jmenuje Sukot, Přístřešky. Jákob pak na cestě z Padan-aramu pokojně dorazil do města Šechem v...
Genesis 35:3... vyslyšel v den úzkosti a byl se mnou na cestě, kterou jsem šel." Odevzdali tedy Jákobovi všechny...
Genesis 35:9...Alon-bachut, Dub nářků. Jákobovi se na jeho cestě z Padan-aramu znovu ukázal Bůh a požehnal mu. Bůh mu...
Genesis 35:19... Syn pravice. Ráchel zemřela a byla pohřbena na cestě k Efratě (což je Betlém). Jákob pak nad jejím hrobem...
Genesis 38:14...se. Potom si sedla u vstupu do Enajim, což je po cestě do Timny. (Viděla totiž, že Šela je dospělý a že za...
Genesis 38:16... neboť měla zahalenou tvář. Uchýlil se tedy cestou k a řekl: "Chci se s tebou vyspat." (Nevěděl...
Genesis 38:21..."Kde je ta prostitutka, co seděla v Enajimcesty?" Řekli mu ale: "Tady žádná prostitutka nikdy nebyla...
Genesis 42:25...vrátí jeho stříbro a dají jim také jídlo na cestu. Tak se k nim zachoval. Naložili tedy zrní na osly a...
Genesis 42:27...tedy zrní na osly a odešli. Když měli cestou nocovat, jeden z nich otevřel svůj pytel, aby dal...
Genesis 42:38...mrtev a zůstal jen on sám. Kdyby se mu na vaší cestě přihodilo něco zlého, přivedete šediny zármutkem...
Genesis 43:21...jsme sem prve přišli nakoupit jídlo. Když jsme cestou zpět měli nocovat, otevřeli jsme své vaky a hle,...
Genesis 45:17...toto - naložte svá zvířata a vydejte se na cestu. dorazíte do kanaánské země, vezměte svého otce i...
Genesis 45:21...jim podle faraonova pokynu dal povozy a jídlo na cestu. Všem jim dal také sváteční pláště, ale Benjamínovi...
Genesis 45:23...zrní, chléb a potraviny pro jeho otce na cestu. A když se loučil s odcházejícími bratry, řekl jim:...
Genesis 45:24...se loučil s odcházejícími bratry, řekl jim: "Cestou se nehádejte!" A tak odešli z Egypta a přišli ke...
Genesis 46:1... A tak se Izrael se vším, co měl, vydal na cestu. Když přišel do Beer-šeby, přinesl oběti Bohu svého...
Genesis 46:28...byl vyslán napřed, aby od Josefa získal pokynycestě do Gošenu. A když tam dorazili, Josef zapřáhl do...
Genesis 48:7...svých bratrů. Chci to tak proto, že mi Ráchel na cestě z Padanu zemřela. Byli jsme v kanaánské zemi,...
Genesis 49:17...lid svůj jako jeden z kmenů Izraele. Hadem na cestě bude Dan, růžkatou zmijí na stezce, jež koně uštkne...
Exodus 3:18...Hebrejů. Prosím, dovol nám vydat se na třídenní cestu do pouště, abychom tam obětovali Hospodinu, našemu...
Exodus 4:24...tvého syna, tvého prvorozeného!" Na místě, kde cestou nocovali, se s ním střetl Hospodin a chystal se ho...
Exodus 5:3...Hebrejů. Prosím, dovol nám vydat se na třídenní cestu do pouště, abychom tam obětovali Hospodinu, našemu...
Exodus 5:20..." z vašich denních odvodů nechybí ani cihla!" Cestou od faraona potkali Mojžíše a Árona, kteří jim tam...
Exodus 7:15...mu naproti a na břehu Nilu se mu postavíš do cesty. Vezmi s sebou tu hůl, která se proměnila v hada, a...
Exodus 8:23... co mají za ohavnost? Vydáme se na třídenní cestu do pouště a tam budeme obětovat Hospodinu, našemu...
Exodus 12:39...se zdržovat, takže si ani nepřipravili jídlo na cestu. Pobyt synů Izraele v Egyptě trval 430 let...
Exodus 13:17...Když farao konečně lid propustil, Bůh je nevedl cestou přes filištínskou zem, ačkoli byla kratší. Bůh si...
Exodus 13:18...vrátit se do Egypta." Bůh je tedy vedl oklikoucestou přes poušť k Rudému moři. Synové Izraele vyšli z...
Exodus 13:21...předcházel v oblakovém sloupu, aby je vedl na cestě, a v noci v ohnivém sloupu, aby jim svítil. Tak mohli...
Exodus 17:1...rozkazu vytáhla z pouště Sin na další cestu. Když se však utábořili v Refidimu, nebyla tam voda,...
Exodus 18:8... i o všech útrapách, které je potkaly na cestě, a jak je Hospodin pokaždé vysvobodil. Jetro se...
Exodus 23:20... posílám před tebou anděla, aby opatroval na cestě a přivedl na místo, které jsem připravil. Měj ho...
Exodus 32:8...z Egypta, spáchal zvrácenost. Brzy sešlicesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili sochu telete,...
Exodus 33:3...a medem, avšak s tebou nepůjdu, abych  cestou nevyhladil, neboť jste tvrdošíjný lid." A když lid...
Exodus 33:13...Máš-li ve mně zalíbení, dej mi prosím poznat své cesty, abych znal a nacházel u tebe milost. Pohleď,...
Exodus 34:29... Slova smlouvy, totiž Desatero, zapsal na deskyCestou z hory Sinaj nesl Mojžíš v rukou dvě Desky svědectví...
Exodus 40:36...vznesl, synové Izraele se vždy vydávali na cesty. Pokud se však oblak nevznesl, nevycházeli do dne,...
Exodus 40:38... před očima celého domu Izraele, na všech jejich cestách. Hospodin zavolal Mojžíše a promluvil k němu ze...
Leviticus 26:22...váš dobytek a sníží váš počet tak, že vaše cesty zpustnou. Jestliže se ani tehdy nenecháte ode mne...
Numeri 1:51...budou tábořit. Když se bude Příbytek chystat na cestu, levité jej složí; když se bude Příbytek chystat k...
Numeri 9:10...by se poskvrnil při mrtvém nebo byl na daleké cestě, přesto Hospodinu slaví Hod beránka. jej slaví...
Numeri 9:13...ustanovení. Kdokoli je ovšem čistý a není na cestách, avšak zanedbá slavení Hodu beránka, je...
Numeri 9:17...od Stanu vznesl, synové Izraele hned vyráželi na cestu. Kdekoli oblak spočinul, tam synové Izraele tábořili....
Numeri 9:18...Hospodinova rozkazu vyráželi synové Izraele na cestu a podle Hospodinova rozkazu tábořili. Tábořili tak...
Numeri 9:22... synové Izraele tábořili a nevydávali se na cestu. Jakmile se však vznesl, táhli dál. Podle Hospodinova...
Numeri 10:17... Po složení Příbytku se s nimi vydali na cestu i synové Geršona a Merariho, kteří Příbytek nosili....
Numeri 10:28...Izraele po svých oddílech, když se vydávali na cestu. Mojžíš řekl Chobabovi, synu Midiánce Reuela, svého...
Numeri 10:33... které nám Hospodin prokáže." A tak se vydali na cestu. Po tři dny putovali od hory Hospodinovy. Ty tři dny...
Numeri 10:34...místo k odpočinku. Během dne, když byli na cestě z tábora, býval nad nimi Hospodinův oblak. Kdykoli se...
Numeri 10:35...Hospodinův oblak. Kdykoli se Truhla vydávala na cestu, Mojžíš říkával: "Povstaň, Hospodine, se tví...
Numeri 11:31...zasypal jimi tábor ze všech stran, na jeden den cesty široko daleko, do výše kolem dvou loktů od země. Lid...
Numeri 20:17... nebudeme pít vodu ze studní. Půjdeme Královskou cestou a neodbočíme napravo ani nalevo, dokud nepřejdeme...
Numeri 21:1...v Negevu, uslyšel, že Izrael přichází atarimskou cestou, napadl Izrael a některé z nich zajal. Izrael tehdy...
Numeri 21:4...od hory Hór směrem k Rudému moři. Lid ale na cestě ztratil trpělivost a začal Bohu a Mojžíšovi vyčítat:...
Numeri 21:22... nebudeme pít vodu ze studní. Půjdeme Královskou cestou, dokud nepřejdeme tvé území." Sichon ale Izraeli...
Numeri 22:22...anděl vyšel proti němu, aby mu zahradil cestu. Balaám zatím jel na své oslici spolu se dvěma svými...
Numeri 22:23...oslice spatřila Hospodinova anděla stojícíhocestě s taseným mečem v ruce, uhnula z cesty a šla polem....
Numeri 22:31...oči. Když spatřil Hospodinova anděla stojícíhocestě s taseným mečem v ruce, poklonil se a padl na tvář....
Numeri 22:32...zbil svou oslici? Hle, to jsem ti zahradil cestu, neboť se mi vůbec nelíbí. Oslice spatřila a ...
Numeri 22:34...jsem! Nevěděl jsem, že ses mi postavil do cesty. Pokud se ti ta věc nelíbí, vrátím se domů."...
Numeri 24:25...a odešel zpátky domů. Rovněž Balák odešel svou cestou. Když Izrael pobýval v Šitimu, začal lid smilnit s...
Numeri 33:1...je svým jménem: Noba. Toto jsou zastávky na cestě synů Izraele, když pod Mojžíšovým a Áronovým vedením...
Numeri 33:3... Před očima celého Egypta směle vyrazili na cestu. Egypťané zatím pohřbívali všechny své prvorozené,...
Numeri 33:8... prošli prostředkem moře na poušť, ušli tři dny cesty etamskou pouští a utábořili se v Maře. Vyšli z Mary a...
Deuteronomium 1:2... Chacerotem a Di-zahabem. Přes pohoří Seír trvá cesta od hory Oréb do Kádeš-barné jedenáct dní. Prvního dne...
Deuteronomium 1:22...nám tu zem prohlédnou a podají nám zprávucestě, kterou se máme vydat, i o městech, do nichž máme...
Deuteronomium 1:31... nesl, jako nosí člověk svého syna, a to celou cestu, kterou jste šli, než jste dorazili sem." Ani tenkrát...
Deuteronomium 1:33...Hospodinu, svému Bohu, ačkoli vás předcházel na cestě, hledal vám místo k odpočinku a ukazoval vám cestu,...
Deuteronomium 2:8... syny Ezauovy, bydlící na Seíru. Vyhnuli jsme se cestě přes pláň Arava, jež vede od Eilatu a Ecjon-geberu, a...
Deuteronomium 2:27..."Chtěl bych projít tvou zemí. Půjdu jen a jen po cestě, neuchýlím se od napravo ani nalevo. Potravu k...
Deuteronomium 3:1... Potom jsme se obrátili a vydali se vzhůru cestou k Bášanu. Bášanský král Og proti nám s celým svým...
Deuteronomium 5:33...Neuchylujte se napravo ani nalevo. Vždy jděte po cestě, kterou vám určil Hospodin, váš Bůh. Pak budete mít...
Deuteronomium 6:7...synům a mluv o nich, sedíš doma nebo jdeš po cestě, uléháš anebo vstáváš. Přivaž si je jako znamení...
Deuteronomium 8:2...zaslíbil tvým otcům. Pamatuj na celou tu cestu, kterou Hospodin, tvůj Bůh, vedl těchto čtyřicet...
Deuteronomium 8:6...přikázání Hospodina, svého Boha, choď po jeho cestách a cti jej. Hospodin, tvůj Bůh, totiž uvádí do...
Deuteronomium 9:12...z Egypta, spáchal zvrácenost. Brzy sešlicesty, kterou jsem jim přikázal: odlili si modlu!" Hospodin...
Deuteronomium 9:16...odlili jste si sochu telete! Brzy jste sešlicesty, kterou vám přikázal Hospodin, váš Bůh! Vzal jsem ty...
Deuteronomium 10:11...nezahubí. Hospodin mi řekl: "Vstaň, vydej se na cestu v čele lidu. vejdou a obsadí tu zem, o níž jsem...
Deuteronomium 10:12...ctil Hospodina, svého Boha, kráčel po všech jeho cestách a miloval jej. Chce, abys sloužil Hospodinu, svému...
Deuteronomium 11:19...syny. Mluv o nich, sedíš doma nebo jdeš po cestě, uléháš anebo vstáváš. Napiš je na veřejích svého...
Deuteronomium 11:22...Hospodina, svého Boha, kráčet po všech jeho cestách a přimknete se k němu, Hospodin před vámi vyžene...
Deuteronomium 11:28...přikázání Hospodina, svého Boha, ale sejdetecesty, kterou vám dnes přikazuji, a vydáte se za cizími...
Deuteronomium 11:30...na hoře Ebal. (Obě jsou za Jordánem, kus cesty směrem na západ, v zemi Kananejců bydlících na pláni...
Deuteronomium 13:6...zlo - vždyť ten bludař chtěl strhnoutcesty, po níž ti přikázal jít Hospodin, tvůj Bůh! Mohl by...
Deuteronomium 17:16...pro další koně. Hospodin vám přece řekl: "Touto cestou se nikdy nevrátíte." nemá mnoho žen, aby snad...
Deuteronomium 19:9...miloval Hospodina, svého Boha, a kráčel po jeho cestách po všechny dny), potom k těmto třem městům přidáš...
Deuteronomium 22:4...uvidíš osla nebo býka svého bratra, jak leží na cestě, nebuď lhostejný. Ochotně mu jej pomoz zvednout. Žena...
Deuteronomium 22:6...to dělá, je Hospodinu, tvému Bohu, ohavný! Když cestou narazíš na ptačí hnízdo ( na stromě nebo na...
Deuteronomium 24:9... co Hospodin, tvůj Bůh, udělal Miriam na vaší cestě z Egypta. Když budeš svému bližnímu poskytovat půjčku...
Deuteronomium 25:17... ohavný! Pamatuj, co ti provedl Amalek na vaší cestě z Egypta: Aniž se bál Boha, přepadl na cestě, když...
Deuteronomium 25:18...cestě z Egypta: Aniž se bál Boha, přepadl na cestě, když jsi byl námahou vyčerpán, a pobil tvůj zadní...
Deuteronomium 26:17...bude tvým Bohem, že budeš kráčet po jeho cestách, že budeš zachovávat jeho pravidla, přikázání a...
Deuteronomium 27:18...odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo svede slepéhocesty!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo...
Deuteronomium 28:7...porazí nepřátele, kteří napadnou. Jednou cestou proti tobě vytáhnou, sedmi cestami před tebou utečou...
Deuteronomium 28:9...Hospodina, svého Boha, a kráčet po jeho cestách. Všechny národy země spatří, že neseš Hospodinovo...
Deuteronomium 28:25...nechá tvé nepřátele, porazí. Jednou cestou vytáhneš proti nim, sedmi cestami utečeš před nimi....
Deuteronomium 28:68...Hospodin vrátí do Egypta! S naříkáním půjdeš cestou, o níž jsem ti řekl, že ji nikdy nespatříš. Tam...
Deuteronomium 29:15... Sami víte, jak jsme žili v Egyptě a jak jsme cestou sem prošli územím různých národů. Viděli jste jejich...
Deuteronomium 30:16...Miluj Hospodina, svého Boha, kráčej po jeho cestách a zachovávej jeho přikázání, pravidla a zákony. Pak...
Deuteronomium 31:29... Vím, že po smrti se zvrhnete a sejdetecesty, kterou jsem vám přikázal. Budete-li v očích...
Deuteronomium 32:4...On je Skála! Jeho dílo je dokonalé, všechny jeho cesty pravé jsou. Věrný je Bůh, každé křivdy vzdálen, on je...
Jozue 1:8...vše, co je v něm psáno. Tehdy budeš mít na svých cestách úspěch a tehdy se ti bude dařit. Přikazuji ti: Buď...
Jozue 1:11...táborem a přikažte lidu: Připravte si jídlo na cestu, neboť po třech dnech zde překročíte Jordán, abyste...
Jozue 2:16...tři dny, dokud se nevrátí, a pak se vraťte svou cestou." Muži řekli: "Budeme zproštěni přísahy, kterou...
Jozue 2:22...nevrátili. Hledali je totiž po všech cestách, ale nenašli. Oba muži se pak vydali zpět....
Jozue 3:4...se k přiblížit! Půjdete za , abyste poznali cestu, kterou máte jít, neboť tou cestou jste nikdy předtím...
Jozue 5:4...všichni ti bojovníci, po vyjití z Egypta pomřeli cestou na poušti. Všechen lid, který vycházel, byl sice...
Jozue 5:5... ale z lidu narozeného po vyjití z Egypta cestou na poušti neobřezali nikoho. Synové Izraele chodili...
Jozue 5:7... Ty Jozue obřezal, poněvadž byli neobřezanícestou je totiž nikdo neobřezával. Když pak byli všichni v...
Jozue 9:4...a s Ajem. Vymysleli proto lest: Vypravili se na cestu jako poselstvo; na osly si naložili staré pytle a...
Jozue 9:11...naší země řekli: Vezměte s sebou jídlo na cestu, jděte jim naproti a řekněte jim: ‚Jsme vaši...
Jozue 9:13... Toto jsou naše šaty a obuv: tou předlouhou cestou úplně zchátraly." Izraelští muži dali na jejich...
Jozue 18:8...služebník Mojžíš." Muži se tedy vypravili na cestu, aby popsali tu zem. Jozue těm, kdo měli jít,...
Jozue 22:5...Hospodina, svého Boha, choďte po všech jeho cestách a dodržujte jeho přikázání. Přimkněte se k němu a...
Jozue 24:17...ta veliká znamení a zachovával nás po celou cestu, kterou jsme šli, a mezi všemi národy, mezi nimiž...
Soudců 2:17...za cizími bohy a klaněli se jim. Brzy sešlicesty svých otců, kteří poslouchali Hospodinova přikázání....
Soudců 2:22...zkoušet, zda usiluje chodit po Hospodinově cestě, jako usilovali jejich otcové, anebo ne." Hospodin...
Soudců 4:9... půjdu s tebou," řekla mu na to, "ale ty se svou cestou neproslavíš. Hospodin totiž vydá Siseru do rukou...
Soudců 5:6... za dnů Jaeliných zpustly silnice a ten, kdo na cesty vydával se, stezkami klikatými šel. Opuštěni byli...
Soudců 5:10...sedíte v sedlech zdobených, vy, kdo se ubíráte cestami - rozvažujte. Slyšte hlas pěvců, co mezi napajedly...
Soudců 8:11...000 mužů; 120 000 bojovníků padlo. Gedeon táhl cestou kočovníků na východ od Nobachu a Jogbehy a překvapil...
Soudců 11:13...Amonský král jim odpověděl: "To, že Izrael na cestě z Egypta zabral mou zem od Arnonu k Jaboku po...
Soudců 11:16...Izrael nezabral zem Moábců ani zem Amonců. Na cestě z Egypta Izrael procházel pouští k Rudému moři....
Soudců 11:18... Izrael tedy zůstal v Kádeši. Potom se vydali na cestu pouští. Vyhnuli se edomské i moábské zemi, obešli...
Soudců 18:5...vědět. Zeptej se, prosím, Boha, zda bude naše cesta úspěšná." "Jděte v pokoji," řekl jim ten kněz. "Nad...
Soudců 18:6..." "Jděte v pokoji," řekl jim ten kněz. "Nad vaší cestou bdí Hospodin." A tak těch pět mužů šlo dál, ...
Soudců 18:26...rodinou!" Danovi synové pak pokračovali svou cestou. Míka viděl, že jsou silnější než on, a tak se...
Soudců 19:9...a pohov si. Zítra si přivstanete, vydáte se na cestu a dorazíte domů." On tam ale nehodlal strávit...
Soudců 19:18...a odkud přicházíš?" zeptal se stařík. "Jsme na cestě z judského Betléma hluboko do Efraimských hor, odkud...
Soudců 19:27...ráno vstal, otevřel dveře domu, aby vyrazil na cestu, a hle - jeho družka leží u dveří domu s rukama na...
Růt 1:7...odešla z místa, kde žila, aby se vydala na cestu zpět do judské země. "Jděte," řekla tehdy oběma svým...
1. Samuel 4:13...hlínu. Když dorazil, Elí právě seděl na stolcicesty a vyhlížel, plný obav o Boží truhlu. Jakmile ten muž...
1. Samuel 7:16...dny svého života. Rok co rok se vydával na cestu a obcházel Bet-el, Gilgal i Micpu a na všech těchto...
1. Samuel 8:3...a byli soudci v Beer-šebě. Nechodili však po cestách svého otce. Šlo jim o zisk, brali úplatky a...
1. Samuel 8:5... "ty jsi starý a tví synové nechodí po tvých cestách. Raději nám tedy ustanov krále, nás vede - tak...
1. Samuel 9:6...stane. Co se tam teď vydat? Třeba nám ukáže cestu, kterou máme jít." Saul mu na to řekl: "Co ale tomu...
1. Samuel 9:8...stříbra. Dám je Božímu muži, aby nám ukázal cestu." (Když se v dávných dobách v Izraeli někdo šel...
1. Samuel 12:23...a přestat se za vás modlit. Budu vám ukazovat cestu dobrou a přímou. Jen ctěte Hospodina a služte mu...
1. Samuel 15:2...Izraeli - že se proti němu postavil na jejich cestě z Egypta. Teď tedy jdi a napadni Amalekovce. Všechny,...
1. Samuel 15:7...odstěhovali. Saul potom Amalekovce pobíjel celou cestu od Chavíly k Šuru před egyptskou hranicí. Agaga,...
1. Samuel 15:18...za krále nad Izraelem. A Hospodin vyslal na cestu s úkolem: ‚Jdi a vyhlaď ty hříšné Amalekovce jako...
1. Samuel 15:20...poslechl!" odpověděl Saul. "Vydal jsem se na cestu, na kterou Hospodin poslal. Přivedl jsem...
1. Samuel 17:52...branám Ekronu. Filištínští padlí leželi podél cesty k Šaarimu a také ke Gatu a Ekronu. Když se synové...
1. Samuel 19:23... ale i na něj sestoupil Boží Duch, a tak celou cestu prorokoval. Když dorazil k chýším v Rámě, hned ze...
1. Samuel 21:1...potomstvem navěky." David pak vyrazil na cestu, zatímco Jonatan se vrátil do města. Přišel do Nobu...
1. Samuel 22:10...se o něm radil s Hospodinem a dal mu jídlo na cestu, dokonce mu dal meč Filištína Goliáše." Král si hned...
1. Samuel 24:4...Davida s jeho muži hledat v Kamzičích skaláchCestou přišel k ovčím ohradám; byla tam jeskyně a Saul...
1. Samuel 24:8... Saul pak vyšel z jeskyně a pokračoval po cestě. Hned potom vyšel z jeskyně i David a zavolal za...
1. Samuel 26:3...Zif, aby tam Davida hledali. Saul se utábořilcesty na kopci Chakila před Ješimonem.David se zatím...
1. Samuel 26:25...věci a jistě uspěješ." David šel potom dál svou cestou a Saul se vrátil domů. David si ale pomyslel: "Teď...
1. Samuel 27:2...mu uniknu z rukou." Proto David vyrazil na cestu a se šesti sty svými muži přešel ke gatskému králi...
1. Samuel 28:22...a ty se najíš, abys měl sílu. Musíš pokračovatcestě." On ale odmítal: "Nebudu jíst!" Jeho služebníci i ta...
1. Samuel 29:11...se David i se svými muži hned ráno vypravil na cestu do filištínské země, zatímco Filištíni táhli na...
2. Samuel 2:24...zapadalo, dorazili k pahorku Ama naproti Giachu cestou ke gibeonské poušti. Benjamínovci se v jednom šiku...
2. Samuel 3:16...Lajišova. Její muž ale šel za a plakal celou cestu do Bachurim. Tam mu Abner řekl: "Vrať se zpátky,"...
2. Samuel 13:30...na svého mezka a dali se na útěk. Ještě byli na cestě, když se Davidovi doneslo, že prý Abšalom povraždil...
2. Samuel 15:2... kteří před ním běhali. Od časného rána stávalcesty vedle brány. Zavolal si každého, kdo chtěl přednést...
2. Samuel 15:30... David pak stoupal na Olivetskou horu a celou cestu plakal, hlavu zahalenou a bos. Také všichni, kdo byli...
2. Samuel 16:13..." David tedy se svými muži pokračovalcestě. Šimei ale šel podél nich po protějším svahu, a jak...
2. Samuel 19:1... S pláčem stoupal do horní místnosti bránycestou naříkal: "Synáčku Abšalome, synáčku můj! Synáčku...
2. Samuel 19:37...Tvůj služebník vyprovodí krále jen kousek cesty, k Jordánu. Proč by se mi král tak štědře odplácel?...
2. Samuel 20:12...- za Joábem!" Amasa zatím ležel v krvi uprostřed cesty. Když ten muž viděl, že se všichni ve vojsku...
2. Samuel 20:13... kdo šel okolo, zastavil. Jakmile ho odklidilcesty, pokračovali všichni za Joábem a pronásledovali Šebu,...
2. Samuel 22:22... za čistotu mých rukou odměnil. Hospodinových cest jsem se pevně držel, svého Boha jsem nezradil! Před...
2. Samuel 22:31... ve svém Bohu hradby překonám! Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin - on je štít...
2. Samuel 22:33...Tento Bůh vyzbrojuje silou, otvírá dokonale cestu mou, Mým nohám udílí hbitost laní, staví na ...
1. Královská 1:38... se tedy vydali s gardou Kréťanů a Pléťanů na cestu. Šalomouna posadili na mulu krále Davida a odvedli ho...
1. Královská 1:49...přítomní se zvedli a rozprchli se každý svou cestou. Adoniáš vstal a ze strachu před Šalomounem se běžel...
1. Královská 2:3... co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh. Choď po jeho cestách, dodržuj jeho ustanovení, přikázání, pravidla i...
1. Královská 2:4... které mi dal: ‚Budou-li tví synové dbát na svou cestu a budou-li věrně, z celého srdce a ze vší duše žít...
1. Královská 3:14...mezi králi rovného. A budeš-li chodit po mých cestách a dbát na zákony a nařízení, jako to dělal tvůj...
1. Královská 8:25...potomek, budou-li jen tví synové dbát na svou cestu a žít přede mnou, jako jsi přede mnou žil ty.' Nyní...
1. Královská 8:36...lidu Izraeli, jejich hřích. Vyuč je správné cestě, kterou mají jít, a sešli déšť na svou zem, kterou...
1. Královská 8:58...naše srdce k sobě, abychom chodili po všech jeho cestách a dodržovali jeho přikázání, ustanovení i pravidla,...
1. Královská 10:13...se pak se svým služebnictvem vydala zpět na cestu do vlasti. Král Šalomoun ročně získával 666 talentů...
1. Královská 11:29...z domu Josefova. Jednou, když byl Jeroboám na cestě z Jeruzaléma, potkal ho prorok Achiáš Šíloský,...
1. Královská 11:33...a amonskému bohu Molochovi. Nedržel se mých cest a nedělal, co je v mých očích správné; nedbal na ...
1. Královská 11:38...poslouchat vše, co ti přikážu, chodit po mých cestách, dělat, co je v mých očích správné, a dodržovat ...
1. Královská 13:9...jasný rozkaz: ‚Nic nejez ani nepij a nevracej se cestou, kterou jsi přišel.'" Odešel tedy jinou cestou, aby...
1. Královská 13:10...cestou, kterou jsi přišel.'" Odešel tedy jinou cestou, aby se vrátil jinudy, než kudy do Bet-elu přišel. V...
1. Královská 13:12...to svému otci vylíčili, zeptal se jich: "Kterou cestou šel?" Synové mu ukázali cestu, kterou ten Boží muž,...
1. Královská 13:17...rozkaz: ‚Nic tam nejez ani nepij a nevracej se cestou, kterou jsi přišel.'" "I jsem prorok jako ty,"...
1. Královská 13:24... který ho přivedl, svého osla a on odjel. Na cestě ho ale potkal lev a zabil ho. Jeho tělo pak leželo...
1. Královská 13:25... Vtom šli okolo nějací muži a viděli, jak přes cestu leží mrtvola a u stojí lev. Přišli do města, kde...
1. Královská 13:26...to. Když je ten prorok, který ho odvrátilcesty, uslyšel, prohlásil: "To byl Boží muž. Protože se...
1. Královská 13:28...mi osla." Jakmile ho osedlali, vyrazil na cestu, kde našel mrtvolu a osla se lvem, jak stojí u ....
1. Královská 13:33...po tom všem se Jeroboám neodvrátil od své zlé cesty. Naopak, z kdekoho nadělal kněze posvátných výšin....
1. Královská 14:11...městě, toho psi sežerou; kdo mu zemře venku na cestě, toho ptáci rozklovou! Tak promluvil Hospodin.' Teď...
1. Královská 15:26... co je v Hospodinových očích zlé. Držel se cesty svého otce a jeho hříchu, kterým svedl celý Izrael....
1. Královská 15:34... co je v Hospodinových očích zlé. Držel se cesty Jeroboámovy a jeho hříchu, kterým svedl celý Izrael. ...
1. Královská 16:2...vůdcem mého lidu, Izraele. Ty ses ale držel cesty Jeroboámovy a svedl jsi můj lid Izrael, aby ...
1. Královská 16:4...městě, toho psi sežerou, kdo mu zemře venku na cestě, toho ptáci rozklovou!" Ostatní Baašovy skutky - co...
1. Královská 16:19...nad sebou. Tak zemřel za svůj hřích, že se držel cesty Jeroboámovy a dělal, co je v Hospodinových očích zlé,...
1. Královská 16:26...věci než všichni před ním. Ve všem se držel cesty Jeroboáma, syna Nebatova, a jeho hříchů, kterými...
1. Královská 18:7...jedním směrem a Obadiáš druhým. Obadiáš šel svou cestou a hle - naproti mu jde Eliáš! Jakmile ho Obadiáš...
1. Královská 19:4...nechal svého mládence, a sám pokračoval celý den cesty do pouště. Když nemohl dál, sedl si pod jeden...
1. Královská 19:7... "Vstaň a jez!" řekl mu. "Máš před sebou dlouhou cestu." Vstal tedy, najedl se a napil a v síle toho pokrmu...
1. Královská 20:38...zakryl oči páskou, aby ho nepoznali, a odešelcestě čekat na krále. Když ho král míjel, zavolal na něj:...
1. Královská 21:24...městě, toho psi sežerou, kdo mu zemře venku na cestě, toho ptáci rozklovou!" (Vskutku nebyl nikdo jako...
1. Královská 22:43...jmenovala Azuba, dcera Šilchiho. Plně se držel cesty svého otce Asy a nepřestával dělat, co je v...
1. Královská 22:49...loďstvo, aby se vydalo do Ofiru pro zlato. Z cesty ale sešlo, protože lodě ztroskotaly v Ecjon-geberu....
1. Královská 22:53... co je v Hospodinových očích zlé, a držel se cesty svého otce a své matky i cesty Jeroboáma, syna...
2. Královská 2:1...ve vichru do nebe. Ten byl právě s Elíšou na cestě z Gilgalu. "Zůstaň tu," řekl Eliáš Elíšovi. "Hospodin...
2. Královská 2:23...odtud vydal vzhůru do Bet-elu. Když stoupal po cestě, vyšli z města nějací výrostci, posmívali se mu a...
2. Královská 3:8...Kudy potáhneme?" zeptal se pak ještě. "Pouštní cestou přes Edom," odpověděl Joram. Král Izraele tedy...
2. Královská 3:9...s králem Judy a s králem Edomu. Po sedmidenní cestě oklikou ale vojsko nemělo vodu pro sebe ani pro...
2. Královská 4:29...Gehazimu: "Přepásej se, vezmi si tuto hůl a běžCestou nikoho nezdrav a ani na pozdrav neodpovídej. Mou hůl...
2. Královská 5:5...ta dívka z izraelské země říkala. "Vydej se na cestu!" odpověděl aramejský král. " zatím pošlu list...
2. Královská 6:19...Elíša řekl. Elíša pak na zavolal: "To není ta cesta! To není to město! Pojďte za mnou a dovedu vás k muži...
2. Královská 7:15...po jejich stopě k Jordánu a hle - po celé cestě viděli plno výstroje a výzbroje, kterou Aramejci na...
2. Královská 10:15...pobili u bet-ekedské nádrže. Nikoho neušetřilCestou odtud narazil na Jonadaba, syna Rechabova, který ho...
2. Královská 12:21...vlastní dvořané a zabili ho poblíž Bet-mila na cestě do Sily. Dvořané, kteří ho zavraždili, byli Jozabad,...
2. Královská 17:13...proroky a vidoucí: "Odvraťte se od svých zlých cest a dodržujte přikázání a ustanovení! Tak to stojí v...
2. Královská 19:28...zabodnu ti hák, odvedu , kudys přišel, stejnou cestou půjdeš zpět! A toto budeš mít jako znamení,...
2. Královská 19:33...a nikdo nenastaví štít. Odejde, kudy přivedla ho cesta, do tohoto města nevstoupí, praví Hospodin. To město...
2. Královská 21:21...zlé, tak jako jeho otec Menaše. Ve všem se držel cest svého otce: sloužil hnusným modlám, kterým sloužil...
2. Královská 21:22... Boha svých otců, a nedržel se Hospodinových cest. Amonovi dvořané se proti němu spikli a zabili krále v...
2. Královská 22:2...v Hospodinových očích správné. Ve všem se držel cest svého otce Davida a neuchýlil se napravo ani nalevo. V...
1. Letopisů 10:12...se Saulem, všichni jejich bojovníci vyrazili na cestu. Sňali Saulovo tělo i těla jeho synů, přinesli je...
2. Letopisů 6:16...potomek, budou-li jen tví synové dbát na svou cestu a žít podle tvého Zákona, jako jsi přede mnou žil ty...
2. Letopisů 6:27...lidu Izraeli, jejich hřích. Vyuč je správné cestě, kterou mají jít, a sešli déšť na svou zem, kterou...
2. Letopisů 6:31...lidí - aby měli v úctě a chodili po tvých cestách po všechny dny svého života v zemi, kterou jsi dal...
2. Letopisů 7:14...bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest, potom je vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích a...
2. Letopisů 9:12...se pak se svým služebnictvem vydala zpět na cestu do vlasti. Král Šalomoun ročně získával 666 talentů...
2. Letopisů 11:17... syna Šalomounova. Po ty tři roky totiž chodil cestou Davidovou a Šalomounovou. Rechoboám se oženil s...
2. Letopisů 17:3...byl s Jošafatem, neboť chodil po starých cestách svého otce Davida a nevyhledával baaly. Namísto...
2. Letopisů 17:6...a slávu. Srdcem se natolik upnul k Hospodinovým cestám, že z Judska odstranil obětní výšiny i posvátné kůly...
2. Letopisů 20:32...se jmenovala Azuba, dcera Šilchiho. Držel se cesty svého otce Asy a nepřestával dělat, co je v...
2. Letopisů 21:12...Hospodin, Bůh tvého otce Davida: Nekráčel jsi cestami svého otce Jošafata ani cestami judského krále Asy,...
2. Letopisů 21:13...ani cestami judského krále Asy, ale vydal ses cestou králů izraelských. Judu i obyvatele Jeruzaléma jsi...
2. Letopisů 27:7... Ostatní Jotamovy skutky i všechny jeho válkycesty jsou sepsány v Knize izraelských a judských králů....
2. Letopisů 31:1...skončilo, všichni příchozí z Izraele se rozešliCestou v judských městech rozbíjeli posvátné sloupy, káceli...
2. Letopisů 34:2... co je v Hospodinových očích správné. Chodil po cestách svého otce Davida a neuchýlil se napravo ani nalevo...
2. Letopisů 35:21...pospíším. Bůh je se mnou, proto se mu nestav do cesty, aby nezničil!" Jošiáš mu ale neustoupil. Převlékl...
Ezdráš 8:21...jsme se před naším Bohem a žádali ho, aby na cestě chránil nás, naše děti i všechen náš majetek. Styděl...
Ezdráš 8:22...totiž prosit krále o vojsko a jízdu, aby nás na cestě chránili před nepřáteli. Řekli jsme králi: "Náš Bůh...
Ezdráš 8:31...měsíce jsme se od průplavu Ahava vydali na cestu do Jeruzaléma. Bůh nad námi držel svou ruku a chránil...
Nehemiáš 2:6... po boku s chotí, se zeptal: "Jak dlouho tvá cesta potrvá? Kdy se vrátíš?" Když jsem mu udal dobu, král...
Nehemiáš 9:12... v noci pak sloupem ohnivým svítils jim na cestu, po které měli jít. Na horu Sinaj jsi sestoupil, z...
Nehemiáš 9:19...sloup je nikdy neopouštěl, ve dne je vodil po cestě; ohnivý sloup byl s nimi v noci, svítil jim na cestu,...
Job 3:23...hrobu dosáhli? K čemu je to člověku, jenž cestu nevidí a jehož Bůh ze všech stran obklíčil? Mým...
Job 6:18...vytratí, v horku se vypaří a jsou pryč. Jejich cesty se klikatí, míří do pustin, kde zmírají. Karavany z...
Job 13:15...I kdyby zabil, i kdybych neměl naději, své cesty chci před ním obhájit. Jedině tak bych se mohl...
Job 16:22...Roky mně odměřené se chýlí ke konci, odcházím na cestu, z níž se nevrátím. Dech opouští, dny skončily...
Job 17:9...‚Vida, bezbožník!' Spravedlivý ale jde svou cestou dál, kdo čisté ruce, se zviklat nenechá. Nuže, vy...
Job 19:8...nikdo se neozve; křičím o pomoc, a právo nikdeCestu mi zazdil - neprojdu, na stezky vrhl temnotu. Mou...
Job 21:14...pokoji. Bohu však říkají: ‚Nech nás být! O tvých cestách nechceme vědět nic! Kdo je to ten Všemohoucí? Proč...
Job 22:28...tehdy vyplníš. Cokoli rozhodneš, obstojí, tvé cesty budou světlem zality. ‚Hlavu vzhůru!' řekneš...
Job 23:10... míří-li k jihu, ho nespatřím. Zato on zná  cesty i zastávky; ukážu se jako zlato, vyzkouší....
Job 23:11...se přidržela jeho šlépějí, sledoval jsem jeho cestu, nesešel jsem z . Nevzdálil jsem se příkazům jeho...
Job 24:4...pryč a vdově berou býka do zástavy. Ubožákycesty srážejí, se chudí skrývají všude po kraji. Jiní...
Job 24:13...také takoví, kteří se světlu vzpírají, k jeho cestám se neznají a jeho stezek se nedrží. Vrah vstává,...
Job 24:23...jim pocit bezpečné opory, jeho oči však jejich cestu sledují. Načas se vyvýší, a hned jsou pryč, sníženi...
Job 26:14...hada svou rukou poranil. A to jsou z jeho cest pouhé okraje, jen slabý šepot o něm slyšíme - burácení...
Job 28:23..."Samy jsme o jen slyšely." Jen Bůh rozumí cestě k , to on , kde se nachází. On vidí všechny...
Job 30:12... pravici, nohy mi chtějí podrazit, připravují cesty, aby zničili. Mou stezku rozkopali, na mojí zkáze...
Job 31:4...pohromu pachatelům zla? Copak Bůh nehledí na  cesty, copak nepočítá všechny kroky? Jestli jsem v...
Job 31:7... se ubezpečí o nevině! Jestli nohacesty zabloudila, jestli srdce odešlo za očima, jestli...
Job 34:21...odstraněni jsou bez lidské pomoci. Očima sleduje cesty všech lidí, každý jejich krok on dobře vidí. Není...
Job 34:27...na očích. To proto, že od něj odešli a na jeho cesty vůbec nedbali. Křik chudých kvůli nim k Bohu...
Job 38:19...Jen pověz, když všemu rozumíš! Kudy vede cesta k příbytku světla? A kde přebývá temnota? Umíš je...
Job 38:24...čas soužení, pro dny bojů a válčení? Kudy vede cesta, kterou se štěpí blesky? Odkud se východní vítr žene...
Job 38:35...zavolat, aby vodní průtrž zalila? Umíš na cestu blesky vysílat? Ohlásí se ti: ‚Zde nás máš'? Kdo...
Žalmy 1:1...člověku, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedí. Zákon...
Žalmy 1:6... stejně tak hříšní uprostřed poctivýchCestu poctivých dobře zná Hospodin, cesta ničemných se...
Žalmy 2:12...třesením. Líbejte "syna"! Kdyby se rozlítil, na cestě byste zhynuli - jeho hněv může vzplanout ve chvíli!...
Žalmy 5:9... Hospodine, ve své spravedlnosti veď, svou cestu přede mnou prosím urovnej! Vždyť v jejich ústech není...
Žalmy 10:5... Bůh nemá místo v jejich myšlení. Na svých cestách mají stále jen úspěch, tvé zákony jsou jim vzdáleny...
Žalmy 14:3... Bůh nikomu nechybí? Všichni zabloudilicesty, úplně se zkazili, není, kdo by konal dobro, není ani...
Žalmy 17:4...slovo, jež vyšlo ze tvých rtů, varoval jsem se cest zločinců. kroky se držely tvých šlépějí, nohy...
Žalmy 18:22... za čistotu mých rukou odměnil. Hospodinových cest jsem se pevně držel, svého Boha jsem nezradil! Před...
Žalmy 18:31... ve svém Bohu hradby překonám! Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin - on je štít...
Žalmy 18:33...Tento Bůh vyzbrojuje silou, on činí dokonalou cestu mou. Mým nohám udílí hbitost laní, staví na ...
Žalmy 19:6...ženich vychází z komnaty, jak hrdina dychtící na cestu vyrazit. Vychází na jednom konci nebe, k druhému...
Žalmy 25:4...však budou zrádci nicotní! Ukaž mi, Hospodinecesty své, svým stezkám nauč . Veď a pravdě své,...
Žalmy 25:8...dobrotu! Dobrý a přímý je Hospodin, hříšníkům cestu zjevuje. Ke spravedlnosti vede ponížené, ponížené učí...
Žalmy 25:9... Ke spravedlnosti vede ponížené, ponížené učí cestě své. Hospodinovy stezky jsou vždy laskavé a věrné těm...
Žalmy 25:12...mi! Kterýkoli člověk Hospodina ctí, tomu ukáže cestu, již si vyvolit. Takový prožije svůj život šťastně...
Žalmy 27:11... ale k sobě přivine. Ukaž mi, Hospodinecestu svou, kvůli mým nepřátelům veď stezkou srovnanou!...
Žalmy 32:8... obklopíš! séla Teď poučím, ukážu ti cestu, po níž jít; radu ti poskytnu, zrak k tobě obrátím:...
Žalmy 35:6...plevy, Hospodinův anděl je dohoní! Jejich cesta je temná a kluzká, Hospodinův anděl stíhá je....
Žalmy 36:5...rozumět. I na svém lůžku podlost vymýšlí, na cestě nekalosti stojí, zla se neštítí. Tvá láska, Hospodine...
Žalmy 37:5...touhy tvého srdce naplní! Hospodinu svěř svoji cestu, doufej v něj a on to učiní: vyvede tvou spravedlnost...
Žalmy 37:23... Kroky člověka Hospodin potvrzuje, když jeho cestu schvaluje. I kdyby zakolísal, přece neupadne,...
Žalmy 37:34...v jeho při! Spoléhej na Hospodina a drž se jeho cesty. On povýší, abys obdržel zemi, ničemy ale vymýtí,...
Žalmy 39:2... Žalm Davidův. Řekl jsem: "Dám si pozor na své cesty, svým jazykem abych nehřešil, na uzdě svoje ústa...
Žalmy 50:23...přináší oběť vděčnosti, ten ctí; kdo svoje cesty napraví, tomu ukážu Boží spasení!" Pro předního...
Žalmy 51:15...své spásy, ušlechtilým duchem posilni. Tvým cestám pak budu provinilce učit, aby se hříšníci k tobě...
Žalmy 53:4... Bůh nikomu nechybí? Všichni zabloudilicesty, dočista se zkazili, není, kdo by konal dobro, není...
Žalmy 67:3... rozjasni nad námi svoji tvář! séla je tvá cesta na zemi známa, mezi všemi lidmi spása tvá! ...
Žalmy 68:5...Bohu, jeho jménu hrajte, Jezdci na oblacích cestu připravte - Hospodin je jeho jméno, před ním jásejte!...
Žalmy 73:18... jejich osudu jsem začal rozumět: Na kluzké cesty jsi je postavil, vydals je napospas hrozné záhubě! V...
Žalmy 77:14... přemýšlím, přemítám o tom, cos učinil. Tvá cesta, Bože, je cestou svatosti, kdo z bohů je veliký jako...
Žalmy 77:20...celý svět, země se třásla, chvěla se! Tvá cesta, Bože, vedla přes moře, tvá stezka přes vody mohutné....
Žalmy 81:14...můj lid raději poslouchal, kéž by byl Izrael  cesty sledoval! Rychle bych býval jejich soupeře srazil, na...
Žalmy 84:6...v tobě sílu nachází - v srdci je připraven na cestu vyrazit! Vyprahlým údolím když poutníci kráčejí,...
Žalmy 85:14...urodí. Spravedlnost před ním poběží, připraví cestu jeho šlépějím! Modlitba Davidova. Slyš , Hospodine...
Žalmy 86:11...veliký, činíš zázraky, jediný Bůh jsi ty! Svou cestu, Hospodine, ukaž mi, abych se držel tvé věrnosti. ...
Žalmy 91:11... Vždyť kvůli tobě pověřil anděly, na všech tvých cestách aby chránili, na rukou aby nosili, nohu o...
Žalmy 95:10...jsem si řekl: "Ten lid pobloudilé srdce,  cesty vůbec neznají!" Rozhněván jsem tenkrát odpřisáhl: "Do...
Žalmy 101:2... tobě, Hospodine, chci zpívat žalm. Poctivou cestu pečlivě sleduji - kdy navštívíš? Ve vlastním...
Žalmy 101:6...zemi vyhlížím, takoví u mne budou žít. Poctivou cestou kdo umí jít, takový bude můj služebník. V mém domě...
Žalmy 102:24...se shromáždí, aby Hospodinu sloužili! Uprostřed cesty mi síly podlomil, můj život náhle ukrátil. Řekl jsem:...
Žalmy 103:7...zjednává, všem utlačeným k právu pomáhá. Své cesty Mojžíšovi poznat dal, synům Izraele své skutky ukázal...
Žalmy 107:4...západu, ze severu i zámoří! Bloudili pouští po cestách opuštěných, nemohli najít město k bydlení. Hladoví...
Žalmy 107:7... a on je vysvobodil z jejich úzkostí. Vedl je po cestě nejpřímější, aby dosáhli města k bydlení. Sláva...
Žalmy 107:17...z bronzu, láme železné závory! Blázni se vydali cestou zvrácenosti a za své viny trpěli. Veškerý pokrm si...
Žalmy 110:7...mrtvoly - srazí i hlavy velmocí! Z potoka se cestou napije, a proto hlavu pozvedne. Haleluja! Hospodina...
Žalmy 119:3...těm, kdo se bezpráví nedopouštějí, neboť po jeho cestách kráčejí! Ty jsi vydal svá pravidla, aby se...
Žalmy 119:5...pravidla, aby se svědomitě plnila. Kéž jsou  cesty zpevněny, abych dodržoval tvé zákony! Budu-li dbát...
Žalmy 119:14...svými rty vše, co jsi nařídil. Raduji secesty tvých svědectví jako z největšího bohatství. O tvých...
Žalmy 119:26...se, svým slovem prosím obživ ! Vylíčil jsem ti cesty své a tys vyslyšel; o svých zákonech pouč . Dej...
Žalmy 119:27...o svých zákonech pouč . Dej mi rozumět cestě svých pravidel, o tvých zázracích abych přemýšlel. ...
Žalmy 119:29...smutkem hroutí se, svým slovem prosím zvedni Cestu proradnosti odvrať ode mne a obdař svým Zákonem....
Žalmy 119:30...ode mne a obdař svým Zákonem. Zvolil jsem si cestu věrnosti, tvé pokyny mám stále na mysli. Tvých...
Žalmy 119:32... držím se, nedej, abych byl zahanben! Poběžím cestou tvých příkazů - do srdce dals mi svobodu! Ukaž mi,...
Žalmy 119:33...- do srdce dals mi svobodu! Ukaž mi, Hospodinecestu svých zákonů, abych je střežil jako svou odplatu. Dej...
Žalmy 119:37... Odvrať oči, nehledí k marnostem, na své cestě prosím obživ ! Svému služebníku potvrď sliby své,...
Žalmy 119:59... jak jsi zaslíbil! Když jsem přemýšlel nad svými cestami, kroky jsem obrátil ke tvým svědectvím. Pospíchám,...
Žalmy 119:101... neboť se držím tvých pravidel. Od každé zlé cesty své kroky zdržuji, abych se řídil slovem tvým. Od...
Žalmy 119:104...jsem se rozumu naučil, a proto nenávidím každou cestu lži. Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na...
Žalmy 119:105...lži. Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě. Co jsem odpřisáhl, to také splním, tvé spravedlivé...
Žalmy 119:128...pravidel cením si, a proto nenávidím každou cestu lži! Tvá svědectví jsou úžasná, to proto je chci...
Žalmy 119:168...a svědectví držím se, ty přece vidíš všechny cesty . Kéž se volání k tobě, Hospodine, přiblíží,...
Žalmy 125:5... kteří mají srdce upřímné. Ty, kdo se obracejícestám klikatým, takové Hospodin zapudí se zločinci! Pokoj...
Žalmy 128:1...každému, kdo Hospodina ctí, tomu, kdo kráčí jeho cestami! Prací svých rukou se jistě uživíš, blažený budeš a...
Žalmy 138:5...slaví, uslyší, co jsi zaslíbil. opěvují cesty Hospodinovy: "Hospodinova sláva je největší!" je...
Žalmy 139:3...Sleduješ, jak chodím i jak uléhám, všemi mými cestami se zabýváš. Ještě než mi přijde slovo na jazyk, ty...
Žalmy 139:24...myšlenky, jen vyzkoušej! Zjisti, zda držím se cesty škodlivé, a cestou věčnosti veď! Pro předního...
Žalmy 140:6...nastražili léčku, upletli na síť z provazů, u cesty položili mnohou nástrahu. séla Říkám Hospodinu: Můj...
Žalmy 142:4...klesám slabostí, ty ale o stezce víš! Na cestě, kterou se ubírám, na nastražili past. Pohleď k ...
Žalmy 143:8...o lásce tvé - jsi jediná naděje! Ukaž mi cestu, po níž bych šel - tobě svou duši svěřil jsem. Zbav...
Žalmy 145:17...všech žijících. Hospodin je spravedlivý ve všech cestách svých, ve všem, co působí, je laskavý. Hospodin je...
Žalmy 146:9...chrání příchozí, podporuje vdovy a sirotkycestu ničemných ale podvrací. Hospodin bude kralovat navěky...
Přísloví 1:15...svůj osud, společný měšec budem všichni mít!" Na cestu s nimi nepouštěj se, synu, nevydávej se v jejich...
Přísloví 2:8... Drží stráž nad stezkami práva, ochraňuje cestu spravedlivých svých. Spravedlnosti a právu tenkrát...
Přísloví 2:12... rozumnost nad tebou bude bdít. Před špatnou cestou moudrost ochrání, před každým, kdo mluví zvráceně...
Přísloví 2:13... kdo se přímým stezkám vyhnou, kdo kráčejí po cestách temnoty. Před těmi, kdo s radostí zla se dopouštějí...
Přísloví 2:15...stezky jsou různě pokroucené a jejichž krokycesty scházejí. Před cizí ženou moudrost zachrání , před...
Přísloví 2:20...stezky života se nikdy nevrátí. Kéž by ses vydal cestou ušlechtilých, na stezkách spravedlivých kéž bys...
Přísloví 3:17...třímá, bohatství a slávu drží v levici. Její cesty jsou plné potěšení, její kroky vždy vedou k pokoji....
Přísloví 3:23...ony tvé hrdlo okrášlí. Bezpečně pak půjdeš svojí cestou, tvé nohy nebudou klopýtat. půjdeš spát, nic...
Přísloví 3:31... jenž páchá násilí, nesdílej žádnou z jeho cest. Hospodinu se hnusí každý zvrhlík, s upřímnými však...
Přísloví 4:11... výroky přijmi, léta života se ti prodloužíCestě moudrosti chci učit, po přímých stezkách chci...
Přísloví 4:14...životem! Stezku darebáků se neodvažuj zkoušetcestou zlosynů nikdy nekráčej. Varuj se a nechoď po ,...
Přísloví 4:19...paprsek světla víc a víc září, se rozedníCesta darebáků však tone ve tmách, o co klopýtnou, nikdy...
Přísloví 4:26...sebe. Zvaž, kudy povedou tvé kroky, všechny tvé cesty pak budou bezpečné. Neuchyluj se vpravo ani vlevo,...
Přísloví 5:8...od mých výroků! Daleko od vede tvá cesta, k jejímu vchodu chraň se přiblížit! Svou důstojnost...
Přísloví 5:21...v náručí svůdkyně? Hospodin vidí všechny lidské cesty, každý jejich krok pozorně sleduje. Darebáka lapí...
Přísloví 6:23...je svíce a učení světlo, poučné domluvy jsou cesta k životu. Před špatnou ženou budou chránit, před...
Přísloví 7:19...se laskáním! Mužský dnes totiž není doma, na cestu odjel někam daleko; měšec s penězi odvezl s sebou, do...
Přísloví 7:25...mne, dávejte pozor na výroky. Na její cesty nevkročí tvé srdce; po jejích stezkách se nikdy...
Přísloví 7:27...jejím ranám, všech jejích obětí je bezpočetCesta do pekel vede jejím domem, do síní smrti se prudce...
Přísloví 8:2...rozumnost svůj hlas? Na vrcholech kopců, u cesty, u křižovatek postává. Přímo před branami, u vstupu...
Přísloví 8:22... jejich pokladnice abych plnila! Na počátku své cesty mne Hospodin zplodil, před všemi svými činy, před...
Přísloví 8:32... poslyšte mne: Blaze těm, kdo drží se mých cest! Slyšte poučení a naberte moudrost, nebuďte ke mně...
Přísloví 9:6...jsem nalila. Opusťte hloupost a konečně žijtecestou rozumnosti se vydejte!" Kdo poučuje drzouna, říká si...
Přísloví 9:15...na městských výšinách. Pokřikuje na ty, kdo po cestě jdou, kdo po svých stezkách přímě kráčejí: "Kdo je...
Přísloví 10:9...poctivě, v bezpečí žít bude, kdo pokřivil svou cestu, bude odhalen. Kdo mhouří oko, způsobí potíž, kdo...
Přísloví 10:29... naděje darebáků se vniveč obrátí. Hospodinova cesta je oporou poctivého, pro bídáky je ale záhubou....
Přísloví 11:5...ale zachraňuje před smrtí. Spravedlnost srovná cestu nevinnému, vlastní ničemnost srazí ničemu....
Přísloví 12:26...radost navrátí. Spravedlivý najde i pro bližního cestu, cesta darebáků ale končí blouděním. Lenoch si žádný...
Přísloví 12:28... Život je na stezce spravedlnosti, vyšlapaná cesta vede ke smrti. Moudrý syn přijímá otcovo poučení,...
Přísloví 13:15...pomohou uniknout. Zdravý rozum si získá přízeňcesta proradných vede k záhubě. Rozvážně chová se každý,...
Přísloví 14:12...určen ke zboření, stan poctivých ale k rozkvětuCesta se člověku může zdát správná, nakonec však bývá...
Přísloví 15:9...hnusí, zalíbení v modlitbě poctivýchCesta darebáka se Hospodinu hnusí, stoupence spravedlnosti...
Přísloví 15:19...vzbuzuje sváry, trpělivý dovede spory uklidnitCesta lenocha trním zarůstá, stezka poctivých je ale...
Přísloví 15:24...dobré je slovo v pravý čas! Rozumné vede vzhůru cesta života, aby unikli peklu v hlubinách. Hospodin strhne...
Přísloví 16:2...však dává Hospodin. Člověk všechny své cesty za čisté, jeho pohnutky však zkoumá Hospodin....
Přísloví 16:7...Hospodinu se vyhneš zlu. Když se Hospodinu něčí cesty líbí, i jeho nepřátele s ním nakonec udobří. Lepší je...
Přísloví 16:9...zisky s bezprávím. Člověk přemítá v srdci o své cestě, jeho kroky však řídí Hospodin. Prorocký výrok patří...
Přísloví 16:17... nad stříbro nejčistší je získat rozumnostCesta upřímných vede pryč od zla; kdo hlídá svou cestu,...
Přísloví 16:25...medu, jak balzám na duši, celému tělu lékCesta se člověku může zdát správná, nakonec však bývá...
Přísloví 16:29...i svoje druhy klamou, aby je zlákali na cestu nedobrou. Kdo mhouří oči, vymýšlí zvrácenosti, kdo...
Přísloví 17:23...je kostižer. Darebák přijímá tajné dary, aby cesty práva podvrátil. Rozumný moudrost přímo před sebou...
Přísloví 20:24... Hospodin řídí lidské kroky; který člověk své cestě rozumí? Je v pasti, kdo něco chvatně prohlásil za...
Přísloví 21:2...je směruje, kam chce. Člověk všechny své cesty za správné, srdce však zpytuje Hospodin. Když se děje...
Přísloví 21:8...krutostí; konat spravedlnost totiž odmítliCesta podvodníka je klikatá, povaha čistých je upřímná....
Přísloví 21:16...prosazení práva, pro bídáky je to však záhuba. Z cesty rozumu kdo ztratil se, ve shromáždění mrtvých spočine...
Přísloví 21:29... Darebák jde a na nic nedbá, poctivý však svou cestu zvažuje. Žádná moudrost, žádná šikovnost, žádná rada...
Přísloví 22:5...je bohatství, sláva a život. Trnitá a zrádná je cesta zvráceného, komu je život drahý, drží se daleko....
Přísloví 22:6...drahý, drží se daleko. Zasvěcuj dítě do jeho cesty - nesejde z , ani když zestárne. Boháč panuje nad...
Přísloví 23:19... nezklame! Poslouchej, synu, a buď moudrý, na cestu zaveď srdce své: Nepatři k těm, kdo se opíjejí vínem,...
Přísloví 23:26...Věnuj mi, synu můj, své srdce, nespouštěj očicesty : Nevěstka je jak bezedná jáma, těsnou studnou se...
Přísloví 26:13... čekat od hlupáka! Lenoch říká: "Šelma je na cestě! Po ulicích běhá lev!" Dveře se otáčejí v pantech,...
Přísloví 28:18...poctivě, ten zachován bude, kdo jde křivolakou cestou, náhle upadne. Kdo obdělává pole, nasytí se chlebem,...
Přísloví 30:19...ve mně budí úžas, čtyři jsou nad chápánícesta orla nebem, cesta hada skálou, cesta lodi mořem a...
Přísloví 30:20...lodi mořem a cesta muže s pannou. Taková je cesta cizoložné ženy - pojí, otře si ústa a řekne:...
Přísloví 31:3...zaslíbený? Nemarni s ženami svoji sílu, nepokaz cestu, jež králům náleží. Nenáleží, ó Lemueli, králům,...
Kazatel 10:3...pravém místě, hlupák ale na nepravém. Hlupáka na cestě poznáš po bezhlavosti; všem dává najevo svoje...
Kazatel 11:5...na mraky, nikdy nesklidí. Tak jako nerozumíš cestě větru anebo zárodku v lůnu těhotné, stejně tak...
Kazatel 12:5... Tehdy se člověk začne bát výšek a každá cesta hrozbu znamená, mandloň rozkvete bílým květem, příliš...
Izaiáš 2:3...Bohu Jákobovu - do jeho domu! Bude nás vyučovat cestám svým a my budeme chodit jeho stezkami." Ze Sionu...
Izaiáš 3:12... Ach, můj lide! Tví vůdci jsou svůdci, zastřeli cestu, po níž měl jsi jít! Hospodin povstal, aby vedl při,...
Izaiáš 8:11...svou rukou a varoval , abych se nevydával cestou tohoto lidu: "Neříkejte zrada všemu, co tento lid...
Izaiáš 8:23...Zabulon a zemi Neftalí, tak nakonec oslaví při cestě k moři, za Jordánem, Galileu pohanů: Lid, který...
Izaiáš 11:16... aby se dal přejít v sandálech. Tak vznikne cesta pro jeho pozůstatek, pro lid, jenž bude v Asýrii...
Izaiáš 15:5... Luchitským svahem s pláčem stoupajícestou k Choronaim nad zkázou bědují. Z nimrimských vod...
Izaiáš 19:23... on je vyslyší a uzdraví. V ten den se otevře cesta z Egypta do Asýrie. Asyřané budou chodit do Egypta a...
Izaiáš 23:1...Zámořské lodi, kvílejte - váš domov zničen jeCestou ze země kyperské poznali, jak to je. Zmlkněte,...
Izaiáš 26:7...pod nohy, pod nohy ztrápených, kroky ubohýchCesta spravedlivého je poctivá, stezku spravedlivého...
Izaiáš 26:8...je poctivá, stezku spravedlivého vyrovnáš. Na cestě tvých soudů, Hospodine, v tebe doufáme; po tvém jménu...
Izaiáš 30:11...nám jen lichotky a prorokujte lži! Sejdětecesty, odbočte ze stezky, s tím Svatým izraelským nás...
Izaiáš 30:21... vlastníma ušima za sebou uslyšíš: "To je ta cesta, jděte po ." Tehdy své postříbřené sochy i...
Izaiáš 33:8...v ulicích, hořce pláčou, kdo jednali o mírCesty jsou opuštěné, zmizeli poutníci, smlouva porušena,...
Izaiáš 35:8... Povede tudy také stezka, která se Svatou cestou bude nazývat. Nepůjde po nečistý, bude určena jen...
Izaiáš 37:29...zabodnu ti hák, odvedu , kudys přišel, stejnou cestou půjdeš zpět! A toto budeš mít jako znamení,...
Izaiáš 37:34...a nikdo nenastaví štít. Odejde, kudy přivedla ho cesta, do tohoto města nevstoupí, praví Hospodin. To město...
Izaiáš 40:3...hřích. Hlas volajícího: "Připravte na poušti cestu Hospodinovu, vyrovnejte v pustině stezku Bohu našemu!...
Izaiáš 40:14...naučil, aby mu předal vědění a seznámil hocestou moudrosti? Hle, národy jsou jako kapka do vědra,...
Izaiáš 40:27...říkáš, Jákobe, proč si, Izraeli, stěžuješ: " cesta je Hospodinu ukrytá, můj Bůh si nevšímá mých práv"?...
Izaiáš 42:16...řeky v ostrovy a jezera vysuším. Slepé povedu cestou, kterou neznali, provedu je stezkami, o nichž netuší...
Izaiáš 42:24...než Hospodin, proti němuž jsme hřešili? Po jeho cestách chodit nechtěli, neposlouchali jeho učení, a tak na...
Izaiáš 43:16... váš Král. Toto praví Hospodin, který razí cestu na moři a stezku mohutnými vodami, který přivádí vozy...
Izaiáš 43:19... a klíčí právě teď - vy to nevíte? Ano, způsobím cestu na poušti a na pustinách potoky. Divoká zvěř bude...
Izaiáš 45:13...ve své spravedlnosti vzbudím Kýra a všechny jeho cesty vyrovnám. On moje město znovu zbuduje a propustí ...
Izaiáš 47:15...ses zabývala od mládí. Každý se potácí svými cestami, nezachrání nikdo z nich! Slyšte to, dome...
Izaiáš 48:15... ano, jsem ho povolal; přivedu ho sem a jeho cesta bude úspěšná. Přistupte ke mně a tohle poslyšte: Od...
Izaiáš 48:17... tvůj Bůh, který učí úspěchu a vede po cestě, po níž bys jít měl. Kdybys tak poslouchal příkazy...
Izaiáš 49:9...a těm, kdo jsou ve tmě: "Ukažte se!" Podél cest se budou moci občerstvit, naleznou pastvu na všech...
Izaiáš 49:11...je mezi vodní studánky. Všechny své horycestu obrátím a stezky budou zpevněny. Hle - ...
Izaiáš 51:5... spravedlnost blíží se, spása je na cestě, paže národům právo přinese. Ostrovy na čekají,...
Izaiáš 51:10...vysušil, ty ohromné vodní propasti, a udělal cestu skrz mořské hlubiny, aby je vykoupení mohli...
Izaiáš 53:6...jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil, Hospodin ale uvalil na něj provinění nás...
Izaiáš 55:7... volejte k němu, dokud blízko je. Ničema svou cestu opustí a hříšný člověk své smýšlení. se vrátí k...
Izaiáš 55:8... smýšlení není vaším smýšlením a vaše cesty nejsou mými cestami, praví Hospodin. Jako je vysoko...
Izaiáš 55:9... Jako je vysoko nebe nad zemí, tak jsou  cesty nad vašimi cestami, tak je smýšlení nad vaším...
Izaiáš 56:11...pastýři! Nemají porozumění, každý se na svou cestu obrátil, všichni se zajímají jen o svůj zisk. "Pojďte...
Izaiáš 57:2...v pokoji, odpočívají na loži, kdo přímou cestou kráčeli. Teď ale přistupte, vy synové čarodějky, vy...
Izaiáš 57:10... sestoupila jsi do pekla. Tou spoustou cest ses unavila, neřekneš ale: "Marná námaha!" V tom svém...
Izaiáš 57:14...horu svatosti. On říká: Budujte, budujtecestu připravte, překážky z cesty mému lidu odkliďte! Toto...
Izaiáš 57:18...stále po svém odcházeli pryč. Viděl jsem jejich cesty - přesto je uzdravím, znovu je povedu a útěchu jim...
Izaiáš 58:2...jeho hřích. Den co den prý hledají,  cesty by rádi poznali! Jako národ, jenž se spravedlivě...
Izaiáš 58:12... nazývat stavitelem zbořenin a obnovitelem cest, aby se dalo žít. Když se tvá noha vyhne sobotě, aby...
Izaiáš 58:13...dnem, a budeš ji slavit tak, že upustíš od svých cest, aby sis nedělal, co chceš, a s řečmi přestaneš, tehdy...
Izaiáš 59:8... zkáza a zhouba jsou jejich průvodciCestu pokoje vůbec neznají, v jejich stopách je jen...
Izaiáš 62:10...nádvořích. Projděte, projděte branami, připravte cestu pro můj lid! Budujte, budujte silnici, vyberte kamení...
Izaiáš 63:17...náš. Proč jsi nás, Hospodine, nechal z tvé cesty zabloudit? Zatvrdil jsi naše srdce, abychom ...
Izaiáš 64:4...se těch, kdo rádi žijí správně, kdo na tvých cestách myslí na tebe. Hle, rozlítil ses, že jsme stále...
Izaiáš 65:2...jsem ruce vztahoval k lidu buřičů, kteří chodí cestou nedobrou za vlastní představou. Ten lid stále...
Izaiáš 66:3...kadidlo, modlu uctívá! Oni si sami zvolili své cesty, ve svých ohavnostech si z duše libují, a tak pro ...
Jeremiáš 2:23... se zamysli! Jsi velbloudice pádící svými cestami, divoká oslice, zvyklá na poušti. Jakmile lačně...
Jeremiáš 3:2...vršku ses neválela? Čekalas na milence někdecesty, jako beduín vysedává na poušti. Svým smilstvem a...
Jeremiáš 3:21...- synové Izraele s pláčem žadoní, protože svou cestu zkřivili a na Hospodina, svého Boha, nedbali. "Vraťte...
Jeremiáš 5:4...chovají se jako blázni, protože Hospodinovu cestu neznají, nevědí, co jejich Bůh nařídil. Půjdu raději...
Jeremiáš 5:5...mocnými a s nimi promluvím; ti přece Hospodinovu cestu znají, ti vědí, co jejich Bůh nařídil. Jenže ti také...
Jeremiáš 6:16...Hospodin." Tak praví Hospodin: "Zastavte se na cestách, rozhlédněte se, ptejte se po stezkách pradávných:...
Jeremiáš 6:25...přijdou bolesti. Nevycházejte na pole! Na cestu nevyrážejte! Nepřítel třímá meč! Hrůza všude kolem!...
Jeremiáš 6:27...zkoumal a vyzkoušel, abys prověřil ryzost jejich cest. Všichni jsou to zatvrzelí buřiči, jako by byli z...
Jeremiáš 7:3...Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Napravte své cesty a své jednání, a vás tu nechám žít. Přestaňte...
Jeremiáš 7:5... Hospodinův chrám!' Jedině pokud napravíte své cesty a své jednání - pokud se mezi sebou budete řídit...
Jeremiáš 7:23...Bohem a vy budete mým lidem. Choďte vždy po cestě, kterou jsem vám přikázal, a povede se vám dobře.'...
Jeremiáš 10:23...jen šakali. Hospodine, vím, že nikdo nemá svou cestu v moci a že člověk po jdoucí své kroky neřídí....
Jeremiáš 12:1...chci ale s tebou promluvit: Proč je úspěšná cesta ničemů? Proč všichni zrádci žijí v poklidu? Zasadil...
Jeremiáš 12:16... každého do jeho vlasti. Pokud se totiž naučí cestám mého lidu a začnou přísahat v mém jménu: ‚Jakože...
Jeremiáš 15:7...je o děti, zahubím svůj lid, neboť se od svých cest neodvrátili. Proto jejich vdovy rozmnožím více než...
Jeremiáš 16:17...a v puklinách mezi skalami. Všechny jejich cesty mám na očích; přede mnou se neschovají, před mýma...
Jeremiáš 17:10...svědomí, abych každému odplatil podle jeho cest, tak jak za své skutky zaslouží." Jako koroptev sedící...
Jeremiáš 18:11...na vás plán! Odvraťte se proto každý od své zlé cesty; napravte své cesty a své jednání.' Oni však na to...
Jeremiáš 18:15...na zapomněl, pálí kadidlo marnostem! Na svých cestách klopýtli, na stezkách odvěkých, a odešli jinou...
Jeremiáš 21:8...vyřiď: Tak praví Hospodin - Hle, předkládám vám cestu života a cestu smrti. Kdo zůstane v tomto městě,...
Jeremiáš 23:12...nacházím jejich zločiny, praví Hospodin. Jejich cesta proto bude kluzká, padnou ve tmě, do níž budou...
Jeremiáš 23:22...s mými slovy; odvrátili by je od jejich zlé cesty, od jejich zlého jednání. Jsem snad Bůh, jen když...
Jeremiáš 25:5... Říkávali: ‚Odvraťte se každý od své zlé cesty a svého zlého jednání, můžete žít v zemi, kterou...
Jeremiáš 26:3... Snad poslechnou a odvrátí se každý od své zlé cesty, abych i upustil od zla, které jsem na chtěl...
Jeremiáš 26:13...to, co jste slyšeli. Proto teď napravte své cesty a své jednání, poslechněte Hospodina, svého Boha, a...
Jeremiáš 31:9...je povedu. K potokům s vodou je přivedu přímou cestou, na níž neklesnou. Jsem přece Izraelův otec, můj...
Jeremiáš 31:21...Postav si milníky, vyznač ukazatele, přemýšlejcestě, kterou jdeš. Vrať se, izraelská panno, vrať se...
Jeremiáš 32:19...a mocný ve svých činech. Nespouštíš očicest všech lidí, abys každého odměnil podle jeho jednání,...
Jeremiáš 32:39...budu jejich Bohem. Dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby ctili po všechny dny - pak bude dobře jim i...
Jeremiáš 35:15...proroky se slovy: ‚Odvraťte se každý od své zlé cesty a napravte své jednání. Nenásledujte cizí bohy a...
Jeremiáš 36:3... snad se každý z nich odvrátí od své zlé cesty, abych jim odpustil jejich hříchy a zločiny."...
Jeremiáš 36:7...prosit o slitování a každý se odvrátí od své zlé cesty. Vždyť Hospodin tomuto lidu hrozí velikým a zuřivým...
Jeremiáš 40:5...za vhodné." Velitel gardistů mu pak dal jídlo na cestu a s čestným darem jej propustil. Jeremiáš pak odešel...
Jeremiáš 41:6...Netaniášův, jim z Micpy vyšel naproti a celou cestu plakal. Když došel k nim, vyzval je: "Pojďte za...
Jeremiáš 41:17...z Gibeonu zpět a vydali se s nimi do Egypta. (Cestou se ještě zastavili v Gerut-kimhamu poblíž Betléma.)...
Jeremiáš 48:19...zaútočil, rozbořil tvé pevnosti. Postav se na cestě a vyhlížej, obyvatelko města Aroer. Ptej se uprchlíků...
Jeremiáš 50:5...Hospodina, svého Boha. Budou se vyptávat na cestu k Sionu a zamíří k němu. Přijdou a připojí se k...
Pláč 1:4... ho dostihli v jeho sevření. Osiřelé jsou cesty na Sion, nikdo nejde na slavnost. Jeho brány pustě...
Pláč 3:9...sil, on umlčel modlitby. Kamennou zdí mi cesty zahradil a zamotal pěšiny. Číhal na jako medvěd...
Pláč 3:11...na jako medvěd, jako lev ve skrýši. Na  cestě přepadl , rozsápal a zahubil. Napjal svůj luk,...
Pláč 3:40... když je za svůj hřích potrestán? Zpytujme své cesty, zkoumejme je, k Hospodinu se navraťme! Nejen své...
Pláč 4:15...nikdo se neodvážil ani dotknout jejich rouch. "Z cesty! Nečistý!" křičeli na . "Z cesty, z cesty!...
Ezechiel 1:9...navzájem. Všechny se pohybovaly přímo vpředcestou se neotáčely. Jejich tváře vypadaly takto: Každá z...
Ezechiel 1:12...přímo vpřed. Kamkoli zamířil Duch, tam šlycestou se neotáčely. Napohled se ty bytosti podobaly...
Ezechiel 1:17...pohybovala, mohla jet na všechny čtyři stranycestou nezatáčela. Loukotě měla ohromné, z nich šla...
Ezechiel 3:18...život tím, že bys jej varoval před jeho zlou cestou - pak ten ničema zemře za své viny, ale za jeho krev...
Ezechiel 3:19...se neodvrátil od své ničemnosti ani od své zlé cesty - pak zemře za své viny, ale ty se zachráníš. Podobně...
Ezechiel 3:20...a bude páchat bezpráví, položím mu do cesty překážku a zemře. Protožes ho nevaroval, zemře ve...
Ezechiel 7:3...hněv sešlu na tebe. Budu soudit podle tvých cest, všechny tvé ohavnosti uvalím na tebe. Neslituji se,...
Ezechiel 7:4... Neslituji se, neušetřím ! Ano, uvalím tvé cesty na tebe, tvá ohavnost ve tvém středu vyvstane a...
Ezechiel 7:8...padne na tebe. Budu soudit podle tvých cest, všechny tvé ohavnosti uvalím na tebe. Neslituji se,...
Ezechiel 7:9...na tebe. Neslituji se, neušetřím ! Uvalím tvé cesty na tebe, tvá ohavnost ve tvém středu vyvstane a...
Ezechiel 7:27...a ruce prostých lidí hrůza ochromí. Podle jejich cest s nimi naložím; odsoudím je tak, jak sami soudili, a...
Ezechiel 8:5...severně od brány vedoucí k oltáři stála přímocestě ta urážlivá socha. "Synu člověčí," řekl mi, "vidíš,...
Ezechiel 9:10...neslituji a nebudu je šetřit. Obrátím jim jejich cesty na hlavy." A hle - ten muž oděný plátnem a s psacím...
Ezechiel 10:11...pohybovala, mohla jet na všechny čtyři stranycestou nezatáčela. Kamkoli se obrátila hlava, tam jela kola...
Ezechiel 11:21...a nechutnostem, takovým obrátím jejich cesty na hlavy, praví Panovník Hospodin." Vtom cherubové s...
Ezechiel 12:4... K večeru se pak před jejich očima vydej na cestu, jako odcházejí vyhnanci. Před jejich očima se...
Ezechiel 13:22...ničemy, aby se neodvrátili od své zlé cesty a mohli žít, proto nebudete mít falešná vidění a...
Ezechiel 18:23...Hospodin. Nechci snad raději, aby se od svých cest odvrátil a žil? Když se však spravedlivý odvrátí od...
Ezechiel 21:24...slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, vyznač dvě cesty, kterými půjde meč babylonského krále. Obě vyjdou ze...
Ezechiel 21:26...král se totiž zastaví na křižovatce, kde se obě cesty rozdělují, a bude si žádat znamení. Bude třást šípy,...
Ezechiel 22:31... pohltím je plamenem svého zuření a jejich cesty jim obrátím na hlavy, praví Panovník Hospodin." ...
Ezechiel 27:3...žalozpěv nad Týrem. Řekni bráně mořských cest, obchodnici s mnoha národy za mořem: Tak praví...
Ezechiel 28:15...kameny ses procházel. Byl jsi dokonalý na cestách svých ode dne svého stvoření - než jsi byl shledán...
Ezechiel 33:8...nepromluvíš, abys toho ničemu varoval před jeho cestou - pak ten ničema zemře za své viny, ale za jeho krev...
Ezechiel 33:9...jsi však ničemu varoval, se odvrátí od své cesty, ale on se od neodvrátil - pak zemře za své viny,...
Ezechiel 33:11...smrti ničemy. Chci raději, aby se ničema od své cesty odvrátil a žil! Odvraťte se, odvraťte se od svých...
Ezechiel 36:31...hanbu kvůli hladu. Pak si vzpomenete na své zlé cesty a nesprávné jednání a budete se sami sobě ošklivit...
Ezechiel 44:3...Hospodinem. Bude přicházet síní brány a stejnou cestou bude odcházet." Poté přivedl severní branou před...
Ezechiel 46:8...přicházet, vejde do brány skrze síň a stejnou cestou odejde. Když bude o slavnostech přicházet před...
Ezechiel 48:1...jména kmenů: U severní hranice podél chetlonské cesty přes Lebo-chamát k Chacar-enanu (což je území...
Daniel 4:34...nebes. Všechny jeho skutky jsou správné a jeho cesty spravedlivé; on umí pokořit ty, kteří žijí v pýše! ...
Daniel 11:28...se s ohromným bohatstvím vydá zpět do své zeměcestou projeví své nepřátelství proti svaté smlouvě. Teprve...
Ozeáš 2:8...vlnu i len, olej i nápoje." Proto zatarasím cestu trním a zastavím ji zdí, aby netrefila svými stezkami...
Ozeáš 6:9...na lidi, takto se tlupy kněží spolčují, aby na cestě do Šechemu vraždili, aby provozovali zvrhlosti! V...
Ozeáš 9:8...strážným společně s Bohem svým, na všech cestách mu ale nastražili pasti, v domě jeho Boha je...
Ozeáš 10:13...jste se přetvářkou! Protožes spoléhal na vlastní cestu a na množství svých hrdinů, vypukne proti tvému lidu...
Ozeáš 13:7... Proto jim budu lvem, jako leopard budu číhat na cestě; napadnu je jak zuřivá medvědice, vyrvu jim z hrudi...
Ozeáš 14:10...rozumný, pochopí, že jsou poctivé Hospodinovy cesty a spravedliví po nich kráčejí; vzbouřenci však na...
Jonáš 3:8...síly k Bohu. Každý se odvrátí od svých zlých cest a od násilí, které mu lpí na rukou. Kdo ? Třeba se...
Jonáš 3:10...se zachovali a jak se odvrátili od svých zlých cest, slitoval se a přestože řekl, že s nimi naloží zle,...
Micheáš 2:13...- veliká lidská změť. Ten, který jim razí cestu, vyjde před nimi, a tak projdou branou a ven vyrazí....
Micheáš 4:2...Bohu Jákobovu - do jeho domu! Bude nás vyučovat cestám svým a my budeme chodit jeho stezkami." Ze Sionu...
Nahum 1:3... však velmi mocný - neopomíjí trest! Jeho cesta vede bouří a vichřicí, mraky jsou prach od jeho kroků...
Nahum 2:2... táhne ničitel. Jen tu svou pevnost střež, na cestu pozor dej, opásej se na bedrech, všechnu svou sílu...
Nahum 2:6... Ninive svolává své chrabré vojáky, ti se však cestou potácí, a když přispěchají na hradby, kolem nich ...
Zachariáš 1:4...Hospodin zástupů: Odvraťte se od svých zlých cest, od svého zlého jednání!' Vy jste ale neposlouchali,...
Zachariáš 1:6...rozhodl s námi naložit, jak si zasloužíme za své cesty a za své jednání.'" Čtyřiadvacátého dne jedenáctého...
Zachariáš 3:7...praví Hospodin zástupů: Budeš-li chodit po mých cestách a zachovávat, co jsem ti svěřil, staneš se správcem...
Malachiáš 2:8...je poslem Hospodina zástupů. Vy jste však z  cesty sešli a svým učením jste mnohé srazili! Porušili jste...
Malachiáš 2:9...všemi lidmi vás ponížím, protože nedbáte na  cesty a při výkladu zákona nejste nestranní. Nemáme všichni...
Malachiáš 3:1... Hle, posílám svého posla, aby připravil cestu přede mnou. Pak náhle přijde do svého chrámu Panovník...
Matouš 2:9...i ." Jakmile vyslechli krále, vyrazili na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, je...
Matouš 3:3..."Hlas volajícího na poušti: Připravte Pánovu cestu! Urovnejte jeho stezky!" Ten Jan nosil oděv z...
Matouš 4:15...Izaiáše: "Země Zabulon a země Neftalí, při cestě k moři, za Jordánem, Galilea pohanů: Lid, který...
Matouš 5:25...odpůrcem se dohodni rychle, dokud jsi s ním na cestě, aby tvůj odpůrce nevydal soudci a soudce zřízenci...
Matouš 7:13...těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a...
Matouš 7:14...záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází. Dávejte si...
Matouš 8:28...kteří vyšli z hrobů. Byli tak nebezpeční, že tou cestou ani nemohl nikdo chodit. Začali křičet: "Co je ti po...
Matouš 9:9...vzdaly slávu Bohu, který dal lidem takovou mocCestou odtud Ježíš uviděl člověka jménem Matouš, jak sedí v...
Matouš 9:27...o tom se roznesla po celé zemiCestou odtud šli za Ježíšem dva slepci a křičeli: "Smiluj...
Matouš 10:5...Ježíš vyslal s těmito pokyny: "Nechoďte na cestu pohanů, nevstupujte do města Samaritánů, ale raději...
Matouš 11:10...svého posla před tváří tvou, jenž připraví tvou cestu před tebou.' Amen, říkám vám, žádné ženě se nenarodil...
Matouš 13:4... A jak rozséval, některá semena padla podél cesty a přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na...
Matouš 13:19...jeho srdce. To je ten, u koho bylo zaseto podél cesty. Na skalnaté zemi je zaseto u toho, kdo slyší Slovo a...
Matouš 15:32...co jíst. Nechci je poslat pryč hladové, vždyť by cestou padli vyčerpáním." "Kde v téhle pustině vezmeme...
Matouš 17:9...oči, neviděli nikoho než samotného JežíšeCestou zpět z hory jim Ježíš přikázal: "Nikomu o tom vidění...
Matouš 20:17...budou poslední první a první poslední." Cestou vzhůru do Jeruzaléma si Ježíš vzal dvanáct učedníků...
Matouš 20:30...vycházeli z Jericha, šel za ním veliký zástup. U cesty právě seděli dva slepci. Když slyšeli, že tudy jde...
Matouš 21:8...na . Veliký zástup pak prostíral své pláště na cestě a jiní sekali větve ze stromů a stlali je na cestu....
Matouš 21:18...z města do Betanie, kde přenocoval. Za svítání cestou zpět do města dostal hlad. Uviděl u cesty jeden...
Matouš 21:19...cestou zpět do města dostal hlad. Uvidělcesty jeden fíkovník, šel k němu, ale nenašel na něm nic...
Matouš 21:32...království před vámi. Když k vám Jan přišel cestou spravedlnosti, nevěřili jste mu, ale výběrčí daní a...
Matouš 21:33...věž. Pak ji pronajal vinařům a vydal se na cestu. Když se přiblížil čas vinobraní, poslal k vinařům...
Matouš 22:16... "víme, že jsi pravdomluvný, pravdivě učíš Boží cestě a na nikoho nedbáš, neboť se neohlížíš na to, kdo je...
Matouš 24:1...jménu!'" Tehdy Ježíš odešel z chrámuCestou k němu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali...
Matouš 25:14..." "Je to, jako když si člověk při odchodu na cestu svolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek....
Matouš 25:15... každému podle jeho schopností, a odešel na cestu. Ten, který dostal pět hřiven, ihned šel, nechal je...
Matouš 28:9...od hrobu a běžely to oznámit jeho učedníkůmCestou se s nimi náhle setkal Ježíš. "Buďte zdrávy," řekl....
Marek 1:2...před tebou svého posla, aby připravil tvou cestu." "Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu pro...
Marek 1:3...cestu." "Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu pro Pána! Vyrovnejte jeho stezky!" Tak přišel Jan,...
Marek 2:14...tam přicházel k němu a on je vyučoval. Když cestou uviděl Leviho, syna Alfeova, jak sedí v celnici,...
Marek 2:23...v sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali cestou trhat klasy. Farizeové mu řekli: "Podívej se! Jak to...
Marek 4:4... A jak rozséval, některá semena padla podél cesty a přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na...
Marek 4:15...rozsévá Slovo. Ti, kterým se rozsévá Slovo podél cesty, jsou tito: Jakmile uslyší, ihned přichází satan a...
Marek 6:8...moc nad nečistými duchy a uložil jim, si na cestu neberou nic kromě hole: ani mošnu ani chléb ani...
Marek 8:3...co jíst. Když je pošlu domů hladové, padnou na cestě vyčerpáním. A někteří přišli zdaleka." "Jak by tu...
Marek 8:27...pak vyšli do vesnic kolem Cesareje FilipovyCestou se svých učedníků ptal: "Za koho mají lidé?"...
Marek 9:9...neviděli u sebe nikoho než samotného JežíšeCestou zpět z hory jim přikázal, aby nikomu neříkali, co...
Marek 9:33...do Kafarnaum, ptal se jich: "O čem jste se to cestou dohadovali?" Oni však mlčeli, neboť se cestou mezi...
Marek 9:34...to cestou dohadovali?" Oni však mlčeli, neboť se cestou mezi sebou hádali, kdo z nich je největší. Posadil...
Marek 10:17...na ruce a žehnal jim. Když se znovu vydal na cestu, doběhl je jeden muž, poklekl před ním a ptal se ho:...
Marek 10:32...pak budou poslední a poslední první." Byli na cestě vzhůru do Jeruzaléma. Ježíš šel napřed a oni ho...
Marek 10:46...a s velikým zástupem vycházel z Jericha, u cesty seděl slepý žebrák Bartimeus, syn Timeův. Jakmile...
Marek 10:52..." A on hned prohlédl a následoval ho na cestě. Když se přiblížili k Jeruzalému - k Betfagé a...
Marek 11:8...plášti a on si na sedl. Mnozí prostírali na cestě své pláště, jiní pak ratolesti, které nařezali v...
Marek 12:1...věž. Pak ji pronajal vinařům a vydal se na cestu. Když nastal čas vinobraní, poslal k vinařům...
Marek 12:14...na to, kdo je kdo, ale pravdivě učíš Boží cestě. Je správné dávat císaři daň, nebo ne? Máme platit,...
Marek 13:1...všechno, co měla, celé své živobytí."  Cestou z chrámu mu jeden z jeho učedníků řekl: "Mistře,...
Marek 13:34...čas přijde. Je to, jako když člověk odešel na cestu: opustil svůj dům a svěřil správu svým služebníkům....
Marek 16:12... Potom se dvěma z nich ukázal jiným způsobem na cestě, když šli na venkov. Šli tedy a oznámili to ostatním....
Lukáš 1:76... neboť půjdeš před Pánem připravit jeho cesty, dát jeho lidu poznat spasení v odpuštění jejich...
Lukáš 1:79...v temnotě a stínu smrti a přivedl naše nohy na cestu pokoje." Chlapec pak rostl a sílil v duchu a žil na...
Lukáš 2:44... V domnění, že je v karavaně, ušli den cesty, než ho začali hledat mezi příbuznými a známými. Když...
Lukáš 3:4..."Hlas volajícího na poušti: Připravte Pánovu cestu! Napřimujte jeho stezky! Každé údolí bude vyplněno a...
Lukáš 3:5...budou sníženy. Křivé věci budou přímé, hrbolaté cesty budou hladké a veškeré lidstvo uvidí Boží spasení...
Lukáš 5:25...hned vstal, vzal, na čem ležel, odešel domůcestou chválil Boha. Všichni začali v naprostém ohromení...
Lukáš 7:27...svého posla před tváří tvou, který připraví tvou cestu před tebou.' Říkám vám, že žádné ženě se nenarodil...
Lukáš 8:5...své zrno. A jak rozséval, jedno padlo podél cesty, bylo pošlapáno a sezobali je ptáci. Jiné padlo na...
Lukáš 8:12...v tom podobenství je Boží slovo. Ti podél cesty jsou ti, kteří slyší, ale potom přichází ďábel a bere...
Lukáš 8:34... Když pasáci uviděli, co se stalo, uteklicestou to vyprávěli ve městě i na venkově. Lidé se šli...
Lukáš 9:3...a uzdravovat nemocné. Řekl jim: "Nic si na tu cestu neberte: ani hůl ani mošnu ani chléb ani peníze;...
Lukáš 9:51...čas, kdy měl být vzat vzhůru, pevně se rozhodlcestě do Jeruzaléma. Vyslal před sebou posly a ti šli...
Lukáš 9:57...tedy do jiné vesniceCestou mu někdo řekl: "Budu následovat, kamkoli půjdeš."...
Lukáš 10:4...s sebou měšec ani mošnu ani obuv a s nikým se po cestě nezdravte. Do kteréhokoli domu vejdete, nejdříve...
Lukáš 10:30...Ježíš mu odpověděl: "Jeden člověk byl na cestě z Jeruzaléma do Jericha přepaden lupiči. Obrali ho,...
Lukáš 10:38...Zákona. "Jdi a jednej tak i ty," řekl mu JežíšCestou přišel do jedné vesnice, kde ho k sobě přijala jistá...
Lukáš 11:6...mi tři chleby - navštívil přítel, který je na cestách, a nemám, co bych mu nabídl,' a on mu zevnitř...
Lukáš 12:58...jdeš se svým odpůrcem k vrchnosti, snaž se s ním cestou vypořádat. Jinak potáhne k soudci, soudce vydá...
Lukáš 13:33... Dnes, zítra i pozítří musím pokračovatcestě. Kde jinde by měl prorok zemřít než v Jeruzalémě?...
Lukáš 14:23...je místo.' Pán tehdy sluhovi poručil: ‚Vyjdi na cesty a mezi ploty a přinuť lidi přijít, je můj dům plný...
Lukáš 17:11...jsme jako služebníci splnili svou povinnost.'" Cestou do Jeruzaléma procházel pomezím Samaří a Galileje....
Lukáš 18:35...přicházel k Jerichu, jeden slepec tam sedělcesty a žebral. Uslyšel procházející zástup a ptal se, co...
Lukáš 19:36...na . A jak jel, prostírali své pláště na cestu. Když se blížil k hřebeni Olivetské hory, odkud cesta...
Lukáš 19:37... Když se blížil k hřebeni Olivetské hory, odkud cesta klesá dolů, začalo celé množství učedníků hlasitě a...
Lukáš 20:21...že nikomu nestraníš, ale pravdivě vyučuješ Boží cestě. Je správné dávat císaři daň, nebo...
Lukáš 24:17...ho poznali. Ježíš se jich zeptal: "O čem si to cestou povídáte, že jste tak smutní?" Jeden z nich, jménem...
Lukáš 24:32...řekli: "Copak nám nehořelo srdce, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?" Ihned vstali a vrátili...
Lukáš 24:35...Vyprávěli jim tedy, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat při lámání chleba. Zatímco o...
Jan 1:23...‚hlas volajícího na poušti: Vyrovnejte Pánovu cestu!'" Ti vyslanci patřili k farizeům...
Jan 2:13...se židovské Velikonoce, a tak se Ježíš vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu nalezl prodavače volů, ovcí a...
Jan 4:6... Dosud tam byla Jákobova studna a Ježíš, unaven cestou, se u posadil. Bylo okolo poledne. Když jedna...
Jan 4:51...uvěřil slovu, které mu Ježíš řekl, a šel. Na cestě se s ním setkali jeho služebníci a oznamovali mu:...
Jan 14:4...i vy byli tam, kde jsem . Víte, kam jdu, a cestu znáte." "Pane, nevíme, kam jdeš," přerušil ho Tomáš....
Jan 14:5...kam jdeš," přerušil ho Tomáš. "A jak můžeme znát cestu?" " jsem ta cesta, pravda a život," odpověděl Ježíš...
Jan 14:6...ho Tomáš. "A jak můžeme znát cestu?" " jsem ta cesta, pravda a život," odpověděl Ježíš. "Nikdo nepřichází...
Jan 16:32... a přišla, kdy se rozprchnete každý svou cestou. Necháte samotného, ale nejsem sám, protože je se...
Skutky 1:12...hory ležící poblíž města - na vzdálenost sobotní cesty. Když přišli, vystoupili do horní místnosti domu, kde...
Skutky 2:28...duši mou, svého svatého nevydáš rozkladuCesty života jsi mi oznámil, ve své přítomnosti sytíš...
Skutky 8:26...k Filipovi: "Vstaň a vydej se na jih, k pouštní cestě z Jeruzaléma dolů do Gazy." Vydal se tedy na cestu a...
Skutky 8:27...z Jeruzaléma dolů do Gazy." Vydal se tedy na cestu a hle, narazil na jednoho Etiopana. Byl to komoří...
Skutky 8:36...Písma mu zvěstoval Ježíše. [37] A jak jelicesta vedla kolem nějaké vody. Komoří zvolal: "Pohleď, voda...
Skutky 8:39...Filipa a komoří ho nespatřil; jel tedy svou cestou a radoval se. Filip se pak octl v Azotu. Procházel...
Skutky 9:2...v Damašku, aby tam mohl vyhledat přívržence  Cesty - jak muže, tak ženy - a přivést je v poutech do...
Skutky 9:3...a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Když se cestou blížil k Damašku, náhle ho obklopilo světlo z nebe....
Skutky 9:17..."Bratře Saule, Pán Ježíš, který se ti ukázal na cestě, po níž jsi šel, poslal, abys prohlédl a byl...
Skutky 9:27...k apoštolům a vyprávěl jim, jak Saul uviděl na cestě Pána a mluvil s ním a také jak v Damašku směle mluvil...
Skutky 9:32...se rozrůstaly. Petr obcházel všechny církvecestou přišel také ke svatým v Lyddě. Tam nalezl člověka...
Skutky 10:9...a poslal je do Joppy. Druhého dne, zatímco se cestou blížili k městu, Petr vystoupil na plochou střechu...
Skutky 13:10...Nepřestaneš podvracet Hospodinovy přímé cesty? Hle, ruka Hospodinova teď raní slepotou! Bude to...
Skutky 13:25...všemu lidu Izraele křest pokání. Ke konci své cesty Jan říkal: ‚ nejsem ten, za koho pokládáte - hle...
Skutky 14:16...dobách nechával všechny národy chodit po jejich cestách, ale nikdy o sobě nepřestal svědčit svým...
Skutky 14:21...tu získali mnoho učedníků, vydali se na zpáteční cestu do Lystry, Ikonia a Antiochie. Posilovali duše...
Skutky 15:30...věcí, uděláte dobře. Buďte zdrávi. Vysláni na cestu přišli do Antiochie, svolali shromáždění a předali...
Skutky 15:40...když ho bratři svěřili Boží milosti, vydal se na cestu. Procházel Sýrii a Kilikii a posiloval církve....
Skutky 16:3... a tak se Pavel rozhodl, že ho vezme s sebou na cesty. Vzal ho tedy a kvůli tamějším Židům ho obřezal....
Skutky 16:17...jsou služebníci Nejvyššího Boha! Ohlašují vám cestu spásy!" Když to trvalo mnoho dní, Pavel to nemohl...
Skutky 18:18...a vyrazil s Priscillou a Akvilou na zpáteční cestu do Sýrie. V Kenchrejích si kvůli slibu, který složil,...
Skutky 18:23...tam strávil nějaký čas, vypravil se znovu na cestu. Postupně procházel Galacii a Frygii a posiloval...
Skutky 18:25... původem z Alexandrie. Byl obeznámen s Pánovou cestou, a tak vroucně mluvil a přesně učil o Ježíši. Znal...
Skutky 18:26...s Akvilou, vzali ho k sobě a vysvětlili mu Boží cestu ještě přesněji. Apollo se potom chtěl vydat do Řecka,...
Skutky 19:9...někteří zatvrzele odmítali víru a veřejně tu Cestu haněli, Pavel se od nich odvrátil. Odvedl učedníky s...
Skutky 19:23...načas v Asii. Někdy v době nastal kvůli  Cestě nemalý rozruch. Jeden stříbrotepec jménem Demetrios...
Skutky 19:29...divadla a vlekli s sebou Pavlovy společníky na cestách, Makedonce Gaia a Aristarcha. Pavel chtěl vyjít k...
Skutky 21:5...Jeruzaléma. Když jsme po týdnu měli pokračovatcestě, všichni nás i s ženami a dětmi vyprovodili za město,...
Skutky 22:4...pro Boha, jako jste dodnes vy všichni. Tu Cestu jsem pronásledoval k smrti. Zatýkal jsem muže i...
Skutky 22:6...do Jeruzaléma k potrestání. Když jsem se cestou blížil k Damašku, okolo poledne náhle obklopilo...
Skutky 23:23..."Na devátou večer připravte dvě stě vojákůcestě do Cesareje. Vezměte také sedmdesát jezdců a dvě stě...
Skutky 24:14... že sloužím Bohu našich otců jako stoupenec  Cesty, kterou oni nazývají sektou. Věřím všemu, co je psáno...
Skutky 24:22...kvůli vzkříšení z mrtvých!'" Felix (který o  Cestě leccos věděl) pak případ odročil: "Rozhodnu vaši při,...
Skutky 25:3...do Jeruzaléma (chystali totiž léčku, že ho po cestě zabijí). Festus odpověděl: "Pavel je ve vazbě v...
Skutky 26:13...pověřením od vrchních kněží vypravil do DamaškuCestou jsem, králi, uviděl světlo z nebe. I když to bylo...
Skutky 26:31...ním i prokurátor a Bereniké a ostatní přísedícíCestou odtud si povídali: "Ten člověk nedělá nic, zač by si...
Římanům 3:12... Bůh nikomu nechybí. Všichni zabloudilicesty, dočista se zkazili; není, kdo by konal dobro, není...
Římanům 3:17...a bída jsou jejich průvodcicestu pokoje ale neznají; na Boží bázeň vůbec nehledí...
Římanům 7:6...Zákona zproštěni, abychom sloužili Bohu novou cestou Ducha namísto staré cesty litery. Co na to řekneme?...
Římanům 11:33...jsou jeho soudy, jak nepopsatelné jeho cesty! Vždyť: "Kdo poznal Hospodinovu mysl? Kdo mu kdy v...
Římanům 15:24...mnoho let toužím navštívit, rád bych to udělal cestou do Španěl. Pevně doufám, že se s vámi setkám a že ...
1. Korintským 3:3... Copak nejste tělesní a nechodíte po lidských cestách, když mezi sebou máte závist a svár? Když jeden...
1. Korintským 12:31...darech. Ukážu vám však ještě mnohem vyšší cestu: Kdybych mluvil v jazycích lidí i andělů, bez lásky...
1. Korintským 16:7...půjdu. Tentokrát se u vás nechci jen zastavit cestou; dá-li Pán, doufám, že u vás nějaký čas pobudu. ...
1. Korintským 16:11...jím tedy nikdo nepohrdá. Vypravte ho v pokoji na cestu za mnou, neboť tu na něj s bratry čekám. Pokud jde o...
2. Korintským 6:3... ten spásný den je teď! Nikomu nechceme klást do cesty žádnou překážku, aby naší službě nebylo co vytknout....
2. Korintským 8:19... Navíc ho církve vybraly, aby nás doprovázel na cestách s touto sbírkou, kterou pořádáme k oslavě Pána a...
2. Korintským 11:26... noc a den jsem vydržel na širém moři. Stále na cestách, ohrožován řekami, ohrožován lupiči, ohrožován...
Filipským 4:15...v počátcích evangelia, když jsem se vydal na cestu z Makedonie. Žádná církev se nepodílela na mých...
1. Tesalonickým 3:11...sám Bůh, náš Otec, i náš Pán Ježíš připraví naši cestu k vám. Kéž Pán bohatě rozhojní vaši lásku k sobě...
1. Timoteus 1:3...Ježíše, našeho Pána. Jak jsem prosil cestou do Makedonie, zůstaň v Efesu a zakaž jistým lidem...
1. Timoteus 1:6...svědomí a z upřímné víry. Někteří ale z této cesty zbloudili a uchýlili se k prázdnému tlachání. Chtěli...
1. Timoteus 6:10...všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudilicesty víry a sami si způsobili nesčetná muka. Ty ale jako...
2. Timoteus 2:18...lidé jako Hymenaios a Filetos, kteří zbloudilicesty pravdy a podvracejí víru některých lidí řečmi o tom,...
Titus 3:13...zimu. Právníka Zénu a Apolla pečlivě vyprav na cestu, aby jim nic nescházelo. Ti, kdo patří k nám, se...
Židům 3:10...tehdy řekl: Srdce těch lidí jen stále bloudí,  cesty vůbec neznají. Rozhněván jsem tenkrát odpřisáhl: Do...
Židům 9:8...stál ten první stánek, nebyla ještě zjevena cesta do pravé svatyně. V rámci toho dočasného podobenství...
Židům 10:20...přístup do pravé svatyně tou novou a živou cestou, kterou nám otevřel skrze oponu, to jest jeho tělo....
Židům 11:8...získat. Přestože nevěděl, kam jde, vydal se na cestu. Vírou se přistěhoval do zaslíbené země, jakkoli byla...
Židům 12:13...kolenům" a "zaveďte své kroky na přímé cesty," aby to, co kulhá, zcela neochrnulo, ale raději bylo...
Jakub 5:20... že ten, kdo odvrátí hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání jeho duši před smrtí a přikryje množství...
1. Petr 3:7...daru života, aby vašim modlitbám nestálo niccestě. Konečně, buďte všichni svorní, soucitní, plní...
2. Petr 2:2...je budou v jejich nestydatosti následovatcesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. Budou se s...
2. Petr 2:15...lákají nestálé duše. Proklatci! Opustili přímou cestu a zabloudili. Vydali se cestou Balaáma, syna Beorova,...
2. Petr 2:21...než na začátku. Bylo by pro lepší nepoznat cestu spravedlnosti, než se po jejím poznání odvrátit od...
3. Jan 1:6...o tvé lásce. Uděláš dobře, když je vypravíš na cestu, jak se to Bohu líbí. Jsou přece na cestách kvůli...
3. Jan 1:7...na cestu, jak se to Bohu líbí. Jsou přece na cestách kvůli jeho jménu a od pohanů nic nepřijímají....
Juda 1:11... je vede do záhuby. Běda jim! Vydali se Kainovou cestou, pro zisk propadli bludu jako Balaám, zahynuli ve...
Zjevení 15:3...Bože Všemohoucí, spravedlivé a pravé jsou tvé cesty, Králi národů! Kdo by nectil, Pane, kdo by tvé...
Zjevení 16:12...Eufrat a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce. Tehdy jsem uviděl z úst...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |