Bylo

Hledám pøesnì 'bylo'. Nalezeno 586 veršù. Další varianty: tys (28) není (483) jste (874) jsou (1140) jsme (755) jsi (1542) jsem (3484) jsa (1) jest (24) cos (37) být (265) byly (188) byls (1) bylo (610) byli (593) byla (451) byl (1221) budu (310) buďte (69) budou (923) buďme (3) budete (338) budeš (390) budeme (90) bude (1849) buď (131)
Genesis 1:3...vznášel Boží Duch. Bůh řekl: " je světlo!" - a bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil...
Genesis 1:5...tmy. Bůh nazval světlo "den" a tmu nazval "noc". Byl večer a bylo ráno, den první. Bůh řekl: " je...
Genesis 1:8...oblohou - a stalo se. Bůh nazval oblohu "nebe" a byl večer a bylo ráno, den druhý. Bůh řekl: " se vody pod...
Genesis 1:13...je jejich semeno. A Bůh viděl, že je to dobréByl večer a bylo ráno, den třetí. Bůh řekl: " jsou na...
Genesis 1:19...světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to dobréByl večer a bylo ráno, den čtvrtý. Bůh řekl: " se vody...
Genesis 1:23...v mořích; také ptáci se rozmnožují na zemi." Byl večer a bylo ráno, den pátý. Bůh řekl: " země vydá...
Genesis 1:31...a stalo se. Bůh viděl všechno, co učinil, a hlebylo to velmi dobré! Byl večer a bylo ráno, den šestý. Tak...
Genesis 2:1...dobré! Byl večer a bylo ráno, den šestý. Tak bylo dokončeno nebe a země s veškerou jejich rozmanitostí....
Genesis 5:3...byli stvořeni, jim dal jméno Adam, Člověk. Když bylo Adamovi 130 let, zplodil syna podle své podoby, ke...
Genesis 5:6...žil celkem 930 let a potom zemřel. Když bylo Setovi 105 let, zplodil Enoše. Po zplození Enoše žil...
Genesis 5:9...žil celkem 912 let a potom zemřel. Když bylo Enošovi 90 let, zplodil Kénana. Po zplození Kénana žil...
Genesis 5:12...žil celkem 905 let a potom zemřel. Když bylo Kénanovi 70 let, zplodil Mahalalela. Po zplození...
Genesis 5:15...žil celkem 910 let a potom zemřel. Když bylo Mahalalelovi 65 let, zplodil Járeda. Po zplození...
Genesis 5:18...žil celkem 895 let a potom zemřel. Když bylo Járedovi 162 let, zplodil Enocha. Po zplození Enocha...
Genesis 5:21...žil celkem 962 let a potom zemřel. Když bylo Enochovi 65 let, zplodil Metuzaléma. Po zplození...
Genesis 5:25...Bohem, jednou zmizel, neboť ho Bůh vzal. Když bylo Metuzalémovi 187 let, zplodil Lámecha. Po zplození...
Genesis 5:28...žil celkem 969 let a potom zemřel. Když bylo Lámechovi 182 let, zplodil syna a dal mu jméno Noe,...
Genesis 5:32...žil celkem 777 let a potom zemřel. A když bylo Noemovi 500 let, zplodil Sema, Chama a Jáfeta. Když...
Genesis 7:6...všechno tak, jak mu Hospodin přikázal. Země byla zaplavena vodou, když bylo Noemovi šest set let. Kvůli...
Genesis 7:23... po dobytek, drobnou havěť i nebeské ptactvo bylo smeteno ze země. Zůstal jen Noe a ti, kdo s ním byli v...
Genesis 12:4... a šel s ním i Lot. Když odešel z Cháranubylo Abramovi sedmdesát pět let. Abram s sebou vzal svou...
Genesis 13:6...nemohla stačit, aby bydleli spolu. Jejich jmění bylo totiž tak rozsáhlé, že nemohli bydlet pohromadě. Proto...
Genesis 13:10...jako Hospodinova zahrada, jako egyptská země (- bylo to předtím, než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru). Lot...
Genesis 16:16... Bůh slyší. Když mu Hagar porodila Izmaelebylo Abramovi osmdesát šest let. Když bylo Abramovi...
Genesis 17:1...Izmaele, bylo Abramovi osmdesát šest let. Když bylo Abramovi devadesát devět let, ukázal se mu Hospodin a...
Genesis 17:24... jak mu to řekl Bůh. Abrahamovo neobřezané tělo bylo obřezáno, když mu bylo devadesát devět let. Neobřezané...
Genesis 17:25...devět let. Neobřezané tělo jeho syna Izmaele bylo obřezáno, když mu bylo třináct let. Abraham a jeho syn...
Genesis 19:24...A Hospodin dštil na Sodomu a Gomoru síru a oheňbylo to od Hospodina z nebe. Ona města s celou okolní...
Genesis 21:4...narozenému ze Sáry jméno Izák, Smíšek. Když bylo Izákovi osm dní, Abraham svého syna obřezal, jak mu...
Genesis 21:5...mu Bůh přikázal. Když se mu narodil syn Izákbylo Abrahamovi sto let. Sára řekla: "Bůh mi daroval smích!...
Genesis 22:20...Abraham potom bydlel v Beer-šebě. Po nějaké době bylo Abrahamovi oznámeno: "Hle, také Milka porodila syny...
Genesis 24:11...Před městem zastavil velbloudy u studny s vodou (bylo to navečer, v době, kdy ženy chodívají pro vodu) a...
Genesis 24:23...váze deseti šekelů, a řekl: "Pověz mi prosím, čí jsi dcera. Bylo by pro nás v domě tvého otce místo k...
Genesis 25:20...syna Izáka. Abraham zplodil Izáka. Když bylo Izákovi čtyřicet let, oženil se s Rebekou, dcerou...
Genesis 25:26...držel Ezaua za patu. Dostal tedy jméno Jákob, to jest Bude v patách. Když je Rebeka porodila, bylo Izákovi...
Genesis 26:34...dodnes jmenuje Beer-šeba, Studna přísahy. Když bylo Ezauovi čtyřicet let, vzal si za ženu Juditu, dceru...
Genesis 31:39...z tvého stáda jsem nejedl. Co roztrhaly šelmyjsem ti nepřinášel, ale sám jsem nahrazoval škodu. Vymáhal...
Genesis 31:41...v noci mráz, mi i spánek zmizel z očí. Tak mi bylo ve tvém domě oněch dvacet let. Čtrnáct let jsem ti...
Genesis 34:28...sestra. Vzali jejich brav, skot i osly, cokoli bylo ve městě i na poli - všechno jejich bohatství. Všechny...
Genesis 34:29... Všechny jejich děti a ženy zajali a vše, co bylo v domech, vyplenili. Jákob pak Šimeonovi a Levimu...
Genesis 36:43... kmen Mibcar, kmen Magdiel a kmen Iram. To jsou edomské kmeny podle svých sídlišť v jejich vlastní...
Genesis 38:10...svému bratrovi nedal potomka. To, co dělal, však bylo Hospodinu odporné, a tak nechal zemřít i jeho. Tehdy...
Genesis 38:13...na slavnost stříhání svých ovcí do Timny. Támar bylo oznámeno: "Hle, tvůj tchán jde vzhůru do Timny stříhat...
Genesis 38:24... ale tys ji nemohl najít." Asi za tři měsíce bylo Judovi oznámeno: "Tvoje snacha Támar se zachovala jako...
Genesis 39:5...domu toho Egypťana požehnal. Díky Josefovi bylo Hospodinovo požehnání na všem, co měl v domě i na poli...
Genesis 40:17...jsem na hlavě tři proutěné košíky. V tom, který byl navrchu, bylo nejrůznější pečivo připravené pro faraona...
Genesis 41:46...země. Když stanul před faraonem, králem Egyptabylo Josefovi třicet let. Josef pak vyšel od faraona a...
Genesis 41:49...písku. Nakonec ho přestal i počítat, neboť ho bylo bezpočtu. Ještě než přišla léta hladu, se Josefovi...
Genesis 48:1...lůžka poklonil Bohu. Po nějaké době Josefovi bylo řečeno: "Hle, tvůj otec je nemocný!" Vzal tedy s sebou...
Genesis 48:2...s sebou své dva syny, Manasese a Efraima. A když bylo Jákobovi řečeno: "Hle, přichází k tobě tvůj syn...
Exodus 2:6...děvečku, ji vytáhne. Otevřela ji a hlebylo tam děťátko - plačící chlapec! Pohnuta soucitem řekla:...
Exodus 7:7...jim Hospodin přikázal. Když mluvili k faraonovibylo Mojžíšovi osmdesát let a Áronovi osmdesát tři....
Exodus 9:16...i tvůj lid tak, že bys zmizel ze země. Přesto jsem však zachoval, a to z jediného důvodu - abych ti...
Exodus 9:25...egyptské zemi potlouklo to krupobití vše, co bylo na poli - jak lidi, tak dobytek. Také všechny polní...
Exodus 9:28...se k Hospodinu. Božích hromů a krupobití  bylo dost! Propustím vás, se tu nemusíte zdržovat."...
Exodus 11:6...hrozný nářek, nesrovnatelný s ničím, co kdy bylo nebo bude. Na žádného z Izraelitů - na člověka ani na...
Exodus 12:37...vytáhli z Ramesesu do Sukotu - jen pěších mužů bylo asi 600 000, kromě žen a dětí. Vyšlo s nimi také...
Exodus 14:5... že jsem Hospodin." A tak se stalo. Když bylo egyptskému králi oznámeno, že lid uprchl, srdce...
Exodus 14:12...udělal? Proč jsi nás vyváděl z Egypta? Neříkali jsme ti to v Egyptě? Říkali jsme: Nech nás být, ...
Exodus 15:27... tvůj lékař." A tak přišli do Elimu, kde bylo dvanáct vodních pramenů a sedmdesát palem; tam se...
Exodus 16:34...jej Áron postavil před Truhlou svědectví, aby to bylo uchováno, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Synové...
Exodus 22:11... Majitel přísahu přijme a k náhradě nedojdeJestliže to však bylo ukradeno, majitel dostane náhradu....
Exodus 22:12...to však bylo ukradeno, majitel dostane náhraduJestliže bylo rozsápáno, přinesou důkaz; rozsápané se...
Exodus 22:14...u toho nebude jeho majitel, musí je nahraditJestliže u toho majitel bude, k náhradě nedojde. Jestliže...
Exodus 24:10...na horu a spatřili Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo něco jako safírové dláždění, jasné jako samo nebe....
Exodus 27:8...dutý, z desek. udělají vše podle toho, jak ti bylo ukázáno na hoře." "Pro Příbytek postavíš nádvoří. Na...
Exodus 29:25...dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí, aby to bylo příjemnou vůní před Hospodinem. Je to ohnivá oběť...
Exodus 32:16...z obou stran, popsané zepředu i zezadu. Ty desky byly Boží dílo a to písmo bylo Boží písmo vyryté na deskách...
Exodus 34:34... Pak vycházel a říkal synům Izraele, co mu bylo přikázáno. Tehdy synové Izraele vídali Mojžíšovu...
Exodus 36:6... přestaňte přispívat na stavbu svatyně!" Tak bylo lidu zabráněno přinášet více. Materiálu na veškeré...
Exodus 36:7...více. Materiálu na veškeré potřebné dílo již bylo dost - dokonce víc než dost! Nejnadanější z řemeslníků...
Exodus 36:30... Tak to udělali s oběma rámy v obou rozíchBylo tam tedy osm rámů a jejich šestnáct stříbrných patek;...
Exodus 36:38...a příčky obložili zlatem, jejich pět patek však bylo z bronzu. Potom Becaleel vyrobil truhlu z akáciového...
Exodus 37:19...svícnu a tři pruty z druhé. Na jednom prutu byly tři mandlovité pohárky s pupenem a květem, na dalším...
Exodus 37:22...i pruty vystupovaly ze svícnu a všechno to bylo vytepáno z jednoho kusu čistého zlata. Ke svícnu...
Exodus 38:10... Dvacet sloupů s dvaceti patkami na této straně bylo z bronzu, sloupové háčky a příčky byly stříbrné....
Exodus 38:11...a příčky byly stříbrné. Rovněž na severní straně byly zástěny v délce 100 loket; jejích dvacet sloupů s...
Exodus 38:17...nádvoří byly ze soukaného kmentu. Patky sloupů byly z bronzu, sloupové háčky a příčky byly stříbrné,...
Exodus 38:24...dílo svatyně (šlo o zlato poskytnuté jako darbylo celkem 29 talentů a 730 šekelů, měřeno šekelem svatyně...
Exodus 38:25... Stříbra od členů obce zahrnutých do sčítání bylo 100 talentů a 1 775 šekelů, podle šekelu svatyně....
Exodus 38:26... podle šekelu svatyně. Jeden beka z hlavy (to jest půl šekelu svatyně) - tolik bylo vybráno od každého,...
Exodus 38:29...spojovací příčky. Bronzu poskytnutého jako dar bylo 70 talentů a 2 400 šekelů. Z něj byly vyrobeny patky...
Exodus 39:14...byly kameny zasazeny do zlatých obrouček. Kamenů bylo dvanáct, tak jako jmen Izraelových synů. Každý měl na...
Exodus 39:32...turbanu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Tak bylo dokončeno veškeré dílo Příbytku, totiž Stanu setkávání...
Leviticus 5:23...ukradl nebo si to vynutil vydíráním nebo mu to bylo svěřeno do úschovy nebo to byla ztracená věc, kterou...
Leviticus 8:10...olej pomazání a pomazal Příbytek i všechno, co bylo v něm, aby to posvětil. Sedmkrát jím stříkl na oltář a...
Leviticus 8:35...do Stanu setkávání dnem i nocí po sedm dníbudete držet Hospodinovu stráž, abyste nezemřeli, neboť tak...
Leviticus 10:13...obětí pro tebe i pro tvé syny. Tak mi to bylo přikázáno. Také hrudí pozvedání i kýtu odevzdání...
Leviticus 11:38...upadne na jakékoli osivo, zůstane osivo čistéBylo-li však předtím, než na něj taková zdechlina upadla,...
Leviticus 15:23... do večera. Rovněž dotkne-li se něčeho, co bylo na lůžku nebo na tom, na čem seděla, bude nečistý ...
Leviticus 16:12... Nabere plnou kadidelnici žhavého uhlí, jež bylo na oltáři před Hospodinem, do obou hrstí nabere jemně...
Leviticus 24:7... Na každý sloupec polož čisté kadidlo, aby bylo na chlebu jako památeční díl, jako ohnivá oběť...
Leviticus 27:9...o dobytek, z něhož se přináší dar Hospodinubude vše, co bylo odevzdáno Hospodinu, svaté. Nelze je...
Leviticus 27:24...cenu jako svatou Hospodinu. V létě milosti bude pole vráceno tomu, od koho bylo koupeno, jemuž náleží...
Numeri 1:20... Takto je na Sinajské poušti sečetl a tolik jich bylo: Synové Rubena, Izraelova prvorozeného, podle jejich...
Numeri 1:46...započtených podle jejich otcovských domů: Úhrnem bylo sečteno 603 550 mužů. Mezi však nebyli podle svých...
Numeri 2:32...domů. Celkem jich v oddílech všech uskupení bylo 603 550 mužů. Podle Hospodinova příkazu Mojžíšovi však...
Numeri 3:16...je tedy podle Hospodinova rozkazu sečetl, jak mu bylo přikázáno. Toto jsou Leviho synové, jmenovitě: Geršon,...
Numeri 3:43... Všech prvorozených starších jednoho měsíce bylo na jmenném seznamu 22 273. Hospodin promluvil k...
Numeri 4:26...lana a veškeré příslušenství k jejich službě. A budou konat službu ve všem, co jim bylo uloženo. Veškerá...
Numeri 4:36... kdo byl schopen služby při Stanu setkávání, a bylo jich po jejich rodech započteno 2 750. Toto je součet...
Numeri 9:16...spočíval nad Příbytkem v podobě ohně. Tak tomu bylo stále: Příbytek přikrýval oblak a v noci měl podobu...
Numeri 15:25...za celou izraelskou obec vykoná obřad smíření, a bude jim odpuštěno. Bylo to nedopatření a oni za své...
Numeri 17:14...se zastavila. Těch, kteří tou ranou zemřelibylo 14 700 (kromě těch, kdo zemřeli kvůli Korachovi). A...
Numeri 22:15...jít." Balák potom vyslal další hodnostářebylo jich ještě více a ještě váženějších. Když přišli k...
Numeri 25:9...Izraele zastavila. Těch, kdo tou ranou zemřelibylo 24 000. Hospodin promluvil k...
Numeri 26:62...Hospodinem obětovali nepatřičný oheň. Z levitů bylo započteno celkem 23 000 mužů starších jednoho měsíce....
Numeri 31:5...pokolení vyšlete k boji po tisíci mužů." A tak bylo z izraelských tisíců povoláno po tisíci z každého...
Numeri 31:37...do boje, činila: 337 500 kusů bravu; z nich bylo Hospodinu odvedeno 675. 36 000 kusů skotu; z nich...
Numeri 31:38...odvedeno 675. 36 000 kusů skotu; z nich bylo Hospodinu odvedeno 72. 30 500 oslů; z nich bylo...
Numeri 31:39...bylo Hospodinu odvedeno 72. 30 500 oslů; z nich bylo Hospodinu odvedeno 61. 16 000 osob; z nich bylo...
Numeri 31:40...bylo Hospodinu odvedeno 61. 16 000 osob; z nich bylo Hospodinu odvedeno 32. Tento příspěvek Hospodinu...
Numeri 32:1... Uviděli jaezerskou a gileádskou zem a hlebylo to místo vhodné pro dobytek. Rubenovi a Gádovi synové...
Numeri 33:9...v Maře. Vyšli z Mary a přišli do Elimu. V Elimu bylo dvanáct vodních pramenů a sedmdesát palem; tam se...
Numeri 33:39...Hór a tam zemřel. Když Áron zemřel na hoře Hórbylo mu 123 let. Tenkrát se aradský král, Kanaánec sídlící...
Numeri 35:5... západní a severní straně města, tak aby město bylo uprostřed. Toto budou jejich předměstské pastviny." "Z...
Numeri 36:2...zemi losem na dědičné podíly. Našemu pánu bylo rovněž od Hospodina přikázáno, aby dědictví našeho...
Deuteronomium 4:32...přísahou. Vyptávej se na staré časy. Ptej se, co bylo před tebou ode dne, kdy Bůh na zemi stvořil člověka....
Deuteronomium 4:35...udělal Hospodin, váš Bůh, pro vás? Tobě to však bylo ukázáno, abys poznal, že Hospodin je Bůh; kromě něj...
Deuteronomium 7:7...jako žádný jiný lid na zemi. Ne proto, že by vás bylo více než jiných národů, k vám Hospodin přilnul a...
Deuteronomium 19:6...z těchto měst a zachránit si život. Kdyby to bylo příliš daleko, mohl by vraha dostihnout krevní mstitel...
Deuteronomium 22:20...život nesmí propustit. Kdyby však to obvinění bylo pravdivé, kdyby se u dívky nenašel důkaz panenství,...
Deuteronomium 26:13...před Hospodinem, svým Bohem, prohlásíš: "Vynesl jsem z domu, co bylo svaté, a dal jsem to levitovi,...
Deuteronomium 28:62...tohoto Zákona, dokud nebudeš vyhlazen. Protože jsi neposlouchal Hospodina, svého Boha, zůstane vás jen...
Deuteronomium 28:67...se bojíš, a kvůli podívané, kterou uvidíšbudeš ráno vzdychat: "Kéž by byl večer!" a večer zas: "Kéž...
Deuteronomium 34:7...hrob dodnes nikdo nezná. Když Mojžíš zemřelbylo mu sto dvacet let. Jeho oči nezeslábly a jeho svěžest...
Jozue 6:1...stojíš, je svaté." A Jozue to udělal. Jericho bylo kvůli synům Izraele úplně uzavřeno. Nikdo nevycházel...
Jozue 6:21... každý tam, kde byl. Tak město dobyli. Vše, co bylo ve městě, pak vyhladili jako proklaté: muže i ženy,...
Jozue 6:24...táborem. To město pak vypálili i se vším, co bylo v něm. Pouze stříbro, zlato a bronzové i železné...
Jozue 7:22...vyslal posly, ti se rozeběhli ke stanu a hlebylo to ukryto u něj ve stanu a stříbro pod tím. Vzali to...
Jozue 8:25...je pobili ostřím meče. Všech padlých toho dne bylo dvanáct tisíc mužů i žen - všichni obyvatelé Aje....
Jozue 9:24..." Na to Jozuovi odpověděli: "Tvým služebníkům bylo spolehlivě oznámeno, co Hospodin, tvůj Bůh, přikázal...
Jozue 10:2... Tehdy dostali hrozný strach, protože Gibeon bylo veliké město, jako bývají královská sídla, a protože...
Jozue 10:30... Ten ji vyhubil ostřím meče se vším živým, co bylo ve městě. Nikoho tam nenechal naživu; s jejím králem...
Jozue 10:37...táhl od Eglonu k Hebronu a zaútočili na něj. Dobyli ho a ostřím meče vyhubili i s jeho králem, se všemi...
Jozue 14:7...pověděl Božímu muži Mojžíšovi o mně a o toběBylo mi čtyřicet let, když Hospodinův služebník Mojžíš...
Jozue 19:9...podílu, protože území Judových synů pro  bylo příliš velké. Synové Šimeonovi proto obdrželi dědictví...
Jozue 21:41... tedy losem připadlo celkem dvanáct měst. Tak bylo na izraelském území celkem čtyřicet osm levitských...
Jozue 21:42...z těch měst patřily přilehlé pastviny. Tak tomu bylo se všemi těmi městy. Hospodin dal Izraeli celou tu zem...
Jozue 22:10...kmene Manasesova u jordánského Gelilotu oltářbyl tak veliký, že ho bylo vidět zdaleka. K Izraelcům se...
Jozue 24:29...Jozue, syn Nunův, služebník Hospodinův, zemřelBylo mu sto deset let. Pohřbili ho na jeho dědičném území v...
Soudců 6:5...se svými stády a stany, přicházelo jich jako kobylek, jich a jejich velbloudů bylo bezpočtu. Přicházeli,...
Soudců 6:40...rosa." A Bůh to noci udělal. Jedině na rounu bylo sucho, ale na zemi všude kolem rosa. Ráno se pak...
Soudců 7:12...a všech východních národů leželo v údolí jako kobylek! I jejich velbloudů bylo bezpočtu, jako je písku na...
Soudců 8:18...Potom se obrátil k Zebachovi a Calmunovi: "Co to bylo za muže, které jste pobili na hoře Tábor?" "Byli ti...
Soudců 14:4...líbí!" (Jeho otec a matka ovšem nevěděli, že to bylo od Hospodina - že hledá proti Filištínům záminku....
Soudců 16:27...drží tenhle chrám. Chci se o opřít." Chrám byl plný mužů i žen. Byli tam i všichni filištínští vládci....
Soudců 18:28...a město vypálili. Nikdo je nezachránil; město bylo od Sidonu daleko a s nikým neměli dohodu. Leželo v...
Soudců 19:11...k Jebusu (což je Jeruzalém). Když míjeli Jebusbylo dost pozdě. Mládenec proto svému pánu řekl: "Pojď,...
Soudců 20:16... kteří se nahlásili z Gibeje. V celém tom vojsku bylo sedm set znamenitých mužů, leváků, z nichž každý...
Soudců 21:15...Jábeš-gileádu naživu. Nebylo jich ale dost. Lidu bylo Benjamína líto, protože Hospodin dopustil v...
1. Samuel 1:24...a odvedla chlapce do Hospodinovy svatyně v ŠíluBylo to ještě malé dítě. Býčka porazili a chlapce přivedli...
1. Samuel 4:15...Onen muž přispěchal, aby mu to oznámil. (Elímu bylo devadesát osm let a oči mu nesloužily, takže...
1. Samuel 6:18... jeden za Gat a jeden za Ekron. I zlatých krys bylo do počtu podle všech filištínských měst náležejících...
1. Samuel 9:22...a dal jim čelní místo mezi pozvanými, kterých bylo asi třicet. Samuel řekl kuchaři: "Přines tu porci,...
1. Samuel 9:24...stranou." Kuchař tedy vytáhl kýtu i s tím, co bylo na , a položil ji před Saula. "To bylo připraveno...
1. Samuel 11:8...muž. Nechal je nastoupit v Bezeku: Izraelců bylo 300 000 a judských mužů 30 000. Poslům, kteří za nimi...
1. Samuel 13:2...si z Izraele tři tisíce mužů. Dva tisíce jich bylo se Saulem v Michmasu a v betelských horách a tisíc s...
1. Samuel 14:33... na místě je poráželi a jedli i s krví. Saulovi bylo oznámeno: "Hle, vojsko hřeší proti Hospodinu. maso...
1. Samuel 14:35...ho tam. Saul tenkrát postavil oltář Hospodinubylo to poprvé, co Hospodinu postavil oltář. Potom Saul...
1. Samuel 15:9...skot. Chovné ani mladé kusy a vůbec všechno, co bylo dobré, nechtěli vyhladit, ale všechno podřadné a slabé...
1. Samuel 17:3...jednom kopci, Izraelci na protějším a mezi nimi bylo údolí. Z filištínského tábora vystoupil jejich...
1. Samuel 19:19...se Samuelem pryč a bydleli v chýších. Saulovi bylo oznámeno: "David je v chýších v Rámě." Vyslal tedy...
1. Samuel 20:24...úmluvy navěky." David se tedy ukryl venkuBylo novoluní a král zasedl k hostině. Král zaujal své...
1. Samuel 20:27...je nečistý. Nazítří, druhého dne po novoluníbylo Davidovo místo stále prázdné. Saul se tedy zeptal...
1. Samuel 22:2...za ním. Shromáždili se k němu také všichni, kdo byli v nesnázích a kdo byli zadlužení a zatrpklí. Bylo s...
1. Samuel 23:1...i o tvůj, u jsi ale v bezpečí." Tehdy bylo Davidovi oznámeno: "Filištíni oblehli Keilu. plení...
1. Samuel 23:7...za Davidem do Keily a vzal s sebou efod. Když bylo Saulovi oznámeno, že David vstoupil do Keily, řekl si:...
1. Samuel 23:13...a přesunovali se z místa na místo. Když Saulovi bylo oznámeno, že David unikl z Keily, ukončil tažení....
1. Samuel 23:22...místo, kde se zdržuje. Kdo ho tam vidělBylo mi řečeno, že se chová velmi vychytrale. A tak si...
1. Samuel 23:25...jeho muži se pustili do hledání, ale Davidovi to bylo oznámeno, a tak se přesunul do skal na poušti Maon,...
1. Samuel 24:2... Když se Saul vrátil z tažení proti Filištínůmbylo mu oznámeno: "David je právě v poušti En-gedi." Saul...
1. Samuel 24:11...do rukou. Říkali mi, zabiju, ale mně  bylo líto. Řekl jsem si, že na svého pána nevztáhnu ruku -...
1. Samuel 27:4...a Abigail, vdovu po Nábalovi Karmelském. Když bylo Saulovi oznámeno, že David utekl do Gatu, přestal ho...
1. Samuel 30:3...Když David se svými muži dorazil do města, hlebylo vypálené a jejich ženy, synové i dcery odvlečeni do...
2. Samuel 1:10...ve spárech, ale život ještě neopouští.' A tak jsem šel k němu a zabil ho. Bylo mi jasné, že své zranění...
2. Samuel 2:4...pomazali za krále nad domem judským.Když pak bylo Davidovi oznámeno: "Obyvatelé Jábeš-gileádu pohřbili...
2. Samuel 3:23... Jakmile Joáb se vším svým vojskem dorazilbylo mu oznámeno: "Za králem přišel Abner, syn Nerův, ale...
2. Samuel 4:4...dorazila zpráva o Saulovi a Jonatanovi, mu bylo pět let. Jeho chůva ho vzala do náruče a dala se na...
2. Samuel 5:4...Davida pomazali za krále nad Izraelem. Davidovi bylo třicet let, když se stal králem, a kraloval čtyřicet...
2. Samuel 6:12...Obed-edoma i celý jeho dům. Králi Davidovi pak bylo oznámeno: "Hospodin kvůli Boží truhle požehnal dům...
2. Samuel 6:21...poddaných, jako se předvádí nějaký ubožák!" "Bylo to před Hospodinem!" odpověděl David. "Před...
2. Samuel 11:10...pána u vchodu do královského paláce. Davidovi bylo oznámeno, že Uriáš nešel domů. Proto s Uriášem znovu...
2. Samuel 11:27...a porodila mu syna. To, co David provedl, ale bylo v Hospodinových očích zlé. Hospodin za Davidem poslal...
2. Samuel 12:4... Jednou k onomu boháči přišel pocestný. Jemu ale bylo líto vzít a připravit pro hosta jednu ze svých ovcí...
2. Samuel 12:8...a jsem vysvobodil ze Saulových rukou. Dal jsem ti dům tvého pána. I ženy svého pána jsi dostal do...
2. Samuel 14:26...za rok, protože ho tížily), potom je zvážilbylo to 200 šekelů podle královské váhy! Abšalomovi se...
2. Samuel 14:32...služebníci vypálili pole?" ptal se ho. "Víš, že jsem ti vzkazoval, že máš za mnou přijít," odpověděl mu...
2. Samuel 15:12...města Gilo. Spiknutí narůstalo a s Abšalomem bylo stále více lidu. K Davidovi pak dorazil posel se...
2. Samuel 15:32...vniveč!" Když David dorazil na vrchol hory, kde bylo zvykem klanět se Bohu, hle - naproti mu jde Chušaj...
2. Samuel 16:23...svého otce. Radit se s Achitofelem, který byl tenkrát rádcem, bylo jako doptávat se na Boží slovo....
2. Samuel 18:29..., králi, tvůj služebník Joáb posílal, viděl jsem velký rozruch, ale nevím, co to bylo." "Postav se...
2. Samuel 19:2..., Abšalome? Synáčku můj, synáčku můj!" Joábovi bylo oznámeno, jak král pláče a naříká pro Abšaloma. Když...
2. Samuel 19:33...k Jordánu, aby se tam s ním rozloučil. Barzilaj byl velmi starý, bylo mu osmdesát let. To on se o krále...
2. Samuel 21:11...ptactvo ve dne ani divokou zvěř v noci. Když bylo Davidovi oznámeno, jak se Saulova družka Ricpa, dcera...
2. Samuel 23:39...Gareb Jitrejský; a Uriáš Chetejský. Všech celkem bylo třicet sedm. Hospodin znovu vzplanul hněvem proti...
2. Samuel 24:9...000 udatných mužů schopných boje. Judských mužů bylo 500 000. Po tom sčítání lidu ale Davida začalo trápit...
1. Královská 1:51...se běžel chytit rohů oltáře. Šalomounovi bylo oznámeno: "Hle, Adoniáš z krále Šalomouna strach....
1. Královská 2:15..." "Mluv," vybídla ho. "Ty víš, že následnictví bylo na mně a celý Izrael očekával, že budu kralovat. To se...
1. Královská 2:29...a chytil se rohů oltáře. Králi Šalomounovi bylo oznámeno, že Joáb utekl k Hospodinovu stánku a že je u...
1. Královská 4:20...pak spravoval jeden místodržící. Judy a Izraele bylo takové množství, jako je písku v moři, a tak jedli,...
1. Královská 5:12... Složil tři tisíce přísloví a jeho písní bylo tisíc a pět. Hovořil o rostlinách od cedru v...
1. Královská 5:27...zavedl v celém Izraeli nucené práce. Nasazených bylo celkem 30 000 a do Libanonu jich posílal 10 000 v...
1. Královská 5:32...spolu s kameníky od Chírama a z Gebalu. Tak tedy bylo připraveno dřevo i kameny ke stavbě chrámu. Čtyřstého...
1. Královská 6:6...celé délce postranní komory. Její spodní patro bylo široké 5 loktů, prostřední 6 loktů a horní 7 loktů....
1. Královská 6:10...vybudoval okolo celého chrámu; každé její patro bylo 5 loktů vysoké a k chrámu byla připojena cedrovými...
1. Královská 6:18...40 loktů. Na vnitřním cedrovém obložení chrámu byla vyřezávaná poupata a rozvité květy - vše bylo z cedru;...
1. Královská 6:24...i druhé cherubovo křídlo měřilo 5 loktů, a tak bylo rozpětí jeho křídel celkem 10 loktů. Také druhý cherub...
1. Královská 7:5... třikrát nad sebou. Všechny vchody i zárubně byly tvořeny čtverhrannými rámy; i zepředu bylo okno proti...
1. Královská 7:9...faraonovu dceru, kterou si vzal za ženu. To vše bylo ze samých ušlechtilých kamenů, na míru otesaných,...
1. Královská 7:12...kamene a cedrové dřevo. Velké nádvoří bylo kolem dokola obklopeno zdí ze třech řad tesaných...
1. Královská 7:17...byla vysoká 5 loktů. Hlavice na vrchu sloupů byly ozdobeny proplétaným mřížováním a věnci z řetězů. Na...
1. Královská 7:20...o rozměru čtyř loktů. Na hlavicích obou sloupů byly nahoře pod vydutím k mřížování připevněny řady...
1. Královská 7:26...na nich tak, že je všechny zezadu přikrývaloBylo na dlaň silné a jeho okraje byly vytvarovány do...
1. Královská 7:31...na loket vysoké prstencové ústí. Toto ústí bylo kruhové, o průměru jeden a půl lokte. Podobně jako na...
1. Královská 7:32...do kruhu, ale do čtverce. Pod postranicemi byla čtyři kola s ojnicemi zapuštěnými do stojanu. Každé...
1. Královská 7:33... Každé kolo bylo jeden a půl lokte vysoké. Kola byla provedením stejná jako kola od vozu: jejich osy,...
1. Královská 7:47...rovině v jílovité půdě mezi Sukotem a CaretánemBylo jich dohromady tolik, že je Šalomoun kvůli tomu...
1. Královská 7:51...části chrámu i ke dveřím do chrámové lodi. Tak bylo završeno veškeré dílo, které král Šalomoun konal na...
1. Královská 8:5...skotu, že nešlo spočítat ani sledovat, kolik ho bylo. Kněží pak vnesli Truhlu Hospodinovy smlouvy na její...
1. Královská 8:8... takže svrchu přikrývali Truhlu i její tyče. Ty byly tak dlouhé, že jejich konce bylo vidět ze svatyně před...
1. Královská 9:15...Důvodem, proč král Šalomoun zavedl nucené prácebylo, aby vystavěl: Hospodinův chrám, svůj palác, terasu...
1. Královská 9:23... Dozorců, kteří veleli Šalomounovým pracímbylo 550. Ti měli na starosti veškerou pracovní sílu....
1. Královská 10:21...tak všechno vybavení Paláce libanonského lesa bylo z ryzího zlata. Nic nebylo ze stříbra - to nebylo v...
1. Královská 10:25... zbraně, balzámy, koně i mezky - a tak tomu bylo rok co rok. Šalomoun nashromáždil vozy i koně, takže...
1. Královská 10:27...měst i k sobě do Jeruzaléma. Za jeho vlády bylo v Jeruzalémě stříbra jako kamení a cedrů jako planých...
1. Královská 11:6...amonskou ohavností Molochem. Šalomoun dělal, co bylo v Hospodinových očích zlé, a neoddal se cele Hospodinu...
1. Královská 15:11...jmenovala Maaka, dcera Abšalomova. Asa dělal, co bylo v Hospodinových očích správné, tak jako jeho otec...
1. Královská 15:14...a spálil u potoka Kidron. Obětní výšiny sice nebyly odstraněny, ale Asovo srdce bylo po celý jeho život...
1. Královská 19:19... jak oře s dvanácti páry dobytka. Jedenáct párů bylo před ním a on byl u dvanáctého. Když ho Eliáš míjel,...
1. Královská 20:15...tedy nastoupit mladíky od krajských hejtmanůbylo jich 232. Po nich nechal nastoupit celé izraelské...
2. Královská 3:18...vaše zvířata. To by ale v Hospodinových očích bylo málo. Proto vám také vydá do rukou Moábce. Všechna...
2. Královská 5:14...jak mu Boží muž řekl, a jeho tělo se uzdravilobylo čisté jako tělo malého chlapce! Hned se tedy s celým...
2. Královská 7:9...dobře. Dnes je den dobrých zpráv, a my mlčímeBylo by trestuhodné čekat do rána. Pojďme to raději hned...
2. Královská 8:9...velbloudů naložil tím nejlepším, co v Damašku bylo. Když přišel, zastavil se před ním a řekl: "Posílá ...
2. Královská 14:21... Všechen judský lid pak vzal Azariáše, kterému bylo šestnáct let, a prohlásili ho za krále na místě jeho...
2. Královská 23:35...příkazu tedy každý platil stříbro, jak mu bylo vyměřeno. Joakim to stříbro a zlato vymáhal od lidu...
2. Královská 23:37...Zebuda, dcera Pedaje z Rumy. Páchal, co bylo v očích Hospodina, jeho Boha, zlé, přesně jako to...
2. Královská 25:13...chrámu, stojany i bronzové Moře, které bylo v Hospodinově chrámu, rozbili Babyloňané na kusy a...
2. Královská 25:15... Velitel gardistů pobral pánvice, mísy a vše, co bylo z ryzího zlata a stříbra. Dva sloupy, jedno Moře,...
1. Letopisů 2:4...porodila Perese a Zeracha. Judových synů tedy bylo celkem pět. Synové Peresovi: Checron a Chamul...
1. Letopisů 4:32...města do kralování Davidova. Jejich vesnice byly: Etam, Ajin Rimon, Tochen, Ašan, to bylo pět městeček...
1. Letopisů 4:42...ze synů Šimeonových došli k hoře SeírBylo to pět set mužů v čele s Jišiho syny Pelatiášem,...
1. Letopisů 5:1... Synové Izraelova prvorozeného, Rubena. (Ten byl sice prvorozený, ale protože poskvrnil lože svého otce,...
1. Letopisů 5:23...po Baal-hermon čili Senír (což je hora Hermon). Bylo jich totiž mnoho. Toto jsou vůdcové jejich otcovských...
1. Letopisů 6:48...a z kmene Manases v Bášanu. Synům Merariho bylo pro jejich rody vylosováno dvanáct měst z kmene Ruben,...
1. Letopisů 7:5...Také jejich bratři z ostatních Isacharových rodů byli udatní bojovníci. Celkem jich bylo v rodových...
1. Letopisů 9:6... Z rodu Zerachova: Jehuel. Jejich příbuzných bylo celkem 690. Ze synů Benjamínových to byl Salu, syn...
1. Letopisů 9:22...strážcem u vstupu do Stanu setkávání. Všech, kdo byli vybráni za strážce prahů, bylo 212. Takto byli zapsáni...
1. Letopisů 12:23...přicházeli k Davidovi další pomocníci, z nich bylo veliké vojsko jako vojsko Boží. Toto je výčet...
1. Letopisů 14:2...za krále nad Izraelem a že jeho království bylo pozvednuto ve prospěch jeho lidu, Izraele. V...
1. Letopisů 16:19... bude tvým dědičným údělem!" Přitom vás tehdy bylo jen trochu, byli jste tam jen hrstkou cizinců. Z...
1. Letopisů 23:5...domu, 6 000 dělalo úředníky a soudce, 4 000 bylo strážných a 4 000 oslavovali Hospodina na nástrojích,...
1. Letopisů 23:28...sečteni od dvacetiletých výše. Jejich úkolem bylo pomáhat synům Áronovým při službě u Hospodinova domu...
1. Letopisů 24:31...otcovských rodů. S rody starších bratrů bylo nakládáno stejně jako s rody mladších. David a hlavní...
1. Letopisů 25:7... vyškolenými v Hospodinově hudbě, jich bylo 288, samí mistři. Služby si rozvrhli losem, mladí...
1. Letopisů 26:9...služby. Mešelemiášových udatných synů a bratrů bylo osmnáct. Chosa ze synů Merariho měl tyto syny: vůdce...
1. Letopisů 26:11...a čtvrtého Zachariáše. Chosových synů a bratrů bylo celkem třináct. Tyto oddíly strážných pod vedením...
1. Letopisů 26:17... Hlídka stála vedle hlídky: na východě jich bylo denně šest, na severu denně čtyři, na jihu denně čtyři...
1. Letopisů 28:15...svícny určil váhy svícnů a jejich lamp, kolik bylo na který svícen potřeba, pro každý jednotlivý stůl...
1. Letopisů 29:14... vzdáváme díky, tvé slavné jméno chválíme! Kdo jsem ale a co je můj lid, abychom mohli přinést tak...
2. Letopisů 1:15...měst i k sobě do Jeruzaléma. Za jeho vlády bylo v Jeruzalémě stříbra i zlata jako kamení a cedrů jako...
2. Letopisů 2:3...a při slavnostech Hospodina, našeho Boha, jak bylo Izraeli navěky uloženo. Chrám, který chci postavit, ...
2. Letopisů 2:16...pohlaví, tak jako předtím jeho otec DavidBylo jich napočítáno 153 600. Z nich určil 70 000 za nosiče...
2. Letopisů 3:4...(měřeno podle staré míry). Před chrámovou lodí bylo přes celou šířku 20 loktů kryté sloupoví, 20 loktů...
2. Letopisů 4:5...na nich tak, že je všechny zezadu přikrývaloBylo na dlaň silné a jeho okraje byly vytvarovány do...
2. Letopisů 4:18... Všeho vybavení, které Šalomoun nechal zhotovitbylo tolik, že váha bronzu ani nebyla nikdy zjištěna....
2. Letopisů 4:21...náleží, k nim květy, kahany a kleště ze zlata (bylo to nejčistší zlato), dále kratiknoty, nádobky, pohárky...
2. Letopisů 4:22...svatyně i dveře chrámové lodi - to vše bylo ze zlata. Tak bylo završeno veškeré dílo, které král...
2. Letopisů 5:1...dveře chrámové lodi - to vše bylo ze zlata. Tak bylo završeno veškeré dílo, které král Šalomoun konal na...
2. Letopisů 5:6...býčků, že nešlo počítat ani sledovat, kolik toho bylo. Kněží pak vnesli Truhlu Hospodinovy smlouvy na její...
2. Letopisů 5:9... takže svrchu přikrývali Truhlu i její tyče. Ty byly tak dlouhé, že jejich konce čnící od Truhly bylo vidět...
2. Letopisů 7:8...Izrael od Lebo-chamátu po Egyptský potokBylo to jedno veliké shromáždění. Slavnost zahájili osmého...
2. Letopisů 8:14...střežili, chválili a přisluhovali kněžím, jak bylo určeno pro každý den, a také oddíly stráží pro každou...
2. Letopisů 8:16...ve správě pokladnic. Všechno Šalomounovo dílo bylo provedeno, ode dne položení základů Hospodinova chrámu...
2. Letopisů 9:20...tak všechno vybavení Paláce libanonského lesa bylo z ryzího zlata. Nic nebylo ze stříbra - to nebylo v...
2. Letopisů 9:24... zbraně, balzámy, koně i mezky - a tak tomu bylo rok co rok. Šalomoun měl 4 000 stájí pro koně a vozy a...
2. Letopisů 9:27...zem k hranici s Egyptem. Za jeho vlády bylo v Jeruzalémě stříbra jako kamení a cedrů jako planých...
2. Letopisů 14:13... Zaútočili na a všechna ta města vyplenilibylo v nich opravdu nesmírné množství kořisti. Napadli...
2. Letopisů 19:8...kmenů, aby uplatňovali Hospodinův soud, a tak bylo možno odvolávat se do Jeruzaléma. Přikázal jim: "Tak...
2. Letopisů 20:2... aby proti Jošafatovi vedli válku. Jošafatovi bylo oznámeno: "Přitáhla proti tobě ohromná spousta z...
2. Letopisů 20:25... že to ani nemohli pobrat. Kořisti nakonec bylo tolik, že jim trvalo tři dny, než ji posbírali....
2. Letopisů 26:1... Všechen judský lid pak vzal Uziáše, kterému bylo šestnáct let, a prohlásili ho za krále na místě jeho...
2. Letopisů 26:12...z královských vojevůdců. Vůdců otcovských rodů bylo celkem 2 600 - samí hrdinové. Pod jejich velením bylo...
2. Letopisů 26:13...celkem 2 600 - samí hrdinové. Pod jejich velením bylo vojsko čítající 307 500 mužů připravených vyjít králi...
2. Letopisů 29:34...také zasvětili 600 býčků a 3 000 ovcí. Kněží ale bylo málo, takže to množství zvířat k zápalné oběti...
2. Letopisů 34:10... Benjamínem a obyvateli Jeruzaléma. Stříbro bylo svěřeno mistrům odpovědným za práci na Hospodinově...
2. Letopisů 34:16...mu zprávu: "Tví služebníci plní vše, co jim bylo uloženo. Stříbro uložené v Hospodinově chrámu bylo...
2. Letopisů 34:17...uloženo. Stříbro uložené v Hospodinově chrámu bylo vyplaceno mistrům i dělníkům na stavbě." Dále písař...
2. Letopisů 35:10...5 000 velikonočních beránků a 500 býčků. Když bylo vše připraveno k bohoslužbě, kněží podle králova...
2. Letopisů 35:12...zatímco levité stahovali zvířata. Oddělovali, co bylo určeno k zápalné oběti, a rozdávali to lidu...
2. Letopisů 36:18...stejně jako poklady krále a jeho velmožů, to vše bylo odvezeno do Babylonu. Boží chrám vypálili,...
Ezdráš 1:11...dvojité 410 nádoby ostatní 1 000. Celkem to bylo 5 400 zlatých a stříbrných předmětů. To vše přinesl...
Ezdráš 2:65...shromáždění dohromady čítalo 42 360 osobBylo s nimi také 7 337 otroků a otrokyň a 200 zpěváků a...
Ezdráš 4:6...vlády ujal Xerxes, hned v jeho nástupním roce bylo na obyvatele Judy a Jeruzaléma podáno udání. Také za...
Ezdráš 4:15...vznikají povstání a vzpoury. Právě proto bylo to město zbořeno. Oznamujeme králi, že pokud to město...
Ezdráš 4:19...a byl mi doslovně přečten. Na můj příkaz bylo zkoumáno a zjištěno, že dotyčné město je od starodávna...
Ezdráš 6:17...chrám šťastně zasvětili. K zasvěcení Božího domu bylo obětováno 100 býků, 200 beranů a 400 jehňat. Jako oběť...
Ezdráš 7:19...Boha. Chrámové bohoslužebné náčiní, jež ti bylo svěřeno, však do posledního vrať jeruzalémskému Bohu....
Ezdráš 8:18... velmi schopného muže; s jeho syny a bratry jich bylo osmnáct. Ze synů Merariho poslali Chašabiáše a...
Ezdráš 8:19...a Ješajáše; s jejich bratry a syny jich bylo 20. Poslali také některé chrámové sluhy, které David s...
Ezdráš 8:20... aby pomáhali levitům. Chrámových sluhů bylo 220; všichni jsou na jmenném seznamu. Tehdy jsem tam u...
Ezdráš 8:33...Jeruzaléma jsme tři dny odpočívali. Čtvrtého dne bylo zlato, stříbro i náčiní pro dům našeho Boha odváženo a...
Ezdráš 8:34... syna Ješuova, a Noadiáše, syna Binuiho. Vše bylo spočítáno, zváženo a všechny váhy byly ihned zapsány....
Ezdráš 10:18...řešili do prvního dne prvního měsíceBylo zjištěno, že s cizinkami se oženili tito muži: Kněží:...
Nehemiáš 3:7...Jadon Meronotský, muži z Gibeonu a z Micpy, kde bylo sídlo zaeufratského místodržitele. Vedle něj opravoval...
Nehemiáš 4:1...hradby Jeruzaléma rostou do výšky a že to, co bylo pobořeno, se začíná zacelovat, nesmírně je to...
Nehemiáš 7:4...každý hlídá naproti svému domu." Město bylo prostorné a veliké, ale obyvatel v něm bylo málo a...
Nehemiáš 7:5...i prostý lid k rodovému soupisu. Nalezl jsem rodopis prvních navrátilců a v něm bylo zapsáno...
Nehemiáš 7:60...sluhů a potomků Šalomounových služebníků bylo celkem 392. Další přišli z Tel-melachu, z Tel-charši,...
Nehemiáš 7:67...shromáždění dohromady čítalo 42 360 osobBylo s nimi také 7 337 otroků a otrokyň a 245 zpěváků a...
Nehemiáš 8:8...a objasňovali smysl, aby tomu, co se čtebylo rozumět. Když lid uslyšel slova Zákona, všichni...
Nehemiáš 11:14... syna Mešilemotova, syna Imerova. S ním bylo 128 jeho bratrů, udatných hrdinů. Jejich velitelem byl...
Nehemiáš 11:18...Šamuy, syna Galalova, syna Jedutunova. Celkem bylo ve svatém městě 284 levitů. Strážní: Akub, Talmon a...
Nehemiáš 12:47...odevzdával příspěvky na zpěváky a strážné, jak bylo stanoveno den po dni. Také levitům zasvěcovali odvody...
Ester 1:5...a pozval všechny vznešené i prosté, co jich jen bylo v královském sídle v Súsách. Toho plátna bílého a...
Ester 2:1...je doma pánem a se mluví jeho jazykem!" Když bylo po všem a hněv krále Xerxe opadl, vzpomněl si na Vašti...
Ester 2:8...i matky ji Mordechaj přijal za vlastní. Když bylo vyhlášeno královské nařízení, začalo se do paláce v...
Ester 2:13...s sebou do králových komnat, cokoli chtěla, a bylo vyhověno. Večer odcházela a ráno se vracela zpět do...
Ester 2:23...pachatele pověsili na kůl a na králův pokyn to bylo zapsáno do říšské kroniky. Po nějaké době král Xerxes...
Ester 7:7...Haman zůstal, aby královnu Ester prosil o životBylo mu jasné, že u krále nemá naději. Vtom se král...
Ester 9:14...kůly." Král přikázal, se tak stane. V Súsách byl vydán příslušný zákon a deset Hamanových synů bylo...
Ester 9:32...purim stvrdil i rozkaz královny Ester, a tak to bylo zaneseno do knihy. Král Xerxes podrobil povinným...
Job 3:5...Kéž by ho pohltila černá tma, mračno kéž by ho bylo přikrylo, zatmění kéž by ho přemohlo! I tu noc měla...
Job 12:22... Odkrývá hlubiny temnoty, na světlo vyvádí, co bylo v příšeří. Rozmnožuje národy a pak je ničí, dává jim...
Job 29:2...Job pokračoval ve své promluvě: "Kéž by mi bylo jako za dávných časů, za dnů, kdy Bůh bděl nade mnou,...
Job 29:14... vdově jsem vracel radost do srdce. Jak šatem jsem se halil spravedlností, právo mi bylo pláštěm i...
Job 34:15... všechno živé by rázem pomřelo, lidstvo by se bylo do prachu vrátilo! Máš-li tedy rozum, poslouchej, na...
Job 34:32...pokud co nevidím, prosím pouč mne, a pokud jsem křivdil, bylo to naposled.' snad Bůh odplácet podle...
Žalmy 94:19...láska, Hospodine, ale držela! Když nitro měl jsem plné úzkostí, tvé utěšení mi bylo rozkoší! Spojí se s...
Žalmy 105:12... bude tvým dědičným údělem!" Přitom jich tenkrát bylo jen trochu, byli jenom hrstkou cizinců. Z národu do...
Žalmy 105:24...Chamově. Svůj lid tam Hospodin velmi rozplodilbylo jich víc, než jejich protivníci unesli! Nechal je...
Žalmy 105:34...stromy roztříštil! Na jeho rozkaz přilétly kobylky, nemožné bylo spočítat housenky! Sežraly jim v zemi...
Přísloví 7:9...kolem jejího rohu, k jejímu domu náhle vykročilBylo to večer, po setmění, když přišla noc a padla tma....
Přísloví 24:31...vinice někoho, kdo přišel o rozum - všechno bylo zarostlé trním, všechno pokrývaly kopřivy, kamenná...
Kazatel 1:9...nikdy nenasytí, ucho se nenaplní slyšením! Co bylo dříve, to zase bude, to, co se dělo, se bude dít. Není...
Kazatel 1:10...Pojď se podívat na něco nového? Vždyť to tu bylo celé věky, bylo to na světě dávno před námi! Není...
Kazatel 3:15...to Bůh dělá? Aby před ním měli bázeň. Co je,  bylo. Co bude, je. Co minulo, Bůh vyhledá. A ještě něco...
Kazatel 5:4...totiž nemá v oblibě. Cokoli slíbíš, splňBylo by lepší nic neslibovat, než když jsi slíbil a...
Kazatel 6:10...marnost a honba za větrem. Vše, co se děje,  bylo pojmenováno, dávno je známo, jak na tom člověk je - s...
Kazatel 9:14...tento příklad moudrosti a připadá mi významnýBylo jedno malé město a v něm hrstka lidí. Přitáhl na ...
Kazatel 12:14...přikázání - vždyť to je pro člověka vším. Bůh bude soudit vše, co se děje, i to skryté, to bylo...
Píseň 6:8...jsou pod závojem spánky tvé. Byť na šedesát bylo královen, konkubín osmdesát a panen bezpočtu, jediná...
Izaiáš 7:2...proti Jeruzalému, ale nedokázal jej dobýt. Když bylo domu Davidovu oznámeno: "Aram se spolčil s Efraimem,"...
Izaiáš 10:22...k Mocnému Bohu. I kdyby tvého lidu, Izraelibylo jako písku v moři, jen pozůstatek se navrátí. Záhuba...
Izaiáš 21:2... útočník přijde z pouště, ze země strašlivéBylo mi zjeveno kruté vidění: Zrádce zrazuje, zhoubce hubí....
Izaiáš 32:19...bezpečí, v odpočinutí bez starostí. I kdyby byl les pobit kroupami a město srovnáno bylo se zemí, blaze...
Izaiáš 48:8... abys neřekl: "O tom přece vím!" Neslyšel jsi o tom, nic jsi nevěděl, tvé ucho bylo tehdy zavřené....
Izaiáš 48:19...mořské vlny by byl tvůj blahobyt. Jako písku by bylo tvého semene a tvých potomků jako zrnek v něm; jejich...
Izaiáš 53:10...ústech neměl žádnou lest. Hospodinovou vůlí však bylo trýznit jej, ranit jej trápením: Za vinu když sám sebe...
Izaiáš 64:10...- teď je z něj ale jen spáleniště, vše, co nám bylo drahé, je zničené! Budeš se přes to vše, Hospodine,...
Jeremiáš 4:23...velmi šikovní, konat dobro však neumí." Viděl jsem zemi - hle, pustá a prázdná, vzhlédl jsem k nebi -...
Jeremiáš 5:6...vrhne lev, vlk z pustiny je rozsápe, leopard bude číhat u jejich měst a roztrhá každého, kdo vyjde ven....
Jeremiáš 6:29... pohltil všechno olovo, to přetavování však bylo nadarmo; zlo se nevyčistilo. Odpad po stříbru - tak se...
Jeremiáš 24:1...před Hospodinovým chrámem stály dva koše fíků. (Bylo to poté, co babylonský král Nabukadnezar odvlekl...
Jeremiáš 29:2...Nabukadnezar zavlekl z Jeruzaléma do Babylonu. (Bylo to poté, co král Jekoniáš, královna matka, dvořané,...
Jeremiáš 32:31...rukama dělají, praví Hospodin. Ode dne, kdy bylo vystavěno, dodnes mi toto město bylo jen k zlosti....
Jeremiáš 36:32... kterou judský král Joakim spálil v ohni. A bylo k nim přidáno ještě mnoho slov jim podobných. ...
Jeremiáš 44:17... co nám říkáš Hospodinovým jménem! Naopakbudeme dělat všechno, k čemu jsme se zavázali: budeme pálit...
Jeremiáš 44:21... řekl: "A co ty kadidlové oběti, které jste v judských městech a jeruzalémských ulicích přinášeli...
Jeremiáš 52:17...chrámu, stojany i bronzové Moře, které bylo v Hospodinově chrámu, rozbili Babyloňané na kusy a...
Jeremiáš 52:19... svícny, pohárky i číše na úlitby - vše, co bylo z ryzího zlata a stříbra. Dva sloupy, jedno Moře, pod...
Jeremiáš 52:23...i druhý sloup, včetně granátových jablek. Těch bylo po stranách devadesát šest a po celém obvodu bylo na...
Jeremiáš 52:30...gardistů Nebuzardan odvlekl 745 Židů. Celkem to bylo 4 600 osob. V sedmatřicátém roce vyhnanství judského...
Pláč 1:1...jak zůstalo opuštěno to město plné lidí! Jako by bylo ovdovělo to proslulé mezi národy! Bývalo kněžnou mezi...
Pláč 1:2...tvářích kanou slzy. Z jejích milenců, kolik jich bylo, ji žádný nejde utěšit. Všichni přátelé ji zradili,...
Pláč 1:10...na trápení - nepřítel zvítězil! Na vše, co  bylo drahé, vztáhl svou ruku nepřítel. Viděla, jak do její...
Pláč 1:14...ležím v bezmoci! Z mých hříchů se stalo jho, jež bylo jeho rukou svázáno. Zavěsily se mi na hrdlo, to jho ...
Pláč 2:4...k výstřelu. Jako protivník pobil vše, co bylo krásné na pohled. Jak oheň vylil svůj prudký hněv na...
Ezechiel 1:16...na zemi jedno kolo. Jejich vzhled a složení bylo následující: Třpytila se jako chrysolit a všechna...
Ezechiel 1:26...hluk. Nahoře nad klenbou nad jejich hlavami bylo cosi podobného safírovému trůnu a nahoře na tom trůnu...
Ezechiel 1:28... tak vypadala ta jasná záře kolem dokola. Takové bylo zjevení podoby Hospodinovy slávy. Jakmile jsem to...
Ezechiel 8:2...na dolehla ruka Panovníka Hospodina. Podíval jsem se a hle - jakoby lidská postava! Od pasu dolů bylo...
Ezechiel 8:16...do Hospodinova chrámu, mezi předsíní a oltářembylo asi pětadvacet mužů. Zády k Hospodinovu chrámu a čelem...
Ezechiel 10:1..."Provedl jsem, cos mi přikázal." Podíval jsem se a hle - nad klenbou nad hlavami cherubů bylo cosi...
Ezechiel 10:6...- znělo to, jako když mluví Všemohoucí Bůh. Když bylo onomu muži oděnému plátnem přikázáno: "Naber oheň ze...
Ezechiel 10:10...čtyři se podobala jedno druhému, jakoby vždy bylo kolo uprostřed kola. Když se pohybovala, mohla jet na...
Ezechiel 12:7...jsem totiž domu Izraele jako znamení." Udělal jsem tedy, co mi bylo přikázáno. Za bílého dne jsem vynesl...
Ezechiel 15:5... K jakému užitku se použít? Hle - ani když bylo celé, nedalo se z něj nic vyrobit. Co teprve, když je...
Ezechiel 16:19...olej a kadidlo jsi přinášela jim. Pokrm, jímž jsem sytil - jemnou mouku s medem a olejem - jsi...
Ezechiel 20:17...srdcích následovali své hnusné modly. Přesto mi bylo líto je zničit, a tak jsem s nimi na poušti...
Ezechiel 24:18...závoj přes obličej a smuteční chléb nejez." Ráno jsem o tom říkal lidem - a večer mi zemřela žena. Druhý den...
Ezechiel 37:7... Tehdy poznáte, že jsem Hospodin." Prorokoval jsem tedy, jak mi bylo přikázáno. A zatímco jsem prorokoval...
Ezechiel 39:7...své svaté jméno a nikdy nedopustím, aby bylo znesvěceno. Tehdy národy poznají, že Hospodin jsem...
Ezechiel 40:16... která se směrem dovnitř zužovala; stejně tak to bylo i v síni. Po stranách vedla dovnitř okénka a na...
Ezechiel 40:17... uvedl na vnější nádvoří. Kolem dokola nádvoří jsem uviděl jakési místnosti a dláždění. Po obvodu toho...
Ezechiel 40:18...přiléhalo k branám po celé délce jejich boků. To bylo dolní dláždění. Pak změřil vzdálenost od průčelí dolní...
Ezechiel 41:13...stěnu 5 loktů silnou. Poté změřil celý chrámbyl 100 loktů dlouhý. Vyhrazené prostranství včetně oné...
Ezechiel 41:16...okna i trojité ochozy - všechno od prahu a dál bylo kolem dokola obloženo dřevem od podlahy k oknům a...
Ezechiel 41:19...a lví tvář proti palmě z druhé strany. Tak to bylo vyřezáno kolem dokola celého chrámu. Řezby cherubů a...
Ezechiel 42:8...nádvoří měly rovněž délku 50 loktů, dohromady to bylo 100 loktů podél celé stavby. Před spodními místnostmi...
Ezechiel 43:3...a jeho slávou se rozzářila země. Vidění, které jsem spatřil, bylo podobné tomu, které jsem měl, když...
Ezechiel 44:6...Izraele: Tak praví Panovník Hospodin - Dost  bylo vašich ohavností, dome Izraele! Přiváděli jste cizince...
Ezechiel 47:7...řekl mi. Poté vzal zpět na břeh řeky. Když jsem se dostal zpátky, hle - na obou březích řeky bylo...
Daniel 2:19...babylonskými mudrci. V noci pak Danielovi bylo to tajemství zjeveno ve vidění. Daniel proto chválil...
Daniel 7:5...druhá šelma, podobná medvědu. Na jedné straně byla vztyčená, v zubech držela tři žebra a bylo řečeno:...
Daniel 8:13...na zem a dařilo se mu vše, co podnikal. Potom jsem slyšel mluvit jednoho svatého a jiný svatý se ho...
Daniel 8:26...zničen. Vidění o večerech a jitrech, které ti bylo sděleno, je pravdivé. Ty ho však zachovej v tajnosti,...
Daniel 9:21...nad jeho svatou horou - nuže ještě když jsem se modlil, vtom ke mně náhle přiletěl onen Gabriel,...
Daniel 11:36...konce, který přijde v určený čas. Onen král si bude dělat, co se mu zlíbí. Sám sebe vyvýší a zveličí nade...
Ozeáš 2:9... Za svými milenci se požene, ale nedožene jebude je hledat, ale nenajde. Tehdy si řekne: "Vrátím se...
Jonáš 3:3...a šel do Ninive, jak mu Hospodin řekl. Ninive bylo nesmírně veliké město; projít jej trvalo tři dny....
Jonáš 4:8... Slunce pražilo Jonášovi na hlavu, omdlévalBylo mu na umření. Říkal: "Radši zemřu, než abych žil!"...
Nahum 3:16... rozmnož se jako žravý hmyz! I kdyby tvých kupců bylo sebevíc, ještě víc než hvězd na nebi, jak kobylky se...
Ageus 1:15...práce na chrámu Hospodina zástupů, svého BohaBylo to čtyřiadvacátého dne šestého měsíce. Ve druhém roce...
Ageus 2:15...tu obětují - je to nečisté! Všímejte si ale, jak bude ode dneška dál. Jak bylo předtím, než se v Hospodinově...
Matouš 1:17...níž se narodil Ježíš zvaný Kristus. Celkem tedy bylo čtrnáct pokolení od Abrahama po Davida, čtrnáct...
Matouš 1:20...se vzít si Marii za manželku, neboť to, co v  bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno...
Matouš 2:9... je předcházela, se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich...
Matouš 5:21...nevstoupíte do nebeského království. Slýchali jste, že předkům bylo řečeno: ‚Nezabíjej,' a kdokoli by...
Matouš 5:27... dokud nevrátíš poslední haléř. Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Necizolož.' vám však říkám, že...
Matouš 5:29...aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. Svádí-li tvá pravá ruka, usekni...
Matouš 5:31...úd, než aby celé tvé tělo přišlo do pekla. Také bylo řečeno: ‚Kdo chce zapudit svou manželku, musí dát...
Matouš 5:33... kdo si zapuzenou vezme, cizoloží. Slýchali jste také, že předkům bylo řečeno: ‚Nebudeš křivě přísahat'...
Matouš 5:38...a ‚Ne' ne. Co je nad to, je od zlého. Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko, zub za zub.' vám však...
Matouš 5:43...si od tebe chce půjčit, se neodvracej. Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Miluj svého bližního a svého...
Matouš 8:3...vztáhl ruku a dotkl se ho se slovy: " to chciBuď čistý!" A jeho malomocenství bylo ihned očištěno. Potom...
Matouš 13:19...a nerozumí, přichází ten zlý a uchvacuje to, co bylo zaseto do jeho srdce. To je ten, u koho bylo zaseto...
Matouš 18:6...jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věříbylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili veliký...
Matouš 18:16...zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očimaJestliže poslechne, získal jsi bratra. Pokud ...
Matouš 22:25...bratr, aby svému bratru zplodil potomka. U nás bylo sedm bratrů. První se oženil, ale zemřel bez potomků,...
Matouš 24:24...totiž falešní mesiášové a falešní prorocibudou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby...
Matouš 24:37...andělé, ani Syn - jedině sám můj Otec. Jak ale bylo za dnů Noemových, tak bude i při příchodu Syna člověka...
Matouš 25:2...své lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo rozumných a pět bláhových. Ty bláhové si s sebou vzaly...
Matouš 26:24...psáno, ale běda tomu, kdo Syna člověka zrazujeBylo by pro něj lepší, kdyby se vůbec nenarodil." Jeho...
Marek 4:15...Slovo. Ti, kterým se rozsévá Slovo podél cestyjsou tito: Jakmile uslyší, ihned přichází satan a bere...
Marek 5:16... Jakmile jim očití svědkové vylíčili, jak to bylo s tím posedlým a s těmi prasaty, začali ho prosit, ...
Marek 5:26...všechno, co měla, ale nic nepomohlobylo čím dál hůř. Když uslyšela o Ježíši, prošla k němu...
Marek 5:40...vyhnal, vzal otce a matku dítěte i ty, kteří byli s ním, a vešel do místnosti, kde bylo dítě. Vzal dívku...
Marek 5:42..." Ta dívka hned vstala a začala se procházetBylo dvanáct let. Přítomných se zmocnil nesmírný úžas,...
Marek 6:31..." Těch, kdo k nim přicházeli a zase odcházelibylo totiž tolik, že neměli ani chvilku na jídlo. Odpluli...
Marek 6:52...totiž nic ohledně těch chlebů; jejich srdce bylo tvrdé. A když se přeplavili, přistáli u Genezaretu,...
Marek 8:9...sedm košů nalámaných kousků, které zbylyBylo tam tehdy okolo čtyř tisíc lidí. Když je Ježíš...
Marek 9:42...jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věříbylo by pro něj mnohem lepší, kdyby mu na krk pověsili...
Marek 12:20...jeho bratr, aby svému bratru vzbudil potomkaBylo sedm bratrů. První se oženil, zemřel a nezanechal...
Marek 13:22...totiž falešní mesiášové a falešní prorocibudou dělat divy a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo...
Marek 14:1...říkám vám, říkám všem: Bděte."  Bylo to dva dny před Velikonocemi a Svátkem nekvašených...
Marek 14:21...psáno, ale běda tomu, kdo Syna člověka zrazujeBylo by pro něj lepší, kdyby se vůbec nenarodil." Když...
Lukáš 1:29... Hospodin s tebou!" Ta slova ji rozrušila. Co to bylo za pozdrav? přemýšlela. Anděl ale řekl: "Neboj se,...
Lukáš 2:17... Poté, co ho uviděli, začali rozhlašovat, co jim bylo o tom dítěti řečeno, a všichni, kdo to slyšeli, žasli...
Lukáš 2:20...Boha, že slyšeli a viděli všechno tak, jak jim bylo řečeno. Osmého dne, když přišel čas obřízky, mu dali...
Lukáš 2:26...a Duch svatý byl na něm. Duchem svatým mu bylo sděleno, že nezakusí smrt, dokud neuvidí Hospodinova...
Lukáš 2:42...slavit Velikonoce do Jeruzaléma. Také když mu bylo dvanáct let, putovali se účastnit slavnosti jako...
Lukáš 3:23...zalíbení." Když Ježíš začínal své působeníbylo mu asi třicet let. Byl to (jak se myslelo) syn Josefa,...
Lukáš 4:17...Izaiáše, a když ji otevřel, nalezl místo, kde bylo napsáno: "Duch Hospodinův je nade mnou, neboť ...
Lukáš 4:25...zavřelo na tři roky a šest měsíců a po celé zemi byl veliký hlad, v Izraeli bylo mnoho vdov, ale Eliáš nebyl...
Lukáš 4:27...vdově do sidonské Sarepty. A za proroka Elíšy bylo v Izraeli mnoho malomocných, ale žádný z nich nebyl...
Lukáš 4:29...a hnali ho ven z města na okraj hory, na níž bylo jejich město postaveno. Chtěli ho shodit dolů, ale on...
Lukáš 8:1...a vesnice, kázal a ohlašoval Boží královstvíBylo s ním jeho Dvanáct a také některé ženy, které byly...
Lukáš 8:5...zrno. A jak rozséval, jedno padlo podél cestybylo pošlapáno a sezobali je ptáci. Jiné padlo na skálu, a...
Lukáš 9:14...a všem těm lidem jídlo koupili." (Jen mužů tam bylo kolem pěti tisíc.) "Posaďte je ve skupinách asi po...
Lukáš 10:32...ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Podobně to bylo s levitou, který se tam objevil; když ho uviděl,...
Lukáš 15:32... co mám, je tvé. Ale oslavovat a radovat se bylo namístě, neboť tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, byl...
Lukáš 17:2...pokušení, ale běda tomu, skrze koho přicházejíBylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili mlýnský...
Lukáš 17:9...Děkuje snad tomu služebníku, že udělal, co mu bylo nařízeno? Tak i vy, když uděláte všechno, co je vám...
Lukáš 17:26...mnoho vytrpět a být zavržen tímto pokolením. Jak bylo za dnů Noemových, tak bude i za dnů Syna člověka:...
Lukáš 17:28... Pak přišla potopa a všechny zahubila. Podobně bylo za dnů Lotových: Jedli a pili, kupovali a prodávali,...
Lukáš 19:10...Syn člověka totiž přišel hledat a zachránit, co bylo ztracené." Tehdy vyprávěl svým posluchačům další...
Lukáš 20:29...jeho bratr, aby svému bratru zplodil potomkaBylo sedm bratrů. První se oženil a zemřel bezdětný. Potom...
Lukáš 23:55...Ježíšem přišly z Galileje. Viděly hrob i to, jak bylo tělo pochováno. Vrátily se domů, připravily vonné...
Lukáš 24:27...a všemi proroky jim pak vykládal, co o něm bylo napsáno ve všech Písmech. Když došli k vesnici, do níž...
Jan 1:1...v chrámu, kde oslavovali Boha. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To...
Jan 1:2...a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez...
Jan 1:39...podívat, kde bydlí, a toho dne u něj zůstaliBylo to kolem čtvrté odpoledne. Jeden z těch dvou, kteří to...
Jan 3:23...také křtil v Ainonu poblíž Salimu, protože tam bylo hodně vody. A lidé přicházeli a nechávali se křtít....
Jan 4:6...kdysi dal Jákob svému synu Josefovi. Dosud tam byla Jákobova studna a Ježíš, unaven cestou, se u ...
Jan 4:53...včera hodinu po poledni." Otec poznal, že to bylo ve chvíli, kdy mu Ježíš řekl: "Tvůj syn žije." Tehdy...
Jan 6:10...řekl: "Zařiďte, se lidé posadí." Na tom místě bylo hodně trávy, a tak se posadili v počtu asi pěti tisíc...
Jan 12:16...Jeho učedníci tomu nejdříve nerozuměli, ale když byl Ježíš oslaven, tehdy si vzpomněli, že to o něm bylo...
Jan 18:18...k jeho učedníkům?" "Nepatřím," řekl. Protože bylo chladno, otroci a strážní rozdělali oheň. Stáli okolo...
Jan 18:36...mi vydali. Co jsi udělal?" " království není z tohoto světa," odpověděl Ježíš. "Kdyby království...
Jan 19:14...soudu na místě zvaném Dlažba, hebrejsky GabataBylo to v den příprav před svátkem Velikonoc, kolem poledne...
Jan 19:20... Ten nápis četlo mnoho Židů, neboť místo, kde byl Ježíš ukřižován, leželo poblíž města. A bylo to napsáno...
Jan 19:31..."Je dokonáno!" Sklonil hlavu a odevzdal duchaBylo to v den příprav na obzvlášť významnou sobotu....
Jan 21:6...síť a ji ani nemohli utáhnout, kolik v  bylo ryb. Učedník, kterého Ježíš miloval, tehdy řekl...
Jan 21:11...plnou síť - 153 velkých ryb! A přestože jich bylo tolik, síť se neroztrhla. "Pojďte snídat," řekl jim...
Jan 21:25...ovšem udělal i mnoho jiných věcí. Kdyby měly být všechny jednotlivě vypsány, mám za to, že by bylo...
Skutky 1:15...vstal uprostřed shromážděných učedníků Petr (bylo jich tam asi sto dvacet) a řekl: "Bratři, muselo se...
Skutky 2:16...- vždyť je teprve devět hodin! Děje se ale, co bylo předpověděno ústy proroka Joele: ‚V posledních dnech,...
Skutky 3:16...Bůh ho vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědkyBylo to jeho jméno, co na základě víry v něj dalo sílu...
Skutky 4:9...svatým, řekl: "Vůdcové lidu a starší Izraelejsme tu dnes vyslýcháni kvůli dobrému skutku, jímž bylo...
Skutky 5:4...Proč jsi ukryl část peněz za to pole? Copak nebylo tvé? Nemusel jsi ho prodávat. A když jsi ho prodal,...
Skutky 7:23...a byl mocný ve slovech i skutcích. Když mu bylo čtyřicet let, rozhodl se navštívit své bratry, syny...
Skutky 7:45... které Bůh před našimi otci vyhnal. Tak to bylo do dnů Davida, kterého si Bůh oblíbil a který...
Skutky 8:32...a přisedl k němu. Místo, které v Písmu četlbylo toto: "Jak ovce na porážku veden byl, jako když...
Skutky 11:10...za nečisté!' Třikrát se to opakovalo, než to bylo všechno vytaženo zpátky do nebe. Vtom se před domem,...
Skutky 12:3...se to Židům líbí, rozhodl se zatknout i Petra. (Bylo to během Svátku nekvašených chlebů.) Když se ho...
Skutky 12:11...Petr přišel k sobě, řekl si: "Teď vidím, že to bylo doopravdy! Pán poslal svého anděla a vytrhl z...
Skutky 13:26... i vy, kdo ctíte Boha spolu s nimi, vám bylo posláno toto slovo spásy. Obyvatelé Jeruzaléma ani...
Skutky 13:29...jeho popravu. Když naplnili všechno, co o něm bylo psáno, sňali jej z kříže a položili do hrobu. Bůh jej...
Skutky 13:43...o těch věcech vyprávěli příští sobotu. Jakmile bylo shromáždění rozpuštěno, mnozí Židé i zbožní proselyté...
Skutky 15:2...s nimi proto vedli nemalý spor a hádku, a tak bylo rozhodnuto, že Pavel, Barnabáš a někteří další půjdou...
Skutky 16:13... co jsme ve městě strávili několik dní, vyšli jsme v sobotu za město k řece, kde bylo zvykem se modlit....
Skutky 18:3... protože jeho řemeslem, stejně jako jejichbylo šití stanů. Bydlel tedy a pracoval u nich a každou...
Skutky 19:7...mluvit v jiných jazycích a prorokovat. Těch mužů bylo celkem asi dvanáct. Pavel pak šel do synagogy a tři...
Skutky 19:17... na všechny padla bázeň a jméno Pána Ježíše bylo ve velké vážnosti. Mnozí z těch, kdo uvěřili, pak...
Skutky 23:13...ani pít, dokud Pavla nezabijí. Těch spiklenců bylo nejméně čtyřicet. Přišli k vrchním kněžím a starším a...
Skutky 26:13...od vrchních kněží vypravil do Damašku. Cestou jsem, králi, uviděl světlo z nebe. I když to bylo kolem...
Skutky 27:1...k císaři, mohl být propuštěn." Jakmile bylo rozhodnuto, že vyplujeme do Itálie, svěřili Pavla s...
Skutky 27:25...pánové! Věřím totiž Bohu, že vše dopadne, jak mi bylo řečeno. Musíme ale narazit na nějaký ostrov...
Skutky 27:37...to povzbudilo a něco pojedli. (Na lodi nás bylo celkem 276 osob.) Posilněni jídlem pak sypali pšenici...
Skutky 28:2...a všechny nás k němu pozvali, protože pršelobylo chladno. Pavel nasbíral hromadu roští. Když přikládal...
Římanům 1:13...a vaší. Nechci, bratři, abyste nevěděli, že jsem vás mnohokrát chtěl navštívit (ale dosud mi v tom...
Římanům 4:3...Co však říká Písmo? "Abraham uvěřil Bohu a to mu bylo počítáno za spravedlnost." Ten, kdo koná skutky,...
Římanům 4:16...tedy vychází z víry, aby se řídilo milostí, aby bylo zaručeno všemu semeni - nejen přívržencům Zákona, ale...
Římanům 4:18... V naději proti vší naději Abraham uvěřil, že bude otcem mnohých národů; bylo mu totiž řečeno: "Tak...
Římanům 4:19...řečeno: "Tak početné bude tvé símě." I když mu bylo skoro sto let, neochaboval ve víře při pohledu na své...
Římanům 4:22...co Bůh zaslíbil, dokáže i splnit, a právě to "mu bylo počítáno za spravedlnost." Že mu to "bylo počítáno"...
Římanům 4:23...to "mu bylo počítáno za spravedlnost." Že mu to "bylo počítáno" však není napsáno jen kvůli němu, ale také...
Římanům 6:6...i v jeho vzkříšení. Víme přece, že naše staré  bylo ukřižováno s ním, aby hříšné tělo pozbylo moci,...
Římanům 7:13...Hřích se však projevil jako hřích: tím, co bylo dobré, mi způsobil smrt. Díky přikázání se tedy...
Římanům 8:3... totiž osvobodil od zákona hříchu a smrti. Co bylo pro Zákon kvůli slabosti těla nemožné, to vykonal Bůh:...
Římanům 9:12...totiž o skutky, ale o Toho, který povolává), bylo řečeno: "Starší bude sloužit mladšímu." Jak je...
Římanům 9:17...se smilovává. Faraonovi přece Písmo říká: "Proto jsem pozdvihl, abych na tobě ukázal svou moc a aby ...
Římanům 9:27...pak volá ohledně Izraele: "I kdyby synů Izraele bylo jak písku v moři, jen hrstka z nich se zachrání....
Římanům 15:4... kdo uráží tebe, na dopadly." Všechno, co bylo v minulosti zapsáno, bylo zapsáno pro naše poučení,...
Římanům 16:25...Ježíše Krista, podle zjevení tajemství, které bylo po věčné časy skryto, ale nyní je zjeveno, a podle...
1. Korintským 9:11...v naději, že bude mít podíl z úrody. Rozsévali jsme u vás duchovní símě; bylo by snad příliš, abychom...
1. Korintským 10:11...zhoubcem. To všechno se jim stalo pro výstrahubylo to zapsáno pro poučení nám, kdo jsme se octli na konci...
1. Korintským 10:28...nevyptávejte. Kdyby vám ale někdo řekl: "Tohle bylo zasvěceno bohům," pak to nejezte. Mějte ohled na toho,...
1. Korintským 12:17...do těla," nepatří snad kvůli tomu do těla? Kdyby bylo celé tělo okem, kam by se poděl sluch? Kdyby bylo celé...
2. Korintským 1:19..."ano a ne". Boží Syn Ježíš Kristus, kterého jsme u vás , Silvanus a Timoteus zvěstovali, přece nebyl...
2. Korintským 3:10... slávu nesrovnatelně větší! To, co tehdy bylo slavné, ve srovnání s touto nesmírnou slávou vlastně...
2. Korintským 4:7...Tento poklad však máme v hliněných nádobách, aby bylo zřejmé, že ta úžasná moc je Boží, a ne z nás. Ze všech...
2. Korintským 5:4...jej totiž oblečeme, nezůstaneme nazí. Dokud jsme v tomto stanu, sténáme tíhou, protože nechceme být...
2. Korintským 5:10...odplatu za to, co v těle vykonal, to bylo dobré anebo zlé. Víme, co je to bázeň před Hospodinem,...
2. Korintským 8:10...zbohatli. Řeknu vám, co by podle mého názoru bylo pro vás nejlepší. Před rokem jste přece byli první,...
Galatským 2:7... mně osobně nic nepřidali. Naopak uznali, že mi bylo svěřeno evangelium pro neobřezané, tak jako Petrovi...
Galatským 2:11... Když ale Petr přišel do Antiochie, otevřeně jsem se mu postavil. Jeho chování bylo odsouzeníhodné:...
Galatským 3:4...Začali jste Duchem, a teď končíte tělem? Tolik jste prožili - bylo to k ničemu, úplně k ničemu? Uděluje...
Efeským 6:19...za všechny svaté. Modlete se i za mne, aby mi bylo dáno slovo, abych mohl otevřít ústa a směle oznamovat...
Filipským 1:29...znamením záhuby, ale vám záchrany, a to od BohaBylo vám totiž dopřáno, abyste v Krista nejen věřili, ale...
Filipským 3:7...Zákona jsem byl bez chyby. Cokoli však pro  bylo ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu. A vůbec...
Filipským 4:15...pomohli v tísni. Vy Filipští sami víte, jak to bylo v počátcích evangelia, když jsem se vydal na cestu z...
Koloským 1:16... prvorozený všeho stvoření. Vše v nebi i na zemi bylo stvořeno jím - to, co se vidí i co se nevidí, trůny i...
Koloským 1:23...víře a neuchylujete se od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo vyhlášeno všemu stvoření pod nebem a...
Koloským 1:26...vám plně vyjevil Boží slovo. Toto tajemství bylo po věky a pokolení skryté, nyní však bylo zjeveno jeho...
1. Timoteus 1:11...slavného evangelia požehnaného Boha, které mi bylo svěřeno. Jsem vděčný Tomu, který zmocnil - Kristu...
1. Timoteus 6:20...se opravdového života. Timoteji, opatruj, co ti bylo svěřeno. Vyhýbej se světským tlachům a rozporům toho,...
2. Timoteus 4:17...Pán ale stál při mně a posílil , aby kázání bylo završeno a mohly je slyšet všechny národy. Byl jsem...
Titus 1:3...kázání, jež mi z nařízení našeho Spasitele Boha bylo svěřeno. Titovi, vlastnímu synu v obecné víře: Milost...
Židům 2:2...jsme slyšeli, a nenechat se proudem unášet pryčJestliže slovo, které zvěstovali andělé, bylo závazné,...
Židům 2:8... slávou a ctí jsi korunoval jej, k jeho nohám jsi složil vše." Když tedy vše položil do jeho moci,...
Židům 4:7...o mnoho později říká Davidovými ústy (jak  bylo řečeno): "Dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte...
Židům 7:11...levitské kněžství vedlo k dokonalosti (kvůli níž byl lidu dán Zákon), proč by ještě bylo potřeba, aby...
Židům 7:21...kněžími bez přísahy, on však skrze přísahuBylo mu přece řečeno: "Hospodin přísahal a nebude litovat:...
Židům 8:3...Každý velekněz je pověřen přinášet dary a obětiBylo tedy potřeba, aby i on měl co obětovat. Zde na zemi by...
Židům 8:5...obrazu a stínu toho, co je v nebi. Tak to přece bylo sděleno Mojžíšovi, když měl dokončit stánek: "Hleď,...
Židům 9:23...krví a bez prolití krve není odpuštění. Takto bylo potřeba očišťovat obrazy nebeských věcí; samy nebeské...
Židům 11:18...zaslíbení, obětoval svého jediného syna, o němž bylo řečeno: "Tvé símě bude povoláno v Izákovi." Počítal...
Židům 12:13..." aby to, co kulhá, zcela neochrnulo, ale raději bylo uzdraveno. Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost...
Jakub 2:23... co říká Písmo: "Abraham uvěřil Bohu a to mu bylo počítáno za spravedlnost" a byl označen za Božího...
1. Petr 1:12...předpovídal Mesiášovo utrpení a následnou slávuBylo jim zjeveno, že ne sobě, ale vám tím zprostředkují...
1. Petr 1:25...přetrvá." A to slovo je evangelium, které vám bylo zvěstováno. Odhoďte proto všechnu zlobu, každou lest,...
1. Petr 4:6... který je připraven soudit živé i mrtvé. Proto bylo evangelium zvěstováno i těm, kdo jsou mrtví -...
2. Petr 2:21..., budou na tom nakonec hůře než na začátkuBylo by pro lepší nepoznat cestu spravedlnosti, než se...
2. Petr 3:4...posměvači vedení svými vlastními choutkamibudou říkat: "Co je s tím slibem o jeho příchodu? Otcové ...
1. Jan 1:1...Krista. Jemu buď sláva nyní i navěky. Amen. Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči...
Juda 1:4...se totiž mezi nás jistí lidé, jejichž odsouzení bylo dávno popsáno. Tito bezbožníci zaměňují milost...
Juda 1:6... kteří mu nevěřili, potom zahubil. Právě tak to bylo s anděly, kteří nezůstali ve svém původním stavu, ale...
Juda 1:7...čekali na soud toho velikého dne. Právě tak to bylo se Sodomou a Gomorou a s okolními městy, která se...
Zjevení 4:4...duha, na pohled podobná smaragdu. Okolo trůnu bylo čtyřiadvacet jiných trůnů a na těch trůnech sedělo...
Zjevení 4:6...pochodní - těch sedm duchů Božích. Před trůnem bylo také skleněné moře jakoby z křišťálu a uprostřed trůnu...
Zjevení 6:4...jiný kůň, ohnivě rudý. Tomu, kdo na něm sedělbylo dáno odejmout mír ze země, aby se navzájem vraždili; a...
Zjevení 6:8...jsem hlas čtvrté bytosti: "Pojď!" A hle, spatřil jsem koně mrtvolně bledého a jméno toho, který na něm seděl...
Zjevení 6:11...a trestat obyvatele země za naši krev?" Tu bylo každému z nich dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, ...
Zjevení 7:2...na zem ani na moře ani na žádný strom. Spatřil jsem také jiného anděla, který vystupoval od východu slunce...
Zjevení 7:4...našeho Boha na jejich čelech!" A slyšel jsem počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc jich bylo...
Zjevení 8:3...se zlatou kadidelnicí a postavil se k oltářiBylo mu dáno množství kadidla, aby je s modlitbami všech...
Zjevení 8:7...anděl, nastalo krupobití a oheň smíšený s krvíbylo to svrženo na zem. Shořela třetina země, shořela...
Zjevení 9:4...dána moc, taková moc, jakou mají pozemští štířiBylo jim řečeno, aby neškodily trávě na zemi ani žádné...
Zjevení 9:5... ale trýznily je po pět měsíců a jejich trýznění bylo jako trýznění od štíra, když bodne člověka. (V těch...
Zjevení 10:11...jsem ji snědl, měl jsem v břiše hořko. Poté mi bylo řečeno: "Musíš znovu prorokovat mnoha lidem, národům,...
Zjevení 11:1...mnoha lidem, národům, jazykům i králům."  Byla mi dána hůl jako měřicí tyč a bylo mi řečeno: "Vstaň a...
Zjevení 11:2...před chrámem, však vynech a neměř ho, neboť bylo dáno pohanům a ti budou šlapat po svatém městě...
Zjevení 13:7...jméno, jeho stánek i ty, kteří přebývají v nebiBylo dáno, aby svedla boj se svatými a přemohla je....
Zjevení 13:14...oheň z nebe na zem. Těmi divy, které  bylo dáno konat před tváří šelmy, svádí ty, kdo bydlí na...
Zjevení 13:15... šelmě, která měla ránu od meče, ale ožilaBylo dáno, aby obrazu šelmy vdechla život, takže...
Zjevení 16:8..." Čtvrtý pak vylil svou číši na sluncebylo mu dáno pálit lidi ohněm. Lidé byli páleni velikým...
Zjevení 16:10...svou číši na trůn šelmy a její království bylo zatemněno. Lidé se bolestí kousali do jazyka a rouhali...
Zjevení 18:18...viděli dým jejího pálení, začali volat: "Které bylo podobné tomuto velikému městu?" Sypali si prach na...
Zjevení 18:19...blahobytu zbohatli všichni námořní rejdařibylo zničeno v jedné hodině!" Vesel se nad tím městem, nebe...
Zjevení 19:8...svatba Beránkova! Jeho manželka se připravila, a bylo dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment." (A ten...
Zjevení 20:12...i nebe a nebylo pro nalezeno místo. Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před trůnem, a...
Zjevení 21:18...lidské míry, která je mírou anděla. Jeho hradba byla postavena z jaspisu, ale město bylo čisté zlato...
Zjevení 21:21...hyacint, dvanáctý ametyst. A těch dvanáct bran bylo dvanáct perel: každá z těch bran byla z jedné perly....

Slova obsahující bylo: babylon (34) babyloňané (11) babyloňanech (1) babyloňanů (8) babyloňanům (10) babyloňany (6) babylone (2) babylonem (3) babylonie (5) babylonii (4) babylonská (4) babylonské (18) babylonského (57) babylonském (3) babylonskému (26) babylonskou (1) babylonský (52) babylonských (4) babylonským (7) babylonskými (3) babylonští (5) babylonu (88) bylo (610) nebylo (93) nepřebylo (2) nezbylo (9) pozbylo (1) ubylo (2) zbylo (14)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |