Církve

Hledám varianty 'církve' [ církvím (14) církvích (4) církví (10) církvi (23) církve (31) církev (29) ]. Nalezeno 109 veršù.
Matouš 16:18...říkám, že jsi Petr a na skále postavím svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče nebeského...
Matouš 18:17... Nechce-li však poslechnout ani je, řekni to církvi. A pokud odmítne poslechnout i církev, je tedy...
Skutky 5:11...vynesli a pochovali vedle jejího muže. Na celou církev i na všechny, kdo to slyšeli, tehdy padla veliká...
Skutky 8:1... Saul jeho smrt schvaloval. V době přišlo na církev v Jeruzalémě veliké pronásledování, takže se všichni...
Skutky 8:3...a velmi ho oplakávali. Saul zatím pustošil církev. Vcházel do domů, odvlékal muže i ženy a zavíral je...
Skutky 9:31... odvedli ho do Cesareje a poslali do TarsuCírkve po celém Judsku, Galileji i Samaří pak zakoušely...
Skutky 9:32...svatým se rozrůstaly. Petr obcházel všechny církve a cestou přišel také ke svatým v Lyddě. Tam nalezl...
Skutky 11:22...a obrátilo se k Pánu. Zpráva o tom se doneslacírkvi v Jeruzalémě, a tak do Antiochie vyslali Barnabáše....
Skutky 11:26... přivedl ho do Antiochie. Strávili v tamější církvi celý rok a učili spoustu lidí. Právě zde v Antiochii...
Skutky 12:1...krutě napadl některé z těch, kdo patřilicírkvi. Jakuba, bratra Janova, popravil mečem...
Skutky 12:5...slyšení. Petr byl takto hlídán ve vězení, ale církev se za něj vroucně modlila k Bohu. Noc předtím, než...
Skutky 13:1...a vzali s sebou i Jana Marka. V antiochijské církvi byli proroci a učitelé: Barnabáš, Šimon zvaný Černý,...
Skutky 14:23...musíme vejít skrze mnohá soužení. V každé církvi jim s modlitbou a postem vybrali starší a svěřili je...
Skutky 14:27...nyní vykonali. Když tam dorazili, shromáždili církev a vyprávěli, co všechno Bůh skrze učinil a že...
Skutky 15:3...za apoštoly a staršími do Jeruzaléma. Vysláni církví tedy procházeli Fénicií a Samařím a vyprávěli o...
Skutky 15:4... Když dorazili do Jeruzaléma, byli přijati církví, apoštoly i staršími a vyprávěli jim, co skrze ...
Skutky 15:22...sobotu." Apoštolové a starší se shodli s celou církví, že do Antiochie pošlou s Pavlem a Barnabášem své...
Skutky 15:41...na cestu. Procházel Sýrii a Kilikii a posiloval církve. Přišel do Derbe a Lystry a hle, byl tu jeden...
Skutky 16:5...se usnesli apoštolové a starší v JeruzaléměCírkve pak sílily ve víře a rostly v počtu každý den....
Skutky 18:22...Cesareji, se vydal do Jeruzaléma. Tam pozdravil církev a odešel do Antiochie. Když tam strávil nějaký čas,...
Skutky 20:17...poslal zprávu do Efesu a zavolal k sobě starší církve. Když k němu přišli, řekl jim: "Sami víte, jak jsem...
Skutky 20:28...vás Duch svatý ustanovil, abyste pásli Boží církev, kterou vykoupil svou vlastní krví. Vím, že po mém...
Římanům 15:26...cestuji do Jeruzaléma, abych posloužil svatýmCírkve v Makedonii a Řecku se totiž rozhodly uspořádat...
Římanům 16:1... Doporučuji vám naši sestru Fébé, služebnici církve v Kenchrejích. Přivítejte ji v Pánu, jak se na svaté...
Římanům 16:4... takže jsem jim zavázán nejen , ale i všechny církve z pohanů. Pozdravujte i církev u nich doma....
Římanům 16:5..., ale i všechny církve z pohanů. Pozdravujtecírkev u nich doma. Pozdravujte mého milovaného Epeneta,...
Římanům 16:16...navzájem svatým polibkem. Pozdravují vás všechny církve Kristovy. Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty...
Římanům 16:23... [24] Pozdravuje vás Gaius, hostitel můj i celé církve. Pozdravuje vás městský pokladník Erastus a bratr...
1. Korintským 1:2...povolaný apoštol Krista Ježíše, a bratr Sostenes církvi Boží v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši,...
1. Korintským 4:17... způsoby v Kristu Ježíši, jak je učím v každé církvi, kam přijdu. Někteří se začali povyšovat, jako bych...
1. Korintským 6:4...k soudu a přijímáte za soudce lidi, kteřícírkvi nic neznamenají! Říkám to k vaší hanbě. To mezi vámi...
1. Korintským 7:17...ho Bůh povolal. Toto pravidlo předkládám všem církvím. Kdo byl povolán jako obřezaný, se nedělá...
1. Korintským 10:32...slávě. Nebuďte kamenem úrazu Židům ani Řekům ani církvi Boží. Vždyť i vždycky vycházím všem vstříc, neboť...
1. Korintským 11:16...o tom někdo chce hádat, my to ve zvyku nemámecírkve Boží také ne. Když jsem u napomínání, nemohu vás...
1. Korintským 11:18... Především se doslýchám, že když se scházítecírkvi, máte mezi sebou roztržky, a skoro tomu věřím. Musí...
1. Korintským 11:22...Copak nemůžete jíst a pít doma? To pohrdáte Boží církví natolik, že ponižujete ty, kdo nic nemají? Co na to...
1. Korintským 12:28...tělo Kristovo a jednotlivě jeho části. Bůhcírkvi ustanovil jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí...
1. Korintským 14:4... posiluje sám sebe, ale kdo prorokuje, posiluje církev. Chtěl bych, abyste všichni mluvili v jazycích, ale...
1. Korintským 14:5... ledaže by je někdo vykládal pro posílení církve. Co kdybych k vám, bratři, přišel a mluvil v...
1. Korintským 14:12...darech, snažte se v nich vyrůst pro posílení církve. Kdo mluví v jazycích, se proto modlí, aby je...
1. Korintským 14:19... že mluvím v jazycích více než vy všichni; v církvi bych ale pro poučení druhých raději promluvil pět...
1. Korintským 14:23...pro věřící. Co kdyby na společném shromáždění církve všichni mluvili v jazycích? Když tam přijdou...
1. Korintským 15:9...nazýván - vždyť jsem kdysi pronásledoval Boží církev! Boží milostí jsem ale to, co jsem, a jeho milost ke...
1. Korintským 16:1...svaté, řiďte se stejnými pokyny, jaké jsem dal církvím v Galacii: Prvního dne v týdnu každý z vás ...
1. Korintským 16:19...vás v Pánu pozdravuje Akvila s Priscilloucírkev u nich v domě. Pozdravují vás všichni sourozenci....
2. Korintským 1:1...vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus církvi Boží v Korintu a všem svatým v celém Řecku: Milost...
2. Korintským 8:1... abyste věděli o Boží milosti, které se dostalo církvím v Makedonii. Ačkoli procházeli krutou zkouškou...
2. Korintským 8:18...jde o evangelium, vysloužil uznání po všech církvích. Navíc ho církve vybraly, aby nás doprovázel na...
2. Korintským 8:19... vysloužil uznání po všech církvích. Navíc ho církve vybraly, aby nás doprovázel na cestách s touto...
2. Korintským 8:23...vás. Pokud jde o naše bratry, jsou to vyslanci církví - jsou sláva Kristova! Podejte jim tedy před očima...
2. Korintským 8:24...Kristova! Podejte jim tedy před očima všech církví důkaz své lásky a oprávněnosti naší chlouby vámi. ...
2. Korintským 11:8...jsem se, abyste se vy dostali výš. Jiné církve jsem odíral - bral jsem od nich výplatu, abych mohl...
2. Korintským 11:28...všeho na denně doléhá ještě starost o všechny církve. Když je někdo slabý, neslábnu snad s ním? Když...
2. Korintským 12:13... divy a zázraky. O co jste přišli oproti jiným církvím? Jen o to, že jsem vám nebyl na obtíž - odpusťte mi...
Galatským 1:2...mrtvých), a všichni bratři, kteří jsou se mnoucírkvím v Galacii: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce,...
Galatským 1:13... jak nesmiřitelně jsem pronásledoval Boží církev a snažil se ji vyhladit. Ve svém národě jsem v...
Galatským 1:22...jsem odešel do Sýrie a Kilikie. V judských církvích, které jsou v Kristu, osobně vůbec neznali....
Galatským 2:9...pohanům. Jakub, Petr a Jan, považovaní za sloupy církve, tedy poznali, jakou jsem dostal milost, a podali...
Efeským 1:22...pod jeho nohy" a jako hlavu všeho jej dal církvi, která je jeho tělem, totiž plností Toho, který...
Efeským 3:10...v Bohu, Stvořiteli všeho. Bůh teď chce skrze církev ukázat vládám a mocnostem v nebesích svou...
Efeským 3:21...prosíme nebo si představujeme. Jemu buď slávacírkvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách na věky věků! Amen...
Efeským 5:23... Muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve, která je jeho tělem a on jejím zachráncem. Jako se...
Efeským 5:24...jeho tělem a on jejím zachráncem. Jako se tedy církev poddává Kristu, tak se i manželky vždy poddávají...
Efeským 5:25...Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil očistnou...
Efeským 5:27...slova, aby ji před sebou postavil jako slavnou církev bez jakékoli poskvrny a vrásky, aby byla svatá a bez...
Efeským 5:29...každý je živí a opatruje, tak jako Kristus svou církev. Jsme přece údy jeho těla...
Efeským 5:32...je veliké tajemství; však mluvím o Kristu a o církvi. ovšem každý jednotlivý z vás miluje svou...
Filipským 3:6...farizeus, co do horlivosti pronásledovatel církve, co do spravedlnosti Zákona jsem byl bez chyby....
Filipským 4:15... když jsem se vydal na cestu z Makedonie. Žádná církev se nepodílela na mých výdajích a příjmech, jen vy...
Koloským 1:18...vším a jím všechno stojí. On je hlavou těla církve, on je počátek a prvorozený z mrtvých, aby tak ve...
Koloským 1:24...Kristových soužení, jež nést jeho tělo, totiž církev. Jejím jsem se stal služebníkem podle pověření,...
Koloským 4:15... Pozdravte sourozence v Laodikeji i Nymfucírkev v jejím domě. u vás bude tento dopis přečten,...
1. Tesalonickým 1:1... Milost s vámi. Pavel, Silvanus a Timoteus církvi Tesalonických v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu:...
1. Tesalonickým 2:14... Vy, bratři, jste následovali příklad Božích církví v Kristu Ježíši, které jsou v Judsku, neboť jste od...
2. Tesalonickým 1:1...Krista s vámi. Pavel, Silvanus a Timoteus církvi Tesalonických v Bohu, našem Otci, a v Pánu Ježíši...
2. Tesalonickým 1:4...stále více lásky k druhým. Sami se vámi v Božích církvích chlubíme - vaší vytrvalostí a věrností ve všech...
1. Timoteus 3:1...a svatosti. Je pravda, že kdo chce spravovat církev, zájem o krásnou práci. Správce však musí být...
1. Timoteus 3:5...o vlastní rodinu, jak by mohl pečovat o Boží církev?) Nesmí to být nováček, aby nadut pýchou neupadl do...
1. Timoteus 3:7...ďáblova odsouzení. Musí mít dobrou pověst i mimo církev, aby neupadl do pomluv a do ďáblovy pasti....
1. Timoteus 3:8...do pomluv a do ďáblovy pasti. Služebnícicírkvi jsou právě tak ušlechtilí: žádní pokrytci, opilci...
1. Timoteus 3:15... jak je třeba si počínat v Božím domě, což je církev živého Boha, pilíř a základna pravdy. Tajemství...
1. Timoteus 5:9...víru a je horší než nevěřící. Mezi vdovy v péči církve je zahrnuta nejméně šedesátiletá, pokud byla...
1. Timoteus 5:16...věřící v příbuzenstvu vdovy, se o staráCírkev tak nebude přetížena a bude se moci postarat o vdovy...
1. Timoteus 5:17...jsou osamělé. Starší, kteří se dobře starajícírkev, si zaslouží dvojnásobné uznání, zvláště ti, kdo...
Filemon 1:2... sestře Apfii, našemu spolubojovníku Archipovicírkvi ve tvém domě: Milost vám a pokoj od Boha, našeho...
Židům 12:23...zástupu andělů, k slavnostnímu shromáždění, k církvi prvorozených, kteří jsou zapsáni v nebesích, k Bohu,...
1. Petr 5:13...v pevně. Pozdravuje vás vaše spoluvyvolená církev v Babylonu a Marek, můj syn. Pozdravte se navzájem...
3. Jan 1:6...bratrům a zvláště k hostům. Oni sami vydali před církví svědectví o tvé lásce. Uděláš dobře, když je...
3. Jan 1:9...takové lidi přijímat. Psal jsem o tom vaší církvi, ale Diotrefes, který tak rád poroučí druhým, nás...
3. Jan 1:10...nepřijímá, ale druhým to zakazuje a vyhání jecírkve. Milovaný, neber si příklad ze zlého, ale z dobrého....
Zjevení 1:4...je v něm napsáno. Ten čas je blízko. Jan sedmi církvím v Asii: Milost vám a pokoj od Toho, který je, který...
Zjevení 1:11...říká: "Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím: do Efesu, do Smyrny, do Pergamonu, do Thyatir, do...
Zjevení 1:20...zlatých svícnů: Sedm hvězd jsou andělé sedmi církví a sedm svícnů je sedm církví." "Andělu církve v...
Zjevení 2:1...církví a sedm svícnů je sedm církví." "Andělu církve v Efesu napiš: Toto praví Ten, který drží ve své...
Zjevení 2:7... je nenávidím. Kdo uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst ze stromu života v Božím...
Zjevení 2:8...dám jíst ze stromu života v Božím ráji." "Andělu církve ve Smyrně napiš: Toto praví Ten první i poslední,...
Zjevení 2:11...korunu života. Kdo uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu druhá smrt neublíží." "Andělu...
Zjevení 2:12...Kdo vítězí, tomu druhá smrt neublíží." "Andělu církve v Pergamonu napiš: Toto praví Ten, který ostrý...
Zjevení 2:17...mečem svých úst. Kdo uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst skrytou manu a dám mu...
Zjevení 2:18...nezná nikdo než ten, kdo je přijímá." "Andělu církve v Thyatirech napiš: Toto praví Syn Boží, který ...
Zjevení 2:23...ze svých skutků. zahubím její děti, všechny církve poznají, že jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce,...
Zjevení 2:29...jitřní hvězdu. Kdo uši, slyš, co Duch praví církvím." "Andělu církve v Sardách napiš: Toto praví Ten,...
Zjevení 3:1... uši, slyš, co Duch praví církvím." "Andělu církve v Sardách napiš: Toto praví Ten, který sedm duchů...
Zjevení 3:6...jeho anděly. Kdo uši, slyš, co Duch praví církvím." "Andělu církve ve Filadelfii piš: Toto říká ten...
Zjevení 3:7... uši, slyš, co Duch praví církvím." "Andělu církve ve Filadelfii piš: Toto říká ten Svatý a Pravý,...
Zjevení 3:13...své nové jméno. Kdo uši, slyš, co Duch praví církvím." "Andělu církve v Laodikeji napiš: Toto praví Amen...
Zjevení 3:14... uši, slyš, co Duch praví církvím." "Andělu církve v Laodikeji napiš: Toto praví Amen, ten věrný a...
Zjevení 3:22...na jeho trůnu. Kdo uši, slyš, co Duch praví církvím." Potom jsem se podíval, a hle, v nebi se otevřely...
Zjevení 22:16... " Ježíš jsem poslal svého anděla, aby vámcírkvích svědčil o těchto věcech. jsem ten kořen a rod...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |