Cedrem

Hledám varianty 'cedrem' [ cedry (19) cedrů (4) cedru (7) cedrem (3) cedr (7) ]. Nalezeno 38 veršù.
Numeri 24:6...zahrady, jako aloe, jež sázel Hospodin, jak cedry u vody. Z jeho věder voda poteče, jeho símě bude mít...
Soudců 9:15... Ale pokud ne, z trní oheň vyšlehne, libanonské cedry sežehne! Nuže, zachovali jste se oddaně a čestně,...
2. Samuel 7:7...můj lid Izrael: ‚Proč jste mi nepostavili důmcedrů?' Řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin...
1. Královská 5:13...písní bylo tisíc a pět. Hovořil o rostlinách od cedru v libanonském pohoří po yzop u zdi nádvoří. Hovořil o...
1. Královská 5:20...' Prosím, nech tedy pro v Libanonu kácet cedry. Moji služebníci budou pomáhat tvým a mzdu tvých...
1. Královská 6:18...chrámová loď, tedy měřila 40 loktů. Na vnitřním cedrovém obložení chrámu byla vyřezávaná poupata a rozvité...
1. Královská 10:27...vlády bylo v Jeruzalémě stříbra jako kamenícedrů jako planých fíků v podhůří. Koně si král nechával...
2. Královská 14:9...vzkázal: "Jeden bodlák v Libanonu vzkázal cedru v Libanonu: Dej svou dceru mému synu za ženu! Jedno...
2. Královská 19:23...Libanonu vystoupal jsem k hřebenům, vykácel tam cedry, bory, dosáh jsem na vrcholy, do lesů a do hvozdů....
2. Letopisů 1:15...bylo v Jeruzalémě stříbra i zlata jako kamenícedrů jako planých fíků v podhůří. Koně si král nechával...
2. Letopisů 9:27...vlády bylo v Jeruzalémě stříbra jako kamenícedrů jako planých fíků v podhůří. Koně si Šalomoun nechal...
2. Letopisů 25:18...mu ale vzkázal: "Jeden bodlák v Libanonu vzkázal cedru v Libanonu: Dej svou dceru mému synu za ženu! Jedno...
Job 40:17... jak mocné svaly na břiše! Ocasem houpe jako cedrem, šlachy na stehnech pevně spletené. Kosti jako...
Žalmy 29:5...Hospodinův je nádherný! Hlas Hospodinův láme cedry, libanonské cedry Hospodin poráží. Jako telátko nechá...
Žalmy 37:35...Viděl jsem ničemu hrozné síly, jak rozložitý cedr se rozprostřel. Pominul ale - hle, není, když jsem...
Žalmy 80:11...hory přikryl její stín, ratolestmi zakryla cedry nejvyšší. k moři vyslala svoje výhonky, její...
Žalmy 92:13... uslyším! Spravedlivý ale jak palma pokvete, jak cedr v Libanonu poroste. V Hospodinově domě kdo jsou...
Žalmy 104:16...sil. Hospodin sytí i své stromoví - libanonské cedry, které sám vysadil. Vrabci si na nich hnízda postaví,...
Píseň 5:15...podstavcích. Jako Libanon je pohledný, jak cedr ztepilý. Jeho ústa jsou nejsladší, celý je tolik...
Izaiáš 2:13...budou poníženi - pro všechny ztepilé libanonské cedry, pro všechny statné bášanské duby, pro všechny strmé...
Izaiáš 9:9...fíkovníky byly skáceny, my je však vyměníme za cedry!" Hospodin proti nim vzbudil Recinovy protivníky,...
Izaiáš 14:8...všude zní. Cypřiše se z tebe radují i libanonské cedry zpívají: "Co jsi padl, nepovstal žádný, kdo by do nás...
Izaiáš 37:24...Libanonu vystoupal jsem k hřebenům, vykácel tam cedry, bory, dosáh jsem na vrcholy, do lesů a do hvozdů....
Izaiáš 41:19...země bude voda vyvěrat. V poušti vysázím cedry a akáty, myrty a také olivy. Pustinu osadím cypřiši a...
Izaiáš 44:14...člověka, aby v domě seděla. Předtím však musel cedry pokácet, vybrat si duby nebo cypřiše; nechal je sílit...
Jeremiáš 22:7... každého v plné zbroji; zporážejí ty tvé skvělé cedry a naházejí do ohně! budou lidé z mnoha národů...
Jeremiáš 22:14...prostorné komnaty; prorazím do něj okna, obložím cedrem a natřu červení.' Copak dělá králem, že máš víc...
Jeremiáš 22:15...natřu červení.' Copak dělá králem, že máš víc cedru než ostatní? Copak tvůj otec neměl co jíst a pít?...
Ezechiel 17:3...peřím přilétl na Libanon a vzal vrcholek cedru. Utrhl výhonek z jeho špičky a odnesl do kupecké země...
Ezechiel 17:22...Hospodin: vezmu snítku ze samé špičky cedru, útlou ratolest vytrhnu z jeho koruny a na vysoké...
Ezechiel 17:23...Izraele. Vypustí ratolesti, vydá plody a bude cedrem překrásným, ve kterém se všichni ptáci uhnízdí a...
Ezechiel 27:5...z hermonských cypřišů, na tvůj stěžeň vzali cedr z Libanonu, tvá vesla zhotovili z bášanských dubů, z...
Ezechiel 31:3...může vznešeností vyrovnat? Hle, Asýrie byla jak cedr v Libanonu s krásnými větvemi a stinnou korunou, cedr...
Ezechiel 31:8...zapouštěl kořeny k vodám vydatným. Ani cedry v Boží zahradě nebyly jemu naroveň; jeho větvím se...
Ozeáš 14:6...rosou a rozkvete jako lilie. Zapustí kořeny jako cedr v Libanonu, jeho koruna se rozroste. Bude nádherný...
Amos 2:9... jsem před nimi Emorejce porazil, byli jako cedry vysocí a jako duby mohutní. Zničil jsem je shora od...
Zachariáš 11:1...Hospodin. Své brány, Libanone, otevři - tvé cedry oheň pohltí! Kvílejte, cypřiše - cedry padly,...
Zachariáš 11:2...- tvé cedry oheň pohltí! Kvílejte, cypřišecedry padly, velikáni jsou zničeni! Kvílejte, duby bášanské...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |