Byla

Hledám pøesnì 'byla'. Nalezeno 427 veršù. Další varianty: tys (28) není (483) jste (874) jsou (1140) jsme (755) jsi (1542) jsem (3484) jsa (1) jest (24) cos (37) být (265) byly (188) byls (1) bylo (610) byli (593) byla (451) byl (1221) budu (310) buďte (69) budou (923) buďme (3) budete (338) budeš (390) budeme (90) bude (1849) buď (131)
Genesis 1:2...počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se...
Genesis 3:12...ti zakázal jíst?" Adam odpověděl: "Žena, kterou jsi mi dal, aby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu, a...
Genesis 3:20...se obrátíš!" Adam pak dal své ženě jméno Eva (to jest Živa), neboť ona byla matkou všech živých. Hospodin...
Genesis 4:22...kovářů bronzu a železa. A Tubal-kainova sestra byla Naama. Lámech řekl svým ženám: "Ado a Cilo,...
Genesis 6:11...tři syny: Sema, Chama a Jáfeta. Země však byla v Božích očích zkažená a plná násilí. Bůh pohlédl na...
Genesis 6:12...a plná násilí. Bůh pohlédl na zemi a hlebyla zkažená! Každý smrtelník na zemi žil zkaženě. Bůh...
Genesis 7:6...všechno tak, jak mu Hospodin přikázal. Země byla zaplavena vodou, když bylo Noemovi šest set let. Kvůli...
Genesis 7:10... jak to Noemovi přikázal Bůh. Po sedmi dnech pak byla země zaplavena vodou. Stalo se to šestistého roku...
Genesis 8:14...osychal. Dvacátého sedmého dne druhého měsíce byla země suchá. Tehdy Bůh k Noemovi...
Genesis 9:13...příští pokolení: Na oblak pokládám duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. Kdykoli zahalím...
Genesis 10:25...se jmenoval Peleg, Rozdělení, neboť za jeho dnů byla země rozdělena, a jeho bratr se jmenoval Joktan....
Genesis 11:30... dcera Hárana, otce Milky a Jisky. Saraj však byla neplodná, neměla děti. Terach vzal svého syna Abrama,...
Genesis 12:15...hodnostáři, vychválili ji před faraonem tak, že byla vzata do faraonova domu. Abramovi se díky vedlo...
Genesis 17:19...Izák, Smíšek. Jemu potvrdím svou smlouvu, aby byla věčnou smlouvou pro jeho budoucí símě. Vyslyšel jsem...
Genesis 24:16... synu Milky a Abrahamova bratra NáchoraByla to překrásná mladá dívka, která ještě nepoznala muže....
Genesis 25:21...Izák se za svou ženu modlil k Hospodinu, protože byla neplodná. Hospodin ho vyslyšel a Rebeka, jeho žena,...
Genesis 25:24...se naplnil čas a měla porodit, hle, v jejím lůnu byla dvojčata. Ten, který vyšel první, byl celý zrzavý jako...
Genesis 26:7..."Aby snad zdejší muži kvůli Rebece nezabili." Byla totiž velmi krásná. Jednou, když tam byli dlouho,...
Genesis 27:42...otcem. Potom svého bratra Jákoba zabiji!" A když byla Rebece oznámena slova jejího staršího syna Ezaua,...
Genesis 29:9...nimi mluvil, přišla Ráchel se stádem svého otceByla totiž pastýřka. Když Jákob spatřil Ráchel, dceru svého...
Genesis 29:17...a mladší Ráchel. Léa měla měkké oči, ale Ráchel byla nápadně krásná, překrásná dívka.) Jákob si zamiloval...
Genesis 29:25...Zilpu jako děvečku.) Přišlo ráno a hlebyla to Léa! "Cos mi to udělal?" ptal se Jákob Lábana....
Genesis 29:31...je nemilovaná, otevřel její lůno. Ráchel však byla neplodná. Léa počala a porodila syna. Dala mu jméno...
Genesis 30:42...ty pruty, aby se pářily před pruty. Když však byla zvířata neduživá, pruty nekladl. A tak byl Lábanův...
Genesis 34:14...svou sestru neobřezanému muži - to by pro nás byla hanba! Vyhovíme vám, jen když budete jako my. se...
Genesis 34:27...pak přišli k pobitým a vyplenili město, kde byla poskvrněna jejich sestra. Vzali jejich brav, skot i...
Genesis 35:8...bratrem. Tehdy zemřela Rebečina chůva Deborabyla pochována pod oním dubem u Bet-elu. Izák jej proto...
Genesis 35:19...Benjamín, Syn pravice. Ráchel zemřelabyla pohřbena na cestě k Efratě (což je Betlém). Jákob pak...
Genesis 36:22... Synové Lotanovi: Chori a Hemam. Lotanova sestra byla Timna. Synové Šobalovi: Alvan, Manachat, Ebal, Šefo a...
Genesis 36:39...Hadad. Jeho město se jmenovalo Pau a jeho žena byla Mehetabel, dcera Matredova, vnučka Me-zahabova. Toto...
Genesis 37:24...nosil, popadli ho a hodili do jámy. A ta jáma byla prázdná, bez vody. Potom se posadili k jídlu. Pozvedli...
Genesis 38:27...pak přišel čas jejího porodu, hle, v jejím lůnu byla dvojčata. Během porodu jeden syn vystrčil ruku....
Genesis 43:34...čestné porce ze svého stolu a Benjamínova porce byla pětkrát větší než porce všech ostatních. A tak...
Genesis 47:13... V celé zemi panoval tak krutý hlad, že nikde nebyl chléb. Egyptská i kanaánská země byla vyčerpána hladem....
Exodus 4:6...ruku do podpaždí, a když ji vytáhl, jeho ruka byla malomocná, bílá jako sníh. "Vlož si ruku znovu do...
Exodus 4:7...vložil ruku do podpaždí, a když ji odtud vytáhlbyla znovu zdravá jako zbytek jeho těla! "Když ti neuvěří a...
Exodus 5:13...svou práci - stejný denní úkol, jako když byla sláma!" Izraelští předáci, ustanovení faraonovými...
Exodus 7:21...se všechna nilská voda v krev. Ryby, které byly v Nilu, pomřely a nilská voda páchla tak, že Egypťané...
Exodus 8:20...zemi se objevila hustá mračna much. Celá země byla zamořena mouchami. Tehdy si farao nechal Mojžíše a...
Exodus 10:14...noc. Ráno ten východní vítr přinesl kobylky. Kobylky přeletěly nad celým Egyptem a snesly se na celý...
Exodus 12:4...svou rodinu. Každá rodina beránka. Kdyby byla rodina na beránka moc malá, přibere k sobě nejbližšího...
Exodus 13:17...je nevedl cestou přes filištínskou zem, ačkoli byla kratší. Bůh si totiž řekl: "Kdyby lid viděl, že hrozí...
Exodus 15:23...přišli do Mary, nemohli místní vodu pít, neboť byla hořká. (A proto se jmenuje Mara, Hořkost.) Tehdy lid...
Exodus 19:18...a lid se postavil při úpatí hory. Hora Sinaj byla celá zahalena kouřem, neboť na ni Hospodin sestoupil v...
Exodus 23:26...vodě. Z tvého středu odejmu nemoc. Ve tvé zemi nebude ženy, která by potratila nebo byla neplodná. Obdařím...
Exodus 27:5...kruhy. Mříž připevníš pod obrubu oltáře tak, aby byla v polovině výšky oltáře. K oltáři zhotovíš také tyče z...
Exodus 34:1...podobné těm prvním a na napíšu slova, jež byla na těch prvních deskách, které jsi roztříštil. Připrav...
Exodus 36:12...na koncový pruh druhého spojeného kusu; poutka byla přesně proti sobě. Vyrobili také padesát zlatých spon,...
Exodus 36:15...připravili jedenáct takových houní. Jedna houně byla třicet loket dlouhá a čtyři lokte široká. Všech...
Exodus 37:1...Becaleel vyrobil truhlu z akáciového dřevabyla dva a půl lokte dlouhá, jeden a půl lokte široká a...
Exodus 37:6...také příkrov z čistého zlata, totiž slitovnicibyla dva a půl lokte dlouhá a jeden a půl lokte široká....
Exodus 38:15...a třemi patkami z druhé strany. Uprostřed pak byla brána nádvoří. Všechny zástěny kolem nádvoří byly ze...
Leviticus 5:23...ukradl nebo si to vynutil vydíráním nebo mu to bylo svěřeno do úschovy nebo to byla ztracená věc, kterou...
Leviticus 8:21...vodou a celého berana nechal dýmat na oltářiByla to příjemně vonící zápalná oběť, byla to ohnivá oběť...
Leviticus 8:28...vše dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětíByla to příjemně vonící oběť pověření, byla to ohnivá oběť...
Leviticus 8:30...trochu oleje pomazání a trochu krve, která byla na oltáři, a postříkal tím Árona a jeho roucha a s ním...
Leviticus 10:17...a Itamara, Áronovy zbývající syny, a řekl: "Proč jste oběť za hřích nesnědli na svatém místě? Vždyť je...
Leviticus 16:27...za hřích a kozla oběti za hřích, jejichž krev byla vnesena do nejsvětější svatyně k vykonání obřadu...
Leviticus 22:20...došli zalíbení. Nepřivedete nic, na čem by byla vada, neboť byste tím nedošli zalíbení. Kdo přinese...
Numeri 4:49...580. Podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem byla každému z nich určena jeho služba a jeho břemeno. A...
Numeri 5:12...Izraele: Kdyby se od někoho odklonila manželkabyla mu nevěrná, kdyby s spal jiný muž a kdyby s bez...
Numeri 7:13... syn Aminadabův z pokolení Juda. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná...
Numeri 7:19... syn Cuarův, vůdce pokolení Isachar. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná...
Numeri 7:25...synů Eliab, syn Chelonův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná...
Numeri 7:31...Rubenových synů Elicur, syn Šedeurův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná...
Numeri 7:37...synů Šelumiel, syn Curišadajův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná...
Numeri 7:43...Gádových synů Eljasaf, syn Deuelův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná...
Numeri 7:49...synů Elišama, syn Amihudův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná...
Numeri 7:55...synů Gamaliel, syn Pedacurův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná...
Numeri 7:61...synů Abidan, syn Gideoniho. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná...
Numeri 7:67...synů Achiezer, syn Amišadajův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná...
Numeri 7:73...Ašerových synů Pagiel, syn Okranův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná...
Numeri 7:79...synů Achira, syn Enanův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná...
Numeri 11:7...vyprahlé krky a v dohledu nic než ta mana!" Mana byla jako semeno koriandru a barvou připomínala vonnou...
Numeri 12:10...odešel. Oblak se vzdálil od Stanu a hle, Miriam byla malomocná, bílá jako sníh! Když se Áron otočil k...
Numeri 12:15...teprve pak bude přijata zpět." Miriam tedy byla na sedm dní vykázána z tábora. Lid se nehnul dál,...
Numeri 17:21...holí - po jedné holi na každý rod. Mezi holemi byla i hůl Áronova. Mojžíš pak ty hole nechal před...
Numeri 20:1... Lid pobýval v Kádeši. Tam zemřela Miriam a tam byla pochována. Obci tam ale chyběla voda, a tak se srotili...
Numeri 20:9..." Mojžíš tedy podle jeho rozkazu vzal hůl, která byla před Hospodinem. Spolu s Áronem pak svolal shromáždění...
Numeri 21:24...po Jabok, k území Amonců (hranice Amonců byla totiž opevněná). Tak Izrael zabral všechna emorejská...
Numeri 26:59...zplodil Amrama. Amramova žena jménem Jochebed byla levitská dcera narozená Levimu v Egyptě. Ta Amramovi...
Numeri 32:38... Kiriatajim, Nebó, Baal-meon (jejichž jména byla změněna) a také Sibmu. Města, která vystavěli,...
Numeri 34:13...- rozdělte si ji losem! Hospodin přikázal, aby byla přidělena devíti a půl pokolením. Rubenovu a Gádovu...
Numeri 35:33...zemře nejvyšší kněz. Neposkvrňujte zemi, v níž jste; právě krev totiž zemi poskvrňuje. Země nemůže být...
Deuteronomium 1:17...druhem nebo mezi ním a přistěhovalcem. Při soudu buďte nestranní. Vyslechněte malého stejně jako velkého;...
Deuteronomium 2:15... jak jim Hospodin přísahal. Ruka Hospodinova byla vskutku proti nim a do posledního je vymýtila z...
Deuteronomium 3:5... Ogovo království v Bášanu. Všechna ta města byla opevněná vysokými hradbami, branami a závorami. Navíc...
Deuteronomium 4:16...nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, by to byla socha ve tvaru muže či ženy, jakéhokoli zvířete na...
Deuteronomium 9:10...dvě kamenné desky popsané Božím prstem. Na nich byla všechna slova, která k vám Hospodin promluvil z...
Deuteronomium 10:2...truhlu. na ty desky napíšu slova, která byla na oněch prvních deskách, jež jsi roztříštil, a ty je...
Deuteronomium 13:15... Pokud se najisto potvrdí, že ve tvém středu byla spáchána taková ohavnost, musíš obyvatele toho města...
Deuteronomium 17:1... svému Bohu, býka ani berana, na němž by byla vada nebo cokoli špatného - pro Hospodina, tvého Boha,...
Deuteronomium 17:4...nebeskému zástupu (což jsem nikdy nepřikázal). Bude-li ti to oznámeno nebo se o tom doslechneš, důkladně...
Deuteronomium 21:13...si hlavu, ostříhá nehty a svlékne šaty, v nichž byla zajata. Zůstane ve tvém domě celý měsíc a bude...
Deuteronomium 22:27...když někdo napadne a zavraždí svého bližníhoByla přece na poli - zasnoubená dívka křičela, ale nebyl...
Deuteronomium 24:4...manžel, který ji poslal pryč, si ji pak nebude moci vzít zpět za manželku, neboť byla poskvrněna....
Deuteronomium 29:22... ani stéblo trávy na neroste - tak přece byla rozvrácena Sodoma a Gomora, Adma a Cebojim, které...
Deuteronomium 31:19...Izraele a vlož jim ji do úst, aby mi ta píseň byla svědkem proti synům Izraele. je přivedu do země...
Jozue 8:11...a utábořili se na sever od Aje. Mezi nimi a Ajem byla rokle. Jozue vzal asi pět tisíc mužů a umístil je jako...
Jozue 9:17...dál a třetího dne došli k jejich městůmByla to města Gibeon, Kefira, Beerot a Kiriat-jearim....
Jozue 16:9...Efraimova pokolení pro jejich rody. Navíc byla pro Efraimovy syny vyčleněna města uprostřed dědictví...
Jozue 18:1...v Šílu, kde postavili Stan setkávání. Země  byla podmaněna, ale zbývalo ještě sedm izraelských kmenů,...
Jozue 21:9...Hospodin skrze Mojžíše. Z pokolení Juda a Šimeon byla odevzdána tato jmenovitě uvedená města (připadla...
Jozue 21:27... Golan v Bášanu i s jeho pastvinami. Dále to byla Beeštera s pastvinami - celkem dvě města. Od pokolení...
Soudců 2:15...obstát. Kamkoli se vypravili, Hospodinova ruka byla proti nim a byli poraženi, přesně jak to Hospodin řekl...
Soudců 9:24...spáchaná na sedmdesáti Jerub-baalových synech byla pomstěna a jejich krev dopadla na jejich nevlastního...
Soudců 9:51...k Tebecu, oblehl jej a dobyl. Uprostřed města byla pevná věž, kam utekli všichni muži a ženy, všichni...
Soudců 11:34...naproti - jeho dcera tančící za zvuku tamburínByla to jeho jediná. Neměl syna ani dceru kromě . Jakmile...
Soudců 13:2...vydal na čtyřicet let do rukou FilištínůByl jeden muž z Coreje, z Danova rodu, a jmenoval se...
Soudců 13:3...ženě se ukázal Hospodinův anděl a řekl : "Hlebyla jsi neplodná a bezdětná, ale počneš a porodíš syna....
Soudců 13:9...a Boží anděl jeho ženu znovu navštívil, když byla na poli. Její muž Manoach s právě nebyl, a tak se...
Soudců 15:8...dokud se vám nepomstím!" A bil je hlava nehlavabyla to hrozná řež. Potom odešel a usadil se v Etamské...
Soudců 19:2...domu svého otce v judském Betlémě. Když tam byla nějaké čtyři měsíce, její muž se rozhodl, že půjde za...
Soudců 20:27...tehdy dotazovali Hospodina, neboť tam v době byla Truhla Boží smlouvy. Pinchas, syn Eleazara, syna...
Růt 2:17... do večera. Co nasbírala, potom vymlátilabyla toho celá efa ječmene. Rút si jej odnesla do města a...
Růt 3:1...pak řekla: "Musím ti najít domov, dcero, abys byla šťastná. Víš, že Boáz, s jehož děvečkami jsi pracovala...
Růt 4:11... Dnes jste toho svědkové." Všechen lid, který byl v bráně, i stařešinové odpověděli: "Jsme svědkové. Kéž...
Růt 4:16...Noemi pak vzala dítě, položila si je na klínbyla mu chůvou. Sousedky říkaly: "Noemi se narodil syn!" a...
1. Samuel 1:2...Hana a druhá Penina. Penina měla děti, ale Hana byla bezdětná. Tento muž chodil každoročně ze svého města...
1. Samuel 2:25...slova vůbec nedali, neboť Hospodinova vůle byla, aby zemřeli. Chlapec Samuel však prospíval, rostl a...
1. Samuel 3:3... Samuel spal v Hospodinově svatostánku, kde byla Boží truhla. Vtom na Samuele zavolal Hospodin. "Tady...
1. Samuel 4:10...se a bojujte!" A Filištíni bojovali. Izrael byl poražen a rozutekli se každý domů. Byla to hrozná...
1. Samuel 4:19...čtyřicet let. Jeho snacha, Pinchasova manželkabyla těhotná a měla rodit. Když uslyšela zprávu, že Boží...
1. Samuel 7:13..." sem nám pomohl Hospodin." Filištíni tedy byli poraženi a přestali útočit na území Izraele. Po...
1. Samuel 7:14...po Gat, která Filištíni předtím Izraeli vzalibyla znovu dobyta a Izrael osvobodil z jejich rukou i území...
1. Samuel 12:15... svým Bohem - vy i král, který nad vámi vládneJestliže totiž nebudete poslouchat Hospodina a budete se...
1. Samuel 14:18..."Přines Boží truhlu." (Boží truhla totiž tehdy byla mezi Izraelci.) Zatímco ale Saul hovořil s knězem,...
1. Samuel 19:16...ho zabiju!" Poslové tedy přišli a hle - na lůžku byla soška a na místě hlavy polštář z kozí srsti! Saul se...
1. Samuel 24:4...skalách. Cestou přišel k ovčím ohradámbyla tam jeskyně a Saul zašel dovnitř, aby si ulevil. V...
1. Samuel 25:3...jmenoval Nábal a jeho žena se jmenovala AbigailByla to velmi chytrá a neobyčejně krásná žena, ale její muž...
2. Samuel 1:26...Jonatan! Teskním po tobě, Jonatane, bratře - jak jsem miloval! Tvá láska ke mně byla úžasná, vzácnější...
2. Samuel 11:2...ze střechy nějakou ženu, jak se koupe. Ta žena byla překrásná. David někoho poslal, zjistí, kdo to je....
2. Samuel 12:3... z jeho poháru pila, v jeho klíně spala, jako by byla jeho dcerou. Jednou k onomu boháči přišel pocestný....
2. Samuel 13:2...sestru Támar tak soužil, z toho onemocnělByla to panna a jemu se zdálo nemožné něčeho u dosáhnout...
2. Samuel 13:15...začal ji nenávidět. Nenávist, kterou k cítilbyla ještě větší než láska, kterou ji předtím miloval....
2. Samuel 13:16...přikázal . "To ne," prosila ho. "Vyhnat by byla ještě větší špatnost, než co jsi mi udělal!" On...
2. Samuel 13:32...Šimey: " se můj pán a král nedomnívá, že byli zabiti všichni mladí královští synové. Zemřel jen...
2. Samuel 19:18...vydal se s judskými muži přivítat krále DavidaByla s ním i tisícovka mužů z Benjamína a také Cíba, sluha...
2. Samuel 22:16...je, bleskem svým je rozdrtil! Koryta moří byla obnažena, základy světa odkryty před řevem Hospodina,...
1. Královská 1:2...pana krále vyhledat nějakou mladou pannu, aby byla králi k službám a pečovala o něj. Bude léhat ve tvé...
1. Královská 1:4...Šunemitku Abišag, a přivedli ji ke králiByla to překrásná dívka. Obsluhovala krále, pečovala o něj,...
1. Královská 3:4...obětovat na výšinu v Gibeonu, která z nich byla nejvýznamnější. Na tamním oltáři Šalomoun obětoval na...
1. Královská 6:3...lodí stála přes celou šířku chrámu předsíňByla 20 loktů široká a vystupovala před chrám na 10 loktů....
1. Královská 6:10...vybudoval okolo celého chrámu; každé její patro bylo 5 loktů vysoké a k chrámu byla připojena cedrovými...
1. Královská 6:18...40 loktů. Na vnitřním cedrovém obložení chrámu byla vyřezávaná poupata a rozvité květy - vše bylo z cedru;...
1. Královská 7:6... 50 loktů dlouhou a 30 loktů širokou. Před  byla předsíň a před sloupy s římsou. Dále postavil...
1. Královská 7:7...Trůnní sál, neboli Soudní síň, kde soudil; ta byla od podlahy ke stropu obložená cedrovým dřevem. Podobně...
1. Královská 7:16...sloupů odlil z bronzu dvě hlavice; každá z nich byla vysoká 5 loktů. Hlavice na vrchu sloupů byly ozdobeny...
1. Královská 7:22...Boáz, Posila. Vrchol sloupů měl tvar lilie. Tak byla dokončena práce na sloupech. Poté odlil kulatou nádrž...
1. Královská 7:32...do kruhu, ale do čtverce. Pod postranicemi byla čtyři kola s ojnicemi zapuštěnými do stojanu. Každé...
1. Královská 7:33... Každé kolo bylo jeden a půl lokte vysoké. Kola byla provedením stejná jako kola od vozu: jejich osy,...
1. Královská 7:35...půl lokte hlubokou obrubu. K vrcholu stojanu byla připevněna držadla a postranice. Plochy držadel i...
1. Královská 10:5... jaké oběti král přináší v Hospodinově chrámubyla naprosto ohromena a řekla mu: "To, co jsem u nás...
1. Královská 11:26...Jeroboám, syn Nebatův, se vzbouřil proti králiByl to jeden z Šalomounových dvořanů, Efraimec z Ceredy,...
1. Královská 13:6...u Hospodina, král přitáhl ruku k soběbyla zase jako dřív. Poté král Božího muže vyzval: "Pojď ke...
1. Královská 18:46...zapřáhl a vyrazil do Jizreelu. S Eliášem ale byla ruka Hospodinova, takže si podkasal oděv a doběhl do...
2. Královská 3:15..." Když pak hudebník začal hrát, nad Elíšou byla ruka Hospodinova. "Tak praví Hospodin," řekl....
2. Královská 6:5...topůrka a spadla do vody. "Ach, pane!" vykřikl, "byla vypůjčená!" "Kam spadla?" zeptal se Boží muž. Když mu...
2. Královská 6:25...nastal veliký hlad. Obléhání pokračovalo,  byla oslí hlava za osmdesát šekelů stříbra a čtvrt dížky...
2. Královská 9:34...se o tu proklatou a pohřběte ji. Přece jen to byla královská dcera." Šli ji tedy pohřbít, ale našli z ...
2. Královská 9:37...na jizreelském poli, aby nikdo nemohl říci: To byla Jezábel.'" Achab měl v Samaří sedmdesát synů. Jehu...
2. Královská 10:19...chci uspořádat velikou oběť Baalovi. Kdokoli bude chybět, nezůstane naživu!" (Byla to ovšem Jehuova lest...
2. Královská 11:15... Přikázal jim: "Odveďte ji mezi oddíly. Kdo bude s , toho popravte." (Kněz totiž nechtěl, aby byla...
2. Královská 11:20...radoval a ve městě zavládl klid, protože Altalia byla u královského paláce popravena. Joaš se stal králem v...
2. Královská 14:2...devět let. Jeho matka se jmenovala Joadanbyla z Jeruzaléma. Dělal, co je v Hospodinových očích...
2. Královská 15:2...dva let. Jeho matka se jmenovala Jecholiabyla z Jeruzaléma. Dělal, co je správné v Hospodinových...
2. Královská 25:4...vládl takový hlad, že lidé neměli co jíst. Tehdy byla městská hradba prolomena a všichni vojáci v noci...
2. Královská 25:17...všech těch věcí se ani nedal zvážit. Jeden sloup byl vysoký 18 loktů, na něm byla bronzová hlavice vysoká 3...
1. Letopisů 1:19...se jmenoval Peleg, Rozdělení, neboť za jeho dnů byla země rozdělena, a jeho bratr se jmenoval Joktan....
1. Letopisů 1:39... Synové Lotanovi: Chori a Homam. Lotanova sestra byla Timna. Synové Šobalovi: Alvan, Manachat, Ebal, Šefi a...
1. Letopisů 1:50...Hadad. Jeho město se jmenovalo Pau a jeho žena byla Mehetabel, dcera Matredova, vnučka Me-zahabova. Také...
1. Letopisů 3:5... Šobab, Nátan a Šalomoun. Matkou těchto čtyř byla Bat-šeba, dcera Amielova. Narodilo se mu tam ještě...
1. Letopisů 4:10...mi požehnal a rozšířil území! Kéž by tvá ruka byla se mnou a chránila od zlého, abych neměl trápení!"...
1. Letopisů 4:31... Chacar-susimu, Bet-bireji a Šaarajimu. To byla jejich města do kralování Davidova. Jejich vesnice...
1. Letopisů 4:41...dodnes) a usadili se tam místo nich, neboť tam byla pastva pro jejich ovce a kozy. Někteří ze synů...
1. Letopisů 6:33...Merariho, syna Leviho. Jejich bratrům levitům byla svěřena veškerá služba Příbytku, totiž Hospodinova...
1. Letopisů 9:31... Matitiášovi, prvorozenému Korachovce Šalumabyla svěřena příprava obětních placek. Někteří jejich...
1. Letopisů 25:6...otce věnovali hudbě na činely, lyry a citery; to byla jejich služba při Božím domě. (Asaf, Jedutun a Heman...
2. Letopisů 9:4... jaké oběti král přináší v Hospodinově chrámubyla naprosto ohromena a řekla mu: "To, co jsem u nás...
2. Letopisů 20:24...se po tom ohromném vojsku a hle - země byla poseta mrtvými! Nikdo nevyvázl. Jošafat pak se svým...
2. Letopisů 23:14... Přikázal jim: "Odveďte ji mezi oddíly. Kdo bude s , toho popravte." (Kněz totiž nechtěl, aby byla...
2. Letopisů 23:21...radoval a ve městě zavládl klid, protože Atalia byla popravena. Joaš se stal králem v sedmi letech a...
2. Letopisů 24:1...čtyřicet let. Jeho matka se jmenovala Cibiabyla z Beer-šeby. Po celý život kněze Jojady dělal Joaš, co...
2. Letopisů 25:1...devět let. Jeho matka se jmenovala Joadanbyla z Jeruzaléma. Dělal, co je v Hospodinových očích...
2. Letopisů 26:3...dva let. Jeho matka se jmenovala Jecholiabyla z Jeruzaléma. Dělal, co je správné v Hospodinových...
2. Letopisů 29:29...trvalo, dokud zápalná oběť neskončila. Jakmile byla zápalná oběť dokonána, Ezechiáš i všichni přítomní...
2. Letopisů 29:35...a úliteb doprovázejících zápalné oběti. Tak byla v Hospodinově chrámu obnovena bohoslužba. Ezechiáš i...
2. Letopisů 34:30...jim předčítal všechna slova Knihy smlouvy, jež byla nalezena v Hospodinově chrámu. Potom se postavil ke...
2. Letopisů 35:16...bratři levité připravovali beránka i pro . Tak byla onoho dne na příkaz krále Jošiáše vykonána veškerá...
Ezdráš 4:18...za Eufratem poslal tuto odpověď: Dopisu, který jste mi poslali, byla věnována pozornost a byl mi doslovně...
Nehemiáš 4:10...mých mužů pracovala na díle a druhá polovina byla ve zbroji. Velitelé s kopími, štíty, luky a pancíři...
Nehemiáš 8:17...takového nedělali od dob Jozuy, syna NunovaByla to obrovská radost. Každý den od začátku slavnosti ...
Ester 1:11...aby lidu i velmožům předvedl její krásu. A že to byla krasavice! Když ale eunuchové vyřídili královský...
Ester 2:7...zvanou Ester, protože neměla otce ani matkuByla to velmi krásná, překrásná dívka. Po smrti jejího otce...
Ester 2:14... nevcházela, ledaže by si ji král oblíbilbyla zavolána jménem. Jednoho dne přišla na řadu Ester,...
Ester 2:16...krále Xerxe, desátého měsíce zvaného tebetbyla Ester uvedena do královských komnat. Král si Ester...
Job 3:7... do počtu měsíců aby nevešla! Ach ta noc - kéž byla neplodná, radostný výkřik poznat neměla! Zaklínači dnů...
Job 6:3...dala zvážit, na váhy kéž by se vešla bída Byla by těžší, než je písek v moři - to proto slovy se...
Job 15:19... když netají, co od svých předků přijali (země byla dána jenom jim, nikdo cizí k nim tenkrát nepatřil):...
Job 16:5...ústy bych vás ale povzbudil, slova mých rtů by byla útěchou. Mluvím-li, bolest se nemírní, mlčím-li, v...
Job 19:23... nemáte ještě mého masa dost? Kéž by slova byla sepsána, kéž by jak nápis byla vyryta olovem a rydlem...
Žalmy 18:16...je, množstvím blesků rozdrtil! Koryta řek byla obnažena, základy světa odkryty před řevem tvým,...
Žalmy 44:4...ve vlastní paži neměli vítězství; tvá pravice to byla, paže tvá, tvář tvá jim zářila - měls je rád! Jenom ty...
Žalmy 65:13...dobrotou, tvé stopy kanou hojností. Zelené louky jsou, kde byla poušť, pahorky se halí radostí. Pastviny se...
Žalmy 106:38...dcer. Modlám v Kanaánu je obětovali - tou krví byla poskvrněna zem! Svými skutky takto pošpinili se, a...
Žalmy 107:27...Jak vratký opilec potáceli se, veškerá zkušenost byla ta tam. Volali k Hospodinu tehdy v tísni, a on je...
Žalmy 111:8...jsou všechna jeho pravidla! Na věčné věky jsou ustanovena, věrně a upřímně aby byla plněna. Vykoupení...
Přísloví 8:23... před všemi svými činy, před časem. Od věků jsem byla ustavena, od počátku, dříve než začal svět. Než...
Přísloví 8:27...zemi a vše kolem, dříve než světa první prachByla jsem při tom, když nebesa chystal, když nad propastí...
Přísloví 8:29...věšel, propastné prameny když vytrysklyByla jsem tam, když oceán spoutal, na jeho rozkaz vody...
Kazatel 2:9...rozkoší jsem užil s množstvím konkubín. Stal jsem se slovutným a předčil jsem všechny, kdo byli v...
Píseň 3:10...ze stříbra, k nim pak nebesa ze zlata. Čalouněná byla purpurem a vnitřek celý obložen láskou jeruzalémských...
Izaiáš 6:7..."Hle, tento uhlík se dotkl tvých rtů; tvá vina byla odstraněna a tvůj hřích očištěn." Potom jsem uslyšel...
Izaiáš 47:10...sis "Nikdo nevidí." Svou moudrostí a věděním jsi byla svedena, takže sis v srdci myslela: " - a kdo je...
Izaiáš 49:21..." Tehdy si v srdci pomyslíš: "Kdo mi je porodilByla jsem přece bezdětná a neplodná, odstrčená a vyhnaná -...
Izaiáš 54:6...jako opuštěnou, ztrápenou manželku, ženu, jež byla v mládí provdána a potom zavržena, říká tvůj Bůh....
Izaiáš 57:9... jejich lože milovala, na úd zírala! S olejem jsi za Molochem chodila, byla jsi samá vonná mast; do dálek...
Izaiáš 60:15... Sion Svatého izraelského. Místo abys byla opuštěná a neoblíbená, takže skrze tebe nikdo nechodil...
Izaiáš 61:4... jež Hospodin zasadil, aby se na nich oslavil. Zbudu dávné sutiny, trosky minulosti opraví, zbořená města...
Jeremiáš 2:2...slyší - Tak praví Hospodin: Vzpomínám, jak jsi v mládí byla oddaná, jak jsi milovala jako nevěsta, jak...
Jeremiáš 3:3...přestal padat liják a nepřišel ani jarní déšťbyla jsi zatvrzelá jako coura, odmítala ses zastydět. A teď...
Jeremiáš 3:13...se navěky. Jen uznej, že ses provinila, žes byla Hospodinu, svému Bohu, nevěrná, že jsi stále jen za...
Jeremiáš 8:23...rána mého lidu nemůže zacelit? Kéž by hlava byla studnicí a oči slzí prameny, abych oplakával dnem i...
Jeremiáš 34:7...judskému králi Cidkiášovi v Jeruzalémě. Vojsko babylonského krále tenkrát útočilo na Jeruzalém a na všechna...
Jeremiáš 35:4...všechny jeho syny, celý rod Rechabitů, a přivedl jsem je do Hospodinova domu, do síně učedníků Božího muže...
Jeremiáš 36:28...svitek a znovu do něj zapiš všechna slova, která byla v tom prvním svitku, který judský král Joakim spálil....
Jeremiáš 38:6...a hodili ho do jímky prince Malkiáše, která byla na strážním nádvoří; spustili tam Jeremiáše na...
Jeremiáš 39:2...měsíce jedenáctého roku Cidkiášovy vlády pak byla městská hradba prolomena. Poté, co pronikli do města,...
Jeremiáš 48:25...moábská města, blízká i vzdálená. Moábův roh byl odťat, jeho paže byla zlomena, praví Hospodin. Opijte...
Jeremiáš 49:18...nad všemi ranami, jež na něj dopadly. Jako když byla rozvrácena Sodoma a Gomora i s městy v jejich okolí,...
Jeremiáš 52:7...vládl takový hlad, že lidé neměli co jíst. Tehdy byla městská hradba prolomena a všichni vojáci v noci...
Jeremiáš 52:22...byl dutý a stěny měl na 4 prsty silné; na sloupu byla bronzová hlavice vysoká 5 loktů s mřížováním a...
Pláč 4:6...je ještě větší, než co zasloužila Sodoma - ta byla vyvrácena v jedinou chvíli, aniž se ruka pohnula!...
Ezechiel 1:18... z nich šla hrůza, a každá z těch čtyř loukotí byla kolem dokola plná očí. Když se bytosti pohybovaly,...
Ezechiel 8:4...urážlivá socha budící žárlivý hněv. A hlebyla tam sláva Boha Izraele jako tehdy, když jsem měl...
Ezechiel 10:9...pod křídly vidět jakoby lidské ruce.) Podíval jsem se a hle - vedle cherubů byla čtyři kola, u každého...
Ezechiel 10:12... Celá jejich těla včetně zad, rukou a křídel byla kolem dokola plná očí stejně jako ta čtyři kola....
Ezechiel 10:14...Soukolí. Každý z nich měl čtyři tváře. První byla tvář cheruba, druhá byla tvář lidská, třetí byla tvář...
Ezechiel 10:19...brány Hospodinova domu a sláva Boha Izraele byla nad nimi. Byly to tytéž bytosti, které jsem spatřil...
Ezechiel 14:13...člověčí! Kdyby nějaká země proti mně zhřešilabyla by mi nevěrná, vztáhl bych na ni ruku a odřízl ji od...
Ezechiel 14:15...přivedl dravou zvěř, aby ji hubila, by z  byla jen pustina, kterou by kvůli zvěři nikdo nechodil, pak...
Ezechiel 14:16...by kvůli zvěři nikdo nechodil, pak - jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin - i kdyby v byli tito...
Ezechiel 16:7...ve vlastní krvi, řekl jsem ti: ‚Žij!' Nechal jsem růst jako sazenici v poli, a tak jsi rostla a...
Ezechiel 16:22...sis ani nevzpomněla na mládí, na dny, kdy jsi byla nahá a bosá a zmítala ses v krvi. Běda! Běda ti!...
Ezechiel 16:45... o tobě prohlásí: ‚Jaká matka, taková dcera!' Jsi dcerou své matky, která nesnáší svého muže i děti. Jsi...
Ezechiel 16:49... co pácháš ty se svými dcerami. Hle, toto byla vina tvé sestry Sodomy: pýcha, sytost a klidné pohodlí...
Ezechiel 16:55...se svými dcerami a Samaří se svými dceramibudou znovu tím, čím bývaly kdysi. Ale i ty se svými...
Ezechiel 17:6...je zasadil pěkně u vody. Když potom vzešlobyla z něj nevysoká vinoucí se réva. Své ratolesti obracela...
Ezechiel 17:7...hle - ta réva obrátila své kořeny ze záhonů, kde byla zasazena, k němu a natahovala k němu své ratolesti,...
Ezechiel 17:8...k němu své ratolesti, aby ji zavlažil. Přitom byla zasazena do dobré půdy pěkně u vody, aby vypouštěla...
Ezechiel 17:9...‚Tak praví Panovník Hospodin - Copak uspěje? Nebude vyrvána i s kořeny? Copak zbavena plodů neuschne?...
Ezechiel 17:10...mocné armády, aby byla vyrvána i s kořeny. Anobyla zasazena, ale uspěje? Zasažena východním větrem,...
Ezechiel 19:2...žalozpěv nad izraelskými vládci, zpívej: Kdo byla tvá matka? Lvice mezi lvy! Léhala mezi šelmami se...
Ezechiel 19:10... Tvá matka jak réva na tvé vinici zasazená byla u vody, plodná a s množstvím ratolestí dík dostatku...
Ezechiel 19:12... nápadná výškou a hustou korunou. Zuřivě však byla vyvrácena, k zemi sražena! Východní vítr ji vysušil,...
Ezechiel 23:11...to všechno viděla, ale ve svém chtíči a smilstvu byla ještě horší než její sestra. I ona se roztoužila po...
Ezechiel 25:3...Hospodina! Tak praví Panovník Hospodin - Protože jsi volalHohó!' nad mou svatyní, když byla znesvěcena, a...
Ezechiel 31:3...Kdo se ti může vznešeností vyrovnat? Hle, Asýrie byla jak cedr v Libanonu s krásnými větvemi a stinnou...
Ezechiel 37:2...mezi nimi kolem dokola a hle - celá ta pláň jimi byla poseta a byly úplně vyschlé. "Synu člověčí," řekl mi,...
Ezechiel 40:5... Všechno, co vidíš, oznam domu Izraele." Spatřil jsem chrámový okrsek obehnaný kolem dokola vnější zdí. Tyč...
Ezechiel 40:9...změřil síň bránybyla 8 loktů hluboká a měla pilíře 2 lokty silné. Síň byla...
Ezechiel 40:11...měly vždy stejné rozměry. Změřil vchod do bránybyl 10 loktů široký a samotná brána byla 13 loktů široká....
Ezechiel 40:12...brána byla 13 loktů široká. Před výklenky byla po jedné i druhé straně zídka na loket vysoká....
Ezechiel 40:13...stěny jednoho výklenku po zadní stěnu druhého byla ta brána 25 loktů široká. Změřil také síň: kolem...
Ezechiel 40:15...průčelí po průčelí síně na opačné straně byla brána 50 loktů dlouhá. Po stranách brány vedla do...
Ezechiel 40:21...a síň měly stejné rozměry jako ty v první bráněByla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. Její okénka, síň i...
Ezechiel 40:25...po stranách okénka stejně jako ty předchozíByla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. Vedlo k sedm...
Ezechiel 40:29... Sama brána i její síň měla po stranách okénkabyla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. (Síně bran okolo...
Ezechiel 40:31...byly 25 loktů široké a 5 loktů hluboké.) Síň byla obrácená k vnějšímu nádvoří. Měla pilíře s palmovými...
Ezechiel 40:33... Sama brána i její síň měla po stranách okénkabyla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. Síň byla obrácená k...
Ezechiel 40:34...a byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. Síň byla obrácená k vnějšímu nádvoří. Měla po jedné i druhé...
Ezechiel 40:36...měla výklenky, pilíře, síň a po stranách okénkaByla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. Síň byla obrácená k...
Ezechiel 40:37... Byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. Síň byla obrácená k vnějšímu nádvoří. Měla po jedné i druhé...
Ezechiel 40:44...dvě místnosti. Jedna přiléhala k severní bráněbyla obrácená k jihu, druhá přiléhala k jižní bráně a byla...
Ezechiel 41:2...jedné i druhé straně 5 loktů. Změřil celou loďbyla 40 loktů dlouhá a 20 loktů široká. Poté vstoupil do...
Ezechiel 41:4...celou tuto místnost v čele chrámové lodibyla 20 loktů dlouhá a 20 loktů široká. "To je nejsvětější...
Ezechiel 41:5...svatyně," řekl mi. Poté změřil stěnu chrámubyla 6 loktů silná. Celý chrám kolem dokola na šířku 4...
Ezechiel 41:7...do samotné stěny chrámu. Komory po obvodu chrámu byly v každém dalším patře širší. Přístavba obepínající...
Ezechiel 41:8...se stoupalo do horního přes prostřední. Všiml jsem si, že kolem dokola chrámu byla zvýšená plošina...
Ezechiel 41:9...neboli 6 loktů. Vnější stěna postranních komor byla 5 loktů silná. Otevřené prostranství mezi postranními...
Ezechiel 41:11...druhý z jihu. Mezi chrámem a tímto prostranstvím byla kolem dokola plošina 5 loktů široká. Mohutná stavba na...
Ezechiel 41:12...na západním okraji vyhrazeného prostranství byla 70 loktů dlouhá, 90 loktů široká a ze všech stran měla...
Ezechiel 41:14...prostranství včetně čela chrámu na východě byla 100 loktů. Změřil také onu mohutnou stavbu na zadní...
Ezechiel 41:15...včetně ochozů po jedné i druhé straně byla 100 loktů široká. Vnitřek chrámové lodi i předsíně...
Ezechiel 41:24...dveře měly po dvou křídlech a obě ta křídla byla otočná; jak první, tak druhé dveře měly po dvou...
Ezechiel 41:25...měly po dvou křídlech. Na chrámových dveřích byly rytiny cherubů a palem, takové jako na stěnách. Na...
Ezechiel 41:26...byla dřevěná římsa. Na bočních stěnách předsíně byla zužující se okna s palmami po jedné i druhé straně....
Ezechiel 42:2... Podél severního průčelí, kde měla budova vchodbyla 100 loktů dlouhá a široká byla 50 loktů. Naproti oněm...
Ezechiel 42:10...východě vcházelo z vnějšího nádvoří. Její šířka byla dána zdí, která ji oddělovala od nádvoří. Směrem na...
Ezechiel 44:1...k vnější bráně svatyně, obrácené k východuByla zavřená. "Tato brána zůstane zavřená," řekl mi...
Ezechiel 46:23...měl uvnitř kolem dokola kamennou římsu, pod níž byla kolem dokola zřízena ohniště. "To jsou kuchyně," řekl...
Ezechiel 47:5...vodou - sahala po pás. Odměřil dalších tisíc - a byla to řeka, kterou jsem nemohl přebrodit, protože byla...
Daniel 2:31...tomu, o čem jsi přemýšlel. Nuže, králi, měl jsi vidění a hle, spatřils jakousi velikou sochu. Byla to...
Daniel 2:32...se před tebou a budila hrůzu. Hlava sochy byla z čistého zlata, hruď a paže ze stříbra, břicho a boky...
Daniel 3:1... Král Nabukadnezar nechal vyrobit zlatou sochuByla 60 loktů vysoká a 6 loktů široká. Nechal ji postavit...
Daniel 4:11...ho listí a rozházejte ovoce! uteče zvěř, jež byla pod ním, tak jako ptáci z jeho větví! Pařez i s kořeny...
Daniel 7:4...vypadala jako lev, ale měla orlí křídla. Potom jsem viděl, jak ta křídla byla vylomena; byla zvednuta...
Daniel 7:5...druhá šelma, podobná medvědu. Na jedné straně byla vztyčená, v zubech držela tři žebra a bylo řečeno:...
Daniel 7:6...bylo řečeno: "Vstaň, sežer mnoho těl!" Díval jsem se dál a hle, objevila se další šelma, podobná pardálu...
Daniel 7:7...Potom to noční vidění pokračovalo a hle, spatřil jsem čtvrtou šelmu. Byla děsivá a hrozná a měla strašnou...
Daniel 7:11...dvůr se posadil a byly otevřeny knihy. Díval jsem se dál, neboť jsem slyšel, jaké pyšné řeči vedl onen...
Daniel 7:14...předstoupil, před jeho tvář ho přivedliByla mu dána vláda, sláva i království, aby jej ctili...
Daniel 7:19...a budou jím vládnout na věky a věky věků." Potom jsem chtěl vědět, co znamená ta čtvrtá šelma, která se...
Daniel 9:23...tajemství. Hned, jakmile ses začal modlitbyla vyslána odpověď a jsem ti ji přišel vyřídit. Jsi...
Daniel 9:24...skončila a nastal konec hříchu, aby očištěna byla nepravost a spravedlnost přišla navěky, aby se...
Ozeáš 2:7...smilstva. Jejich matka totiž smilnila, nestydatá byla jejich rodička. Říkala: "Půjdu za svými milenci, kteří...
Ozeáš 10:1...míval ovoce, tím víc si stavěl oltáře. Čím lepší byla jeho zem, tím líp si zdobil sloupy posvátné. Jejich...
Ozeáš 13:5...nepoznáš, není jiný Spasitel než ! Na poušti jsem opatroval, v zemi, jež byla suchopár. Nakrmili se...
Joel 1:11... vinaři, kvůli pšenici a ječmeni - zničena byla sklizeň na poli! Vinná réva uschla, zvadlo fíkoví,...
Nahum 3:8...Kde bych ti tedy našel nějaké těšitele?" Copak jsi lepší, než byly Théby mezi nilskými rameny, obklopené...
Zachariáš 11:11... kterou jsem uzavřel se všemi národy. Toho dne byla zrušena. Obchodníci s ovcemi, kteří pozorovali,...
Malachiáš 2:4...obětí, aby vás s nimi vynesli! Tehdy poznáte, že jsem vám poslal toto varování, aby byla zachována ...
Malachiáš 2:5...Levim, praví Hospodin zástupů. smlouva s ním byla smlouvou života a pokoje. Jemu jsem uložil, aby žil v...
Malachiáš 3:16...Hospodina a Hospodin naslouchal a slyšel jeByla před ním sepsána pamětní kniha o těch, kdo ctili...
Matouš 1:18...Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi, ale předtím, než se vzali, se...
Matouš 9:22... dcero. Tvá víra uzdravila." A od chvíle byla zdravá. Když Ježíš dorazil k domu představeného...
Matouš 12:13...tomu muži: "Natáhni ruku." A když ji natáhlbyla znovu zdravá jako ta druhá. Farizeové se pak odešli...
Matouš 14:24...se modlil. Pozdě večer tam zůstal sám. Loď  byla daleko od břehu, zmítána vlnami, protože vítr vál...
Matouš 15:28... " se ti stane, jak toužíš." A od chvíle byla její dcera zdravá. Ježíš se pak odtud vrátil ke...
Marek 2:27...kněží, a dal i svým mužům?" Potom dodal: "Sobota byla učiněna pro člověka, ne člověk pro sobotu. Syn člověka...
Marek 3:5...tomu muži: "Natáhni ruku." A když ji natáhlbyla znovu zdravá. Farizeové se pak hned odešli radit s...
Marek 5:25... Veliký zástup šel za ním a tlačili se na nějByla tam jedna žena, která dvanáct let krvácela. Mnoho...
Marek 5:29...krvácení ihned přestalo a na těle pocítila, že byla z toho trápení uzdravena. Ježíš v nitru ihned pocítil,...
Marek 6:17...uvěznit kvůli Herodiadě, s níž se oženil, ačkoli byla manželkou jeho bratra Filipa. Jan Herodovi říkal:...
Marek 6:47... odešel na horu, aby se modlil. Pozdě večer byla loď uprostřed jezera a on sám na zemi. Uviděl je, jak...
Marek 7:26...ho, aby z její dcery vyhnal démona. Ta žena byla Řekyně, rodem Syroféničanka, a tak řekl: "Napřed...
Lukáš 1:5... které jsi přijal. Za dnů judského krále Heroda byl jeden kněz, jménem Zachariáš, z Abiášova kněžského...
Lukáš 1:7...přikázání a ustanovení, neměli dítě. Alžběta byla neplodná a oba byli v pokročilém věku. Jednou, když...
Lukáš 1:13...mu však řekl: "Neboj se, Zachariáši! Tvá prosba byla vyslyšena. Tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš...
Lukáš 1:26...na pohlédl a zbavil veřejné pohany!" Když byla Alžběta v šestém měsíci, poslal Bůh anděla Gabriela do...
Lukáš 1:41...pozdrav, děťátko v jejím lůnu poskočilo. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a hlasitě zvolala: "Požehnaná...
Lukáš 1:66... si to uchovávali v srdci a říkali: "Co to bude za dítě?" A ruka Hospodinova byla s ním. Jeho otec...
Lukáš 2:5...se nechal zapsat se svou snoubenkou Marií, která byla těhotná. Když tam byli, Marii se naplnil čas k...
Lukáš 2:36...meč), aby vyšlo najevo myšlení mnoha srdcí." Byla tam také prorokyně Anna, dcera Fanuelova z pokolení...
Lukáš 2:37...dívka vdala, žila sedm let se svým mužem a potom byla vdovou do svých osmdesáti čtyř let. Nevycházela z...
Lukáš 2:40...a sílil, naplňován moudrostí, a Boží milost byla s ním. Jeho rodiče chodívali každý rok slavit...
Lukáš 4:6...těchto království," řekl mu ďábel, "neboť mi byla předána a mohu ji dát, komu chci. Když se mi pokloníš...
Lukáš 4:38...ze synagogy do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla sužována vysokou horečkou, a tak ho za ni poprosili....
Lukáš 5:17...vesnic i z Jeruzaléma, a Hospodinova moc byla přítomna, aby je uzdravoval. A hle, nějací muži nesli...
Lukáš 5:29...mu pak ve svém domě vystrojil velikou hostinubyla tam spousta výběrčích daní i jiných hostů. Farizeové a...
Lukáš 6:10..."Natáhni ruku." A když to udělal, jeho ruka byla uzdravená. Vzteky bez sebe se tedy začali domlouvat,...
Lukáš 6:49...něj přivalila řeka, hned spadl a zkáza toho domu byla hrozná." Když dokončil tuto řeč ke svým posluchačům,...
Lukáš 7:12...k městské bráně, vynášeli právě mrtvéhoByl to jediný syn své matky a ta byla vdova. Doprovázela ji...
Lukáš 8:43...Šel tedy za ním a davy ho tiskly ze všech stranByla tam jedna žena, která dvanáct let trpěla krvácením....
Lukáš 8:47...pověděla mu přede všemi, proč se ho dotkla a jak byla hned uzdravena. "Dcero," odpověděl Ježíš, "tvá víra...
Lukáš 10:40...nohám a poslouchala jeho slova. Marta však byla zaneprázdněna spoustou práce. Nakonec za ním přišla a...
Lukáš 13:11...sobotu pak učil v jedné synagoze. A hlebyla tam žena postižená osmnáct let duchem nemoci; byla...
Lukáš 18:3...se Boha nebál a člověka si nevážil. V tom městě byla také jedna vdova. Chodila za ním a říkala: ‚Zjednej mi...
Jan 2:1... Třetího dne se v Káně Galilejské konala svatbaByla tam i Ježíšova matka a na svatbu byl pozván také Ježíš...
Jan 4:6...kdysi dal Jákob svému synu Josefovi. Dosud tam byla Jákobova studna a Ježíš, unaven cestou, se u ...
Jan 5:9...si lehátko a choď!" řekl mu Ježíš. A ten člověk byl ihned uzdraven, vzal své lehátko a začal chodit. Ten...
Jan 6:22...na protějším břehu jezera, uvědomil, že tam byla jen jediná loďka a že Ježíš na ni nenastoupil se svými...
Jan 8:4...ji doprostřed se slovy: "Mistře, tato žena byla přistižena při činu, když cizoložila. Mojžíš nám v...
Jan 9:14... kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, totiž byla sobota. Farizeové ho znovu zpovídali, jak prohlédl....
Jan 10:41...zázrak, ale všechno, co řekl o tomhle mužibyla pravda." A mnozí tam v něho uvěřili....
Jan 11:2...Marie a její sestry Marty, onemocněl. To byla ta Marie, která pomazala Pána mastí a vytřela mu nohy...
Jan 11:18...dorazil čtyři dny po Lazarově pohřbu. Betanie byla blízko Jeruzaléma, asi patnáct honů, a mnozí Židé...
Jan 11:38...V hlubokém rozrušení přišel Ježíš k hrobuByla to jeskyně zavalená kamenem. "Odvalte ten kámen," řekl...
Jan 13:30...chudým. Jidáš vzal to sousto a hned vyšel venByla noc. Po jeho odchodu Ježíš řekl: "Syn člověka je teď...
Jan 15:11...svého Otce a zůstávám v jeho lásce. Toto jsem vám pověděl, aby radost byla ve vás a vaše radost...
Jan 17:13...tobě a toto říkám na světě, aby radost v nich byla dokonalá. Dal jsem jim tvé slovo a svět je začal...
Jan 17:26... znám. Tihle poznali, že jsi poslal, a  jsem jim dal poznat tvé jméno a ještě dám, aby láska,...
Jan 18:1... odešel se svými učedníky za potok Kedron, kde byla zahrada; do se svými učedníky vešel. To místo však...
Jan 19:41...vonnými mastmi. Poblíž místa jeho ukřižování byla zahrada a v zahradě nový hrob, v němž ještě nebyl...
Skutky 9:39...košile a pláště, které jim Dorkas dělala, dokud byla s nimi. Petr poslal všechny ven, poklekl a modlil se....
Skutky 10:12... jak se za čtyři cípy spouští na zem. V  byla všemožná čtvernohá polní zvířata i šelmy, plazi a...
Skutky 10:16... neměj za nečisté!" Opakovalo se to třikrát, než byla plachta vytažena zpátky do nebe. Zatímco si Petr marně...
Skutky 10:31...v zářícím rouchu a řekl: ‚Kornelie, tvá modlitba byla vyslyšena a tvé almužny nezůstaly bez povšimnutí před...
Skutky 11:21...o Pánu Ježíši také Řeky. Hospodinova ruka byla s nimi a veliké množství jich uvěřilo a obrátilo se k...
Skutky 17:1...a Apolonii pak přišli do Tesaloniky, kde byla židovská synagoga. Pavel tam podle svého zvyku šel a...
Skutky 22:20...zatýkal a bičoval ty, kdo věřili v tebe. Když byla prolévána krev tvého svědka Štěpána, stál jsem tam,...
Skutky 24:24...Felix přišel se svou manželkou Drusillou, která byla Židovka. Poslal pro Pavla a vyslechl si ho ohledně...
Skutky 27:9...Pěkné přístavy poblíž města Lasaia. Ztratili jsme hodně času; minul dokonce i Půst a další plavba by...
Skutky 28:28...uzdravit.' [29] Proto vězte, že Boží spása byla poslána pohanům. Oni uslyší!" Pavel pak zůstal celé...
Římanům 3:2...nějakou cenu? Každopádně, velikou! Především jim byla svěřena Boží slova. Jistě, někteří z nich byli nevěrní...
Římanům 3:19..." Víme, že cokoli Zákon říká, říká těm, kdo jsou pod Zákonem, aby tak byla zacpána každá ústa a aby byl...
Římanům 3:27...toho, kdo věří v Ježíše. Kde je tedy chloubaByla vyloučena. Jakým zákonem? Snad skutků? Nikoli, ale...
Římanům 4:9... nebo i pro neobřezané? Říkáme, že Abrahamovi byla jeho víra "počítána za spravedlnost". Nuže, kdy mu...
Římanům 4:10...víra "počítána za spravedlnost". Nuže, kdy mu byla počítána? Poté, co byl obřezán, anebo předtím? Nebylo...
Římanům 4:14...spravedlnosti z víry. Kdyby jeho dědici měli být lidé Zákona, byla by ta víra zmařena a zaslíbení...
1. Korintským 7:34...a svobodná dívka se stará o věci svého Pána, aby byla svatá tělem i duchem, ale vdaná se stará o věci světa,...
2. Korintským 3:7... pomíjející slávě nemohli ani pohlédnoutJestliže ta služba byla tak slavná, ačkoli vedla ke smrti,...
Galatským 2:5...Ježíši, a aby nás zotročili. Ani na chvíli jsme jim neustoupili a nepoddali se, aby pro vás byla...
Efeským 3:8... Mně, zdaleka nejmenšímu ze všech svatýchbyla dána ta milost, abych mezi pohany hlásal Kristovo...
Efeským 4:7...všechny a ve všech. Každému jednotlivému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Písmo...
Efeským 5:27...církev bez jakékoli poskvrny a vrásky, aby byla svatá a bez úhony. Stejně tak musí muži milovat své...
1. Timoteus 2:14...první byl stvořen Adam, teprve potom Eva. A nebyl to Adam, kdo se nechal svést, ale jeho žena byla...
1. Timoteus 5:9... je zahrnuta nejméně šedesátiletá, pokud byla věrnou manželkou, je známá dobrými skutky, vychovala...
Židům 4:2...neukázalo, že je někdo z vás minul. I nám přece byla zvěstována dobrá zpráva, stejně jako jim. Slyšené...
Židům 4:6...do odpočinutí tedy stále trvá, ale ti, jimž byla tehdy zvěstována dobrá zpráva, do něj kvůli své...
Židům 8:6... který jsi viděl na této hoře." Ježíši však byla svěřena mnohem vznešenější služba, neboť se stal...
Židům 9:3...svícen, stůl a chleby předložení. Za oponou pak byla druhá část, zvaná nejsvětější svatyně. K patřil...
Židům 11:9... Vírou se přistěhoval do zaslíbené země, jakkoli byla cizí, a bydlel v ve stanech stejně jako Izák a...
Židům 11:26...pomíjivým hříšným požitkem. Kristova potupa mu byla dražší než všechny egyptské poklady, neboť se díval ...
Židům 12:21...i jen zvíře dotklo hory, bude ukamenováno." Byla to tak hrozná podívaná, že Mojžíš řekl: " se třesu...
2. Petr 1:4...povolal ve své slávě a ušlechtilosti. Takto nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste skrze ...
1. Jan 1:4...Ježíšem Kristem. Toto píšeme, aby naše radost byla dokonalá. Toto je poselství, které jsme slyšeli od něj...
2. Jan 1:12...a promluvím s vámi tváří v tvář, aby naše radost byla dokonalá. Pozdravují děti tvé vyvolené sestry....
Juda 1:3...a pokoj i láska v hojnosti. Milovaní, jakkoli jsem toužil napsat vám o našem společném spasení, považuji...
Zjevení 4:3...trůnu někdo seděl. Ten, který seděl na trůnubyl na pohled podobný kameni jaspisu a karneolu, a kolem...
Zjevení 4:7...bytosti plné očí zepředu i zezadu. První bytost byla podobná lvu, druhá teleti, třetí měla tvář jako člověk...
Zjevení 6:2...řekla hromovým hlasem: "Pojď!" A hle, spatřil jsem bílého koně a ten, který na něm seděl, měl luk. Byla...
Zjevení 6:8...jsem hlas čtvrté bytosti: "Pojď!" A hle, spatřil jsem koně mrtvolně bledého a jméno toho, který na něm seděl...
Zjevení 8:8...zeleň. Když zatroubil druhý anděl, jako by byla do moře vržena veliká ohnivě planoucí hora. Třetina...
Zjevení 8:9...třetina stvoření majících duši a třetina lodí byla zničena. Když zatroubil třetí anděl, spadla z nebe...
Zjevení 8:12... neboť zhořkly. Když zatroubil čtvrtý andělbyla zasažena třetina slunce, třetina měsíce a třetina...
Zjevení 9:3...slunce i ovzduší. Z toho dýmu pak vyšly na zem kobylky, jimž byla dána moc, taková moc, jakou mají pozemští...
Zjevení 9:18... ohněm, dýmem a sírou, jež jim vycházely z tlambyla pobita třetina lidí. Moc těch koní je v jejich tlamách...
Zjevení 10:1... ze svého smilstva ani ze svých krádeží. Uviděl jsem také jiného silného anděla, jak sestupuje z nebe,...
Zjevení 10:10... ale v ústech ti bude sladká jako med." Vzal jsem tedy tu knížku z ruky anděla a snědl jsem ji. V ústech...
Zjevení 11:1...mnoha lidem, národům, jazykům i králům."  Byla mi dána hůl jako měřicí tyč a bylo mi řečeno: "Vstaň a...
Zjevení 11:19...se otevřel Boží chrám v nebi a v jeho chrámu byla vidět truhla jeho smlouvy. Nastalo veliké blýskání,...
Zjevení 12:2...měsíc a na hlavě měla korunu dvanácti hvězdByla těhotná a křičela bolestí, neboť začínala rodit. Pak...
Zjevení 13:2...korun a na hlavách rouhavé jméno. Šelma, kterou jsem spatřil, byla podobná pardálu, ale její nohy byly jako...
Zjevení 13:5...Dostala ústa, jež vedla pyšné a rouhavé řeči, a byla dána moc působit dvaačtyřicet měsíců. Ta ústa...
Zjevení 14:16...seděl na oblaku, mrštil svůj srp na zem a země byla sklizena. Z chrámu, který je v nebi, pak vyšel další...
Zjevení 16:12...tu velikou řeku Eufrat a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce. Tehdy jsem...
Zjevení 16:21...těch krup se lidé rouhali Bohu, neboť ta rána byla nesmírně veliká. Tehdy přišel jeden z těch sedmi...
Zjevení 17:3...smilstva." A odnesl v Duchu na poušť. Tehdy jsem uviděl ženu sedící na rudé šelmě, jež byla plná jmen...
Zjevení 17:4...rouhání a měla sedm hlav a deset rohů. Ta žena byla oblečena purpurem a šarlatem a pokryta zlatem,...
Zjevení 17:8... jež sedm hlav a deset rohů. Šelma, kterou jsi viděl, byla a není a vystoupit z propasti a jít do...
Zjevení 17:11...přijde, musí zůstat na krátký čas. Šelma, která byla a není, ta je osmý král; je z těch sedmi a jde do...
Zjevení 18:1...město, které kraluje nad králi země." Potom jsem spatřil jiného anděla, jak sestupuje z nebe: měl...
Zjevení 19:20...seděl na tom koni, a s jeho vojskem. A ta šelma byla zajata a s ten falešný prorok, který před dělal...
Zjevení 20:12...i nebe a nebylo pro nalezeno místo. Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před trůnem, a...
Zjevení 21:18...lidské míry, která je mírou anděla. Jeho hradba byla postavena z jaspisu, ale město bylo čisté zlato...
Zjevení 21:21...hyacint, dvanáctý ametyst. A těch dvanáct bran bylo dvanáct perel: každá z těch bran byla z jedné perly....

Slova obsahující byla: byla (451) dobyla (1) nebyla (40) nebylas (1) nezbyla (1) zbyla (9)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |