Celek

Hledám varianty 'celek' [ celkem (107) celek (6) ]. Nalezeny 113 verše.
Genesis 5:5...ještě 800 let a plodil syny a dcery. Adam žil celkem 930 let a potom zemřel. Když bylo Setovi 105 let,...
Genesis 5:8...Set ještě 807 let a plodil syny a dcery. Set žil celkem 912 let a potom zemřel. Když bylo Enošovi 90 let,...
Genesis 5:11...ještě 815 let a plodil syny a dcery. Enoš žil celkem 905 let a potom zemřel. Když bylo Kénanovi 70 let,...
Genesis 5:14...ještě 840 let a plodil syny a dcery. Kénan žil celkem 910 let a potom zemřel. Když bylo Mahalalelovi 65...
Genesis 5:17...830 let a plodil syny a dcery. Mahalalel žil celkem 895 let a potom zemřel. Když bylo Járedovi 162 let,...
Genesis 5:20...ještě 800 let a plodil syny a dcery. Járed žil celkem 962 let a potom zemřel. Když bylo Enochovi 65 let,...
Genesis 5:23...ještě 300 let a plodil syny a dcery. Enoch žil celkem 365 let. Enoch žil s Bohem, jednou zmizel, neboť...
Genesis 5:27...782 let a plodil syny a dcery. Metuzalém žil celkem 969 let a potom zemřel. Když bylo Lámechovi 182 let,...
Genesis 5:31...Lámech 595 let a plodil syny a dcery. Lámech žil celkem 777 let a potom zemřel. A když bylo Noemovi 500 let,...
Genesis 9:29...potopě žil Noe ještě 350 let. Noe žil celkem 950 let a potom zemřel. Toto jsou rody Noemových...
Genesis 46:15...porodila v Padan-aramu stejně jako dceru Dínucelkem 33 synů a dcer. Synové Gádovi: Cefon, Chagi, Šuni,...
Genesis 46:18...daroval své dceři Lée, a ty zplodila Jákobovicelkem 16 osob. Synové Ráchel, Jákobovy manželky: Josef a...
Genesis 46:22...potomci, kteří se Jákobovi narodili z Ráchelcelkem 14 osob. Syn Danův: Chušim...
Genesis 46:25...daroval své dceři Ráchel. Ty zplodila Jákobovicelkem 7 osob. Celkový počet těch, kdo vyšli z Jákobových...
Genesis 46:27... kteří se mu narodili v Egyptě - 2 osobyCelkem tedy přišlo z Jákobova domu do Egypta 70 osob. Juda...
Exodus 1:5...a Neftalí, Gád a AšerCelkem vyšlo z Jákobových beder sedmdesát osob. Josef ...
Exodus 26:6...spojíš k sobě. Tak bude Příbytek tvořit jeden celek. Pro stan nad Příbytkem připravíš houně z kozí srsti;...
Exodus 26:11...provlékneš poutky, a tak spojíš stan v jeden celek. Zbývající polovina houně bude splývat přes zadní...
Exodus 36:13...pruhy spojili k sobě. Tak Příbytek tvořil jeden celek. Pro stan nad Příbytkem pak připravili houně z kozí...
Exodus 36:18...spon ke spojení stanu, aby tvořil jeden celek. Navrch stanu zhotovili pokrývku z červeně barvených...
Exodus 38:24...svatyně (šlo o zlato poskytnuté jako dar) bylo celkem 29 talentů a 730 šekelů, měřeno šekelem svatyně....
Numeri 2:9...jeho vojsko o počtu 57 400 mužůCelkem v oddílech Judova uskupení: 186 400 mužů. Ti...
Numeri 2:16...jeho vojsko o počtu 45 650 mužůCelkem v oddílech Rubenova uskupení: 151 450 mužů. Ti...
Numeri 2:24...jeho vojsko o počtu 35 400 mužůCelkem v oddílech Efraimova uskupení: 108 100 mužů. Ti...
Numeri 2:31...jeho vojsko o počtu 53 400 mužůCelkem v oddílech Danova uskupení: 157 600 mužů. Ti...
Numeri 2:32...synů Izraele podle jejich otcovských domůCelkem jich v oddílech všech uskupení bylo 603 550 mužů....
Numeri 3:28...a uzielský; to jsou kehatské rody. Čítaly celkem 8 600 mužů starších jednoho měsíce. Ti měli na...
Numeri 3:39...rozkazu sečetl po jejich rodech, čítali celkem 22 000 mužů starších jednoho měsíce. Hospodin řekl...
Numeri 7:85...a každá obětní miska 70. Stříbrné nádobí vážilo celkem 2 400 šekelů svatyně. Každý z dvanácti zlatých...
Numeri 7:86...kadidla vážil 10 šekelů. Zlaté pohárky vážily celkem 120 šekelů svatyně. Souhrn dobytka k zápalné oběti...
Numeri 26:62...nepatřičný oheň. Z levitů bylo započteno celkem 23 000 mužů starších jednoho měsíce. Nebyli...
Numeri 35:7...K nim přidáte levitům další čtyřicet dvě městacelkem čtyřicet osm měst s přilehlými pastvinami. Ta města...
Jozue 12:24... král Gojim v Galileji jeden, král Tirsy jedencelkem jedenatřicet králů. Jozue byl stařec pokročilého...
Jozue 15:32... Sansana, Levaot, Šilchim, Ajin a Rimoncelkem dvacet devět měst s jejich osadami. V podhůří:...
Jozue 15:36... Azeka, Šaaraim, Aditaim, Gedera a Gederotaimcelkem čtrnáct měst s osadami. Dále: Cenan, Chadaša,...
Jozue 15:41... Kitliš, Gederot, Bet-dagon, Naama a Makedacelkem šestnáct měst s osadami. Dále: Libna, Eter, Ašan...
Jozue 15:44... Ašna, Neciv, Keila, Achzíb a Marešacelkem devět měst s osadami. Dále Ekron, jeho vesnice a...
Jozue 15:51... Eštemo, Anim, Gošen, Cholon a Gilocelkem jedenáct měst s osadami. Dále: Arab, Duma, Ešean...
Jozue 15:54... Chumta, Kiriat-arba (což je Hebron) a Ciorcelkem devět měst s osadami. Dále: Maon, Karmel, Zif, Juta...
Jozue 15:57... Jokdeam, Zanoach, Kajin, Gibea a Timnacelkem deset měst s osadami. Dále: Chalchul, Bet-cur, Gedor...
Jozue 15:59... Bet-cur, Gedor, Maarat, Bet-anot a Eltekoncelkem šest měst s osadami. Dále: Kiriat-baal (což je...
Jozue 15:62... Midin, Sekaka, Nibšan, Ir-melach a En-gedicelkem šest měst s osadami. Synové Judovi ale nedokázali...
Jozue 18:24... Para, Ofra, Kfar-amona, Ofni a Gebacelkem dvanáct měst s osadami. Dále Gibeon, Ráma, Beerot...
Jozue 18:28... Jebus (což je Jeruzalém), Gibeat a Kiriatcelkem čtrnáct měst s osadami. To je dědictví Benjamínových...
Jozue 19:15...Katat, Nahalal, Šimron, Jidala a Bet-lechemcelkem dvanáct měst s osadami. To je dědictví Zabulonových...
Jozue 19:22...a Bet-šemeše, než dosáhne Jordánu. Je to celkem šestnáct měst s osadami. To je dědictví pokolení...
Jozue 19:30...Achzíbu. Patří sem také Uma, Afek a Rechobcelkem dvacet dva měst s osadami. To je dědictví pokolení...
Jozue 19:38...Jiron, Migdal-el, Chorem, Bet-anat a Bet-šemešcelkem devatenáct měst s osadami. To je dědictví pokolení...
Jozue 21:16... Debir, Ajin, Juta a Bet-šemešcelkem devět měst od těchto dvou kmenů. Od pokolení...
Jozue 21:18...pastvinami: Gibeon, Geba, Anatot a Almoncelkem čtyři města. Áronovým synům, kněžím, tedy připadlo...
Jozue 21:19...města. Áronovým synům, kněžím, tedy připadlo celkem třináct měst s pastvinami. Ostatním levitským rodům...
Jozue 21:22...jejich pastvinami: Gezer, Kibcaim a Bet-choroncelkem čtyři města. Od pokolení Dan dostali tato města s...
Jozue 21:24...Elteke, Gibeton, Ajalon a Gat-rimoncelkem čtyři města. Od poloviny pokolení Manases dostali...
Jozue 21:25...tato města s pastvinami: Taanach a Gat-rimoncelkem dvě města. Ostatním Kehatovým rodům tedy připadlo...
Jozue 21:26...města. Ostatním Kehatovým rodům tedy připadlo celkem deset měst s pastvinami. Synové Geršonovi, další z...
Jozue 21:27...pastvinami. Dále to byla Beeštera s pastvinamicelkem dvě města. Od pokolení Isachar dostali tato města s...
Jozue 21:29...pastvinami: Kišjon, Daberat, Jarmut a En-ganimcelkem čtyři města. Od pokolení Ašer dostali tato města s...
Jozue 21:31...s pastvinami: Mišal, Abdon, Chelkat a Rechobcelkem čtyři města. Od pokolení Neftalí dostali jako...
Jozue 21:32...města s jejich pastvinami: Chamot-dor a Kartancelkem tři města. Geršonským rodům tedy připadlo celkem...
Jozue 21:33...celkem tři města. Geršonským rodům tedy připadlo celkem třináct měst s pastvinami. Synové Merariho, tedy...
Jozue 21:35...s pastvinami: Jokneam, Karta, Dimna a Nahalalcelkem čtyři města. Od pokolení Ruben dostali tato města s...
Jozue 21:37...s pastvinami: Becer, Jahca, Kedemot a Mefaatcelkem čtyři města. Od pokolení Gád dostali jako útočištné...
Jozue 21:39...pastvinami: Machanajim, Chešbon a Jaezercelkem čtyři města. Merariho synům, totiž zbytku levitských...
Jozue 21:40...zbytku levitských rodů, tedy losem připadlo celkem dvanáct měst. Tak bylo na izraelském území celkem...
Jozue 21:41...dvanáct měst. Tak bylo na izraelském území celkem čtyřicet osm levitských měst s pastvinami. Ke...
1. Samuel 27:7...králům. David strávil ve filištínském kraji celkem rok a čtyři měsíce. David se svými muži podnikal...
2. Samuel 6:1...opět shromáždil všechny vybrané muže z Izraelecelkem třicet tisíc - a s celým tím zástupem se vypravil do...
2. Samuel 21:20... který měl na rukou i na nohou po šesti prstechcelkem dvacet čtyři. Také on byl potomek Refajců. Urážel...
2. Samuel 23:39...Gareb Jitrejský; a Uriáš Chetejský. Všech celkem bylo třicet sedm. Hospodin znovu vzplanul hněvem...
1. Královská 2:11...ve Městě Davidově. David kraloval nad Izraelem celkem čtyřicet let. Sedm let kraloval v Hebronu a...
1. Královská 5:27...v celém Izraeli nucené práce. Nasazených bylo celkem 30 000 a do Libanonu jich posílal 10 000 v měsíčních...
1. Královská 6:24...měřilo 5 loktů, a tak bylo rozpětí jeho křídel celkem 10 loktů. Také druhý cherub měl rozpětí křídel 10...
1. Královská 8:65... naším Bohem, po sedm dní a dalších sedm dnícelkem čtrnáct dní. Následujícího dne pak lid propustil....
2. Královská 4:35...položil se na něj. Tu chlapec kýchl, pak znovucelkem sedmkrát a nakonec otevřel oči. Elíša přivolal...
2. Královská 5:25... Gehazi?" zeptal se Elíša. "Tvůj služebník nešel celkem nikam." "Copak jsem tam v duchu nebyl, když ten muž...
2. Královská 10:36...syn Joachaz. Jehu kraloval v Samaří nad Izraelem celkem dvacet osm let. Když Achaziášova matka Atalia...
2. Královská 24:16... Babylonský král odvedl do zajetí v Babylonu celkem 7 000 udatných bojovníků a k tomu 1 000 řemeslníků a...
1. Letopisů 2:4...Perese a Zeracha. Judových synů tedy bylo celkem pět. Synové Peresovi: Checron a Chamul...
1. Letopisů 2:6...Zerachovi: Zimri, Etan, Heman, Kalkol a Dardacelkem pět. Syn Karmiho: Achar, který přivedl Izrael do...
1. Letopisů 2:23...vesnicemi jim ale vzali Gešurejci a Aramejcicelkem šedesát městeček.) To vše byli synové Machira, otce...
1. Letopisů 3:22...Chatuš, Jigeal, Bariach, Neariáš a Šafatcelkem šest. Synové Neariášovi: Eljoenaj, Ezechiáš a...
1. Letopisů 3:23...Synové Neariášovi: Eljoenaj, Ezechiáš a Azrikamcelkem tři. Synové Eljoenajovi: Hodaviáš, Eliašib, Pelajáš,...
1. Letopisů 3:24... Pelajáš, Akub, Jochanan, Delajáš a Ananicelkem sedm. Synové Judovi: Peres, Checron, Karmi, Chur a...
1. Letopisů 5:13... Mešulam, Šeba, Joraj, Jakan, Zia a Ebercelkem sedm. Byli to synové Abichaila, syna Churiho, syna...
1. Letopisů 6:45... Gebu, Alemet a Anatot s jejich pastvinamiCelkem tedy jejich rodům připadlo třináct měst. Ostatním...
1. Letopisů 7:1... Synové Isacharovi: Tola, Pua, Jašub a Šimroncelkem čtyři. Synové Tolovi: Uzi, Refajáš, Jeriel, Jachmaj,...
1. Letopisů 7:5...Isacharových rodů byli udatní bojovníciCelkem jich bylo v rodových seznamech zaznamenáno 87 000....
1. Letopisů 7:6...000. Synové Benjamínovi: Bela, Becher a Jediaelcelkem tři. Synové Belovi: Ecbon, Uzi, Uziel, Jerimot a Iri...
1. Letopisů 9:6...Z rodu Zerachova: Jehuel. Jejich příbuzných bylo celkem 690. Ze synů Benjamínových to byl Salu, syn Mešulama...
1. Letopisů 20:6... kde byl jeden obr, který měl po šesti prstechcelkem dvacet čtyři. I on byl potomek Refajců. Urážel...
1. Letopisů 23:8... Synové Ladanovi: vůdce Jechiel, Zetam a Joelcelkem tři. Synové Šimeiho: Šelomit, Chaziel a Haran, tři...
1. Letopisů 23:12... Synové Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron a Uzielcelkem čtyři. Synové Amramovi: Áron a Mojžíš. Áron a jeho...
1. Letopisů 23:23...Kíšovi. Synové Mušiho: Machli, Eder a Jeremotcelkem tři. Toto jsou synové Leviho podle svých otcovských...
1. Letopisů 26:11...Zachariáše. Chosových synů a bratrů bylo celkem třináct. Tyto oddíly strážných pod vedením svých...
2. Letopisů 3:11...je pokryl zlatem. Křídla cherubů měřila na délku celkem 20 loktů. První cherub se jedním pětiloktovým...
2. Letopisů 26:12...vojevůdců. Vůdců otcovských rodů bylo celkem 2 600 - samí hrdinové. Pod jejich velením bylo...
Ezdráš 1:11...mísy stříbrné dvojité 410 nádoby ostatní 1 000Celkem to bylo 5 400 zlatých a stříbrných předmětů. To vše...
Ezdráš 2:42... Talmonovi, Akubovi, Chatitovi a Šobajovicelkem 139. Chrámoví sluhové: synové Cichovi, synové...
Ezdráš 2:58...Chrámových sluhů a synů Šalomounových služebníků celkem 392. Další přišli z Tel-melachu, z Tel-charši, z...
Nehemiáš 7:60...sluhů a potomků Šalomounových služebníků bylo celkem 392. Další přišli z Tel-melachu, z Tel-charši, z...
Nehemiáš 11:6... Ze synů Perecových bydlelo v Jeruzalémě celkem 468 udatných mužů. Ze synů Benjamínových: Salu, syn...
Nehemiáš 11:18...Abda, syn Šamuy, syna Galalova, syna JedutunovaCelkem bylo ve svatém městě 284 levitů. Strážní: Akub,...
Žalmy 122:3...tvých! Jeruzalém je město výstavné, v jediný celek semknuté. Do něho stoupají rodiny, rodiny Hospodinovy...
Jeremiáš 52:30...velitel gardistů Nebuzardan odvlekl 745 ŽidůCelkem to bylo 4 600 osob. V sedmatřicátém roce vyhnanství...
Ezechiel 40:17...a dláždění. Po obvodu toho dláždění bylo celkem třicet místností. Dláždění přiléhalo k branám po...
Ezechiel 40:41... stály po jedné i druhé straně vždy dva stolyCelkem tam tedy stálo osm stolů na porážení - čtyři z jedné...
Ezechiel 42:16... Měřicí tyčí nejdříve změřil východní stranucelkem 500 loktů mírou tyče. Poté změřil severní stranu:...
Ezechiel 42:17...loktů mírou tyče. Poté změřil severní stranucelkem 500 loktů mírou tyče. Poté změřil jižní stranu: 500...
Ezechiel 48:13...bude 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů širokýCelkem to tedy bude 25 000 loktů na délku a 20 000 loktů na...
Matouš 1:17...Marie, z níž se narodil Ježíš zvaný KristusCelkem tedy bylo čtrnáct pokolení od Abrahama po Davida,...
Skutky 19:7...v jiných jazycích a prorokovat. Těch mužů bylo celkem asi dvanáct. Pavel pak šel do synagogy a tři měsíce...
Skutky 27:37...to povzbudilo a něco pojedli. (Na lodi nás bylo celkem 276 osob.) Posilněni jídlem pak sypali pšenici do...
1. Korintským 12:12...jednotlivě, jak sám chce. Tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha částí; i když je všech těch...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |