Cest

Hledám varianty 'cest' [ cesty (168) cestu (190) cestou (132) cestě (120) cestami (12) cestám (7) cestách (43) cesta (55) cest (29) ]. Nalezeny 712 verše.
Genesis 3:24...s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. Adam se miloval se svou ženou Evou...
Genesis 11:31... ženu svého syna Abrama, a vydali se spolu na cestu z chaldejského Uru do kanaánské země. Když však...
Genesis 12:5... i čeleď, kterou získali v Cháranu. Vydali se na cestu do kanaánské země a přišli do . Abram procházel tou...
Genesis 12:9...Hospodinovo jméno. Potom Abram pokračovalcestě a putoval na jih, k Negevu. V zemi pak nastal hlad, a...
Genesis 12:11...dobu pobýt, neboť v zemi panoval krutý hladCestou, když se blížil k Egyptu, řekl své ženě Saraj:...
Genesis 13:3... ve stříbře i ve zlatě.) A šel po svých starých cestách od Negevu k Bet-elu, k místu, kde zpočátku...
Genesis 16:7... U pramene vody v poušti, u onoho pramene při cestě do Šuru, ji našel Hospodinův anděl. Řekl: "Hagar,...
Genesis 18:19...a své budoucí rodině, zachovávají Hospodinovu cestu konáním spravedlnosti a práva, aby Hospodin...
Genesis 19:2... a ráno vstanete, vydáte se znovu na cestu." "To ne," odpověděli. "Přenocujeme na tomto...
Genesis 20:1...do dnešního dne. Abraham se pak odtud vydal na cestu do negevského kraje, aby se usadil mezi Kádešem a...
Genesis 24:10...svého pána deset velbloudů (neboť ho jeho pán na cestu vypravil všelijakými cennostmi) a vyrazil do...
Genesis 24:21...pozoroval, aby poznal, zda Hospodin dává jeho cestě zdar, nebo ne. Když velbloudi dopili, vzal ten muž...
Genesis 24:27...své milosrdenství a věrnost a že vedl po této cestě k domu příbuzných mého pána!" Dívka pak odběhla a...
Genesis 24:40...chodím, pošle s tebou svého anděla, aby dal tvé cestě zdar, abys mému synovi vybral manželku z mého...
Genesis 24:42... Bože mého pána Abrahama, kéž bys teď dal  cestě zdar. Hle, stojím u vodního pramene. Když řeknu dívce...
Genesis 24:48... Bohu svého pána Abrahama, který vedl pravou cestou, abych pro syna svého pána vybral dceru jeho...
Genesis 24:56...řekl: "Nezdržujte tu. Hospodin přece dal  cestě zdar. Propusťte , mohu jít za svým pánem." Řekli...
Genesis 28:20...slib: "Bude-li Bůh se mnou, ochrání-li mne na  cestě a mi chléb k jídlu a šaty k oblékání, takže se v...
Genesis 29:1...oddělím desátek." Jákob tedy směle vykročil na cestu a přišel do země východních národů. Když se rozhlédl,...
Genesis 30:36...svých synů a vzdálil se od Jákoba na tři dny cesty daleko. A tak Jákob pásl zbytek Lábanova dobytka....
Genesis 32:2...odešel a vrátil se domů. Také Jákob odešel svou cestou a vtom se s ním setkali Boží andělé. Jakmile je...
Genesis 33:12... Ezau přijal. Ten potom řekl: "Vydejme se na cestu, půjdu s tebou." Jákob mu však odpověděl: "Můj pán ...
Genesis 33:16...přízeň." A tak se Ezau téhož dne vrátil svou cestou do Seíru, zatímco Jákob se vydal k Sukotu. Tam si...
Genesis 33:18...to místo jmenuje Sukot, Přístřešky. Jákob pak na cestě z Padan-aramu pokojně dorazil do města Šechem v...
Genesis 35:3... vyslyšel v den úzkosti a byl se mnou na cestě, kterou jsem šel." Odevzdali tedy Jákobovi všechny...
Genesis 35:9...Alon-bachut, Dub nářků. Jákobovi se na jeho cestě z Padan-aramu znovu ukázal Bůh a požehnal mu. Bůh mu...
Genesis 35:19... Syn pravice. Ráchel zemřela a byla pohřbena na cestě k Efratě (což je Betlém). Jákob pak nad jejím hrobem...
Genesis 38:14...se. Potom si sedla u vstupu do Enajim, což je po cestě do Timny. (Viděla totiž, že Šela je dospělý a že za...
Genesis 38:16... neboť měla zahalenou tvář. Uchýlil se tedy cestou k a řekl: "Chci se s tebou vyspat." (Nevěděl...
Genesis 38:21..."Kde je ta prostitutka, co seděla v Enajimcesty?" Řekli mu ale: "Tady žádná prostitutka nikdy nebyla...
Genesis 42:25...vrátí jeho stříbro a dají jim také jídlo na cestu. Tak se k nim zachoval. Naložili tedy zrní na osly a...
Genesis 42:27...tedy zrní na osly a odešli. Když měli cestou nocovat, jeden z nich otevřel svůj pytel, aby dal...
Genesis 42:38...mrtev a zůstal jen on sám. Kdyby se mu na vaší cestě přihodilo něco zlého, přivedete šediny zármutkem...
Genesis 43:21...jsme sem prve přišli nakoupit jídlo. Když jsme cestou zpět měli nocovat, otevřeli jsme své vaky a hle,...
Genesis 45:17...toto - naložte svá zvířata a vydejte se na cestu. dorazíte do kanaánské země, vezměte svého otce i...
Genesis 45:21...jim podle faraonova pokynu dal povozy a jídlo na cestu. Všem jim dal také sváteční pláště, ale Benjamínovi...
Genesis 45:23...zrní, chléb a potraviny pro jeho otce na cestu. A když se loučil s odcházejícími bratry, řekl jim:...
Genesis 45:24...se loučil s odcházejícími bratry, řekl jim: "Cestou se nehádejte!" A tak odešli z Egypta a přišli ke...
Genesis 46:1... A tak se Izrael se vším, co měl, vydal na cestu. Když přišel do Beer-šeby, přinesl oběti Bohu svého...
Genesis 46:28...byl vyslán napřed, aby od Josefa získal pokynycestě do Gošenu. A když tam dorazili, Josef zapřáhl do...
Genesis 48:7...svých bratrů. Chci to tak proto, že mi Ráchel na cestě z Padanu zemřela. Byli jsme v kanaánské zemi,...
Genesis 49:17...lid svůj jako jeden z kmenů Izraele. Hadem na cestě bude Dan, růžkatou zmijí na stezce, jež koně uštkne...
Exodus 3:18...Hebrejů. Prosím, dovol nám vydat se na třídenní cestu do pouště, abychom tam obětovali Hospodinu, našemu...
Exodus 4:24...tvého syna, tvého prvorozeného!" Na místě, kde cestou nocovali, se s ním střetl Hospodin a chystal se ho...
Exodus 5:3...Hebrejů. Prosím, dovol nám vydat se na třídenní cestu do pouště, abychom tam obětovali Hospodinu, našemu...
Exodus 5:20..." z vašich denních odvodů nechybí ani cihla!" Cestou od faraona potkali Mojžíše a Árona, kteří jim tam...
Exodus 7:15...mu naproti a na břehu Nilu se mu postavíš do cesty. Vezmi s sebou tu hůl, která se proměnila v hada, a...
Exodus 8:23... co mají za ohavnost? Vydáme se na třídenní cestu do pouště a tam budeme obětovat Hospodinu, našemu...
Exodus 12:39...se zdržovat, takže si ani nepřipravili jídlo na cestu. Pobyt synů Izraele v Egyptě trval 430 let...
Exodus 13:17...Když farao konečně lid propustil, Bůh je nevedl cestou přes filištínskou zem, ačkoli byla kratší. Bůh si...
Exodus 13:18...vrátit se do Egypta." Bůh je tedy vedl oklikoucestou přes poušť k Rudému moři. Synové Izraele vyšli z...
Exodus 13:21...předcházel v oblakovém sloupu, aby je vedl na cestě, a v noci v ohnivém sloupu, aby jim svítil. Tak mohli...
Exodus 17:1...rozkazu vytáhla z pouště Sin na další cestu. Když se však utábořili v Refidimu, nebyla tam voda,...
Exodus 18:8... i o všech útrapách, které je potkaly na cestě, a jak je Hospodin pokaždé vysvobodil. Jetro se...
Exodus 23:20... posílám před tebou anděla, aby opatroval na cestě a přivedl na místo, které jsem připravil. Měj ho...
Exodus 32:8...z Egypta, spáchal zvrácenost. Brzy sešlicesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili sochu telete,...
Exodus 33:3...a medem, avšak s tebou nepůjdu, abych  cestou nevyhladil, neboť jste tvrdošíjný lid." A když lid...
Exodus 33:13...Máš-li ve mně zalíbení, dej mi prosím poznat své cesty, abych znal a nacházel u tebe milost. Pohleď,...
Exodus 34:29... Slova smlouvy, totiž Desatero, zapsal na deskyCestou z hory Sinaj nesl Mojžíš v rukou dvě Desky svědectví...
Exodus 40:36...vznesl, synové Izraele se vždy vydávali na cesty. Pokud se však oblak nevznesl, nevycházeli do dne,...
Exodus 40:38... před očima celého domu Izraele, na všech jejich cestách. Hospodin zavolal Mojžíše a promluvil k němu ze...
Leviticus 26:22...váš dobytek a sníží váš počet tak, že vaše cesty zpustnou. Jestliže se ani tehdy nenecháte ode mne...
Numeri 1:51...budou tábořit. Když se bude Příbytek chystat na cestu, levité jej složí; když se bude Příbytek chystat k...
Numeri 9:10...by se poskvrnil při mrtvém nebo byl na daleké cestě, přesto Hospodinu slaví Hod beránka. jej slaví...
Numeri 9:13...ustanovení. Kdokoli je ovšem čistý a není na cestách, avšak zanedbá slavení Hodu beránka, je...
Numeri 9:17...od Stanu vznesl, synové Izraele hned vyráželi na cestu. Kdekoli oblak spočinul, tam synové Izraele tábořili....
Numeri 9:18...Hospodinova rozkazu vyráželi synové Izraele na cestu a podle Hospodinova rozkazu tábořili. Tábořili tak...
Numeri 9:22... synové Izraele tábořili a nevydávali se na cestu. Jakmile se však vznesl, táhli dál. Podle Hospodinova...
Numeri 10:17... Po složení Příbytku se s nimi vydali na cestu i synové Geršona a Merariho, kteří Příbytek nosili....
Numeri 10:28...Izraele po svých oddílech, když se vydávali na cestu. Mojžíš řekl Chobabovi, synu Midiánce Reuela, svého...
Numeri 10:33... které nám Hospodin prokáže." A tak se vydali na cestu. Po tři dny putovali od hory Hospodinovy. Ty tři dny...
Numeri 10:34...místo k odpočinku. Během dne, když byli na cestě z tábora, býval nad nimi Hospodinův oblak. Kdykoli se...
Numeri 10:35...Hospodinův oblak. Kdykoli se Truhla vydávala na cestu, Mojžíš říkával: "Povstaň, Hospodine, se tví...
Numeri 11:31...zasypal jimi tábor ze všech stran, na jeden den cesty široko daleko, do výše kolem dvou loktů od země. Lid...
Numeri 20:17... nebudeme pít vodu ze studní. Půjdeme Královskou cestou a neodbočíme napravo ani nalevo, dokud nepřejdeme...
Numeri 21:1...v Negevu, uslyšel, že Izrael přichází atarimskou cestou, napadl Izrael a některé z nich zajal. Izrael tehdy...
Numeri 21:4...od hory Hór směrem k Rudému moři. Lid ale na cestě ztratil trpělivost a začal Bohu a Mojžíšovi vyčítat:...
Numeri 21:22... nebudeme pít vodu ze studní. Půjdeme Královskou cestou, dokud nepřejdeme tvé území." Sichon ale Izraeli...
Numeri 22:22...anděl vyšel proti němu, aby mu zahradil cestu. Balaám zatím jel na své oslici spolu se dvěma svými...
Numeri 22:23...oslice spatřila Hospodinova anděla stojícíhocestě s taseným mečem v ruce, uhnula z cesty a šla polem....
Numeri 22:31...oči. Když spatřil Hospodinova anděla stojícíhocestě s taseným mečem v ruce, poklonil se a padl na tvář....
Numeri 22:32...zbil svou oslici? Hle, to jsem ti zahradil cestu, neboť se mi vůbec nelíbí. Oslice spatřila a ...
Numeri 22:34...jsem! Nevěděl jsem, že ses mi postavil do cesty. Pokud se ti ta věc nelíbí, vrátím se domů."...
Numeri 24:25...a odešel zpátky domů. Rovněž Balák odešel svou cestou. Když Izrael pobýval v Šitimu, začal lid smilnit s...
Numeri 33:1...je svým jménem: Noba. Toto jsou zastávky na cestě synů Izraele, když pod Mojžíšovým a Áronovým vedením...
Numeri 33:3... Před očima celého Egypta směle vyrazili na cestu. Egypťané zatím pohřbívali všechny své prvorozené,...
Numeri 33:8... prošli prostředkem moře na poušť, ušli tři dny cesty etamskou pouští a utábořili se v Maře. Vyšli z Mary a...
Deuteronomium 1:2... Chacerotem a Di-zahabem. Přes pohoří Seír trvá cesta od hory Oréb do Kádeš-barné jedenáct dní. Prvního dne...
Deuteronomium 1:22...nám tu zem prohlédnou a podají nám zprávucestě, kterou se máme vydat, i o městech, do nichž máme...
Deuteronomium 1:31... nesl, jako nosí člověk svého syna, a to celou cestu, kterou jste šli, než jste dorazili sem." Ani tenkrát...
Deuteronomium 1:33...Hospodinu, svému Bohu, ačkoli vás předcházel na cestě, hledal vám místo k odpočinku a ukazoval vám cestu,...
Deuteronomium 2:8... syny Ezauovy, bydlící na Seíru. Vyhnuli jsme se cestě přes pláň Arava, jež vede od Eilatu a Ecjon-geberu, a...
Deuteronomium 2:27..."Chtěl bych projít tvou zemí. Půjdu jen a jen po cestě, neuchýlím se od napravo ani nalevo. Potravu k...
Deuteronomium 3:1... Potom jsme se obrátili a vydali se vzhůru cestou k Bášanu. Bášanský král Og proti nám s celým svým...
Deuteronomium 5:33...Neuchylujte se napravo ani nalevo. Vždy jděte po cestě, kterou vám určil Hospodin, váš Bůh. Pak budete mít...
Deuteronomium 6:7...synům a mluv o nich, sedíš doma nebo jdeš po cestě, uléháš anebo vstáváš. Přivaž si je jako znamení...
Deuteronomium 8:2...zaslíbil tvým otcům. Pamatuj na celou tu cestu, kterou Hospodin, tvůj Bůh, vedl těchto čtyřicet...
Deuteronomium 8:6...přikázání Hospodina, svého Boha, choď po jeho cestách a cti jej. Hospodin, tvůj Bůh, totiž uvádí do...
Deuteronomium 9:12...z Egypta, spáchal zvrácenost. Brzy sešlicesty, kterou jsem jim přikázal: odlili si modlu!" Hospodin...
Deuteronomium 9:16...odlili jste si sochu telete! Brzy jste sešlicesty, kterou vám přikázal Hospodin, váš Bůh! Vzal jsem ty...
Deuteronomium 10:11...nezahubí. Hospodin mi řekl: "Vstaň, vydej se na cestu v čele lidu. vejdou a obsadí tu zem, o níž jsem...
Deuteronomium 10:12...ctil Hospodina, svého Boha, kráčel po všech jeho cestách a miloval jej. Chce, abys sloužil Hospodinu, svému...
Deuteronomium 11:19...syny. Mluv o nich, sedíš doma nebo jdeš po cestě, uléháš anebo vstáváš. Napiš je na veřejích svého...
Deuteronomium 11:22...Hospodina, svého Boha, kráčet po všech jeho cestách a přimknete se k němu, Hospodin před vámi vyžene...
Deuteronomium 11:28...přikázání Hospodina, svého Boha, ale sejdetecesty, kterou vám dnes přikazuji, a vydáte se za cizími...
Deuteronomium 11:30...na hoře Ebal. (Obě jsou za Jordánem, kus cesty směrem na západ, v zemi Kananejců bydlících na pláni...
Deuteronomium 13:6...zlo - vždyť ten bludař chtěl strhnoutcesty, po níž ti přikázal jít Hospodin, tvůj Bůh! Mohl by...
Deuteronomium 17:16...pro další koně. Hospodin vám přece řekl: "Touto cestou se nikdy nevrátíte." nemá mnoho žen, aby snad...
Deuteronomium 19:9...miloval Hospodina, svého Boha, a kráčel po jeho cestách po všechny dny), potom k těmto třem městům přidáš...
Deuteronomium 22:4...uvidíš osla nebo býka svého bratra, jak leží na cestě, nebuď lhostejný. Ochotně mu jej pomoz zvednout. Žena...
Deuteronomium 22:6...to dělá, je Hospodinu, tvému Bohu, ohavný! Když cestou narazíš na ptačí hnízdo ( na stromě nebo na...
Deuteronomium 24:9... co Hospodin, tvůj Bůh, udělal Miriam na vaší cestě z Egypta. Když budeš svému bližnímu poskytovat půjčku...
Deuteronomium 25:17... ohavný! Pamatuj, co ti provedl Amalek na vaší cestě z Egypta: Aniž se bál Boha, přepadl na cestě, když...
Deuteronomium 25:18...cestě z Egypta: Aniž se bál Boha, přepadl na cestě, když jsi byl námahou vyčerpán, a pobil tvůj zadní...
Deuteronomium 26:17...bude tvým Bohem, že budeš kráčet po jeho cestách, že budeš zachovávat jeho pravidla, přikázání a...
Deuteronomium 27:18...odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo svede slepéhocesty!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo...
Deuteronomium 28:7...porazí nepřátele, kteří napadnou. Jednou cestou proti tobě vytáhnou, sedmi cestami před tebou utečou...
Deuteronomium 28:9...Hospodina, svého Boha, a kráčet po jeho cestách. Všechny národy země spatří, že neseš Hospodinovo...
Deuteronomium 28:25...nechá tvé nepřátele, porazí. Jednou cestou vytáhneš proti nim, sedmi cestami utečeš před nimi....
Deuteronomium 28:68...Hospodin vrátí do Egypta! S naříkáním půjdeš cestou, o níž jsem ti řekl, že ji nikdy nespatříš. Tam...
Deuteronomium 29:15... Sami víte, jak jsme žili v Egyptě a jak jsme cestou sem prošli územím různých národů. Viděli jste jejich...
Deuteronomium 30:16...Miluj Hospodina, svého Boha, kráčej po jeho cestách a zachovávej jeho přikázání, pravidla a zákony. Pak...
Deuteronomium 31:29... Vím, že po smrti se zvrhnete a sejdetecesty, kterou jsem vám přikázal. Budete-li v očích...
Deuteronomium 32:4...On je Skála! Jeho dílo je dokonalé, všechny jeho cesty pravé jsou. Věrný je Bůh, každé křivdy vzdálen, on je...
Jozue 1:8...vše, co je v něm psáno. Tehdy budeš mít na svých cestách úspěch a tehdy se ti bude dařit. Přikazuji ti: Buď...
Jozue 1:11...táborem a přikažte lidu: Připravte si jídlo na cestu, neboť po třech dnech zde překročíte Jordán, abyste...
Jozue 2:16...tři dny, dokud se nevrátí, a pak se vraťte svou cestou." Muži řekli: "Budeme zproštěni přísahy, kterou...
Jozue 2:22...nevrátili. Hledali je totiž po všech cestách, ale nenašli. Oba muži se pak vydali zpět....
Jozue 3:4...se k přiblížit! Půjdete za , abyste poznali cestu, kterou máte jít, neboť tou cestou jste nikdy předtím...
Jozue 5:4...všichni ti bojovníci, po vyjití z Egypta pomřeli cestou na poušti. Všechen lid, který vycházel, byl sice...
Jozue 5:5... ale z lidu narozeného po vyjití z Egypta cestou na poušti neobřezali nikoho. Synové Izraele chodili...
Jozue 5:7... Ty Jozue obřezal, poněvadž byli neobřezanícestou je totiž nikdo neobřezával. Když pak byli všichni v...
Jozue 9:4...a s Ajem. Vymysleli proto lest: Vypravili se na cestu jako poselstvo; na osly si naložili staré pytle a...
Jozue 9:11...naší země řekli: Vezměte s sebou jídlo na cestu, jděte jim naproti a řekněte jim: ‚Jsme vaši...
Jozue 9:13... Toto jsou naše šaty a obuv: tou předlouhou cestou úplně zchátraly." Izraelští muži dali na jejich...
Jozue 18:8...služebník Mojžíš." Muži se tedy vypravili na cestu, aby popsali tu zem. Jozue těm, kdo měli jít,...
Jozue 22:5...Hospodina, svého Boha, choďte po všech jeho cestách a dodržujte jeho přikázání. Přimkněte se k němu a...
Jozue 24:17...ta veliká znamení a zachovával nás po celou cestu, kterou jsme šli, a mezi všemi národy, mezi nimiž...
Soudců 2:17...za cizími bohy a klaněli se jim. Brzy sešlicesty svých otců, kteří poslouchali Hospodinova přikázání....
Soudců 2:22...zkoušet, zda usiluje chodit po Hospodinově cestě, jako usilovali jejich otcové, anebo ne." Hospodin...
Soudců 4:9... půjdu s tebou," řekla mu na to, "ale ty se svou cestou neproslavíš. Hospodin totiž vydá Siseru do rukou...
Soudců 5:6... za dnů Jaeliných zpustly silnice a ten, kdo na cesty vydával se, stezkami klikatými šel. Opuštěni byli...
Soudců 5:10...sedíte v sedlech zdobených, vy, kdo se ubíráte cestami - rozvažujte. Slyšte hlas pěvců, co mezi napajedly...
Soudců 8:11...000 mužů; 120 000 bojovníků padlo. Gedeon táhl cestou kočovníků na východ od Nobachu a Jogbehy a překvapil...
Soudců 11:13...Amonský král jim odpověděl: "To, že Izrael na cestě z Egypta zabral mou zem od Arnonu k Jaboku po...
Soudců 11:16...Izrael nezabral zem Moábců ani zem Amonců. Na cestě z Egypta Izrael procházel pouští k Rudému moři....
Soudců 11:18... Izrael tedy zůstal v Kádeši. Potom se vydali na cestu pouští. Vyhnuli se edomské i moábské zemi, obešli...
Soudců 18:5...vědět. Zeptej se, prosím, Boha, zda bude naše cesta úspěšná." "Jděte v pokoji," řekl jim ten kněz. "Nad...
Soudců 18:6..." "Jděte v pokoji," řekl jim ten kněz. "Nad vaší cestou bdí Hospodin." A tak těch pět mužů šlo dál, ...
Soudců 18:26...rodinou!" Danovi synové pak pokračovali svou cestou. Míka viděl, že jsou silnější než on, a tak se...
Soudců 19:9...a pohov si. Zítra si přivstanete, vydáte se na cestu a dorazíte domů." On tam ale nehodlal strávit...
Soudců 19:18...a odkud přicházíš?" zeptal se stařík. "Jsme na cestě z judského Betléma hluboko do Efraimských hor, odkud...
Soudců 19:27...ráno vstal, otevřel dveře domu, aby vyrazil na cestu, a hle - jeho družka leží u dveří domu s rukama na...
Růt 1:7...odešla z místa, kde žila, aby se vydala na cestu zpět do judské země. "Jděte," řekla tehdy oběma svým...
1. Samuel 4:13...hlínu. Když dorazil, Elí právě seděl na stolcicesty a vyhlížel, plný obav o Boží truhlu. Jakmile ten muž...
1. Samuel 7:16...dny svého života. Rok co rok se vydával na cestu a obcházel Bet-el, Gilgal i Micpu a na všech těchto...
1. Samuel 8:3...a byli soudci v Beer-šebě. Nechodili však po cestách svého otce. Šlo jim o zisk, brali úplatky a...
1. Samuel 8:5... "ty jsi starý a tví synové nechodí po tvých cestách. Raději nám tedy ustanov krále, nás vede - tak...
1. Samuel 9:6...stane. Co se tam teď vydat? Třeba nám ukáže cestu, kterou máme jít." Saul mu na to řekl: "Co ale tomu...
1. Samuel 9:8...stříbra. Dám je Božímu muži, aby nám ukázal cestu." (Když se v dávných dobách v Izraeli někdo šel...
1. Samuel 12:23...a přestat se za vás modlit. Budu vám ukazovat cestu dobrou a přímou. Jen ctěte Hospodina a služte mu...
1. Samuel 15:2...Izraeli - že se proti němu postavil na jejich cestě z Egypta. Teď tedy jdi a napadni Amalekovce. Všechny,...
1. Samuel 15:7...odstěhovali. Saul potom Amalekovce pobíjel celou cestu od Chavíly k Šuru před egyptskou hranicí. Agaga,...
1. Samuel 15:18...za krále nad Izraelem. A Hospodin vyslal na cestu s úkolem: ‚Jdi a vyhlaď ty hříšné Amalekovce jako...
1. Samuel 15:20...poslechl!" odpověděl Saul. "Vydal jsem se na cestu, na kterou Hospodin poslal. Přivedl jsem...
1. Samuel 17:52...branám Ekronu. Filištínští padlí leželi podél cesty k Šaarimu a také ke Gatu a Ekronu. Když se synové...
1. Samuel 19:23... ale i na něj sestoupil Boží Duch, a tak celou cestu prorokoval. Když dorazil k chýším v Rámě, hned ze...
1. Samuel 21:1...potomstvem navěky." David pak vyrazil na cestu, zatímco Jonatan se vrátil do města. Přišel do Nobu...
1. Samuel 22:10...se o něm radil s Hospodinem a dal mu jídlo na cestu, dokonce mu dal meč Filištína Goliáše." Král si hned...
1. Samuel 24:4...Davida s jeho muži hledat v Kamzičích skaláchCestou přišel k ovčím ohradám; byla tam jeskyně a Saul...
1. Samuel 24:8... Saul pak vyšel z jeskyně a pokračoval po cestě. Hned potom vyšel z jeskyně i David a zavolal za...
1. Samuel 26:3...Zif, aby tam Davida hledali. Saul se utábořilcesty na kopci Chakila před Ješimonem.David se zatím...
1. Samuel 26:25...věci a jistě uspěješ." David šel potom dál svou cestou a Saul se vrátil domů. David si ale pomyslel: "Teď...
1. Samuel 27:2...mu uniknu z rukou." Proto David vyrazil na cestu a se šesti sty svými muži přešel ke gatskému králi...
1. Samuel 28:22...a ty se najíš, abys měl sílu. Musíš pokračovatcestě." On ale odmítal: "Nebudu jíst!" Jeho služebníci i ta...
1. Samuel 29:11...se David i se svými muži hned ráno vypravil na cestu do filištínské země, zatímco Filištíni táhli na...
2. Samuel 2:24...zapadalo, dorazili k pahorku Ama naproti Giachu cestou ke gibeonské poušti. Benjamínovci se v jednom šiku...
2. Samuel 3:16...Lajišova. Její muž ale šel za a plakal celou cestu do Bachurim. Tam mu Abner řekl: "Vrať se zpátky,"...
2. Samuel 13:30...na svého mezka a dali se na útěk. Ještě byli na cestě, když se Davidovi doneslo, že prý Abšalom povraždil...
2. Samuel 15:2... kteří před ním běhali. Od časného rána stávalcesty vedle brány. Zavolal si každého, kdo chtěl přednést...
2. Samuel 15:30... David pak stoupal na Olivetskou horu a celou cestu plakal, hlavu zahalenou a bos. Také všichni, kdo byli...
2. Samuel 16:13..." David tedy se svými muži pokračovalcestě. Šimei ale šel podél nich po protějším svahu, a jak...
2. Samuel 19:1... S pláčem stoupal do horní místnosti bránycestou naříkal: "Synáčku Abšalome, synáčku můj! Synáčku...
2. Samuel 19:37...Tvůj služebník vyprovodí krále jen kousek cesty, k Jordánu. Proč by se mi král tak štědře odplácel?...
2. Samuel 20:12...- za Joábem!" Amasa zatím ležel v krvi uprostřed cesty. Když ten muž viděl, že se všichni ve vojsku...
2. Samuel 20:13... kdo šel okolo, zastavil. Jakmile ho odklidilcesty, pokračovali všichni za Joábem a pronásledovali Šebu,...
2. Samuel 22:22... za čistotu mých rukou odměnil. Hospodinových cest jsem se pevně držel, svého Boha jsem nezradil! Před...
2. Samuel 22:31... ve svém Bohu hradby překonám! Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin - on je štít...
2. Samuel 22:33...Tento Bůh vyzbrojuje silou, otvírá dokonale cestu mou, Mým nohám udílí hbitost laní, staví na ...
1. Královská 1:38... se tedy vydali s gardou Kréťanů a Pléťanů na cestu. Šalomouna posadili na mulu krále Davida a odvedli ho...
1. Královská 1:49...přítomní se zvedli a rozprchli se každý svou cestou. Adoniáš vstal a ze strachu před Šalomounem se běžel...
1. Královská 2:3... co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh. Choď po jeho cestách, dodržuj jeho ustanovení, přikázání, pravidla i...
1. Královská 2:4... které mi dal: ‚Budou-li tví synové dbát na svou cestu a budou-li věrně, z celého srdce a ze vší duše žít...
1. Královská 3:14...mezi králi rovného. A budeš-li chodit po mých cestách a dbát na zákony a nařízení, jako to dělal tvůj...
1. Královská 8:25...potomek, budou-li jen tví synové dbát na svou cestu a žít přede mnou, jako jsi přede mnou žil ty.' Nyní...
1. Královská 8:36...lidu Izraeli, jejich hřích. Vyuč je správné cestě, kterou mají jít, a sešli déšť na svou zem, kterou...
1. Královská 8:58...naše srdce k sobě, abychom chodili po všech jeho cestách a dodržovali jeho přikázání, ustanovení i pravidla,...
1. Královská 10:13...se pak se svým služebnictvem vydala zpět na cestu do vlasti. Král Šalomoun ročně získával 666 talentů...
1. Královská 11:29...z domu Josefova. Jednou, když byl Jeroboám na cestě z Jeruzaléma, potkal ho prorok Achiáš Šíloský,...
1. Královská 11:33...a amonskému bohu Molochovi. Nedržel se mých cest a nedělal, co je v mých očích správné; nedbal na ...
1. Královská 11:38...poslouchat vše, co ti přikážu, chodit po mých cestách, dělat, co je v mých očích správné, a dodržovat ...
1. Královská 13:9...jasný rozkaz: ‚Nic nejez ani nepij a nevracej se cestou, kterou jsi přišel.'" Odešel tedy jinou cestou, aby...
1. Královská 13:10...cestou, kterou jsi přišel.'" Odešel tedy jinou cestou, aby se vrátil jinudy, než kudy do Bet-elu přišel. V...
1. Královská 13:12...to svému otci vylíčili, zeptal se jich: "Kterou cestou šel?" Synové mu ukázali cestu, kterou ten Boží muž,...
1. Královská 13:17...rozkaz: ‚Nic tam nejez ani nepij a nevracej se cestou, kterou jsi přišel.'" "I jsem prorok jako ty,"...
1. Královská 13:24... který ho přivedl, svého osla a on odjel. Na cestě ho ale potkal lev a zabil ho. Jeho tělo pak leželo...
1. Královská 13:25... Vtom šli okolo nějací muži a viděli, jak přes cestu leží mrtvola a u stojí lev. Přišli do města, kde...
1. Královská 13:26...to. Když je ten prorok, který ho odvrátilcesty, uslyšel, prohlásil: "To byl Boží muž. Protože se...
1. Královská 13:28...mi osla." Jakmile ho osedlali, vyrazil na cestu, kde našel mrtvolu a osla se lvem, jak stojí u ....
1. Královská 13:33...po tom všem se Jeroboám neodvrátil od své zlé cesty. Naopak, z kdekoho nadělal kněze posvátných výšin....
1. Královská 14:11...městě, toho psi sežerou; kdo mu zemře venku na cestě, toho ptáci rozklovou! Tak promluvil Hospodin.' Teď...
1. Královská 15:26... co je v Hospodinových očích zlé. Držel se cesty svého otce a jeho hříchu, kterým svedl celý Izrael....
1. Královská 15:34... co je v Hospodinových očích zlé. Držel se cesty Jeroboámovy a jeho hříchu, kterým svedl celý Izrael. ...
1. Královská 16:2...vůdcem mého lidu, Izraele. Ty ses ale držel cesty Jeroboámovy a svedl jsi můj lid Izrael, aby ...
1. Královská 16:4...městě, toho psi sežerou, kdo mu zemře venku na cestě, toho ptáci rozklovou!" Ostatní Baašovy skutky - co...
1. Královská 16:19...nad sebou. Tak zemřel za svůj hřích, že se držel cesty Jeroboámovy a dělal, co je v Hospodinových očích zlé,...
1. Královská 16:26...věci než všichni před ním. Ve všem se držel cesty Jeroboáma, syna Nebatova, a jeho hříchů, kterými...
1. Královská 18:7...jedním směrem a Obadiáš druhým. Obadiáš šel svou cestou a hle - naproti mu jde Eliáš! Jakmile ho Obadiáš...
1. Královská 19:4...nechal svého mládence, a sám pokračoval celý den cesty do pouště. Když nemohl dál, sedl si pod jeden...
1. Královská 19:7... "Vstaň a jez!" řekl mu. "Máš před sebou dlouhou cestu." Vstal tedy, najedl se a napil a v síle toho pokrmu...
1. Královská 20:38...zakryl oči páskou, aby ho nepoznali, a odešelcestě čekat na krále. Když ho král míjel, zavolal na něj:...
1. Královská 21:24...městě, toho psi sežerou, kdo mu zemře venku na cestě, toho ptáci rozklovou!" (Vskutku nebyl nikdo jako...
1. Královská 22:43...jmenovala Azuba, dcera Šilchiho. Plně se držel cesty svého otce Asy a nepřestával dělat, co je v...
1. Královská 22:49...loďstvo, aby se vydalo do Ofiru pro zlato. Z cesty ale sešlo, protože lodě ztroskotaly v Ecjon-geberu....
1. Královská 22:53... co je v Hospodinových očích zlé, a držel se cesty svého otce a své matky i cesty Jeroboáma, syna...
2. Královská 2:1...ve vichru do nebe. Ten byl právě s Elíšou na cestě z Gilgalu. "Zůstaň tu," řekl Eliáš Elíšovi. "Hospodin...
2. Královská 2:23...odtud vydal vzhůru do Bet-elu. Když stoupal po cestě, vyšli z města nějací výrostci, posmívali se mu a...
2. Královská 3:8...Kudy potáhneme?" zeptal se pak ještě. "Pouštní cestou přes Edom," odpověděl Joram. Král Izraele tedy...
2. Královská 3:9...s králem Judy a s králem Edomu. Po sedmidenní cestě oklikou ale vojsko nemělo vodu pro sebe ani pro...
2. Královská 4:29...Gehazimu: "Přepásej se, vezmi si tuto hůl a běžCestou nikoho nezdrav a ani na pozdrav neodpovídej. Mou hůl...
2. Královská 5:5...ta dívka z izraelské země říkala. "Vydej se na cestu!" odpověděl aramejský král. " zatím pošlu list...
2. Královská 6:19...Elíša řekl. Elíša pak na zavolal: "To není ta cesta! To není to město! Pojďte za mnou a dovedu vás k muži...
2. Královská 7:15...po jejich stopě k Jordánu a hle - po celé cestě viděli plno výstroje a výzbroje, kterou Aramejci na...
2. Královská 10:15...pobili u bet-ekedské nádrže. Nikoho neušetřilCestou odtud narazil na Jonadaba, syna Rechabova, který ho...
2. Královská 12:21...vlastní dvořané a zabili ho poblíž Bet-mila na cestě do Sily. Dvořané, kteří ho zavraždili, byli Jozabad,...
2. Královská 17:13...proroky a vidoucí: "Odvraťte se od svých zlých cest a dodržujte přikázání a ustanovení! Tak to stojí v...
2. Královská 19:28...zabodnu ti hák, odvedu , kudys přišel, stejnou cestou půjdeš zpět! A toto budeš mít jako znamení,...
2. Královská 19:33...a nikdo nenastaví štít. Odejde, kudy přivedla ho cesta, do tohoto města nevstoupí, praví Hospodin. To město...
2. Královská 21:21...zlé, tak jako jeho otec Menaše. Ve všem se držel cest svého otce: sloužil hnusným modlám, kterým sloužil...
2. Královská 21:22... Boha svých otců, a nedržel se Hospodinových cest. Amonovi dvořané se proti němu spikli a zabili krále v...
2. Královská 22:2...v Hospodinových očích správné. Ve všem se držel cest svého otce Davida a neuchýlil se napravo ani nalevo. V...
1. Letopisů 10:12...se Saulem, všichni jejich bojovníci vyrazili na cestu. Sňali Saulovo tělo i těla jeho synů, přinesli je...
2. Letopisů 6:16...potomek, budou-li jen tví synové dbát na svou cestu a žít podle tvého Zákona, jako jsi přede mnou žil ty...
2. Letopisů 6:27...lidu Izraeli, jejich hřích. Vyuč je správné cestě, kterou mají jít, a sešli déšť na svou zem, kterou...
2. Letopisů 6:31...lidí - aby měli v úctě a chodili po tvých cestách po všechny dny svého života v zemi, kterou jsi dal...
2. Letopisů 7:14...bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest, potom je vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích a...
2. Letopisů 9:12...se pak se svým služebnictvem vydala zpět na cestu do vlasti. Král Šalomoun ročně získával 666 talentů...
2. Letopisů 11:17... syna Šalomounova. Po ty tři roky totiž chodil cestou Davidovou a Šalomounovou. Rechoboám se oženil s...
2. Letopisů 17:3...byl s Jošafatem, neboť chodil po starých cestách svého otce Davida a nevyhledával baaly. Namísto...
2. Letopisů 17:6...a slávu. Srdcem se natolik upnul k Hospodinovým cestám, že z Judska odstranil obětní výšiny i posvátné kůly...
2. Letopisů 20:32...se jmenovala Azuba, dcera Šilchiho. Držel se cesty svého otce Asy a nepřestával dělat, co je v...
2. Letopisů 21:12...Hospodin, Bůh tvého otce Davida: Nekráčel jsi cestami svého otce Jošafata ani cestami judského krále Asy,...
2. Letopisů 21:13...ani cestami judského krále Asy, ale vydal ses cestou králů izraelských. Judu i obyvatele Jeruzaléma jsi...
2. Letopisů 27:7... Ostatní Jotamovy skutky i všechny jeho válkycesty jsou sepsány v Knize izraelských a judských králů....
2. Letopisů 31:1...skončilo, všichni příchozí z Izraele se rozešliCestou v judských městech rozbíjeli posvátné sloupy, káceli...
2. Letopisů 34:2... co je v Hospodinových očích správné. Chodil po cestách svého otce Davida a neuchýlil se napravo ani nalevo...
2. Letopisů 35:21...pospíším. Bůh je se mnou, proto se mu nestav do cesty, aby nezničil!" Jošiáš mu ale neustoupil. Převlékl...
Ezdráš 8:21...jsme se před naším Bohem a žádali ho, aby na cestě chránil nás, naše děti i všechen náš majetek. Styděl...
Ezdráš 8:22...totiž prosit krále o vojsko a jízdu, aby nás na cestě chránili před nepřáteli. Řekli jsme králi: "Náš Bůh...
Ezdráš 8:31...měsíce jsme se od průplavu Ahava vydali na cestu do Jeruzaléma. Bůh nad námi držel svou ruku a chránil...
Nehemiáš 2:6... po boku s chotí, se zeptal: "Jak dlouho tvá cesta potrvá? Kdy se vrátíš?" Když jsem mu udal dobu, král...
Nehemiáš 9:12... v noci pak sloupem ohnivým svítils jim na cestu, po které měli jít. Na horu Sinaj jsi sestoupil, z...
Nehemiáš 9:19...sloup je nikdy neopouštěl, ve dne je vodil po cestě; ohnivý sloup byl s nimi v noci, svítil jim na cestu,...
Job 3:23...hrobu dosáhli? K čemu je to člověku, jenž cestu nevidí a jehož Bůh ze všech stran obklíčil? Mým...
Job 6:18...vytratí, v horku se vypaří a jsou pryč. Jejich cesty se klikatí, míří do pustin, kde zmírají. Karavany z...
Job 13:15...I kdyby zabil, i kdybych neměl naději, své cesty chci před ním obhájit. Jedině tak bych se mohl...
Job 16:22...Roky mně odměřené se chýlí ke konci, odcházím na cestu, z níž se nevrátím. Dech opouští, dny skončily...
Job 17:9...‚Vida, bezbožník!' Spravedlivý ale jde svou cestou dál, kdo čisté ruce, se zviklat nenechá. Nuže, vy...
Job 19:8...nikdo se neozve; křičím o pomoc, a právo nikdeCestu mi zazdil - neprojdu, na stezky vrhl temnotu. Mou...
Job 21:14...pokoji. Bohu však říkají: ‚Nech nás být! O tvých cestách nechceme vědět nic! Kdo je to ten Všemohoucí? Proč...
Job 22:28...tehdy vyplníš. Cokoli rozhodneš, obstojí, tvé cesty budou světlem zality. ‚Hlavu vzhůru!' řekneš...
Job 23:10... míří-li k jihu, ho nespatřím. Zato on zná  cesty i zastávky; ukážu se jako zlato, vyzkouší....
Job 23:11...se přidržela jeho šlépějí, sledoval jsem jeho cestu, nesešel jsem z . Nevzdálil jsem se příkazům jeho...
Job 24:4...pryč a vdově berou býka do zástavy. Ubožákycesty srážejí, se chudí skrývají všude po kraji. Jiní...
Job 24:13...také takoví, kteří se světlu vzpírají, k jeho cestám se neznají a jeho stezek se nedrží. Vrah vstává,...
Job 24:23...jim pocit bezpečné opory, jeho oči však jejich cestu sledují. Načas se vyvýší, a hned jsou pryč, sníženi...
Job 26:14...hada svou rukou poranil. A to jsou z jeho cest pouhé okraje, jen slabý šepot o něm slyšíme - burácení...
Job 28:23..."Samy jsme o jen slyšely." Jen Bůh rozumí cestě k , to on , kde se nachází. On vidí všechny...
Job 30:12... pravici, nohy mi chtějí podrazit, připravují cesty, aby zničili. Mou stezku rozkopali, na mojí zkáze...
Job 31:4...pohromu pachatelům zla? Copak Bůh nehledí na  cesty, copak nepočítá všechny kroky? Jestli jsem v...
Job 31:7... se ubezpečí o nevině! Jestli nohacesty zabloudila, jestli srdce odešlo za očima, jestli...
Job 34:21...odstraněni jsou bez lidské pomoci. Očima sleduje cesty všech lidí, každý jejich krok on dobře vidí. Není...
Job 34:27...na očích. To proto, že od něj odešli a na jeho cesty vůbec nedbali. Křik chudých kvůli nim k Bohu...
Job 38:19...Jen pověz, když všemu rozumíš! Kudy vede cesta k příbytku světla? A kde přebývá temnota? Umíš je...
Job 38:24...čas soužení, pro dny bojů a válčení? Kudy vede cesta, kterou se štěpí blesky? Odkud se východní vítr žene...
Job 38:35...zavolat, aby vodní průtrž zalila? Umíš na cestu blesky vysílat? Ohlásí se ti: ‚Zde nás máš'? Kdo...
Žalmy 1:1...člověku, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedí. Zákon...
Žalmy 1:6... stejně tak hříšní uprostřed poctivýchCestu poctivých dobře zná Hospodin, cesta ničemných se...
Žalmy 2:12...třesením. Líbejte "syna"! Kdyby se rozlítil, na cestě byste zhynuli - jeho hněv může vzplanout ve chvíli!...
Žalmy 5:9... Hospodine, ve své spravedlnosti veď, svou cestu přede mnou prosím urovnej! Vždyť v jejich ústech není...
Žalmy 10:5... Bůh nemá místo v jejich myšlení. Na svých cestách mají stále jen úspěch, tvé zákony jsou jim vzdáleny...
Žalmy 14:3... Bůh nikomu nechybí? Všichni zabloudilicesty, úplně se zkazili, není, kdo by konal dobro, není ani...
Žalmy 17:4...slovo, jež vyšlo ze tvých rtů, varoval jsem se cest zločinců. kroky se držely tvých šlépějí, nohy...
Žalmy 18:22... za čistotu mých rukou odměnil. Hospodinových cest jsem se pevně držel, svého Boha jsem nezradil! Před...
Žalmy 18:31... ve svém Bohu hradby překonám! Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin - on je štít...
Žalmy 18:33...Tento Bůh vyzbrojuje silou, on činí dokonalou cestu mou. Mým nohám udílí hbitost laní, staví na ...
Žalmy 19:6...ženich vychází z komnaty, jak hrdina dychtící na cestu vyrazit. Vychází na jednom konci nebe, k druhému...
Žalmy 25:4...však budou zrádci nicotní! Ukaž mi, Hospodinecesty své, svým stezkám nauč . Veď a pravdě své,...
Žalmy 25:8...dobrotu! Dobrý a přímý je Hospodin, hříšníkům cestu zjevuje. Ke spravedlnosti vede ponížené, ponížené učí...
Žalmy 25:9... Ke spravedlnosti vede ponížené, ponížené učí cestě své. Hospodinovy stezky jsou vždy laskavé a věrné těm...
Žalmy 25:12...mi! Kterýkoli člověk Hospodina ctí, tomu ukáže cestu, již si vyvolit. Takový prožije svůj život šťastně...
Žalmy 27:11... ale k sobě přivine. Ukaž mi, Hospodinecestu svou, kvůli mým nepřátelům veď stezkou srovnanou!...
Žalmy 32:8... obklopíš! séla Teď poučím, ukážu ti cestu, po níž jít; radu ti poskytnu, zrak k tobě obrátím:...
Žalmy 35:6...plevy, Hospodinův anděl je dohoní! Jejich cesta je temná a kluzká, Hospodinův anděl stíhá je....
Žalmy 36:5...rozumět. I na svém lůžku podlost vymýšlí, na cestě nekalosti stojí, zla se neštítí. Tvá láska, Hospodine...
Žalmy 37:5...touhy tvého srdce naplní! Hospodinu svěř svoji cestu, doufej v něj a on to učiní: vyvede tvou spravedlnost...
Žalmy 37:23... Kroky člověka Hospodin potvrzuje, když jeho cestu schvaluje. I kdyby zakolísal, přece neupadne,...
Žalmy 37:34...v jeho při! Spoléhej na Hospodina a drž se jeho cesty. On povýší, abys obdržel zemi, ničemy ale vymýtí,...
Žalmy 39:2... Žalm Davidův. Řekl jsem: "Dám si pozor na své cesty, svým jazykem abych nehřešil, na uzdě svoje ústa...
Žalmy 50:23...přináší oběť vděčnosti, ten ctí; kdo svoje cesty napraví, tomu ukážu Boží spasení!" Pro předního...
Žalmy 51:15...své spásy, ušlechtilým duchem posilni. Tvým cestám pak budu provinilce učit, aby se hříšníci k tobě...
Žalmy 53:4... Bůh nikomu nechybí? Všichni zabloudilicesty, dočista se zkazili, není, kdo by konal dobro, není...
Žalmy 67:3... rozjasni nad námi svoji tvář! séla je tvá cesta na zemi známa, mezi všemi lidmi spása tvá! ...
Žalmy 68:5...Bohu, jeho jménu hrajte, Jezdci na oblacích cestu připravte - Hospodin je jeho jméno, před ním jásejte!...
Žalmy 73:18... jejich osudu jsem začal rozumět: Na kluzké cesty jsi je postavil, vydals je napospas hrozné záhubě! V...
Žalmy 77:14... přemýšlím, přemítám o tom, cos učinil. Tvá cesta, Bože, je cestou svatosti, kdo z bohů je veliký jako...
Žalmy 77:20...celý svět, země se třásla, chvěla se! Tvá cesta, Bože, vedla přes moře, tvá stezka přes vody mohutné....
Žalmy 81:14...můj lid raději poslouchal, kéž by byl Izrael  cesty sledoval! Rychle bych býval jejich soupeře srazil, na...
Žalmy 84:6...v tobě sílu nachází - v srdci je připraven na cestu vyrazit! Vyprahlým údolím když poutníci kráčejí,...
Žalmy 85:14...urodí. Spravedlnost před ním poběží, připraví cestu jeho šlépějím! Modlitba Davidova. Slyš , Hospodine...
Žalmy 86:11...veliký, činíš zázraky, jediný Bůh jsi ty! Svou cestu, Hospodine, ukaž mi, abych se držel tvé věrnosti. ...
Žalmy 91:11... Vždyť kvůli tobě pověřil anděly, na všech tvých cestách aby chránili, na rukou aby nosili, nohu o...
Žalmy 95:10...jsem si řekl: "Ten lid pobloudilé srdce,  cesty vůbec neznají!" Rozhněván jsem tenkrát odpřisáhl: "Do...
Žalmy 101:2... tobě, Hospodine, chci zpívat žalm. Poctivou cestu pečlivě sleduji - kdy navštívíš? Ve vlastním...
Žalmy 101:6...zemi vyhlížím, takoví u mne budou žít. Poctivou cestou kdo umí jít, takový bude můj služebník. V mém domě...
Žalmy 102:24...se shromáždí, aby Hospodinu sloužili! Uprostřed cesty mi síly podlomil, můj život náhle ukrátil. Řekl jsem:...
Žalmy 103:7...zjednává, všem utlačeným k právu pomáhá. Své cesty Mojžíšovi poznat dal, synům Izraele své skutky ukázal...
Žalmy 107:4...západu, ze severu i zámoří! Bloudili pouští po cestách opuštěných, nemohli najít město k bydlení. Hladoví...
Žalmy 107:7... a on je vysvobodil z jejich úzkostí. Vedl je po cestě nejpřímější, aby dosáhli města k bydlení. Sláva...
Žalmy 107:17...z bronzu, láme železné závory! Blázni se vydali cestou zvrácenosti a za své viny trpěli. Veškerý pokrm si...
Žalmy 110:7...mrtvoly - srazí i hlavy velmocí! Z potoka se cestou napije, a proto hlavu pozvedne. Haleluja! Hospodina...
Žalmy 119:3...těm, kdo se bezpráví nedopouštějí, neboť po jeho cestách kráčejí! Ty jsi vydal svá pravidla, aby se...
Žalmy 119:5...pravidla, aby se svědomitě plnila. Kéž jsou  cesty zpevněny, abych dodržoval tvé zákony! Budu-li dbát...
Žalmy 119:14...svými rty vše, co jsi nařídil. Raduji secesty tvých svědectví jako z největšího bohatství. O tvých...
Žalmy 119:26...se, svým slovem prosím obživ ! Vylíčil jsem ti cesty své a tys vyslyšel; o svých zákonech pouč . Dej...
Žalmy 119:27...o svých zákonech pouč . Dej mi rozumět cestě svých pravidel, o tvých zázracích abych přemýšlel. ...
Žalmy 119:29...smutkem hroutí se, svým slovem prosím zvedni Cestu proradnosti odvrať ode mne a obdař svým Zákonem....
Žalmy 119:30...ode mne a obdař svým Zákonem. Zvolil jsem si cestu věrnosti, tvé pokyny mám stále na mysli. Tvých...
Žalmy 119:32... držím se, nedej, abych byl zahanben! Poběžím cestou tvých příkazů - do srdce dals mi svobodu! Ukaž mi,...
Žalmy 119:33...- do srdce dals mi svobodu! Ukaž mi, Hospodinecestu svých zákonů, abych je střežil jako svou odplatu. Dej...
Žalmy 119:37... Odvrať oči, nehledí k marnostem, na své cestě prosím obživ ! Svému služebníku potvrď sliby své,...
Žalmy 119:59... jak jsi zaslíbil! Když jsem přemýšlel nad svými cestami, kroky jsem obrátil ke tvým svědectvím. Pospíchám,...
Žalmy 119:101... neboť se držím tvých pravidel. Od každé zlé cesty své kroky zdržuji, abych se řídil slovem tvým. Od...
Žalmy 119:104...jsem se rozumu naučil, a proto nenávidím každou cestu lži. Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na...
Žalmy 119:105...lži. Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě. Co jsem odpřisáhl, to také splním, tvé spravedlivé...
Žalmy 119:128...pravidel cením si, a proto nenávidím každou cestu lži! Tvá svědectví jsou úžasná, to proto je chci...
Žalmy 119:168...a svědectví držím se, ty přece vidíš všechny cesty . Kéž se volání k tobě, Hospodine, přiblíží,...
Žalmy 125:5... kteří mají srdce upřímné. Ty, kdo se obracejícestám klikatým, takové Hospodin zapudí se zločinci! Pokoj...
Žalmy 128:1...každému, kdo Hospodina ctí, tomu, kdo kráčí jeho cestami! Prací svých rukou se jistě uživíš, blažený budeš a...
Žalmy 138:5...slaví, uslyší, co jsi zaslíbil. opěvují cesty Hospodinovy: "Hospodinova sláva je největší!" je...
Žalmy 139:3...Sleduješ, jak chodím i jak uléhám, všemi mými cestami se zabýváš. Ještě než mi přijde slovo na jazyk, ty...
Žalmy 139:24...myšlenky, jen vyzkoušej! Zjisti, zda držím se cesty škodlivé, a cestou věčnosti veď! Pro předního...
Žalmy 140:6...nastražili léčku, upletli na síť z provazů, u cesty položili mnohou nástrahu. séla Říkám Hospodinu: Můj...
Žalmy 142:4...klesám slabostí, ty ale o stezce víš! Na cestě, kterou se ubírám, na nastražili past. Pohleď k ...
Žalmy 143:8...o lásce tvé - jsi jediná naděje! Ukaž mi cestu, po níž bych šel - tobě svou duši svěřil jsem. Zbav...
Žalmy 145:17...všech žijících. Hospodin je spravedlivý ve všech cestách svých, ve všem, co působí, je laskavý. Hospodin je...
Žalmy 146:9...chrání příchozí, podporuje vdovy a sirotkycestu ničemných ale podvrací. Hospodin bude kralovat navěky...
Přísloví 1:15...svůj osud, společný měšec budem všichni mít!" Na cestu s nimi nepouštěj se, synu, nevydávej se v jejich...
Přísloví 2:8... Drží stráž nad stezkami práva, ochraňuje cestu spravedlivých svých. Spravedlnosti a právu tenkrát...
Přísloví 2:12... rozumnost nad tebou bude bdít. Před špatnou cestou moudrost ochrání, před každým, kdo mluví zvráceně...
Přísloví 2:13... kdo se přímým stezkám vyhnou, kdo kráčejí po cestách temnoty. Před těmi, kdo s radostí zla se dopouštějí...
Přísloví 2:15...stezky jsou různě pokroucené a jejichž krokycesty scházejí. Před cizí ženou moudrost zachrání , před...
Přísloví 2:20...stezky života se nikdy nevrátí. Kéž by ses vydal cestou ušlechtilých, na stezkách spravedlivých kéž bys...
Přísloví 3:17...třímá, bohatství a slávu drží v levici. Její cesty jsou plné potěšení, její kroky vždy vedou k pokoji....
Přísloví 3:23...ony tvé hrdlo okrášlí. Bezpečně pak půjdeš svojí cestou, tvé nohy nebudou klopýtat. půjdeš spát, nic...
Přísloví 3:31... jenž páchá násilí, nesdílej žádnou z jeho cest. Hospodinu se hnusí každý zvrhlík, s upřímnými však...
Přísloví 4:11... výroky přijmi, léta života se ti prodloužíCestě moudrosti chci učit, po přímých stezkách chci...
Přísloví 4:14...životem! Stezku darebáků se neodvažuj zkoušetcestou zlosynů nikdy nekráčej. Varuj se a nechoď po ,...
Přísloví 4:19...paprsek světla víc a víc září, se rozedníCesta darebáků však tone ve tmách, o co klopýtnou, nikdy...
Přísloví 4:26...sebe. Zvaž, kudy povedou tvé kroky, všechny tvé cesty pak budou bezpečné. Neuchyluj se vpravo ani vlevo,...
Přísloví 5:8...od mých výroků! Daleko od vede tvá cesta, k jejímu vchodu chraň se přiblížit! Svou důstojnost...
Přísloví 5:21...v náručí svůdkyně? Hospodin vidí všechny lidské cesty, každý jejich krok pozorně sleduje. Darebáka lapí...
Přísloví 6:23...je svíce a učení světlo, poučné domluvy jsou cesta k životu. Před špatnou ženou budou chránit, před...
Přísloví 7:19...se laskáním! Mužský dnes totiž není doma, na cestu odjel někam daleko; měšec s penězi odvezl s sebou, do...
Přísloví 7:25...mne, dávejte pozor na výroky. Na její cesty nevkročí tvé srdce; po jejích stezkách se nikdy...
Přísloví 7:27...jejím ranám, všech jejích obětí je bezpočetCesta do pekel vede jejím domem, do síní smrti se prudce...
Přísloví 8:2...rozumnost svůj hlas? Na vrcholech kopců, u cesty, u křižovatek postává. Přímo před branami, u vstupu...
Přísloví 8:22... jejich pokladnice abych plnila! Na počátku své cesty mne Hospodin zplodil, před všemi svými činy, před...
Přísloví 8:32... poslyšte mne: Blaze těm, kdo drží se mých cest! Slyšte poučení a naberte moudrost, nebuďte ke mně...
Přísloví 9:6...jsem nalila. Opusťte hloupost a konečně žijtecestou rozumnosti se vydejte!" Kdo poučuje drzouna, říká si...
Přísloví 9:15...na městských výšinách. Pokřikuje na ty, kdo po cestě jdou, kdo po svých stezkách přímě kráčejí: "Kdo je...
Přísloví 10:9...poctivě, v bezpečí žít bude, kdo pokřivil svou cestu, bude odhalen. Kdo mhouří oko, způsobí potíž, kdo...
Přísloví 10:29... naděje darebáků se vniveč obrátí. Hospodinova cesta je oporou poctivého, pro bídáky je ale záhubou....
Přísloví 11:5...ale zachraňuje před smrtí. Spravedlnost srovná cestu nevinnému, vlastní ničemnost srazí ničemu....
Přísloví 12:26...radost navrátí. Spravedlivý najde i pro bližního cestu, cesta darebáků ale končí blouděním. Lenoch si žádný...
Přísloví 12:28... Život je na stezce spravedlnosti, vyšlapaná cesta vede ke smrti. Moudrý syn přijímá otcovo poučení,...
Přísloví 13:15...pomohou uniknout. Zdravý rozum si získá přízeňcesta proradných vede k záhubě. Rozvážně chová se každý,...
Přísloví 14:12...určen ke zboření, stan poctivých ale k rozkvětuCesta se člověku může zdát správná, nakonec však bývá...
Přísloví 15:9...hnusí, zalíbení v modlitbě poctivýchCesta darebáka se Hospodinu hnusí, stoupence spravedlnosti...
Přísloví 15:19...vzbuzuje sváry, trpělivý dovede spory uklidnitCesta lenocha trním zarůstá, stezka poctivých je ale...
Přísloví 15:24...dobré je slovo v pravý čas! Rozumné vede vzhůru cesta života, aby unikli peklu v hlubinách. Hospodin strhne...
Přísloví 16:2...však dává Hospodin. Člověk všechny své cesty za čisté, jeho pohnutky však zkoumá Hospodin....
Přísloví 16:7...Hospodinu se vyhneš zlu. Když se Hospodinu něčí cesty líbí, i jeho nepřátele s ním nakonec udobří. Lepší je...
Přísloví 16:9...zisky s bezprávím. Člověk přemítá v srdci o své cestě, jeho kroky však řídí Hospodin. Prorocký výrok patří...
Přísloví 16:17... nad stříbro nejčistší je získat rozumnostCesta upřímných vede pryč od zla; kdo hlídá svou cestu,...
Přísloví 16:25...medu, jak balzám na duši, celému tělu lékCesta se člověku může zdát správná, nakonec však bývá...
Přísloví 16:29...i svoje druhy klamou, aby je zlákali na cestu nedobrou. Kdo mhouří oči, vymýšlí zvrácenosti, kdo...
Přísloví 17:23...je kostižer. Darebák přijímá tajné dary, aby cesty práva podvrátil. Rozumný moudrost přímo před sebou...
Přísloví 20:24... Hospodin řídí lidské kroky; který člověk své cestě rozumí? Je v pasti, kdo něco chvatně prohlásil za...
Přísloví 21:2...je směruje, kam chce. Člověk všechny své cesty za správné, srdce však zpytuje Hospodin. Když se děje...
Přísloví 21:8...krutostí; konat spravedlnost totiž odmítliCesta podvodníka je klikatá, povaha čistých je upřímná....
Přísloví 21:16...prosazení práva, pro bídáky je to však záhuba. Z cesty rozumu kdo ztratil se, ve shromáždění mrtvých spočine...
Přísloví 21:29... Darebák jde a na nic nedbá, poctivý však svou cestu zvažuje. Žádná moudrost, žádná šikovnost, žádná rada...
Přísloví 22:5...je bohatství, sláva a život. Trnitá a zrádná je cesta zvráceného, komu je život drahý, drží se daleko....
Přísloví 22:6...drahý, drží se daleko. Zasvěcuj dítě do jeho cesty - nesejde z , ani když zestárne. Boháč panuje nad...
Přísloví 23:19... nezklame! Poslouchej, synu, a buď moudrý, na cestu zaveď srdce své: Nepatři k těm, kdo se opíjejí vínem,...
Přísloví 23:26...Věnuj mi, synu můj, své srdce, nespouštěj očicesty : Nevěstka je jak bezedná jáma, těsnou studnou se...
Přísloví 26:13... čekat od hlupáka! Lenoch říká: "Šelma je na cestě! Po ulicích běhá lev!" Dveře se otáčejí v pantech,...
Přísloví 28:18...poctivě, ten zachován bude, kdo jde křivolakou cestou, náhle upadne. Kdo obdělává pole, nasytí se chlebem,...
Přísloví 30:19...ve mně budí úžas, čtyři jsou nad chápánícesta orla nebem, cesta hada skálou, cesta lodi mořem a...
Přísloví 30:20...lodi mořem a cesta muže s pannou. Taková je cesta cizoložné ženy - pojí, otře si ústa a řekne:...
Přísloví 31:3...zaslíbený? Nemarni s ženami svoji sílu, nepokaz cestu, jež králům náleží. Nenáleží, ó Lemueli, králům,...
Kazatel 10:3...pravém místě, hlupák ale na nepravém. Hlupáka na cestě poznáš po bezhlavosti; všem dává najevo svoje...
Kazatel 11:5...na mraky, nikdy nesklidí. Tak jako nerozumíš cestě větru anebo zárodku v lůnu těhotné, stejně tak...
Kazatel 12:5... Tehdy se člověk začne bát výšek a každá cesta hrozbu znamená, mandloň rozkvete bílým květem, příliš...
Izaiáš 2:3...Bohu Jákobovu - do jeho domu! Bude nás vyučovat cestám svým a my budeme chodit jeho stezkami." Ze Sionu...
Izaiáš 3:12... Ach, můj lide! Tví vůdci jsou svůdci, zastřeli cestu, po níž měl jsi jít! Hospodin povstal, aby vedl při,...
Izaiáš 8:11...svou rukou a varoval , abych se nevydával cestou tohoto lidu: "Neříkejte zrada všemu, co tento lid...
Izaiáš 8:23...Zabulon a zemi Neftalí, tak nakonec oslaví při cestě k moři, za Jordánem, Galileu pohanů: Lid, který...
Izaiáš 11:16... aby se dal přejít v sandálech. Tak vznikne cesta pro jeho pozůstatek, pro lid, jenž bude v Asýrii...
Izaiáš 15:5... Luchitským svahem s pláčem stoupajícestou k Choronaim nad zkázou bědují. Z nimrimských vod...
Izaiáš 19:23... on je vyslyší a uzdraví. V ten den se otevře cesta z Egypta do Asýrie. Asyřané budou chodit do Egypta a...
Izaiáš 23:1...Zámořské lodi, kvílejte - váš domov zničen jeCestou ze země kyperské poznali, jak to je. Zmlkněte,...
Izaiáš 26:7...pod nohy, pod nohy ztrápených, kroky ubohýchCesta spravedlivého je poctivá, stezku spravedlivého...
Izaiáš 26:8...je poctivá, stezku spravedlivého vyrovnáš. Na cestě tvých soudů, Hospodine, v tebe doufáme; po tvém jménu...
Izaiáš 30:11...nám jen lichotky a prorokujte lži! Sejdětecesty, odbočte ze stezky, s tím Svatým izraelským nás...
Izaiáš 30:21... vlastníma ušima za sebou uslyšíš: "To je ta cesta, jděte po ." Tehdy své postříbřené sochy i...
Izaiáš 33:8...v ulicích, hořce pláčou, kdo jednali o mírCesty jsou opuštěné, zmizeli poutníci, smlouva porušena,...
Izaiáš 35:8... Povede tudy také stezka, která se Svatou cestou bude nazývat. Nepůjde po nečistý, bude určena jen...
Izaiáš 37:29...zabodnu ti hák, odvedu , kudys přišel, stejnou cestou půjdeš zpět! A toto budeš mít jako znamení,...
Izaiáš 37:34...a nikdo nenastaví štít. Odejde, kudy přivedla ho cesta, do tohoto města nevstoupí, praví Hospodin. To město...
Izaiáš 40:3...hřích. Hlas volajícího: "Připravte na poušti cestu Hospodinovu, vyrovnejte v pustině stezku Bohu našemu!...
Izaiáš 40:14...naučil, aby mu předal vědění a seznámil hocestou moudrosti? Hle, národy jsou jako kapka do vědra,...
Izaiáš 40:27...říkáš, Jákobe, proč si, Izraeli, stěžuješ: " cesta je Hospodinu ukrytá, můj Bůh si nevšímá mých práv"?...
Izaiáš 42:16...řeky v ostrovy a jezera vysuším. Slepé povedu cestou, kterou neznali, provedu je stezkami, o nichž netuší...
Izaiáš 42:24...než Hospodin, proti němuž jsme hřešili? Po jeho cestách chodit nechtěli, neposlouchali jeho učení, a tak na...
Izaiáš 43:16... váš Král. Toto praví Hospodin, který razí cestu na moři a stezku mohutnými vodami, který přivádí vozy...
Izaiáš 43:19... a klíčí právě teď - vy to nevíte? Ano, způsobím cestu na poušti a na pustinách potoky. Divoká zvěř bude...
Izaiáš 45:13...ve své spravedlnosti vzbudím Kýra a všechny jeho cesty vyrovnám. On moje město znovu zbuduje a propustí ...
Izaiáš 47:15...ses zabývala od mládí. Každý se potácí svými cestami, nezachrání nikdo z nich! Slyšte to, dome...
Izaiáš 48:15... ano, jsem ho povolal; přivedu ho sem a jeho cesta bude úspěšná. Přistupte ke mně a tohle poslyšte: Od...
Izaiáš 48:17... tvůj Bůh, který učí úspěchu a vede po cestě, po níž bys jít měl. Kdybys tak poslouchal příkazy...
Izaiáš 49:9...a těm, kdo jsou ve tmě: "Ukažte se!" Podél cest se budou moci občerstvit, naleznou pastvu na všech...
Izaiáš 49:11...je mezi vodní studánky. Všechny své horycestu obrátím a stezky budou zpevněny. Hle - ...
Izaiáš 51:5... spravedlnost blíží se, spása je na cestě, paže národům právo přinese. Ostrovy na čekají,...
Izaiáš 51:10...vysušil, ty ohromné vodní propasti, a udělal cestu skrz mořské hlubiny, aby je vykoupení mohli...
Izaiáš 53:6...jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil, Hospodin ale uvalil na něj provinění nás...
Izaiáš 55:7... volejte k němu, dokud blízko je. Ničema svou cestu opustí a hříšný člověk své smýšlení. se vrátí k...
Izaiáš 55:8... smýšlení není vaším smýšlením a vaše cesty nejsou mými cestami, praví Hospodin. Jako je vysoko...
Izaiáš 55:9... Jako je vysoko nebe nad zemí, tak jsou  cesty nad vašimi cestami, tak je smýšlení nad vaším...
Izaiáš 56:11...pastýři! Nemají porozumění, každý se na svou cestu obrátil, všichni se zajímají jen o svůj zisk. "Pojďte...
Izaiáš 57:2...v pokoji, odpočívají na loži, kdo přímou cestou kráčeli. Teď ale přistupte, vy synové čarodějky, vy...
Izaiáš 57:10... sestoupila jsi do pekla. Tou spoustou cest ses unavila, neřekneš ale: "Marná námaha!" V tom svém...
Izaiáš 57:14...horu svatosti. On říká: Budujte, budujtecestu připravte, překážky z cesty mému lidu odkliďte! Toto...
Izaiáš 57:18...stále po svém odcházeli pryč. Viděl jsem jejich cesty - přesto je uzdravím, znovu je povedu a útěchu jim...
Izaiáš 58:2...jeho hřích. Den co den prý hledají,  cesty by rádi poznali! Jako národ, jenž se spravedlivě...
Izaiáš 58:12... nazývat stavitelem zbořenin a obnovitelem cest, aby se dalo žít. Když se tvá noha vyhne sobotě, aby...
Izaiáš 58:13...dnem, a budeš ji slavit tak, že upustíš od svých cest, aby sis nedělal, co chceš, a s řečmi přestaneš, tehdy...
Izaiáš 59:8... zkáza a zhouba jsou jejich průvodciCestu pokoje vůbec neznají, v jejich stopách je jen...
Izaiáš 62:10...nádvořích. Projděte, projděte branami, připravte cestu pro můj lid! Budujte, budujte silnici, vyberte kamení...
Izaiáš 63:17...náš. Proč jsi nás, Hospodine, nechal z tvé cesty zabloudit? Zatvrdil jsi naše srdce, abychom ...
Izaiáš 64:4...se těch, kdo rádi žijí správně, kdo na tvých cestách myslí na tebe. Hle, rozlítil ses, že jsme stále...
Izaiáš 65:2...jsem ruce vztahoval k lidu buřičů, kteří chodí cestou nedobrou za vlastní představou. Ten lid stále...
Izaiáš 66:3...kadidlo, modlu uctívá! Oni si sami zvolili své cesty, ve svých ohavnostech si z duše libují, a tak pro ...
Jeremiáš 2:23... se zamysli! Jsi velbloudice pádící svými cestami, divoká oslice, zvyklá na poušti. Jakmile lačně...
Jeremiáš 3:2...vršku ses neválela? Čekalas na milence někdecesty, jako beduín vysedává na poušti. Svým smilstvem a...
Jeremiáš 3:21...- synové Izraele s pláčem žadoní, protože svou cestu zkřivili a na Hospodina, svého Boha, nedbali. "Vraťte...
Jeremiáš 5:4...chovají se jako blázni, protože Hospodinovu cestu neznají, nevědí, co jejich Bůh nařídil. Půjdu raději...
Jeremiáš 5:5...mocnými a s nimi promluvím; ti přece Hospodinovu cestu znají, ti vědí, co jejich Bůh nařídil. Jenže ti také...
Jeremiáš 6:16...Hospodin." Tak praví Hospodin: "Zastavte se na cestách, rozhlédněte se, ptejte se po stezkách pradávných:...
Jeremiáš 6:25...přijdou bolesti. Nevycházejte na pole! Na cestu nevyrážejte! Nepřítel třímá meč! Hrůza všude kolem!...
Jeremiáš 6:27...zkoumal a vyzkoušel, abys prověřil ryzost jejich cest. Všichni jsou to zatvrzelí buřiči, jako by byli z...
Jeremiáš 7:3...Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Napravte své cesty a své jednání, a vás tu nechám žít. Přestaňte...
Jeremiáš 7:5... Hospodinův chrám!' Jedině pokud napravíte své cesty a své jednání - pokud se mezi sebou budete řídit...
Jeremiáš 7:23...Bohem a vy budete mým lidem. Choďte vždy po cestě, kterou jsem vám přikázal, a povede se vám dobře.'...
Jeremiáš 10:23...jen šakali. Hospodine, vím, že nikdo nemá svou cestu v moci a že člověk po jdoucí své kroky neřídí....
Jeremiáš 12:1...chci ale s tebou promluvit: Proč je úspěšná cesta ničemů? Proč všichni zrádci žijí v poklidu? Zasadil...
Jeremiáš 12:16... každého do jeho vlasti. Pokud se totiž naučí cestám mého lidu a začnou přísahat v mém jménu: ‚Jakože...
Jeremiáš 15:7...je o děti, zahubím svůj lid, neboť se od svých cest neodvrátili. Proto jejich vdovy rozmnožím více než...
Jeremiáš 16:17...a v puklinách mezi skalami. Všechny jejich cesty mám na očích; přede mnou se neschovají, před mýma...
Jeremiáš 17:10...svědomí, abych každému odplatil podle jeho cest, tak jak za své skutky zaslouží." Jako koroptev sedící...
Jeremiáš 18:11...na vás plán! Odvraťte se proto každý od své zlé cesty; napravte své cesty a své jednání.' Oni však na to...
Jeremiáš 18:15...na zapomněl, pálí kadidlo marnostem! Na svých cestách klopýtli, na stezkách odvěkých, a odešli jinou...
Jeremiáš 21:8...vyřiď: Tak praví Hospodin - Hle, předkládám vám cestu života a cestu smrti. Kdo zůstane v tomto městě,...
Jeremiáš 23:12...nacházím jejich zločiny, praví Hospodin. Jejich cesta proto bude kluzká, padnou ve tmě, do níž budou...
Jeremiáš 23:22...s mými slovy; odvrátili by je od jejich zlé cesty, od jejich zlého jednání. Jsem snad Bůh, jen když...
Jeremiáš 25:5... Říkávali: ‚Odvraťte se každý od své zlé cesty a svého zlého jednání, můžete žít v zemi, kterou...
Jeremiáš 26:3... Snad poslechnou a odvrátí se každý od své zlé cesty, abych i upustil od zla, které jsem na chtěl...
Jeremiáš 26:13...to, co jste slyšeli. Proto teď napravte své cesty a své jednání, poslechněte Hospodina, svého Boha, a...
Jeremiáš 31:9...je povedu. K potokům s vodou je přivedu přímou cestou, na níž neklesnou. Jsem přece Izraelův otec, můj...
Jeremiáš 31:21...Postav si milníky, vyznač ukazatele, přemýšlejcestě, kterou jdeš. Vrať se, izraelská panno, vrať se...
Jeremiáš 32:19...a mocný ve svých činech. Nespouštíš očicest všech lidí, abys každého odměnil podle jeho jednání,...
Jeremiáš 32:39...budu jejich Bohem. Dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby ctili po všechny dny - pak bude dobře jim i...
Jeremiáš 35:15...proroky se slovy: ‚Odvraťte se každý od své zlé cesty a napravte své jednání. Nenásledujte cizí bohy a...
Jeremiáš 36:3... snad se každý z nich odvrátí od své zlé cesty, abych jim odpustil jejich hříchy a zločiny."...
Jeremiáš 36:7...prosit o slitování a každý se odvrátí od své zlé cesty. Vždyť Hospodin tomuto lidu hrozí velikým a zuřivým...
Jeremiáš 40:5...za vhodné." Velitel gardistů mu pak dal jídlo na cestu a s čestným darem jej propustil. Jeremiáš pak odešel...
Jeremiáš 41:6...Netaniášův, jim z Micpy vyšel naproti a celou cestu plakal. Když došel k nim, vyzval je: "Pojďte za...
Jeremiáš 41:17...z Gibeonu zpět a vydali se s nimi do Egypta. (Cestou se ještě zastavili v Gerut-kimhamu poblíž Betléma.)...
Jeremiáš 48:19...zaútočil, rozbořil tvé pevnosti. Postav se na cestě a vyhlížej, obyvatelko města Aroer. Ptej se uprchlíků...
Jeremiáš 50:5...Hospodina, svého Boha. Budou se vyptávat na cestu k Sionu a zamíří k němu. Přijdou a připojí se k...
Pláč 1:4... ho dostihli v jeho sevření. Osiřelé jsou cesty na Sion, nikdo nejde na slavnost. Jeho brány pustě...
Pláč 3:9...sil, on umlčel modlitby. Kamennou zdí mi cesty zahradil a zamotal pěšiny. Číhal na jako medvěd...
Pláč 3:11...na jako medvěd, jako lev ve skrýši. Na  cestě přepadl , rozsápal a zahubil. Napjal svůj luk,...
Pláč 3:40... když je za svůj hřích potrestán? Zpytujme své cesty, zkoumejme je, k Hospodinu se navraťme! Nejen své...
Pláč 4:15...nikdo se neodvážil ani dotknout jejich rouch. "Z cesty! Nečistý!" křičeli na . "Z cesty, z cesty!...
Ezechiel 1:9...navzájem. Všechny se pohybovaly přímo vpředcestou se neotáčely. Jejich tváře vypadaly takto: Každá z...
Ezechiel 1:12...přímo vpřed. Kamkoli zamířil Duch, tam šlycestou se neotáčely. Napohled se ty bytosti podobaly...
Ezechiel 1:17...pohybovala, mohla jet na všechny čtyři stranycestou nezatáčela. Loukotě měla ohromné, z nich šla...
Ezechiel 3:18...život tím, že bys jej varoval před jeho zlou cestou - pak ten ničema zemře za své viny, ale za jeho krev...
Ezechiel 3:19...se neodvrátil od své ničemnosti ani od své zlé cesty - pak zemře za své viny, ale ty se zachráníš. Podobně...
Ezechiel 3:20...a bude páchat bezpráví, položím mu do cesty překážku a zemře. Protožes ho nevaroval, zemře ve...
Ezechiel 7:3...hněv sešlu na tebe. Budu soudit podle tvých cest, všechny tvé ohavnosti uvalím na tebe. Neslituji se,...
Ezechiel 7:4... Neslituji se, neušetřím ! Ano, uvalím tvé cesty na tebe, tvá ohavnost ve tvém středu vyvstane a...
Ezechiel 7:8...padne na tebe. Budu soudit podle tvých cest, všechny tvé ohavnosti uvalím na tebe. Neslituji se,...
Ezechiel 7:9...na tebe. Neslituji se, neušetřím ! Uvalím tvé cesty na tebe, tvá ohavnost ve tvém středu vyvstane a...
Ezechiel 7:27...a ruce prostých lidí hrůza ochromí. Podle jejich cest s nimi naložím; odsoudím je tak, jak sami soudili, a...
Ezechiel 8:5...severně od brány vedoucí k oltáři stála přímocestě ta urážlivá socha. "Synu člověčí," řekl mi, "vidíš,...
Ezechiel 9:10...neslituji a nebudu je šetřit. Obrátím jim jejich cesty na hlavy." A hle - ten muž oděný plátnem a s psacím...
Ezechiel 10:11...pohybovala, mohla jet na všechny čtyři stranycestou nezatáčela. Kamkoli se obrátila hlava, tam jela kola...
Ezechiel 11:21...a nechutnostem, takovým obrátím jejich cesty na hlavy, praví Panovník Hospodin." Vtom cherubové s...
Ezechiel 12:4... K večeru se pak před jejich očima vydej na cestu, jako odcházejí vyhnanci. Před jejich očima se...
Ezechiel 13:22...ničemy, aby se neodvrátili od své zlé cesty a mohli žít, proto nebudete mít falešná vidění a...
Ezechiel 18:23...Hospodin. Nechci snad raději, aby se od svých cest odvrátil a žil? Když se však spravedlivý odvrátí od...
Ezechiel 21:24...slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, vyznač dvě cesty, kterými půjde meč babylonského krále. Obě vyjdou ze...
Ezechiel 21:26...král se totiž zastaví na křižovatce, kde se obě cesty rozdělují, a bude si žádat znamení. Bude třást šípy,...
Ezechiel 22:31... pohltím je plamenem svého zuření a jejich cesty jim obrátím na hlavy, praví Panovník Hospodin." ...
Ezechiel 27:3...žalozpěv nad Týrem. Řekni bráně mořských cest, obchodnici s mnoha národy za mořem: Tak praví...
Ezechiel 28:15...kameny ses procházel. Byl jsi dokonalý na cestách svých ode dne svého stvoření - než jsi byl shledán...
Ezechiel 33:8...nepromluvíš, abys toho ničemu varoval před jeho cestou - pak ten ničema zemře za své viny, ale za jeho krev...
Ezechiel 33:9...jsi však ničemu varoval, se odvrátí od své cesty, ale on se od neodvrátil - pak zemře za své viny,...
Ezechiel 33:11...smrti ničemy. Chci raději, aby se ničema od své cesty odvrátil a žil! Odvraťte se, odvraťte se od svých...
Ezechiel 36:31...hanbu kvůli hladu. Pak si vzpomenete na své zlé cesty a nesprávné jednání a budete se sami sobě ošklivit...
Ezechiel 44:3...Hospodinem. Bude přicházet síní brány a stejnou cestou bude odcházet." Poté přivedl severní branou před...
Ezechiel 46:8...přicházet, vejde do brány skrze síň a stejnou cestou odejde. Když bude o slavnostech přicházet před...
Ezechiel 48:1...jména kmenů: U severní hranice podél chetlonské cesty přes Lebo-chamát k Chacar-enanu (což je území...
Daniel 4:34...nebes. Všechny jeho skutky jsou správné a jeho cesty spravedlivé; on umí pokořit ty, kteří žijí v pýše! ...
Daniel 11:28...se s ohromným bohatstvím vydá zpět do své zeměcestou projeví své nepřátelství proti svaté smlouvě. Teprve...
Ozeáš 2:8...vlnu i len, olej i nápoje." Proto zatarasím cestu trním a zastavím ji zdí, aby netrefila svými stezkami...
Ozeáš 6:9...na lidi, takto se tlupy kněží spolčují, aby na cestě do Šechemu vraždili, aby provozovali zvrhlosti! V...
Ozeáš 9:8...strážným společně s Bohem svým, na všech cestách mu ale nastražili pasti, v domě jeho Boha je...
Ozeáš 10:13...jste se přetvářkou! Protožes spoléhal na vlastní cestu a na množství svých hrdinů, vypukne proti tvému lidu...
Ozeáš 13:7... Proto jim budu lvem, jako leopard budu číhat na cestě; napadnu je jak zuřivá medvědice, vyrvu jim z hrudi...
Ozeáš 14:10...rozumný, pochopí, že jsou poctivé Hospodinovy cesty a spravedliví po nich kráčejí; vzbouřenci však na...
Jonáš 3:8...síly k Bohu. Každý se odvrátí od svých zlých cest a od násilí, které mu lpí na rukou. Kdo ? Třeba se...
Jonáš 3:10...se zachovali a jak se odvrátili od svých zlých cest, slitoval se a přestože řekl, že s nimi naloží zle,...
Micheáš 2:13...- veliká lidská změť. Ten, který jim razí cestu, vyjde před nimi, a tak projdou branou a ven vyrazí....
Micheáš 4:2...Bohu Jákobovu - do jeho domu! Bude nás vyučovat cestám svým a my budeme chodit jeho stezkami." Ze Sionu...
Nahum 1:3... však velmi mocný - neopomíjí trest! Jeho cesta vede bouří a vichřicí, mraky jsou prach od jeho kroků...
Nahum 2:2... táhne ničitel. Jen tu svou pevnost střež, na cestu pozor dej, opásej se na bedrech, všechnu svou sílu...
Nahum 2:6... Ninive svolává své chrabré vojáky, ti se však cestou potácí, a když přispěchají na hradby, kolem nich ...
Zachariáš 1:4...Hospodin zástupů: Odvraťte se od svých zlých cest, od svého zlého jednání!' Vy jste ale neposlouchali,...
Zachariáš 1:6...rozhodl s námi naložit, jak si zasloužíme za své cesty a za své jednání.'" Čtyřiadvacátého dne jedenáctého...
Zachariáš 3:7...praví Hospodin zástupů: Budeš-li chodit po mých cestách a zachovávat, co jsem ti svěřil, staneš se správcem...
Malachiáš 2:8...je poslem Hospodina zástupů. Vy jste však z  cesty sešli a svým učením jste mnohé srazili! Porušili jste...
Malachiáš 2:9...všemi lidmi vás ponížím, protože nedbáte na  cesty a při výkladu zákona nejste nestranní. Nemáme všichni...
Malachiáš 3:1... Hle, posílám svého posla, aby připravil cestu přede mnou. Pak náhle přijde do svého chrámu Panovník...
Matouš 2:9...i ." Jakmile vyslechli krále, vyrazili na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, je...
Matouš 3:3..."Hlas volajícího na poušti: Připravte Pánovu cestu! Urovnejte jeho stezky!" Ten Jan nosil oděv z...
Matouš 4:15...Izaiáše: "Země Zabulon a země Neftalí, při cestě k moři, za Jordánem, Galilea pohanů: Lid, který...
Matouš 5:25...odpůrcem se dohodni rychle, dokud jsi s ním na cestě, aby tvůj odpůrce nevydal soudci a soudce zřízenci...
Matouš 7:13...těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a...
Matouš 7:14...záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází. Dávejte si...
Matouš 8:28...kteří vyšli z hrobů. Byli tak nebezpeční, že tou cestou ani nemohl nikdo chodit. Začali křičet: "Co je ti po...
Matouš 9:9...vzdaly slávu Bohu, který dal lidem takovou mocCestou odtud Ježíš uviděl člověka jménem Matouš, jak sedí v...
Matouš 9:27...o tom se roznesla po celé zemiCestou odtud šli za Ježíšem dva slepci a křičeli: "Smiluj...
Matouš 10:5...Ježíš vyslal s těmito pokyny: "Nechoďte na cestu pohanů, nevstupujte do města Samaritánů, ale raději...
Matouš 11:10...svého posla před tváří tvou, jenž připraví tvou cestu před tebou.' Amen, říkám vám, žádné ženě se nenarodil...
Matouš 13:4... A jak rozséval, některá semena padla podél cesty a přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na...
Matouš 13:19...jeho srdce. To je ten, u koho bylo zaseto podél cesty. Na skalnaté zemi je zaseto u toho, kdo slyší Slovo a...
Matouš 15:32...co jíst. Nechci je poslat pryč hladové, vždyť by cestou padli vyčerpáním." "Kde v téhle pustině vezmeme...
Matouš 17:9...oči, neviděli nikoho než samotného JežíšeCestou zpět z hory jim Ježíš přikázal: "Nikomu o tom vidění...
Matouš 20:17...budou poslední první a první poslední." Cestou vzhůru do Jeruzaléma si Ježíš vzal dvanáct učedníků...
Matouš 20:30...vycházeli z Jericha, šel za ním veliký zástup. U cesty právě seděli dva slepci. Když slyšeli, že tudy jde...
Matouš 21:8...na . Veliký zástup pak prostíral své pláště na cestě a jiní sekali větve ze stromů a stlali je na cestu....
Matouš 21:18...z města do Betanie, kde přenocoval. Za svítání cestou zpět do města dostal hlad. Uviděl u cesty jeden...
Matouš 21:19...cestou zpět do města dostal hlad. Uvidělcesty jeden fíkovník, šel k němu, ale nenašel na něm nic...
Matouš 21:32...království před vámi. Když k vám Jan přišel cestou spravedlnosti, nevěřili jste mu, ale výběrčí daní a...
Matouš 21:33...věž. Pak ji pronajal vinařům a vydal se na cestu. Když se přiblížil čas vinobraní, poslal k vinařům...
Matouš 22:16... "víme, že jsi pravdomluvný, pravdivě učíš Boží cestě a na nikoho nedbáš, neboť se neohlížíš na to, kdo je...
Matouš 24:1...jménu!'" Tehdy Ježíš odešel z chrámuCestou k němu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali...
Matouš 25:14..." "Je to, jako když si člověk při odchodu na cestu svolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek....
Matouš 25:15... každému podle jeho schopností, a odešel na cestu. Ten, který dostal pět hřiven, ihned šel, nechal je...
Matouš 28:9...od hrobu a běžely to oznámit jeho učedníkůmCestou se s nimi náhle setkal Ježíš. "Buďte zdrávy," řekl....
Marek 1:2...před tebou svého posla, aby připravil tvou cestu." "Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu pro...
Marek 1:3...cestu." "Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu pro Pána! Vyrovnejte jeho stezky!" Tak přišel Jan,...
Marek 2:14...tam přicházel k němu a on je vyučoval. Když cestou uviděl Leviho, syna Alfeova, jak sedí v celnici,...
Marek 2:23...v sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali cestou trhat klasy. Farizeové mu řekli: "Podívej se! Jak to...
Marek 4:4... A jak rozséval, některá semena padla podél cesty a přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na...
Marek 4:15...rozsévá Slovo. Ti, kterým se rozsévá Slovo podél cesty, jsou tito: Jakmile uslyší, ihned přichází satan a...
Marek 6:8...moc nad nečistými duchy a uložil jim, si na cestu neberou nic kromě hole: ani mošnu ani chléb ani...
Marek 8:3...co jíst. Když je pošlu domů hladové, padnou na cestě vyčerpáním. A někteří přišli zdaleka." "Jak by tu...
Marek 8:27...pak vyšli do vesnic kolem Cesareje FilipovyCestou se svých učedníků ptal: "Za koho mají lidé?"...
Marek 9:9...neviděli u sebe nikoho než samotného JežíšeCestou zpět z hory jim přikázal, aby nikomu neříkali, co...
Marek 9:33...do Kafarnaum, ptal se jich: "O čem jste se to cestou dohadovali?" Oni však mlčeli, neboť se cestou mezi...
Marek 9:34...to cestou dohadovali?" Oni však mlčeli, neboť se cestou mezi sebou hádali, kdo z nich je největší. Posadil...
Marek 10:17...na ruce a žehnal jim. Když se znovu vydal na cestu, doběhl je jeden muž, poklekl před ním a ptal se ho:...
Marek 10:32...pak budou poslední a poslední první." Byli na cestě vzhůru do Jeruzaléma. Ježíš šel napřed a oni ho...
Marek 10:46...a s velikým zástupem vycházel z Jericha, u cesty seděl slepý žebrák Bartimeus, syn Timeův. Jakmile...
Marek 10:52..." A on hned prohlédl a následoval ho na cestě. Když se přiblížili k Jeruzalému - k Betfagé a...
Marek 11:8...plášti a on si na sedl. Mnozí prostírali na cestě své pláště, jiní pak ratolesti, které nařezali v...
Marek 12:1...věž. Pak ji pronajal vinařům a vydal se na cestu. Když nastal čas vinobraní, poslal k vinařům...
Marek 12:14...na to, kdo je kdo, ale pravdivě učíš Boží cestě. Je správné dávat císaři daň, nebo ne? Máme platit,...
Marek 13:1...všechno, co měla, celé své živobytí."  Cestou z chrámu mu jeden z jeho učedníků řekl: "Mistře,...
Marek 13:34...čas přijde. Je to, jako když člověk odešel na cestu: opustil svůj dům a svěřil správu svým služebníkům....
Marek 16:12... Potom se dvěma z nich ukázal jiným způsobem na cestě, když šli na venkov. Šli tedy a oznámili to ostatním....
Lukáš 1:76... neboť půjdeš před Pánem připravit jeho cesty, dát jeho lidu poznat spasení v odpuštění jejich...
Lukáš 1:79...v temnotě a stínu smrti a přivedl naše nohy na cestu pokoje." Chlapec pak rostl a sílil v duchu a žil na...
Lukáš 2:44... V domnění, že je v karavaně, ušli den cesty, než ho začali hledat mezi příbuznými a známými. Když...
Lukáš 3:4..."Hlas volajícího na poušti: Připravte Pánovu cestu! Napřimujte jeho stezky! Každé údolí bude vyplněno a...
Lukáš 3:5...budou sníženy. Křivé věci budou přímé, hrbolaté cesty budou hladké a veškeré lidstvo uvidí Boží spasení...
Lukáš 5:25...hned vstal, vzal, na čem ležel, odešel domůcestou chválil Boha. Všichni začali v naprostém ohromení...
Lukáš 7:27...svého posla před tváří tvou, který připraví tvou cestu před tebou.' Říkám vám, že žádné ženě se nenarodil...
Lukáš 8:5...své zrno. A jak rozséval, jedno padlo podél cesty, bylo pošlapáno a sezobali je ptáci. Jiné padlo na...
Lukáš 8:12...v tom podobenství je Boží slovo. Ti podél cesty jsou ti, kteří slyší, ale potom přichází ďábel a bere...
Lukáš 8:34... Když pasáci uviděli, co se stalo, uteklicestou to vyprávěli ve městě i na venkově. Lidé se šli...
Lukáš 9:3...a uzdravovat nemocné. Řekl jim: "Nic si na tu cestu neberte: ani hůl ani mošnu ani chléb ani peníze;...
Lukáš 9:51...čas, kdy měl být vzat vzhůru, pevně se rozhodlcestě do Jeruzaléma. Vyslal před sebou posly a ti šli...
Lukáš 9:57...tedy do jiné vesniceCestou mu někdo řekl: "Budu následovat, kamkoli půjdeš."...
Lukáš 10:4...s sebou měšec ani mošnu ani obuv a s nikým se po cestě nezdravte. Do kteréhokoli domu vejdete, nejdříve...
Lukáš 10:30...Ježíš mu odpověděl: "Jeden člověk byl na cestě z Jeruzaléma do Jericha přepaden lupiči. Obrali ho,...
Lukáš 10:38...Zákona. "Jdi a jednej tak i ty," řekl mu JežíšCestou přišel do jedné vesnice, kde ho k sobě přijala jistá...
Lukáš 11:6...mi tři chleby - navštívil přítel, který je na cestách, a nemám, co bych mu nabídl,' a on mu zevnitř...
Lukáš 12:58...jdeš se svým odpůrcem k vrchnosti, snaž se s ním cestou vypořádat. Jinak potáhne k soudci, soudce vydá...
Lukáš 13:33... Dnes, zítra i pozítří musím pokračovatcestě. Kde jinde by měl prorok zemřít než v Jeruzalémě?...
Lukáš 14:23...je místo.' Pán tehdy sluhovi poručil: ‚Vyjdi na cesty a mezi ploty a přinuť lidi přijít, je můj dům plný...
Lukáš 17:11...jsme jako služebníci splnili svou povinnost.'" Cestou do Jeruzaléma procházel pomezím Samaří a Galileje....
Lukáš 18:35...přicházel k Jerichu, jeden slepec tam sedělcesty a žebral. Uslyšel procházející zástup a ptal se, co...
Lukáš 19:36...na . A jak jel, prostírali své pláště na cestu. Když se blížil k hřebeni Olivetské hory, odkud cesta...
Lukáš 19:37... Když se blížil k hřebeni Olivetské hory, odkud cesta klesá dolů, začalo celé množství učedníků hlasitě a...
Lukáš 20:21...že nikomu nestraníš, ale pravdivě vyučuješ Boží cestě. Je správné dávat císaři daň, nebo...
Lukáš 24:17...ho poznali. Ježíš se jich zeptal: "O čem si to cestou povídáte, že jste tak smutní?" Jeden z nich, jménem...
Lukáš 24:32...řekli: "Copak nám nehořelo srdce, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?" Ihned vstali a vrátili...
Lukáš 24:35...Vyprávěli jim tedy, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat při lámání chleba. Zatímco o...
Jan 1:23...‚hlas volajícího na poušti: Vyrovnejte Pánovu cestu!'" Ti vyslanci patřili k farizeům...
Jan 2:13...se židovské Velikonoce, a tak se Ježíš vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu nalezl prodavače volů, ovcí a...
Jan 4:6... Dosud tam byla Jákobova studna a Ježíš, unaven cestou, se u posadil. Bylo okolo poledne. Když jedna...
Jan 4:51...uvěřil slovu, které mu Ježíš řekl, a šel. Na cestě se s ním setkali jeho služebníci a oznamovali mu:...
Jan 14:4...i vy byli tam, kde jsem . Víte, kam jdu, a cestu znáte." "Pane, nevíme, kam jdeš," přerušil ho Tomáš....
Jan 14:5...kam jdeš," přerušil ho Tomáš. "A jak můžeme znát cestu?" " jsem ta cesta, pravda a život," odpověděl Ježíš...
Jan 14:6...ho Tomáš. "A jak můžeme znát cestu?" " jsem ta cesta, pravda a život," odpověděl Ježíš. "Nikdo nepřichází...
Jan 16:32... a přišla, kdy se rozprchnete každý svou cestou. Necháte samotného, ale nejsem sám, protože je se...
Skutky 1:12...hory ležící poblíž města - na vzdálenost sobotní cesty. Když přišli, vystoupili do horní místnosti domu, kde...
Skutky 2:28...duši mou, svého svatého nevydáš rozkladuCesty života jsi mi oznámil, ve své přítomnosti sytíš...
Skutky 8:26...k Filipovi: "Vstaň a vydej se na jih, k pouštní cestě z Jeruzaléma dolů do Gazy." Vydal se tedy na cestu a...
Skutky 8:27...z Jeruzaléma dolů do Gazy." Vydal se tedy na cestu a hle, narazil na jednoho Etiopana. Byl to komoří...
Skutky 8:36...Písma mu zvěstoval Ježíše. [37] A jak jelicesta vedla kolem nějaké vody. Komoří zvolal: "Pohleď, voda...
Skutky 8:39...Filipa a komoří ho nespatřil; jel tedy svou cestou a radoval se. Filip se pak octl v Azotu. Procházel...
Skutky 9:2...v Damašku, aby tam mohl vyhledat přívržence  Cesty - jak muže, tak ženy - a přivést je v poutech do...
Skutky 9:3...a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Když se cestou blížil k Damašku, náhle ho obklopilo světlo z nebe....
Skutky 9:17..."Bratře Saule, Pán Ježíš, který se ti ukázal na cestě, po níž jsi šel, poslal, abys prohlédl a byl...
Skutky 9:27...k apoštolům a vyprávěl jim, jak Saul uviděl na cestě Pána a mluvil s ním a také jak v Damašku směle mluvil...
Skutky 9:32...se rozrůstaly. Petr obcházel všechny církvecestou přišel také ke svatým v Lyddě. Tam nalezl člověka...
Skutky 10:9...a poslal je do Joppy. Druhého dne, zatímco se cestou blížili k městu, Petr vystoupil na plochou střechu...
Skutky 13:10...Nepřestaneš podvracet Hospodinovy přímé cesty? Hle, ruka Hospodinova teď raní slepotou! Bude to...
Skutky 13:25...všemu lidu Izraele křest pokání. Ke konci své cesty Jan říkal: ‚ nejsem ten, za koho pokládáte - hle...
Skutky 14:16...dobách nechával všechny národy chodit po jejich cestách, ale nikdy o sobě nepřestal svědčit svým...
Skutky 14:21...tu získali mnoho učedníků, vydali se na zpáteční cestu do Lystry, Ikonia a Antiochie. Posilovali duše...
Skutky 15:30...věcí, uděláte dobře. Buďte zdrávi. Vysláni na cestu přišli do Antiochie, svolali shromáždění a předali...
Skutky 15:40...když ho bratři svěřili Boží milosti, vydal se na cestu. Procházel Sýrii a Kilikii a posiloval církve....
Skutky 16:3... a tak se Pavel rozhodl, že ho vezme s sebou na cesty. Vzal ho tedy a kvůli tamějším Židům ho obřezal....
Skutky 16:17...jsou služebníci Nejvyššího Boha! Ohlašují vám cestu spásy!" Když to trvalo mnoho dní, Pavel to nemohl...
Skutky 18:18...a vyrazil s Priscillou a Akvilou na zpáteční cestu do Sýrie. V Kenchrejích si kvůli slibu, který složil,...
Skutky 18:23...tam strávil nějaký čas, vypravil se znovu na cestu. Postupně procházel Galacii a Frygii a posiloval...
Skutky 18:25... původem z Alexandrie. Byl obeznámen s Pánovou cestou, a tak vroucně mluvil a přesně učil o Ježíši. Znal...
Skutky 18:26...s Akvilou, vzali ho k sobě a vysvětlili mu Boží cestu ještě přesněji. Apollo se potom chtěl vydat do Řecka,...
Skutky 19:9...někteří zatvrzele odmítali víru a veřejně tu Cestu haněli, Pavel se od nich odvrátil. Odvedl učedníky s...
Skutky 19:23...načas v Asii. Někdy v době nastal kvůli  Cestě nemalý rozruch. Jeden stříbrotepec jménem Demetrios...
Skutky 19:29...divadla a vlekli s sebou Pavlovy společníky na cestách, Makedonce Gaia a Aristarcha. Pavel chtěl vyjít k...
Skutky 21:5...Jeruzaléma. Když jsme po týdnu měli pokračovatcestě, všichni nás i s ženami a dětmi vyprovodili za město,...
Skutky 22:4...pro Boha, jako jste dodnes vy všichni. Tu Cestu jsem pronásledoval k smrti. Zatýkal jsem muže i...
Skutky 22:6...do Jeruzaléma k potrestání. Když jsem se cestou blížil k Damašku, okolo poledne náhle obklopilo...
Skutky 23:23..."Na devátou večer připravte dvě stě vojákůcestě do Cesareje. Vezměte také sedmdesát jezdců a dvě stě...
Skutky 24:14... že sloužím Bohu našich otců jako stoupenec  Cesty, kterou oni nazývají sektou. Věřím všemu, co je psáno...
Skutky 24:22...kvůli vzkříšení z mrtvých!'" Felix (který o  Cestě leccos věděl) pak případ odročil: "Rozhodnu vaši při,...
Skutky 25:3...do Jeruzaléma (chystali totiž léčku, že ho po cestě zabijí). Festus odpověděl: "Pavel je ve vazbě v...
Skutky 26:13...pověřením od vrchních kněží vypravil do DamaškuCestou jsem, králi, uviděl světlo z nebe. I když to bylo...
Skutky 26:31...ním i prokurátor a Bereniké a ostatní přísedícíCestou odtud si povídali: "Ten člověk nedělá nic, zač by si...
Římanům 3:12... Bůh nikomu nechybí. Všichni zabloudilicesty, dočista se zkazili; není, kdo by konal dobro, není...
Římanům 3:17...a bída jsou jejich průvodcicestu pokoje ale neznají; na Boží bázeň vůbec nehledí...
Římanům 7:6...Zákona zproštěni, abychom sloužili Bohu novou cestou Ducha namísto staré cesty litery. Co na to řekneme?...
Římanům 11:33...jsou jeho soudy, jak nepopsatelné jeho cesty! Vždyť: "Kdo poznal Hospodinovu mysl? Kdo mu kdy v...
Římanům 15:24...mnoho let toužím navštívit, rád bych to udělal cestou do Španěl. Pevně doufám, že se s vámi setkám a že ...
1. Korintským 3:3... Copak nejste tělesní a nechodíte po lidských cestách, když mezi sebou máte závist a svár? Když jeden...
1. Korintským 12:31...darech. Ukážu vám však ještě mnohem vyšší cestu: Kdybych mluvil v jazycích lidí i andělů, bez lásky...
1. Korintským 16:7...půjdu. Tentokrát se u vás nechci jen zastavit cestou; dá-li Pán, doufám, že u vás nějaký čas pobudu. ...
1. Korintským 16:11...jím tedy nikdo nepohrdá. Vypravte ho v pokoji na cestu za mnou, neboť tu na něj s bratry čekám. Pokud jde o...
2. Korintským 6:3... ten spásný den je teď! Nikomu nechceme klást do cesty žádnou překážku, aby naší službě nebylo co vytknout....
2. Korintským 8:19... Navíc ho církve vybraly, aby nás doprovázel na cestách s touto sbírkou, kterou pořádáme k oslavě Pána a...
2. Korintským 11:26... noc a den jsem vydržel na širém moři. Stále na cestách, ohrožován řekami, ohrožován lupiči, ohrožován...
Filipským 4:15...v počátcích evangelia, když jsem se vydal na cestu z Makedonie. Žádná církev se nepodílela na mých...
1. Tesalonickým 3:11...sám Bůh, náš Otec, i náš Pán Ježíš připraví naši cestu k vám. Kéž Pán bohatě rozhojní vaši lásku k sobě...
1. Timoteus 1:3...Ježíše, našeho Pána. Jak jsem prosil cestou do Makedonie, zůstaň v Efesu a zakaž jistým lidem...
1. Timoteus 1:6...svědomí a z upřímné víry. Někteří ale z této cesty zbloudili a uchýlili se k prázdnému tlachání. Chtěli...
1. Timoteus 6:10...všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudilicesty víry a sami si způsobili nesčetná muka. Ty ale jako...
2. Timoteus 2:18...lidé jako Hymenaios a Filetos, kteří zbloudilicesty pravdy a podvracejí víru některých lidí řečmi o tom,...
Titus 3:13...zimu. Právníka Zénu a Apolla pečlivě vyprav na cestu, aby jim nic nescházelo. Ti, kdo patří k nám, se...
Židům 3:10...tehdy řekl: Srdce těch lidí jen stále bloudí,  cesty vůbec neznají. Rozhněván jsem tenkrát odpřisáhl: Do...
Židům 9:8...stál ten první stánek, nebyla ještě zjevena cesta do pravé svatyně. V rámci toho dočasného podobenství...
Židům 10:20...přístup do pravé svatyně tou novou a živou cestou, kterou nám otevřel skrze oponu, to jest jeho tělo....
Židům 11:8...získat. Přestože nevěděl, kam jde, vydal se na cestu. Vírou se přistěhoval do zaslíbené země, jakkoli byla...
Židům 12:13...kolenům" a "zaveďte své kroky na přímé cesty," aby to, co kulhá, zcela neochrnulo, ale raději bylo...
Jakub 5:20... že ten, kdo odvrátí hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání jeho duši před smrtí a přikryje množství...
1. Petr 3:7...daru života, aby vašim modlitbám nestálo niccestě. Konečně, buďte všichni svorní, soucitní, plní...
2. Petr 2:2...je budou v jejich nestydatosti následovatcesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. Budou se s...
2. Petr 2:15...lákají nestálé duše. Proklatci! Opustili přímou cestu a zabloudili. Vydali se cestou Balaáma, syna Beorova,...
2. Petr 2:21...než na začátku. Bylo by pro lepší nepoznat cestu spravedlnosti, než se po jejím poznání odvrátit od...
3. Jan 1:6...o tvé lásce. Uděláš dobře, když je vypravíš na cestu, jak se to Bohu líbí. Jsou přece na cestách kvůli...
3. Jan 1:7...na cestu, jak se to Bohu líbí. Jsou přece na cestách kvůli jeho jménu a od pohanů nic nepřijímají....
Juda 1:11... je vede do záhuby. Běda jim! Vydali se Kainovou cestou, pro zisk propadli bludu jako Balaám, zahynuli ve...
Zjevení 15:3...Bože Všemohoucí, spravedlivé a pravé jsou tvé cesty, Králi národů! Kdo by nectil, Pane, kdo by tvé...
Zjevení 16:12...Eufrat a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce. Tehdy jsem uviděl z úst...

Slova obsahující cest: cest (29) cesta (55) cestách (43) cestám (7) cestami (12) cestě (120) cestou (132) cestoval (1) cestovat (4) cestu (190) cestuješ (1) cestuji (1) cesty (168) odcestoval (1) odcestovat (1) pocestného (1) pocestnému (1) pocestný (1) pocestných (3) procestovali (2) rozcestí (2) scestí (1) scestně (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |