Cele

Hledám varianty 'cele' [ cely (1) celou (230) cele (15) cela (1) ]. Nalezeno 238 veršù.
Genesis 2:11...hlavních toků. První se jmenuje Píšon. Obtéká celou zemi Chavílu, kde je zlato, a zlato země je...
Genesis 2:13...onyx. Druhá řeka se jmenuje Gíchon; ta obtéká celou zemi Habeš. Třetí řeka se jmenuje Tigris a teče na...
Genesis 7:1...přikázal. Hospodin potom Noemovi řekl: "Vejdicelou svou domácností do archy. Viděl jsem totiž, že jsi...
Genesis 13:11...zničil Sodomu a Gomoru). Lot si tedy vybral celou jordánskou rovinu a vydal se na východ. Tak se jeden...
Genesis 17:8...a tvému budoucímu semeni dám zem tvého putovánícelou kanaánskou zem, do věčného vlastnictví a budu jejich...
Genesis 19:25...a oheň; bylo to od Hospodina z nebe. Ona městacelou okolní rovinou, se všemi obyvateli i se vším, co...
Genesis 19:28... Když se podíval k Sodomě a Gomoře a na celou tu rovinu, viděl, jak ze země stoupá kouř jako z pece...
Genesis 20:8...vstal a svolal všechny své služebníky. Když jim celou věc vylíčil, dostali ti muži veliký strach. Abimelech...
Genesis 24:54... on i muži, kteří ho doprovázeli, a zůstali tam celou noc. Když pak ráno vstali, řekl: "Propusťte k mému...
Genesis 31:54...hodovali. A tak hodovali a zůstali na hoře celou noc. Časně ráno Lában vstal, políbil své vnuky i...
Genesis 34:3...znásilnil ji. Přilnul ale k Jákobově dceři Díně celou duší, zamiloval si ji a mluvil s laskavě. Potom...
Genesis 34:8...vyjednávat: "Můj syn Šechem prahne po vaší dceři celou duší; dejte mu ji, prosím, za ženu. Spřízněte se s...
Genesis 41:29...faraonovi ukázal, co se chystá učinit. Hle, na celou egyptskou zem přichází sedm let veliké hojnosti. Po...
Genesis 41:30...zemi na všechnu tu hojnost zapomene. Hlad stráví celou zem. Tento hlad bude tak krutý, že předcházející...
Genesis 41:36...potraviny do měst a hlídají je. Tak vznikne pro celou zem zásoba jídla na těch sedm let hladu, který v...
Genesis 41:41...Josefovi řekl: "Hle, ustanovuji správcem nad celou egyptskou zemí!" Farao sňal z ruky svůj pečetní...
Genesis 41:43...ním: "Na kolena!" Tak ho ustanovil správcem nad celou egyptskou zemí. Farao Josefovi řekl: " jsem farao,...
Genesis 41:46...let. Josef pak vyšel od faraona a procházel celou egyptskou zem. V sedmi letech hojnosti země vydávala...
Genesis 44:30... svému otci, bez chlapce, na němž on lpí celou duší? uvidí, že s námi chlapec není, zemře. Tak...
Genesis 45:8...otcem, pánem celého jeho domu a vládcem nad celou egyptskou zemí. Pospěšte si tedy, vraťte se k mému...
Genesis 47:12...svého otce i bratry chlebem; staral secelou otcovu rodinu po ty nejmenší. V celé zemi panoval...
Exodus 8:1... k průplavům, říčním ramenům i mokřinám a na celou egyptskou zem z nich vyveď žáby!'" A když Áron...
Exodus 8:2...k egyptským vodám, vylezly z nich žáby a pokryly celou egyptskou zem. Věštci však dokázali svými kouzly...
Exodus 9:9...očima k nebi. Vznikne poprašek, který pokryje celou egyptskou zem a na lidech i dobytku po celém Egyptě...
Exodus 9:22...Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku k nebi, se na celou egyptskou zem spustí krupobití - na lidi, dobytek i...
Exodus 10:13...do země východní vítr, který vál celý ten dencelou noc. Ráno ten východní vítr přinesl kobylky. Kobylky...
Exodus 10:22...nahmatat." Mojžíš tedy napřáhl ruku k nebi a na celou egyptskou zem padla děsivá tma. Po tři dny, co trvala...
Exodus 14:20...druhým osvěcoval noc, a tak se jedni k druhým po celou noc nepřiblížili. Mojžíš pak napřáhl ruku nad moře a...
Exodus 14:21...do moře opřel silným východním větrem. Ten vanul celou noc, se z moře stala souš. Vody se rozestoupily a...
Exodus 32:13...‚Rozmnožím vaše semeno jako hvězdy na nebiCelou tuto zem dám vašemu semeni, jak jsem řekl, aby ji...
Exodus 35:1...mluvit s Hospodinem. Když Mojžíš shromáždil celou izraelskou obec, řekl jim: "Tyto věci vám Hospodin...
Leviticus 6:2...zákon o zápalné oběti: Zápalná oběť zůstane celou noc do rána v ohništi na oltáři, kde bude planout...
Leviticus 8:3... dva berany a koš nekvašeného pečiva a shromáždi celou obec ke vchodu do Stanu setkávání." Mojžíš tedy...
Leviticus 10:6... abyste nezemřeli a aby se Bůh nerozhněval na celou obec! Vaši bratři, celý dům Izraele, budou oplakávat...
Leviticus 13:12...malomocenství na kůži propukne tak, že pokryje celou kůži postiženého od hlavy k patě, kamkoli padne...
Leviticus 13:46...na ústech bude volat: ‚Nečistý! Nečistý!' Po celou dobu svého postižení zůstane nečistý. Jako nečistý...
Leviticus 25:9...pak zatrub na beraní roh. V Den smíření  celou vaší zemí zní troubení na roh. Padesátý rok pak...
Leviticus 26:34...pustinou a vaše města se obrátí v sutiny. Po celou dobu svého zpustošení bude země konečně užívat svých...
Leviticus 26:35...si země odpočine a vynahradí si své soboty. Po celou dobu svého zpustošení bude země odpočívat, protože...
Numeri 1:2...k Mojžíšovi ve Stanu setkávání: "Sečtěte celou izraelskou obec podle jejich rodů a otcovských domů;...
Numeri 1:18...muže a prvního dne druhého měsíce shromáždili celou obec ke sčítání podle jejich rodů a otcovských domů....
Numeri 6:4...hrozny ani jíst, čerstvé nebo sušené. Po celou dobu svého zasvěcení neokusí nic pocházejícího z...
Numeri 6:5...z vinné révy, od zrnka po slupku. Po celou dobu jeho nazírského slibu se jeho hlavy nedotkne...
Numeri 8:9...levity před Stan setkávání a shromáždi tam celou izraelskou obec. Když levity přivedeš před Hospodina,...
Numeri 11:32...kolem dvou loktů od země. Lid pak byl celý dencelou noc a celý následující den na nohou a sbíral křepelky...
Numeri 14:1...pozdvižení. Lid se dal do křiku a naříkal celou noc. Všichni synové Izraele reptali proti Mojžíšovi a...
Numeri 14:5...a vraťme se do Egypta!" Mojžíš a Áron tehdy před celou shromážděnou izraelskou obcí padli na tvář. Dva z...
Numeri 14:21... jakože jsem živ a Hospodinova sláva naplňuje celou zem: Nikdo z těch, kdo spatřili mou slávu a ...
Numeri 14:24...Káleb ale jiného ducha - vydal se mi cele. Jej uvedu do země, do níž vstoupil, a jeho símě ji...
Numeri 14:36...svém návratu roznášeli pomluvy (čímž podnítili celou obec k reptání proti Mojžíšovi), mezitím zemřeli....
Numeri 15:25...jednoho kozla k oběti za hřích. Kněz pak za celou izraelskou obec vykoná obřad smíření, a bude jim...
Numeri 16:19...nim shromáždil ke vchodu do Stanu setkávání celou obec. Vtom se celé obci ukázala Hospodinova sláva a...
Numeri 16:22...zvolali. "Jeden muž zhřeší a ty se hněváš na celou obec?" Hospodin promluvil k...
Numeri 22:5..."Hle, nějaký lid vyšel z Egypta a pokryl celou zem. Usazuje se přímo přede mnou! Prosím pojď,...
Numeri 22:11...slovy: ‚Hle, nějaký lid vyšel z Egypta a pokryl celou zem. Pojď a zatrať mi jej - snad s ním pak budu moci...
Numeri 26:2...a Eleazarovi, synu kněze Árona: "Sečtěte celou izraelskou obec. Od dvaceti let výše započtěte podle...
Numeri 27:2...Mojžíše, před kněze Eleazara, před vůdce a před celou obec ke vchodu do Stanu setkávání a řekly: "Náš otec...
Numeri 27:22...Jozuu, postavil ho před kněze Eleazara a před celou obec, vložil na něj ruce a dal mu pověření, jak o tom...
Numeri 32:11... Izákovi a Jákobovi, neboť se mi nevydali cele. Jen Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův, se cele...
Numeri 32:12... Jen Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův, se cele vydali Hospodinu.' Hospodin tehdy vzplanul proti...
Deuteronomium 1:19...a podle příkazu Hospodina, našeho Boha, jsme šli celou touto velikou, hroznou pouští, kterou jste viděli,...
Deuteronomium 1:21... nám je dává. Pohleď, Hospodin, tvůj Bůh, ti dal celou tu zem; vytáhni a obsaď ji, jak ti Hospodin, Bůh...
Deuteronomium 1:31...Bůh, nesl, jako nosí člověk svého syna, a to celou cestu, kterou jste šli, než jste dorazili sem." Ani...
Deuteronomium 1:36...a jeho synům dám zem, kterou prochodil, neboť se cele vydal Hospodinu." Kvůli vám se Hospodin rozzlobil i na...
Deuteronomium 4:29...Boha. Budeš-li jej hledat celým svým srdcemcelou svou duší, najdeš ho. Toto vše ve tvém trápení...
Deuteronomium 4:49...potoka Arnon k hoře Sirion (což je Hermon) a celou východní stranu jordánského údolí Arava k Mrtvému...
Deuteronomium 6:5...miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcemcelou svou duší a celou svou silou. tato slova, která ti...
Deuteronomium 8:2...s přísahou zaslíbil tvým otcům. Pamatuj na celou tu cestu, kterou Hospodin, tvůj Bůh, vedl těchto...
Deuteronomium 10:12...Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcemcelou svou duší a abys zachovával Hospodinova přikázání a...
Deuteronomium 11:13... svého Boha, a sloužili mu celým srdcemcelou duší, dám vaší zemi déšť v patřičný čas - déšť na...
Deuteronomium 11:25...Hospodin, váš Bůh, uvede strach a hrůzu z vás na celou zem, kamkoli šlápnete, jak vám pověděl. Pohleď, dnes...
Deuteronomium 13:4...milujete Hospodina, svého Boha, celým srdcemcelou duší. Hospodina, svého Boha, následujte, jeho ctěte,...
Deuteronomium 14:26...to tam před Hospodinem, svým Bohem, a raduj secelou svou rodinou. Nezanedbávej ovšem levitu, který je ve...
Deuteronomium 18:13...je Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání. Buď cele oddán Hospodinu, svému Bohu. Národy, které ovládneš,...
Deuteronomium 19:8...dané tvým otcům rozšíří tvé území a ti celou zem, kterou zaslíbil tvým otcům (budeš-li ovšem...
Deuteronomium 26:16... Proto je pečlivě dodržuj celým srdcemcelou duší. Dnes prohlašuješ, že Hospodin bude tvým Bohem,...
Deuteronomium 29:1...udělal s faraonem, se všemi jeho služebníky a s celou jeho zemí. Na vlastní oči jsi viděl veliké zkoušky,...
Deuteronomium 30:2...spolu se svými syny poslouchat celým srdcemcelou duší, jak ti to dnes přikazuji, potom Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 30:6...milovat Hospodina, svého Boha, celým srdcemcelou duší, a nalezneš život. Hospodin, tvůj Bůh, pak...
Deuteronomium 30:10...obrátíš k Hospodinu, svému Bohu, celým srdcemcelou duší. Přikázání, které ti dnes vydávám, není nad tvé...
Deuteronomium 34:1...Pisgy naproti Jerichu, a Hospodin mu ukázal celou tu zem: Gileád a dále, po Dan, celý Neftalímův...
Jozue 2:3... co vstoupili k tobě do domu! Přišli proslídit celou zem!" Ta žena ale oba muže odvedla a ukryla. Proto...
Jozue 2:18...k sobě domů svého otce, matku, sourozencecelou rodinu svého otce. Kdyby někdo vyšel ze dveří tvého...
Jozue 2:24... co se jim přihodilo. "Opravdu! Hospodin dal celou tu zem do našich rukou," řekli Jozuovi. "Všichni její...
Jozue 9:21...rozhodnutí vůdců stali dřevaři a nosiči vody pro celou obec. Jozue si je potom zavolal a řekl jim: "Jak to,...
Jozue 9:24... přikázal svému služebníku Mojžíšovi. Prý vám  celou tuto zem a všechny obyvatele této země před vámi...
Jozue 10:9...nich před tebou neobstojí." Jozue táhl z Gilgalu celou noc a pak je náhle přepadl. Hospodin je před Izraelem...
Jozue 10:40...provedl s Libnou a jejím králem. Tak Jozue dobyl celou tu zem se všemi jejími králi: hory i Negev, podhůří i...
Jozue 11:16...co Hospodin přikázal Mojžíšovi. Tak Jozue zabral celou tu zem - hory, celý Negev, celý kraj Gošen, podhůří i...
Jozue 11:23...jen v Gaze, v Gatu a v Ašdodu. Tak Jozue zabral celou zem, přesně jak Hospodin řekl Mojžíšovi. Jozue ji...
Jozue 12:1...obsadili od potoka Arnon k hoře Hermon i s celou východní částí pláně Arava: Emorejský král Sichon se...
Jozue 13:9...Arnon, včetně města uprostřed onoho údolícelou medebskou náhorní rovinu k Dibonu. Dále všechna...
Jozue 13:11... Dále Gileád, gešurské i maachatské pomezícelou horu Hermon a celý Bášan po Salchu, totiž celé...
Jozue 14:8... připravili všechen lid o odvahu, ale jsem se cele vydal Hospodinu, svému Bohu. Onoho dne Mojžíš...
Jozue 14:9...navěky za dědictví tobě a tvým synům, neboť ses cele vydal Hospodinu, mému Bohu.' A hle, Hospodin ...
Jozue 14:14...patří Kálebovi, synu Kenizejce Jefuna, neboť se cele vydal Hospodinu, Bohu Izraele. (Hebron se dříve...
Jozue 18:28... Jir-peel, TaralaCela, Elef, Jebus (což je Jeruzalém), Gibeat a Kiriat -...
Jozue 21:43...bylo se všemi těmi městy. Hospodin dal Izraeli celou tu zem, o níž přísahal jejich otcům, že jim ji ....
Jozue 22:5...se k němu a služte mu celým svým srdcemcelou svou duší." Nato jim Jozue požehnal, propustil je a...
Jozue 22:18...proti Hospodinu, a on se zítra rozhněvá na celou izraelskou obec! Jestli je vaše země nečistá, pojďte...
Jozue 22:20... provinil porušením klatby, Boží hněv dopadl na celou izraelskou obec - i když byl jen jeden, nezahynul...
Jozue 24:3...jsem ale vzal zpoza řeky a provedl jsem ho celou kanaánskou zemí. Dal jsem mu mnoho potomků - dal jsem...
Jozue 24:17...konal ta veliká znamení a zachovával nás po celou cestu, kterou jsme šli, a mezi všemi národy, mezi...
Soudců 1:25...to město vybili ostřím meče. Toho muže ale i s celou rodinou propustili. Odešel pak do země Chetitů,...
Soudců 4:13...na horu Tábor, povolal z Charošet-hagojimu celou svou jízdu devíti set železných vozů a celé své...
Soudců 4:15...000 mužů. Hospodin tehdy před Barákem rozprášil celou Siserovu jízdu a celé jeho vojsko ostřím meče. Sisera...
Soudců 11:21...Izraeli, takže je porazili. Tak Izrael obsadil celou zem Emorejců, kteří tehdy v zemi bydleli. Obsadil...
Soudců 16:2...kolem a celý den na něj číhali v městské bráněCelou noc ale byli v klidu, protože si říkali: "Zabijeme ho...
Soudců 18:31... kterou si Míka nechal udělat, tam udržovali celou dobu, kdy stál Boží dům v Šílu. Izrael byl tenkrát...
Soudců 19:25...vystrčil ji k nim ven. Znásilňovali ji a týrali celou noc do rána. Pustili ji, když začalo svítat....
Růt 2:21...dokonce: ‚Drž se mých služebníků, dokud nesklidí celou moji úrodu.'" Noemi své snaše Rút odpověděla: "Dobře,...
1. Samuel 1:21...od Hospodina." Když se pak Elkána znovu vydalcelou svou rodinou předložit Hospodinu výroční oběť a...
1. Samuel 15:7...odstěhovali. Saul potom Amalekovce pobíjel celou cestu od Chavíly k Šuru před egyptskou hranicí....
1. Samuel 15:11...a nevyplnil slovo." Samuel vzplanul hněvemcelou noc volal k Hospodinu. Brzy ráno se vydal za Saulem....
1. Samuel 18:1...Davidův rozhovor se Saulem. Jonatan tehdy celou duší přilnul k duši Davidově a zamiloval si ho jako...
1. Samuel 19:23...v Rámě, ale i na něj sestoupil Boží Duch, a tak celou cestu prorokoval. Když dorazil k chýším v Rámě, hned...
1. Samuel 19:24...prorockého vytržení. Ležel tam nahý celý dencelou noc. A proto se říká: To i Saul patří k prorokům? ...
1. Samuel 22:4...Odvedl je tedy k moábskému králi a zůstali u něj celou dobu, kdy se David zdržoval ve skalní pevnosti....
1. Samuel 25:7...byli s námi. Chovali jsme se k nim slušně a za celou dobu, co byli v Karmelu, se vůbec nic neztratilo....
1. Samuel 25:15...byli velmi hodní, chovali se k nám slušně a po celou dobu, kdy jsme s nimi byli na pastvinách, se nám...
1. Samuel 25:16... Ve dne i v noci nás chránili jako hradbacelou tu dobu, kterou jsme s nimi strávili, když jsme pásli...
1. Samuel 25:28...dům, neboť můj pán vede Hospodinovy boje a za celou tu dobu se na tobě nenašlo nic zlého. Kdyby se někdo...
1. Samuel 27:11... co vlastně David dělá." Tak si David počínal celou dobu, kdy bydlel ve filištínském kraji. Achiš ale...
1. Samuel 31:12...Saulem, všichni jejich bojovníci vyrazili a šli celou noc. Sňali Saulovo tělo i těla jeho synů z betšanské...
2. Samuel 2:29... Boj skončil. Abner pak se svými muži šel celou noc přes pláň Arava, přebrodili Jordán, šli celé...
2. Samuel 2:32...jeho otce v Betlémě. Joáb pak se svými muži šel celou noc, za svítání dorazili do Hebronu. Boj mezi...
2. Samuel 3:16... syna Lajišova. Její muž ale šel za a plakal celou cestu do Bachurim. Tam mu Abner řekl: "Vrať se...
2. Samuel 4:7... Ubodali ho k smrti, uřízli mu hlavu a šli s  celou noc přes pláň Arava, ji přinesli k Davidovi do...
2. Samuel 7:7... ale stěhoval jsem se ve stanu, v Příbytku. Po celou tu dobu jsem se stěhoval, kamkoli šli všichni synové...
2. Samuel 8:2...šňůrou. Odměřil vždy dvě šňůry k zabití a jednu celou šňůru k ponechání naživu. Moábci se stali Davidovými...
2. Samuel 15:30...tam. David pak stoupal na Olivetskou horucelou cestu plakal, hlavu zahalenou a bos. Také všichni,...
2. Samuel 23:5...Bohem tak nestál, což by mi věčnou smlouvu dalcele platnou a stvrzenou? Všechnu tu spásu, všechno to...
2. Samuel 24:8... Po devíti měsících a dvaceti dnech obešli celou zem a vrátili se do Jeruzaléma. Joáb předal králi...
1. Královská 4:19...krále Sichona a bášanského krále Ogacelou zemi pak spravoval jeden místodržící. Judy a Izraele...
1. Královská 6:3...30 loktů vysoký. Před chrámovou lodí stála přes celou šířku chrámu předsíň. Byla 20 loktů široká a...
1. Královská 8:48...svých nepřátelských věznitelů celým srdcemcelou duší vrátili k tobě a modlili by se k tobě směrem ke...
1. Královská 8:61...je Bůh a není žádného kromě něj. Kéž vaše srdce cele patří Hospodinu, našemu Bohu, abyste žili podle jeho...
1. Královská 11:4...k cizím bohům. Jeho srdce totiž nepatřilo tak cele Hospodinu, jeho Bohu, jako srdce jeho otce Davida....
1. Královská 11:6... co bylo v Hospodinových očích zlé, a neoddal se cele Hospodinu jako jeho otec David. Na hoře východně od...
1. Královská 14:30...judských králů. Mezi Rechoboámem a Jeroboámem po celou tu dobu trvala válka. Rechoboám pak ulehl ke svým...
1. Královská 15:3...ním páchal jeho otec. Jeho srdce nepatřilo tak cele Hospodinu, jeho Bohu, jako srdce jeho otce Davida....
1. Královská 15:6...Uriášem Chetejským. Mezi Abiášem a Jeroboámem po celou tu dobu trvala válka. Ostatní Abiášovy skutky - co...
2. Královská 8:1...řekl ženě, jejíhož syna vzkřísil: "Ihned secelou rodinou odstěhuj a nějaký čas zůstaň, kde to půjde....
2. Královská 8:2...se zařídila, jak Boží muž řekl. Odstěhovala secelou rodinou pryč a strávila sedm let ve filištínské zemi....
2. Královská 10:33...po celé hranici východně od Jordánu. Zabral celou zemi Gileád, totiž území Gáda, Rubena a Manasese od...
2. Královská 12:3... Jeho matka se jmenovala Cibia z Beer-šeby. Po celou dobu, kdy Joaše učil kněz Jojada, dělal, co je v...
2. Královská 13:22...na nohy. Aramejský král Chazael trápil Izrael po celou dobu Joachazovy vlády. Hospodin se ale nad nimi...
2. Královská 15:18...a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Za celou tu dobu se neodvrátil od žádného z hříchů Jeroboáma,...
2. Královská 20:13...je nemocný. Ezechiáš posly přijal a ukázal jim celou svou klenotnici, stříbro, zlato, balzámy a výborný...
2. Královská 23:22...od dob soudců, kteří kdysi vedli Izrael, ani za celou dobu izraelských a judských králů. Osmnáctého roku...
2. Královská 23:25...by se obrátil k Hospodinu celým svým srdcemcelou svou duší i celou svou silou a řídil by se celým...
1. Letopisů 17:6...s Příbytkem z jednoho stanoviště na druhé. Po celou tu dobu jsem se stěhoval, kamkoli šli všichni synové...
2. Letopisů 3:4...podle staré míry). Před chrámovou lodí bylo přes celou šířku 20 loktů kryté sloupoví, 20 loktů vysoké....
2. Letopisů 3:8...dveře chrámu a na stěnách vyřezal cheruby. Přes celou šířku chrámu postavil místnost pro nejsvětější...
2. Letopisů 6:38...vyhnanství v zemi svých věznitelů celým srdcemcelou duší obrátili a modlili by se směrem ke své zemi,...
2. Letopisů 13:20...a Efron i s jejich vesnicemi. Jeroboám se za celou dobu Abiášovy vlády nevzpamatoval. Bůh ho ranil...
2. Letopisů 15:12...Hospodina, Boha svých otců, celým srdcemcelou duší. Kdokoli by nehledal Hospodina, Boha Izraele,...
2. Letopisů 16:9...ti je vydal do rukou. Hospodinovy oči procházejí celou zemi, aby posiloval ty, kdo jsou mu oddáni celým...
2. Letopisů 30:2... Hod beránka. Král se totiž s hodnostáři a s celou jeruzalémskou obcí dohodl, že oslaví Hod beránka v...
2. Letopisů 32:9...spolehl. Když potom asyrský král Senacheribcelou svou armádou dobýval Lachiš, vyslal do Jeruzaléma své...
2. Letopisů 34:33... zavázal ke službě Hospodinu, jejich Bohu. Po celou dobu jeho vlády pak nepřestávali následovat Hospodina...
2. Letopisů 36:21...Hospodinovo slovo řečené ústy Jeremiáše. Země po celou dobu svého zpustošení konečně užívala svých sobot;...
Ezdráš 4:5...snažili Židy od stavby zastrašit a odradit. Po celou dobu vlády perského krále Kýra do vlády perského...
Nehemiáš 6:17...od našeho Boha. Mezi judskou šlechtou a Tobiášem celou tu dobu odcházelo a přicházelo množství dopisů. Mnozí...
Žalmy 19:5...hlas zůstal neslyšen; jejich zvuk ozývá se celou zemí, do krajů světa doléhá jejich zvěst. Bůh stan...
Žalmy 50:1... Žalm Asafův. Hospodin, Bůh bohů, promlouvácelou zem svolává od slunce východu tam, kde zapadá. Ze...
Žalmy 57:6... Zvedni se, Bože, nad nebe, svou slávou přikryj celou zem! Nástrahu mým krokům připravili, mou duši...
Žalmy 57:12... Zvedni se, Bože, nad nebe, svou slávou přikryj celou zem! Pro předního zpěváka, na nápěv písně...
Žalmy 63:9...ve stínu křídel tvých! K tobě jsem přilnul celou svou duší, ty podpíráš svou pravicí. Ti, kdo však...
Žalmy 80:10... Místo jsi pro tu révu připravil, zarostla celou zem, vpustila kořeny. Vysoké hory přikryl její stín,...
Žalmy 108:2...žalm Davidův. srdce je, Bože, připravenocelou duší chci zpívat a hrát. Probuď se konečně, loutno a...
Žalmy 108:6... Zvedni se, Bože, nad nebe, svou slávou přikryj celou zem! jsou zachráněni ti, jež miluješ, pomoz svou...
Žalmy 130:5...v úctě chovali! Spoléhám na Hospodina, spoléhám celou duší, v jeho slově skládám naději. duše Pána...
Přísloví 21:10...ženou sdílet dům. Darebák tíhne ke zlu celou svou duší, nebude laskavý ani k příteli. Když...
Izaiáš 4:5...sionských dcer a umyje Jeruzalém od krve. Nad celou horou Sion a nad všemi, kdo se tam shromáždí, pak...
Izaiáš 10:14...jako se sbírají opuštěná vajíčka, tak jsem  celou zemi vysbíral a nikdo ani křídlem nezamával,...
Izaiáš 10:23... Pán, Hospodin zástupů, se rozhodl přivést na celou zemi záhubu. Nuže, toto praví Pán, Hospodin zástupů:...
Izaiáš 13:5...- Hospodin s nástroji svého hněvu, aby zničili celou zem! Kvílejte, neboť je blízko Hospodinův den, zhouba...
Izaiáš 34:9...potoky se v dehet obrátí a tamní půda v sírucelou tu zemi zachvátí plameny hořícího dehtu! Ve dne ani v...
Izaiáš 39:2... Ezechiáš posly radostně přijal a ukázal jim celou svou klenotnici, stříbro, zlato, balzámy a výborný...
Izaiáš 62:6...zdech jsem ustanovil strážné, kteří celý dencelou noc nikdy neztichnou. Vy, kdo Hospodina upomínáte,...
Izaiáš 63:18...lid vlastnil tvou svatyni, než ji naši nepřátelé celou zdupali. Jsme jako ti, kterým nevládneš věky, jako...
Jeremiáš 12:12...obsadí zhoubci, neboť Hospodinův meč pohltí celou zem od hranic k hranicím; žádný smrtelník nebude mít...
Jeremiáš 15:10... matko, že jsem se ti narodil - muž, který celou zemí svár a při! Nic jsem si nevypůjčil, nikdo mi...
Jeremiáš 32:41...je zasadím v této zemi, celým svým srdcemcelou duší. Ano, tak praví Hospodin: Jako jsem na tento lid...
Jeremiáš 38:17...a toto město nebude vypáleno; tak přežiješ i s celou rodinou. Pokud se však velitelům babylonského krále...
Jeremiáš 40:4...tebe. Pokud nechceš, nechoď. Hle, máš před sebou celou zem; můžeš jít, kam uznáš za dobré a vhodné. Chceš-li...
Jeremiáš 41:6... syn Netaniášův, jim z Micpy vyšel naproticelou cestu plakal. Když došel k nim, vyzval je: "Pojďte...
Jeremiáš 45:4... bořím, a co jsem zasadil, vykořeňujicelou tuto zemi! A ty si žádáš veliké věci? Nežádej. Hle,...
Jeremiáš 50:23...Jak je roztlučeno, jak je rozbito kladivo drtící celou zem! Jak jen mohl být Babylon mezi národy tak...
Jeremiáš 51:25... jsem proti tobě, horo záhuby, která hubíš celou zemi, praví Hospodin. Rozmáchnu se proti tobě, svalím...
Pláč 1:2...mezi zeměmi, a teď je v otroctví. Hořce naříká celou noc, po tvářích kanou slzy. Z jejích milenců, kolik...
Ezechiel 7:22... znesvětí mou skrýš, do vpadnou lupičicelou ji znesvětí. Připrav řetězy! Protože zemi naplnily...
Ezechiel 8:17... které tu páchají, že musejí naplnit násilím celou zem a stále víc popouzet? Jen se podívej, jak mi...
Ezechiel 12:14...a zemře v . Všechny, kdo jsou kolem nějcelou jeho družinu i vojsko rozpráším do všech stran a s...
Ezechiel 41:2...zárubně po jedné i druhé straně 5 loktů. Změřil celou loď a byla 40 loktů dlouhá a 20 loktů široká. Poté...
Ezechiel 41:4...zárubně po jedné i druhé straně 7 loktů. Změřil celou tuto místnost v čele chrámové lodi a byla 20 loktů...
Ezechiel 41:8...přístavby s postranními komorami. Byla vysoká celou tyč neboli 6 loktů. Vnější stěna postranních komor...
Daniel 2:15...král vydal tak přísný rozkaz?" A když mu Arioch celou věc pověděl, Daniel šel za králem a požádal o čas,...
Daniel 2:17...mohl sen vyložit. Potom se Daniel vrátil domůcelou věc pověděl svým přátelům Chananiášovi, Mišaelovi a...
Daniel 2:35...sochu zasáhl, se stal velikou horou a zaplnil celou zem. Tolik sen. Teď povíme královské Výsosti jeho...
Daniel 6:19...do paláce. Odmítl jídlo i obvyklé radovánkycelou noc nespal. Ráno hned za úsvitu král vstal a spěchal...
Daniel 7:23... jež bude odlišné ode všech ostatních: Pohltí celou zem, podupe ji a rozdrtí. Těch deset rohů je deset...
Daniel 8:5...jsem o tom přemýšlel, hle, od západu uháněl přes celou zemi kozel s velkolepým rohem mezi očima, sotva se...
Daniel 11:17...i v Nádherné zemi. Rozhodne se přitáhnoutcelou silou svého království, pak ale s jižním králem...
Ozeáš 7:6...srdce se podobají peci, zrádně se k němu lísajícelou noc doutná jejich rozlícení, ráno pak vzplane plameny...
Abakuk 2:14...národů přijde do ohně, že se namáhají zbytečněCelou zemi totiž naplní poznání slávy Hospodinovy, tak jako...
Sofoniáš 1:18...zuření, plamen jeho horlení pohltí celou zemi. Ano, skoncuje, a to rychle, se všemi obyvateli...
Sofoniáš 3:8...rozpálenou zlost. Ano! Žár žárlivosti pohltí celou zemi!" "Tehdy dám národům čisté rty, aby všichni...
Zachariáš 5:3...a 10 loktů široký." "To je kletba vypuštěná na celou zem," řekl mi. "Z jedné strany je napsáno: ‚Každý...
Zachariáš 5:6... "Koš na měření," odpověděl. "Takhle to vypadácelou zemí." Vtom se zvedlo olověné víko a hle - v tom koši...
Zachariáš 6:7...ti statní hřebci vyrazili, byli dychtiví projít celou zem. Řekl jim: "Projděte celou zem!" A tak prochodili...
Matouš 4:23...i svého otce a šli za ním. Ježíš pak procházel celou Galileu, učil v jejich synagogách, kázal evangelium o...
Matouš 22:37...Hospodina, svého Boha, celým svým srdcemcelou svou duší a celou svou myslí.' To je první a největší...
Marek 5:33...úctě před ním padla na kolena a pověděla mu celou pravdu. Ježíš odpověděl: "Dcero, tvá víra ...
Marek 12:30...miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcemcelou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.'...
Marek 14:55...mezi sluhy a ohříval se u ohně. Vrchní kněžícelou Veleradou pak proti Ježíši hledali svědectví, aby ho...
Marek 15:1...kněží poradili se staršími a znalci Písma i s celou Veleradou, svázali Ježíše, odvedli ho a vydali...
Marek 15:16...na nádvoří paláce zvaného Praetorium a svolali celou posádku. Oblékli mu purpurový plášť a nasadili mu...
Lukáš 5:5..." "Mistře," řekl mu na to Šimon, "dřeli jsme celou noc a nic jsme nechytili. Ale když to říkáš ty,...
Lukáš 6:12...těch dnech pak vystoupil na horu, aby se modlilCelou noc strávil v modlitbě k Bohu, a když se rozednilo,...
Lukáš 10:27...Hospodina, svého Boha, celým svým srdcemcelou svou duší, ze vší své síly a celou svou myslí,' a...
Skutky 5:11...tak ji vynesli a pochovali vedle jejího muže. Na celou církev i na všechny, kdo to slyšeli, tehdy padla...
Skutky 7:11...Egypta i celého svého domu. Potom přišel na celou egyptskou i kananejskou zem hlad a veliké soužení,...
Skutky 12:7... Vtom vedle něj stanul Hospodinův anděl a v cele zazářilo světlo. Udeřil Petra do boku a vzbudil ho:...
Skutky 15:22...každou sobotu." Apoštolové a starší se shodlicelou církví, že do Antiochie pošlou s Pavlem a Barnabášem...
Skutky 16:15...srdce, aby přijala, co Pavel říkal, a tak se i s celou domácností nechala pokřtít. Potom nás prosila: "Pokud...
Skutky 16:24...hlídal. Ten je podle rozkazu vsadil do nejhlubší cely a nohy jim sevřel kládou. Kolem půlnoci se Pavel a...
Skutky 16:33...k sobě, aby jim omyl rány.) Hned nato se dalcelou svou domácností pokřtít. Uvedl je do svého domu,...
Skutky 16:34...do svého domu, prostřel stůl a radoval se, žecelou domácností uvěřil Bohu. Když se rozednilo, poslali...
Skutky 18:8...synagogou. Krispus, představený synagogy, pakcelou svou domácností uvěřil Pánu. Stejně tak mnozí...
2. Korintským 12:19...ve stejných šlépějích? Myslíte, že se před vámi celou dobu hájíme? Milovaní, my mluvíme před Boží tváří v...
Efeským 6:6... ale jako Kristovi služebníci konejte Boží vůli celou duší. Služte s ochotnou myslí jako Pánu, a ne lidem...
Efeským 6:11...se v Pánu a v jeho nesmírné moci. Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům...
Efeským 6:13...silám zla v nebeských sférách. Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno...
Koloským 3:23...srdcem a z úcty k Pánu. Cokoli děláte, čiňte to celou duší, jako Pánu, a ne lidem. Vězte, že vaší odplatou...
1. Tesalonickým 5:23...každé podobě se varujte. Sám Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez...
Zjevení 5:6...sedm očí, což je sedm duchů Božích poslaných na celou zem. Přišel a vzal tu knihu z pravice Sedícího na...

Slova obsahující cele: cele (15) celek (6) zaceleny (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |