Celém

Hledám varianty 'celém' [ celým (130) celých (10) celý (322) celou (230) celí (1) celému (29) celém (99) celého (75) celé (275) celá (95) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 1:29...dal jsem vám všechny byliny vydávající semeno na celém povrchu země i každý strom, na němž je ovoce...
Genesis 2:6... Ze země však vystupovala pára a zavlažovala celý zemský povrch. Hospodin Bůh pak z prachu země...
Genesis 2:11...hlavních toků. První se jmenuje Píšon. Obtéká celou zemi Chavílu, kde je zlato, a zlato země je...
Genesis 2:13...onyx. Druhá řeka se jmenuje Gíchon; ta obtéká celou zemi Habeš. Třetí řeka se jmenuje Tigris a teče na...
Genesis 7:1...přikázal. Hospodin potom Noemovi řekl: "Vejdicelou svou domácností do archy. Viděl jsem totiž, že jsi...
Genesis 8:9...se k němu do archy, neboť voda ještě pokrývala celý povrch země. Noe tedy vystrčil ruku, chytil ji a vzal...
Genesis 9:19...tři byli Noemovi synové; z nich se zalidnila celá země. Zemědělec Noe byl první, kdo vysadil vinici...
Genesis 11:1...z nich se po potopě rozdělily národy země.  Celá země mluvila jednou řečí, jedněmi slovy. Když lidé...
Genesis 11:4...si uděláme jméno, abychom nebyli rozptýleni po celé zemi!" Hospodin však sestoupil, aby spatřil to město a...
Genesis 11:8...řeči druhého." Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi, a tak to město přestali stavět. Proto se to...
Genesis 11:9...obyvatel země. Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi. Toto je Semův rod. Dva roky po potopě zplodil...
Genesis 13:9...- jsme přece bratři. Neleží snad před tebou celá země? Odděl se ode , prosím. Půjdeš-li vlevo, ...
Genesis 13:10... půjdu vlevo." Lot pozvedl oči a viděl, že celá jordánská rovina je k Coaru bohatě zavlažována jako...
Genesis 13:11...zničil Sodomu a Gomoru). Lot si tedy vybral celou jordánskou rovinu a vydal se na východ. Tak se jeden...
Genesis 14:7...k En-mišpatu (což je Kádeš) a udeřili na celý kraj Amalekovců a také na Emorejce bydlící v...
Genesis 17:8...a tvému budoucímu semeni dám zem tvého putovánícelou kanaánskou zem, do věčného vlastnictví a budu jejich...
Genesis 18:26...Sodomě, padesát spravedlivých, ušetřím kvůli nim celé to místo." Abraham odpověděl: "Pohleď prosím -...
Genesis 18:28...spravedlivých pět chybět. Zničíš kvůli těm pěti celé město?" "Nezničím, najdu-li jich tam čtyřicet pět,"...
Genesis 19:25...a oheň; bylo to od Hospodina z nebe. Ona městacelou okolní rovinou, se všemi obyvateli i se vším, co...
Genesis 19:28... Když se podíval k Sodomě a Gomoře a na celou tu rovinu, viděl, jak ze země stoupá kouř jako z pece...
Genesis 19:31...jednou řekla mladší: "Náš otec je starý a v celém kraji není nikdo, s kým bychom mohly otěhotnět běžným...
Genesis 20:8...vstal a svolal všechny své služebníky. Když jim celou věc vylíčil, dostali ti muži veliký strach. Abimelech...
Genesis 24:54... on i muži, kteří ho doprovázeli, a zůstali tam celou noc. Když pak ráno vstali, řekl: "Propusťte k mému...
Genesis 25:25...lůnu byla dvojčata. Ten, který vyšel první, byl celý zrzavý jako plášť z kožešiny, a tak mu dali jméno Ezau...
Genesis 25:29... když Jákob uvařil kaši, přišel Ezau z pole celý vyčerpaný. Ezau tehdy Jákobovi řekl: "Dej mi přece hlt...
Genesis 29:14... krev a tělo!" Když pak u něj Jákob zůstal  celý měsíc, Lában mu řekl: "I když jsi můj příbuzný,...
Genesis 31:34...sedlo a posadila se na . Lában prohledal celý stan, ale nic nenašel. Ráchel svému otci řekla:...
Genesis 31:37...Prošťáral jsi všechny věci, a cos našelcelého svého domu? Polož to zde před i své druhy, nás...
Genesis 31:38...své druhy, nás dva rozsoudí! Byl jsem u tebe celých dvacet let. Tvé ovce ani kozy nikdy nepotratily....
Genesis 31:54...hodovali. A tak hodovali a zůstali na hoře celou noc. Časně ráno Lában vstal, políbil své vnuky i...
Genesis 33:8...a i oni se poklonili. Ezau se zeptal: "K čemu je celý ten průvod, který jsem potkal?" On odpověděl: "Chtěl...
Genesis 33:13...s sebou březí ovce a krávy; budou-li hnány po celý den, všechen dobytek pomře. Nechť prosím můj pán jde...
Genesis 34:3...znásilnil ji. Přilnul ale k Jákobově dceři Díně celou duší, zamiloval si ji a mluvil s laskavě. Potom...
Genesis 34:8...vyjednávat: "Můj syn Šechem prahne po vaší dceři celou duší; dejte mu ji, prosím, za ženu. Spřízněte se s...
Genesis 34:10...a berte si naše. Když budete bydlet u nás, bude celá země před vámi. Bydlete v , obchodujte a mějte ji za...
Genesis 34:19...po Jákobově dceři velmi toužil. (Šechem bylcelé rodiny svého otce ten nejváženější.) Chamor a jeho syn...
Genesis 41:19...a tak vyhublých, že jsem takovou ošklivostcelé egyptské zemi ještě neviděl. Ty vyhublé a ošklivé...
Genesis 41:29...faraonovi ukázal, co se chystá učinit. Hle, na celou egyptskou zem přichází sedm let veliké hojnosti. Po...
Genesis 41:30...zemi na všechnu tu hojnost zapomene. Hlad stráví celou zem. Tento hlad bude tak krutý, že předcházející...
Genesis 41:36...potraviny do měst a hlídají je. Tak vznikne pro celou zem zásoba jídla na těch sedm let hladu, který v...
Genesis 41:41...Josefovi řekl: "Hle, ustanovuji správcem nad celou egyptskou zemí!" Farao sňal z ruky svůj pečetní...
Genesis 41:43...ním: "Na kolena!" Tak ho ustanovil správcem nad celou egyptskou zemí. Farao Josefovi řekl: " jsem farao,...
Genesis 41:44..." jsem farao, ale bez tvého svolení nikdocelém Egyptě nepohne rukou ani nohou!" Tehdy dal farao...
Genesis 41:46...let. Josef pak vyšel od faraona a procházel celou egyptskou zem. V sedmi letech hojnosti země vydávala...
Genesis 41:51...mi dal zapomenout na všechno strádání, na celý můj otcovský dům." Druhému pak dal jméno Efraim,...
Genesis 41:54...předpověděl. Ve všech zemích byl hlad, alecelém Egyptě byl chléb. A když začala hladovět i celá...
Genesis 41:55...celém Egyptě byl chléb. A když začala hladovětcelá egyptská zem a lid volal k faraonovi o chléb, farao...
Genesis 41:56...Udělejte, cokoli vám řekne." Hlad zachvátil celý svět. Josef tehdy otevřel všechny obilnice a prodával...
Genesis 41:57...zrní, neboť hlad se rozmáhal i v egyptské zemiCelý svět přicházel k Josefovi do Egypta nakupovat zrní,...
Genesis 44:30... svému otci, bez chlapce, na němž on lpí celou duší? uvidí, že s námi chlapec není, zemře. Tak...
Genesis 45:8...ale Bůh! To on učinil faraonovým otcem, pánem celého jeho domu a vládcem nad celou egyptskou zemí....
Genesis 45:9...‚Toto praví tvůj syn Josef: Bůh učinil pánem celého Egypta. Neotálej a přijď ke mně! Budeš bydlet v...
Genesis 45:26...mu: "Josef žije! Dokonce se stal vládcem celého Egypta!" Jeho srdce zůstalo zprvu netečné, neboť jim...
Genesis 46:31...ty opravdu žiješ!" Josef pak řekl svým bratrůmcelé rodině svého otce: "Půjdu dát faraonovi zprávu, že za...
Genesis 47:12...svého otce i bratry chlebem; staral secelou otcovu rodinu po ty nejmenší. V celé zemi panoval...
Genesis 47:13...se o celou otcovu rodinu po ty nejmenší. V celé zemi panoval tak krutý hlad, že nikde nebyl chléb....
Genesis 47:17... Za všechen jejich dobytek je krmil chlebem po celý rok. A když ten rok uplynul, přišli k němu v dalším...
Genesis 48:15...Abraham a Izák, Bůh, jenž byl mým pastýřem po celý můj život po dnešní den, Anděl, jenž ze všeho...
Genesis 48:19...však rozroste víc než on a z jeho semene vzejde celé množství národů." Toho dne jim požehnal slovy: "Tvým...
Genesis 50:7...tedy vydal pohřbít svého otce a doprovázelo jej celé faraonovo služebnictvo, jeho přední dvořané i všichni...
Genesis 50:8...dvořané i všichni egyptští hodnostáři. Šla také celá Josefova rodina, jeho bratři a rodina jeho otce - jen...
Exodus 1:6... Josef pak zemřel a také všichni jeho bratřicelé to pokolení. Synové Izraele však byli plodní a...
Exodus 2:2...a porodila syna. Když viděla, jak je krásnýcelé tři měsíce ho skrývala. A když ho nemohla skrývat...
Exodus 5:12...odvést, se nic nesleví!" A tak se lid rozběhl po celé egyptské zemi, aby na strništích paběrkoval slámu....
Exodus 7:19...jejich vodním nádržím - se promění v krev! Po celé egyptské zemi bude krev, dokonce i ve džberech a...
Exodus 7:21...tak, že Egypťané nebyli s to se napít. Po celé egyptské zemi byla krev. Egyptští věštci ale svými...
Exodus 7:27...propustit, dávej pozor: Chystám se udeřit na celý tvůj kraj žabami! Nil bude plný žab; ty pak vylezou a...
Exodus 8:1... k průplavům, říčním ramenům i mokřinám a na celou egyptskou zem z nich vyveď žáby!'" A když Áron...
Exodus 8:2...k egyptským vodám, vylezly z nich žáby a pokryly celou egyptskou zem. Věštci však dokázali svými kouzly...
Exodus 8:12..."Napřáhni svou hůl a udeř do prachu, se po celé egyptské zemi promění v komáry!" A tak to učinili:...
Exodus 8:13...lidi i dobytek obsypali komáři. Veškerý prachcelé egyptské zemi se proměnil v komáry! Také věštci se...
Exodus 8:20...Ve faraonově paláci, v domě jeho dvořanů a v celé egyptské zemi se objevila hustá mračna much. Celá země...
Exodus 9:9...očima k nebi. Vznikne poprašek, který pokryje celou egyptskou zem a na lidech i dobytku po celém Egyptě...
Exodus 9:14... Tentokrát totiž spolu s tvými dvořany a s celým tvým lidem zasáhnu naplno, a poznáš, že na celé zemi...
Exodus 9:16...svou moc a aby jméno bylo rozhlášeno po celé zemi. Stále se povyšuješ nad můj lid a odmítáš je...
Exodus 9:22...Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku k nebi, se na celou egyptskou zem spustí krupobití - na lidi, dobytek i...
Exodus 9:24...krupobití se klikatily blesky. Nic takového secelém Egyptě neudálo ode dne, kdy se stal národem. Po celé...
Exodus 9:25...Egyptě neudálo ode dne, kdy se stal národem. Po celé egyptské zemi potlouklo to krupobití vše, co bylo na...
Exodus 10:13...přihnal do země východní vítr, který vál celý ten den a celou noc. Ráno ten východní vítr přinesl...
Exodus 10:14...vítr přinesl kobylky. Kobylky přeletěly nad celým Egyptem a snesly se na celý egyptský kraj. Byla jich...
Exodus 10:15...po krupobití, byliny i ovoce na stromech. V celém Egyptě nezůstalo nic zeleného, stromy ani polní...
Exodus 10:19...ty kobylky odnesl a vmetl je do Rudého moře. V celém egyptském kraji nezůstala ani kobylka! Hospodin ale...
Exodus 10:21...Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku k nebi, na celý Egypt padne tma - taková tma, že se nahmatat."...
Exodus 10:22...nahmatat." Mojžíš tedy napřáhl ruku k nebi a na celou egyptskou zem padla děsivá tma. Po tři dny, co trvala...
Exodus 11:6...mlýnkem. I všechen prvorozený dobytek zemře. Po celém Egyptě propukne hrozný nářek, nesrovnatelný s ničím,...
Exodus 12:3... bude pro vás první mezi měsíci roku. Mluvtecelé izraelské obci: Desátého dne tohoto měsíce každý...
Exodus 12:6...čtrnáctého dne tohoto měsíce, kdy ho za soumraku celé shromáždění izraelské obce zabije. Pak vezmou trochu...
Exodus 12:47... Nezlámete v něm jedinou kost. Tak to bude činit celá izraelská obec. Kdyby chtěl Hospodinův Hod beránka...
Exodus 13:7...chleby. Nevyskytne se u tebe nic kvašeného, na celém tvém území se nevyskytne kvas. V ten den řekneš svým...
Exodus 14:4...je bude pronásledovat. Tehdy se na faraonovicelém jeho vojsku oslavím a Egypťané poznají, že jsem...
Exodus 14:9...- všechny faraonovy vozy, jeho jezdcicelé jeho vojsko - a dostihli je, když tábořili u moře u...
Exodus 14:17...do moře za vámi. Tehdy se oslavím na faraonovicelém jeho vojsku, na jeho vozech i jeho jezdcích. Tehdy...
Exodus 14:20...druhým osvěcoval noc, a tak se jedni k druhým po celou noc nepřiblížili. Mojžíš pak napřáhl ruku nad moře a...
Exodus 14:21...do moře opřel silným východním větrem. Ten vanul celou noc, se z moře stala souš. Vody se rozestoupily a...
Exodus 14:28... Jak se vody vracely, pohřbily vozy i jezdcecelé faraonovo vojsko, jež vešlo za Izraelity do moře....
Exodus 16:1...druhého měsíce po jejich odchodu z Egypta přišla celá izraelská obec na poušť Sin ležící mezi Elimem a...
Exodus 16:2...Sin ležící mezi Elimem a Sinajem. Na poušti pak celá izraelská obec reptala proti Mojžíšovi a Áronovi....
Exodus 16:3...Vy jste nás ale odvedli sem na poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili hladem!" Tehdy Hospodin...
Exodus 16:9...Hospodinu!" Potom Mojžíš řekl Áronovi: "Řekni celé izraelské obci: ‚Přistupte před Hospodina, neboť...
Exodus 17:1...je desetina efy.)  Celá izraelská obec potom podle Hospodinova rozkazu vytáhla...
Exodus 18:25... co mu řekl. Mojžíš vybral schopné mužecelého Izraele a ustanovil je za vůdce lidu, za správce nad...
Exodus 19:5...mi zvláštním pokladem jako žádný jiný lid. Anocelý svět patří mně, ale vy mi budete královstvím kněží a...
Exodus 19:18...lid se postavil při úpatí hory. Hora Sinaj byla celá zahalena kouřem, neboť na ni Hospodin sestoupil v ohni...
Exodus 22:5...křoví, takže shoří stoh nebo stojící obilí nebo celé pole, musí ten, kdo požár způsobil, nahradit škodu....
Exodus 28:17...a dvojitý, na píď dlouhý a na píď širokýCelý jej posázíš čtyřmi řadami drahých kamenů: v první řadě...
Exodus 28:31...srdci před Hospodinem. K efodu zhotovíš plášťcelý z modré látky. Uprostřed něj bude otvor pro hlavu,...
Exodus 28:33... otvor pancíře; plášť se nebude trhat. Podél celého jeho spodního lemu udělej granátová jablka z modré,...
Exodus 28:34... zlatý zvonek a granátové jablko, takto po celém spodním lemu pláště. To bude mít Áron při konání...
Exodus 29:18...nohy omyješ a přiložíš k ostatním dílům a hlavěCelého berana pak necháš dýmat na oltáři. Je to zápalná...
Exodus 32:13...‚Rozmnožím vaše semeno jako hvězdy na nebiCelou tuto zem dám vašemu semeni, jak jsem řekl, aby ji...
Exodus 34:3...u mne. Nikdo ale nevystupuje s tebou. Na celé hoře se nikdo nesmí ani ukázat. Ani brav a skot se...
Exodus 34:10...odpověděl: "Hle, vstupuji do této smlouvy: Před celým tvým lidem budu konat divy, jaké se neděly v žádném...
Exodus 35:1...mluvit s Hospodinem. Když Mojžíš shromáždil celou izraelskou obec, řekl jim: "Tyto věci vám Hospodin...
Exodus 35:4...oheň v žádném ze svých příbytků." Mojžíš celé izraelské obci řekl: "Hospodin přikázal toto: Vyberte...
Exodus 35:20...jeho synů ke konání kněžské služby." Nato se celá izraelská obec od Mojžíše rozešla. Potom přicházeli -...
Exodus 38:18...a ze soukaného kmentu. Byl dlouhý 20 loket a v celé šířce vysoký 5 loket, tak jako zástěny nádvoří. K němu...
Exodus 39:22...Mojžíšovi. K efodu byl zhotoven také plášť celý utkaný z modré látky. Uprostřed něj byl otvor, jako...
Exodus 39:25...zlata, jež připevnili mezi granátová jablka po celém spodním lemu pláště: zvonek a granátové jablko,...
Exodus 39:26...granátové jablko, zvonek a granátové jablko, po celém spodním lemu pláště, v němž se koná služba, jak...
Exodus 40:38...oblak a v noci v něm byl oheň, před očima celého domu Izraele, na všech jejich cestách. Hospodin...
Leviticus 3:9...přinese ohnivou oběť Hospodinu: její tuk, totiž celý tučný ocas, který odejme těsně u kostrče, tuk...
Leviticus 4:11...to pak nechá dýmat na oltáři pro zápalné obětiCelý zbytek býčka - jeho kůži, veškeré maso i s hlavou,...
Leviticus 4:13... kam se sype popel. Prohřeší-li se neúmyslně celá izraelská obec (neboť si to shromáždění neuvědomí) a...
Leviticus 6:2...zákon o zápalné oběti: Zápalná oběť zůstane celou noc do rána v ohništi na oltáři, kde bude planout...
Leviticus 6:15... Věčným ustanovením náleží Hospodinu; nechť se celá obrátí v dým. Každá moučná oběť přinášená knězem ...
Leviticus 6:16...v dým. Každá moučná oběť přinášená knězem  celá shoří; nebude se jíst." Hospodin promluvil k...
Leviticus 8:3... dva berany a koš nekvašeného pečiva a shromáždi celou obec ke vchodu do Stanu setkávání." Mojžíš tedy...
Leviticus 8:21... Jeho vnitřnosti a nohy Mojžíš omyl vodoucelého berana nechal dýmat na oltáři. Byla to příjemně...
Leviticus 9:5...to, co Mojžíš přikázal, před Stan setkávánícelá obec přistoupila a postavila se před Hospodina. Tehdy...
Leviticus 10:6... abyste nezemřeli a aby se Bůh nerozhněval na celou obec! Vaši bratři, celý dům Izraele, budou oplakávat...
Leviticus 13:12...malomocenství na kůži propukne tak, že pokryje celou kůži postiženého od hlavy k patě, kamkoli padne...
Leviticus 13:13... kněz ho prohlédne: Pokrylo-li malomocenství celé jeho tělo, prohlásí postiženého za čistého - jestliže...
Leviticus 13:46...na ústech bude volat: ‚Nečistý! Nečistý!' Po celou dobu svého postižení zůstane nečistý. Jako nečistý...
Leviticus 15:16...výtoku. Muž, který by měl výron semene, si omyje celé tělo vodou a bude nečistý do večera. Každý oděv i...
Leviticus 16:17...vykoná obřad smíření za sebe a za svůj dům i za celé izraelské shromáždění. Potom vyjde k oltáři, který je...
Leviticus 19:2...dále promluvil k Mojžíšovi: "Mluvcelé Izraelské obci: Buďte svatí, neboť Hospodin, váš...
Leviticus 24:14... kdo to slyšeli, vloží ruce na jeho hlavucelá obec ho ukamenuje. Potom promluv k synům Izraele:...
Leviticus 24:16... Kdo by se rouhal jménu Hospodina, musí zemřítCelá obec jej bez milosti ukamenuje. Bude-li se rouhat...
Leviticus 25:9...pak zatrub na beraní roh. V Den smíření  celou vaší zemí zní troubení na roh. Padesátý rok pak...
Leviticus 25:30...jej bude dočasné. Nebude-li vykoupen, než uběhne celý rok, zůstane onen dům v hrazeném městě tomu, kdo jej...
Leviticus 26:34...pustinou a vaše města se obrátí v sutiny. Po celou dobu svého zpustošení bude země konečně užívat svých...
Leviticus 26:35...si země odpočine a vynahradí si své soboty. Po celou dobu svého zpustošení bude země odpočívat, protože...
Numeri 1:2...k Mojžíšovi ve Stanu setkávání: "Sečtěte celou izraelskou obec podle jejich rodů a otcovských domů;...
Numeri 1:18...muže a prvního dne druhého měsíce shromáždili celou obec ke sčítání podle jejich rodů a otcovských domů....
Numeri 3:7...Příbytku budou plnit jeho povinnost i povinnost celé obce vůči Stanu setkávání. Budou také pečovat o...
Numeri 4:6...z odolných usní a navrch rozprostřou přehozcelý z modré látky, a provléknou tyče. Potom prostřou...
Numeri 4:16...moučná oběť a olej pomazání. Bude mít dozor nad celým Příbytkem a nade vším, co je v něm - nad svatými...
Numeri 6:4...hrozny ani jíst, čerstvé nebo sušené. Po celou dobu svého zasvěcení neokusí nic pocházejícího z...
Numeri 6:5...z vinné révy, od zrnka po slupku. Po celou dobu jeho nazírského slibu se jeho hlavy nedotkne...
Numeri 8:7...pokropíš je vodou rozhřešení a oni si oholí celé tělo břitvou a vyperou si oděv. Tak budou očištěni. ...
Numeri 8:9...levity před Stan setkávání a shromáždi tam celou izraelskou obec. Když levity přivedeš před Hospodina,...
Numeri 8:20...by přistupovali ke svatým věcem." Mojžíš, Ároncelá obec synů Izraele tedy naložili s levity přesně tak,...
Numeri 10:3... sejde se k tobě před vchod do Stanu setkávání celá obec. Zatroubí-li se jen na jednu, sejdou se k tobě...
Numeri 11:11...zlý? Čím jsem se ti znelíbil, žes mne obtěžkal celým tímto lidem? Byl jsem to , kdo je všechny počal?...
Numeri 11:20...nebo dva dny, pět, deset nebo dvacet dní, ale celý měsíc. Poleze vám z chřípí a zhnusí se vám, protože...
Numeri 11:21...pěších, a ty říkáš: ‚Dám jim masa, že budou jíst celý měsíc!' se snad pro pobít všechen brav a skot,...
Numeri 11:32... do výše kolem dvou loktů od země. Lid pak byl celý den a celou noc a celý následující den na nohou a...
Numeri 12:7...Mojžíšem je to však jiné, jemu byl svěřen můj celý dům! S ním rozmlouvám tváří v tvář, zřetelně, a ne v...
Numeri 13:26... Vydali se rovnou k Mojžíši a Áronovi a k celé izraelské obci do Kádeše v Paranské poušti. Podali jim...
Numeri 14:1...a stejně tak jsme připadali i my jim!" V celé obci tehdy nastalo pozdvižení. Lid se dal do křiku a...
Numeri 14:2...Izraele reptali proti Mojžíšovi a ÁronoviCelá obec jim vyčítala: "Ach, proč jsme nezemřeli v Egyptě!...
Numeri 14:5...a vraťme se do Egypta!" Mojžíš a Áron tehdy před celou shromážděnou izraelskou obcí padli na tvář. Dva z...
Numeri 14:7...syn Jefunův - roztrhli svá roucha a promluvilicelé izraelské obci: "Země, kterou jsme prošli a...
Numeri 14:10... ale s námi je Hospodin; nebojte se jich!" Celá obec se chystala ukamenovat je, když vtom se všem...
Numeri 14:21... jakože jsem živ a Hospodinova sláva naplňuje celou zem: Nikdo z těch, kdo spatřili mou slávu a ...
Numeri 14:35...nelibost. To říkám , Hospodin. Takto naložímcelým tímto zlým srocením, které se proti mně srotilo: zde...
Numeri 14:36...svém návratu roznášeli pomluvy (čímž podnítili celou obec k reptání proti Mojžíšovi), mezitím zemřeli....
Numeri 15:24...toto: Pokud se to stane neúmyslně nedopatřením celé obce, obětuje obec jednoho mladého býčka jako zápalnou...
Numeri 15:25...jednoho kozla k oběti za hřích. Kněz pak za celou izraelskou obec vykoná obřad smíření, a bude jim...
Numeri 15:26...a rovněž oběť za hřích před HospodinemCelé izraelské obci bude odpuštěno, stejně jako...
Numeri 15:33...dříví, jej přivedli k Mojžíšovi, Áronovicelé obci a nechali jej ve vězení, neboť nebylo jasné, co...
Numeri 15:35...pak řekl Mojžíšovi: "Ten muž musí zemřít. jej celá obec za táborem ukamenuje." Celá obec ho tedy vyvedla...
Numeri 15:36...zemřít. jej celá obec za táborem ukamenuje." Celá obec ho tedy vyvedla za tábor a kamenovali jej, ...
Numeri 16:3...a Áronovi a řekli jim: "Osobujete si přílišCelá tato obec, ti všichni jsou svatí a Hospodin je...
Numeri 16:5... padl na tvář. Potom promluvil ke Korachovicelé jeho tlupě: "Ráno Hospodin ukáže, kdo mu patří, kdo je...
Numeri 16:6... Udělejte toto: Vezměte si kadidelnice, Korachcelá jeho tlupa. Zítra do nich dejte žhavé uhlí a na ...
Numeri 16:11...k němu, a vy si žádáte ještě kněžství?! Tycelá tvoje tlupa jste se tedy srotili proti Hospodinu -...
Numeri 16:16...neublížil!" Potom Mojžíš řekl Korachovi: "Tycelá tvoje tlupa buďte zítra před Hospodinem - ty s nimi a...
Numeri 16:19...nim shromáždil ke vchodu do Stanu setkávání celou obec. Vtom se celé obci ukázala Hospodinova sláva a...
Numeri 16:22...zvolali. "Jeden muž zhřeší a ty se hněváš na celou obec?" Hospodin promluvil k...
Numeri 16:34...nimi zavřela a zmizeli zprostřed shromážděníCelý kolemstojící Izrael se dal před jejich křikem na útěk...
Numeri 17:6... o čem Hospodin mluvil skrze Mojžíše. Nazítří se celá izraelská obec dala do reptání proti Mojžíšovi a...
Numeri 18:1...řekl Áronovi: "Ty a tvoji synové spolucelým tvým otcovským domem ponesete zodpovědnost za...
Numeri 18:3...ti. Budou držet stráž a starat se o tebe i o celý Stan. Nesmí se však přiblížit k vybavení svatyně ani k...
Numeri 20:1...se toho dotkne, bude nečistý do večera."  Celá izraelská obec dorazila v prvním měsíci na poušť Cin....
Numeri 20:22...svým územím, a tak jej Izrael musel obejítCelá izraelská obec vytáhla z Kádeše a dorazila k hoře Hór....
Numeri 20:27...učinil, jak mu Hospodin přikázal; před očima celé obce vystoupili na horu Hór. Mojžíš svlékl Áronovi...
Numeri 20:29...a Mojžíš sestoupil z hory s Eleazarem. Když celá obec viděla, že Áron zemřel, celý dům Izraele ho...
Numeri 21:33...k Bášanu. Bášanský král Og však proti nimcelým svým lidem vytáhl a utkal se s nimi u Edrei. Hospodin...
Numeri 21:34..."Neboj se ho! Vydal jsem ho do tvých rukoucelým jeho lidem i s jeho zemí. Naložíš s ním, jako jsi...
Numeri 21:35...v Chešbonu." A tak jej pobili i s jeho syny a s celým jeho lidem, z nich nikdo nezůstal naživu, a...
Numeri 22:5..."Hle, nějaký lid vyšel z Egypta a pokryl celou zem. Usazuje se přímo přede mnou! Prosím pojď,...
Numeri 22:11...slovy: ‚Hle, nějaký lid vyšel z Egypta a pokryl celou zem. Pojď a zatrať mi jej - snad s ním pak budu moci...
Numeri 25:6...ze synů Izraele přišel a před očima Mojžíšecelé izraelské obce si přivedl domů Midiánku. Když to...
Numeri 26:2...a Eleazarovi, synu kněze Árona: "Sečtěte celou izraelskou obec. Od dvaceti let výše započtěte podle...
Numeri 26:10...země otevřela ústa a pohltila je i KorachaCelá ta tlupa pomřela a oněch 250 mužů pohltil oheň, takže...
Numeri 27:2...Mojžíše, před kněze Eleazara, před vůdce a před celou obec ke vchodu do Stanu setkávání a řekly: "Náš otec...
Numeri 27:19... Postav jej před kněze Eleazara a před očima celé obce mu dej pověření. Předej mu svou důstojnost, aby...
Numeri 27:20...dej pověření. Předej mu svou důstojnost, aby jej celá izraelská obec poslouchala. se postaví před kněze...
Numeri 27:21...- on a s ním všichni synové Izraele, totiž celá obec." Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin přikázal....
Numeri 27:22...Jozuu, postavil ho před kněze Eleazara a před celou obec, vložil na něj ruce a dal mu pověření, jak o tom...
Numeri 33:3... vytáhli synové Izraele z Ramesesu. Před očima celého Egypta směle vyrazili na cestu. Egypťané zatím...
Deuteronomium 1:1... Toto jsou slova, která Mojžíš promluvilcelému Izraeli na poušti v Zajordání, totiž na pláni Arava...
Deuteronomium 1:7... v Negevu i na mořském pobřeží. Vejděte do celé kanaánské země i do Libanonu po tu velikou řeku,...
Deuteronomium 1:19...a podle příkazu Hospodina, našeho Boha, jsme šli celou touto velikou, hroznou pouští, kterou jste viděli,...
Deuteronomium 1:21... nám je dává. Pohleď, Hospodin, tvůj Bůh, ti dal celou tu zem; vytáhni a obsaď ji, jak ti Hospodin, Bůh...
Deuteronomium 1:31...Bůh, nesl, jako nosí člověk svého syna, a to celou cestu, kterou jste šli, než jste dorazili sem." Ani...
Deuteronomium 2:14...překročení potoku Zered trvalo třicet osm letCelé to pokolení bojovníků mezitím v táboře do...
Deuteronomium 3:1...cestou k Bášanu. Bášanský král Og proti námcelým svým lidem vytáhl do boje u Edrei. Hospodin mi řekl:...
Deuteronomium 3:2... Hospodin mi řekl: "Neboj se ho! Vydal jsem hocelým jeho lidem i s jeho zemí do tvých rukou. Naložíš s...
Deuteronomium 3:4...tvrze, již bychom jim nezískali - šedesát městcelý kraj Argob, Ogovo království v Bášanu. Všechna ta...
Deuteronomium 3:10...) Zmocnili jsme se všech měst náhorní rovinycelého Gileádu a celého Bášanu po Salchu a Edrei, hlavní...
Deuteronomium 3:13...pohoří Gileád s jeho městy. Zbytek Gileáducelým Bášanem, totiž Ogovo království, jsem dal polovině...
Deuteronomium 3:14...Argob s celým Bášanem se říkávalo Země RefajcůCelého tohoto kraje po gešurské a maachatské pomezí se...
Deuteronomium 4:8... pravidla a zákony tak spravedlivé, jako je celý tento Zákon, který vám dnes předkládám? Střez se však...
Deuteronomium 4:19...k nebi a pohlédneš na slunce, měsíc a hvězdy, na celý nebeský zástup, nenech se strhnout, aby ses jim klaněl...
Deuteronomium 4:29...Hospodina, svého Boha. Budeš-li jej hledat celým svým srdcem a celou svou duší, najdeš ho. Toto vše ...
Deuteronomium 4:49...potoka Arnon k hoře Sirion (což je Hermon) a celou východní stranu jordánského údolí Arava k Mrtvému...
Deuteronomium 5:1...k Mrtvému moři pod úbočím Pisgy. Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jim: Slyš, Izraeli, pravidla a zákony,...
Deuteronomium 5:22...vůbec nic." Tato slova promluvil Hospodincelému vašemu shromáždění na oné hoře. Řekl je mocným...
Deuteronomium 6:5...je jediný! Proto miluj Hospodina, svého Bohacelým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. ...
Deuteronomium 6:22...očima přivedl Hospodin na Egypt, na faraona i na celý jeho dvůr veliká a hrozná znamení a divy. Nás však...
Deuteronomium 7:18... jak Hospodin, tvůj Bůh, naložil s faraonem a s celým Egyptem! Vzpomeň si na veliké zkoušky, které jsi...
Deuteronomium 8:2...s přísahou zaslíbil tvým otcům. Pamatuj na celou tu cestu, kterou Hospodin, tvůj Bůh, vedl těchto...
Deuteronomium 10:12...jej. Chce, abys sloužil Hospodinu, svému Bohucelým svým srdcem a celou svou duší a abys zachovával...
Deuteronomium 11:3... které uprostřed Egypta vykonal na faraonovicelé jeho zemi. Vy víte, co Hospodin udělal s egyptským...
Deuteronomium 11:7...šlo za nimi! Vy sami jste na vlastní oči viděli celé to veliké Hospodinovo dílo, které vykonal. Proto...
Deuteronomium 11:13...milovali Hospodina, svého Boha, a sloužili mu celým srdcem a celou duší, dám vaší zemi déšť v patřičný...
Deuteronomium 11:25...Hospodin, váš Bůh, uvede strach a hrůzu z vás na celou zem, kamkoli šlápnete, jak vám pověděl. Pohleď, dnes...
Deuteronomium 13:4...se poznalo, zda milujete Hospodina, svého Bohacelým srdcem a celou duší. Hospodina, svého Boha,...
Deuteronomium 14:26...to tam před Hospodinem, svým Bohem, a raduj secelou svou rodinou. Nezanedbávej ovšem levitu, který je ve...
Deuteronomium 16:3...jsi z Egypta vyšel ve chvatu). Takto si po celý život připomínej den svého odchodu z Egypta. Po sedm...
Deuteronomium 17:3...a klanět se cizím bohům - slunci, měsíci či celému nebeskému zástupu (což jsem nikdy nepřikázal)....
Deuteronomium 18:1...synové uprostřed Izraele. Levitští kněží, totiž celý kmen Levi, nebudou mít podíl ani dědictví v Izraeli....
Deuteronomium 19:8...dané tvým otcům rozšíří tvé území a ti celou zem, kterou zaslíbil tvým otcům (budeš-li ovšem...
Deuteronomium 21:13...šaty, v nichž byla zajata. Zůstane ve tvém domě celý měsíc a bude oplakávat svého otce a matku. Teprve poté...
Deuteronomium 21:17...synu nemilované a mu dvojnásobný dílcelého dědictví. Protože je prvotinou jeho mužství, náleží...
Deuteronomium 22:19... dívky. Ta zůstane jeho manželkou a on ji po celý svůj život nesmí propustit. Kdyby však to obvinění...
Deuteronomium 22:29...stane jeho manželkou. Zneuctil ji, a tak ji po celý svůj život nesmí propustit. Nikdo si nesmí vzít...
Deuteronomium 26:16...ustanovení a pravidla. Proto je pečlivě dodržuj celým srdcem a celou duší. Dnes prohlašuješ, že Hospodin...
Deuteronomium 27:9... Mojžíš s levitskými kněžími pak promluvilcelému Izraeli: Zmlkni a slyš, Izraeli! Dnešního dne se...
Deuteronomium 28:32...lidem; vlastníma očima tomu budeš přihlížetCelý den pro budeš prolévat slzy, ale budeš bezmocný....
Deuteronomium 28:40...sežerou to červi. I když budeš mít olivy po celém kraji, nepomažeš se olejem; tvá oliva opadá. I když...
Deuteronomium 28:52... nevyhubí. Sevře ve tvých všech městech po celé zemi, dokud se nezhroutí tvé vysoké hradby a opevnění,...
Deuteronomium 29:1... kterou s nimi uzavřel na Orébu. Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jim: Sami jste v egyptské zemi viděli...
Deuteronomium 30:2...Bohu. ho budeš spolu se svými syny poslouchat celým srdcem a celou duší, jak ti to dnes přikazuji, potom...
Deuteronomium 30:6...semene, a budeš milovat Hospodina, svého Bohacelým srdcem a celou duší, a nalezneš život. Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 30:10...a když se obrátíš k Hospodinu, svému Bohucelým srdcem a celou duší. Přikázání, které ti dnes vydávám...
Deuteronomium 31:7...nenechá!" Nato Mojžíš zavolal Jozuu a před očima celého Izraele mu řekl: "Buď silný a statečný, neboť ty...
Deuteronomium 31:11...Bohem, na místě, které si on vyvolí. Tehdy budeš celému Izraeli předčítat tento Zákon, tak aby jej slyšeli....
Deuteronomium 31:30...výtvory, potká vás nakonec neštěstí." Mojžíš pak celému izraelskému shromáždění přednesl slova této písně od...
Deuteronomium 32:45...Nunův. A když Mojžíš domluvil všechna tato slova celému Izraeli, řekl jim: "Všechna tato slova, jimiž jsem...
Deuteronomium 33:21...spravedlnost prováděl, jeho rozhodnutí pro celý Izrael." O Danovi řekl: "Dan je mladý lev, z Bášanu...
Deuteronomium 34:1...Pisgy naproti Jerichu, a Hospodin mu ukázal celou tu zem: Gileád a dále, po Dan, celý Neftalímův...
Deuteronomium 34:2...ukázal celou tu zem: Gileád a dále, po Dancelý Neftalímův kraj, zemi Efraima a Manasese, celé území...
Deuteronomium 34:11...Egyptě proti faraonovi, všem jeho služebníkůmcelé jeho zemi! Jak mocnou sílu a jak hrozné činy předvedl...
Deuteronomium 34:12...a jak hrozné činy předvedl Mojžíš před očima celého Izraele! Po smrti Hospodinova služebníka Mojžíše...
Jozue 1:4...Libanonu a od veliké řeky, řeky Eufrat, podél celé země Chetitů ke Středozemnímu moři, kde zapadá...
Jozue 1:7...silný a velmi statečný, abys pečlivě dodržoval celý Zákon, který ti přikázal můj služebník Mojžíš....
Jozue 2:3... co vstoupili k tobě do domu! Přišli proslídit celou zem!" Ta žena ale oba muže odvedla a ukryla. Proto...
Jozue 2:18...k sobě domů svého otce, matku, sourozencecelou rodinu svého otce. Kdyby někdo vyšel ze dveří tvého...
Jozue 2:24... co se jim přihodilo. "Opravdu! Hospodin dal celou tu zem do našich rukou," řekli Jozuovi. "Všichni její...
Jozue 3:7...řekl Jozuovi: "Dnešního dne ti začnu v očích celého Izraele dodávat na vážnosti, aby věděli, že jako...
Jozue 3:17...na suché zemi uprostřed Jordánu, zatímco celý Izrael přecházel po suchu, dokud celý národ nepřešel...
Jozue 4:1... dokud celý národ nepřešel Jordánem. Když pak celý národ překročil Jordán, Hospodin promluvil k Jozuovi:...
Jozue 4:14...pláně, aby svedli boj. Toho dne Hospodin v očích celého Izraele dodal Jozuovi na vážnosti, takže ho měli v...
Jozue 5:6...Izraele chodili po poušti čtyřicet let, dokud celý ten národ bojovníků vyšlých z Egypta do posledního...
Jozue 5:8...totiž nikdo neobřezával. Když pak byli všichnicelém národě obřezáni, zůstali na místě v táboře, dokud se...
Jozue 6:23...sourozence i všechny, kdo k patřili; vyvedli celé její příbuzenstvo a poskytli jim útočiště za...
Jozue 6:27...pak byl s Jozuem a pověst o něm se šířila po celé zemi. Synové Izraele se ale provinili porušením...
Jozue 7:24...Izraele a vysypali vše před Hospodinem. Jozuecelým Izraelem pak vzal Achana, syna Zerachova, i to...
Jozue 7:25...Hospodin dnes přivede do neštěstí tebe!" A celý Izrael ho tam ukamenoval. Spálili je a zaházeli...
Jozue 8:15... že na něj za městem číhá záloha. Jozuecelým Izraelem předstírali porážku a utíkali směrem k...
Jozue 8:24...do posledního nepadli ostřím meče, vrátil se celý Izrael do Aje a také tam je pobili ostřím meče. Všech...
Jozue 8:33...zákona; zapsal jej v přítomnosti synů IzraeleCelý Izrael se svými stařešiny, správci a soudci stál po...
Jozue 8:35... Jozue nevynechal ani slovo. Předčítal je celému shromáždění Izraele včetně žen a dětí i včetně...
Jozue 9:1...břehu Jordánu, na horách, v podhůří a po celém pobřeží Středozemního moře před Libanonem - král...
Jozue 9:18...obce přísahali při Hospodinu, Bohu IzraeleCelá obec ale proti vůdcům reptala. Všichni vůdcové jim...
Jozue 9:21...rozhodnutí vůdců stali dřevaři a nosiči vody pro celou obec. Jozue si je potom zavolal a řekl jim: "Jak to,...
Jozue 9:24... přikázal svému služebníku Mojžíšovi. Prý vám  celou tuto zem a všechny obyvatele této země před vámi...
Jozue 10:9...nich před tebou neobstojí." Jozue táhl z Gilgalu celou noc a pak je náhle přepadl. Hospodin je před Izraelem...
Jozue 10:13...uprostřed nebe a nespěchalo k západu skoro celý den. Takový den nenastal nikdy předtím ani potom, aby...
Jozue 10:15... že Hospodin bojoval za Izrael. Jozue se pakcelým Izraelem vrátil do gilgalského tábora. Oněch pět...
Jozue 10:29... jako naložil s králem Jericha. Potom Jozuecelým Izraelem táhl od Makedy k Libně a zaútočil na ni. I...
Jozue 10:31... jako naložil s králem Jericha. Potom Jozuecelým Izraelem táhl od Libny k Lachiši. Oblehl jej,...
Jozue 10:34...porazil; nikoho nenechal naživu. Potom Jozuecelým Izraelem táhl od Lachiše k Eglonu. Oblehli jej a...
Jozue 10:36...stejně jako to provedl s Lachišem. Potom Jozuecelým Izraelem táhl od Eglonu k Hebronu a zaútočili na něj....
Jozue 10:38...v něm vyhladil jako proklaté. Potom se Jozuecelým Izraelem obrátil k Debiru a zaútočili na něj. Dobyli...
Jozue 10:40...provedl s Libnou a jejím králem. Tak Jozue dobyl celou tu zem se všemi jejími králi: hory i Negev, podhůří i...
Jozue 10:41... Jozue dobyl vše od Kádeš-barné po Gazu a od celého kraje Gošen po Gibeon. Všech těchto králů i...
Jozue 10:43...Bůh Izraele, bojoval za Izrael. Potom se Jozuecelým Izraelem vrátil do gilgalského tábora. Když se to...
Jozue 11:16...co Hospodin přikázal Mojžíšovi. Tak Jozue zabral celou tu zem - hory, celý Negev, celý kraj Gošen, podhůří i...
Jozue 11:23...jen v Gaze, v Gatu a v Ašdodu. Tak Jozue zabral celou zem, přesně jak Hospodin řekl Mojžíšovi. Jozue ji...
Jozue 12:1...obsadili od potoka Arnon k hoře Hermon i s celou východní částí pláně Arava: Emorejský král Sichon se...
Jozue 12:5...a v Edrei a ovládal horu Hermon, Salchucelý Bášan po gešurské a maachatské pomezí a také...
Jozue 13:2... kterou zbývá obsadit. Toto je zbývající zemCelé území Filištínů a Gešurců od řeky Šichor před Egyptem...
Jozue 13:4... Gat a Ekron. Dále území Avijců na jihu. Dále celé území Kananejců od sidonské Ary po Afek u emorejské...
Jozue 13:5...u emorejské hranice. Dále území Gebalskýchcelý Libanon na východ od Baal-gádu pod horou Hermon k...
Jozue 13:9...Arnon, včetně města uprostřed onoho údolícelou medebskou náhorní rovinu k Dibonu. Dále všechna...
Jozue 13:11... Dále Gileád, gešurské i maachatské pomezícelou horu Hermon a celý Bášan po Salchu, totiž celé...
Jozue 13:12...horu Hermon a celý Bášan po Salchu, totiž celé bášanské království Oga, který patřil k přeživším...
Jozue 13:16...Arnon, včetně města uprostřed onoho údolí; dále celá náhorní rovina u Medeby, Chešbon i všechna města na...
Jozue 13:21...Bet-ješimot - všechna města náhorní rovinycelé království emorejského krále Sichona, který vládl v...
Jozue 13:30...pro jejich rody: Území od Machanajim přes celý Bášan, přes celé království bášanského krále Oga:...
Jozue 15:46...Ekron, jeho vesnice a osady, na západ od Ekronu celé okolí Ašdodu i s osadami, také Ašdod s jeho vesnicemi...
Jozue 18:1...na tom, že mají železné vozy a že jsou silní?"  Celá izraelská obec se shromáždila v Šílu, kde postavili...
Jozue 21:43...bylo se všemi těmi městy. Hospodin dal Izraeli celou tu zem, o níž přísahal jejich otcům, že jim ji ....
Jozue 22:3...jste poslechli ve všem, co jsem vám přikázal. Po celý ten dlouhý čas jste dodnes neopustili své bratry,...
Jozue 22:5...jeho přikázání. Přimkněte se k němu a služte mu celým svým srdcem a celou svou duší." Nato jim Jozue...
Jozue 22:12...hranice!" Jakmile to Izraelci uslyšelicelá izraelská obec se shromáždila v Šílu, aby proti nim...
Jozue 22:16...polovině kmene Manasesova, řekli jim: "Tak praví celá obec Hospodinova: Jak jste mohli takhle zradit Boha...
Jozue 22:18...proti Hospodinu, a on se zítra rozhněvá na celou izraelskou obec! Jestli je vaše země nečistá, pojďte...
Jozue 22:20... provinil porušením klatby, Boží hněv dopadl na celou izraelskou obec - i když byl jen jeden, nezahynul...
Jozue 23:2...nepřátel. Jozue, stařec pokročilého věku, svolal celý Izrael s jeho stařešiny, náčelníky, soudci i správci a...
Jozue 23:14...dnes odcházím, tak jako všichni lidé. Vězte tedy celým srdcem i duší, že ze všech těch dobrých slov, která...
Jozue 24:3...jsem ale vzal zpoza řeky a provedl jsem ho celou kanaánskou zemí. Dal jsem mu mnoho potomků - dal jsem...
Jozue 24:17...konal ta veliká znamení a zachovával nás po celou cestu, kterou jsme šli, a mezi všemi národy, mezi...
Soudců 1:25...to město vybili ostřím meče. Toho muže ale i s celou rodinou propustili. Odešel pak do země Chetitů,...
Soudců 2:10...v Efraimských horách severně od hory Gaaš. Když celé to pokolení zemřelo a připojilo se ke svým otcům,...
Soudců 4:13...na horu Tábor, povolal z Charošet-hagojimu celou svou jízdu devíti set železných vozů a celé své...
Soudců 4:15...000 mužů. Hospodin tehdy před Barákem rozprášil celou Siserovu jízdu a celé jeho vojsko ostřím meče. Sisera...
Soudců 4:16...ty vozy a vojsko k Charošet-hagojimuCelé Siserovo vojsko padlo ostřím meče; nezůstal ani jediný...
Soudců 6:35...a svolal Abiezerské k sobě. Rozeslal posly po celém Manasesovi, aby se k němu přidali. Vyslal také posly...
Soudců 7:1...rosa. Ráno se pak Jerub-baal (totiž Gedeon) s celým svým vojskem utábořil u pramene Charod. Tábor...
Soudců 7:14... syna Joašova. Bůh mu dal do rukou Midiáncecelý tábor!" Když Gedeon uslyšel ten sen i jeho výklad,...
Soudců 7:18...se svými muži zatroubím na roh, i vy kolem celého tábora začněte troubit na rohy a křičet: Za...
Soudců 7:21...Gedeona!" A jak tam stáli seřazeni okolo táboracelý tábor začal zděšeně pobíhat a s křikem prchat. Jakmile...
Soudců 7:22...těch tři sta beraních rohů, Hospodin po celém táboře obrátil meč jednoho muže proti druhému. Celé...
Soudců 7:23...Tabatu. Izraelští muži z Neftalíma, Ašera a z celého Manasese byli povoláni, aby Midiánce pronásledovali....
Soudců 7:24...pronásledovali. Gedeon také rozeslal posly po celém pohoří Efraim s rozkazem: "Sestupte z hor odříznout...
Soudců 8:12...na útěk, ale on se pustil za nimi, zajal jecelé jejich vojsko rozprášil. Gedeon, syn Joašův, se vracel...
Soudců 8:27...udělal efod a vystavil ho ve svém městě, v OfřeCelý Izrael tam za ním chodil modlářsky smilnit, takže se...
Soudců 9:1...k bratrům své matky v Šechemu a řekl jimcelému příbuzenstvu své matky: "Zeptejte se šechemských...
Soudců 9:45...v polích, a pobily je. Abimelech útočil na město celý den, je dobyl. Lidi ve městě pozabíjel, město...
Soudců 9:48... že jsou tam všichni pohromadě, vystoupilcelým svým vojskem na horu Calmon. Vzal sekeru, usekl ze...
Soudců 11:20... že jeho územím jen projde, a tak shromáždil celé své vojsko, utábořil se v Jahce a napadl Izrael....
Soudců 11:21... Hospodin, Bůh Izraele, však vydal Sichonacelé jeho vojsko do rukou Izraeli, takže je porazili. Tak...
Soudců 11:22...Emorejců, kteří tehdy v zemi bydleli. Obsadil celé emorejské území od Arnonu k Jaboku a od pouště po...
Soudců 14:3...se nenajde žena ve tvém příbuzenstvu anicelém našem lidu? Proč by ses chodil ženit k těm...
Soudců 14:17...to, "a tobě ji mám prozradit?" Ona však na něj celých sedm dní hostiny s pláčem naléhala. Trápila ho tak,...
Soudců 16:2...rozneslo: "Samson je tu!" Obcházeli tedy kolemcelý den na něj číhali v městské bráně. Celou noc ale byli...
Soudců 16:31...za svého života. Potom tam přišli jeho bratřicelá jeho rodina, aby si ho vzali. Odnesli ho a pohřbili...
Soudců 18:7...Sidonci, v klidu a bezstarostně, a že je nikdocelém okolí nenapadá a neutiskuje. Od Sidonu byli daleko a...
Soudců 18:31... kterou si Míka nechal udělat, tam udržovali celou dobu, kdy stál Boží dům v Šílu. Izrael byl tenkrát...
Soudců 19:25...vystrčil ji k nim ven. Znásilňovali ji a týrali celou noc do rána. Pustili ji, když začalo svítat....
Soudců 20:1...muž před Hospodina do Micpy, kde se shromáždila celá obec. Do shromáždění Božího lidu se dostavili vůdcové...
Soudců 20:12...proti tomu městu. Izraelské kmeny pak do celého kmene Benjamín vyslaly muže se slovy: "Co se to u...
Soudců 20:16...znamenitých mužů, kteří se nahlásili z Gibeje. V celém tom vojsku bylo sedm set znamenitých mužů, leváků, z...
Soudců 20:26...ozbrojených mečem. Všichni Izraelci pakcelým vojskem táhli do Bet-elu. Když tam přišli, seděli...
Soudců 20:34...od Gibeje. Deset tisíc znamenitých mužůcelého Izraele podniklo přímý útok na Gibeu. Strhl se...
Soudců 20:37...rychle vpadli do Gibeje, rozvinuli se a pobili celé město ostřím meče. Izraelci měli se zálohou domluveno:...
Soudců 21:3...stalo? Proč dnes být z Izraele odečten celý kmen?" Druhého dne časně zrána tam lid postavil oltář...
Soudců 21:6...líto. Říkali: "Dnes byl z Izraele vyhlazen celý kmen! Co si počneme s těmi, kdo zbyli? Jak jim...
Soudců 21:17... potřebují dědice, aby z Izraele nevymizel celý kmen. Naše dcery jim ale za ženy dát nemůžeme, protože...
Růt 1:19... Když dorazily do Betléma, nastal kvůli nim po celém městě rozruch. "To je přece Noemi!" říkaly ženy. Ona...
Růt 2:17... Co nasbírala, potom vymlátila a byla toho celá efa ječmene. Rút si jej odnesla do města a ukázala své...
Růt 2:21...dokonce: ‚Drž se mých služebníků, dokud nesklidí celou moji úrodu.'" Noemi své snaše Rút odpověděla: "Dobře,...
1. Samuel 1:11...na svou služebnici, ale dáš syna, pak ho na celý život odevzdám Hospodinu a jeho hlavy se nikdy...
1. Samuel 1:21...od Hospodina." Když se pak Elkána znovu vydalcelou svou rodinou předložit Hospodinu výroční oběť a...
1. Samuel 1:28...ho tedy odevzdávám Hospodinu, aby mu patřil po celý svůj život." A poklonili se tam Hospodinu. Hana se...
1. Samuel 2:8... Hospodinu patří sloupy země, založil na nich celý svět. Kroky svých věrných opatruje, darebáci však...
1. Samuel 2:22... Slýchával o všem, co prováděli jeho synové celému Izraeli, i o tom, jak spali se ženami sloužícími u...
1. Samuel 2:33...oltáře, oči mu vyhasnou a jeho duše se usoužíCelé to množství tvých potomků zemře předčasně. To, co se...
1. Samuel 3:20...a nedopustil, aby jediné z jeho slov selhaloCelý Izrael od Danu po Beer-šebu tak poznal, že Samuel...
1. Samuel 4:1...Samuelovi svým slovem. Samuel měl slovo pro celý Izrael.Tehdy Izrael vytáhl do boje proti Filištínům....
1. Samuel 4:13... Jakmile ten muž dorazil se zprávou do městacelé město propuklo v nářek. "Co je to za rozruch?" ptal se...
1. Samuel 5:10...sem truhlu izraelského boha! To nás chtějícelým naším lidem zahubit?" Obeslali proto a shromáždili...
1. Samuel 5:11... kam patří, jenom nehubí nás a náš lid!" Po celém městě se totiž rozšířila smrtelná hrůza. Boží ruka na...
1. Samuel 7:2... uběhlo mnoho let. Po dvaceti letech, když se celý dům Izraele roztoužil po Hospodinu, promluvil Samuel k...
1. Samuel 7:3...roztoužil po Hospodinu, promluvil Samuelcelému domu Izraele: "Obracíte-li se k Hospodinu celým...
1. Samuel 7:5...jen Hospodinu. Samuel dále pravil: "Shromážděte celý Izrael do Micpy, abych se za vás modlil k Hospodinu."...
1. Samuel 7:9...vzal jedno ještě neodstavené jehně a přinesl je celé jako zápalnou oběť Hospodinu. Pak volal k Hospodinu za...
1. Samuel 9:20... se našly. Vždyť ke komu se upíná touha celého Izraele? Přece k tobě a tvému otcovskému rodu!"...
1. Samuel 10:24... koho vám Hospodin vybral?" řekl jim Samuel. "V celém lidu mu není rovného." Nato všechen lid zvolal: "...
1. Samuel 11:2...každému z vás vyloupnu pravé oko, abych potupil celý Izrael." Stařešinové z Jábeše ho požádali: "Dej nám...
1. Samuel 11:3..."Dej nám sedm dní, rozešleme posly do celého Izraele. Pokud nás nikdo nepřijde zachránit, vzdáme...
1. Samuel 11:7...je na kusy a rozeslal po těch poslech do celého Izraele se slovy: "Takhle dopadne dobytek toho, kdo...
1. Samuel 12:20...se ale neodvracejte od Hospodina, ale služte mu celým srdcem. Neodvracejte se k marnostem, které nemohou...
1. Samuel 12:24...a přímou. Jen ctěte Hospodina a služte mu věrně celým srdcem. Považte, jak veliké věci pro vás vykonal....
1. Samuel 13:3... Filištíni se to dozvěděli, a tak Saul nechal po celé zemi zatroubit na beraní roh se slovy: " to...
1. Samuel 13:4...roh se slovy: " to Hebrejové slyší!" Když se celý Izrael doslechl, že Saul pobil filištínskou posádku, a...
1. Samuel 13:19...směrem k poušti, ke srázu nad údolím Ceboim. V celé izraelské zemi nebyl jediný kovář. Filištíni si totiž...
1. Samuel 13:20...si ti Hebrejové nemohli dělat meče nebo kopí." Celý Izrael si tedy chodil k Filištínům nechat brousit...
1. Samuel 14:25...nepřátelům." Nikdo z vojska proto nic nejedlCelé vojsko vstoupilo do lesa, kde na zemi ležel med. Když...
1. Samuel 14:40...zemřít!" Nikdo z mužů mu neodpovídal. Řekl tedy celému Izraeli: "Vy budete na jedné straně a se svým...
1. Samuel 14:52...a Abnerův otec Ner totiž byli synové Abiele. Po celý Saulův život probíhala urputná válka proti Filištínům....
1. Samuel 15:7...odstěhovali. Saul potom Amalekovce pobíjel celou cestu od Chavíly k Šuru před egyptskou hranicí....
1. Samuel 15:11...a nevyplnil slovo." Samuel vzplanul hněvemcelou noc volal k Hospodinu. Brzy ráno se vydal za Saulem....
1. Samuel 17:11... kdo se mnou půjde na souboj!" Když Saulcelým Izraelem slyšeli slova onoho Filištína, byli zděšeni...
1. Samuel 17:46...vojska dnes nechám ptákům a divoké zvěři, takže celá zem pozná, že Bůh je s Izraelem. Všichni, kdo se tu...
1. Samuel 18:1...Davidův rozhovor se Saulem. Jonatan tehdy celou duší přilnul k duši Davidově a zamiloval si ho jako...
1. Samuel 18:5... Saul ho proto jmenoval velitelem bojovníků. V celém vojsku i mezi Saulovými dvořany se těšil oblibě. Když...
1. Samuel 19:5...aby zabil toho Filištína, a tak Hospodin daroval celému Izraeli veliké vítězství. Když jsi to viděl, radoval...
1. Samuel 19:23...v Rámě, ale i na něj sestoupil Boží Duch, a tak celou cestu prorokoval. Když dorazil k chýším v Rámě, hned...
1. Samuel 19:24...Samuelem do prorockého vytržení. Ležel tam nahý celý den a celou noc. A proto se říká: To i Saul patří k...
1. Samuel 22:1... Když se to doslechli jeho bratři, vydali secelým otcovským rodem za ním. Shromáždili se k němu také...
1. Samuel 22:4...Odvedl je tedy k moábskému králi a zůstali u něj celou dobu, kdy se David zdržoval ve skalní pevnosti....
1. Samuel 22:11...zavolat kněze Achimelecha, syna Achitubova, i celý jeho otcovský rod nobských kněží. Když se všichni...
1. Samuel 22:15... příbuzné neobviňuje, neboť tvůj služebníkcelé věci neví vůbec nic." Král ale prohlásil: "Teď zemřeš,...
1. Samuel 24:3..." Saul tedy vzal tři tisíce mužů vybranýchcelého Izraele a šel Davida s jeho muži hledat v Kamzičích...
1. Samuel 25:7...byli s námi. Chovali jsme se k nim slušně a za celou dobu, co byli v Karmelu, se vůbec nic neztratilo....
1. Samuel 25:15...byli velmi hodní, chovali se k nám slušně a po celou dobu, kdy jsme s nimi byli na pastvinách, se nám...
1. Samuel 25:16... Ve dne i v noci nás chránili jako hradbacelou tu dobu, kterou jsme s nimi strávili, když jsme pásli...
1. Samuel 25:17...teď dobře, co bys měla udělat, protože náš páncelý jeho dům se řítí do neštěstí. Jenže je to takový...
1. Samuel 25:28...dům, neboť můj pán vede Hospodinovy boje a za celou tu dobu se na tobě nenašlo nic zlého. Kdyby se někdo...
1. Samuel 27:1...země. Pak Saul nechá a přestane hledat po celém Izraeli. Takhle mu uniknu z rukou." Proto David...
1. Samuel 27:9...Šuru směrem k egyptské k zemi.) David útočil na celý ten kraj a nenechával naživu muže ani ženy, zabíral...
1. Samuel 27:11... co vlastně David dělá." Tak si David počínal celou dobu, kdy bydlel ve filištínském kraji. Achiš ale...
1. Samuel 28:4...a utábořili se v Šunemu. Saul tedy shromáždil celý Izrael a utábořili se v pohoří Gilboa. Když Saul viděl...
1. Samuel 28:5...filištínský tábor, byl naplněn hrůzou, uvnitř se celý chvěl strachy. Saul se tenkrát ptal Hospodina, ale...
1. Samuel 28:20...slova ho tak vyděsila, že ho opustil zbytek silCelý den a noc totiž nic nejedl. Když ta žena přistoupila k...
1. Samuel 31:9...mu hlavu, svlékli mu zbroj a poslali to po celé filištínské zemi, aby tu zprávu ohlásili v chrámu...
1. Samuel 31:12...Saulem, všichni jejich bojovníci vyrazili a šli celou noc. Sňali Saulovo tělo i těla jeho synů z betšanské...
2. Samuel 2:9... Ašerovců, Jizreele, Efraima, Benjamínacelého Izraele. Iš-bošet, syn Saulův, začal kralovat ve...
2. Samuel 2:29... Boj skončil. Abner pak se svými muži šel celou noc přes pláň Arava, přebrodili Jordán, šli celé...
2. Samuel 2:32...jeho otce v Betlémě. Joáb pak se svými muži šel celou noc, za svítání dorazili do Hebronu. Boj mezi...
2. Samuel 3:12...smlouvu, a ti pomohu obrátit na tvou stranu celý Izrael!" "Dobře," odpověděl David. "Uzavřu s tebou...
2. Samuel 3:16... syna Lajišova. Její muž ale šel za a plakal celou cestu do Bachurim. Tam mu Abner řekl: "Vrať se...
2. Samuel 3:19...Hebronu, aby s Davidem probral vše, co Izraelcelý dům Benjamínův považoval za správné. Když Abner přišel...
2. Samuel 3:21...mi teď jít a shromáždit pro svého krále a pána celý Izrael, aby s tebou uzavřeli smlouvu. Pak budeš...
2. Samuel 3:29... syna Nerova. padne na hlavu Joába a na celý jeho otcovský rod! v Joábově domě nikdy nechybí muž...
2. Samuel 3:37...se jim líbilo všechno, co král dělal. Onoho dne celé vojsko a celý Izrael poznali, že zabití Abnera, syna...
2. Samuel 4:1...že Abner v Hebronu zemřel, ztratil odvahu a také celý Izrael se zhrozil. Saulův syn měl tenkrát dva velitele...
2. Samuel 4:7... Ubodali ho k smrti, uřízli mu hlavu a šli s  celou noc přes pláň Arava, ji přinesli k Davidovi do...
2. Samuel 5:5...dalších třiatřicet let kraloval v Jeruzalémě nad celým Izraelem i Judou. Král pak se svými muži vytáhl na...
2. Samuel 6:2...muže z Izraele - celkem třicet tisíc - a s celým tím zástupem se vypravil do Baaly v Judsku, aby...
2. Samuel 6:5...na kopci, Achio kráčel před Truhlou. Davidcelý dům Izraele křepčili před Hospodinem ze všech sil a...
2. Samuel 6:11...tři měsíce a Hospodin požehnal Obed-edomacelý jeho dům. Králi Davidovi pak bylo oznámeno: "Hospodin...
2. Samuel 6:15... oblečen plátěným efodem. Takto Davidcelý dům Izraele přinášeli Hospodinovu truhlu, s pokřikem a...
2. Samuel 6:21...Hospodinem, který vyvolil místo tvého otcecelé tvé rodiny, aby postavil za vůdce Hospodinova lidu,...
2. Samuel 6:23... u těch budu v úctě!" Saulova dcera Míkal pak celý život do smrti zůstala bez dětí. Jednou, když ...
2. Samuel 7:7... ale stěhoval jsem se ve stanu, v Příbytku. Po celou tu dobu jsem se stěhoval, kamkoli šli všichni synové...
2. Samuel 8:2...šňůrou. Odměřil vždy dvě šňůry k zabití a jednu celou šňůru k ponechání naživu. Moábci se stali Davidovými...
2. Samuel 8:9...se Toú, král Chamátu, doslechl, že David porazil celé Hadad-ezerovo vojsko, vyslal ke králi Davidovi svého...
2. Samuel 8:14... Umístil mezi Edomci posádky a rozmístil je po celém Edomu. Všichni Edomci se stali Davidovými poddanými....
2. Samuel 8:15... kamkoli se obrátil. David kraloval nad celým Izraelem a zjednával právo a spravedlnost všemu svému...
2. Samuel 9:9...sluhu, a řekl mu: "Všechno, co patřilo Saulovicelému jeho domu, jsem dal vnukovi tvého pána. Ty budeš se...
2. Samuel 10:17...Šobachem. Když se to David dozvěděl, shromáždil celý Izrael, překročil Jordán a přitáhl k Chelamu. Aramejci...
2. Samuel 11:1... poslal David Joába, aby se svými vojáky a s celým Izraelem rozdrtil Amonce. Oblehli tedy Rabu, ale...
2. Samuel 11:18...Chetejský. Joáb pak Davidovi poslal zprávucelém průběhu bitvy. Poslovi dal tyto pokyny: " králi...
2. Samuel 11:19... Poslovi dal tyto pokyny: " králi vypovíš celý průběh bitvy, možná to krále popudí k hněvu a řekne...
2. Samuel 12:12...to udělal tajně, ale to udělám veřejně, před celým Izraelem!" "Zhřešil jsem proti Hospodinu!" řekl mu na...
2. Samuel 14:25...se tedy vrátil domů, ale králi na oči nesměl. V celém Izraeli nebyl tak vyhlášený krasavec jako Abšalom. Od...
2. Samuel 15:16...a král rozhodne." A tak král odešel, následován celým svým dvorem. Zanechal tam jen deset konkubín, aby se...
2. Samuel 15:17...konkubín, aby se staraly o dům. Když králcelým tím zástupem odcházel, zastavili se u posledního domu...
2. Samuel 15:23...dětmi, které měli s sebou, pokračovali dálCelá země hlasitě plakala, když celý ten zástup procházel...
2. Samuel 15:24... Postavili Boží truhlu a nechali ji stát, dokud celý zástup neopustil město. Přišel tam i Abiatar. Král ale...
2. Samuel 15:30...tam. David pak stoupal na Olivetskou horucelou cestu plakal, hlavu zahalenou a bos. Také všichni,...
2. Samuel 16:15...na místo, kde si odpočinuli. Abšalom zatímcelým izraelským vojskem vstoupil do Jeruzaléma. Také...
2. Samuel 16:18..." odpověděl mu Chušaj. "Koho vyvolil Hospodincelý tento izraelský lid, s tím jsem a s tím zůstanu. A...
2. Samuel 16:21... které tu nechal, aby se staraly o dům. Když celý Izrael uslyší, jak ses svému otci zprotivil, posílí to...
2. Samuel 17:10... i kdyby měl srdce jako lev, pak ztratí odvahuCelý Izrael přece , jaký je tvůj otec hrdina a jak jsou...
2. Samuel 17:11...muži udatní. Proto radím, se k tobě shromáždí celý Izrael od Danu po Beer-šebu; je jich jako písku v...
2. Samuel 17:13...z jeho mužů. Jestli se stáhne někam do městacelý Izrael k tomu městu nanosí provazy a strhneme je do...
2. Samuel 18:5...s Abšalomem šetrně - vždyť je to můj chlapec!" Celé vojsko slyšelo, jaké příkazy dal král všem velitelům...
2. Samuel 18:8...dne padlo na 20 000 vojáků. Boj se rozšířil po celém kraji a les toho dne pohltil více mužů, než kolik...
2. Samuel 18:17...jámy a navršili nad ním velkou hromadu kameníCelý Izrael se tehdy rozutekl, každý tam, odkud přišel....
2. Samuel 19:9...všichni vojáci dozvěděli, že král sedí v bráněcelé vojsko před králem vykonalo přehlídku. Ostatní z...
2. Samuel 19:10...z Izraele se rozutekli, každý odkud přišel. V celém lidu, ve všech izraelských kmenech se dohadovali:...
2. Samuel 19:12...Když se do králova domu doneslo, o čem mluvil celý Izrael, vzkázal král David kněžím Sádokovi a...
2. Samuel 19:21...dnes svému pánu a králi naproti jako prvnícelého domu Josefova." Abišaj, syn Ceruji, ho přerušil:...
2. Samuel 19:29...Boží anděl. Udělej tedy, co pokládáš za dobréCelý můj otcovský dům si přece od tebe zasloužil smrt. Ty...
2. Samuel 19:41...do Gilgalu doprovázen Kimhamem. S králem šlo celé judské vojsko a polovina izraelského vojska. Vtom ke...
2. Samuel 20:15...násep, který dosahoval na ochranný val. Když celé Joábovo vojsko začalo bořit hradbu, jakási moudrá žena...
2. Samuel 21:5...toho muže, který nás chtěl zničit a vyhubitcelého izraelského území, chceme sedm jeho potomků....
2. Samuel 24:8... Po devíti měsících a dvaceti dnech obešli celou zem a vrátili se do Jeruzaléma. Joáb předal králi...
1. Královská 1:20... ale tvého služebníka Šalomouna nepozval. Oči celého Izraele teď vzhlíží k tobě, můj pane a králi, abys...
1. Královská 1:40...přítomní zvolali: " žije král Šalomoun!" Celý ten zástup ho pak doprovázel zpět, pískali na píšťaly...
1. Královská 1:45...za krále. Vraceli se odtamtud s veselímcelé město teď oslavuje. To byl ten hluk, který jste...
1. Královská 2:4...synové dbát na svou cestu a budou-li věrně, z celého srdce a ze vší duše žít přede mnou, pak na...
1. Královská 2:15...ho. "Ty víš, že následnictví bylo na mněcelý Izrael očekával, že budu kralovat. To se ale změnilo a...
1. Královská 3:28... první ženě - to je jeho matka." Když secelém Izraeli doslechli o rozsudku, který král vynesl,...
1. Královská 4:1...soud. Tak tedy král Šalomoun kraloval nad celým Izraelem. Toto jsou jeho hodnostáři: Azariáš, syn...
1. Královská 4:7...Abdův, velel nuceným pracím. Šalomoun měl nad celým Izraelem dvanáct správců, kteří zásobovali krále a...
1. Královská 4:11...měl za ženu Šalomounovu dceru Táfat) spravoval celý Náfot-dor; Baana, syn Achiludův, spravoval Taanach,...
1. Královská 4:12... syn Achiludův, spravoval Taanach, Megidocelý Bet-šean u Caretánu pod Jizreelem a od Bet-šeanu po...
1. Královská 4:19...krále Sichona a bášanského krále Ogacelou zemi pak spravoval jeden místodržící. Judy a Izraele...
1. Královská 5:1...Šalomounovi přinášeli dary a sloužili mu po celý jeho život. Denní dávka potravin pro Šalomounův dvůr...
1. Královská 5:4...maso a tu nejlepší drůbež. Panoval totiž nad celým územím a nad všemi králi na západ od Eufratu od...
1. Královská 5:5...Gazu a se všemi okolními zeměmi žil v míru. Po celý Šalomounův život žil Juda a Izrael od Danu po...
1. Královská 5:27...mír a stali se spojenci. Král Šalomoun zavedlcelém Izraeli nucené práce. Nasazených bylo celkem 30 000 a...
1. Královská 6:3...30 loktů vysoký. Před chrámovou lodí stála přes celou šířku chrámu předsíň. Byla 20 loktů široká a...
1. Královská 6:5...udělat také zužující se okénka s mřížovím. Po celém obvodu vnější chrámové stěny, která obepínala...
1. Královská 6:10...na cedrových trámech. Přístavbu vybudoval okolo celého chrámu; každé její patro bylo 5 loktů vysoké a k...
1. Královská 6:21...také cedrový oltář před ním. Šalomoun pokryl celý vnitřek chrámu ryzím zlatem. Také svatostánek pokryl...
1. Královská 6:22...pokryl zlatem a natáhl před ním zlaté řetězyCelý chrám byl tedy úplně pokryt zlatem a stejně tak byl...
1. Královská 6:35...cheruby, palmy a rozvité květy a řezbu pokryl po celé ploše zlatem. Kolem vnitřního nádvoří pak postavil zeď...
1. Královská 7:1...třináct let - tak dlouho mu trvalo dokončit celý palác. Vystavěl si palác zvaný Libanonský les. Ten byl...
1. Královská 7:24...obvodu 30 loktů. Pod okrajem lemovaly nádrž po celém obvodu dvě řady ozdobných poupat odlitých zároveň s...
1. Královská 8:5...to kněží a levité vynášeli, král Šalomouncelým shromážděním Izraele, jež se k němu dostavilo před...
1. Královská 8:14... navěky!" Potom se král otočil a požehnal celému stojícímu shromáždění Izraele: "Požehnán buď...
1. Královská 8:22...postavil před Hospodinův oltář. Před očima celého izraelského shromáždění vztáhl ruce k nebi a řekl:...
1. Královská 8:48...a kdyby se v zemi svých nepřátelských věznitelů celým srdcem a celou duší vrátili k tobě a modlili by se k...
1. Královská 8:55...k nebi, postavil se a mocným hlasem požehnal celému shromáždění Izraele: "Požehnán buď Hospodin, který...
1. Královská 8:62...jeho přikázání tak jako dnes." Král a s ním celý Izrael pak před Hospodinem slavili obětní hody....
1. Královská 9:19...stavět v Jeruzalémě, v Libanonu nebo kdekoli po celé zemi pod jeho vládou. Všechno obyvatelstvo pozůstalé z...
1. Královská 11:13...království z ruky tvého syna. Navíc je neodtrhnu celé. Kvůli svému služebníku Davidovi a kvůli Jeruzalému,...
1. Královská 11:16... nechal v Edomu pobít všechny muže. Joáb tamcelým izraelským vojskem zůstal šest měsíců, dokud všechny...
1. Královská 11:25...Hadad, byl i on protivníkem Izraele po celý Šalomounův život. Kraloval nad Aramem a nenáviděl...
1. Královská 11:34...a pravidla, jako to dělal jeho otec DavidCelé království mu ale z ruky nevezmu. Nechám ho vládnout...
1. Královská 11:42... Šalomoun kraloval v Jeruzalémě nad celým Izraelem čtyřicet let. Potom ulehl ke svým otcům a...
1. Královská 12:1...se odebral do Šechemu, neboť se tam sešel celý Izrael, aby ho prohlásili králem. Jeroboám, syn...
1. Královská 12:3...něj poslali a zvali ho zpět. Jeroboám přišelcelým shromážděním Izraele za Rechoboámem a společně mu...
1. Královská 12:16... synu Nebatovu, skrze Achiáše Šíloského. Když celý Izrael viděl, že je král nevyslyšel, odpověděli králi...
1. Královská 12:20...ho do shromáždění, kde ho prohlásili králem nad celým Izraelem. S domem Davidovým nezůstal nikdo než...
1. Královská 12:21...Když Rechoboám dorazil do Jeruzaléma, shromáždil celý dům Judův i kmen Benjamín, 180 000 vybraných bojovníků...
1. Královská 12:23... synu Šalomounovu, králi judskému, i celému domu Judovu a Benjamínovu i ostatnímu lidu: Tak...
1. Královská 14:8...David. On dodržoval přikázání, následoval  celým srdcem a konal jen to, co je v mých očích správné....
1. Královská 14:13...jdi domů. Jakmile vkročíš do města, dítě zemřeCelý Izrael ho bude oplakávat, ho budou pohřbívat. On...
1. Královská 14:18...na práh domu, chlapec zemřel. Pohřbili hocelý Izrael ho oplakával, jak řekl Hospodin skrze svého...
1. Královská 14:30...judských králů. Mezi Rechoboámem a Jeroboámem po celou tu dobu trvala válka. Rechoboám pak ulehl ke svým...
1. Královská 15:5...dělal, co je v Hospodinových očích správné, a po celý svůj život se neodchýlil od žádného přikázání - kromě...
1. Královská 15:6...Uriášem Chetejským. Mezi Abiášem a Jeroboámem po celou tu dobu trvala válka. Ostatní Abiášovy skutky - co...
1. Královská 15:14...sice nebyly odstraněny, ale Asovo srdce bylo po celý jeho život oddáno Hospodinu. Vnesl do Hospodinova...
1. Královská 15:20...své vojevůdce. Dobyl Ijon, Dan, Abel-bet-maakucelý Kineret a celý kraj Neftalí. Jakmile se to Baaša...
1. Královská 15:22...se do Tirsy. Potom král Asa dal provolat po celém Judsku, aby všichni bez výjimky odnášeli kamení a...
1. Královská 15:26...se cesty svého otce a jeho hříchu, kterým svedl celý Izrael. Baaša, syn Achiášův, z domu Isacharova proti...
1. Královská 15:27...ho u filištínského Gibetonu. Když Nádabcelým izraelským vojskem obléhal Gibeton, Baaša ho zabil a...
1. Královská 15:29...místo něj. Jakmile se stal králem, vyhubil celý dům Jeroboámův. Neponechal z Jeroboáma živou duši,...
1. Královská 15:30... které Jeroboám spáchal a ke kterým svedl celý Izrael, čímž popudil Hospodina, Boha Izraele. Ostatní...
1. Královská 15:34...se cesty Jeroboámovy a jeho hříchu, kterým svedl celý Izrael. Jehu, syn Chananiho, tehdy pro Baašu dostal...
1. Královská 16:11...něj. Jakmile dosedl na královský trůn, vyhubil celý Baašův dům. Neponechal mu jediného pacholka, žádného...
1. Královská 16:12...příbuzného ani přítele. Tak Zimri vyhladil celý Baašův dům, jak to Hospodin Baašovi uložil skrze...
1. Královská 16:13...páchal Baaša i jeho syn Ela a ke kterým svedli celý Izrael, když svými marnostmi popouzeli Hospodina, Boha...
1. Královská 16:17...králem svého vojevůdce Omriho. Omri pakcelým izraelským vojskem vytáhl od Gibetonu a oblehli Tirsu...
1. Královská 16:19...očích zlé, a za svůj další hřích, že svedl celý Izrael. Ostatní Zimriho skutky - včetně spiknutí,...
1. Královská 16:26... syna Nebatova, a jeho hříchů, kterými svedl celý Izrael, aby svými marnostmi popouzeli Hospodina, Boha...
1. Královská 19:4... kde nechal svého mládence, a sám pokračoval celý den cesty do pouště. Když nemohl dál, sedl si pod...
1. Královská 20:1...služebník. Aramejský král Ben-hadad shromáždil celé své vojsko a vytáhl společně s dvaatřiceti králi s...
1. Královská 20:15...a bylo jich 232. Po nich nechal nastoupit celé izraelské vojsko a bylo jich 7 000. Vytáhli v poledne....
1. Královská 20:19...od krajských hejtmanů ale z města vytáhlo celé izraelské vojsko. Každý z nich zabil jednoho muže, a...
1. Královská 20:27...jako dva houfy koziček; Aramejci zaplavili celý kraj. Vtom k izraelskému králi přišel Boží muž a řekl:...
1. Královská 20:28...je bohem hor, a nikoli bohem nížin, vydám ti celé to ohromné vojsko do rukou, abyste poznali, že jsem...
1. Královská 20:29...do rukou, abyste poznali, že jsem Hospodin." Celý týden tábořili proti sobě a sedmého dne se strhla...
1. Královská 21:23...Hospodin praví: ‚Jezábel budou žrát psicelého jizreelského okolí.' Kdo Achabovi zemře ve městě,...
1. Královská 22:35... "Odvez z boje! Jsem raněn!" Bitva ale zuřila celý den, a tak král musel zůstat před Aramejci podepřen na...
2. Královská 3:6...proto ihned vytáhl ze Samaří a svolal do boje celý Izrael. Tehdy vzkázal také judskému králi Jošafatovi:...
2. Královská 3:20...od Edomu přivalila spousta vody, která zaplavila celé okolí. Všichni Moábci slyšeli, že proti nim vytáhli do...
2. Královská 5:15...čisté jako tělo malého chlapce! Hned se tedycelým svým doprovodem vydal zpátky k Božímu muži....
2. Královská 6:15...sluha Božího muže vstal, vyšel ven a hle - kolem celého města vojsko, koně a vozy! "Ach, můj pane," řekl...
2. Královská 6:24...ale aramejský král Ben-hadad znovu shromáždil celé své vojsko, vytáhl proti Samaří a oblehl je. V Samaří...
2. Královská 7:15...tedy po jejich stopě k Jordánu a hle - po celé cestě viděli plno výstroje a výzbroje, kterou Aramejci...
2. Královská 8:1...řekl ženě, jejíhož syna vzkřísil: "Ihned secelou rodinou odstěhuj a nějaký čas zůstaň, kde to půjde....
2. Královská 8:2...se zařídila, jak Boží muž řekl. Odstěhovala secelou rodinou pryč a strávila sedm let ve filištínské zemi....
2. Královská 9:8...služebníků, prolitou rukama JezábelCelý dům Achabův zahyne. Achabovy potomky dočista vyhladím...
2. Královská 9:10... syna Achiášova. A Jezábel budou žrát psicelého jizreelského okolí a nikdo ji nepohřbí!" Pak otevřel...
2. Královská 9:36...Tišbejského: ‚Tělo Jezábel budou žrát psicelého jizreelského okolí. Mrtvola Jezábel zůstane jako...
2. Královská 10:21...Jehu, a tak to rozhlásili. Jehu nechal obeslat celý Izrael, a tak přišli všichni Baalovi ctitelé. Nebyl...
2. Královská 10:29...od hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael, totiž od těch zlatých telat v Bet-elu a Danu....
2. Královská 10:31...dodržovat Zákon Hospodina, Boha Izraelecelým svým srdcem a neodvrátil se od hříchů Jeroboáma,...
2. Královská 10:32...začal Izrael ořezávat. Chazael na zaútočil po celé hranici východně od Jordánu. Zabral celou zemi Gileád,...
2. Královská 10:33...po celé hranici východně od Jordánu. Zabral celou zemi Gileád, totiž území Gáda, Rubena a Manasese od...
2. Královská 12:3... Jeho matka se jmenovala Cibia z Beer-šeby. Po celou dobu, kdy Joaše učil kněz Jojada, dělal, co je v...
2. Královská 13:2...hříchy Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael, a neodvrátil se od nich. Hospodin proto...
2. Královská 13:6...se ale od hříchů domu Jeroboámova, který svedl celý Izrael, a pokračovali v nich. V Samaří dokonce stál...
2. Královská 13:11...hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael, ale pokračoval v nich. Ostatní Jehoašovy...
2. Královská 13:22...na nohy. Aramejský král Chazael trápil Izrael po celou dobu Joachazovy vlády. Hospodin se ale nad nimi...
2. Královská 14:12...judského Bet-šemeše. Juda byl Izraelem poražencelé jeho vojsko se rozuteklo domů. Izraelský král Jehoaš...
2. Královská 14:24...hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael. To on obnovil hranice Izraele od Lebo-chamátu...
2. Královská 15:9...od hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael. Šalum, syn Jábešův, proti němu zosnoval...
2. Královská 15:16...Tipsach, a když mu odmítli otevřít, vybil celé to město i okolí a všechny těhotné tam rozpáral....
2. Královská 15:18...a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Za celou tu dobu se neodvrátil od žádného z hříchů Jeroboáma,...
2. Královská 15:24...od hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael. Pekach, syn Remaliášův, jeho pobočník, proti...
2. Královská 15:28...od hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael. Za vlády izraelského krále Pekacha přitáhl...
2. Královská 15:29... Kedeš a Chacor. Zabral Gileád, Galileucelý kraj Neftalí a lid odvlekl do Asýrie. Hošea, syn Ely,...
2. Královská 17:5...poutech vsadil do vězení. Asyrský král vtrhl do celé země, přitáhl k Samaří a tři roky město obléhal....
2. Královská 17:13... přikázání a ustanovení! Tak to stojícelém Zákoně, který jsem svěřil vašim otcům a který jsem...
2. Královská 17:20...Izraele, jednali jako oni. Hospodin pak celé pokolení Izraele zavrhl. Ponížil je, vydával je do...
2. Královská 20:13...je nemocný. Ezechiáš posly přijal a ukázal jim celou svou klenotnici, stříbro, zlato, balzámy a výborný...
2. Královská 21:8...řídit vším, co jsem jim přikázal, a plnit celý Zákon, který jim svěřil můj služebník Mojžíš, nikdy...
2. Královská 22:13...Asajášovi: "Jděte se za , za lid a za celé Judsko dotazovat Hospodina ohledně slov této nalezené...
2. Královská 23:3...a zavázal se před Hospodinem smlouvou, že bude celým srdcem i duší následovat Hospodina a poslouchat jeho...
2. Královská 23:22...od dob soudců, kteří kdysi vedli Izrael, ani za celou dobu izraelských a judských králů. Osmnáctého roku...
2. Královská 23:25...jako Jošiáš, který by se obrátil k Hospodinu celým svým srdcem, celou svou duší i celou svou silou a...
2. Královská 24:14...v Hospodinově chrámu, Nabukadnezar osekal. Z celého Jeruzaléma odvlekl 10 000 vyhnanců - všechny...
2. Královská 25:1...přitáhl babylonský král Nabukadnezarcelým svým vojskem. Utábořili se před městem a začali kolem...
1. Letopisů 10:6...a zemřel. Tak zahynul Saul, jeho tři synovécelý jeho dům; zemřeli společně. Jakmile všichni Izraelci v...
1. Letopisů 10:9...ho, odnesli jeho hlavu i zbroj a poslali to po celé filištínské zemi, aby tu zprávu ohlásili svým modlám i...
1. Letopisů 11:1...a království předal Davidovi, synu Jišajovu.  Celý Izrael se shromáždil k Davidovi do Hebronu. "Hle, jsme...
1. Letopisů 11:4...Hospodinova slova skrze Samuele. David pakcelým Izraelem vytáhl na Jeruzalém, což býval Jebus,...
1. Letopisů 11:10... Toto jsou vůdcové Davidových hrdinů, kteří mucelým Izraelem pomohli stát se králem podle Hospodinova...
1. Letopisů 12:18...v pokoji, abyste mi pomáhali, spojím se s vámi celým srdcem. Pokud ale chcete vyzradit mým nepřátelům,...
1. Letopisů 12:39...srdcem do Hebronu, aby Davida učinili králem celého Izraele. Také všichni ostatní Izraelci byli v srdci...
1. Letopisů 13:2...všemi vůdci, s veliteli tisíců i stovek, a před celým izraelským shromážděním pak prohlásil: "Jestliže to...
1. Letopisů 13:4...- vždyť jsme ji za Saulových dnů nevyhledávali." Celé shromáždění s tím souhlasilo, všechen lid to...
1. Letopisů 13:5...všechen lid to schvaloval. David tedy shromáždil celý Izrael od egyptské řeky Šichor k Lebo-chamátu, aby...
1. Letopisů 13:6...Boží truhlu z Kiriat-jearimu. Potom Davidcelým Izraelem táhl do Baaly (což je Kiriat-jearim) v...
1. Letopisů 13:8...novém vozu, který řídili Uza s Achiem. Davidcelý Izrael křepčili před Bohem ze všech sil a zpívali a...
1. Letopisů 14:8...uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad celým Izraelem, všichni se ho vypravili hledat. David se o...
1. Letopisů 15:3...a sloužili mu navěky." Potom David shromáždil celý Izrael do Jeruzaléma, aby Hospodinovu truhlu přenesli...
1. Letopisů 15:28...Kenaniáš. David měl na sobě také plátěný efodCelý Izrael doprovázel Truhlu Hospodinovy smlouvy s jásotem...
1. Letopisů 16:14...vyvolení, děti Jákoba. On je Hospodin, Bůh nášcelá zem jeho soudu podléhá! Na jeho smlouvu pamatujte...
1. Letopisů 16:23...Mým prorokům nepůsobte žal!" Zpívej Hospodinucelá zem, zvěstujte jeho spásu každý den! O jeho slávě...
1. Letopisů 16:30...v jeho svaté kráse, před ním se rozechvějcelá zem! Pevně je postaven svět, nic jím neotřese, jásejte...
1. Letopisů 16:32...kraluje!" Moře burácí se vším, co je v němcelý světa kraj se raduje. Před Hospodinem zvučí...
1. Letopisů 17:6...s Příbytkem z jednoho stanoviště na druhé. Po celou tu dobu jsem se stěhoval, kamkoli šli všichni synové...
1. Letopisů 18:9...se Toú, král Chamátu, dozvěděl, že David porazil celé vojsko Hadad-ezera, krále Cóby, vyslal ke králi...
1. Letopisů 18:14... kamkoli se obrátil. David kraloval nad celým Izraelem a zjednával právo a spravedlnost všemu svému...
1. Letopisů 19:17...Šofach. Když se to David dozvěděl, shromáždil celý Izrael, překročil Jordán, přitáhl k nim a sešikoval...
1. Letopisů 21:4...vojska nic nezmohli, a tak se vydali projít celý Izrael. Když se vrátil do Jeruzaléma, předal Davidovi...
1. Letopisů 21:5...do Jeruzaléma, předal Davidovi seznam liduCelý Izrael čítal 1 100 000 bojeschopných mužů; Juda čítal...
1. Letopisů 21:12...mor a Hospodinův anděl bude rozsévat zhoubu po celé izraelské zemi.' Teď uvaž, jak mám odpovědět Tomu,...
1. Letopisů 27:1...oddílů. Oddíly se střídaly měsíc co měsíc po celý rok. Každý oddíl čítal 24 000 mužů. První měsíc...
1. Letopisů 27:3...a v prvním měsíci byl vrchním velitelem celého vojska. Druhý měsíc byl velitelem oddílu Dodaj...
1. Letopisů 28:4...jsi krev.' Hospodin, Bůh Izraele, vyvolilcelého mého otcovského rodu , abych byl králem Izraele...
1. Letopisů 28:8...a zákony, jak se to děje dnes.' Před zraky celého Izraele, před shromážděním Hospodinovým, vás teď...
1. Letopisů 28:9... synu můj, poznávej Boha svého otce a služ mu celým srdcem a z duše rád. Neboť Hospodin zkoumá všechna...
1. Letopisů 28:19...zastiňujícími Truhlu Hospodinovy smlouvy. "Celý tento soupis mám od Hospodina, který mi objasnil...
1. Letopisů 29:1...lid čekají na tvé rozkazy." Král David pak řekl celému shromáždění: "Můj syn Šalomoun, jehož jediného Bůh...
1. Letopisů 29:9...ochoty radoval, neboť to věnovali Hospodinu celým srdcem. Také král David se nesmírně radoval. David...
1. Letopisů 29:10...se nesmírně radoval. David tehdy před zraky celého shromáždění dobrořečil Hospodinu: "Hospodine, Bože...
1. Letopisů 29:20...jsem vykonal tyto přípravy." Potom David vyzval celé shromáždění: "Dobrořečte Hospodinu, svému Bohu!" a...
1. Letopisů 29:21...s příslušnými úlitbami a s hojnými oběťmi za celý Izrael. Jedli a pili před Hospodinem s velikou radostí...
1. Letopisů 29:23...namísto svého otce Davida. Vše se mu dařilocelý Izrael ho poslouchal. Také všichni hodnostáři a...
1. Letopisů 29:25...Šalomounovi. Hospodin dal Šalomounovi v očích celého Izraele nebývalou vážnost. Obdařil ho takovou...
1. Letopisů 29:26...izraelský král. David, syn Jišajův, kraloval celému Izraeli a jeho vláda nad Izraelem trvala čtyřicet...
1. Letopisů 29:30...Nátana a ve Slovech vidoucího Gáda, stejně jako celá jeho vláda, jeho hrdinství i vše, co se přihodilo jemu...
2. Letopisů 1:2...a obdařil ho velkolepou mocí. Šalomoun sezval celý Izrael, velitele tisíců a stovek, soudce i všechny...
2. Letopisů 1:3...vznešené vůdce izraelských otcovských rodůCelé to shromáždění se s Šalomounem ubíralo na výšinu do...
2. Letopisů 1:5... dosud stál před Příbytkem). Šalomoun tamcelým shromážděním hledal Hospodina a na tom bronzovém...
2. Letopisů 3:4...podle staré míry). Před chrámovou lodí bylo přes celou šířku 20 loktů kryté sloupoví, 20 loktů vysoké....
2. Letopisů 3:8...dveře chrámu a na stěnách vyřezal cheruby. Přes celou šířku chrámu postavil místnost pro nejsvětější...
2. Letopisů 3:13... Takto měli cherubové křídla roztažená přes celých 20 loktů, zatímco stáli na nohou, tvářemi do síně....
2. Letopisů 4:3...5 loktů a po obvodu 30 loktů. Pod okrajem ji po celém obvodu lemovaly dvě řady ozdob ve tvaru býků (vždy...
2. Letopisů 5:6...to kněží a levité vynášeli, král Šalomouncelým shromážděním Izraele, jež se k němu dostavilo před...
2. Letopisů 6:3... navěky!" Potom se král otočil a požehnal celému stojícímu shromáždění Izraele: "Požehnán buď...
2. Letopisů 6:12...se postavil před Hospodinův oltář a před očima celého izraelského shromáždění vzepjal ruce. Šalomoun si...
2. Letopisů 6:13...doprostřed prostranství. Postavil se na , před celým izraelským shromážděním poklekl na kolena, vztáhl...
2. Letopisů 6:38...a kdyby se ve vyhnanství v zemi svých věznitelů celým srdcem a celou duší obrátili a modlili by se směrem...
2. Letopisů 7:6...na věky!" Kněží troubili naproti levitům před celým nastoupeným Izraelem. Šalomoun tehdy posvětil střed...
2. Letopisů 8:6... v Jeruzalémě, v Libanonu anebo kdekolicelé své říši. Všechno obyvatelstvo pozůstalé z Chetejců,...
2. Letopisů 9:30...Nebatovu. Šalomoun kraloval v Jeruzalémě nad celým Izraelem čtyřicet let. Potom ulehl ke svým otcům a...
2. Letopisů 10:1...se odebral do Šechemu, neboť se tam sešel celý Izrael, aby ho prohlásili králem. Jeroboám, syn...
2. Letopisů 10:3...něj poslali a zvali ho zpět. Jeroboám přišelcelým Izraelem za Rechoboámem a společně mu řekli: "Tvůj...
2. Letopisů 10:16... synu Nebatovu, skrze Achiáše Šíloského. Když celý Izrael viděl, že je král nevyslyšel, odpověděli králi...
2. Letopisů 11:5...Jeroboámovi. Rechoboám sídlil v Jeruzalémě a po celém Judsku budoval opevněná města. Vystavěl Betlém, Etam,...
2. Letopisů 12:1...moc a stal se silným, opustil Hospodinův zákoncelý Izrael ho následoval. Protože zradili Hospodina, v...
2. Letopisů 13:15... Bůh před Abiášem a Judskými porazil Jeroboámacelý Izrael. Synové Izraele se dali před Judou na útěk, ale...
2. Letopisů 13:20...a Efron i s jejich vesnicemi. Jeroboám se za celou dobu Abiášovy vlády nevzpamatoval. Bůh ho ranil...
2. Letopisů 15:8...Odedova, vzchopil se a odstranil ohavnosticelé judské a benjamínské země i z měst, která zabral v...
2. Letopisů 15:9...předsíni Hospodinova chrámu. Poté shromáždil celého Judu a Benjamína i všechny přistěhovalce z Efraima,...
2. Letopisů 15:12... že budou hledat Hospodina, Boha svých otcůcelým srdcem a celou duší. Kdokoli by nehledal Hospodina,...
2. Letopisů 15:15...lid se z přísahy radoval, protože přísahali celým srdcem. Hledali ho s veškerou horlivostí, a Hospodin...
2. Letopisů 15:17...sice z Izraele neodstranil obětní výšiny, ale po celý svůj život měl srdce oddané Hospodinu. Vnesl do Božího...
2. Letopisů 16:6...Rámu a práce tam ukončil. Král Asa pak svolal celého Judu, aby odnášeli kamení a dřevo z Rámy, kterou...
2. Letopisů 16:9...ti je vydal do rukou. Hospodinovy oči procházejí celou zemi, aby posiloval ty, kdo jsou mu oddáni celým...
2. Letopisů 17:2...opevněných judských měst umístil vojsko a po celé judské zemi i v efraimských městech, která zabral jeho...
2. Letopisů 17:5... Hospodin mu dal království pevně do rukoucelé Judsko přinášelo Jošafatovi dary, takže měl nesmírné...
2. Letopisů 17:19...a další král rozmístil v opevněných městech po celém Judsku. Když Jošafat dosáhl velikého bohatství a...
2. Letopisů 18:34... "Odvez z boje! Jsem raněn!" Bitva ale zuřila celý den, a tak izraelský král musel zůstat před Aramejci...
2. Letopisů 19:3...se ale na tobě i leccos dobrého, neboť jsicelé zemi spálil posvátné kůly a v srdci jsi odhodlán...
2. Letopisů 19:5...a navracel je k Hospodinu, Bohu jejich otců. Po celé zemi ustanovil v každém opevněném městě soudce. Těmto...
2. Letopisů 20:3...Jošafat se bál a rozhodl se hledat Hospodina. V celém Judsku proto vyhlásil půst a judský lid se shromáždil...
2. Letopisů 20:13... co máme dělat, ale naše oči hledí k tobě!" Celý Juda stál i s nemluvňaty, ženami a dětmi před...
2. Letopisů 20:18...s vámi!" Nato se Jošafat sklonil tváří k zemicelý Juda i obyvatelé Jeruzaléma padli před Hospodinem a...
2. Letopisů 22:9..."Byl to syn Jošafatův a ten hledal Hospodina celým srdcem." V Achaziášově domě tak nezůstal nikdo, kdo...
2. Letopisů 23:3...otcovských rodů a vrátili se do JeruzalémaCelé to shromáždění pak v Božím chrámu uzavřelo smlouvu s...
2. Letopisů 24:2...matka se jmenovala Cibia a byla z Beer-šeby. Po celý život kněze Jojady dělal Joaš, co je v Hospodinových...
2. Letopisů 24:5..."Rozejděte se do judských měst a vybírejte od celého Izraele každoroční obnos stříbra na opravu chrámu...
2. Letopisů 24:14... nádobí a další předměty ze zlata a stříbra. Po celý Jojadův život se v Hospodinově chrámu konaly...
2. Letopisů 25:2... co je v Hospodinových očích správné, ale necelého srdce. Jakmile měl království pevně v moci, nechal...
2. Letopisů 25:5...Judu, seřadil je podle otcovských rodůcelého Judu i Benjamína přidělil velitelům tisíců a setnin....
2. Letopisů 25:22...judského Bet-šemeše. Juda byl Izraelem poražencelé jeho vojsko se rozuteklo domů. Izraelský král Jehoaš...
2. Letopisů 26:14...králi na pomoc do boje proti nepříteli. Uziáš celé vojsko vyzbrojil štíty, kopími, přilbami, pancíři,...
2. Letopisů 28:14...Boží hněv!" Vojáci se tedy před velitelicelým shromážděním vzdali zajatců i kořisti. Jmenovitě...
2. Letopisů 28:23...i mně." Jenomže oni ho jen sráželi, tak jako celý Izrael. Achaz také vzal náčiní Božího chrámu a...
2. Letopisů 29:18...králem Ezechiášem a oznámili mu: "Vyčistili jsme celý Hospodinův chrám, zápalný oltář s veškerým náčiním i...
2. Letopisů 29:23...kozly k oběti za hřích před krále a před celé shromáždění, aby na vložili ruce. Kněží je potom...
2. Letopisů 29:24...vykonali smírčí obřady za Izrael; král totiž za celý Izrael nařídil obětovat zápaly i oběti za hřích. Král...
2. Letopisů 29:28...hudebních nástrojů izraelského krále DavidaCelé shromáždění se klanělo, zpěváci zpívali, trubači...
2. Letopisů 30:1...nenadále. Potom Ezechiáš nechal rozhlásit po celém Izraeli a Judsku (napsal totiž dopisy také do Efraima...
2. Letopisů 30:2... Hod beránka. Král se totiž s hodnostáři a s celou jeruzalémskou obcí dohodl, že oslaví Hod beránka v...
2. Letopisů 30:4...do Jeruzaléma. Takové řešení se líbilo králicelé obci. Proto rozhodli, že dají provolat po celém...
2. Letopisů 30:5...i celé obci. Proto rozhodli, že dají provolat po celém Izraeli od Beer-šeby po Dan, přijdou do...
2. Letopisů 30:6... jak je předepsáno. Na králův rozkaz tedy do celého Izraele a Judska vyrazili poslové s tímto dopisem od...
2. Letopisů 30:10...vrátíte, neodmítne vás!" Poslové tedy procházeli celý kraj Efraim a Manases od města k městu k Zabulonu,...
2. Letopisů 30:13...měsíci zúčastnili Slavnosti nekvašených chlebůCelé to veliké množství nejdříve zbořilo jeruzalémské...
2. Letopisů 30:23...oběti a děkovali Hospodinu, Bohu svých otcůCelé shromáždění se pak shodlo, že budou pokračovat ještě...
2. Letopisů 30:25...ovcí a koz. Posvětilo se veliké množství kněžícelé judské shromáždění se radovalo spolu s kněžími a...
2. Letopisů 31:1...dosáhla nebe, jeho svatého příbytku. Když to celé skončilo, všichni příchozí z Izraele se rozešli....
2. Letopisů 31:18...zařazení a směny. Rodové seznamy zahrnovaly celé rodiny - manželky, nemluvňata, syny i dcery, celé to...
2. Letopisů 31:20...rodovém seznamu. Tak to Ezechiáš zařídil po celém Judsku. Jednal dobře, správně a věrně před Hospodinem...
2. Letopisů 31:21...a přikázání, hledal svého Boha a věnoval se tomu celým srdcem. Proto se mu dařilo. Po všem, co Ezechiáš tak...
2. Letopisů 32:9...spolehl. Když potom asyrský král Senacheribcelou svou armádou dobýval Lachiš, vyslal do Jeruzaléma své...
2. Letopisů 32:33...ho v horní části pohřebiště synů DavidovýchCelý Juda a všichni obyvatelé Jeruzaléma mu při jeho úmrtí...
2. Letopisů 34:7...kůly a sochy a rozsekal kadidlové oltáříky po celé izraelské zemi. Potom se vrátil do Jeruzaléma. V...
2. Letopisů 34:31...a zavázal se před Hospodinem smlouvou, že bude celým srdcem i duší následovat Hospodina a poslouchat jeho...
2. Letopisů 34:33... zavázal ke službě Hospodinu, jejich Bohu. Po celou dobu jeho vlády pak nepřestávali následovat Hospodina...
2. Letopisů 35:3...chrámu. Levitům zasvěceným Hospodinu, aby učili celý Izrael, řekl: "Složte Truhlu svatosti v chrámě, který...
2. Letopisů 36:21...Hospodinovo slovo řečené ústy Jeremiáše. Země po celou dobu svého zpustošení konečně užívala svých sobot;...
2. Letopisů 36:22... Hospodin podnítil perského krále Kýra, aby po celé své říši dal rozhlásit slovem i písmem: "Tak praví...
Ezdráš 1:1...podnítil ducha perského krále Kýra, aby po celé své říši dal rozhlásit slovem i písmem: Tak praví...
Ezdráš 2:64...věcí, dokud se kněz nepostaví k urim a tumimCelé shromáždění dohromady čítalo 42 360 osob. Bylo s nimi...
Ezdráš 4:5...snažili Židy od stavby zastrašit a odradit. Po celou dobu vlády perského krále Kýra do vlády perského...
Ezdráš 4:16...bude vystavěno a jeho hradby dokončeny, ztratíš celé své území za Eufratem. Král pak kancléři Rechumovi,...
Ezdráš 4:20...rovněž sídlili mocní králové, kteří panovali po celém kraji za Eufratem a vybírali dávky, daně i poplatky....
Ezdráš 6:17... 200 beranů a 400 jehňat. Jako oběť za hřích celého Izraele bylo obětováno 12 kozlů podle počtu...
Ezdráš 8:35...přinesli Bohu Izraele zápalné oběti: 12 býčků za celý Izrael, 96 beranů, 77 jehňat, 12 kozlů jako oběť za...
Ezdráš 10:12...se od okolních národů i od těch cizinek." Celé shromáždění odpovědělo hlasitým voláním: "Ano! Musíme...
Ezdráš 10:14... věci se dopustilo příliš mnoho z nás. tedy celé shromáždění zastoupí naši vůdcové. Kdokoli se v našich...
Nehemiáš 1:4..." Jakmile jsem ta slova uslyšel, usedl jsemcelé dny plakal a naříkal. Postil jsem se a modlil se k...
Nehemiáš 3:38... byly z poloviny zaceleny a lid pracoval celým srdcem. Když se Sanbalat a Tobiáš spolu s Araby,...
Nehemiáš 4:10...s kopími, štíty, luky a pancíři střežili celý rod Judův, který stavěl hradby. Nosiči jednou rukou...
Nehemiáš 5:13... Takto zůstane vytřesen a prázdný." Celé shromáždění na to odpovědělo: "Amen," a chválili...
Nehemiáš 5:14... Lid se pak zachoval podle tohoto slovaCelých těch dvanáct let ode dne, kdy jsem byl jmenován...
Nehemiáš 6:17...od našeho Boha. Mezi judskou šlechtou a Tobiášem celou tu dobu odcházelo a přicházelo množství dopisů. Mnozí...
Nehemiáš 7:66...věcí, dokud se kněz nepostaví k urim a tumimCelé shromáždění dohromady čítalo 42 360 osob. Bylo s nimi...
Nehemiáš 8:17...i na prostranstvích u Vodné a Efraimské brányCelé shromáždění navrátilců ze zajetí si postavilo stánky a...
Nehemiáš 13:26...jako on - Boží miláček, jehož Bůh učinil králem celého Izraele. I jeho zavedly cizí ženy do hříchu. Co...
Ester 1:20...A nechť král vydá výnos, který bude rozhlášen po celé jeho veliké říši: Všechny manželky ctí své manžely,...
Ester 3:6... usmyslel si, že vyhladí všechny Židycelé Xerxově říši, všechen ten mordechajský národ. Prvního...
Ester 10:1...do knihy. Král Xerxes podrobil povinným odvodům celé vnitrozemí i mořské ostrovy. Veškeré úspěchy jeho...
Ester 10:3...hned po králi Xerxovi a mezi Židy nejváženějšíCelé to množství jeho bratří ho mělo v oblibě. Pečoval...
Job 8:16...ten nezůstane stát. Jiný však bují na slunci, po celé zahradě rozpíná výhonky, kořeny vplétá mezi kameny,...
Job 21:6...si položte! Vždyť i , když na to pomyslímcelý se třesu zděšením. Jak to, že ničemové užívají života?...
Job 21:33... Lehká mu bude země pohřební, vždyť za ním kráčí celé procesí a předcházejí ho nesčetní. Jak chcete těšit...
Job 27:6... Trvám na své nevině - se nepustím, po celý život mám čisté svědomí! Kéž by protivníci byli...
Job 34:13...převracet. Kdo mu asi svěřil zem? Kdo mu předal celý svět? Kdyby ho jen tak napadlo svůj dech, svého ducha...
Job 37:3...hlas hromový, dunění, jež z úst mu vychází! Pod celým nebem je nechá znít, i kraje světa svým bleskem ozáří...
Job 42:15...Jemima, druhé Kesia a třetí Keren-hapuch. V celé zemi nebyly tak krásné ženy jako dcery Jobovy. A otec...
Žalmy 9:2...syn". Žalm Davidův. Chválím , Hospodinecelým srdcem svým, vypravovat chci o všech tvých zázracích!...
Žalmy 11:4... Hospodin trůní v nebesích! Očima prohlíží celý svět, lidské syny zkoumá pohledem! Spravedlivé i...
Žalmy 19:5...hlas zůstal neslyšen; jejich zvuk ozývá se celou zemí, do krajů světa doléhá jejich zvěst. Bůh stan...
Žalmy 22:3...od záchrany, daleko od slov mého sténáníCelé dny volám, Bože můj, ty se však nehlásíš, ani za nocí...
Žalmy 24:1... Hospodinova je země se vším, co je na celý svět i s jeho obyvateli - vždyť ji sám založil nad...
Žalmy 30:6...hněv trvá jen pouhou chvíli, jeho přízeň však celý život provází. Večerní pláč zůstává přes noc, ráno jej...
Žalmy 32:3...lsti! Dokud jsem mlčel, kosti chřadly, když celé dny jsem naříkal. Tvá ruka tížila ve dne v noci, z...
Žalmy 33:6...je plná zem! Hospodinovým slovem vznikla nebesacelý jejich zástup duchem jeho úst. Mořské vody shrnul na...
Žalmy 33:8...uložil do svých pokladnic. Měj v úctě Hospodinacelá zem, všichni obyvatelé světa, ctěte jej! On promluvil...
Žalmy 34:3...mít na rtech navěky! Hospodinem pochlubím secelé své duše, to slyší ponížení a se radují! Se mnou...
Žalmy 38:7...a mokvají. Shrbený jsem, plížím se tak nízkocelý den v zármutku se potácím. slabiny jsou v jednom...
Žalmy 45:17...svých otců budeš mít děti; učiníš je knížaty po celé zemi! Tvé jméno chci připomínat po všechna pokolení,...
Žalmy 50:1... Žalm Asafův. Hospodin, Bůh bohů, promlouvácelou zem svolává od slunce východu tam, kde zapadá. Ze...
Žalmy 57:6... Zvedni se, Bože, nad nebe, svou slávou přikryj celou zem! Nástrahu mým krokům připravili, mou duši...
Žalmy 57:12... Zvedni se, Bože, nad nebe, svou slávou přikryj celou zem! Pro předního zpěváka, na nápěv písně...
Žalmy 58:3...rovnosti? Vždyť máte hanebností plné srdce, po celé zemi šíříte násilí! odmalička se bídáci odcizili,...
Žalmy 59:7...séla Večer se vracejí, štěkají jako psi, po celém městě běhají. Pohleď, co ústy prskají! Svými rty...
Žalmy 59:15...séla Večer se vracejí, štěkají jako psi, po celém městě běhají. Sem a tam toulají se, potravu hledají,...
Žalmy 63:9...ve stínu křídel tvých! K tobě jsem přilnul celou svou duší, ty podpíráš svou pravicí. Ti, kdo však...
Žalmy 65:9...vln, bouřící národy, svými zázraky ohromuješ celý svět, od východu k západu jásot působíš! Navštěvuješ...
Žalmy 66:1...pro předního zpěváka. volá radostně k Bohu celý svět, o jeho slavném jménu zpívejte, jeho chválu...
Žalmy 66:4...v tvář tvé mohutné síle tvoji nepřátelé krčí seCelý svět se ti bude klanět, zpívat ti bude, zpívat o jménu...
Žalmy 71:8...se ústa tvou chválou naplní, abych mohl celý den velebit! Nezavrhuj , když věkem sešlý jsem, když...
Žalmy 71:15...víc a víc. Vyprávět budu o tvé spravedlnosticelý den mluvit o tvém spasení - nevím ani, jak je...
Žalmy 72:15...ze Sáby mu dávají! se za něho stále modlícelý den mu žehnají! hojnost obilí je vždy v zemi,...
Žalmy 72:19... je požehnané navěky, jeho slávy je plná celá zem! Amen! Amen! Zde končí modlitby Davida, syna...
Žalmy 73:14...myji v nevinnosti - zbytečně! Stíhán jsem ranami celý den, ráno čeká další trest. Kdybych však mluvil...
Žalmy 77:19...Tvým hromobitím zněla vichřice, blesky ozářily celý svět, země se třásla, chvěla se! Tvá cesta, Bože,...
Žalmy 80:10... Místo jsi pro tu révu připravil, zarostla celou zem, vpustila kořeny. Vysoké hory přikryl její stín,...
Žalmy 86:3...se nade mnou, Hospodine, vždyť k tobě volám celý den! Svého služebníka naplň radostí, vždyť k tobě,...
Žalmy 86:12... abych tvé jméno ctil! Chválím , Pane Božecelým srdcem svým, tvé jméno chci slavit navěky! Vždyť ty...
Žalmy 89:17...tváře takoví smějí žít. Ve tvém jménu radují se celé dny, tvá spravedlnost jim dává vítězství. Sláva jejich...
Žalmy 90:10...v hněvu tvém, svá léta končíme s povzdechemCelý náš život trvá sedmdesát let anebo osmdesát, jsme-li...
Žalmy 96:1...Hospodinu novou píseň, zpívej Hospodinucelá zem! Zpívejte Hospodinu, jeho jméno chvalte, jeho...
Žalmy 96:9...v jeho svaté kráse, před ním se rozechvějcelá zem! Národům řekněte: "Hospodin kraluje!" Pevně je...
Žalmy 96:12...raduje se, moře burácí se vším, co je v němCelý světa kraj se veselí, zvučí všechno lesní...
Žalmy 98:4...spásu, již náš Bůh připravil! Jásej Hospodinucelá zem, dejte se do zpěvu, žalmy zahrajte! Zahrajte...
Žalmy 100:1...Bůh, Hospodin!" Děkovný žalm. Jásej Hospodinucelá zem, služte Hospodinu vesele, přistupte před něj se...
Žalmy 101:6...oči a srdce nadutá nikdy nestrpím! Věrné sicelé zemi vyhlížím, takoví u mne budou žít. Poctivou cestou...
Žalmy 103:1... Žalm Davidův. Dobrořeč, duše , Hospodinucelé nitro jeho svatému jménu! Dobrořeč, duše ,...
Žalmy 104:33...dýmají pod jeho dotykem! Zpívat budu Hospodinu celý život svůj, žalmy zpívat svému Bohu, dokud jsem tu!...
Žalmy 105:7...vyvolení, děti Jákoba. On je Hospodin, Bůh nášcelá zem jeho soudu podléhá! Na svoji smlouvu pamatuje...
Žalmy 105:31...ložnicích! Na jeho rozkaz mouchy přilétly, po celé říši byli komáři. Místo deště je zasypal kroupami, nad...
Žalmy 105:33...míhaly. Potloukl jejich révu i jejich fíkoví, po celé jejich říši stromy roztříštil! Na jeho rozkaz přilétly...
Žalmy 108:2...žalm Davidův. srdce je, Bože, připravenocelou duší chci zpívat a hrát. Probuď se konečně, loutno a...
Žalmy 108:6... Zvedni se, Bože, nad nebe, svou slávou přikryj celou zem! jsou zachráněni ti, jež miluješ, pomoz svou...
Žalmy 111:1... a proto hlavu pozvedne. Haleluja! Hospodina celým srdcem chválit chci ve shromáždění i v radě poctivých...
Žalmy 112:10... Při pohledu na to zuří ničema, zuby skřípecelý vrávorá - tužba ničemů bude zmařena! Haleluja!...
Žalmy 119:2...těm, kdo jeho svědectví se drží, těm, kdo jej celým srdcem hledají, těm, kdo se bezpráví nedopouštějí,...
Žalmy 119:10...udrží v čistotě? Tak, že tvým slovem řídí seCelým svým srdcem hledám , od tvých příkazů zbloudit...
Žalmy 119:34...mi rozum, abych tvůj Zákon dodržel, jsem mu celým srdcem poslušen. Veď po stezce přikázaní svých, tu...
Žalmy 119:58... tvé slovo plnit slíbil jsem. O milost prosím  celým srdcem svým, smiluj se nade mnou, jak jsi zaslíbil!...
Žalmy 119:69...své zákony. I když pyšní špiní svojí lžícelým srdcem se řídím tvými pravidly. Srdce jim otupěla,...
Žalmy 119:97...svoboda bez konce! Jak velmi tvůj Zákon milujicelý den o něm přemýšlím! Tvé přikázání stále se mnou je,...
Žalmy 119:145...tvá svědectví - dej mi porozumění, abych žil!  Celým srdcem volám, Hospodine, slyš: Chci zachovávat tvé...
Žalmy 119:148... na tvé slovo čekám s nadějí. Oka nezamhouřímcelé noci bdím, abych přemýšlel o tvých výrocích. Prosím...
Žalmy 130:5...v úctě chovali! Spoléhám na Hospodina, spoléhám celou duší, v jeho slově skládám naději. duše Pána...
Žalmy 138:1...uchopí a o skálu je rozrazí! Žalm Davidův. Z celého srdce chválím , žalmy ti zpívám před mocnými. Před...
Žalmy 146:2...Chval Hospodina, duše ! Chválit budu Hospodina celý život svůj, žalmy zpívat svému Bohu, dokud jsem tu!...
Přísloví 3:5...tehdy dojdeš před zrakem lidí i před BohemCelým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na...
Přísloví 3:8...a vyvaruj se zla! To přinese tvému tělu zdravícelé tvé nitro to občerství. Uctívej Hospodina vším, co ti...
Přísloví 4:22...je uchovej. Životem jsou těm, kdo je nacházejícelému jejich tělu zdraví dávají: Především dobře chraň své...
Přísloví 16:24...jsou jako plástev medu, jak balzám na dušicelému tělu lék. Cesta se člověku může zdát správná,...
Přísloví 17:24... moudrost přímo před sebou, oči hlupáka jicelém světě nenajdou. K mrzutosti je otci tupý syn, svou...
Přísloví 21:10...ženou sdílet dům. Darebák tíhne ke zlu celou svou duší, nebude laskavý ani k příteli. Když...
Přísloví 21:26...jeho vlastní touhy, jeho rukám práce nevoníCelý den jenom toužebně touží, spravedlivý však rozdává a...
Přísloví 23:16... tvé srdce moudré, srdce zajásá, to mi věřCelé nitro se zaraduje, budou-li tvé rty mluvit poctivě....
Přísloví 24:31...trním, všechno pokrývaly kopřivy, kamenná zídka celá zbořená! To, co jsem viděl, jsem si vzal k srdci, z...
Přísloví 31:15...pokrmy zdaleka. Ráno vstává, než se rozednícelé své rodině jídlo připraví, také svým služebným rozdělí...
Přísloví 31:21... Nemá strach o rodinu, ani když padá sníhcelá její domácnost po dvou oblecích. Kmentové přikrývky...
Kazatel 1:10...se podívat na něco nového? Vždyť to tu bylo  celé věky, bylo to na světě dávno před námi! Není památky...
Kazatel 9:3...srdce je navíc plné zloby a hloupost je provází celým životem. Když potom musejí zemřít, bude snad někdo...
Píseň 3:10...ze zlata. Čalouněná byla purpurem a vnitřek celý obložen láskou jeruzalémských dcer. Vyjděte a pohleďte...
Píseň 4:7...horu myrhy vyjdu si, na pahorek vonných kořeníCelá jsi krásná, lásko , jsi dokonalá, bez vady! Se mnou...
Píseň 5:16... jak cedr ztepilý. Jeho ústa jsou nejsladšícelý je tolik žádoucí! Takový je můj milý, takový můj druh,...
Píseň 8:7... neodplaví ji říční proud. Kdo by lásku chtěl za celé jmění pořídit, jedině by se zesměšnil! Sestřičku malou...
Izaiáš 1:5...víc? Proč se musíte stále protivit? Hlava je celá pokrytá ranami a srdce puká bolestí. Od chodidel k...
Izaiáš 1:15...když své modlitby hromadíte, neslyším. Ruce máte celé od krve - umyjte se a očisťte! Odkliďte mi z očí...
Izaiáš 4:5...sionských dcer a umyje Jeruzalém od krve. Nad celou horou Sion a nad všemi, kdo se tam shromáždí, pak...
Izaiáš 5:6...ležela, neprořezaná, neokopaná, trním a bodláčím celá zarostlá. Navíc i mrakům poručím, na ni neprší....
Izaiáš 5:14...tlama zeje dokořán; výkvět i spodina spadne tamcelý ten rozjařený bujný dav! Člověk bude sražen a každý...
Izaiáš 7:24... Člověk se tam odváží jen s lukem a šípy, neboť celá zem zaroste trním a bodláčím. Na žádnou ze strání...
Izaiáš 10:14...jako se sbírají opuštěná vajíčka, tak jsem  celou zemi vysbíral a nikdo ani křídlem nezamával,...
Izaiáš 10:23... Pán, Hospodin zástupů, se rozhodl přivést na celou zemi záhubu. Nuže, toto praví Pán, Hospodin zástupů:...
Izaiáš 11:9... žádná zloba, žádná záhuba nikde na celé svaté hoře - země bude plná poznání Hospodina, tak...
Izaiáš 12:5...Hospodinu, zachoval se vznešeně - se to dozví celý svět! Jásej a zpívej, sionský lide - veliký je Svatý...
Izaiáš 13:5...- Hospodin s nástroji svého hněvu, aby zničili celou zem! Kvílejte, neboť je blízko Hospodinův den, zhouba...
Izaiáš 14:17...zemi, ten, který třásl říšemi? Ten, kdo pustošil celý svět, kdo jeho města podvracel a vězně domů...
Izaiáš 14:26...spadne z jejich ramena! Toto je rozhodnutícelé zemi, ruka vztažená na všechny národy. Hospodin...
Izaiáš 16:9... A proto oplakávám révu Sibmy, tak jako pláče celý Jaezer; svými slzami smáčím, Eleale a Chešbone,...
Izaiáš 16:14...počítal nádeník, bude sláva Moábu potupenacelý ten ohromný dav se zmenší na nepatrný a ubohý...
Izaiáš 21:4... co vidím, děsí! Srdce se mi chvěje v hrudicelý se třesu strachy. Vytoužený noční klid proměnil se mi...
Izaiáš 21:17...nádeník, všechna sláva Kedaru zanikne a z celého množství hrdinných kedarských lučištníků zbude jen...
Izaiáš 22:1... Ortel nad Údolím vidění: Co je ti, že jsi celé vystoupilo na střechy, město plné křiku a bouření,...
Izaiáš 23:17...a bude smilnit se všemi královstvími světa na celém zemském povrchu. Výdělek a zisk Týru však bude...
Izaiáš 24:4...slovo vyšlo od Hospodina! Zem chřadne, uvadácelý svět vadne vyčerpán, vyčerpán je i výkvět národa. Země...
Izaiáš 29:11...proroky, zakryl vám hlavy - vaše vidoucí. Toto celé vidění pro vás bude jako slova zapečetěné knihy. Když...
Izaiáš 34:4... hory se jejich krví rozmočí. Nebeský zástup se celý rozplyne, nebe se jako svitek zavine, všechen jeho...
Izaiáš 34:6...zničení. Hospodinův meč se koupe v krvi, od tuku celý lepkavý, od krve kozlí a jehněčí, od tuku ledvin...
Izaiáš 34:7...buvoli, býčci spolu se statnými tury. Jejich zem celá nasákne krví, jejich prach bude tukem lepkavý. Ano,...
Izaiáš 34:9...potoky se v dehet obrátí a tamní půda v sírucelou tu zemi zachvátí plameny hořícího dehtu! Ve dne ani v...
Izaiáš 39:2... Ezechiáš posly radostně přijal a ukázal jim celou svou klenotnici, stříbro, zlato, balzámy a výborný...
Izaiáš 42:10...je ohlásím. Zpívejte Hospodinu novou píseň, po celém světě chvalte jej - námořníci, moře i všechno v něm,...
Izaiáš 43:4...za tebe vyměním všechny lidi, za tvůj život dám celé národy. Neboj se, jsem s tebou. Od východu přivedu...
Izaiáš 45:12... jsem ten, kdo svýma rukama roztáhl nebesacelý jejich zástup ovládám. ve své spravedlnosti vzbudím...
Izaiáš 49:6...národů proto činím , aby spása obsáhla celý svět. Toto praví Hospodin, vykupitel Izraele, jeho...
Izaiáš 52:5... praví Hospodin; jméno je stále uráženocelé dny. Nuže, můj lid pozná jméno ! V ten den pozná, že...
Izaiáš 60:5...dcery budou přineseny v náručí. to uvidíšcelý se rozzáříš, samým úžasem se ti srdce rozbuší: obrátí...
Izaiáš 62:6... na tvých zdech jsem ustanovil strážné, kteří celý den a celou noc nikdy neztichnou. Vy, kdo Hospodina...
Izaiáš 63:18...lid vlastnil tvou svatyni, než ji naši nepřátelé celou zdupali. Jsme jako ti, kterým nevládneš věky, jako...
Izaiáš 65:2...nevzýval, jsem říkal: "Jsem tu! Jsem tu!" Po celé dny jsem ruce vztahoval k lidu buřičů, kteří chodí...
Izaiáš 65:5...Takoví dráždí jak v nose dým, jak oheň hořící celé dny. Hle, toto stojí psáno přede mnou: Nebudu mlčet,...
Izaiáš 65:25...prach. žádná zloba, žádná záhuba nikde na celé svaté hoře, praví Hospodin. Toto praví Hospodin:...
Izaiáš 66:14...útěchy. to uvidíte, vaše srdce zajásácelí rozkvetete jako bylina. Hospodinovým služebníkům bude...
Jeremiáš 1:18... železným sloupem a bronzovou hradbou proti celé judské zemi - proti jejím králům, jejím velmožům,...
Jeremiáš 2:26...Jako hanbu přistižený zloděj, tak je hanebný celý dům Izraele se svými králi a velmoži i s kněžími a...
Jeremiáš 3:10...její sestra, ta zrádkyně Juda, ke mně nevrátila celým srdcem - pouze falešně, praví Hospodin." Hospodin mi...
Jeremiáš 4:5..."Oznamte to v Judsku, rozhlaste v Jeruzalémě, po celé zemi troubí polnice, volejte ze všech sil a...
Jeremiáš 4:20...na poplach, do boje! Pohromu stíhá pohromacelá země je zničena. vlast je náhle v sutinách, můj...
Jeremiáš 4:24...jsem k nebi - bylo bez světla. Viděl jsem horycelé se chvěly, otřásaly se všechny pahorky. Viděl jsem a...
Jeremiáš 4:27... když vzplanul jeho hněv! Tak praví Hospodin: "Z celé země zbudou sutiny, i když ji zcela nezničím. A proto...
Jeremiáš 7:15...zapudím, jako jsem zapudil všechny vaše bratrycelé pokolení Efraim!" "Nemodli se za tento lid. Nevysílej...
Jeremiáš 8:2...občanů. Vystaví je slunci, měsícicelému tomu nebeskému zástupu, který tak milovali a kterému...
Jeremiáš 8:16... je slyšet frkot koní, ržáním hřebců se chvěje celá zem. Přitáhnou a pohltí zem i všechno na , města i s...
Jeremiáš 10:21... se Hospodina neptali, a proto se jim nedařícelé stádo se jim rozuteklo pryč. Slyš, přichází zpráva:...
Jeremiáš 12:11...opuštěná bude plakat přede mnou. Zpustošena bude celá zem, a nikdo si to k srdci nevezme. Všechny holé vrchy...
Jeremiáš 12:12...obsadí zhoubci, neboť Hospodinův meč pohltí celou zem od hranic k hranicím; žádný smrtelník nebude mít...
Jeremiáš 13:11...kolem lidských beder, tak jsem k sobě přivinul celý dům Izraele a celý dům Judy, praví Hospodin. Chtěl...
Jeremiáš 13:19...budou zavřena, nikdo je nebude moci otvíratCelý Juda bude vystěhován, vystěhován bude docela."...
Jeremiáš 14:18...města, hle - vyčerpaní hlady! Proroci i kněžícelé zemi vedou své řemeslo a nic netuší." To jsi opravdu...
Jeremiáš 15:7...je převívat vidlemi jako obilí ve městech po celé zemi. Připravím je o děti, zahubím svůj lid, neboť se...
Jeremiáš 15:10... matko, že jsem se ti narodil - muž, který celou zemí svár a při! Nic jsem si nevypůjčil, nikdo mi...
Jeremiáš 15:13...kořist kvůli všem hříchům, jež jste páchali po celém vašem území. Nechám vás otročit vašim nepřátelům v...
Jeremiáš 17:3...s těmi vašimi výšinami kvůli hříchu páchanému po celém vašem území. Svou vlastní vinou přijdete o dědictví,...
Jeremiáš 19:13...domy, na jejichž střechách se pálilo kadidlo celému tomu nebeskému zástupu a kde se konaly úlitby cizím...
Jeremiáš 20:7... Zmocnil ses a zdolals . Vysmívají se mi celé dny, každý ze legraci. Křičím, kdykoli promluvím...
Jeremiáš 20:8..."Zkáza! Násilí!" Slovo Hospodinovo mi přináší celé dny hanbu a posměšky. Říkám si: " se o něm ani...
Jeremiáš 23:15...od proroků v Jeruzalémě se šíří bezbožnost do celé země." Toto praví Hospodin zástupů: "Neposlouchejte...
Jeremiáš 24:7...mým lidem a budu jejich Bohem, protože se celým srdcem vrátí ke mně. Ale judského krále Cidkiáše,...
Jeremiáš 25:11... s hlasem mlýnku i se světlem lampičky. Z celé této země zbude hrůzná pustina a tyto národy budou po...
Jeremiáš 25:31...víno lisují, na všechny, kdo žijí na zemi. Po celém světě se šíří hluk boje, neboť Hospodin obžaluje...
Jeremiáš 27:16...zahynuli i s těmi svými proroky." Ke kněžímcelému tomuto lidu jsem promluvil: "Tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 29:13... hledat a najdete , když budete hledat celým srdcem. Dám se vám najít, praví Hospodin, a přivedu...
Jeremiáš 31:8... těhotné ženy a rodičky - vrátí se jich sem celé zástupy! Budou přicházet s pláčem, půjdou v modlitbách...
Jeremiáš 31:40...natáhne k vrchu Garev a pak se stočí do GojeCelé to údolí mrtvol a mastného popela, všechna ta...
Jeremiáš 32:41...dobrodiní; pevně je zasadím v této zemicelým svým srdcem a celou duší. Ano, tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 34:1...Hospodina, když babylonský král Nabukadnezarcelým svým vojskem a se všemi královstvími a národy, které...
Jeremiáš 35:3... i jeho bratry a všechny jeho synycelý rod Rechabitů, a přivedl jsem je do Hospodinova domu,...
Jeremiáš 35:8...Rechabova, ve všem, co nám přikázal, takže po celý život nepijeme víno my ani naše ženy ani naši synové a...
Jeremiáš 36:23...do ohně v nádobě. Nakonec v tom ohni skončil celý svitek. Když král a všichni jeho dvořané slyšeli...
Jeremiáš 37:10...od nás musí odtáhnout.' Neodtáhnou! I kdybyste celé babylonské vojsko, jež na vás útočí, pobili, takže by...
Jeremiáš 38:17...a toto město nebude vypáleno; tak přežiješ i s celou rodinou. Pokud se však velitelům babylonského krále...
Jeremiáš 39:1...k Jeruzalému babylonský král Nabukadnezarcelým svým vojskem a oblehl jej. Devátého dne čtvrtého...
Jeremiáš 40:4...tebe. Pokud nechceš, nechoď. Hle, máš před sebou celou zem; můžeš jít, kam uznáš za dobré a vhodné. Chceš-li...
Jeremiáš 41:6... syn Netaniášův, jim z Micpy vyšel naproticelou cestu plakal. Když došel k nim, vyzval je: "Pojďte...
Jeremiáš 42:2... Modli se za nás k Hospodinu, svému Bohu, za celý tento pozůstatek lidu. Sám vidíš, jaká hrstka nás z...
Jeremiáš 44:11... Bůh Izraele: Hle, rozhodl jsem o vás ve zlémcelý Juda bude vyhlazen. Odstraním pozůstatky Judy - ty,...
Jeremiáš 44:15...kadidlo cizím bohům) i všechny přítomné ženycelé to veliké shromáždění, všechen lid usazený v Dolním i...
Jeremiáš 44:26...Hospodin: jméno nevysloví žádný Židcelém Egyptě; nikdo z nich neřekne: ‚Jakože je živ...
Jeremiáš 45:4... bořím, a co jsem zasadil, vykořeňujicelou tuto zemi! A ty si žádáš veliké věci? Nežádej. Hle,...
Jeremiáš 46:25... zúčtuji s Amonem, bohem Théb, s faraonem i s celým Egyptem, s jeho bohy i s jeho vladaři; zúčtuji s...
Jeremiáš 48:8...přitáhne zhoubce, neunikne mu žádné z nichCelá pláň zahyne, rovina zajde, jak řekl Hospodin. Posypte...
Jeremiáš 48:31...- na nic se nezmůže! A proto oplakávám Moáb, pro celý Moáb naříkám, nad muži z Kir-cheresu lkám. Nad tebou...
Jeremiáš 48:33...ničitel! Zmizelo veselí a jásot v zahradách po celé zemi moábské. Víno jsem z lisů odebral, s veselým...
Jeremiáš 49:5...tebe hrůzu, praví Hospodin, Pán zástupů, hrůzucelého tvého okolí. Budete rozehnáni každý na jinou stranu...
Jeremiáš 50:23...Jak je roztlučeno, jak je rozbito kladivo drtící celou zem! Jak jen mohl být Babylon mezi národy tak...
Jeremiáš 51:3...pancíř obléknout! Nešetřete ani jejich mládencecelé to vojsko vyhlaďte jako proklaté! v zemi Chaldejců...
Jeremiáš 51:7...kalichem v ruce Hospodinově byl Babylon - opíjel celý svět. Národy z něj to víno pily, se pomátly....
Jeremiáš 51:25... jsem proti tobě, horo záhuby, která hubíš celou zemi, praví Hospodin. Rozmáchnu se proti tobě, svalím...
Jeremiáš 51:47...dny, kdy zúčtuji s babylonskými modlamiCelá jejich zem se zastydí, v všude budou ležet...
Jeremiáš 51:52...Hospodin, kdy zúčtuji s jejich modlami a po celé zemi budou sténat zranění! I kdyby se Babylon tyčil ...
Jeremiáš 52:4...přitáhl babylonský král Nabukadnezarcelým svým vojskem. Utábořili se před městem a začali kolem...
Jeremiáš 52:14...s velitelem gardistů, pak rozbořili hradby okolo celého Jeruzaléma. Velitel gardistů Nebuzaradan odvlekl...
Jeremiáš 52:23... Těch bylo po stranách devadesát šest a po celém obvodu bylo na mřížoví vždy sto granátových jablek....
Pláč 1:2...mezi zeměmi, a teď je v otroctví. Hořce naříká celou noc, po tvářích kanou slzy. Z jejích milenců, kolik...
Pláč 1:13...síť, obrátil zpátky. On způsobil zničenícelé dny ležím v bezmoci! Z mých hříchů se stalo jho, jež...
Pláč 2:5...sionské. Hospodin jednal jako nepřítel, pohltil celý Izrael; pohltil všechny jeho paláce, rozbořil jeho...
Pláč 3:3..., do tmy zavedl, a ne ke světlu. Zas a znovucelý den obrací ruku proti mně! Tělo i kůži sedřel mi,...
Pláč 3:14...Všichni lidé se mi smějí, zpívají si o mně celé dny. Nakrmil hořkým jedem, k pití mi dal...
Pláč 3:62... chystají, řeči těch, kdo na útočí, a co si celý den o mně šeptají. Pohleď - si sedají nebo vstávají...
Ezechiel 2:10... Rozvinul ho přede mnou; zepředu i zezadu byl celý popsán slovy nářků, úpění a bědování. "Synu člověčí,"...
Ezechiel 3:7...poslouchat, protože nechtějí poslouchat Celý dům Izraele je tvrdohlavý a zarputilý. Hle, způsobím,...
Ezechiel 5:4...a nech je tam shořet. Plamen z nich zachvátí celý dům Izraele! Tak praví Panovník Hospodin: To je...
Ezechiel 7:12...Kdo kupuje, nejásej, kdo prodává, nermuť se - na celý ten dav totiž padá hněv! Kdo prodává, pokud snad...
Ezechiel 7:14...vše připraveno je, nikdo však nejde do boje - na celý ten dav dopadá můj hněv! Venku je meč, doma hlad a...
Ezechiel 7:22... znesvětí mou skrýš, do vpadnou lupičicelou ji znesvětí. Připrav řetězy! Protože zemi naplnily...
Ezechiel 8:17... které tu páchají, že musejí naplnit násilím celou zem a stále víc popouzet? Jen se podívej, jak mi...
Ezechiel 9:8..."Ach ne, Hospodine, Pane můj! To chceš vyhubit celý pozůstatek Izraele, že vyléváš na Jeruzalém svůj...
Ezechiel 10:12...hlava, tam jela kola a cestou nezatáčelaCelá jejich těla včetně zad, rukou a křídel byla kolem...
Ezechiel 11:15...bratrech, o tvých vlastních příbuzných a vůbeccelém domu Izraele: ‚Jsou daleko od Hospodina. Země teď...
Ezechiel 12:10...- Tento ortel se týká vládce v Jeruzaléměcelého domu Izraele, který zůstal ve městě. Řekni jim: ...
Ezechiel 12:14...a zemře v . Všechny, kdo jsou kolem nějcelou jeho družinu i vojsko rozpráším do všech stran a s...
Ezechiel 15:5...jakému užitku se použít? Hle - ani když bylo celé, nedalo se z něj nic vyrobit. Co teprve, když je...
Ezechiel 16:33...ty - uplácíš je, aby za tebou chodili smilnitcelého okolí! Ve svém smilstvu se tedy lišíš od coury....
Ezechiel 16:36...couro! Tak praví Panovník Hospodin: Protože ses celá potřísněná smilstvem obnažovala před všemi svými...
Ezechiel 16:37... anebo nenáviděla. Shromáždím je proti toběcelého okolí a obnažím před nimi, aby viděli v celé...
Ezechiel 17:21...za to, jak mi byl nevěrný. Nejlepší vojácicelého jeho vojska padnou mečem a ti, kdo zůstanou, budou...
Ezechiel 19:8... Z národů se pak na něj vypravili, ze zemícelém okolí. Roztáhli na něj svoji síť, ulovili ho do pasti...
Ezechiel 20:40...svými obětními dary a hnusnými modlami. Anocelý dům Izraele mi bude sloužit na svaté hoře, na...
Ezechiel 23:22...se ti znechutili, a přivedu je proti toběcelého okolí: Babyloňany z celé Chaldeje, Pekodu, Šoy a Koy...
Ezechiel 23:23...je proti tobě z celého okolí: Babyloňanycelé Chaldeje, Pekodu, Šoy a Koy a s nimi všechny krasavce...
Ezechiel 26:15...Hospodin. Tak praví Panovník Hospodin: Týrecelé pobřeží se bude třást rachotem tvého pádu a sténáním...
Ezechiel 26:18...šířili hrůzu všude v okolí. Teď se však chvěje celé pobřeží v den tvého zániku, děs jímá mořské ostrovy -...
Ezechiel 28:25... Tak praví Panovník Hospodin: shromáždím celý dům Izraele z národů, mezi něž byli rozptýleni,...
Ezechiel 29:2...faraonovi, králi Egypta, a prorokuj proti němucelém Egyptu. Řekni mu: Tak praví Panovník Hospodin - ...
Ezechiel 30:5...a zboří jeho základy. Habeš i Libye, Lydiecelá Arábie, Kub i lid spojenecké země, ti všichni padnou...
Ezechiel 31:9... Udělal jsem ho nádherně, tak bohatým na větvecelý Eden mu mohl závidět - všechny stromy v Boží zahradě!...
Ezechiel 32:12...ze všech pohanů, kteří rozdrtí pýchu Egyptacelá jeho horda bude zničena. Vyhubím i všechen jeho...
Ezechiel 32:22...k neobřezancům pobitým mečem!' Bude tam Asýriecelá její armáda - jejich hroby všude dokola! Ti všichni...
Ezechiel 32:24...živých, padli, mečem pobiti. Bude tam Elamcelá jeho horda - kolem jeho hrobu všude dokola! Ti všichni...
Ezechiel 32:25...klesli do jámy. Ustlali mu lůžko mezi padlýmicelá jeho horda hroby všude dokola! Všichni ti...
Ezechiel 32:26...uloženi mezi padlými. Bude tam i Mešek, Tubalcelá jeho horda - jejich hroby všude dokola! Všichni ti...
Ezechiel 32:31...hanbu s těmi, kdo klesli do jámy. je faraocelým svým vojskem uvidí, dojde útěchy nad všemi svými...
Ezechiel 33:31...slovo přišlo od Hospodina.' Přichází jich k tobě celé zástupy a sedají si před tebou jako můj lid, aby si...
Ezechiel 34:26...bydlet v bezpečí a spát i po lesích. Učiním jecelé okolí své hory požehnáním. V patřičný čas jim sešlu...
Ezechiel 35:14...slyšel. Tak praví Panovník Hospodin: K radosti celého světa zpustoším! Tvou radost nad zpustošením...
Ezechiel 35:15...ti odplatím: Budeš zpustošeno, pohoří Seír, i celý Edom se vším všudy! Tehdy poznají, že jsem Hospodin...
Ezechiel 36:10...znovu orat a osívat. Rozmnožím vaše obyvatelecelý a úplný dům Izraele - aby znovu obydleli města a...
Ezechiel 37:2... Prováděl mezi nimi kolem dokola a hlecelá ta pláň jimi byla poseta a byly úplně vyschlé. "Synu...
Ezechiel 37:11... "Synu člověčí," řekl mi potom, "tyto kosti jsou celý dům Izraele. Říkají: ‚Naše kosti vyschly, nemáme...
Ezechiel 37:16...‚Dřevo Josefovo (totiž Efraimovo) a jeho druhůcelého domu Izraele'. Pak je spoj jedno s druhým v jediné...
Ezechiel 37:21...Izraele z národů, kam odešli. Shromáždím jecelého okolí a přivedu je zpátky do vlasti. V zemi, na...
Ezechiel 38:4...si . Vrazím ti do čelistí háky a přivleču celým tvým vojskem - koně i všechny jezdce v plné výstroji,...
Ezechiel 38:17...skrze své služebníky, izraelské proroky. Po celá léta tehdy prorokovali, že přivedu proti nim. V ten...
Ezechiel 39:25...Hospodin: Teď přivedu Jákoba ze zajetí! Nad celým domem Izraele se slituji a pro své svaté jméno se...
Ezechiel 40:18...třicet místností. Dláždění přiléhalo k branám po celé délce jejich boků. To bylo dolní dláždění. Pak změřil...
Ezechiel 41:2...zárubně po jedné i druhé straně 5 loktů. Změřil celou loď a byla 40 loktů dlouhá a 20 loktů široká. Poté...
Ezechiel 41:4...zárubně po jedné i druhé straně 7 loktů. Změřil celou tuto místnost v čele chrámové lodi a byla 20 loktů...
Ezechiel 41:5... Poté změřil stěnu chrámu: byla 6 loktů silnáCelý chrám kolem dokola na šířku 4 loktů obepínaly...
Ezechiel 41:8...přístavby s postranními komorami. Byla vysoká celou tyč neboli 6 loktů. Vnější stěna postranních komor...
Ezechiel 41:13...stran měla stěnu 5 loktů silnou. Poté změřil celý chrám: byl 100 loktů dlouhý. Vyhrazené prostranství...
Ezechiel 41:19...druhé strany. Tak to bylo vyřezáno kolem dokola celého chrámu. Řezby cherubů a palem pokrývaly stěny chrámu...
Ezechiel 42:8...50 loktů, dohromady to bylo 100 loktů podél celé stavby. Před spodními místnostmi tak vedla chodba, do...
Ezechiel 42:20...a změřil ji: 500 loktů mírou tyče. Tak změřil celý okrsek ze čtyř stran. Kolem dokola byl na délku i na...
Ezechiel 43:11...chrámu a jeho zařízení, jeho vchody a východycelé jeho uspořádání a všechny jeho předpisy, celé jeho...
Ezechiel 43:12...předpisy. Toto je zákon chrámu. Vrchol horycelé jeho okolí je svatosvaté. Hle - toto je zákon chrámu."...
Ezechiel 45:1...podíly, odevzdáte ze země svatý díl HospodinuCelé toto území o délce 25 000 loktů a šířce 20 000 loktů...
Ezechiel 45:6...loktů široký a 25 000 loktů dlouhý a bude patřit celému domu Izraele. Území po obou stranách svatého podílu...
Ezechiel 48:20...městští pracovníci ze všech izraelských kmenůCelé toto vyčleněné území tedy bude měřit 25 000 na 25 000...
Daniel 1:20...převyšují všechny věštce a kouzelníkycelém jeho království. Daniel tam pak zůstal do prvního...
Daniel 2:15...král vydal tak přísný rozkaz?" A když mu Arioch celou věc pověděl, Daniel šel za králem a požádal o čas,...
Daniel 2:17...mohl sen vyložit. Potom se Daniel vrátil domůcelou věc pověděl svým přátelům Chananiášovi, Mišaelovi a...
Daniel 2:35...sochu zasáhl, se stal velikou horou a zaplnil celou zem. Tolik sen. Teď povíme královské Výsosti jeho...
Daniel 2:38...království a moc, sílu i slávu. Dal ti do rukou celý obydlený svět, všechny lidi, zvěř i ptactvo, a učinil...
Daniel 2:39...po něm třetí království, bronzové, které ovládne celý svět. Nakonec přijde čtvrté království, silné jako...
Daniel 2:48...ho množstvím vzácných darů. Jmenoval ho správcem celé provincie Babylon a také nejvyšším ze všech...
Daniel 3:31... Král Nabukadnezar lidem všech národů a jazykůcelém obydleném světě: Hojný pokoj vám! S potěšením vám...
Daniel 4:17...vrchol dosáhl k nebi, strom, který byl vidětcelého světa, který měl krásné listí a hojné ovoce, jímž se...
Daniel 6:2...let. Darjaveš se rozhodl ustanovit po celém královském území sto dvacet satrapů a nad nimi tři...
Daniel 6:4...svým vzácným duchem, že mu král zamýšlel svěřit celé království. Vezíři a satrapové se proto snažili najít...
Daniel 6:19...do paláce. Odmítl jídlo i obvyklé radovánkycelou noc nespal. Ráno hned za úsvitu král vstal a spěchal...
Daniel 7:23... jež bude odlišné ode všech ostatních: Pohltí celou zem, podupe ji a rozdrtí. Těch deset rohů je deset...
Daniel 8:5...jsem o tom přemýšlel, hle, od západu uháněl přes celou zemi kozel s velkolepým rohem mezi očima, sotva se...
Daniel 9:7...ale dnes hanba - nám všem z Judy, Jeruzaléma i z celého Izraele, v zemích blízkých i vzdálených, kamkoli jsi...
Daniel 9:11...nám předkládal skrze své služebníky prorokyCelý Izrael přestoupil tvůj Zákon a odvrátil se, aby...
Daniel 9:12...a dopustil jsi na nás hrozné neštěstí. Nikde pod celým nebem se nestalo nic takového, jako se stalo v...
Daniel 11:8...odveze je do Egypta. Potom nechá severního krále celé roky na pokoji. Ten se sice pokusí říši jižního krále...
Daniel 11:17...i v Nádherné zemi. Rozhodne se přitáhnoutcelou silou svého království, pak ale s jižním králem...
Ozeáš 7:6...srdce se podobají peci, zrádně se k němu lísajícelou noc doutná jejich rozlícení, ráno pak vzplane plameny...
Ozeáš 12:2...se krmí Efraim, honí se za větrem východnímcelý den rozmnožuje lež a násilí. S Asýrií smlouvu sjednává...
Joel 2:12...ještě teď, praví Hospodin, vraťte se ke mně celým srdcem svým, s postem, pláčem a truchlením!...
Amos 3:1... slovo, jež Hospodin mluví proti vám - proti celé čeládce, kterou jsem vyvedl z Egypta: Jedině vás...
Amos 6:1...Samaří! Máte se za výkvět prvního mezi národycelý dům Izraele chodí za vámi. Na Kalne se jděte podívat a...
Amos 8:8...se každý její obyvatel do pláče? Jako Nil se celá rozlije, vzedme se a zase opadne jako ta řeka v...
Amos 9:5...její obyvatelé se dají do pláče. Jako Nil se celá rozlije a zase opadne jako ta řeka v Egyptě. Ten,...
Nahum 2:10... berte zlato! Ta nepřeberná zásoba! Pokladycelých hromadách! Zkáza! Zhouba! Záhuba! Odvaha je ta tam,...
Nahum 2:14... tvá lvíčata spolkne meč. Vezmu ti kořistcelé země, hlas tvých poslů se neozve!" Běda tomu městu...
Abakuk 2:14...národů přijde do ohně, že se namáhají zbytečněCelou zemi totiž naplní poznání slávy Hospodinovy, tak jako...
Abakuk 2:20...ale ve svém svatém chrámě - před ním zmlkne celá zem! Modlitba proroka Abakuka. Na nápěv písně nářků...
Abakuk 3:16... se mocné vody vzdouvaly. Jak jsem to uslyšelcelý se chvěji, od toho zvuku se mi třesou rty. Jako by mi...
Sofoniáš 1:11...od Výšin. Kvílejte vy, kdo bydlíte v KotliněCelý dav kramářů bude zahuben, vyhlazeni budou všichni, kdo...
Sofoniáš 1:18...zuření, plamen jeho horlení pohltí celou zemi. Ano, skoncuje, a to rychle, se všemi obyvateli...
Sofoniáš 2:14... Stáda pak budou léhat v něm, všemožná zvěřcelých zástupech. Pelikán a výr budou hnízdit na sloupech,...
Sofoniáš 3:8...rozpálenou zlost. Ano! Žár žárlivosti pohltí celou zemi!" "Tehdy dám národům čisté rty, aby všichni...
Sofoniáš 3:14...sionská! Prozpěvuj, Izraeli! Raduj a vesel se celým srdcem, Dcero jeruzalémská! Hospodin zrušil tvůj...
Zachariáš 1:11...v myrtoví hlásili: "Prošli jsme zemí a hlecelá zem žije v klidu a pokoji." Nato Hospodinův anděl...
Zachariáš 4:2...zeptal se . "Vidím svícen," odpověděl jsem, "celý ze zlata. Na vrcholu mísu se sedmi kahany a k těm...
Zachariáš 5:3...a 10 loktů široký." "To je kletba vypuštěná na celou zem," řekl mi. "Z jedné strany je napsáno: ‚Každý...
Zachariáš 5:6... "Koš na měření," odpověděl. "Takhle to vypadácelou zemí." Vtom se zvedlo olověné víko a hle - v tom koši...
Zachariáš 6:7...ti statní hřebci vyrazili, byli dychtiví projít celou zem. Řekl jim: "Projděte celou zem!" A tak prochodili...
a další...

Slova obsahující celém: celém (99) celému (29)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |