Ceně

Hledám varianty 'ceně' [ ceny (10) cenu (29) ceně (9) cena (12) ]. Nalezeny 52 verše.
Genesis 23:9...pole. mi ji uprostřed vás poskytne za plnou cenu ve stříbře jako pohřebiště." Efron Chetejský ovšem...
Exodus 22:14...nedojde. Jestliže bylo najaté, je to zahrnutoceně." "Když někdo svede nezasnoubenou pannu a vyspí se s...
Leviticus 5:15...jako oběť odškodnění berana bez vady o patřičné ceně v šekelech stříbra (měřeno podle šekelu svatyně). To...
Leviticus 5:16...zanedbal, nahradí, přidá k tomu ještě pětinu ceny a to knězi. Kněz pak za něj obětováním berana...
Leviticus 5:18...Přivede tedy ke knězi berana bez vady o patřičné ceně jako oběť odškodnění. Kněz za něj vykoná obřad smíření...
Leviticus 5:24...to v plné výši a přidá k tomu ještě pětinu ceny. V den své oběti odškodnění to odevzdá právoplatnému...
Leviticus 5:25...přivede Hospodinu berana bez vady o patřičné ceně; přivede jej ke knězi jako oběť odškodnění. Kněz za...
Leviticus 22:14...to knězi nahradit a přidat k tomu ještě pětinu ceny. Svaté dary, jež synové Izraele oddělují pro Hospodina...
Leviticus 25:16...ti jej prodá. Čím více zbývá let, tím vyšší bude cena. Čím méně zbývá let, tím bude cena nižší - prodává ti...
Leviticus 25:50...od svého prodeje do léta milosti. Jeho výkupní cena je úměrná mzdě nádeníka za daný počet let. Zbývá-li...
Leviticus 25:51... zaplatí jako své výkupné odpovídající částceny, za niž byl koupen. Zbývá-li do léta milosti jen málo...
Leviticus 25:52... Zbývá-li do léta milosti jen málo let, spočítá cenu svého výkupného podle nich. Bude s ním nakládáno jako...
Leviticus 27:2...zvláštním slibem Hospodinu, smí jej za určenou cenu vyplatit. Cena bude určena takto: cena za muže od...
Leviticus 27:3...Hospodinu, smí jej za určenou cenu vyplatitCena bude určena takto: cena za muže od dvaceti do šedesáti...
Leviticus 27:4...(měřeno šekelem svatyně). Bude-li to žena, její cena bude 30 šekelů. Ve věku od pěti do dvaceti let bude...
Leviticus 27:5...30 šekelů. Ve věku od pěti do dvaceti let bude cena za muže 20 šekelů a za ženu 10 šekelů. Ve věku od...
Leviticus 27:6... Ve věku od jednoho měsíce do pěti let bude cena za chlapce 5 a za dívku 3 šekely stříbra. Ve věku od...
Leviticus 27:7...stříbra. Ve věku od šedesáti let výše bude cena za muže 15 a za ženu 10 šekelů. Bude-li však dotyčný...
Leviticus 27:8...ženu 10 šekelů. Bude-li však dotyčný na určenou cenu příliš chudý, postaví zaslíbeného před kněze a ten...
Leviticus 27:12... postaví to zvíře před kněze. Ten určí jeho cenu, bude lepší nebo horší. Jakou cenu kněz určí,...
Leviticus 27:13...majitel chtít zvíře vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinu. Zasvětí-li někdo svůj dům, aby byl svatý...
Leviticus 27:14...dům, aby byl svatý Hospodinu, kněz určí jeho cenu, bude lepší nebo horší. Na kolik jej kněz ocení,...
Leviticus 27:15...dům zasvětil, chtít vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinu peněz navíc a dům bude jeho. Zasvětí-li...
Leviticus 27:16...Hospodinu část své dědičné polnosti, bude její cena určena podle jejího osevu: 50 šekelů stříbra za plochu...
Leviticus 27:17...pole hned od léta milosti, zůstane při určené ceně. Zasvětí-li své pole po létě milosti, spočítá mu...
Leviticus 27:18...své pole po létě milosti, spočítá mu kněz cenu podle let zbývajících do léta milosti, takže určenou...
Leviticus 27:19...pole zasvětil, chtít vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinu peněz navíc, a zůstane mu. Nevykoupí-li...
Leviticus 27:23...dědičné polnosti, spočítá mu kněz výši určené ceny do léta milosti a dotyčný toho dne vyplatí určenou...
Leviticus 27:25...náleží jako dědičný pozemek. Všechny určené ceny budou v šekelech svatyně. Šekel je 20 ger. Prvorozené...
Leviticus 27:27...o nečisté zvíře, vyplatí je podle určené ceny a přidá k ještě pětinu navíc. Nebude-li vykoupeno,...
Numeri 18:16...moci vyplatit. Necháš je vyplatit za určenou cenu 5 šekelů stříbra (měřeno podle šekelu svatyně, což je...
Jozue 6:26... kdo povstane, aby stavěl toto město Jericho! Za cenu svého prvorozeného je založí, za svého nejmladšího tam...
2. Samuel 24:24...král Aravnovi. "Koupím to od tebe za plnou cenu. Přece Hospodinu, svému Bohu, nepřinesu oběť, která je...
1. Královská 10:28...obchodníci je v Kilikii nakupovali za dohodnuté ceny. Vozy dováželi z Egypta za 600 šekelů stříbra a koně...
1. Královská 16:34...v jeho době vystavěl Jericho. Založil ho za cenu svého prvorozeného Abirama a za cenu svého nejmladšího...
1. Královská 21:2... lepší, anebo jestli chceš, zaplatím ti její cenu ve stříbře." Nábot ale Achabovi odpověděl: "Hospodin...
1. Letopisů 21:22...rána mezi lidem zastavila. Prodej mi ho za plnou cenu." "Vezmi si ho," odpověděl mu Aravna. "Jen můj...
1. Letopisů 21:24..." řekl na to král Aravnovi. "Koupím ho za plnou cenu. Nevezmu pro Hospodina nic tvého. Přece mu nepřinesu...
2. Letopisů 1:16...obchodníci je v Kilikii nakupovali za dohodnuté ceny. Vozy dováželi z Egypta za 600 šekelů stříbra a koně...
Job 28:15...ji." Nedá se pořídit za zlato nejčistší, její cenu nelze stříbrem vyvážit. Nedá se zaplatit zlatem...
Job 28:18...ze zlata. Korál či alabastr za zmínku nestojícena moudrosti je nad perly. Nevyrovnají se ani africké...
Žalmy 44:13...pohany. Za pakatel jsi svůj lid prodal, o jejich cenu jsi nesmlouval! U našich sousedů vydals nás potupě,...
Přísloví 3:15...než stříbro, její výnosy jsou nad zlato. Její cena je nad perly vyšší, nic, v čem si libuješ, se ...
Přísloví 28:8...je otci k ostudě. Kdo bohatne lichvouceny nadsazuje, hromadí pro toho, kdo myslí na chudé. Když...
Amos 8:5... abychom zrní nabídli, abychom z míry ubrali a k ceně přidali, abychom šidili falešnými váhami, abychom si...
Zachariáš 11:13...mi Hospodin řekl: "Hoď to hrnčířovi - tu úžasnou cenu, kterou ocenili!" Vzal jsem tedy těch třicet...
Matouš 27:9...proroka Jeremiáše: "Vzali třicet stříbrnýchcenu za Převzácného, na kterou ho ocenili synové Izraele, a...
Lukáš 12:24...spíže ani stodoly, ale Bůh je živí. Čím větší cenu máte vy než ptáci! Copak si někdo z vás samými...
Skutky 19:19...přede všemi je pálili. Když pak spočítali jejich cenu, zjistili, že stály padesát tisíc stříbrných. Tak se...
Římanům 2:25...Božím jménem kvůli vám". Obřízka totiž cenu, jen pokud dodržuješ Zákon. Pokud Zákon porušuješ, z...
Římanům 3:1... tedy Žid nějakou výhodu? obřízka nějakou cenu? Každopádně, velikou! Především jim byla svěřena Boží...
Koloským 2:23...sice působí zdáním moudrosti, ale nemají žádnou cenu kromě uspokojení těla. Když jste byli vzkříšeni s...

Slova obsahující ceně: ceně (9) ceněn (1) ocenění (1) převráceně (1) zvráceně (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |