Cedr

Hledám varianty 'cedr' [ cedry (19) cedrů (4) cedru (7) cedrem (3) cedr (7) ]. Nalezeno 38 veršù.
Numeri 24:6...zahrady, jako aloe, jež sázel Hospodin, jak cedry u vody. Z jeho věder voda poteče, jeho símě bude mít...
Soudců 9:15... Ale pokud ne, z trní oheň vyšlehne, libanonské cedry sežehne! Nuže, zachovali jste se oddaně a čestně,...
2. Samuel 7:7...můj lid Izrael: ‚Proč jste mi nepostavili důmcedrů?' Řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin...
1. Královská 5:13...písní bylo tisíc a pět. Hovořil o rostlinách od cedru v libanonském pohoří po yzop u zdi nádvoří. Hovořil o...
1. Královská 5:20...' Prosím, nech tedy pro v Libanonu kácet cedry. Moji služebníci budou pomáhat tvým a mzdu tvých...
1. Královská 6:18...chrámová loď, tedy měřila 40 loktů. Na vnitřním cedrovém obložení chrámu byla vyřezávaná poupata a rozvité...
1. Královská 10:27...vlády bylo v Jeruzalémě stříbra jako kamenícedrů jako planých fíků v podhůří. Koně si král nechával...
2. Královská 14:9...vzkázal: "Jeden bodlák v Libanonu vzkázal cedru v Libanonu: Dej svou dceru mému synu za ženu! Jedno...
2. Královská 19:23...Libanonu vystoupal jsem k hřebenům, vykácel tam cedry, bory, dosáh jsem na vrcholy, do lesů a do hvozdů....
2. Letopisů 1:15...bylo v Jeruzalémě stříbra i zlata jako kamenícedrů jako planých fíků v podhůří. Koně si král nechával...
2. Letopisů 9:27...vlády bylo v Jeruzalémě stříbra jako kamenícedrů jako planých fíků v podhůří. Koně si Šalomoun nechal...
2. Letopisů 25:18...mu ale vzkázal: "Jeden bodlák v Libanonu vzkázal cedru v Libanonu: Dej svou dceru mému synu za ženu! Jedno...
Job 40:17... jak mocné svaly na břiše! Ocasem houpe jako cedrem, šlachy na stehnech pevně spletené. Kosti jako...
Žalmy 29:5...Hospodinův je nádherný! Hlas Hospodinův láme cedry, libanonské cedry Hospodin poráží. Jako telátko nechá...
Žalmy 37:35...Viděl jsem ničemu hrozné síly, jak rozložitý cedr se rozprostřel. Pominul ale - hle, není, když jsem...
Žalmy 80:11...hory přikryl její stín, ratolestmi zakryla cedry nejvyšší. k moři vyslala svoje výhonky, její...
Žalmy 92:13... uslyším! Spravedlivý ale jak palma pokvete, jak cedr v Libanonu poroste. V Hospodinově domě kdo jsou...
Žalmy 104:16...sil. Hospodin sytí i své stromoví - libanonské cedry, které sám vysadil. Vrabci si na nich hnízda postaví,...
Píseň 5:15...podstavcích. Jako Libanon je pohledný, jak cedr ztepilý. Jeho ústa jsou nejsladší, celý je tolik...
Izaiáš 2:13...budou poníženi - pro všechny ztepilé libanonské cedry, pro všechny statné bášanské duby, pro všechny strmé...
Izaiáš 9:9...fíkovníky byly skáceny, my je však vyměníme za cedry!" Hospodin proti nim vzbudil Recinovy protivníky,...
Izaiáš 14:8...všude zní. Cypřiše se z tebe radují i libanonské cedry zpívají: "Co jsi padl, nepovstal žádný, kdo by do nás...
Izaiáš 37:24...Libanonu vystoupal jsem k hřebenům, vykácel tam cedry, bory, dosáh jsem na vrcholy, do lesů a do hvozdů....
Izaiáš 41:19...země bude voda vyvěrat. V poušti vysázím cedry a akáty, myrty a také olivy. Pustinu osadím cypřiši a...
Izaiáš 44:14...člověka, aby v domě seděla. Předtím však musel cedry pokácet, vybrat si duby nebo cypřiše; nechal je sílit...
Jeremiáš 22:7... každého v plné zbroji; zporážejí ty tvé skvělé cedry a naházejí do ohně! budou lidé z mnoha národů...
Jeremiáš 22:14...prostorné komnaty; prorazím do něj okna, obložím cedrem a natřu červení.' Copak dělá králem, že máš víc...
Jeremiáš 22:15...natřu červení.' Copak dělá králem, že máš víc cedru než ostatní? Copak tvůj otec neměl co jíst a pít?...
Ezechiel 17:3...peřím přilétl na Libanon a vzal vrcholek cedru. Utrhl výhonek z jeho špičky a odnesl do kupecké země...
Ezechiel 17:22...Hospodin: vezmu snítku ze samé špičky cedru, útlou ratolest vytrhnu z jeho koruny a na vysoké...
Ezechiel 17:23...Izraele. Vypustí ratolesti, vydá plody a bude cedrem překrásným, ve kterém se všichni ptáci uhnízdí a...
Ezechiel 27:5...z hermonských cypřišů, na tvůj stěžeň vzali cedr z Libanonu, tvá vesla zhotovili z bášanských dubů, z...
Ezechiel 31:3...může vznešeností vyrovnat? Hle, Asýrie byla jak cedr v Libanonu s krásnými větvemi a stinnou korunou, cedr...
Ezechiel 31:8...zapouštěl kořeny k vodám vydatným. Ani cedry v Boží zahradě nebyly jemu naroveň; jeho větvím se...
Ozeáš 14:6...rosou a rozkvete jako lilie. Zapustí kořeny jako cedr v Libanonu, jeho koruna se rozroste. Bude nádherný...
Amos 2:9... jsem před nimi Emorejce porazil, byli jako cedry vysocí a jako duby mohutní. Zničil jsem je shora od...
Zachariáš 11:1...Hospodin. Své brány, Libanone, otevři - tvé cedry oheň pohltí! Kvílejte, cypřiše - cedry padly,...
Zachariáš 11:2...- tvé cedry oheň pohltí! Kvílejte, cypřišecedry padly, velikáni jsou zničeni! Kvílejte, duby bášanské...

Slova obsahující cedr: cedr (7) cedrem (3) cedrová (1) cedrové (12) cedrového (4) cedrovém (3) cedroví (1) cedrovím (1) cedrovou (1) cedrový (2) cedrových (5) cedrovým (5) cedrovými (3) cedru (7) cedrů (4) cedry (19)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |