Byly

Hledám pøesnì 'byly'. Nalezeny 174 verše. Další varianty: tys (28) není (483) jste (874) jsou (1140) jsme (755) jsi (1542) jsem (3484) jsa (1) jest (24) cos (37) být (265) byly (188) byls (1) bylo (610) byli (593) byla (451) byl (1221) budu (310) buďte (69) budou (923) buďme (3) budete (338) budeš (390) budeme (90) bude (1849) buď (131)
Genesis 7:20...všechny vysoké hory pode vším nebem. A když byly hory přikryty, vzedmula se voda ještě o patnáct loktů....
Genesis 10:10...Hospodinem." Hlavními městy v jeho království byly Bábel, Uruk, Akkad a Kalne v zemi Šineár. Z země...
Genesis 41:21...prvních, tučných krav. A ačkoli je sežraly, nebylo to na nich vůbec znát, neboť byly stejně ošklivé jako...
Genesis 48:10...ke mně, jim požehnám." (Izraelovy oči  byly zesláblé stářím, takže sotva viděl.) Josef je k němu...
Exodus 7:21...se všechna nilská voda v krev. Ryby, které byly v Nilu, pomřely a nilská voda páchla tak, že Egypťané...
Exodus 14:22...Izraele prošli skrz moře suchou nohou. Vody jim byly stěnou po pravici i levici! Egypťané je pronásledovali...
Exodus 14:29...však prošli skrz moře suchou nohou a vody jim byly stěnou po pravici i levici. Toho dne Hospodin...
Exodus 32:16...z obou stran, popsané zepředu i zezadu. Ty desky byly Boží dílo a to písmo bylo Boží písmo vyryté na deskách...
Exodus 36:29...stěny Příbytku. Zespodu k sobě přiléhaly a shora byly pevně spojeny jedním prstencem. Tak to udělali s oběma...
Exodus 37:14...ke čtyřem rohům u jeho čtyř nohou. Kruhy byly upevněny těsně pod obrubou jako úchyty pro tyče, aby...
Exodus 37:19...svícnu a tři pruty z druhé. Na jednom prutu byly tři mandlovité pohárky s pupenem a květem, na dalším...
Exodus 37:20...prutech vycházejících ze svícnu. Na dříku pak byly čtyři mandlovité pohárky s pupeny a květy. Pod jedním...
Exodus 38:9...také nádvoří. Na pravé, jižní straně nádvoří byly zástěny ze soukaného kmentu v délce 100 loket. Dvacet...
Exodus 38:10... Dvacet sloupů s dvaceti patkami na této straně bylo z bronzu, sloupové háčky a příčky byly stříbrné....
Exodus 38:11...a příčky byly stříbrné. Rovněž na severní straně byly zástěny v délce 100 loket; jejích dvacet sloupů s...
Exodus 38:12...háčky a příčky byly stříbrné. Na západní straně byly zástěny v délce 50 loket, s deseti sloupy a deseti...
Exodus 38:16...brána nádvoří. Všechny zástěny kolem nádvoří byly ze soukaného kmentu. Patky sloupů byly z bronzu,...
Exodus 38:17...nádvoří byly ze soukaného kmentu. Patky sloupů byly z bronzu, sloupové háčky a příčky byly stříbrné,...
Exodus 38:19...háčky; obložení jejich hlavic i jejich příčky byly stříbrné. Všechny kolíky okolo Příbytku a nádvoří byly...
Exodus 38:20... Všechny kolíky okolo Příbytku a nádvoří byly z bronzu. Toto je soupis Příbytku, totiž Příbytku...
Exodus 38:30...jako dar bylo 70 talentů a 2 400 šekelů. Z něj byly vyrobeny patky ke vchodu do Stanu setkávání, bronzový...
Exodus 39:13...řadě chrysolit, onyx a beryl. V tomto pořadí byly kameny zasazeny do zlatých obrouček. Kamenů bylo...
Leviticus 14:40...po stěnách domu, přikáže, aby napadené kameny byly vyňaty a vyhozeny na nečisté místo venku za městem....
Leviticus 26:46... abych byl jejich Bohem. jsem Hospodin." Toto jsou pravidla, zákony a pokyny, jež Hospodin skrze Mojžíše...
Numeri 3:36...na severní straně Příbytku. Synům Merariho byly do opatrování svěřeny desky Příbytku, jeho svlaky,...
Numeri 4:42...podle Hospodinova rozkazu. Také merarijské rody byly sečteny podle svých rodů a otcovských domů: Ve věku od...
Deuteronomium 10:1...řekl: "Vytesej si dvě kamenné desky, jako byly ty první, a vystup ke mně na horu. Zhotov také...
Jozue 4:10...Truhlu tehdy stáli uprostřed Jordánu, než byly splněny všechny příkazy, které Hospodin udělil pro lid...
Jozue 9:13...se: je vyschlý, se drolí. Tyto měchy na víno byly nové, když jsme je plnili - a podívejte se: ...
Soudců 5:8...povstala. Bůh určil vůdce nové, když v branách byly boje. Najde se ale štít nebo kopí mezi čtyřiceti...
Soudců 5:15...velitelskou hůl. Vůdcové z Isachara při Deboře byli, Isachar držel s Barákem, když poslán byl tehdy do...
Soudců 5:16... V Rubenových rodech byly velké domluvy. Pročpak jsi zůstal mezi ohradami? Abys poslouchal dobytka bučení? V...
Soudců 15:14...Duch Hospodinův. Provazy na jeho pažích najednou byly jako hořící koudel a pouta mu spadla z rukou. Našel...
Soudců 21:16...obce říkali: "Co si počneme s těmi, kdo zbyli? Jak jim opatříme ženy? Benjamínské ženy byly přece...
Růt 1:8...svým matkám. Kéž je k vám Hospodin laskav, jako jste vy byly laskavé k našim mrtvým i ke mně. Kéž vám oběma...
1. Samuel 6:11...truhlu naložili na vůz spolu s mošnou, v níž byly ty zlaté krysy a podobizny nádorů. Krávy zamířily...
1. Samuel 6:15...Truhlu Hospodinovu a s i mošnu, ve které byly ony zlaté předměty, a položili je u toho velikého...
1. Samuel 14:4...chtěl Jonatan proniknout k filištínské hlídcebyly skalní útesy. Jeden se jmenoval Bocec a druhý Sene;...
1. Samuel 21:7...tak mu kněz dal svatý chléb, protože tam jiný nebyl, pouze chleby předložení odebrané z Hospodinovy...
1. Samuel 25:43... David si vzal také Achinoam z Jizreelu a obě byly jeho manželkami. Saul ale svou dceru, Davidovu...
1. Samuel 30:5...hlasitého pláče, neměli sílu plakat dálByly zajaty i obě Davidovy ženy, Achinoam Jizreelská a...
1. Královská 3:17... " a tahle žena bydlíme v jednom domě. A když jsme byly spolu doma, porodila jsem. Tři dny po mně pak...
1. Královská 3:18...jsem. Tři dny po mně pak porodila i onaByly jsme doma jen my dvě, kromě nás tam nebyl nikdo cizí....
1. Královská 6:37...cedrových trámů. Základy Hospodinova chrámu byly položeny čtvrtého roku v měsíci ziv. Jedenáctého roku...
1. Královská 7:5... třikrát nad sebou. Všechny vchody i zárubně byly tvořeny čtverhrannými rámy; i zepředu bylo okno proti...
1. Královská 7:10...po střechu, zvenku po Velké nádvoří. Základy byly z velikých kvádrů ušlechtilého kamene měřících 8 i 10...
1. Královská 7:11...kamene měřících 8 i 10 loktů. Nad nimi byly na míru přitesané kusy ušlechtilého kamene a cedrové...
1. Královská 7:17...byla vysoká 5 loktů. Hlavice na vrchu sloupů byly ozdobeny proplétaným mřížováním a věnci z řetězů. Na...
1. Královská 7:18...mřížování pokrývajícího hlavici na vrchu sloupu byly dvě řady granátových jablek. Totéž udělal i s druhou...
1. Královská 7:20...o rozměru čtyř loktů. Na hlavicích obou sloupů byly nahoře pod vydutím k mřížování připevněny řady...
1. Královská 7:26...na nich tak, že je všechny zezadu přikrývaloBylo na dlaň silné a jeho okraje byly vytvarovány do...
1. Královská 7:29... které spojovaly rámy. Na postranicích mezi rámy byly rytiny lvů, býků a cherubů a na rámech nad lvy a býky...
1. Královská 7:31...na loket vysoké prstencové ústí. Toto ústí bylo kruhové, o průměru jeden a půl lokte. Podobně jako na...
1. Královská 7:37...věnce. Takto vyrobil deset stojanů. Všechny byly stejně odlité, stejných rozměrů a stejného tvaru....
1. Královská 7:45...králi Šalomounovi pro Hospodinův schrámbyly z leštěného bronzu. Král je nechal odlévat na...
1. Královská 8:8... takže svrchu přikrývali Truhlu i její tyče. Ty byly tak dlouhé, že jejich konce bylo vidět ze svatyně před...
2. Královská 4:6... oni podávali džbány a ona nalévala. Když byly džbány plné, řekla synovi: "Podej mi další." "Další...
1. Letopisů 1:51...Me-zahabova. Také Hadad zemřel. Edomské kmeny byly tyto: kmen Timna, kmen Alva, kmen Jetet, kmen...
1. Letopisů 1:54...Teman, kmen Mibcar, kmen Magdiel, kmen Iram. To byly edomské kmeny. Toto jsou synové Izraele: Ruben,...
1. Letopisů 4:32...města do kralování Davidova. Jejich vesnice byly: Etam, Ajin Rimon, Tochen, Ašan, to bylo pět městeček...
1. Letopisů 4:33... to bylo pět městeček a v okolí těchto městeček byly všechny jejich vesnice do Baalaty. To jsou jejich...
1. Letopisů 9:26...připojovali. Čtyřem levitským velitelům stráží byly pro jejich věrnost svěřeny komory a pokladnice Božího...
2. Letopisů 3:15...cheruby. Před chrám postavil dvojici sloupůByly od sebe 35 loktů daleko a navrchu měly hlavice 5 loktů...
2. Letopisů 4:5...na nich tak, že je všechny zezadu přikrývaloBylo na dlaň silné a jeho okraje byly vytvarovány do...
2. Letopisů 4:16...zhotovil králi Šalomounovi pro Hospodinův chrámbyly z leštěného bronzu. Král je nechal odlévat na...
2. Letopisů 5:9... takže svrchu přikrývali Truhlu i její tyče. Ty byly tak dlouhé, že jejich konce čnící od Truhly bylo vidět...
2. Letopisů 9:18...ryzím zlatem. K trůnu vedlo šest stupňů, které byly spolu se zlatou podnoží připojeny k trůnu. Sedadlo...
2. Letopisů 9:21...se služebníky Chíramovými, plující do zámoříByly to nákladní lodě, které připlouvaly jednou za tři roky...
2. Letopisů 31:14... Machata a Benajáše. Dobrovolné dary Bohu byly svěřeny Koremu, synu Jimnovu, strážnému Východní brány...
Ezdráš 8:34... syna Ješuova, a Noadiáše, syna Binuiho. Vše bylo spočítáno, zváženo a všechny váhy byly ihned zapsány....
Nehemiáš 3:38...smazány, neboť brojili proti stavitelům. A tak jsme stavěli hradby. byly z poloviny zaceleny a lid...
Nehemiáš 6:15...další proroky, kteří chtěli zastrašit. Hradby byly dokončeny během dvaapadesáti dnů, pětadvacátého dne...
Nehemiáš 7:1... Tobiáš pak psal dopisy, aby zastrašil. Když byly hradby dostavěny a osadil jsem vrata, byli ustanoveni...
Nehemiáš 11:36...Lodu, Onu a v údolí řemeslníků. K Benjamínovi byly přičleněny také některé levitské oddíly z Judy. Toto...
Ester 2:12...měsíců, předepsaných ženám. Po šest měsíců byly denně ošetřovány myrhovým olejem a dalších šest měsíců...
Job 7:3...touží po stínu, jak nádeník čeká odměnu. I mně byly dány měsíce prázdnoty, přiděleny mi byly noci trápení....
Job 21:15...Proč bychom mu sloužili? K čemu by nám asi byly nějaké modlitby?' (Oni však to své štěstí v moci...
Žalmy 55:22... Jak jemný olej hladily jeho řeči, vskutku však byly dýkami! Své břímě uval na Hospodina, on se o tebe...
Žalmy 105:30...ryby v nich. Jejich země se hemžila žabamibyly i v královských ložnicích! Na jeho rozkaz mouchy...
Žalmy 124:4...spolykali ve svém zuřivém běsnění. Tehdy by nás byly vody odplavily, naše životy proud by pohltil. Tehdy by...
Žalmy 124:5... naše životy proud by pohltil. Tehdy by nás byly pohltily vody v onom vzedmutí. Požehnán buď Hospodin,...
Žalmy 139:16...hlubinách! Můj zárodek tvé oči viděly, všechno jsi zapsal do knihy - dny, jež mi byly určeny, než začal...
Přísloví 5:2...tak, abys prozíravost opatroval, tvé rty aby byly strážci vědění: Rty svůdkyně sice oplývají medem, její...
Přísloví 8:24...než začal svět. Než vznikly propasti, zrodila jsem se, než vodou naplněny byly prameny. Předtím než byly...
Přísloví 8:25...se, než vodou naplněny byly prameny. Předtím než byly hory zapuštěny, dříve než pahorky jsem se zrodila,...
Izaiáš 9:9...své nadutosti se zpupným srdcem říkají: "Cihly byly zbořeny, my však budeme stavět z kamení! Plané...
Izaiáš 23:11...královstvími; přikázal ohledně Fénicie, aby byly zničeny její pevnosti. Řekl: "Nebudeš se radovat,...
Izaiáš 48:7...nové věci, věci tajné, o nichž jsi nevěděl. Teď byly stvořeny, a ne dřív, dodneška jsi o nich neslyšel,...
Izaiáš 51:9...trvá navěky, pro všechny časy je spasení. Probuď se, probuď, paže Hospodinova, obleč se silou svou!...
Izaiáš 53:4...bychom si ho všímali? Bolesti, jež nesl, však byly naše, naše utrpení vzal na sebe! My jsme se ale...
Jeremiáš 13:20...od severu! Kde máte stádo vám svěřené, ovce, jež byly vaší chloubou? Co řekneš, ti určí za vládce ty, jež...
Jeremiáš 24:2...a přivedl je do Babylonu.) V jednom koši byly velmi krásné fíky, jaké uzrávají mezi prvními. V...
Jeremiáš 30:18...příbytky se slituji. Město se vystaví tam, kde byly trosky, a palác bude tam, kde být. Rozezní se odtud...
Jeremiáš 33:4...městě a o judských královských palácích, jež byly na obranu před obléhacími náspy a zbraněmi zbořeny v...
Jeremiáš 51:32...se oznamuje, že město padlo ze všech stranByly obsazeny brody, v močálech hoří rákosí, bojovníci jsou...
Pláč 2:14...tvé vyhnanství. Proroctví, která ti předkládalibyly lži a přeludy! Všichni, kdo půjdou okolo, sprásknou...
Pláč 4:10...poli. Soucitné ruce žen vařily vlastní děti - ty byly jejich pokrmem, když byl rozdrcen můj lid. Hospodin...
Pláč 5:11...hoří jako pec horečkou z hladovění. Sionské ženy byly znásilněny tak jako panny ve městech Judových. Naše...
Ezechiel 8:10...se, jaké strašné ohavnosti tu páchají." Vešel jsem tedy a rozhlédl se: Kolem dokola byly po stěnách...
Ezechiel 10:8...oděného plátnem. Ten ho vzal a odešel. (Cherubům byly pod křídly vidět jakoby lidské ruce.) Podíval jsem se...
Ezechiel 10:20...domu a sláva Boha Izraele byla nad nimiByly to tytéž bytosti, které jsem spatřil pod Bohem Izraele...
Ezechiel 19:12... nápadná výškou a hustou korunou. Zuřivě však byla vyvrácena, k zemi sražena! Východní vítr ji vysušil,...
Ezechiel 20:12...zákony (které kdo plní, díky nim bude žít). Dal jsem jim také své soboty, aby byly znamením mezi mnou a...
Ezechiel 23:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčíbyly jednou dvě sestry, dcery jedné matky. Žily v Egyptě...
Ezechiel 34:12...své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam byly rozptýleny v onen temný a chmurný den. Vyvedu je z...
Ezechiel 36:17...způsoby a skutky ji poskvrnil. Jejich způsoby byly v mých očích nečisté jako ženské krvácení. Vylil jsem...
Ezechiel 37:2...mezi nimi kolem dokola a hle - celá ta pláň jimi byla poseta a byly úplně vyschlé. "Synu člověčí," řekl mi,...
Ezechiel 38:8...tobě, neboť budeš jejich velitel. Po dlouhé době budeš povolán, po mnoha letech přitáhneš do země, která se...
Ezechiel 40:7...schodech a změřil její práh: byl na tyč hlubokýByly v výklenky na tyč široké a na tyč hluboké; výklenky...
Ezechiel 40:10...vnitřní straně brány. Uvnitř této východní brány byly po jedné i druhé straně tři výklenky a ty tři měly...
Ezechiel 40:12...brána byla 13 loktů široká. Před výklenky byla po jedné i druhé straně zídka na loket vysoká....
Ezechiel 40:16... která se směrem dovnitř zužovala; stejně tak to bylo i v síni. Po stranách vedla dovnitř okénka a na...
Ezechiel 40:30...loktů široká. (Síně bran okolo vnitřního nádvoří byly 25 loktů široké a 5 loktů hluboké.) Síň byla obrácená...
Ezechiel 40:42...z druhé strany. Čtyři stoly pro zápalné oběti byly z tesaného kamene; každý byl půldruhého lokte dlouhý,...
Ezechiel 40:43...nástroje k porážení zápalů a obětí. Uvnitř byly kolem dokola připevněny závěsné háky, na dlaň dlouhé....
Ezechiel 40:48...a změřil její pilíře po jedné i druhé straněbyly 5 loktů silné. Brána měla šířku 14 loktů a její...
Ezechiel 41:1...a změřil její pilíře po jedné i druhé straněbyly 6 loktů silné. Vchod měl šířku 10 loktů a jeho zárubně...
Ezechiel 41:3...vnitřní místnosti a změřil pilíře jejího vchodubyly 2 lokty silné. Vchod měl šířku 6 loktů a jeho zárubně...
Ezechiel 41:6...sebou, vždy po třiceti v patře. Na stěně chrámu byly kolem dokola výstupky pro nosníky komor, tak aby...
Ezechiel 41:7...do samotné stěny chrámu. Komory po obvodu chrámu byly v každém dalším patře širší. Přístavba obepínající...
Ezechiel 41:22... Před svatyní stálo cosi jako dřevěný oltářByl 3 lokty vysoký, 2 lokty široký a 2 lokty dlouhý. Jeho...
Ezechiel 41:25...měly po dvou křídlech. Na chrámových dveřích byly rytiny cherubů a palem, takové jako na stěnách. Na...
Ezechiel 41:26...byla dřevěná římsa. Na bočních stěnách předsíně byla zužující se okna s palmami po jedné i druhé straně....
Ezechiel 42:5...chodba se vchody do místností. Horní místnosti byly nejužší, protože ustupovaly ochozu více než spodní a...
Ezechiel 42:6...spodní a prostřední místnosti budovy. Místnosti byly ve třech poschodích a neměly sloupy, jaké stály na...
Ezechiel 46:22... Ohrazené dvorky ve čtyřech rozích nádvoří byly 40 loktů dlouhé a 30 loktů široké. Všechny čtyři měly...
Daniel 7:8... které ji předcházely, a měla deset rohů. Když jsem ty rohy pozoroval, hle, začal mezi nimi růst jiný,...
Daniel 7:9...lidské oči a ústa, jež vedla pyšné řeči. Díval jsem se dál a uviděl toto: Byly rozestaveny trůny a Odvěký...
Daniel 7:10...Proud ohnivé řeky od něj vychází, miliony jsou jeho sloužících a miliardy před ním stojících. Soudní...
Daniel 7:12...šelmy směly ještě určitou dobu zůstat naživubyly však zbaveny své moci. Potom to noční vidění...
Daniel 8:12... Vojsko i každodenní oběť mu při vzpouře byly vydány do rukou. Srazil pravdu na zem a dařilo se mu...
Daniel 10:12...za porozumění a pokořovat se před ním v postubyly tvé prosby vyslyšeny a přicházím s odpovědí na ....
Joel 2:14...pohnut lítostí, a požehnání nám zanechá, aby zas byly moučné oběti a úlitby pro Hospodina, vašeho Boha. ...
Nahum 3:8...Kde bych ti tedy našel nějaké těšitele?" Copak jsi lepší, než byly Théby mezi nilskými rameny, obklopené...
Nahum 3:10...Put i Libye mezi jejich spojenci. I Thébané však byli vyhnáni, museli jít do zajetí. Jejich děti byly...
Zachariáš 6:1...hotov, položí ho v něm na podstavec." Znovu jsem zvedl oči a hle - mezi dvěma horami se objevily čtyři...
Zachariáš 8:9...tato slova z úst proroků, a to ode dne, kdy byly položeny základy domu Hospodina zástupů. Ano, lidé i...
Matouš 3:4...srsti, kolem boků měl kožený pás a jeho pokrmem byly kobylky a lesní med. Jeruzalém, celé Judsko i celý...
Matouš 25:10...odešly kupovat olej, přišel ženich a ty, které byly připravené, s ním šly na svatbu. A dveře se zavřely....
Marek 4:36...stranu." Opustili tedy zástup a vzali ho, jak byl, na loďku. Byly s ním i jiné loďky. Tehdy se strhla...
Marek 15:40... řekl: "Ten člověk byl opravdu Boží Syn!" Byly tam také ženy, které přihlížely zpovzdálí; mezi nimi i...
Lukáš 4:20...ji sluhovi a posadil se. Oči všech v synagoze byly upřeny na něj. Začal jim vysvětlovat: "Dnes se toto...
Lukáš 8:2...s ním jeho Dvanáct a také některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie zvaná...
Lukáš 24:10...to všechno jedenácti učedníkům i všem ostatnímByly to Marie Magdaléna, Johana, Marie Jakubova a ostatní,...
Lukáš 24:22... Také nás překvapily některé z našich žen. Ráno byly u hrobu a nenašly jeho tělo. Pak přišly a říkaly, že...
Jan 3:19...než světlo oblíbili tmu, protože jejich skutky byly zlé. Každý, kdo koná zlo, nenávidí světlo a nepřichází...
Jan 3:21...ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky byly vykonány v Bohu. Potom Ježíš přišel se svými učedníky...
Jan 9:3...zda zhřešil on, nebo jeho rodiče, ale aby na něm byly zjeveny Boží skutky. musím dělat skutky Toho, který...
Jan 20:25... tam nebyl. Ostatní učedníci mu říkali: "Viděli jsme Pána!" "Dokud neuvidím stopu hřebů v jeho rukou,"...
Jan 20:26...do jeho boku, nikdy neuvěřím." O týden později byli jeho učedníci znovu uvnitř a Tomáš s nimi. Dveře byly...
Skutky 2:38...nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého,...
Skutky 3:19...Proto čiňte pokání a obraťte se, aby vaše hříchy byly smazány a od Hospodina přišel čas odpočinutí, k vám...
Skutky 9:24... Saul se ale o jejich úkladech dozvěděl. Brány byly hlídány dnem i nocí, protože ho chtěli zabít, a tak ho...
Římanům 4:7...spravedlnost bez skutků: "Blaze těm, jimž byly odpuštěny viny a jejichž hříchy byly přikryty. Blaze...
Římanům 4:17... Ten je otcem nás všech (jak je psáno: "Učinil jsem otcem mnohých národů") před Bohem, kterému uvěřil,...
Římanům 11:17...kořen, jsou svaté i větve. Ano, některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován mezi ...
Římanům 11:19...kořen, ale kořen tebe. Možná řekneš: "Ty větve byly vylomeny, abych byl naroubován." Dobře. Byly...
Římanům 11:20...byly vylomeny, abych byl naroubován." DobřeByly vylomeny kvůli nevěře, ty však stojíš díky víře. Nebuď...
1. Korintským 7:14...svým věřícím manželem. Jinak by totiž vaše děti byly nečisté, jsou ale přece svaté. Pokud však nevěřící...
Koloským 2:14...ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž!...
1. Jan 3:12...bratra. A proč ho zavraždil? Protože jeho skutky byly zlé, ale skutky jeho bratra spravedlivé. Nedivte se,...
Zjevení 4:11...a hází své koruny před trůn se slovy: "Hoden jsi, Pane a Bože náš, přijmout slávu a čest i moc, neboť...
Zjevení 5:11...nad zemí." Okolo trůnu, těch bytostí a starců jsem viděl a slyšel hlas mnoha andělů. Byly jich miliony a...
Zjevení 9:7...toužit zemřít, ale smrt od nich uteče.) Vzhledem byly ty kobylky podobné koním připraveným k boji. Na jejich...
Zjevení 9:8...lidí. Měly vlasy jako vlasy žen a jejich zuby byly jako lví. Také měly pancíře jako pancíře ze železa a...
Zjevení 9:17...- zaslechl jsem totiž jejich počet. Ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce s pancíři v barvě ohně,...
Zjevení 13:2...korun a na hlavách rouhavé jméno. Šelma, kterou jsem spatřil, byla podobná pardálu, ale její nohy byly jako...
Zjevení 15:4... kdo by tvé jméno nechválil? Vždyť ty jediný jsi svatý! Všechny národy přijdou a před tebou se skloní,...
Zjevení 19:12...Pravý, jenž spravedlivě soudí i bojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně, na hlavě měl množství korun a měl...
Zjevení 20:12...i nebe a nebylo pro nalezeno místo. Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před trůnem, a...
Zjevení 20:14...byl souzen podle svých skutků. Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera - to je ta druhá smrt....
Zjevení 21:13...jména dvanácti pokolení synů Izraele. Tři brány byly z východu, tři brány ze severu, tři brány z jihu a tři...
Zjevení 21:16...tedy město tou tyčí a jeho délka, šířka i výška byly stejné - 12 000 honů. Potom změřil jeho hradbu: 144...
Zjevení 21:19...podobné čistému sklu. Základy městské hradby byly ozdobeny všemi drahokamy: první základ byl jaspis,...

Slova obsahující byly: byly (188) nebyly (23) zbyly (13)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |