Byli

Hledám pøesnì 'byli'. Nalezeno 565 veršù. Další varianty: tys (28) není (483) jste (874) jsou (1140) jsme (755) jsi (1542) jsem (3484) jsa (1) jest (24) cos (37) být (265) byly (188) byls (1) bylo (610) byli (593) byla (451) byl (1221) budu (310) buďte (69) budou (923) buďme (3) budete (338) budeš (390) budeme (90) bude (1849) buď (131)
Genesis 2:25...stali se jedním tělem. Oba dva, muž i jeho ženabyli nazí a nestyděli se. Nejchytřejší ze všech polních...
Genesis 4:8...Kain svému bratru řekl: "Pojďme na pole!" A když byli na poli, Kain se na svého bratra Ábela vrhl a zabil ho...
Genesis 5:2...je jako muže a ženu, požehnal jim a v den, kdy byli stvořeni, jim dal jméno Adam, Člověk. Když bylo...
Genesis 7:23... po dobytek, drobnou havěť i nebeské ptactvo bylo smeteno ze země. Zůstal jen Noe a ti, kdo s ním byli v...
Genesis 9:18...na zemi." Noemovi synové, kteří vyšli z archybyli Sem, Cham a Jáfet (onen Cham byl otcem Kanaána). Tito...
Genesis 9:19...a Jáfet (onen Cham byl otcem Kanaána). Tito tři byli Noemovi synové; z nich se zalidnila celá země....
Genesis 9:23... Pak šli pozpátku a přikryli nahotu svého otceByli obráceni čelem nazpátek, a tak nahotu svého otce...
Genesis 13:13...své stany k Sodomě. Sodomští lidé však byli zlí a velmi hřešili proti Hospodinu. Poté, co se od...
Genesis 14:5...roku tedy Kedor-laomer přitáhl s králi, kteří byli s ním, a pobili Refajce v Ašterot-karnajim, Zuzejce v...
Genesis 14:13...Emorejce Mamreho, příbuzného Eškola a Anera, což byli Abramovi spojenci. Když Abram uslyšel, že jeho...
Genesis 14:17...vracel od porážky Kedor-laomera a králů, kteří byli s ním, vyšel mu král Sodomy naproti do údolí Šave (což...
Genesis 17:23...domě i všechny koupené za peníze, všechny, kdo byli v Abrahamově domácnosti mužského pohlaví, a ještě...
Genesis 17:26...mu bylo třináct let. Abraham a jeho syn Izmael byli obřezáni ještě téhož dne a všichni jeho domácí, jak...
Genesis 17:27...v domě, tak koupení od cizince za penízebyli obřezáni s ním. Hospodin se pak Abrahamovi ukázal u...
Genesis 18:11...vzadu u vchodu do stanu. (Abraham i Sára  byli velmi staří a Sára nebyla v plodném věku.) Sára se...
Genesis 25:3...pak zplodil Šebu a Dedana a Dedanovi synové byli Ašurejci, Letušejci a Leumejci. Midiánovi synové pak...
Genesis 25:4... Letušejci a Leumejci. Midiánovi synové pak byli Efa, Efer, Chanoch, Abida a Eldaáh. Ti všichni byli...
Genesis 26:8..." Byla totiž velmi krásná. Jednou, když tam byli dlouho, vyhlížel filištínský král Abimelech z okna a...
Genesis 31:10...a dal je mně. Jednou, v době páření dobytkajsem ve snu pozvedl oči a uviděl berany připouštěné ke...
Genesis 34:5...že Šechem poskvrnil jeho dceru Dínu, jeho synové byli právě se stádem na poli. do jejich příchodu tedy...
Genesis 34:25... v bezpečí vešli do města a pobili všechny, kdo byli mužského pohlaví. Také Chamora a jeho syna Šechema...
Genesis 35:2...Ezauem." Jákob tedy řekl své rodině a všem, kdo byli s ním: "Zbavte se cizích bohů, jež máte u sebe,...
Genesis 35:6...pronásledováni. Jákob tenkrát přišel do Luzu (to jest do Bet-elu) v kanaánské zemi - on i všichni, kdo byli...
Genesis 35:16... Boží dům. Potom z Bet-elu táhli dál. Když  byli nedaleko Efraty, začala Ráchel rodit a měla těžký...
Genesis 40:4...stráže je svěřil do Josefovy péče. Když  byli ve vězení dlouho, oba dva - číšník i pekař egyptského...
Genesis 40:5...oba dva - číšník i pekař egyptského krále, kteří byli uvězněni v žaláři - měli sen. Každý měl téže noci svůj...
Genesis 40:6...k nim Josef ráno přišel, pohlédl na a hlebyli smutní. Zeptal se tedy faraonových dvořanů uvězněných...
Genesis 44:3..." Učinil tedy, jak mu Josef řekl. Ráno za úsvitu byli muži i se svými osly propuštěni. Sotva vyšli kousek za...
Genesis 45:15...a plakal nad nimi. Teprve pak na něj jeho bratři byli schopni promluvit. Mezitím se do faraonova paláce...
Genesis 45:16...Josefovi bratři!" Farao i jeho služebníci byli rádi, a tak farao Josefovi řekl: "Vzkaž svým bratrům:...
Genesis 46:34...máte zaměstnání, odpovíte: ‚Tvoji služebníci byli odjakživa chovateli dobytka - jak my, tak naši otcové...
Genesis 48:7...proto, že mi Ráchel na cestě z Padanu zemřelaByli jsme v kanaánské zemi, zbýval jen kousek cesty do...
Exodus 1:7...bratři a celé to pokolení. Synové Izraele však byli plodní a nesmírně se rozrůstali, množili a rozmáhali,...
Exodus 5:14...předáci, ustanovení faraonovými biřicibyli biti a vyslýcháni: "Proč jste včera ani dnes...
Exodus 8:14...kouzly vyvést z prachu komáry, ale nemohli. Když byli lidé i dobytek pokryti komáry, řekli ti věštci...
Exodus 12:39...chlebové placky, protože ještě nevykynuloByli totiž z Egypta vyhnáni a nemohli se zdržovat, takže si...
Exodus 22:20...Přistěhovalci neubližuj ani ho neutiskuj - vždyť jste sami byli přistěhovalci v Egyptě! Nikdy neubližuj...
Exodus 29:33...maso z toho berana s chlebem, který je v košiBudou to jíst jen ti, kdo byli těmito obětmi očištěni, kdo...
Exodus 37:9...rozpjatá křídla, jimiž zastiňovali slitovniciByli obráceni čelem k sobě a tvářemi se skláněli nad...
Leviticus 9:4...vady), také býka a berana k pokojné oběti, aby byli obětováni před Hospodinem spolu s moučnou obětí...
Leviticus 18:27...vás. Všechny tyto ohavnosti páchali lidé, kteří byli v zemi před vámi, a tak se země poskvrnila. Pokud...
Leviticus 19:34...ubližovat. K přistěhovalci žijícímu mezi vámi se budete chovat jako k vlastnímu. Miluj ho jako sám sebe -...
Leviticus 20:25... ptáky nebo jakýmkoli zemským plazem, které jsem oddělil, aby pro vás byli nečistí. Buďte mi svatí,...
Leviticus 20:26... které jsem oddělil, aby pro vás byli nečistíBuďte mi svatí, neboť Hospodin jsem svatý a oddělil jsem...
Leviticus 26:40...však vyznají svou vinu i vinu svých otců, že mi byli nevěrní a že se postavili proti mně, takže jsem se i...
Numeri 1:18...a otcovských domů. Všichni od dvaceti let výše byli jeden po druhém zahrnuti do jmenného seznamu, jak...
Numeri 3:32...vší příslušnou službou. Vůdcem levitských vůdců byl Eleazar, syn kněze Árona; jemu byli svěřeni ti, kdo...
Numeri 4:38...vydaného Mojžíšem. Rovněž Geršonovi synové byli sečteni podle svých rodů a otcovských domů: Ve věku od...
Numeri 4:47...podle jejich rodů a otcovských domů, všech, kdo byli ve věku od třiceti do padesáti let schopni díla služby...
Numeri 4:49...580. Podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem byla každému z nich určena jeho služba a jeho břemeno. A...
Numeri 8:19...levity. Tyto levity odevzdané z řad synů Izraele jsem pak dal Áronovi a jeho synům, aby za syny Izraele...
Numeri 8:21...dar Hospodinu a vykonal za obřad smíření, aby byli očištěni. Poté tedy levité vstoupili do své služby při...
Numeri 10:9...do války proti útočníku, který by vás napadlbudete na trubky troubit s přefukováním, abyste se...
Numeri 10:34...jim hledala místo k odpočinku. Během dne, když byli na cestě z tábora, býval nad nimi Hospodinův oblak....
Numeri 11:26...jeden se jmenoval Eldad a druhý Medad. Protože byli na seznamu, spočinul Duch i na nich (ačkoli nevyšli ke...
Numeri 11:29...kvůli mně žárlíš? Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci! Kéž by jim Hospodin udělil svého Ducha!" A...
Numeri 13:3...Paran podle Hospodinova rozkazu. Všichni to byli přední mužové mezi syny Izraele. A toto jsou jejich...
Numeri 14:29...padnou na této poušti. Nikdo z vás všech, kdo byli sečteni, nikdo od dvaceti let výše, nikdo z vás, kdo...
Numeri 15:32...být vyobcován; lpí na něm vina." Jednou, když byli synové Izraele na poušti, přistihli muže, jak v...
Numeri 16:2...izraelskými muži povstali proti MojžíšoviByli to představení obce, členové sněmu, samí věhlasní muži...
Numeri 16:32...a pohltila je, jejich rodiny i všechny ty, kdo byli s Korachem, i veškerý jejich majetek. Zaživa se...
Numeri 17:4...vzal mosazné kadidelnice, které přinesli ti, kdo byli spáleni, a nechal z nich vytepat obložení oltáře. To...
Numeri 18:6...Izraele nedolehl hrozný hněv. Hle, sám jsem z řad synů Izraele vybral vaše bratry levity. Byli...
Numeri 19:18...stan, všechno nádobí i všechny lidi, kteří tam byli. Stejně tak postříká toho, kdo se dotkl kostí nebo...
Numeri 31:21...dřeva." Kněz Eleazar pak řekl bojovníkům, kteří byli v bitvě: "Toto je ustanovení Zákona, jejž Hospodin...
Deuteronomium 1:6... náš Bůh, k nám promluvil na Orébu takto: " jste na této hoře byli dost dlouho. Obraťte se a jděte dál....
Deuteronomium 4:1...a zákony, které vás učím dodržovat, abyste byli živi a vešli do země, kterou vám dává Hospodin, Bůh...
Deuteronomium 6:21...Hospodin, váš Bůh?" odpovíš mu: "V Egyptě jsme byli faraonovými otroky, ale Hospodin nás mocnou rukou...
Deuteronomium 8:1...všechna přikázání, která ti dnes udílím, abyste byli živi, rozmnožili se a mohli vejít a obsadit zem,...
Deuteronomium 10:19...krmí a šatí. Proto milujte přistěhovalce - vždyť jste sami byli přistěhovalci v Egyptě! Hospodina, svého...
Jozue 5:7...postavil jejich syny. Ty Jozue obřezal, poněvadž byli neobřezaní - cestou je totiž nikdo neobřezával. Když...
Jozue 5:8...- cestou je totiž nikdo neobřezával. Když pak byli všichni v celém národě obřezáni, zůstali na místě v...
Jozue 6:22...staré, skot, ovce i osly. Těm dvěma mužům, kteří byli v zemi na výzvědách, ale Jozue řekl: "Jděte do domu ...
Jozue 10:2... Tehdy dostali hrozný strach, protože Gibeon bylo veliké město, jako bývají královská sídla, a protože...
Jozue 11:3...a v Náfot-doru na západě. Na východě i na západě byli Kananejci, v pohořích Emorejci, Chetejci, Perizejci a...
Jozue 17:12...těchto měst nedokázali zmocnit; Kananejci totiž byli rozhodnuti v zemi zůstat. Když synové Izraele...
Jozue 21:4...los připadl na rody Kehatovy. Ti levité, kteří byli potomky kněze Árona, získali losem třináct měst od...
Soudců 1:27...a tak se jmenuje dodnes. Kmen Manases ale nebyl s to dobýt Bet-šean ani Taanach s jejich vesnicemi....
Soudců 1:30...zůstali Kananejci bydlet mezi nimi. Zabulon nebyl s to vyhnat obyvatele Kitronu ani Nahalolu, a tak...
Soudců 1:35...vůbec je nenechali sestoupit do nížiny. Emorejci byli rozhodnuti zůstat v Har-cheresu, v Ajalonu i v...
Soudců 2:15...obstát. Kamkoli se vypravili, Hospodinova ruka byla proti nim a byli poraženi, přesně jak to Hospodin řekl...
Soudců 3:25...komůrce potřebu. Přešlapovali tam, z toho byli nesví, ale dveře střešního pokoje pořád nikdo...
Soudců 5:7...vydával se, stezkami klikatými šel. Opuštěni byli sedláci v Izraeli, opuštěni, než jsi, Deboro, povstala...
Soudců 5:15...velitelskou hůl. Vůdcové z Isachara při Deboře byli, Isachar držel s Barákem, když poslán byl tehdy do...
Soudců 7:23...muži z Neftalíma, Ašera a z celého Manasese byli povoláni, aby Midiánce pronásledovali. Gedeon také...
Soudců 8:4...a se svými třemi sty muži jej překročil. Protože byli vyčerpáni pronásledováním, řekl obyvatelům Sukotu:...
Soudců 8:10...jako vítěz, zbořím tuhle věž!" Zebach a Calmuna byli se svými vojsky v Karkoru. Z tábora východních národů...
Soudců 8:18...Potom se obrátil k Zebachovi a Calmunovi: "Co to bylo za muže, které jste pobili na hoře Tábor?" "Byli ti...
Soudců 8:19... "Každý z nich vypadal jako královský syn." "To byli bratři, synové matky!" zvolal Gedeon. "Jakože je...
Soudců 8:24..." (Našli u nich totiž zlaté náušnice, neboť to byli Izmaelité.) "Rádi dáme!" odpověděli mu. Rozprostřeli...
Soudců 9:44... zbývající dva oddíly přepadly všechny, kdo byli v polích, a pobily je. Abimelech útočil na město celý...
Soudců 16:2...den na něj číhali v městské bráně. Celou noc ale byli v klidu, protože si říkali: "Zabijeme ho, se...
Soudců 16:25...země ničitele - tolik našich zmordoval!" A když byli v nejlepším, řekli: "Zavolejte Samsona, je zábava!"...
Soudců 16:27...drží tenhle chrám. Chci se o opřít." Chrám byl plný mužů i žen. Byli tam i všichni filištínští vládci....
Soudců 18:7...v celém okolí nenapadá a neutiskuje. Od Sidonu byli daleko a s nikým neměli dohodu. Potom se ti muži...
Soudců 18:22...a dobytek s majetkem nechali jít v čele. Když  byli od Míkova domu dost daleko, seběhli se Míkovi sousedé...
Soudců 18:30...se svými syny dělal kmenové kněží do dne, kdy byli ze země vyhnáni. Tu modlu, kterou si Míka nechal...
Soudců 19:16...v Gibeji bydlel jako přistěhovalec (místní totiž byli Benjamínci). Když se rozhlédl, uviděl na městském...
Růt 1:2...žena Noemi a jeho dva synové Machlon a Kiljonbyli to Efraimci z judského Betléma. Přišli do moábského...
1. Samuel 1:3...Hospodinu zástupů. Hospodinovými kněžími tam byli dva synové Elího, Chofni a Pinchas. Vždy, když přišel...
1. Samuel 2:5...se, ti, kdo klopýtali, síly nabyli. Kdo byli sytí, teď pro chléb nádeničí, kdo byli hladoví, lačnět...
1. Samuel 2:12...kněze Elího, aby sloužil Hospodinu. Elího synové byli ničemové. Nedbali na Hospodina ani na pravidla ohledně...
1. Samuel 2:27...Boží muž a řekl mu: "Tak praví Hospodin: Cožpak jsem se neukázal rodu tvého praotce, když ještě byli otroci...
1. Samuel 5:12...na dolehla velmi těžce. Ti, kdo nezemřelibyli raněni nádory a křik toho města stoupal k nebi. ...
1. Samuel 7:10...mohutným hromem, takže propadli zmatkubyli před Izraelem poraženi. Izraelští muži vyrazili z...
1. Samuel 7:13..." sem nám pomohl Hospodin." Filištíni tedy byli poraženi a přestali útočit na území Izraele. Po...
1. Samuel 8:2...prvorozený syn se jmenoval Joel, druhý Abiášbyli soudci v Beer-šebě. Nechodili však po cestách svého...
1. Samuel 14:21...pobíjeli meči! Ti Hebrejové, kteří předtím byli s Filištíny a přešli do jejich tábora, se teď přidali...
1. Samuel 14:24...Boj se pak přesunul do Bet-avenu. Izraelští muži byli toho dne vysíleni, ale Saul zavázal vojsko touto...
1. Samuel 14:31...Filištíny od Michmasu po Ajalon a muži byli velmi vyčerpaní. Proto se vrhli na kořist a brali ovce...
1. Samuel 14:49...Izrael z rukou nájezdníků. Saulovi synové byli Jonatan, Jišvi a Malki-šua. Měl také dvě dcery:...
1. Samuel 14:51...Nera. Saulův otec Kíš a Abnerův otec Ner totiž byli synové Abiele. Po celý Saulův život probíhala urputná...
1. Samuel 17:11...s celým Izraelem slyšeli slova onoho Filištínabyli zděšeni a hrozně se báli. David byl synem onoho...
1. Samuel 22:2...za ním. Shromáždili se k němu také všichni, kdo byli v nesnázích a kdo byli zadlužení a zatrpklí. Bylo s...
1. Samuel 25:7...slyším, střiháš právě ovce. Víš, že tví pastýři byli s námi. Chovali jsme se k nim slušně a za celou dobu,...
1. Samuel 25:15...s pozdravem, ale on jim vynadal? Ti muži na nás byli velmi hodní, chovali se k nám slušně a po celou dobu,...
1. Samuel 26:19... tedy přijme předloženou oběť. Pokud to ale byli lidé, pak jsou před Hospodinem prokletí, protože ...
1. Samuel 30:6...a Abigail, vdova po Nábalovi Karmelském. David byl tehdy v úzkých, protože muži začali mluvit o tom, že ho...
1. Samuel 30:10...dvě stě jich zůstalo u potoka Besor, protože byli příliš vyčerpáni, než aby šli dál. Našli venku...
1. Samuel 30:21...stům mužů, kteří zůstali u potoka Besor, protože byli příliš vyčerpáni, než aby šli dál s Davidem. Vyšli...
2. Samuel 1:11...roucho a roztrhl je, stejně jako všichni, kdo byli s ním. Truchlili, naříkali a postili se do večera...
2. Samuel 2:18...vojáci Abnera a zbytek Izraelců poraziliByli tam také tři synové Ceruji: Joáb, Abišaj a Asael....
2. Samuel 2:31...vojáci ale pobili 360 Benjamínců, kteří byli s Abnerem.) Potom vzali Asaela a pohřbili ho v hrobě...
2. Samuel 4:2...oddílů. Jeden se jmenoval Baana a druhý Rechabbyli to synové Rimona Beerotského ze synů Benjamínových....
2. Samuel 8:17... syn Achitubův, a Achimelech, syn Abiatarůvbyli kněžími, Serajáš byl písařem a Benajáš, syn Jojadův,...
2. Samuel 8:18... velel gardě Kréťanů a Pléťanů. Davidovi synové byli knížata. Jednou se David zeptal: "Zůstal ještě někdo...
2. Samuel 10:5... poslal jim naproti posly. Protože ti muži byli velmi zostuzeni, král jim vzkázal: "Zůstaňte v Jerichu...
2. Samuel 10:19...tak, že na místě zemřel. Všichni králové, kteří byli Hadad-ezerovými vazaly, viděli, že ho Izrael porazil....
2. Samuel 13:25...král Abšalomovi, "nemůžeme jít všichniByli bychom ti na obtíž." A ačkoli na něj naléhal, nechtěl...
2. Samuel 13:30...nasedl na svého mezka a dali se na útěk. Ještě byli na cestě, když se Davidovi doneslo, že prý Abšalom...
2. Samuel 13:32...Šimey: " se můj pán a král nedomnívá, že byli zabiti všichni mladí královští synové. Zemřel jen...
2. Samuel 15:11...S Abšalomem odešlo z Jeruzaléma dvě stě mužů (byli ovšem pozváni, a tak šli bezelstně s ním, protože nic...
2. Samuel 15:14..." David řekl všem svým služebníkům, kteří s ním byli v Jeruzalémě: "Musíme ihned utéct! Abšalom by nás ...
2. Samuel 15:30...plakal, hlavu zahalenou a bos. Také všichni, kdo byli s ním, si zahalili hlavu a celou cestu vzhůru plakali....
2. Samuel 16:14...a vířil prach. Utrmácený král i všichni, kdo byli s ním, nakonec dorazili na místo, kde si odpočinuli....
2. Samuel 17:21...nenašli, a tak se vrátili do Jeruzaléma. Když byli pryč, vylezli ti dva ze studny a šli uvědomit krále...
2. Samuel 19:7... nenávidí, a nenávidíš ty, kdo milují! Dnes jsi ukázal, že tví velitelé ani vojáci pro tebe nic...
2. Samuel 19:44...větší nárok - David nám patří víc než vám! Jak jste námi mohli takhle pohrdnout? My jsme přece byli první,...
2. Samuel 20:8...a pronásledovali Šebu, syna Bichriho. Právě byli u toho velikého kamene v Gibeonu, když za nimi přišel...
1. Královská 4:3... byl knězem; Elichoref a Achiáš, synové Šišovibyli písaři; Jošafat, syn Achiludův, byl kancléřem; Benajáš...
1. Královská 4:4...Achiludův, byl kancléřem; Benajáš, syn Jojadůvbyl velitelem vojska; Sádok a Abiatar byli kněžími; Azariáš...
1. Královská 5:7...měsíci v zásobování krále Šalomouna i všech, kdo byli pozváni k jeho stolu, a starali se o to, aby nic...
1. Královská 5:8...a slámu pro tažné a jezdecké koně, kdekoli byli rozmístěni. Bůh obdařil Šalomouna nesmírnou moudrostí...
1. Královská 7:25...s . Moře spočívalo na dvanácti býcích: tři byli obráceni k severu, tři k západu, tři k jihu a tři k...
1. Královská 11:29...pracovní sílu z domu Josefova. Jednou, když byl Jeroboám na cestě z Jeruzaléma, potkal ho prorok Achiáš...
2. Královská 3:27...ho jako zápalnou oběť na hradbách. Izraelci byli tak zděšeni, že od nich odtáhli a vrátili se do vlasti...
2. Královská 10:23... a řekl Baalovým ctitelům: "Přesvědčte sejestli mezi vámi nejsou nějací ctitelé Hospodina....
2. Královská 10:25...z nich uniknout, zaplatí za něj životem!" Když byli hotovi s přípravou zápalné oběti, Jehu přikázal svým...
2. Královská 12:22...na cestě do Sily. Dvořané, kteří ho zavraždilibyli Jozabad, syn Šimeatův, a Jehozabad, syn Šomerův. Joaš...
2. Královská 17:14...proroky." Oni však neposlechli a zatvrdili seByli tvrdošíjní stejně jako jejich otcové, kteří nevěřili v...
2. Královská 17:33...bohům podle zvyklostí těch národů, z nichž byli vystěhováni. dodnes se řídí podle svých starých...
2. Královská 19:26...v nich bydlí, vysíleni, vyděšeni, zahanbeni, jak bylina polní byli, jako tráva zelená, jako plevel na...
2. Královská 23:11...koně, které judští králové zasvětili slunci (byli poblíž místnosti komořího Netan-melecha ve sloupořadí)...
2. Královská 25:25...zavraždil. Kromě něj zabili i všechny Židy a Babyloňany, kteří s ním byli v Micpě. Všichni od nejmenšího...
2. Královská 25:28...křeslo, vyšší než měli ostatní králové, kteří byli u něj v Babylonu. Směl odložit vězeňský oděv a po...
1. Letopisů 1:32... Midiána, Jišbaka a Šuacha. Synové Jokšanovi byli Šeba a Dedan. Synové Midiánovi byli Efa, Efer, Chanoch...
1. Letopisů 1:33...Jokšanovi byli Šeba a Dedan. Synové Midiánovi byli Efa, Efer, Chanoch, Abida a Eldáa. Ti všichni byli...
1. Letopisů 1:34...Ketury. Abraham zplodil Izáka. Synové Izákovi byli Ezau a Izrael. Synové Ezauovi: Elifaz, Reuel, Jeuš,...
1. Letopisů 2:23...a Aramejci, celkem šedesát městeček.) To vše byli synové Machira, otce Gileádova. Po Checronově smrti se...
1. Letopisů 2:25... Synové Checronova prvorozeného Jerachmeela byli: prvorozený Ram, dále Buna, Oren, Ocem, Achiáš a Onam,...
1. Letopisů 2:27...Atara. Synové Jerachmeelova prvorozeného Rama byli: Mahac, Jamin a Eker. Synové Onamovi byli: Šamaj a...
1. Letopisů 2:28...Rama byli: Mahac, Jamin a Eker. Synové Onamovi byli: Šamaj a Jada. Šamajovi synové: Nádab a Abi-šur....
1. Letopisů 2:30...a porodila mu Achbana a Molida. Synové Nádabovi byli: Seled a Apajim. Seled však zemřel bezdětný. Syn...
1. Letopisů 2:33...bezdětný. Synové Jonatanovi: Pelet a Zaza. To byli potomci Jerachmeelovi. Šešan neměl syny, ale dcery....
1. Letopisů 2:50...Makbeny a Gibeje, a také Kálebovu dceru Aksu. To byli synové Kálebovi. Synové Efratina prvorozeného Chura:...
1. Letopisů 3:9... Eliada a Elifelet. To všechno byli Davidovi synové. Kromě nich měl David ještě jejich...
1. Letopisů 4:19...vzal. Synové Hodiášovy ženy, sestry Nachamabyli otcové garmijské Keíly a maachatské Eštemoy. Synové...
1. Letopisů 4:23... a Jašubi-lechem. (Jsou to pradávné záznamy.) Byli to hrnčíři žijící v Netaimu a Gedeře, kde pracovali...
1. Letopisů 4:38... syna Šimrího, syna Šemajášova. Výše jmenovaní byli vůdcové svých rodů a jejich otcovské domy se hojně...
1. Letopisů 4:40... tichý a klidný kraj. Jeho předchozí obyvatelé byli potomci Chamovi. Tito jmenovitě zapsaní muži za dnů...
1. Letopisů 5:14... Šeba, Joraj, Jakan, Zia a Eber, celkem sedmByli to synové Abichaila, syna Churiho, syna Jaroachova,...
1. Letopisů 5:17...šáronských pastvinách, kam sahají. Ti všichni byli zapsáni do rodových seznamů za dnů judského krále...
1. Letopisů 7:2...vůdcové svých otcovských rodů. Za dnů Davidových byli Tolovi potomci zapsáni v rodopisech v počtu 22 600...
1. Letopisů 7:3...Michael, Obadiáš, Joel, Jišiáš. Všech pět byli vůdcové. Podle jejich rodopisů měl jejich otcovský rod...
1. Letopisů 7:5...Také jejich bratři z ostatních Isacharových rodů byli udatní bojovníci. Celkem jich bylo v rodových...
1. Letopisů 7:8... Jeremot, Abiáš, Anatot a Alemet. Ti všichni byli synové Becherovi. V jejich rodovém seznamu je kromě...
1. Letopisů 7:11...a Achišachar. Tito všichni synové Jediaela byli udatní muži, vůdcové svých otcovských rodů, které...
1. Letopisů 7:16... Jeho bratr se jmenoval Šereš a jeho synové byli Ulam a Rekem. Syn Ulamův: Bedan. To jsou synové...
1. Letopisů 7:25...i Horní Bet-choron a Uzen-šeeru. Jeho synové byli Refach a Rešef; jeho syn byl Telach, jeho syn Tachan,...
1. Letopisů 8:6... Šefufana a Churama. Toto jsou synové Ehudovi, rodoví vůdcové obyvatel Geby, kteří...
1. Letopisů 8:10...Cibju, Mešu, Malkama, Jeuca, Sakiáše a Mirmu. To byli jeho synové, vůdcové rodů. S Chušimou zplodil Abituba...
1. Letopisů 8:13...Ono a Lod s okolními vesnicemi). Beria a Šema byli vůdcové otcovských rodů obývajících Ajalon (ti zahnali...
1. Letopisů 8:14...(ti zahnali obyvatele Gatu). Jejich bratři byli Šašak a Jeremot. Zebadiáš, Arad, Eder...
1. Letopisů 8:16... Arad, Eder, Michael, Jišpa a Jocha byli synové Beriovi. Zebadiáš, Mešulam, Chizki, Cheber...
1. Letopisů 8:18... Chizki, Cheber, Jišmeraj, Jizlia a Jobab byli synové Elpaalovi. Jakim, Zichri, Zabdi...
1. Letopisů 8:21... Ciletaj, Eliel, Adajáš, Berajáš a Šimrat byli synové Šimeiho. Jišpan, Eber, Eliel...
1. Letopisů 8:25... Elam, Antotiáš, Jifdeáš a Penuel byli synové Šašakovi. Šamšeraj, Šechariáš, Ataliáš...
1. Letopisů 8:27... Šechariáš, Ataliáš, Jaarešiáš, Eliáš a Zichri byli synové Jerochamovi. To byli vůdcové otcovských rodů,...
1. Letopisů 8:28... Eliáš a Zichri byli synové Jerochamovi. To byli vůdcové otcovských rodů, vůdcové zaznamenaní v...
1. Letopisů 8:38... Jišmael, Šeariáš, Obadiáš a Chanan - ti všichni byli synové Acelovi. Synové jeho bratra Ešeka: prvorozený...
1. Letopisů 8:40... druhý Jeuš a třetí Elifelet. Ulamovi synové byli udatní bojovníci; vládli lukem a měli mnoho dětí a...
1. Letopisů 9:1...na sto padesát. To všechno byli Benjamínci. Tak byli všichni Izraelci zahrnuti do rodových seznamů, které...
1. Letopisů 9:17... který bydlel v netofských osadách. Strážci bran byli: Šalum, Akub, Talmon, Achiman a jejich bratři; jejich...
1. Letopisů 9:18...stráží Královskou bránu na východní straněByli to strážní z tábora synů Leviho. Šalum, syn Koreho,...
1. Letopisů 9:22...strážcem u vstupu do Stanu setkávání. Všech, kdo byli vybráni za strážce prahů, bylo 212. Takto byli zapsáni...
1. Letopisů 9:29...vnášeli a přepočítané vynášeli. Někteří byli přiděleni k nádobám a veškerému posvátnému náčiní a...
1. Letopisů 9:33...předložení, připravované na každou sobotu. Další byli zpěváci, vůdcové levitských otcovských rodů. Bydleli v...
1. Letopisů 11:10...více vzmáhal a Hospodin zástupů byl s ním. Toto jsou vůdcové Davidových hrdinů, kteří mu s celým Izraelem...
1. Letopisů 11:26...svou tělesnou stráž. Další udatní hrdinové byli: Asael, bratr Joábův; Elchanan, syn Doda Betlémského;...
1. Letopisů 12:2...muži patří k hrdinům, kteří mu pomáhali v bojiByli vyzbrojeni luky a uměli střílet šípy nebo metat kamení...
1. Letopisů 12:9...do pevnosti v poušti tito udatní hrdinovébyli to zkušení bojovníci vládnoucí pavézou a kopím, s...
1. Letopisů 12:22...pak Davidovi proti nájezdníkům, protože to byli samí udatní hrdinové, a tak se ve vojsku stali...
1. Letopisů 12:30...Benjamína 3 000 Saulových bratrů, z nichž mnozí byli do doby ve službách Saulova domu. Z Efraima 20 800...
1. Letopisů 12:32... Z poloviny kmene Manases 18 000 mužů, kteří byli jmenovitě určeni, aby šli učinit Davida králem. Z...
1. Letopisů 12:39...celého Izraele. Také všichni ostatní Izraelci byli v srdci zajedno, že Davida učiní králem. Zůstali u...
1. Letopisů 15:23...vybrán jako sbormistr. Berechiáš a Elkána byli stráže u Truhly. Kněží Šebaniáš, Jošafat, Natanael,...
1. Letopisů 15:24...Boží truhlou na trubky. Také Obed-edom a Jechiáš byli stráže u Truhly. Potom David, izraelští stařešinové a...
1. Letopisů 16:19... bude tvým dědičným údělem!" Přitom vás tehdy bylo jen trochu, byli jste tam jen hrstkou cizinců. Z...
1. Letopisů 18:16... syn Achitubův, a Achimelech, syn Abiatarůvbyli kněžími, Šavša byl písařem a Benajáš, syn Jojadův,...
1. Letopisů 18:17... velel gardě Kréťanů a Pléťanů. Davidovi synové byli královými nejbližšími pobočníky. Po nějaké době...
1. Letopisů 19:5... poslal jim naproti posly. Protože ti muži byli velmi zostuzeni, král jim vzkázal: "Zůstaňte v Jerichu...
1. Letopisů 21:20...a spatřil anděla. Jeho čtyři synové, kteří tam byli s ním, se schovali. Právě tehdy k Aravnovi přicházel...
1. Letopisů 22:17...izraelským vůdcům, aby jeho synu Šalomounovi byli ku pomoci: "Není snad Hospodin, váš Bůh, s vámi? Dal...
1. Letopisů 23:13...Amramovi: Áron a Mojžíš. Áron a jeho synové byli odděleni, aby navěky posvěcovali nejsvětější věci, aby...
1. Letopisů 23:15...za součást levitského kmene. Synové Mojžíšovi byli Geršom a Eliezer. Synové Geršomovi: vůdce Šebuel...
1. Letopisů 23:27...náčiní." Podle těchto Davidových posledních slov byli Leviho synové sečteni od dvacetiletých výše. Jejich...
1. Letopisů 24:1...takto sloužili při Božím domě. Áronovi synové byli uspořádáni do oddílů. Synové Áronovi: Nádab, Abihu,...
1. Letopisů 24:5... protože synové Eleazarovi i synové Itamarovi byli hodnostáři svatyně, hodnostáři Boží. Levitský písař...
1. Letopisů 25:5...Jošbekaša, Maloti, Hotir a Machaziot. Ti všichni byli synové králova vidoucího Hemana. Bůh mu zaslíbil, že...
1. Letopisů 26:6...synové, kteří vládli otcovskému rodu, neboť to byli udatní bojovníci. Synové Šemajášovi: Otni, Refael,...
1. Letopisů 26:21...věcí. Vůdcové geršonských otcovských rodů byli synové Geršonovce Ladana, totiž Jechielovci....
1. Letopisů 26:23...Amramovců, Jisharovců, Hebronovců a Ozielovců to byli: Šebuel, syn Geršoma, syna Mojžíšova, byl hlavním...
1. Letopisů 26:31...pro krále. Podle Hebronských otcovských rodopisů byl jejich vůdcem Jeriáš. Ve čtyřicátém roce Davidova...
1. Letopisů 27:22... syn Abnerův, za Dana Azarel, syn Jerochamův. To byli vůdcové izraelských kmenů. Dvacetileté a mladší David...
1. Letopisů 27:31...Meronotský; za brav Jaziz Hagrejský. To všechno byli vedoucí majetkové správy krále Davida. Davidův strýc...
2. Letopisů 4:4...s nádrží. Moře spočívalo na dvanácti býcích: tři byli obráceni k severu, tři k západu, tři k jihu a tři k...
2. Letopisů 13:18...500 000 vybraných bojovníků. Synové Izraele byli tenkrát pokořeni, kdežto synové Judy zvítězili,...
2. Letopisů 21:2...syn Jehoram. Jeho bratři, synové Jošafatovibyli: Azariáš, Jechiel, Zachariáš, Azarjáh, Michael a...
2. Letopisů 21:13...králů izraelských. Judu i obyvatele Jeruzaléma jsi svedl ke smilstvu, tak jako to dělal dům Achabův....
2. Letopisů 22:8...hodnostáře, totiž Achaziášovy příbuzné, kteří byli v jeho službách, a pobil i je. Poté nechal hledat...
2. Letopisů 24:13...bronzu, aby opravovali Hospodinův chrám. Mistři byli pilní, takže jim dílo rostlo pod rukama. Obnovili Boží...
2. Letopisů 24:14...do původního stavu a ještě ho zpevnili. Když byli hotovi, přinesli zbylé stříbro před krále a před...
2. Letopisů 24:26...na královském pohřebišti. Spiklenci proti němu byli Zabad, syn Amonky Šimeat, a Jehozabad, syn Moábky...
2. Letopisů 29:17...chrám a šestnáctého dne prvního měsíce byli hotovi. Šli tedy za králem Ezechiášem a oznámili mu:...
2. Letopisů 30:10...a Manases od města k městu k Zabulonu, ale byli jen k posměchu a pohrdání. Někteří z Ašera, Manasese a...
2. Letopisů 31:16...Rozdělovali je všem mužům od tří let výše, kteří byli uvedeni ve jmenných seznamech - všem, kteří přicházeli...
2. Letopisů 31:17...a směny. Rozdělovali příděly kněžím, kteří byli uvedeni v seznamech podle svých otcovských rodů, a...
2. Letopisů 31:18... Ti všichni se museli svědomitě posvěcovat, aby byli svatí. Výše uvedení muži v každém městě rozdělovali...
2. Letopisů 34:13...na veškeré dělníky všech řemesel (další levité byli písaři, další úředníci a další tvořili chrámovou...
2. Letopisů 34:32...smlouvy, zapsaná v této knize. Všechny, kdo byli v Jeruzalémě a v Benjamínovi, zavázal toutéž smlouvou,...
Ezdráš 2:1...vyhnanci vraceli z Babylonu do Jeruzaléma. Toto jsou krajané, kteří se vrátili ze zajetí v Babylonu, kam...
Ezdráš 2:61... Tobiášovi a Nekodovi: 652. Z kněží to byli: synové Chobajáše, Koce a Barzilaje (který se oženil s...
Ezdráš 2:62...Snažili se najít svůj rodokmen, ale marně, a tak byli z kněžství odsvěceni. Guvernér jim proto zakázal jíst...
Ezdráš 3:1...ve svých městech. S příchodem sedmého měsíce  byli synové Izraele usazeni ve městech. Jako jeden muž se...
Ezdráš 5:2...stavět Boží chrám v Jeruzalémě a Boží proroci byli s nimi a povzbuzovali je. Hned nato za nimi přišel...
Ezdráš 6:8... Tímto nařizuji, abyste židovským stařešinům byli při stavbě Božího domu nápomocni: Náklady nechť jsou...
Ezdráš 6:20...se proto očišťovali a stejně tak levité. Když byli všichni do jednoho čistí, porazili beránka všem...
Ezdráš 9:7...praotců dodnes hromadíme svou vinu, a tak jsme pro své hříchy i se svými králi a kněžími byli...
Ezdráš 9:9...nám v našem zotročení maličko pookřát. I když jsme byli otroci, náš Bůh nás v otroctví neopustil....
Ezdráš 10:16...Mešulama a Šabataje. Ostatní navrátilci však byli pro. Kněz Ezdráš vybral za každý rod představitele...
Nehemiáš 1:9...vás mezi národy. Pokud se ale ke mně navrátítebudete zachovávat a plnit přikázání, pak i kdybyste byli...
Nehemiáš 4:12...svírali zbraň. Všichni, kdo pracovali na stavběbyli po boku opásáni mečem a vedle stál trubač na beraní...
Nehemiáš 6:16...naši nepřátelé ve všech okolních národechbyli zděšeni a zdrceni. Poznali, že to dílo pochází od...
Nehemiáš 6:18...přicházelo množství dopisů. Mnozí v Judsku s ním byli spojeni přísahou, protože byl zetěm Šekaniáše, syna...
Nehemiáš 7:1... Tobiáš pak psal dopisy, aby zastrašil. Když byly hradby dostavěny a osadil jsem vrata, byli ustanoveni...
Nehemiáš 7:6...a v něm bylo zapsáno následující: Toto jsou krajané, kteří se vrátili ze zajetí, kam byli jako...
Nehemiáš 7:64...Snažili se najít svůj rodokmen, ale marně, a tak byli z kněžství odsvěceni. Guvernér jim proto zakázal jíst...
Nehemiáš 9:2... zahaleni pytlovinou a posypáni hlínou. Ti, kdo byli izraelského původu, se tehdy oddělili ode všech...
Nehemiáš 10:9... Abiáš, Mijamin, Maaziáš, Bilgaj a Šemajáš. To byli kněží. Levité: Ješua, syn Azaniášův, Binui ze synů...
Nehemiáš 11:22...a Gišpy bydleli na Ofelu. Levité v Jeruzalémě byli pod vedením Uziho, syna Baniho, syna Chašabiášova,...
Nehemiáš 11:31...Beer-šeby k údolí Hinom. Synové Benjamínovi byli v Gebě, Michmasu, Aji, v Bet-elu a jeho vesnicích, v...
Nehemiáš 12:12...zplodil Jonatana, Jonatan zplodil Jaduu. Toto byli vůdcové kněžských otcovských rodů za dnů Joakimových:...
Nehemiáš 12:22...a Jaduy v čele otcovských rodů jakož i kněží byli zapsáni během kralování Dareia Perského. Vůdcové...
Nehemiáš 12:27...Ezdráše. Když se posvěcovaly hradby Jeruzalémabyli vyhledáni levité ze všech míst, kde bydleli, a byli...
Nehemiáš 12:28...díků a hraním na činely, lyry a citery. Zpěváci byli shromážděni ze širokého okolí Jeruzaléma - z...
Nehemiáš 12:44...veselí se rozléhalo široko daleko. Toho dne byli ustanoveni muži zodpovědní za komory, pokladnice,...
Nehemiáš 12:46...(Již dávno, za dnů Davidových a Asafových, totiž byli ustanoveni vedoucí zpěváků, chval a díkůvzdání Bohu.)...
Nehemiáš 13:13...desátky z obilí, vína i oleje. Pokladnice jsem svěřil knězi Šelemiášovi, písaři Sádokovi a levitovi...
Ester 1:14...řešily se všemi znalci práv a řádů; nejblíže mu byli Karšena, Šetar, Admata, Taršiš, Meres, Marsena a...
Ester 2:21...dva nespokojenci vztáhnout ruku na krále XerxeByli to Bigtan a Tereš, královští eunuchové ze strážců...
Ester 3:12...s ním, co chceš." Třináctého dne prvního měsíce byli svoláni královští písaři. Přesně podle Hamanových...
Ester 3:13...se královým prstenem. Do všech provincií říše byli vysláni poslové s listy: Všechny Židy, mladé i staré,...
Ester 7:4...Ušetři i můj lid - to je žádost. i můj lid jsme vydáni zkáze, k pobití a vyhlazení! Kdybychom byli jen...
Ester 8:9... třiadvacátého dne třetího měsíce zvaného sivanbyli svoláni královští písaři. Přesně podle Mordechajových...
Ester 9:7...Židé pobili a zahubili pět set mužů. Mezi nimi byli: Paršandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata...
Job 4:7...Zhynul snad někdy nevinný? Vzpomeň si! Kde byli vyhlazeni poctiví? Ti, kdo ořou zlo, pokud vím, ti,...
Job 22:16... staré stezky, kterou kráčeli lidé zlí? Ti byli vyrváni, než přišel jejich čas, jejich základy řeka...
Job 27:7...život mám čisté svědomí! Kéž by protivníci byli odhaleni jako zlosyni a ti, kdo napadají, jako...
Job 32:4... Dokud mluvili s Jobem, Elihu čekal, protože byli starší než on. Když ale viděl, že ti tři muži ...
Žalmy 48:7...ohromeni, vyděsili se, náhle utekli. Zděšením byli tenkrát přemoženi, jako rodička se chvěli bolestí tak...
Žalmy 60:7...ji rozvinuli v pravdě tvé.séla Aby tví milovaní byli zachráněni, pomoz svou pravicí, vyslyš ! Bůh...
Žalmy 71:24...moje duše, kterou jsi vykoupil. Můj jazyk stále bude tvou spravedlnost velebit - že byli zahanbeni, že se...
Žalmy 76:6...jak vznešený na horách odvěkých! Obráni o kořist jsou i nejudatnější, usnuli spánkem posledním. Bezmocní...
Žalmy 78:37...měli plná ústa a na jazyku lži. Upřímní k němu nebyli v srdci, jeho smlouvě byli nevěrní. On však byl...
Žalmy 83:11... Siserovi a Jabínovi u potoka Kíšonu. Rozprášeni byli tenkrát u En-doru, na zemi leželi jako hnůj! Jejich...
Žalmy 92:8...a všichni zločinci že vzkvétají, aby vyhlazeni byli navždycky. Ty však, Hospodine, jsi vyvýšen...
Žalmy 105:12... bude tvým dědičným údělem!" Přitom jich tenkrát bylo jen trochu, byli jenom hrstkou cizinců. Z národu do...
Žalmy 105:31...Na jeho rozkaz mouchy přilétly, po celé říši byli komáři. Místo deště je zasypal kroupami, nad jejich...
Žalmy 106:42...nimi. Utiskovali je jejich nepřátelé, sraženi byli do jejich područí. Znovu a znovu zachraňoval je, oni...
Žalmy 107:5... nemohli najít město k bydlení. Hladoví byli a trpěli žízní, umdlévali slabostí. Volali k...
Žalmy 107:20...zachránil z jejich úzkostí. Poslal své slovobyli uzdraveni, zachránil je od záhuby. Sláva Hospodinu za...
Žalmy 107:39...chránil jejich dobytek. Ubývalo jich, když byli poníženi ukrutnou bídou a trápením. I přední muže...
Žalmy 124:3...tenkrát, když nás lidé napadli, tehdy by nás byli zaživa spolykali ve svém zuřivém běsnění. Tehdy by nás...
Žalmy 137:4...některou z písní sionských?!" Jak bychom ale byli zpívali Hospodinovu píseň mezi cizinci? Pokud zapomenu...
Žalmy 148:5... všichni chválí jméno Hospodin, jehož příkazem byli stvořeni! Na věčné věky je všechny umístil, jeho...
Kazatel 2:9...rozkoší jsem užil s množstvím konkubín. Stal jsem se slovutným a předčil jsem všechny, kdo byli v...
Izaiáš 1:9...zástupů nenechal aspoň hrstku naživu, bychom byli jako Sodoma, dopadli bychom jako Gomora! Slyšte slovo...
Izaiáš 22:3...tví vůdci se rozprchli, bez výstřelu z luku byli zajati. Všichni tví utečenci byli spoutáni, jakkoli...
Izaiáš 23:8... jenž uděloval vládcům korunu, jehož obchodníci byli velmoži a kupci slavní všude na zemi? Hospodin zástupů...
Izaiáš 26:17... když porodit, trpí a sténá bolestí, tak jsme na tom před tebou byli my, tak jsme, Hospodine, trpěli...
Izaiáš 26:18...před tebou byli my, tak jsme, Hospodine, trpěliByli jsme těhotní, měli jsme bolesti, jen pouhý vítr jsme...
Izaiáš 27:13...mocný roh a vrátí se ztracení z Asýrie i ti, kdo byli rozptýleni v Egyptě, a budou se klanět Hospodinu na...
Izaiáš 30:4...stín vás přivede do hanby! Vaši velmoži sice byli v Soanu, vaši poslové šli do Chanesu, tím lidem ale...
Izaiáš 37:27...v nich bydlí, vysíleni, vyděšeni, zahanbeni, jak bylina polní byli, jako tráva zelená, jako plevel na...
Izaiáš 42:22... Toto je ale oloupený, ožebračený lid, všichni jsou v děrách spoutaní, všichni uvěznění v žalářích. Stali...
Izaiáš 50:1...Kde je rozlukový list vaší matky, se kterým jsem ji odehnal? Komu jsem se tak zadlužil, že bych mu vás...
Izaiáš 53:5... že je od Boha trestán, bit a pokořen. On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl;...
Izaiáš 56:6...mu sloužili, aby Hospodinovo jméno milovalibyli mu služebníky, všechny, kdo chrání sobotu před...
Izaiáš 56:8...Shromáždím k němu ještě další, k těm, kdo  byli shromážděni. Všechna polní i lesní zvířata, pojďte...
Izaiáš 58:2...Boha, tak žádají o spravedlivé soudy, rádi by byli v Boží blízkosti! Říkají: "Proč se postíme, když se na...
Izaiáš 58:4...druhé. Nemůžete se postit tak jako dnes, abyste byli vyslyšeni v nebi nahoře! To že je půst, který se líbí...
Jeremiáš 3:20...budeš nazývatOtče' a neodvrátíš se ode . Vy jste mi ale, dome Izraele, byli nevěrní jako žena nevěrná...
Jeremiáš 6:28... abys prověřil ryzost jejich cest. Všichni jsou to zatvrzelí buřiči, jako by byli z bronzu nebo...
Jeremiáš 10:18...země jako z praku a dopustím na soužení, aby byli zajati." Běda mi, rána bolí, zranění se nehojí!...
Jeremiáš 13:11...nic. Jako se pás ovíjí kolem lidských beder, tak jsem k sobě přivinul celý dům Izraele a celý dům Judy,...
Jeremiáš 34:5...oheň k poctě tvých předků, dávných králů, kteří byli před tebou, tak zažehnou oheň i tobě a budou ...
Jeremiáš 35:7... Po všechny své dny bydlete ve stanech, abyste byli dlouho živi na zemi, na níž jste poutníky.'...
Jeremiáš 41:3... Išmael tenkrát povraždil i všechny Židy, kteří byli v Micpě s Gedaliášem, a také babylonské vojáky, kteří...
Jeremiáš 41:10... Potom Išmael zajal všechny ostatní, kdo byli v Micpě - královské dcery i všechny ostatní, kteří tam...
Jeremiáš 41:11... syn Kareachův, a všichni velitelé, kteří byli s ním, vzali všechny své muže a vytáhli proti němu do...
Jeremiáš 41:16... syn Kareachův, a všichni velitelé, kteří byli s ním, se pak ujali všech přeživších, které Išmael,...
Jeremiáš 42:8... syna Kareachova, a všechny velitele, kteří byli s ním, i všechen lid, od nejmenších po největší, a...
Jeremiáš 52:32...křeslo, vyšší, než měli ostatní králové, kteří byli u něj v Babylonu. Směl odložit vězeňský oděv a po...
Pláč 4:7...bělejší. Těla měli ruměná jako rubíny, jako by byli ze safíru broušeni. Teď jsou však černější než saze, k...
Pláč 4:19... ano, náš konec nadešel. Naši pronásledovatelé byli rychlejší než orli na nebi. Po horách nás honili,...
Ezechiel 10:15...čtvrtá byla tvář orlí. Vtom se cherubové zvedliByli to tytéž bytosti, které jsem spatřil u průplavu Kebar....
Ezechiel 10:20...domu a sláva Boha Izraele byla nad nimiByly to tytéž bytosti, které jsem spatřil pod Bohem Izraele...
Ezechiel 11:17...vás z národů a posbírám vás ze zemí, do nichž jste byli rozptýleni, a dám vám izraelskou zemi. tam...
Ezechiel 14:14...a vyhladil z lidi i dobytek, pak i kdyby v  byli tito tři muži: Noe, Daniel a Job, zachránili by svou...
Ezechiel 14:16...by kvůli zvěři nikdo nechodil, pak - jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin - i kdyby v byli tito...
Ezechiel 14:18...bych z vyhladil lidi i dobytek, pak - jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin - i kdyby v byli tito...
Ezechiel 14:20...bych z vyhladil lidi i dobytek, pak - jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin - i kdyby v byli Noe,...
Ezechiel 15:8...tváří. Tu zemi zpustoším za to, jak hrozně mi byli nevěrní, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 20:27...- Vaši otcové dále hanobili tím, jak mi byli nevěrní. Přivedl jsem je do země, o níž jsem přísahal,...
Ezechiel 20:34...vyvedu z národů a shromáždím ze zemí, do nichž jste byli zahnáni. Přivedu vás na poušť národů a budu vás...
Ezechiel 20:41...vyvedu z národů a shromáždím ze zemí, do nichž jste byli zahnáni, oblíbím si vás jako příjemnou vůni a...
Ezechiel 23:15...reliéfy mužů, jasně rudé obrazy ChaldejcůByli přepásaní na bedrech, zdobné turbany na hlavě a každý...
Ezechiel 28:25...shromáždím celý dům Izraele z národů, mezi něž byli rozptýleni, prokážu na nich svou svatost před očima...
Ezechiel 29:13...uplyne, shromáždím Egypťany z národů, mezi něž byli rozptýleni. Přivedu Egypťany zpět ze zajetí a navrátím...
Ezechiel 32:23...dokola! Ti všichni padli a mečem pobiti pohřbeni byli do jámy nejhlubší. Kolem jejího hrobu všude dokola...
Ezechiel 32:25... hroby všude dokola! Všichni ti neobřezanci byli mečem pobiti, protože šířili hrůzu v zemi živých, a...
Ezechiel 32:26... kdo klesli do jámy. Jsou uloženi mezi padlýmiBude tam i Mešek, Tubal a celá jeho horda - jejich hroby...
Ezechiel 32:29...ležet zmrzačen mezi neobřezanci pobitými mečemBude tam i Edom se svými králi a knížaty. I přes svou...
Ezechiel 39:23...šel do vyhnanství za své viny. Protože mi byli nevěrní, skryl jsem před nimi svou tvář a vydal je do...
Ezechiel 41:17...dokola po stěnách vnitřní i vnější části chrámu byli v pravidelných vzdálenostech vyřezáni cherubové a...
Daniel 1:6...vstoupit do královských služeb. Mezi vybranými byli i Židé Daniel, Chananiáš, Mišael a Azariáš. Vrchní...
Daniel 1:19... Chananiášovi, Mišaelovi a Azariášovi. A tak byli přijati do královských služeb. Kdykoli od nich král...
Daniel 3:21...ohnivé pece. A tak ty muže svázali, jak byli - v pláštích, kalhotách i čepicích - a hodili je do...
Daniel 5:9...vyložit. To krále Belšasara vyděsilo ještě vícbyl čím dál bledší. I jeho velmoži byli zděšení. Když...
Daniel 10:7...jeho hlas zněl jako burácení zástupů. Daniel jsem byl jediný, kdo to vidění spatřil. Muži, kteří byli se...
Daniel 11:35...pokrytců. I někteří z moudrých zakolísají, aby byli tříbeni, čištěni a běleni do konce, který přijde v...
Ozeáš 5:1...ucho! Tento soud je veden proti vám, neboť jste v Micpě byli past, na hoře Tábor jste byli nástraha, v...
Ozeáš 5:7...ale nenajdou, neboť jim zmizel daleko. Hospodinu byli nevěrní, někomu cizímu děti zplodili; teď je to jejich...
Ozeáš 6:7... Oni však jako Adam smlouvu zrušili, ach, jak mi byli nevěrní! Gileád je město lidí zločinných, plné...
Ozeáš 9:10...na jejich viny a ztrestá jejich hřích. Když jsem nalezl Izrael, byli jako hrozny v pustině. Když jsem...
Amos 2:9...svého boha pijí víno vybrané na pokutách.  jsem před nimi Emorejce porazil, byli jako cedry vysocí...
Amos 4:10...jste se ke mně nevrátili, praví Hospodin. Poslal jsem na vás mor jako na Egypt, vaše mladíky jsem mečem bil,...
Amos 4:11...jste se ke mně nevrátili, praví Hospodin. Bůh jsem mezi vámi působil zkázu, jako když jsem rozvrátil...
Amos 6:5...telecím. Vyjete u loutny, jako byste byli David, loudíte tóny na hudebních nástrojích. Pijete...
Nahum 3:10...Put i Libye mezi jejich spojenci. I Thébané však byli vyhnáni, museli jít do zajetí. Jejich děti byly...
Zachariáš 6:7...země na jihu." Když ti statní hřebci vyrazilibyli dychtiví projít celou zem. Řekl jim: "Projděte celou...
Zachariáš 8:13...dám pozůstatku tohoto lidu za dědictví. Jako jste byli mezi národy kletbou, dome judský a dome izraelský...
Malachiáš 1:4...nechal pouštním šakalům. Edom si může říci: "Byli jsme poraženi, ale znovu vystavíme trosky." Hospodin...
Matouš 4:18...a uviděl dva bratry, jak házejí síť do vodyByli to rybáři Šimon (později zvaný Petr) a jeho bratr...
Matouš 5:12... Takto totiž pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. Vy jste sůl země. Kdyby sůl ztratila svou...
Matouš 8:27...vítr i vlny, a nastal naprostý klid. Učedníci byli ohromeni. "Kdo to vůbec je?" ptali se. "Vždyť ho...
Matouš 8:28...se s ním dva posedlí, kteří vyšli z hrobůByli tak nebezpeční, že tou cestou ani nemohl nikdo chodit....
Matouš 9:36...nemoc a každý neduh. Když se díval na zástupybyl pohnut soucitem k nim, protože byli ztrápení a zmatení...
Matouš 14:33...pak nastoupili na loď, vítr se utišil. Ti, kdo byli na lodi, se mu začali klanět a říkali: "Ty jsi opravdu...
Matouš 17:23...do lidských rukou. Zabijí ho, ale třetího dne bude vzkříšen." Učedníci z toho byli zdrceni. Jakmile...
Matouš 18:31...co dluží. Když jeho druhové viděli, co se stalobyli zdrceni. Šli za svým pánem a pověděli mu všechno, co...
Matouš 19:25...Božího království." Když to učedníci uslyšelibyli naprosto ohromeni. "Kdo tedy může být spasen?" ptali...
Matouš 22:8...‚Svatba je sice připravena, ale ti, kdo byli pozváni, nebyli hodni. Proto jděte na nároží a zvěte...
Matouš 26:51... vrhli se na něj a zajali ho. Jeden z těch, kdo byli s Ježíšem, náhle vytasil meč, rozmáchl se, zasáhl...
Matouš 27:38...TOTO JE JEŽÍŠ, ŽIDOVSKÝ KRÁL. Spolu s ním byli ukřižováni dva zločinci, jeden po pravici a druhý po...
Matouš 27:44...A tak podobně ho hanobili i zločinci, kteří byli ukřižováni s ním. V poledne se po celé zemi setmělo ...
Matouš 28:15...potíže." Strážní vzali peníze a dělali, jak byli poučeni. A toto vysvětlení je mezi Židy rozšířeno ...
Marek 1:16...a jeho bratra Ondřeje, jak házejí síť do vody (byli to totiž rybáři). Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou a...
Marek 1:27... hlasitě vykřikl a vyšel z něj. Všichni byli tak ohromeni, že se začali ptát jeden druhého: "Co to...
Marek 2:6...ochrnutému: "Synu, tvé hříchy jsou odpuštěny." Byli tu ale někteří ze znalců Písma. Seděli tam a v srdcích...
Marek 2:12... přede všemi vzal své lehátko a odešel. Všichni byli ohromeni a oslavovali Boha: "Nic takového jsme nikdy...
Marek 3:14... a přišli k němu. Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, aby je poslal kázat a aby měli moc vymítat...
Marek 4:10...dodal: "Kdo uši k slyšení, slyš." Jakmile byl o samotě, ti, kdo byli s ním, se ho spolu s Dvanácti...
Marek 4:33...Slovo v mnoha takových podobenstvích, nakolik byli schopni rozumět. Nemluvil k nim jinak než v...
Marek 4:41...řekl jim pak. "Ještě pořád nemáte víru?" Byli z toho úplně vyděšení. "Kdo to vůbec je?" ptali se...
Marek 5:20... co všechno pro něj Ježíš udělal. Všichni byli ohromeni. Když se pak Ježíš přeplavil lodí zpátky na...
Marek 5:40...vyhnal, vzal otce a matku dítěte i ty, kteří byli s ním, a vešel do místnosti, kde bylo dítě. Vzal dívku...
Marek 6:34...Když Ježíš vystoupil, uviděl veliký zástup lidíByl naplněn soucitem k nim, protože byli jako ovce bez...
Marek 6:51...k nim do lodi a vítr se utišil. Oni z toho byli úplně omráčení úžasem. Nepochopili totiž nic ohledně...
Marek 7:37...jim to zakazoval, tím více to rozhlašovali. Lidé byli naprosto ohromeni. Říkali: "Všechno udělal dobře!...
Marek 9:6...- jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Byli totiž tak vyděšení, že nevěděl, co by řekl. Vtom se...
Marek 9:15...dohadují. Jakmile ho všichni v zástupu spatřilibyli ohromeni. Běželi k němu a zdravili ho. "Proč se s nimi...
Marek 10:24...království ti, kdo mají bohatství!" Učedníci byli z jeho slov ohromeni. Ježíš jim tedy zopakoval:...
Marek 10:32...první pak budou poslední a poslední první." Byli na cestě vzhůru do Jeruzaléma. Ježíš šel napřed a oni...
Marek 14:18...pak přišel Ježíš se Dvanácti. Když byli za stolem, Ježíš uprostřed jídla řekl: "Amen, říkám...
Marek 15:32...to uvidíme a uvěříme." A hanobili ho i ti, kdo byli ukřižováni s ním. V poledne se po celé zemi setmělo ...
Marek 16:14...těm neuvěřili. Nakonec se ukázal jedenácti, když byli spolu u stolu. Vyčítal jim jejich nevíru a tvrdost...
Lukáš 1:2...mezi námi udály, tak jak nám je předali ti, kdo byli od počátku očitými svědky a služebníky Slova. I ...
Lukáš 1:6...z dcer Áronových a jmenovala se Alžběta. Ačkoli byli oba v Božích očích spravedliví a žili bezúhonně podle...
Lukáš 1:7...přikázání a ustanovení, neměli dítě. Alžběta byla neplodná a oba byli v pokročilém věku. Jednou, když...
Lukáš 1:70...to sliboval ústy svých svatých proroků, kteří byli od věků. Spasil nás od našich nepřátel a z ruky...
Lukáš 2:6...snoubenkou Marií, která byla těhotná. Když tam byli, Marii se naplnil čas k porodu a porodila svého...
Lukáš 2:8...v hostinci pro nebylo místo. V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebem a drželi noční...
Lukáš 5:15...scházeli v ohromných zástupech, aby ho slyšelibyli od něj uzdraveni ze svých nemocí. On pak odcházel do...
Lukáš 6:18...se uzdravit ze svých neduhů. Také ti, kdo byli trápeni nečistými duchy, byli uzdravováni. Každý v...
Lukáš 8:37...ho potom prosili, aby od nich odešel, neboť byli sevřeni velikým strachem. Nastoupil tedy do lodi, aby...
Lukáš 8:56...Nechal tedy přinést něco k jídlu. Její rodiče byli ohromeni, ale on jim zakázal komukoli říkat, co se...
Lukáš 9:30...a rozzářil se. A hle, mluvili s ním dva mužiByli to Mojžíš a Eliáš, kteří se ukázali ve slávě a mluvili...
Lukáš 9:32...dojít v Jeruzalémě. Petr a jeho druhové však byli přemoženi spánkem. Jakmile se probudili, uviděli jeho...
Lukáš 9:43... uzdravil chlapce a vrátil ho jeho otci. Všichni byli ohromeni Boží velkolepostí. Zatímco všichni žasli nad...
Lukáš 13:2..."Myslíte si, že se jim to stalo, protože byli větší hříšníci než všichni ostatní Galilejci? Říkám...
Lukáš 13:4... na které spadla věž v Siloe a zabila jebyli větší viníci než všichni ostatní obyvatelé Jeruzaléma?...
Lukáš 16:9... které pominou, si můžete dělat přátele, abyste byli přijati do věčných příbytků. Kdo je věrný v nejmenším,...
Lukáš 17:14... řekl jim: "Jděte se ukázat kněžím." A jak šlibyli očištěni. Jakmile jeden z nich uviděl, že je uzdraven,...
Lukáš 19:39...Pokoj na nebi a sláva na výsostech!" V davu byli i někteří farizeové. Řekli mu: "Mistře, napomeň své...
Lukáš 21:36...na zemi. Proto vždy bděte a modlete se, abyste byli hodni uniknout všemu, co přijde, a mohli stanout před...
Lukáš 24:30..." Šel tedy dovnitř, že s nimi zůstane. Když byli za stolem, vzal chléb, požehnal, lámal a podával jim....
Jan 4:45...přišel do Galileje, Galilejci ho vítali, neboť byli o svátcích v Jeruzalémě a viděli všechno, co tam dělal...
Jan 6:26..."Amen, amen, říkám vám: Nehledáte proto, že jste viděli zázraky, ale že jste jedli ty chleby a byli...
Jan 8:39..."Náš otec je Abraham," odpověděli mu. "Kdybyste byli děti Abrahama," řekl jim Ježíš, "dělali byste...
Jan 9:41...mu: "Cože? Jsme snad i my slepí?" "Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích," odpověděl jim Ježíš. "Vy...
Jan 11:31...místě, kam mu vyšla naproti Marta.) Židé, kteří byli s Marií v domě a utěšovali ji, uviděli, že rychle...
Jan 11:53...rozptýlené Boží děti v jedno.) Od toho dne tedy byli rozhodnuti, že ho zabijí. Ježíš proto nechodil mezi...
Jan 12:20...z těch, kdo se přišli o tom svátku modlitbyli Řekové. Přišli za Filipem, který byl z galilejské...
Jan 12:36...jde. Dokud máte světlo, věřte ve světlo, abyste byli syny světla." Když to Ježíš pověděl, odešel a skryl se...
Jan 14:3... zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem . Víte, kam jdu, a cestu znáte...
Jan 14:28... Nermuťte se v srdcích a nemějte strach. Slyšeli jste říci: ‚Odcházím a zase k vám přijdu.' Kdybyste ...
Jan 17:6...jsem u tebe měl předtím, než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji...
Jan 17:11...a co je tvé, je . sláva je v nich. nejsem na světě, ale oni jsou na světě a jdu k tobě. Svatý...
Jan 17:19...na svět je. Posvěcuji sám sebe za , aby i oni byli posvěceni pravdou. Neprosím ale jen za . Prosím i za...
Jan 17:22...v nás, aby svět věřil, že jsi poslal. Dal jsem jim slávu, kterou jsi dal mně, aby byli jedno, jako my...
Jan 17:23... jako my jsme jedno. v nich a ty ve mně, aby byli dokonale jedno a aby svět poznal, že jsi poslal a...
Jan 17:24... jako jsi miloval . Otče, chci, aby ti, jež jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem , aby viděli slávu...
Jan 19:32...vojáci a zlámali nohy jednomu i druhému, kteří byli ukřižováni s ním. Když ale přišli k Ježíši a uviděli,...
Jan 20:20...těch slovech jim ukázal své ruce i bok. Učedníci byli šťastní, že vidí Pána. "Pokoj vám," opakoval Ježíš....
Jan 20:26...do jeho boku, nikdy neuvěřím." O týden později byli jeho učedníci znovu uvnitř a Tomáš s nimi. Dveře byly...
Jan 21:2... synové Zebedeovi a další dva jeho učedníci byli spolu. "Jdu na ryby," řekl jim Šimon Petr. "Půjdeme s...
Skutky 1:6...brzy pokřtěni Duchem svatým." Ti, kdo s ním byli, se ho zeptali: "Pane, obnovíš teď království...
Skutky 2:1...k jedenácti apoštolům. Když přišel den Letnicbyli všichni spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se...
Skutky 2:4...rozdělily a spočinuly na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky,...
Skutky 2:6...Když se ozval ten hukot, sešla se spousta lidíbyli ohromeni, protože je každý slyšel mluvit svou vlastní...
Skutky 2:44...se dělo mnoho zázračných znamení. Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali pozemky a...
Skutky 2:47...a upřímným srdcem. Chválili Boha a všem lidem byli příjemní. Pán k nim pak denně přidával další...
Skutky 3:10...u Krásné brány. Ohromeni tím, co se mu stalobyli úžasem bez sebe. Zatímco se ten uzdravený mrzák držel...
Skutky 4:13...viděli Petrovu a Janovu smělost a zjistili, že jsou to neučení a prostí lidé, žasli a poznali na nich, že...
Skutky 4:23...let chromý byl zázračně uzdraven! Poté, co byli propuštěni, přišli ke svým a vyprávěli, co jim řekli...
Skutky 4:31... se po jejich modlitbě zatřáslo. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali směle mluvit Boží...
Skutky 5:16...nemocné a trápené nečistými duchy a ti všichni byli uzdravováni. Tehdy povstal velekněz a všichni jeho...
Skutky 7:16...do Egypta, kde zemřel on i naši otcové. Potom byli přeneseni do Šechemu a pochováni v hrobě, který...
Skutky 8:7...z mnoha posedlých a mnozí ochrnutí a chromí byli uzdraveni. Celé město zažívalo velikou radost...
Skutky 8:16... (Na nikoho z nich totiž ještě nesestoupilbyli pouze pokřtěni ve jménu Pána Ježíše.) Vkládali tedy na...
Skutky 11:11...zpátky do nebe. Vtom se před domem, ve kterém jsem byl, objevili tři muži. Byli za mnou posláni z...
Skutky 11:26...rok a učili spoustu lidí. Právě zde v Antiochii byli učedníci poprvé označeni za křesťany. V době přišli...
Skutky 12:16...tlouci. Když konečně otevřeli a spatřili hobyli ohromeni. Pohybem ruky je utišil a vyprávěl jim, jak...
Skutky 13:1...s sebou i Jana Marka. V antiochijské církvi byli proroci a učitelé: Barnabáš, Šimon zvaný Černý, Lucius...
Skutky 13:48...radovat a oslavovat Pánovo slovo a všichni, kdo byli předurčeni k věčnému životu, uvěřili. Pánovo slovo se...
Skutky 13:52...prach z nohou a přišli do Ikonia. Učedníci pak byli plní radosti a Ducha svatého. Také v Ikoniu šli do...
Skutky 14:4...zázraky. Obyvatelstvo města se rozdělilo: jedni byli s Židy a druzí s apoštoly. Když se je však pohané i...
Skutky 14:26...do Attalie a odtud vypluli do Antiochie, odkud byli předtím svěřeni Boží milosti k dílu, které nyní...
Skutky 15:4...velikou radost. Když dorazili do Jeruzalémabyli přijati církví, apoštoly i staršími a vyprávěli jim,...
Skutky 15:22...pošlou s Pavlem a Barnabášem své zástupceByli to přední bratři Juda (zvaný také Barsabáš) a Silas....
Skutky 15:32...z toho povzbuzení radost. Juda se Silasem (kteří byli také proroci) pak mnoha slovy povzbuzovali a...
Skutky 17:11...navštívili židovskou synagogu. Tito Židé však byli ušlechtilejší než tesaloničtí. Přijali Slovo s velikou...
Skutky 19:3...svatém ani neslyšeli," řekli mu na to. "Jak jste tedy byli pokřtěni?" ptal se. "Janovým křtem,"...
Skutky 20:12... kdy odešel. Toho chlapce pak přivedli živéhobyli nesmírně potěšeni. My ostatní jsme vyrazili napřed....
Skutky 21:15...se slovy: "Děj se vůle Páně!" Po několika dnech jsme byli připraveni, a tak jsme se vydali vzhůru do...
Skutky 27:27...ale narazit na nějaký ostrov." čtrnáctou noc jsme byli unášeni napříč Adriatikem. Kolem půlnoci měli...
Skutky 28:9...přicházet i ostatní nemocní z toho ostrovabyli uzdravováni. Zahrnuli nás mnoha poctami, a když jsme...
Skutky 28:19...nic, za co bych zasloužil smrt. Židé však byli proti, a tak jsem byl nucen odvolat se k císaři -...
Římanům 1:21...Boha poznali, nectili ho jako Boha. Místo aby byli vděční, propadli ve svých myšlenkách marnosti a jejich...
Římanům 3:3...byla svěřena Boží slova. Jistě, někteří z nich byli nevěrní, ale copak jejich nevěrnost může zrušit Boží...
Římanům 5:6... Kristus zemřel za bezbožné ještě v době, kdy jsme byli bezmocní. Sotva kdo zemře za spravedlivého, i...
Římanům 5:8...svou lásku k nám: Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci. Jsme-li teď jeho krví...
Římanům 5:10...spíše jím budeme zachráněni před Božím hněvemJestliže jsme ještě jako nepřátelé byli s Bohem smířeni...
Římanům 5:15...milost je však mnohem větší! Mnohem spíše tedy byli mnozí obdarováni milostí toho jednoho člověka, Ježíše...
Římanům 6:3...my, kdo jsme mu zemřeli? Nevíte snad, že když jsme byli pokřtěni do Krista Ježíše, byli jsme všichni...
Římanům 6:17...smrti anebo poslušnosti ke spravedlnosti. Anobyli jste služebníci hříchu, ale díky Bohu, že jste celým...
Římanům 6:18...to učení, do něhož jste byli uvedeni. Tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky...
Římanům 6:20...k posvěcení. Jako služebníci hříchu jste byli svobodní od spravedlnosti. Co jste měli z toho...
Římanům 8:24...přijetí za syny, to jest vykoupení svého tělaByli jsme totiž spaseni nadějí. Naděje, kterou je vidět,...
Římanům 9:29...zástupů nenechal aspoň símě naživu, bychom byli jako Sodoma, dopadli bychom jako Gomora!" Co na to...
Římanům 11:7...to, co hledá. Vyvolení toho dosáhli, ale ostatní byli zatvrzeni. Jak je psáno: "Bůh otupil jejich ducha:...
Římanům 16:19...Mám z vás proto radost, ale přeji si, abyste byli moudří, pokud jde o dobro, a nevinní, pokud jde o zlo....
1. Korintským 1:5...Boží milosti se vám dostalo v Kristu Ježíšibyli jste v něm obohaceni v každém ohledu, každým slovem a...
1. Korintským 1:10...spolu souhlasili a namísto vzájemných roztržek byli spojeni jednou myslí a jedním záměrem. Z domu Chloé...
1. Korintským 1:13..." zase Kristův." Copak je Kristus rozdělenByl snad za vás ukřižován Pavel? Byli jste snad pokřtěni v...
1. Korintským 1:15... kromě Krispa a Gaia, aby ještě někdo neřekl, že jste byli pokřtěni v mém jménu. Pokřtil jsem vlastně i...
1. Korintským 5:7...celé těsto? Zbavte se starého kvasu, abyste byli novým, nekvašeným těstem. Vždyť Kristus, náš...
1. Korintským 6:11...nebudou mít podíl na Božím království. A takoví jste někteří byli, ale jste omyti, jste posvěceni a jste...
1. Korintským 6:20...a kterého máte od Boha? nepatříte sami soběbyli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest...
1. Korintským 7:7...příkaz, ale svolení. Přál bych si, aby všichni byli jako , každý ale od Boha svůj vlastní dar, jeden...
1. Korintským 7:23...jako svobodného, ten se stal jeho otrokemByli jste draze vykoupeni; nestávejte se lidskými otroky....
1. Korintským 10:1...nevěděli, co se stalo s našimi otci. Všichni byli zastíněni oblakem a všichni prošli mořem. Všichni byli...
1. Korintským 10:2...oblakem a všichni prošli mořem. Všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem. Všichni...
1. Korintským 10:5...většině z nich ale Bůh nenašel zalíbení - vždyť "byli pobiti na poušti". To vše se stalo nám pro výstrahu....
1. Korintským 10:9...Krista, jako někteří z nich pokoušelibyli zahubeni hady. Také nereptejte, jako někteří z nich...
1. Korintským 10:10... Také nereptejte, jako někteří z nich reptalibyli zahubeni zhoubcem. To všechno se jim stalo pro...
1. Korintským 10:13... nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli...
1. Korintským 10:33...vlastní prospěch, ale prospěch mnohých, aby byli spaseni. Řiďte se mým příkladem, tak jako ...
1. Korintským 12:2... nechci, abyste zůstali v nevědomosti. Víte, že jste ještě jako pohané chodili k němým modlám, jak jste k...
1. Korintským 12:19...každou jednotlivou tak, jak chtěl. Kdyby všichni byli jednou částí, kam by se podělo tělo? A tak je sice...
2. Korintským 2:4... že radost je radostí vás všech. Psal jsem vám s velikou úzkostí, se sevřeným srdcem a s mnoha...
2. Korintským 5:8...smělou důvěrou rádi své tělo opustíme, abychom byli doma u Pána. tedy zůstáváme doma anebo odcházíme...
2. Korintským 8:10...zbohatli. Řeknu vám, co by podle mého názoru bylo pro vás nejlepší. Před rokem jste přece byli první,...
2. Korintským 8:11... Nuže, dejte se do díla, vykonejte to! Jako jste byli připraveni chtít, tak také buďte připraveni...
Galatským 2:16...Zákona, ale jen víra v Ježíše Krista. Proto jsme sami uvěřili v Ježíše Krista, abychom byli...
Galatským 3:23...na víře v Ježíše Krista. Než přišla vírabyli jsme střeženi pod dozorem Zákona do doby, kdy měla...
Galatským 4:3...otcem zůstává pod poručníky a správci. Dokud jsme byli nedospělí, byli jsme i my takto zotročeni...
Galatským 4:5... narozeného pod Zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod Zákonem, abychom přijali právo synovství. A...
Galatským 5:13...k obřízce, jdou rovnou vyřezat! Ano, bratřibyli jste povoláni ke svobodě. Tu svobodu ovšem nemějte za...
Efeským 1:4...ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a bezúhonní v lásce. Ve své laskavé vůli nás...
Efeským 1:5...vůli nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli přijati za jeho vlastní. Chvála jemu za tu slavnou...
Efeským 1:11...Právě v něm se i nám dostalo podílu na vyvoleníbyli jsme předurčeni podle předsevzetí Toho, který...
Efeským 1:13... se tedy stáváme jeho chválou a slávou. V něm jste i vy (když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž...
Efeským 2:1...Toho, který naplňuje všechno ve všech. I vy jste byli mrtví ve svých vinách a hříších, jimž jste se...
Efeským 2:3...nyní působí v neposlušných lidech. My všichni jsme kdysi spolu s nimi podléhali svým tělesným žádostem....
Efeským 2:11...se jim věnovali. Pamatujte, že pokud jde o tělobyli jste původně pohané (které ti, kdo patří k obřízce,...
Efeským 2:12...na těle, nazývají neobřezanci). V době jste byli bez Krista, oddělení od společnosti Izraele, cizí...
Efeským 2:13...zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Nyní jste ale v Kristu Ježíši! Kdysi jste byli vzdálení, ale teď...
Efeským 2:20... ale spoluobčané svatých a členové Boží rodinyByli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, kde je...
Efeským 2:22...ve svatý chrám v Pánu. V něm se i vy společně budujete, abyste byli Božím příbytkem v Duchu. Proto jsem...
Efeským 3:19...Kristovu lásku přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží. Ten, který v nás...
Efeským 4:4... Je jedno tělo a jeden Duch, jedna naděje, k níž jsme byli povoláni, jeden Pán, jedna víra, jeden křest...
Efeským 4:30... Nezarmucujte svatého Božího Ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení. Veškerá hořkost, hněv,...
Efeským 5:8...s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako...
Filipským 1:10... abyste uměli rozeznat, co je správné, abyste byli ryzí a bezúhonní do Kristova dne a dali se od...
Filipským 2:12...Ježíš Kristus je Pán. Proto, moji milovaní, jako jste byli vždycky poslušní, když jsem byl s vámi, buďte...
Filipským 2:15...dělejte bez reptání a dohadování, abyste byli nezkažení a nevinní jako neposkvrněné Boží děti...
Koloským 1:9...také pověděl o vaší lásce v Duchu. Ode dne, kdy jsme o vás uslyšeli, proto nepřestáváme v modlitbách prosit...
Koloským 1:11...ovoce dobrých skutků, rostli v poznání Bohabyli všemožně posilováni mocí jeho slávy, abyste mohli...
Koloským 1:21...tomu, co je na zemi i na nebi. I vás, kteří jste mu kdysi byli cizí a svými myšlenkami i zlými skutky...
Koloským 2:2...a za všechny, kdo osobně neznají. Toužím, aby byli povzbuzeni v srdci a spojeni láskou, aby dospěli k...
Koloským 3:1...nemají žádnou cenu kromě uspokojení těla. Když jste byli vzkříšeni s Kristem, vztahujte se k nebeským...
Koloským 3:15...srdcích vládne Kristův pokoj - právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční. Slovo...
1. Tesalonickým 2:7...chválu, od vás nebo od jiných, ačkoli jsme jako Kristovi apoštolové mohli vyžadovat uctivost....
1. Tesalonickým 3:4... Víte přece, že je to náš úděl. Ještě když jsme byli u vás, říkali jsme vám předem, že nás čeká...
1. Tesalonickým 3:13... posílí vaše srdce ve svatosti, abyste před ním byli bez úhony do příchodu našeho Pána Ježíše se všemi...
2. Tesalonickým 2:13... abyste skrze posvěcení Duchem a víru v pravdu byli spaseni. Právě k tomu vás povolal naším evangeliem,...
2. Tesalonickým 3:10...chtěli jsme vám dát příklad k následování. Když jsme ještě byli u vás, dali jsme vám přece toto pravidlo:...
1. Timoteus 2:4...Spasiteli Bohu, který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy. Je přece jediný Bůh...
Titus 3:3...vůči všem lidem vždy prokazují vlídnost. I my jsme přece bývali nerozumní, nepovolní a oklamaní. Otročili...
Židům 6:4...Bůh, vydáme se dál. Pro ty, kdo byli jednou osvíceni, kdo okusili ten nebeský dar,...
Židům 9:5... která rozkvetla, a desky smlouvy. Nad truhlou byli cherubové Boží slávy, kteří zastiňovali slitovnici. O...
Židům 10:2... dávno přestali přinášet, protože by byli jednou provždy očištěni od hříšného svědomí.) Těmito...
Židům 13:3...hostili anděly! Pamatujte na vězně, jako byste byli ve vězení s nimi; pamatujte na trpící jako ti, kdo...
Jakub 1:4... Nechte však vytrvalost dozrát, abyste byli dokonalí a úplní a nic vám nescházelo. Schází-li...
Jakub 1:18... Ze své vůle nás zplodil slovem pravdy, abychom byli prvotinou jeho stvoření. Víte, milovaní bratři, že...
Jakub 2:5...Copak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře? Nemají právě oni zdědit království,...
Jakub 5:16...své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho....
1. Petr 1:18...zde prožili v posvátné úctě. Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu,...
1. Petr 2:25...a ožili spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravilyByli jste přece jako bloudící ovce, ale teď jste se vrátili...
1. Petr 4:6... který je připraven soudit živé i mrtvé. Proto bylo evangelium zvěstováno i těm, kdo jsou mrtví -...
2. Petr 1:18...můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil." My jsme s ním byli na oné svaté hoře a ten hlas z nebe jsme...
2. Petr 1:21...z lidské vůle, ale Boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem svatým. V Božím lidu však bývali i...
Zjevení 2:10... ďábel uvrhne některé z vás do vězení, abyste byli vyzkoušeni, a budete mít soužení po deset dní. Buď...
Zjevení 3:10...a poznají, že jsem si zamiloval. Protože jsi zachoval slovo vytrvalosti, i zachovám od...
Zjevení 9:15... kteří jsou svázáni u veliké řeky Eufrat!" Tehdy byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení pro tu hodinu,...
Zjevení 12:9... zvaný ďábel a satan, který svádí celý světbyl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s...
Zjevení 14:4...sto čtyřiačtyřicet tisíc vykoupených ze země. To jsou ti, kteří se neposkvrnili se ženami, neboť jsou...
Zjevení 15:6...vyšlo sedm andělů, kteří měli těch sedm ran, a byli oblečeni běloskvoucím plátnem a na prsou byli...
Zjevení 16:9...na slunce a bylo mu dáno pálit lidi ohněm. Lidé byli páleni velikým žárem a rouhali se jménu Boha, který ...
Zjevení 18:23... v tobě nikdo neuslyší, neboť tví obchodníci byli pány země a tvá kouzla sváděla všechny národy. To...
Zjevení 19:20...seděl na tom koni, a s jeho vojskem. A ta šelma byla zajata a s ten falešný prorok, který před dělal...
Zjevení 20:12...i nebe a nebylo pro nalezeno místo. Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před trůnem, a...
Zjevení 20:13...svých skutků. Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také Smrt a Záhrobí vydaly mrtvé, kteří byli v...

Slova obsahující byli: byli (593) bylin (1) bylina (4) bylinami (2) bylině (1) bylinu (1) byliny (12) dobyli (18) nabyli (3) nebyli (52) nedobyli (2) vydobyli (1) zbyli (10)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |