Byl

Hledám pøesnì 'byl'. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání. Další varianty: tys (28) není (483) jste (874) jsou (1140) jsme (755) jsi (1542) jsem (3484) jsa (1) jest (24) cos (37) být (265) byly (188) byls (1) bylo (610) byli (593) byla (451) byl (1221) budu (310) buďte (69) budou (923) buďme (3) budete (338) budeš (390) budeme (90) bude (1849) buď (131)
Genesis 1:5...tmy. Bůh nazval světlo "den" a tmu nazval "noc". Byl večer a bylo ráno, den první. Bůh řekl: " je...
Genesis 1:8...oblohou - a stalo se. Bůh nazval oblohu "nebe" a byl večer a bylo ráno, den druhý. Bůh řekl: " se vody pod...
Genesis 1:13...je jejich semeno. A Bůh viděl, že je to dobréByl večer a bylo ráno, den třetí. Bůh řekl: " jsou na...
Genesis 1:19...světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to dobréByl večer a bylo ráno, den čtvrtý. Bůh řekl: " se vody...
Genesis 1:23...v mořích; také ptáci se rozmnožují na zemi." Byl večer a bylo ráno, den pátý. Bůh řekl: " země vydá...
Genesis 1:31...a stalo se. Bůh viděl všechno, co učinil, a hlebylo to velmi dobré! Byl večer a bylo ráno, den šestý. Tak...
Genesis 2:18...jedl, jistě zemřeš." Hospodin Bůh také řekl: "Není dobré, aby člověk byl sám; opatřím mu rovnocennou...
Genesis 3:1...všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinilbyl had. Ten řekl ženě: "Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze...
Genesis 3:6...z jeho ovoce a jedla. Dala i svému muži, který byl s , a také on jedl. Tehdy se jim oběma otevřely oči a...
Genesis 3:23...ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Vyhostil člověka a na východní straně zahrady...
Genesis 6:9...nalezl milost. Toto je Noemův příběh. Noe byl mezi svými současníky spravedlivý a poctivý člověk. Noe...
Genesis 8:1...Noema i na všechnu zvěř a dobytek, který s ním byl v arše. Nechal nad zemí vát vítr a voda se utišila....
Genesis 9:18...na zemi." Noemovi synové, kteří vyšli z archybyli Sem, Cham a Jáfet (onen Cham byl otcem Kanaána). Tito...
Genesis 9:20...z nich se zalidnila celá země. Zemědělec Noe byl první, kdo vysadil vinici. Napil se vína, opil se a...
Genesis 10:9...Nimroda, jenž se stal prvním bojovníkem na zemiByl to před Hospodinem udatný lovec, a proto se říká: "Jako...
Genesis 13:2...s Lotem odešel z Egypta vzhůru do Negevu. (Abram byl velmi bohatý ve stádech, ve stříbře i ve zlatě.) A šel...
Genesis 14:14...spojenci. Když Abram uslyšel, že jeho příbuzný byl zajat, vypravil 318 vycvičených služebníků, narozených...
Genesis 14:18...údolí). Melchisedech, král Sálemu, který byl knězem Nejvyššího Boha, přinesl chléb a víno a požehnal...
Genesis 18:25...- usmrtit s ničemným také spravedlivého! Tak by byl spravedlivý jako ničemný - to bys neudělal! Cožpak...
Genesis 21:7... se budou smát se mnou." Řekla také: "Kdo by byl Abrahamovi řekl, že Sára bude kojit děti? Ale porodila...
Genesis 21:20...měch vodou a dala chlapci napít. Bůh pak byl s chlapcem a ten rostl. Bydlel na poušti a stal se z...
Genesis 23:1... Tachaše a Maaku. Sára žila 127 let; tak dlouhý byl Sářin život. Sára zemřela v Kiriat-arbě (což je Hebron)...
Genesis 24:1...Abrahamova vlastnictví jako pohřebiště. Abraham byl stařec pokročilého věku a Hospodin mu ve všem...
Genesis 25:8... stár a spokojen pak Abraham vydechl naposledbyl připojen ke svému lidu. Izák a Izmael, jeho synové, ho...
Genesis 25:17...se dožil 137 let. Potom vydechl naposledbyl připojen ke svému lidu. Jeho synové se usadili od...
Genesis 25:25...lůnu byla dvojčata. Ten, který vyšel prvníbyl celý zrzavý jako plášť z kožešiny, a tak mu dali jméno...
Genesis 25:27...mužem znalým lovu, mužem divočiny, zatímco Jákob byl spořádaný muž a zdržoval se doma. Izák si oblíbil Ezaua...
Genesis 26:1...hlad (podobný hlad jako ten dřívější, který byl za dnů Abrahamových), a tak se Izák vydal do Geraru k...
Genesis 30:42...ty pruty, aby se pářily před pruty. Když však byla zvířata neduživá, pruty nekladl. A tak byl Lábanův...
Genesis 31:38...to zde před i své druhy, nás dva rozsoudíByl jsem u tebe celých dvacet let. Tvé ovce ani kozy nikdy...
Genesis 32:31...nazval Penuel, Boží tvář, neboť řekl: "Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl jsem zachráněn!" A když minul...
Genesis 33:11...tvář Boží. Přijmi prosím z mého požehnání, co jsem ti přinesl, neboť Bůh ke mně byl milostivý a mám všeho...
Genesis 34:19... neboť po Jákobově dceři velmi toužil. (Šechem byl z celé rodiny svého otce ten nejváženější.) Chamor a...
Genesis 34:24...jeho syna Šechema a dali se obřezat: každý, kdo byl mužského pohlaví, každý, kdo vycházel z brány toho...
Genesis 35:3...oltář Bohu, jenž vyslyšel v den úzkostibyl se mnou na cestě, kterou jsem šel." Odevzdali tedy...
Genesis 35:29...spokojen se životem pak Izák vydechl naposledbyl připojen ke svému lidu. Pochovali ho jeho synové Ezau a...
Genesis 36:7... daleko od svého bratra Jákoba. Jejich majetek byl totiž větší, než aby mohli bydlet spolu, a zem jejich...
Genesis 36:32... než synům Izraele vládl král: Králem Edomu byl Bela, syn Beorův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba....
Genesis 37:2...otce, v zemi Kanaán. To je Jákobův příběh. Josef byl sedmnáctiletý mladík. Pásal ovce se svými bratry, syny...
Genesis 38:5...syna a dala mu jméno Šela. A když ho porodilabyl Juda v Kezíbu. Juda pak svému prvorozenému Erovi vybral...
Genesis 38:7...jménem Támar. Er, Judův prvorozený, však byl Hospodinu odporný a Hospodin ho nechal zemřít. Juda...
Genesis 39:2...dvořan Putifar, velitel stráže. Hospodin však byl s Josefem, a tak se mu všechno dařilo a zůstal v domě...
Genesis 39:6...jeho, nestaral se o nic než o své jídlo.Josef byl nápadně krásný, překrásný muž. Po nějaké době mohla...
Genesis 39:21... Tak se Josef ocitl v žaláři. Hospodin však byl s ním. Zahrnul jej svým milosrdenstvím a zjednal mu...
Genesis 39:23...nemusel na nic, co mu svěřil, dohlížet. Hospodin byl totiž s ním a působil, aby se mu všechno dařilo. Po...
Genesis 40:3...velitele stráže, na stejné místo v žaláři, kde byl vězněn Josef. Velitel stráže je svěřil do Josefovy péče...
Genesis 40:15...o mně zmínil faraonovi a dostal odsud venByl jsem sprostě unesen ze země Hebrejů a ani zde jsem...
Genesis 40:16...do jámy!" Když vrchní pekař viděl, jak dobrý to byl výklad, řekl Josefovi: "I jsem měl sen. Hle, měl...
Genesis 40:17...jsem na hlavě tři proutěné košíky. V tom, který byl navrchu, bylo nejrůznější pečivo připravené pro faraona...
Genesis 41:7...a pěkných. Vtom se farao probudil a hlebyl to sen. Ráno pak byl farao velmi rozrušen, a tak si dal...
Genesis 41:8...se farao probudil a hle, byl to sen. Ráno pak byl farao velmi rozrušen, a tak si dal zavolat všechny...
Genesis 41:12...sen, každý jsme měli sen s vlastním významem. A byl tam s námi jeden hebrejský mladík, otrok velitele...
Genesis 41:13...jeho snu. A jak nám vyložil, tak se stalo: mně byl vrácen můj úřad a pekař byl oběšen." Farao si tedy dal...
Genesis 41:32...hojnost nebude v zemi vůbec znát. A že byl ten sen faraonovi dvakrát zopakován, znamená, že ta věc...
Genesis 41:38...služebníky: "Cožpak najdeme někoho, v kom by byl Boží Duch jako v něm?" Farao tedy oslovil Josefa:...
Genesis 41:54...hladu, jak Josef předpověděl. Ve všech zemích byl hlad, ale v celém Egyptě byl chléb. A když začala...
Genesis 42:5...s jinými příchozími, neboť v kanaánské zemi byl hlad. Protože nejvyšším zemským správcem byl Josef a...
Genesis 42:6...byl hlad. Protože nejvyšším zemským správcem byl Josef a byl to on, kdo prodával zrní všemu lidu,...
Genesis 43:30...Bůh milostiv, synu!" Nato Josef odspěchal, neboť byl náklonností ke svému bratrovi pohnut k slzám. Šel do...
Genesis 44:14...naložil svého osla a vrátili se do města. Josef byl dosud v paláci, když tam Juda se svými bratry dorazil....
Genesis 46:28...přišlo z Jákobova domu do Egypta 70 osob. Juda byl vyslán napřed, aby od Josefa získal pokyny k cestě do...
Genesis 47:9...trvá sto třicet let," odpověděl mu Jákob. "Byl to krátký a těžký život. Zdaleka se nevyrovnal putování...
Genesis 48:14...a položil svou pravici na hlavu Efraima, který byl mladší, a svou levici na hlavu Manasese, ačkoli ten byl...
Genesis 48:15...chodili otcové Abraham a Izák, Bůh, jenž byl mým pastýřem po celý můj život po dnešní den, Anděl,...
Genesis 48:20..." Toho dne jim požehnal slovy: "Tvým jménem bude žehnat Izrael: ‚Dej Bůh, abys byl jako Efraim a...
Genesis 49:33... stáhl nohy zpět na lůžko, vydechl naposledbyl připojen ke svému lidu. Josef se vrhl na otcovu tvář,...
Genesis 50:9...v gošenském kraji. Jely s nimi i vozy s jezdcibyl to velkolepý průvod. Když pak dorazili ke Goren-atadu...
Genesis 50:20..."Nebojte se, copak mne máte za Boha? Zamýšleli jste proti mně zlé věci; Bůh to však zamýšlel k dobrému,...
Exodus 1:5...z Jákobových beder sedmdesát osob. Josef  byl v Egyptě. Josef pak zemřel a také všichni jeho bratři a...
Exodus 2:22...Mojžíš jméno Geršom, Přistěhovalec, neboť řekl: "Byl jsem přistěhovalcem v cizí zemi." Po mnoha letech pak...
Exodus 7:13... Áronova hůl však jejich hole spolykala. Farao byl ale neoblomný. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je....
Exodus 9:31...před Hospodinem, naším Bohem." (Len a ječmen byl potlučen, neboť ječmen měl klasy a len pučel. ...
Exodus 11:3...Egypťany přízní k jeho lidu. Samotný Mojžíš byl v egyptské zemi velmi vážený - v očích faraonových...
Exodus 12:30... dokonce i všechno prvorozené z dobytka. noci byl farao vzhůru, tak jako všichni jeho dvořané a všichni...
Exodus 14:19... pohnul a šel teď za nimi. Oblakový sloup, který byl před nimi, se totiž pohnul, postavil se za a...
Exodus 14:20...vstoupil mezi egyptský a izraelský tábor. Jedněm byl oblakem a tmou, ale druhým osvěcoval noc, a tak se...
Exodus 16:31... Dům Izraele pak ten pokrm nazval manaByl jako semeno koriandru, bílý, a chutnal jako medový...
Exodus 18:3...Geršom, Přistěhovalec, neboť Mojžíš řekl: "Byl jsem přistěhovalcem v cizí zemi." Druhý se jmenoval...
Exodus 20:8...bez trestu. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou...
Exodus 20:21... zatímco Mojžíš přistoupil k mračnu, v němž byl Bůh. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům...
Exodus 21:16...zemřít. Kdo unese člověka, musí zemřít,  byl dotyčný prodán anebo nalezen v jeho držení. Kdo by...
Exodus 21:29...jíst; majitel toho býka pak bude bez vinyJestliže ale byl ten býk trkavý od dřívějška a jeho...
Exodus 21:36...se rozdělí napůl. Pokud se však vědělo, že býk byl trkavý již od dřívějška, ale jeho majitel ho nehlídal,...
Exodus 24:18...doprostřed oblaku a vystoupil na horu. Mojžíš byl na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí." Hospodin...
Exodus 25:40... Hleď, abys vše udělal podle vzoru, jenž ti byl ukázán na hoře." "Samotný Příbytek pak zhotovíš z...
Exodus 26:30... Pak vztyčíš Příbytek podle vzoru, který ti byl ukázán na hoře. Vyrobíš také oponu z modré, purpurové a...
Exodus 29:36...je pověřovat kněžstvím po sedm dní. Každý den budeš pro smíření obětovat býčka za hřích. Vykonáš na...
Exodus 33:7... musel vycházet ke Stanu setkávání, který byl venku za táborem. Když Mojžíš vycházel ke Stanu,...
Exodus 34:28...do smlouvy s tebou a s Izraelem." Mojžíš byl s Hospodinem čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Byl tam bez...
Exodus 36:9...látky s umně vetkanými cheruby. Jeden pruh byl dvacet osm loket dlouhý a čtyři lokte široký. Všechny...
Exodus 36:11...rovněž tak druhých pět pruhů. Podél pruhu, jenž byl na konci spojeného kusu, udělali poutka z modré látky....
Exodus 36:21...svislé rámy z akáciového dřeva. Každý rám byl deset loktů vysoký a jeden a půl lokte široký a každý...
Exodus 37:10... Vyrobil také stůl z akáciového dřevabyl dva lokte dlouhý, jeden loket široký a jeden a půl...
Exodus 37:21... Pod jedním párem prutů, jež z něj vystupujíbyl jeden pupen, pod druhým párem další pupen a pod třetím...
Exodus 37:25...také kadidlový oltář z akáciového dřevaByl čtvercový, loket na délku a loket na šířku; na výšku...
Exodus 38:18...příčkami. Vyšívaný závěs pro bránu nádvoří byl z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného...
Exodus 38:23...všechno, co Hospodin přikázal Mojžíšovi. S ním byl Oholiab, syn Achisamachův z pokolení Dan, zručný v...
Exodus 38:26... podle šekelu svatyně. Jeden beka z hlavy (to jest půl šekelu svatyně) - tolik bylo vybráno od každého,...
Exodus 39:2...pro Árona, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Efod byl zhotoven ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky...
Exodus 39:4...oběma okrajům efodu připojili ramenní díly, aby byl spojen. Tkaný pás, který jej obepínal, byl stejně jako...
Exodus 39:5... aby byl spojen. Tkaný pás, který jej obepínalbyl stejně jako efod ze zlata, z modré, purpurové a...
Exodus 39:8...přikázal Mojžíšovi. Podobným způsobem jako efod byl zhotoven umně tkaný náprsník: ze zlata, z modré,...
Exodus 39:9...šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Náprsník byl čtvercový; udělali jej dvojitý, po přehnutí byl na píď...
Exodus 39:22...efodu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. K efodu byl zhotoven také plášť celý utkaný z modré látky....
Exodus 39:23...plášť celý utkaný z modré látky. Uprostřed něj byl otvor, jako bývá v pancíři, s tkanou obrubou, aby se...
Exodus 40:17... Prvního dne prvního měsíce druhého roku byl Příbytek vztyčen. Mojžíš vztyčil Příbytek: položil jeho...
Exodus 40:38... nevycházeli do dne, kdy se vznesl. Ve dne byl nad Příbytkem Hospodinův oblak a v noci v něm byl oheň,...
Leviticus 5:4... nerozvážně přísahal o čemkoli, aniž si toho byl vědom - a teprve pak si to uvědomí, provinil se. Když...
Leviticus 8:16...smíření. Mojžíš vzal také všechen tuk, který byl kolem vnitřností, jaterní lalok, obě ledviny i jejich...
Leviticus 8:29...také hrudí a zvedáním je nabídl Hospodinu. To byl Mojžíšův podíl z berana pověření, jak Mojžíšovi...
Leviticus 8:34...potrvá sedm dní. Hospodin přikázal, aby za vás byl konán obřad smíření tak, jak byl vykonán dnešního dne....
Leviticus 10:16...stalo s kozlem oběti za hřích, a ukázalo se, že byl spálen. Rozhněval se tedy na Eleazara a Itamara,...
Leviticus 11:45...se žádnou havětí plazící se po zemi. Vždyť  jsem Hospodin, který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším...
Leviticus 13:7...Rozšíří-li se vyrážka poté, co se ukázal knězibyl prohlášen za čistého, musí se knězi ukázat znovu. Kněz...
Leviticus 13:35...a bude čistý. Rozšíří-li se prašivina poté, co byl prohlášen za čistého, musí ho prohlédnout kněz: Šíří-li...
Leviticus 14:36... než kněz přijde ránu prohlédnout, přikáže, aby byl dům vyprázdněn, aby nic z toho domu nebylo nečisté....
Leviticus 18:21...poskvrňovat. Nedovol, aby někdo z tvých potomků byl obětován Molochovi - znesvětil bys tak jméno svého Boha...
Leviticus 18:28...vyvrhne i vás, tak jako vyvrhla národ, který tam byl před vámi. Kdokoli se dopustí kterékoli z těchto...
Leviticus 19:22...obřad smíření kvůli jeho hříchu, aby mu byl hřích, jehož se dopustil, odpuštěn. přijdete do své...
Leviticus 20:27... abyste byli moji. Kdyby nějaký muž nebo žena byl vyvolávačem duchů nebo věštkyní, musí zemřít. Budou...
Leviticus 21:10...mezi svými bratry nejvyšší, ten, na jehož hlavu byl vylit olej pomazání a který byl pověřen nosit svatá...
Leviticus 22:4... jsem Hospodin. Kdokoli z Áronových potomků by byl malomocný nebo by trpěl výtokem, nesmí jíst ze svatých...
Leviticus 22:33...váš Posvětitel, který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem. jsem Hospodin." Hospodin promluvil k...
Leviticus 25:38...ani přirážku na jídlo, jež mu poskytneš.  jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych...
Leviticus 25:51...své výkupné odpovídající část z ceny, za niž byl koupen. Zbývá-li do léta milosti jen málo let, spočítá...
Leviticus 26:45...si kvůli nim na smlouvu s jejich předky, jež jsem před očima národů vyvedl z Egypta, abych byl jejich...
Leviticus 27:14...ještě pětinu. Zasvětí-li někdo svůj dům, aby byl svatý Hospodinu, kněz určí jeho cenu, bude lepší...
Numeri 3:24...straně. Vůdcem geršonského otcovského domu byl Eljasaf, syn Laelův. Geršonovi synové dostali ve Stanu...
Numeri 3:30...Příbytku. Vůdcem otcovského domu kehatských rodů byl Elicafan, syn Uzielův. Dostali do opatrování Truhlu,...
Numeri 3:32...vší příslušnou službou. Vůdcem levitských vůdců byl Eleazar, syn kněze Árona; jemu byli svěřeni ti, kdo...
Numeri 3:35...měsíce. Vůdcem otcovského domu merarijských rodů byl Curiel, syn Abichailův. Tábořili na severní straně...
Numeri 4:18...k Mojžíšovi a Áronovi: "Nedopustíte, aby byl kmen kehatských rodů vyhlazen z řad levitů. Aby zůstali...
Numeri 4:35...ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo byl schopen služby při Stanu setkávání, a bylo jich po...
Numeri 4:39...domů: Ve věku od třiceti do padesáti let byl započten každý, kdo byl schopen služby při Stanu...
Numeri 4:43...domů: Ve věku od třiceti do padesáti let byl započten každý, kdo byl schopen služby při Stanu...
Numeri 4:48...a díla nošení břemen. Jejich celkový počet byl 8 580. Podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem byla...
Numeri 7:10...věcech, které se nosí na ramenou. V den, kdy byl oltář pomazán, přinesli vůdcové své dary k jeho...
Numeri 7:17...kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Nachšona, syna Aminadabova. Druhého dne svůj dar...
Numeri 7:23...kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Netaneela, syna Cuarova. Třetího dne předstoupil...
Numeri 7:29...kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Eliaba, syna Chelonova. Čtvrtého dne předstoupil...
Numeri 7:35...kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar vůdce Rubenových synů Elicura, syna Šedeurova....
Numeri 7:41...kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Šelumiela, syna Curišadajova. Šestého dne...
Numeri 7:47...kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Eljasafa, syna Deuelova. Sedmého dne předstoupil...
Numeri 7:53...kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Elišamy, syna Amihudova. Osmého dne předstoupil...
Numeri 7:59...kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Gamaliela, syna Pedacurova. Devátého dne...
Numeri 7:65...kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Abidana, syna Gideoniho. Desátého dne předstoupil...
Numeri 7:71...kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Achiezera, syna Amišadajova. Jedenáctého dne...
Numeri 7:77...kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Pagiela, syna Okranova. Dvanáctého dne předstoupil...
Numeri 7:83...kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Achiry, syna Enanova. Toto byl dar vůdců Izraele k...
Numeri 7:84...oběti. To byl dar Achiry, syna Enanova. Toto byl dar vůdců Izraele k zasvěcení oltáře v den, kdy byl...
Numeri 7:88... 60 beranů, 60 kozlů, 60 ročních beránků. Toto byl dar k zasvěcení oltáře poté, co byl pomazán. A když...
Numeri 8:4... jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Samotný svícen byl od dříku po květy vytepán ze zlata. Mojžíš zhotovil...
Numeri 9:10...z vašich potomků by se poskvrnil při mrtvém nebo byl na daleké cestě, přesto Hospodinu slaví Hod beránka....
Numeri 9:15...u vás budou platit stejná pravidla." V den, kdy byl Příbytek postaven, přikryl Příbytek při Stanu svědectví...
Numeri 11:10...druhým. Hospodin vzplanul velikým hněvem. Mojžíš byl z toho nešťastný a řekl Hospodinu: "Proč jsi na svého...
Numeri 11:12...ti znelíbil, žes mne obtěžkal celým tímto lidemByl jsem to , kdo je všechny počal? Byl jsem to , kdo...
Numeri 11:25...v oblaku a mluvil s ním. Vzal z Ducha, který byl na Mojžíšovi, a udělil jej těm sedmdesáti stařešinům....
Numeri 11:28...prorokují v táboře." Jozue, Nunův syn, který byl od mládí Mojžíšovým pomocníkem, na to řekl: "Mojžíši,...
Numeri 11:32... do výše kolem dvou loktů od země. Lid pak byl celý den a celou noc a celý následující den na nohou a...
Numeri 12:3...také skrze nás?" A Hospodin to slyšel. (Mojžíš byl velmi pokorný člověk, nejpokornější ze všech lidí na...
Numeri 12:7...S mým služebníkem Mojžíšem je to však jiné, jemu byl svěřen můj celý dům! S ním rozmlouvám tváří v tvář,...
Numeri 13:20...opevněná? Jaká je to země? Úrodná, nebo chudáJsou v stromy, nebo ne? Osmělte se a přineste z země...
Numeri 13:22... Šešaj a Talmaj, potomci Anakovi. (Hebron byl postaven o sedm let dříve než egyptský Soan.) Když...
Numeri 15:41...a plnit je. Budete svatí svému Bohu.  jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych...
Numeri 19:20... omyje se vodou, a večer bude čistý. Kdo by však byl nečistý a neočistil se, takový bude vyobcován ze...
Numeri 21:26... včetně Chešbonu a všech jeho vesnic. Chešbon byl městem emorejského krále Sichona, který bojoval s...
Numeri 22:4... jako vůl spásá trávu!" Balák, syn Ciporůvbyl toho času moábským králem. Vyslal posly k Balaámovi,...
Numeri 22:41...Balaáma a vyvedl ho na Baalovo návrší, odkud byl vidět zadní voj lidu. Balaám tehdy Balákovi řekl:...
Numeri 25:14...dosáhl smíření." Onen izraelský muž, který byl zabit spolu s Midiánkou, se jmenoval Zimri, syn Salův....
Numeri 25:15...žena se jmenovala Kozbi, dcera Curova. Ten byl hlavou svého otcovského kmene v Midiánu. Hospodin...
Numeri 26:9...a Eliab měl syny Nemuela, Dátana a Abirama. To byl ten Dátan a Abiram, zástupci obce, kteří s Korachovou...
Numeri 27:13...zem, kterou dávám synům Izraele. ji spatříšbudeš i ty připojen ke svému lidu, jako byl k němu připojen...
Numeri 28:22...jednoho kozla jako oběť za hřích, aby za vás byl vykonán obřad smíření. Toto vše budete obětovat kromě...
Numeri 28:30...desetině. Přines také jednoho kozla, aby za vás byl vykonán obřad smíření. To vše připravíte kromě stálé...
Numeri 29:5...jednoho kozla jako oběť za hřích, aby za vás byl vykonán obřad smíření. To vše (kromě novolunní zápalné...
Deuteronomium 3:11...Ogova bášanského království. (Bášanský král Og byl jediný, kdo zbyl z přežívajících Refajců. Ano, jeho...
Deuteronomium 5:12...bez trestu. Zachovávej sobotní den, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní...
Deuteronomium 5:15...tebou, tvým otrokem a tvou děvečkou. Pamatuj, že jsi byl v egyptské zemi otrokem a Hospodin, tvůj Bůh, ...
Deuteronomium 6:2...jeho pravidla a přikázání, která ti udílím, abys byl dlouho živ. Slyš je, Izraeli, a pečlivě je dodržuj. Pak...
Deuteronomium 7:6...kůly zporážejte a jejich tesané sochy spalteJsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe Hospodin,...
Deuteronomium 10:6...Bne-jaakan do Mosery. Tam zemřel Áron a tam byl pochován. Na jeho místě pak konal kněžskou službu jeho...
Deuteronomium 14:2...si kvůli mrtvému jizvy ani si neholte hlavuJsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe Hospodin...
Deuteronomium 15:15...čím ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal. Pamatuj, že jsi v egyptské zemi sám byl otrokem, ale Hospodin, tvůj Bůh...
Deuteronomium 16:12... sirotkem a vdovou ve tvém středu. Pamatuj, že jsi sám byl v Egyptě otrokem. Proto pečlivě dodržuj tato...
Deuteronomium 19:18... věc důkladně prošetří. Ukáže-li se, že to byl křivý svědek, křivě svědčící proti svému bratru,...
Deuteronomium 21:6...napadení.) Všichni stařešinové města, které bude k zabitému nejblíže, si pak umyjí ruce nad jalovicí,...
Deuteronomium 22:7...matku musíš pustit, aby se ti vedlo šťastněbyl jsi dlouho živ. Když budeš stavět nový dům, udělej na...
Deuteronomium 24:18...sirotka a nezabavuj roucho vdově. Pamatuj, že jsi byl v Egyptě otrokem a že odtud Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 24:22...přistěhovalci, sirotku a vdově. Pamatuj, že jsi byl v Egyptě otrokem. To proto ti přikazuji, abys činil...
Deuteronomium 25:3...totiž tvůj bratr dostal při bičování více ranbyl by před tebou znevážen. Mlátícímu dobytčeti nedáš...
Deuteronomium 25:18...Aniž se bál Boha, přepadl na cestě, když jsi byl námahou vyčerpán, a pobil tvůj zadní voj, všechny,...
Deuteronomium 28:67...se bojíš, a kvůli podívané, kterou uvidíšbudeš ráno vzdychat: "Kéž by byl večer!" a večer zas: "Kéž...
Deuteronomium 30:4...něž Hospodin, tvůj Bůh, rozptýlil. I kdybys byl zahnán na sám konec světa, i odtamtud Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 32:44...šel a přednesl všechna slova této písně liduByl s ním také Hošea, syn Nunův. A když Mojžíš domluvil...
Deuteronomium 32:50...Izraele. Na hoře, na niž vystoupíš, pak zemřešbudeš připojen ke svému lidu stejně, jako zemřel tvůj bratr...
Deuteronomium 34:9...doba pláče a truchlení. Jozue, syn Nunůvbyl naplněn duchem moudrosti, neboť na něj Mojžíš vložil...
Deuteronomium 34:10... V Izraeli ale nepovstal prorok, jako byl Mojžíš, se kterým se Hospodin znal tváří v tvář. Kolik...
Jozue 2:15..." Spustila je tedy oknem po provaze; její dům byl totiž v hradební zdi, takže bydlela na hradbách. "Běžte...
Jozue 5:5...cestou na poušti. Všechen lid, který vycházelbyl sice obřezán, ale z lidu narozeného po vyjití z Egypta...
Jozue 5:13...jíst ze sklizně kanaánské země. Jednou, když byl Jozue poblíž Jericha, pozvedl oči a hle - kdosi před...
Jozue 6:20...zhroutily a lid vnikl do města, každý tam, kde byl. Tak město dobyli. Vše, co bylo ve městě, pak vyhladili...
Jozue 6:27...svého nejmladšího tam bránu osadí." Hospodin pak byl s Jozuem a pověst o něm se šířila po celé zemi. Synové...
Jozue 7:17... Nechal tedy předstupovat judské rody a označen byl rod Zerachův. Když nechal předstupovat Zerachův rod po...
Jozue 7:18...tedy přistupovat jeho rodinu po mužích a označen byl Achan, syn Karmiho, syna Zimriho, syna Zerachova z...
Jozue 8:16...a utíkali směrem k poušti. Všechen lid ve městě byl zburcován, aby je pronásledovali. Hnali se za Jozuem, a...
Jozue 8:24...zajali živého a přivlekli ho k Jozuovi. Když byl Izrael hotov s pobíjením všech obyvatel Aje venku na...
Jozue 9:5...chatrné šaty. Všechen chléb, který měli s seboubyl vyschlý, se drolil. Když přišli k Jozuovi do...
Jozue 11:10...jejich vozy spálil. V tu dobu se Jozue vrátil, dobyl Chacor a jeho krále zabil mečem. (Chacor byl předtím...
Jozue 13:1...Tirsy jeden, celkem jedenatřicet králů. Jozue byl stařec pokročilého věku. Hospodin mu řekl: "Jsi...
Jozue 15:13...Judových - Kiriat-arbu, což je Hebron. (Ten Arba byl otcem Anaka.) Káleb odsud vyhnal trojici Anakových...
Jozue 17:1...prvorozenému a otci Gileáda, protože to byl takový bojovník.) Dostalo se i na zbývající Manasesovy...
Jozue 21:11...los): V Judském pohoří dostali Kiriat-arbu (to jest Hebron) s okolními pastvinami (Arba byl otcem Anaka)....
Jozue 22:10...kmene Manasesova u jordánského Gelilotu oltářbyl tak veliký, že ho bylo vidět zdaleka. K Izraelcům se...
Jozue 22:14...domu ze všech izraelských pokolení. Každý byl mezi izraelskými tisíci náčelníkem svého otcovského...
Jozue 22:20...hněv dopadl na celou izraelskou obec - i když byl jen jeden, nezahynul kvůli svému hříchu sám!" Synové...
Jozue 22:27...si oltář. Ne pro zápaly a oběti, ale aby byl svědkem mezi námi a vámi i mezi našimi budoucími...
Jozue 22:28...‚Vy nemáte s Hospodinem co do činění.' Řekli jsme si: Kdyby nám nebo našim potomkům něco takového v...
Soudců 1:19...vyhnat, protože měli železné vozy. Hospodin však byl s Judou, a tak se mu podařilo zabrat pohoří. Hebron...
Soudců 1:22...potomci vytáhli, a to na Bet-el, a Hospodin byl s nimi. Když vyslali muže, aby prozkoumali Bet-el...
Soudců 2:18...dny je zachraňoval z rukou jejich nepřátelByl totiž pohnut lítostí, když úpěli pod svými utlačovateli...
Soudců 3:4... k Lebo-chamátu. Ti zůstali, aby skrze  byl Izrael zkoušen, aby se ukázalo, zda budou poslouchat...
Soudců 3:9... vzbudil jim zachránce, aby je vysvobodilByl to Otniel, syn Kenaze, mladšího bratra Kálebova....
Soudců 3:15...volali k Hospodinu, vzbudil jim zachránceByl to levák Ehud, syn Benjamínce Gery. Po něm Izraelci...
Soudců 3:17...přinesl ten dar moábskému králi Eglonovi (který byl veliký tlusťoch). Po odevzdání povinného daru Ehud...
Soudců 4:2... který vládl v Chacoru. Vůdcem jeho vojska byl Sisera, který sídlil v Charošet-hagojimu. Synové...
Soudců 5:14...Z Efraima ti, kdo Amaleka vykořenili, tvému lidu byl v patách Benjamín, z Machira sestoupili ti, kdo velí,...
Soudců 5:15...velitelskou hůl. Vůdcové z Isachara při Deboře byli, Isachar držel s Barákem, když poslán byl tehdy do...
Soudců 6:22...ztratil z očí. Když si Gedeon uvědomil, že to byl Hospodinův anděl, vykřikl: "Ach, Pane můj, Hospodine!...
Soudců 8:20... svému prvorozenému: "Pojď, zabij je!" On ale nebyl s to vytasit meč, protože se bál; byl to ještě chlapec....
Soudců 8:32... Gedeon, syn Joašův, zemřel v utěšeném stáříbyl pohřben v hrobě svého otce Joaše v abiezerské Ofře. Po...
Soudců 10:2...a soudil Izrael třiadvacet let. Pak zemřelbyl pohřben v Šamiru. Po něm povstal Jair Gileádský. Ten...
Soudců 10:5...Chavot-jair, Jairovy vesnice. Jair pak zemřelbyl pohřben v Kamonu. Synové Izraele znovu jednali v...
Soudců 11:1... ten bude vůdcem všech obyvatel Gileádu."  Byl jeden udatný hrdina, Jiftach Gileádský. Byl to syn...
Soudců 12:7...Izrael šest let. Když Jiftach Gileádský zemřelbyl pohřben ve svém městě v Gileádu. Po něm byl v Izraeli...
Soudců 12:8... byl pohřben ve svém městě v Gileádu. Po něm byl v Izraeli soudcem Ibcan z Betléma. Měl třicet synů a...
Soudců 12:10... Soudil Izrael sedm let. Když Ibcan zemřelbyl pohřben v Betlémě. Po něm byl v Izraeli soudcem Elon...
Soudců 12:11...Ibcan zemřel, byl pohřben v Betlémě. Po něm byl v Izraeli soudcem Elon Zabulonský. Ten soudil Izrael...
Soudců 12:12...Izrael deset let. Když Elon Zabulonský zemřelbyl pohřben v Ajalonu v zabulonském kraji. Po něm byl v...
Soudců 12:13...pohřben v Ajalonu v zabulonském kraji. Po něm byl v Izraeli soudcem Abdon, syn Hilela Piratonského. Ten...
Soudců 12:15... Když Abdon, syn Hilela Piratonského, zemřelbyl pohřben v Piratonu v efraimském kraji na Amalekově...
Soudců 13:2...vydal na čtyřicet let do rukou FilištínůByl jeden muž z Coreje, z Danova rodu, a jmenoval se...
Soudců 13:21...neviděli. Tehdy si Manoach uvědomil, že to byl Hospodinův anděl. "Určitě zemřeme!" řekl své ženě....
Soudců 14:8...podíval na mrtvého lva a hle, ve lví zdechlině byl včelí roj a med. Nabral si ho do hrsti a šel a jedl....
Soudců 16:7...sedmi novými tětivami, které ještě nevyschlybyl bych slabý jako každý jiný." Filištínští vládci za ...
Soudců 16:11...novými provazy, které se ještě na nic nepoužilybyl bych slabý jako každý jiný." Dalila pak vzala nové...
Soudců 16:13...nitě. Dalila pak Samsonovi vyčítala: " doteď jsi klamal, říkal jsi mi lži! Pověz mi, čím bys mohl být...
Soudců 16:17...prozradil: " hlavy se nedotkla břitva, protože jsem od matčina lůna zasvěcen Bohu jako nazír. Kdyby ...
Soudců 16:27...drží tenhle chrám. Chci se o opřít." Chrám byl plný mužů i žen. Byli tam i všichni filištínští vládci....
Soudců 17:1... Soudil Izrael dvacet let. V Efraimských horách byl jeden muž jménem Míkajáš. Ten řekl své matce: "Víš, jak...
Soudců 17:6...ze svých synů, aby mu dělal kněze. Izrael byl tenkrát bez krále. Každý si dělal, co chtěl. V judském...
Soudců 17:7... Každý si dělal, co chtěl. V judském Betlémě byl jeden mladý levita, který bydlel v Judově rodu. Ten muž...
Soudců 17:11..." A levita u něj ochotně zůstal; ten mladík pak byl pro Míku jako jeden z jeho synů. Míka ho pověřil, aby...
Soudců 18:1...dobrotivý - vždyť mám za kněze levitu!" Izrael byl tenkrát bez krále. Danův kmen si hledal území, na němž...
Soudců 18:29...to město Dan po svém praotci Danovi, který byl Izraelův syn. Předtím se ale to město jmenovalo Laiš....
Soudců 19:1...celou dobu, kdy stál Boží dům v Šílu. Izrael byl tenkrát bez krále. Hluboko v Efraimských horách bydlel...
Soudců 19:26... do rozednění zůstala ležet u dveří domu, kde byl její pán. Její pán ráno vstal, otevřel dveře domu, aby...
Soudců 21:6...jejich bratra Benjamína líto. Říkali: "Dnes byl z Izraele vyhlazen celý kmen! Co si počneme s těmi, kdo...
Soudců 21:25...ke svému rodu, každý do svého dědictví. Izrael byl tenkrát bez krále. Každý si dělal, co chtěl. Za dnů,...
Růt 4:7...to pole místo ; nemohu." (Za starodávna byl v Izraeli při výkupu a směně tento obyčej: Ke stvrzení...
Růt 4:11... Dnes jste toho svědkové." Všechen lid, který byl v bráně, i stařešinové odpověděli: "Jsme svědkové. Kéž...
Růt 4:12...skrze tuto dívku dopřeje potomstvo, aby tvůj dům byl jako dům Perese, jehož porodila Támar Judovi!" Boáz si...
1. Samuel 1:1...Jišaje, Jišaj zplodil Davida. V Ramatajim byl jeden muž z Cufova rodu z Efraimských hor. Jmenoval se...
1. Samuel 2:22... Mládenec Samuel ale vyrůstal u Hospodina. Elí byl velmi starý. Slýchával o všem, co prováděli jeho...
1. Samuel 2:26...zemřeli. Chlapec Samuel však prospíval, rostlbyl milý jak Hospodinu, tak i lidem. Za Elím přišel Boží...
1. Samuel 3:19... co se mu zlíbí." Samuel pak rostl a Hospodin byl s ním a nedopustil, aby jediné z jeho slov selhalo....
1. Samuel 4:10...se a bojujte!" A Filištíni bojovali. Izrael byl poražen a rozutekli se každý domů. Byla to hrozná...
1. Samuel 4:18...křesla vedle brány, zlomil si vaz a zemřelByl totiž starý a těžký. Tento muž soudil Izrael čtyřicet...
1. Samuel 9:1...pak Izraelcům řekl: "Vraťte se všichni domů."  Byl jeden muž z Benjamína, jmenoval se Kíš, syn Abiele,...
1. Samuel 9:9...Pojďme, půjdeme za vidoucím. Dnešní prorok byl tehdy nazýván vidoucí.) "Dobrá," řekl Saul svému...
1. Samuel 9:10...mládenci, "pojďme tedy." A tak šli do města, kde byl Boží muž. Když pak stoupali nahoru k městu, potkali se...
1. Samuel 10:21...rodech přistupovat kmen Benjamín a označen byl rod Matri. Nakonec byl označen Saul, syn Kíšův. Hledali...
1. Samuel 13:10...i pokojnou." A obětoval zápalnou oběť. Jakmile byl s obětí hotov, hle - přichází Samuel! Saul mu vykročil...
1. Samuel 14:3...asi 600 mužů včetně Achiáše, který nosil efodByl to syn Ichabodova bratra Achituba, syna Pinchase, syna...
1. Samuel 14:38...vůdcové vojska! Zkoumejte a zjistěte, jaký hřích byl dnes spáchán. Jakože je živ Hospodin, zachránce Izraele...
1. Samuel 14:50... Velitel jeho vojska se jmenoval Abnerbyl to syn Saulova strýce Nera. Saulův otec Kíš a Abnerův...
1. Samuel 16:12...nepřijde." A tak pro něj poslal a přivedl hoByl to zrzek s krásnýma očima a pěkně urostlý. "To je on,"...
1. Samuel 17:4...vystoupil jejich zápasník jménem Goliáš z GatuByl vysoký šest loktů a píď. Na hlavě měl bronzovou přilbu....
1. Samuel 17:5...a píď. Na hlavě měl bronzovou přilbu. Oblečen byl do bronzového šupinatého pancíře o váze 5 000 šekelů....
1. Samuel 17:12...Filištína, byli zděšeni a hrozně se báli. David byl synem onoho Efratejce z judského Betléma jménem Jišaj,...
1. Samuel 17:14...a třetí Šama - tito tři odešli do války. David byl ale nejmladší. Tři nejstarší odešli se Saulem, kdežto...
1. Samuel 17:34...odmalička." David mu odpověděl: "Tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev nebo medvěd a...
1. Samuel 17:42... Jakmile si ho všiml, pohrdavě si ho prohlédlByl to přece ještě chlapec, takový pohledný zrzek. "Copak...
1. Samuel 18:12...uhnul. Saul se Davida začal bát, protože s ním byl Hospodin, kdežto od Saula se odvrátil. Aby se ho zbavil...
1. Samuel 18:14...si ale na všech taženích vedl úspěšně a Hospodin byl s ním. Když Saul viděl, jak úspěšně si vede, měl z něj...
1. Samuel 18:30...vyráželi do boje. A kdykoli vyrazili, David byl pokaždé úspěšnější než všichni Saulovi hodnostáři. Tak...
1. Samuel 19:7...to vyprávěl. Potom Davida přivedl k Saulovi, aby byl s ním tak jako předtím. Opět došlo k válce. David...
1. Samuel 21:8... aby byly téhož dne nahrazeny chlebem teplým. (Byl tam ale i jeden ze Saulových služebníků, který toho dne...
1. Samuel 21:14...a velmi se gatského krále Achiše bál. Protože byl v jejich moci, začal před nimi předstírat šílenství....
1. Samuel 22:22...na to Abiatarovi řekl: " toho dne, kdy tam byl Doeg Edomský, jsem věděl, že to Saulovi určitě řekne....
1. Samuel 23:15...hledal, ale Bůh mu ho nevydal do rukou. Když byl David v Choreši na poušti Zif, zjistil, že Saul vytáhl...
1. Samuel 23:24...Vydali se tedy před Saulem zpátky do Zifu. David byl se svými muži na poušti Maon v údolí Arava jižně od...
1. Samuel 25:2...jeden člověk a ten měl hospodářství v KarmeluByl to zámožný člověk a patřilo mu 3 000 ovcí a 1 000 koz....
1. Samuel 25:3...jmenoval Nábal a jeho žena se jmenovala AbigailByla to velmi chytrá a neobyčejně krásná žena, ale její muž...
1. Samuel 25:36...hody. Hodoval jako král, cítil se skvělebyl úplně opilý. Proto mu do rozednění neřekla vůbec nic...
1. Samuel 26:13...stranu a postavil se opodál na vrchol kopce, aby byl od něj dost daleko. "Co je s tebou, Abnere?" zavolal...
1. Samuel 28:3...jmenuji natrvalo svým osobním strážcem." Samuel byl mrtev. Všichni Izraelci ho oplakávali a pohřbili ho v...
1. Samuel 28:5...Gilboa. Když Saul viděl filištínský táborbyl naplněn hrůzou, uvnitř se celý chvěl strachy. Saul se...
1. Samuel 28:20...vojsko do rukou Filištínů." Vtom se Saul, jak byl dlouhý, skácel k zemi. Samuelova slova ho tak vyděsila,...
1. Samuel 30:6...a Abigail, vdova po Nábalovi Karmelském. David byl tehdy v úzkých, protože muži začali mluvit o tom, že ho...
1. Samuel 30:13... "Ke komu patříš?" ptal se ho David. "Odkud jsi?" "Jsem Egypťan, otrok jednoho Amalekovce," odpověděl...
2. Samuel 1:1...tamaryškem. Sedm dní se pak postili. Saul byl mrtev , když se David po porážce Amalekitů vrátil do...
2. Samuel 1:6...mu to oznamoval. Mladík odpověděl: "Náhodou jsem byl v pohoří Gilboa, když vtom jsem uviděl Saula, jak...
2. Samuel 1:21...Svahy Gilboa, ano, vy - deště a rosy buďte zbaveny! se nenajde pole úrodné tam, kde štít...
2. Samuel 3:1...do Hebronu. Boj mezi domem Saulovým a Davidovým byl dlouhý. David byl stále silnější a dům Saulův stále...
2. Samuel 3:2...se v Hebronu narodili synové: prvorozený byl Amnon z Achinoam Jizreelské; druhý Kileab z Abigail,...
2. Samuel 3:17...Abner oslovil izraelské stařešiny: " dávno jste toužili, aby vaším králem byl David. Teď tedy jednejte...
2. Samuel 3:27...od studny Sira. David o tom ale nevěděl. Když byl Abner zpátky v Hebronu, Joáb si ho vzal stranou dovnitř...
2. Samuel 3:31... David pak řekl Joábovi a všemu lidu, který byl s ním: "Roztrhněte svá roucha, přepásejte se pytlovinou...
2. Samuel 5:10...stále více vzmáhal a Hospodin, Bůh zástupůbyl s ním. Chíram, král Týru, pak vyslal k Davidovi posly s...
2. Samuel 5:17...a Elifelet. Jakmile Filištíni uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad Izraelem, všichni se ho vypravili...
2. Samuel 7:8...Davidovi: Tak praví Hospodin zástupů -  jsem vzal z pastvin, od ovcí, abys byl vůdcem mého lidu...
2. Samuel 7:9... od ovcí, abys byl vůdcem mého lidu IzraeleByl jsem s tebou všude, kam ses vydal, a všechny tvé...
2. Samuel 8:16...spravedlnost všemu svému lidu. Joáb, syn Cerujibyl vrchním velitelem, Jošafat, syn Achiludův, byl...
2. Samuel 8:17... syn Achitubův, a Achimelech, syn Abiatarůvbyli kněžími, Serajáš byl písařem a Benajáš, syn Jojadův,...
2. Samuel 9:13... neboť vždy jídal u královského stoluByl chromý na obě nohy. Po nějaké době zemřel amonský král...
2. Samuel 11:17...z Davidových vojáků padli. Jedním z mrtvých byl také Uriáš Chetejský. Joáb pak Davidovi poslal zprávu o...
2. Samuel 13:3... Tento Jonadab, syn Davidova bratra Šimeybyl velmi chytrý člověk. "Co že tak den za dnem chřadneš,...
2. Samuel 13:13...nedělá! Neprováděj takovou hanebnost! Co pak bude se mnou? Kam se poděju se svou hanbou? A co ty? Byl...
2. Samuel 13:20...tvář rukama a plakala, kudy chodila. "Že s tebou byl ten tvůj bratr Amnon?" řekl Abšalom, její bratr....
2. Samuel 13:32...Šimey: " se můj pán a král nedomnívá, že byli zabiti všichni mladí královští synové. Zemřel jen...
2. Samuel 14:28...Támar; vyrostla z překrásná žena. Abšalom  byl v Jeruzalémě dva roky, ale stále ještě nesměl králi na...
2. Samuel 15:4...krále se žádného vyslyšení nedočkáš. Kdybych tak byl soudcem v této zemi !" dodával. "Pak by každý mohl...
2. Samuel 16:6...i všech jeho služebnících kamení, ačkoli byl král David zprava i zleva obklopen svými lidmi i všemi...
2. Samuel 16:15...vojskem vstoupil do Jeruzaléma. Také Achitofel byl s ním. Tehdy k Abšalomovi přišel i Davidův důvěrník...
2. Samuel 16:23...svého otce. Radit se s Achitofelem, který byl tenkrát rádcem, bylo jako doptávat se na Boží slovo....
2. Samuel 17:23... Pořídil závěť o svém domě a oběsil se. Zemřelbyl pochován v hrobě svého otce. David vstupoval do...
2. Samuel 17:25...namísto Joába vrchním velitelem Amasu. (To byl syn muže jménem Jeter Izmaelský, který si vzal Abigail,...
2. Samuel 18:14...neutají. I ty sám by ses postavil proti mně." "Nebudu se tu s tebou zdržovat," řekl Joáb. Vzal tři šípy a...
2. Samuel 19:1...chtějí škodit, dopadnou jako ten mladík!" Král byl otřesen. S pláčem stoupal do horní místnosti brány a...
2. Samuel 19:7... nenávidí, a nenávidíš ty, kdo milují! Dnes jsi ukázal, že tví velitelé ani vojáci pro tebe nic...
2. Samuel 19:33...k Jordánu, aby se tam s ním rozloučil. Barzilaj byl velmi starý, bylo mu osmdesát let. To on se o krále...
2. Samuel 20:8...a pronásledovali Šebu, syna Bichriho. Právě byli u toho velikého kamene v Gibeonu, když za nimi přišel...
2. Samuel 20:23...Joáb se vrátil do Jeruzaléma ke králi. A tak byl Joáb znovu vrchním velitelem izraelského vojska....
2. Samuel 20:24...velel nuceným pracím, Jošafat, syn Achiludůvbyl kancléřem, Šeja písařem a Sádok a Abiatar kněžími...
2. Samuel 20:26...a Sádok a Abiatar kněžími. Ira Jairský pak byl Davidovým knížetem. Za Davidových dnů byl po tři roky...
2. Samuel 21:1...pak byl Davidovým knížetem. Za Davidových dnů byl po tři roky za sebou hlad, a tak David hledal...
2. Samuel 21:20... Také v Gatu proběhla válka s FilištínyByl tam jeden obr, který měl na rukou i na nohou po šesti...
2. Samuel 22:12... Závojem tmy obklopil se, mrak plný deště byl jeho stan. Od žáru jeho obličeje roznítily se blesky...
2. Samuel 22:18... mocnému nepříteli, odpůrcům silnějším, než jsem byl. Přepadli v den bídy, Hospodin však...
2. Samuel 22:32...- on je štít všech, kdo v něho doufají! Kdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš...
2. Samuel 23:9...pobil na osm set. Další z trojice hrdinů byl Eleazar, syn Doda, syna Achochiova. Ten byl s Davidem,...
2. Samuel 23:11...toho dne způsobil veliké vítězství. Po něm byl Šama, syn Agea Hararského. Filištíni se jednou...
2. Samuel 23:14...v údolí Refaim tábořil oddíl Filištínů. David byl tehdy ve skalní pevnosti. Betlém byl obsazen Filištíny....
2. Samuel 23:18...konala tato trojice hrdinů. Velitelem Třicítky byl Joábův bratr Abišaj, syn Ceruji. Oháněl se kopím tak,...
2. Samuel 23:19...známým jako ona Trojice. Vskutku, mezi Třicítkou byl slavný a byl jejich velitelem, ale Trojici se...
2. Samuel 23:20... Také Benajáš, syn Jojadův z Kabceelubyl udatný bojovník mocných činů. To on zabil ty dva Moábce...
2. Samuel 23:21...jen s holí v ruce. Egypťan vypadal hrozivěbyl ozbrojen kopím. On mu je ale vytrhl z ruky a zabil ho...
2. Samuel 23:23...stal stejně známým jako Trojice. Mezi Třicítkou byl slavný, ale Trojici se nevyrovnal. David mu svěřil svou...
2. Samuel 24:16...hubícímu lid: "Dost , zadrž!" Hospodinův anděl byl právě u mlatu Aravny Jebusejského. Když David viděl,...
1. Královská 1:1...tak se ta rána od Izraele odvrátila. Král David byl stařec v pokročilém věku. Nemohl se zahřát, ani když...
1. Královská 1:6...Adoniáš se narodil hned po Abšalomovibyl velmi krásný, podobně jako on. Domlouval se s Joábem,...
1. Královská 1:15...Batšeba tedy vešla ke králi do ložnice. Král  byl velmi starý a pečovala o něj Šunemitka Abišag. Batšeba...
1. Královská 1:45...odtamtud s veselím a celé město teď oslavuje. To byl ten hluk, který jste slyšeli. Šalomoun usedl na...
1. Královská 2:5... prolil jejich krev jako ve válečné řeži, ačkoli byl mír. Prolitou krví potřísnil pás na svých bedrech i...
1. Královská 2:10...v krvi." Poté David ulehl ke svým předkůmbyl pohřben ve Městě Davidově. David kraloval nad Izraelem...
1. Královská 3:15...dlouhý život." Šalomoun se pak probudil a hlebyl to sen. Přišel tedy do Jeruzaléma a postavil se před...
1. Královská 4:2...král Šalomoun kraloval nad celým Izraelem. Toto jsou jeho hodnostáři: Azariáš, syn Sádokův, byl knězem;...
1. Královská 4:3... byl knězem; Elichoref a Achiáš, synové Šišovibyli písaři; Jošafat, syn Achiludův, byl kancléřem; Benajáš...
1. Královská 4:4...Achiludův, byl kancléřem; Benajáš, syn Jojadůvbyl velitelem vojska; Sádok a Abiatar byli kněžími; Azariáš...
1. Královská 4:5...a Abiatar byli kněžími; Azariáš, syn Nátanůvbyl vrchním správcem; kněz Zábud, syn Nátanův, byl královým...
1. Královská 4:6... syn Nátanův, byl královým důvěrníkem; Achišar byl správcem paláce; Adoniram, syn Abdův, velel nuceným...
1. Královská 5:15...služebníky k Šalomounovi, jakmile uslyšel, že byl pomazán za krále po svém otci. Chíram byl totiž vždy...
1. Královská 5:21...Sidonci." Když Chíram uslyšel Šalomounova slovabyl velmi potěšen a prohlásil: " je dnes požehnán...
1. Královská 6:2... Chrám, který král Šalomoun postavil Hospodinubyl 60 loktů dlouhý, 20 loktů široký a 30 loktů vysoký....
1. Královská 6:8...jiné železné nářadí.) Vstup do spodního patra byl z jižní strany chrámu; po točitých schodech se stoupalo...
1. Královská 6:22...a natáhl před ním zlaté řetězy. Celý chrám byl tedy úplně pokryt zlatem a stejně tak byl zlatem pokryt...
1. Královská 6:23...zhotovil dva cheruby z olivového dřeva. Každý byl 10 loktů vysoký. Jedno i druhé cherubovo křídlo měřilo...
1. Královská 6:26...rozměr a stejný tvar. Jeden i druhý cherub byl 10 loktů vysoký. Tyto cheruby umístil do nejvnitřnější...
1. Královská 6:38...roku v měsíci bul (což je osmý měsícbyl chrám dokončen se všemi podrobnostmi a podle všech...
1. Královská 7:2... Vystavěl si palác zvaný Libanonský les. Ten byl 100 loktů dlouhý, 50 loktů široký a 30 loktů vysoký, s...
1. Královská 7:3...na čtyřech řadách cedrových sloupů. Zastřešen byl cedrovým kazetovým stropem připevněným na trámech...
1. Královská 7:8...ke stropu obložená cedrovým dřevem. Podobně byl postaven i palác, v němž bydlel; ten stál na zvláštním...
1. Královská 7:14...Šalomoun poslal pro Churama z TýruByl to syn jedné vdovy z pokolení Neftalí a jeho otec byl...
1. Královská 7:27...bronzových stojanů na umyvadla. Každý stojan byl 4 lokte dlouhý, 4 lokte široký a 3 lokte vysoký. Byl...
1. Královská 7:28...4 lokte dlouhý, 4 lokte široký a 3 lokte vysokýByl proveden takto: Sestával z postranic, které spojovaly...
1. Královská 8:57... Kéž je Hospodin, náš Bůh, s námi, jako byl s našimi otci. Kéž nás neopustí, kéž nás nezanechá, kéž...
1. Královská 8:64...obětí, neboť bronzový oltář před Hospodinem byl příliš malý, než aby mohl pojmout onu zápalnou a...
1. Královská 11:25...království. Vedle zla, které představoval Hadadbyl i on protivníkem Izraele po celý Šalomounův život....
1. Královská 11:26...Jeroboám, syn Nebatův, se vzbouřil proti králiByl to jeden z Šalomounových dvořanů, Efraimec z Ceredy,...
1. Královská 11:27...Cerua. Důvod, proč se vzbouřil proti králibyl tento: Šalomoun stavěl terasu Milo a uzavřel mezeru v...
1. Královská 11:28...v hradbách města svého otce Davida. Jeroboám byl schopný mladík, a když si Šalomoun všiml, jak se k...
1. Královská 11:29...pracovní sílu z domu Josefova. Jednou, když byl Jeroboám na cestě z Jeruzaléma, potkal ho prorok Achiáš...
1. Královská 11:43...čtyřicet let. Potom ulehl ke svým otcůmbyl pochován ve městě svého otce Davida. Na jeho místě pak...
1. Královská 13:26...ho odvrátil z cesty, uslyšel, prohlásil: "To byl Boží muž. Protože se vzepřel Hospodinovu rozkazu,...
1. Královská 13:34... aby se na těch výšinách stal knězem. Toto byl hřích Jeroboámova domu, který vedl k jeho pádu a k jeho...
1. Královská 14:31...válka. Rechoboám pak ulehl ke svým otcůmbyl pohřben mezi svými předky ve Městě Davidově. Jeho...
1. Královská 15:23...a Micpu. Všechny ostatní Asovy skutky - jak byl udatný, co všechno vykonal a jaká města vystavěl - o...
1. Královská 15:24...nemocný na nohy. Potom Asa ulehl ke svým otcůmbyl pohřben mezi svými předky ve městě svého otce Davida....
1. Královská 16:5...Baašovy skutky - co všechno vykonal a jak byl udatný - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
1. Královská 16:27...Ostatní skutky Omriho - co všechno vykonal a jak byl udatný - o tom všem se, jak známo, píše v Kronice...
1. Královská 16:28...králů. Omri pak ulehl ke svým otcůmbyl pohřben v Samaří. Místo něj kraloval jeho syn Achab....
1. Královská 17:17...nějaké době syn ženy, paní domu, onemocnělByl tak těžce nemocný, že nakonec přestal dýchat. "Co proti...
1. Královská 19:19... jak oře s dvanácti páry dobytka. Jedenáct párů bylo před ním a on byl u dvanáctého. Když ho Eliáš míjel,...
1. Královská 21:14...k smrti. Potom poslali Jezábel zprávu: "Nábot byl ukamenován a je mrtev." Jakmile Jezábel slyšela, že...
1. Královská 21:15...a je mrtev." Jakmile Jezábel slyšela, že Nábot byl ukamenován a je mrtev, řekla Achabovi: "Vstávej. Tu...
1. Královská 22:37..."Všichni domů, každý do své vlasti!" Král byl mrtev. Přivezli ho do Samaří, kde ho pohřbili. Když...
1. Královská 22:46...králem. Ostatní Jošafatovy skutky - jak byl udatný a jak bojoval - o tom se, jak známo, píše v...
1. Královská 22:51...ale nechtěl. Potom Jošafat ulehl ke svým otcůmbyl pochován ke svým předkům ve městě svého otce Davida....
2. Královská 2:1...pak chystal vzít Eliáše ve vichru do nebe. Ten byl právě s Elíšou na cestě z Gilgalu. "Zůstaň tu," řekl...
2. Královská 2:17...jim Elíša. Když ale na něj naléhali, z toho byl nesvůj, svolil: "Dobrá, pošlete je." Poslali tedy těch...
2. Královská 3:13...matky!" "To ne," odpověděl mu izraelský král. "Byl to Hospodin, kdo nás tři krále svolal, aby nás vydal do...
2. Královská 4:38...a odešla. Elíša se vrátil do Gilgalu. V zemi byl hlad. Jednou, když před ním seděli proročtí učedníci,...
2. Královská 5:1...a ještě zbylo, přesně jak řekl Hospodin. Náman byl vojevůdce aramejského krále. Byl to muž důležitý a...
2. Královská 5:12...místem, aby malomocenství odehnal. Copak nejsou damašské řeky Amana a Parpar lepší než všechna voda v...
2. Královská 5:25... Také on odešel a vrátil se ke svému pánu. "Kde jsi byl, Gehazi?" zeptal se Elíša. "Tvůj služebník nešel...
2. Královská 7:7...tam své stany, koně, osly i tábor tak, jak byl, a utíkali o život. Potom dorazili k táboru ti...
2. Královská 8:7...se vypravil do Damašku. Aramejský král Ben-hadad byl totiž nemocen. Když mu oznámili, že přichází Boží muž,...
2. Královská 8:11...zadíval; jeho tvář se ani nepohnula, z toho byl Chazael nesvůj. Tehdy se Boží muž rozplakal. "Proč...
2. Královská 8:24...králů. Jehoram pak ulehl ke svým otcůmbyl pochován mezi svými předky ve Městě Davidově. Na jeho...
2. Královská 10:34...Jehuovy skutky - co všechno vykonal, a jak byl udatný - o tom všem se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 10:35...králů. Jehu pak ulehl ke svým otcůmbyl pochován v Samaří. Na jeho místě se stal králem jeho...
2. Královská 12:22...na cestě do Sily. Dvořané, kteří ho zavraždilibyli Jozabad, syn Šimeatův, a Jehozabad, syn Šomerův. Joaš...
2. Královská 13:8...Joachazovy skutky - co všechno vykonal a jak byl udatný - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 13:9...králů. Potom Joachaz ulehl ke svým otcůmbyl pochován v Samaří. Na jeho místě pak kraloval jeho syn...
2. Královská 13:13...otcům a na jeho trůn dosedl Jeroboám. Jehoaš byl pochován v Samaří mezi izraelskými králi. Když Elíša na...
2. Královská 13:20...ho ale porazíš jen třikrát." Elíša pak zemřelbyl pochován. Příští jaro do země vtrhli moábští nájezdníci...
2. Královská 14:12...králem Amaciášem u judského Bet-šemeše. Juda byl Izraelem poražen a celé jeho vojsko se rozuteklo domů....
2. Královská 14:16...králů. Potom Jehoaš ulehl ke svým otcůmbyl pochován v Samaří mezi izraelskými králi. Na jeho místě...
2. Královská 14:29...králů. Potom Jeroboám ulehl ke svým otcůmbyl pochován mezi izraelskými králi. Na jeho místě pak...
2. Královská 15:38...Remaliášova.) Jotam pak ulehl ke svým otcůmbyl pochován mezi svými předky ve městě svého otce Davida....
2. Královská 16:20...judských králů. Achaz ulehl ke svým otcůmbyl pochován mezi svými předky ve Městě Davidově. Na jeho...
2. Královská 17:3...ním. Napadl ho asyrský král Šalman-assar. Hošea byl totiž jeho vazalem a odváděl mu dávky, ale asyrský král...
2. Královská 18:7... která Hospodin vydal Mojžíšovi, a Hospodin byl s ním. Ve všem, co podnikl, se mu dařilo. Vzbouřil se...
2. Královská 18:9...pevnosti. Čtvrtého roku Ezechiášovy vlády (což byl sedmý rok izraelského krále Hošey, syna Elova,) vytáhl...
2. Královská 18:10...Samaří a oblehl je. Teprve po třech letech je dobyl. Samaří padlo v šestém roce Ezechiášovy vlády, což byl...
2. Královská 19:34...tohoto města nevstoupí, praví Hospodin. To město budu hájit, sám je zachráním, pro sebe učiním to a pro...
2. Královská 20:7...fíků." Přinesli je, přiložili na vřed a Ezechiáš byl uzdraven. Ezechiáš se Izaiáše ptal: "Jaké dostanu...
2. Královská 21:18...judských králů. Pak Menaše ulehl ke svým otcůmbyl pochován v Uzově zahradě svého paláce. Na jeho místě...
2. Královská 24:4... a kvůli krvi nevinných, kterou proléval,  byl Jeruzalém krve plný. Hospodin to nehodlal...
2. Královská 25:6... všichni jeho vojáci se mu rozutekli. Král byl zajat a odveden k babylonskému králi do Ribly. Tam byl...
2. Královská 25:17...všech těch věcí se ani nedal zvážit. Jeden sloup byl vysoký 18 loktů, na něm byla bronzová hlavice vysoká 3...
2. Královská 25:21...v Rible v chamátské zemi nechal popravit. Takto byl Juda vyhnán ze své vlasti. Babylonský král Nabukadnezar...
1. Letopisů 2:3...z dcery Šuy Kanaánského. Er, Judův prvorozenýbyl ale Hospodinu odporný, a tak ho nechal zemřít. Jeho...
1. Letopisů 2:17...a Asaele. Abigail porodila Amasu. Amasův otec byl Jeter Izmaelský. Káleb, syn Checronův, se svou ženou...
1. Letopisů 2:45... a Rekem zplodil Šamaje. Šamajovým synem byl Maon, otec Bet-curu. Kálebova družka Efa porodila...
1. Letopisů 3:17...měl syny Jekoniáše a Cidkiáše. Toto jsou synové Jekoniáše, který byl odvlečen do zajetí:...
1. Letopisů 4:9... Cobebu a rody Acharchela, syna Harumova. Jábec byl slavnější než jeho bratři. Jeho matka ho pojmenovala...
1. Letopisů 4:25...Nemuel, Jamin, Jarib, Zerach a Šaul. Jeho syn byl Šalum, jeho syn Mibšam a jeho syn Mišma. Mišmovi...
1. Letopisů 5:1... Synové Izraelova prvorozeného, Rubena. (Ten byl sice prvorozený, ale protože poskvrnil lože svého otce,...
1. Letopisů 5:2...jako prvorozený. Nejmocnější mezi svými bratry byl Juda - a také z něj vzešel vládce - ale prvorozenství...
1. Letopisů 5:6...král Tiglat-pilesar odvlekl do vyhnanství. Beera byl v Rubenově rodu vůdcem. Jeho bratři podle svých rodin,...
1. Letopisů 5:15... syna Búzova. Vůdcem jejich otcovského rodu byl Achi, syn Abdiela, syna Guniho. Bydleli v Gileádu, v...
1. Letopisů 5:36...Jochanana, Jochanan zplodil Azariáše (který byl knězem, když Šalomoun postavil v Jeruzalémě chrám),...
1. Letopisů 7:25...i Horní Bet-choron a Uzen-šeeru. Jeho synové byli Refach a Rešef; jeho syn byl Telach, jeho syn Tachan,...
1. Letopisů 7:28...jeho syn Jozue. Jejich vlastnictvím a bydlištěm byl Bet-el s okolními vesnicemi, od Naaranu na východě po...
1. Letopisů 8:30...se svojí ženou jménem Maaka. Jejich prvorozený byl Abdon, dále Cur, Kíš, Baal, Ner, Nádab, Gedor, Achio,...
1. Letopisů 8:37...Zimri zplodil Mocu. Moca zplodil Bineu. Jeho syn byl Rafa, jeho syn Elasa a jeho syn Acel. Acel měl šest...
1. Letopisů 9:4...do Jeruzaléma: Ze synů Judova syna Perese to byl Utaj, syn Amihuda, syna Omriho, syna Imriho, syna...
1. Letopisů 9:7...bylo celkem 690. Ze synů Benjamínových to byl Salu, syn Mešulama, syna Hodaviáše, syna Hasenuova;...
1. Letopisů 9:10...mužů - samí vůdcové otcovských rodů. Z kněží to byl Jedajáš, Jojarib, Jachin, dále Azariáš, syn Chilkiáše,...
1. Letopisů 9:17... který bydlel v netofských osadách. Strážci bran byli: Šalum, Akub, Talmon, Achiman a jejich bratři; jejich...
1. Letopisů 9:21...- Hospodin s ním! Zachariáš, syn Mešelemiášůvbyl strážcem u vstupu do Stanu setkávání. Všech, kdo byli...
1. Letopisů 9:43...Zimri zplodil Mocu. Moca zplodil Bineu. Jeho syn byl Refaja, jeho syn Elasa a jeho syn Acel. Acel měl šest...
1. Letopisů 11:9...se David stále více vzmáhal a Hospodin zástupů byl s ním. Toto jsou vůdcové Davidových hrdinů, kteří mu s...
1. Letopisů 11:12...pobil na tři sta. Další z trojice hrdinů byl Eleazar, syn Doda Achochijského. Ten byl s Davidem v...
1. Letopisů 11:13...hrdinů byl Eleazar, syn Doda Achochijského. Ten byl s Davidem v Pas-damimu, kde se Filištíni shromáždili k...
1. Letopisů 11:16...v údolí Refaim tábořil oddíl Filištínů. David byl tehdy ve skalní pevnosti. Betlém byl obsazen Filištíny....
1. Letopisů 11:20...konala tato trojice hrdinů. Velitelem Třicítky byl Joábův bratr Abišaj. Oháněl se kopím tak, že jich pobil...
1. Letopisů 11:21...stal stejně známým jako Trojice. Mezi Třicítkou byl dvojnásob slavný a byl jejich velitelem, ale Trojici se...
1. Letopisů 11:22... Také Benajáš, syn Jojadův z Kabceelubyl udatný bojovník mocných činů. To on zabil ty dva Moábce...
1. Letopisů 11:25...stal stejně známým jako Trojice. Mezi Třicítkou byl slavný, ale Trojici se nevyrovnal. Jemu David svěřil...
1. Letopisů 12:3...Benjamín tak jako jejich bratr Saul: V čele byl Achiezer a Joaš, synové Šemaje Gibeatského, Jeziel a...
1. Letopisů 12:10... s tváří lvů a hbitostí horských gazel: V čele byl Ezer, druhý Obadiáš, třetí Eliab, čtvrtý Mišmana, pátý...
1. Letopisů 13:11...ho tak, že na místě zemřel před Bohem. David byl nešťastný, že se Hospodin na Uzu tak prudce utrhl....
1. Letopisů 14:8...a Elifelet. Jakmile Filištíni uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad celým Izraelem, všichni se ho...
1. Letopisů 15:22...hlasem na lyry. Levitský vedoucí Kenaniáš byl pro své znalosti vybrán jako sbormistr. Berechiáš a...
1. Letopisů 15:27...proto obětovali sedm býčků a sedm beranů. David byl oblečen kmentovým pláštěm stejně jako všichni levité...
1. Letopisů 16:5...Hospodinu, Bohu Izraele. Vedl je Asaf a za ním byl Zachariáš, Jaaziel, Šemiramot, Jechiel, Matitiáš, Eliab...
1. Letopisů 17:8...z pastvin, od ovcí, abys vedl můj lid IzraelByl jsem s tebou všude, kam ses vydal, a všechny tvé...
1. Letopisů 17:17... sem? A i to se ti zdálo málo, Bože, takže jsi domu svého služebníka přislíbil budoucnost! Pohlédl jsi...
1. Letopisů 18:15...spravedlnost všemu svému lidu. Joáb, syn Cerujibyl velitelem vojska, Jošafat, syn Achiludův, byl kancléřem...
1. Letopisů 18:16... syn Achitubův, a Achimelech, syn Abiatarůvbyli kněžími, Šavša byl písařem a Benajáš, syn Jojadův,...
1. Letopisů 20:6...vratidlo. K další bitvě došlo v Gatu, kde byl jeden obr, který měl po šesti prstech, celkem dvacet...
1. Letopisů 23:11...Ziza, Jeuš a Beria, čtyři synové Šimeiho. Jachat byl vůdce, Ziza byl druhý, ale Jeuš ani Beria neměli mnoho...
1. Letopisů 26:24...to byli: Šebuel, syn Geršoma, syna Mojžíšovabyl hlavním pokladníkem. Jeho bratr Eliezer měl syny...
1. Letopisů 26:31...pro krále. Podle Hebronských otcovských rodopisů byl jejich vůdcem Jeriáš. Ve čtyřicátém roce Davidova...
1. Letopisů 27:2... První měsíc sloužil první oddíl. Jeho velitelem byl Jašobeam, syn Zabdielův, a jeho oddíl čítal 24 000 mužů...
1. Letopisů 27:3... Pocházel ze synů Peresových a v prvním měsíci byl vrchním velitelem celého vojska. Druhý měsíc byl...
1. Letopisů 27:4...byl vrchním velitelem celého vojska. Druhý měsíc byl velitelem oddílu Dodaj Achochijský (jeho oddílu potom...
1. Letopisů 27:5... Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Třetí měsíc byl velitelem třetího vojska Benajáš, syn velekněze Jojady....
1. Letopisů 27:6...24 000 mužů. Benajáš patřil ke třicítce hrdinůbyl její velitel. (Jeho oddílu potom velel jeho syn...
1. Letopisů 27:7...potom velel jeho syn Amizabad.) Čtvrtý měsíc byl jako čtvrtý Asael, bratr Joábův (a po něm jeho syn...
1. Letopisů 27:8... Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Pátý měsíc byl pátým velitelem Šamhut Izrašský. Jeho oddíl čítal 24...
1. Letopisů 27:9... Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Šestý měsíc byl jako šestý Ira, syn Ikeše Tekojského. Jeho oddíl čítal...
1. Letopisů 27:10... Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Sedmý měsíc byl jako sedmý Chelec Pelonský ze synů Efraimových. Jeho...
1. Letopisů 27:11... Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Osmý měsíc byl jako osmý Sibechaj Chušatský ze zerašských. Jeho oddíl...
1. Letopisů 27:12... Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Devátý měsíc byl jako devátý Abiezer Anatotský z benjamínských. Jeho...
1. Letopisů 27:13... Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Desátý měsíc byl jako desátý Mahraj Netofský ze zerašských. Jeho oddíl...
1. Letopisů 27:14... Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Jedenáctý měsíc byl jako jedenáctý Benajáš Piratonský ze synů Efraimových....
1. Letopisů 27:15... Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Dvanáctý měsíc byl jako dvanáctý Cheldaj Netofský z Otniela. Jeho oddíl...
1. Letopisů 27:32...strýc Jonatan jakožto znalý člověk a písař byl rádcem. Spolu s Jechielem, synem Chakmoniho, měl na...
1. Letopisů 27:33...starosti královské syny. Dalším královým rádcem byl Achitofel. Královým důvěrníkem byl Chušaj Arkijský. Po...
1. Letopisů 27:34... a Abiatar. Velitelem královského vojska byl Joáb. David shromáždil všechny vůdce Izraele, vůdce...
1. Letopisů 28:2...a promluvil: "Slyšte , bratři, lide můj! Měl jsem na srdci vybudovat chrám, kde by spočinula Truhla...
1. Letopisů 28:4... vyvolil z celého mého otcovského rodu , abych byl králem Izraele navěky. Judu vybral jako vůdce, v...
2. Letopisů 1:1...chopil královské vlády. Hospodin, jeho Bůhbyl s ním a obdařil ho velkolepou mocí. Šalomoun sezval...
2. Letopisů 2:13... syna jedné ženy z pokolení Dan. Jeho otec byl z Týru. Umí pracovat se zlatem, stříbrem, bronzem i...
2. Letopisů 9:8...před tebou a naslouchají tvé moudrosti. Požehnán buď Hospodin, tvůj Bůh, jenž si oblíbil a dosadil na...
2. Letopisů 9:31...čtyřicet let. Potom ulehl ke svým otcůmbyl pochován ve městě svého otce Davida. Na jeho místě pak...
2. Letopisů 11:22... Proto upřednostnil Abiáše, syna Maaky, aby byl mezi svými bratry přední, a tak ho mohl prohlásit...
2. Letopisů 12:16...válka. Rechoboám pak ulehl ke svým otcůmbyl pochován ve Městě Davidově. Na jeho místě začal...
2. Letopisů 13:7...Šalomounovu synu Rechoboámovi, protože Rechoboám byl ještě mladý a nezkušený a nedokázal se jim postavit....
2. Letopisů 13:23...proroka Ida. Abiáš pak ulehl ke svým otcůmbyl pochován ve Městě Davidově. Na jeho místě začal...
2. Letopisů 15:3...vám najít. Když ho opustíte, opustí vás. Izrael byl dlouho bez pravého Boha, bez kněze, který by je učil...
2. Letopisů 15:13...nehledal Hospodina, Boha Izraele, měl zemřít,  byl malý nebo velký, to byl muž nebo žena. S hlasitým...
2. Letopisů 16:12...roce své vlády Asa onemocněl na nohyByl vážně nemocný, ve své nemoci však nehledal Hospodina,...
2. Letopisů 17:3...jeho otec Asa, rozmístil posádky. Hospodin byl s Jošafatem, neboť chodil po starých cestách svého otce...
2. Letopisů 20:7...je síla i moc. Nikdo nemůže obstát před tebouByl jsi to přece ty, Bože náš, kdo před svým lidem Izraelem...
2. Letopisů 20:35...spolčil s izraelským králem Achaziášem, což byl velmi špatný čin. Spolčil se s ním, aby si pořídil...
2. Letopisů 21:1... Potom Jošafat ulehl ke svým otcům, a když byl pochován ke svým předkům ve Městě Davidově, na jeho...
2. Letopisů 21:17...jako jeho syny a ženy. Jediný, kdo mu zůstalbyl nejmladší syn Achaziáš. Po tom všem ho ještě Hospodin...
2. Letopisů 22:9...a zabili. Potom ho pohřbili, neboť si řekli: "Byl to syn Jošafatův a ten hledal Hospodina celým srdcem."...
2. Letopisů 25:22...králem Amaciášem u judského Bet-šemeše. Juda byl Izraelem poražen a celé jeho vojsko se rozuteklo domů....
2. Letopisů 26:21...tomu, jak ho Hospodin ranil. Král Uziáš pak byl do dne své smrti malomocný a jako takový bydlel v...
2. Letopisů 26:23...na poli u královské hrobky. Řekli si totiž: "Byl přece malomocný!" Na jeho místě pak kraloval jeho syn...
2. Letopisů 28:9...kořisti, kterou si odnesli do Samaří. Tam ale byl jeden Hospodinův prorok jménem Oded. Když se vojsko...
2. Letopisů 28:22...soužení zrazoval Hospodina čím dál víc. Takový byl král Achaz. Obětoval damašským bohům, kteří ho porazili...
2. Letopisů 31:12... desátky a zasvěcené dary. Dohledem nad nimi byl pověřen levita Konaniáš a jeho zástupcem byl jeho bratr...
2. Letopisů 35:24...vůz a odvezli do Jeruzaléma. Jošiáš pak zemřelbyl pochován na pohřebišti svých otců a všichni v Judsku a...
2. Letopisů 36:13... který ho před Bohem zavázal slibem věrnostiByl tvrdošíjný a zatvrzele se odmítal vrátit k Hospodinu,...
Ezdráš 3:11...dobrý! Jeho láska k Izraeli trvá navěky!" Když byl položen základ Hospodinova chrámu, všechen lid hlasitě...
Ezdráš 4:7...společníky dopis perskému králi ArtaxerxoviByl napsán aramejským písmem a je uveden aramejsky. Kancléř...
Ezdráš 4:18...za Eufratem poslal tuto odpověď: Dopisu, který jste mi poslali, byla věnována pozornost a byl mi doslovně...
Ezdráš 4:23... aby snad králi nevznikla další škoda. Jakmile byl dopis krále Artaxerxe přečten Rechumovi, písaři...
Ezdráš 5:13...ten chrám zbořil a lid vystěhoval do Babylonu. Babylonský král Kýros pak v prvním roce své vlády nařídil,...
Ezdráš 6:11...nařizuji, aby každému, kdo tento výnos porušíbyl z domu vytržen trám, na němž bude vyzdvižen a zbičován;...
Ezdráš 6:15...a Artaxerxe nakonec stavbu dokončili. Chrám byl dokončen třetího dne měsíce adaru v šestém roce vlády...
Ezdráš 7:6...prvního velekněze Árona. Tento Ezdráš přišel z Babylonu. Byl to učenec znalý Zákona Mojžíšova, vydaného od...
Ezdráš 7:14...touží odejít do Jeruzaléma, smí odejít s tebouJsi pověřen králem a jeho sedmi rádci, abys dohlédl na...
Ezdráš 10:15...Boha, který kvůli této věci vzplál." Proti byl pouze Jonatan, syn Asaelův, a Jachziáš, syn Tikvy, za...
Nehemiáš 1:1...Chakaliášova. V měsíci kislev dvacátého roku jsem byl v královském paláci v Súsách. Tehdy přišel Chanani...
Nehemiáš 1:11...dnes uspěje a dojde slitování u toho člověka." Byl jsem totiž královským číšníkem. V měsíci nísanu...
Nehemiáš 2:16...bránou a vrátil se. Hodnostáři netušili, kde jsem byl a co jsem dělal, neboť jsem do doby Židům nic...
Nehemiáš 5:14...slova. Celých těch dvanáct let ode dne, kdy jsem byl jmenován místodržícím v Judsku, od dvacátého do...
Nehemiáš 6:10... ale jsem se modlil: "Dej mi sílu!" Když jsem vešel do domu Šemajáše, syna Delajáše, syna...
Nehemiáš 6:18...přicházelo množství dopisů. Mnozí v Judsku s ním byli spojeni přísahou, protože byl zetěm Šekaniáše, syna...
Nehemiáš 7:2... zpěváci a levité. Velení nad Jeruzalémem jsem svěřil svému bratru Chananimu a veliteli pevnosti...
Nehemiáš 9:19... vyvedl z Egypta.' Jak velice se rouhali! Ty jsi je ale ve svém nesmírném slitování nenechal samotné...
Nehemiáš 9:33...i všechen lid. Od doby asyrských králů dodnes jsi byl spravedlivý ve všem, co nás postihlo. Ty jednáš...
Nehemiáš 10:29...zákon, jejich ženy, synové a dcery, každý, kdo byl schopen rozumět, ti všichni se připojovali ke svým...
Nehemiáš 11:9...Gabaj a Salaj, tedy 928 mužů. Jejich velitelem byl Joel, syn Zikriho. Druhým velitelem města byl Juda, syn...
Nehemiáš 11:14... syna Mešilemotova, syna Imerova. S ním bylo 128 jeho bratrů, udatných hrdinů. Jejich velitelem byl...
Nehemiáš 11:24... syn Mešezabelův ze synů Zeracha, syna Judovabyl k ruce králi ve všech záležitostech lidu. Pokud jde o...
Nehemiáš 12:35...a Jeremiáš. Z kněžských synů s trubkami tu byl Zachariáš, syn Jonatana, syna Šemajášova, syna...
Nehemiáš 13:28...Jeden ze synů Jojady, syna velekněze Eliašibabyl zetěm Sanbalata Choronského. Proto jsem ho vykázal ze...
Ester 2:5...králi zalíbilo a učinil tak. V paláci v Súsách byl jeden Žid. Jmenoval se Mordechaj, syn Jaira, syna...
Ester 2:6...Šimeiho, syna Kišova z pokolení Benjamínova. Ten byl spolu s dalšími vyhnanci vystěhován z Jeruzaléma s...
Ester 2:20... Poslouchala ho na slovo, tak jako kdysi, dokud byl jejím pěstounem. V době, kdy Mordechaj zastával svůj...
Ester 3:15...na králův rozkaz neprodleně vyrazili a zákon byl vyhlášen i v súském paláci. Král s Hamanem pak zasedli...
Ester 4:5...zavolala královského eunucha Hatacha, který  byl osobně přidělen. Přikázala mu, od Mordechaje zjistí,...
Ester 4:12...ke králi nebyla pozvána třicet dní!" Když byl Mordechajovi doručen vzkaz od Ester, poslal tuto...
Ester 6:3...ruku na krále Xerxe. Král se otázal: "Jak za to byl Mordechaj vyznamenán a povýšen?" "Vůbec nijak,"...
Ester 7:4...Ušetři i můj lid - to je žádost. i můj lid jsme vydáni zkáze, k pobití a vyhlazení! Kdybychom byli jen...
Ester 8:14...na králův příkaz neprodleně vyrazili a zákon byl vyhlášen i v súském paláci. Mordechaj vyšel od krále...
Ester 9:14...kůly." Král přikázal, se tak stane. V Súsách byl vydán příslušný zákon a deset Hamanových synů bylo...
Ester 10:3...králů médských a perských. Žid Mordechaj byl druhý hned po králi Xerxovi a mezi Židy nejváženější....
Job 1:1... V zemi Úc žil muž jménem Job. Ten muž byl bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla. Měl...
Job 2:12...ho politovali a potěšili. Uviděli ho zdálkybyl k nepoznání. Dali se do hlasitého pláče, roztrhli své...
Job 3:12...nezhynul? Proč jsem nezemřel při porodu? Proč tu byl klín, jenž přitulil? Proč prsy, z nichž jsem pil?...
Job 3:13... jenž přitulil? Proč prsy, z nichž jsem pilByl bych teď ležel a mlčel bych, odpočíval bych v pokoji...
Job 4:13... ušima jsem jen šepot pochytil. Nočními vidinami byl jsem rozrušen, když lidi zmáhá těžký sen. Strach ...
Job 9:20...Jít s ním na soud? Kdo ho předvolá? I kdybych byl nevinný, ústa odsoudí; i kdybych byl bezúhonný,...
Job 10:18... tvá vojska zas a znovu vezmou útokem. Proč jsi vůbec z lůna vyváděl? Kéž bych byl zhynul, než ...
Job 10:19...byl zhynul, než kdo uviděl! Jako bych nikdy nebyl, tak bych na tom byl, z klína do hrobu by přenesli....
Job 20:4...odpověď: Víš přece sám, že odjakživa, co byl člověk na zem postaven, radost ničemů je velmi krátká,...
Job 29:4...tmou! Jako tenkrát v mém nejlepším věku, kdy Bůh byl mému stanu přítelem, kdy ještě Všemohoucí býval se mnou...
Job 29:15...spravedlností, právo mi bylo pláštěm i turbanemByl jsem očima pro slepé a nohama pro chromé, otcem jsem...
Job 31:11...pro jiného mele, s jdou jiní do posteleByl by to přece zvrhlý zločin, byl by to trestuhodný hřích,...
Job 31:12...zvrhlý zločin, byl by to trestuhodný hříchbyl by to oheň k záhubě spalující, vykořenil by vše, co...
Job 31:28...svést a rukou jim od úst poslal polibek? I to by byl přece trestuhodný hřích, zrazoval bych tím Boha na...
Job 32:6... Elihu, syn Barachela Buzského tehdy řekl: " jsem jen mladík a vy jste kmeti, proto jsem byl dosud...
Job 38:4...rukávy, budu se ptát a ty poučíš: Kde jsi byl, když jsem zemi založil? Jen pověz, když tomu...
Job 40:8...spravedlnost zpochybnit? Chceš odsoudit, abys byl bez viny? Máš sílu jako Bůh ve svém rameni? Zahřímáš...
Žalmy 18:12...tmy jak skrýší obklopil se, mrak temný deštěm byl jeho stan. Před jeho žárem se rozstoupila mračna,...
Žalmy 18:18... mocnému nepříteli, odpůrcům silnějším, než jsem byl. Přepadli v den bídy, Hospodin však...
Žalmy 18:32...- on je štít všech, kdo v něho doufají! Kdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš...
Žalmy 30:8...se nikdy nic nestane!" Ve své přízni, Hospodinejsi jak horu pevně postavil, když jsi pak ale svou tvář...
Žalmy 31:22...svého stanu před hádavými jazyky. Požehnán buď Hospodin - svou úžasnou lásku ke mně projevil, když...
Žalmy 34:1...Abimelechem předstíral šílenství, a když jím byl vyhnán, odešel. Velebit budu Hospodina v každém čase,...
Žalmy 37:25...přece neupadne, Hospodin za ruku drží jej. Býval jsem mlád a jsem starý, nikdy jsem ale nezažil, že by...
Žalmy 63:1...jeho skutky odplatíš! Žalm Davidův, když byl v Judské poušti. Ty jsi můj Bůh, tebe hledám, Bože, ...
Žalmy 63:8... při nočním bdění o tobě přemýšlím. Vždycky jsi byl mou pomocí - zpívám ve stínu křídel tvých! K tobě...
Žalmy 73:22... v útrobách když bolest bodala, nechápavý jsem byl, nic jsem neznal, jak tupé zvíře jsem ti musel...
Žalmy 73:23... jak tupé zvíře jsem ti musel připadat! Vždycky jsem ale s tebou byl, vždyť jsi držel za mou pravici. Ty...
Žalmy 78:35...si, že býval jejich skála, jejich vykupitel že byl Bůh Nejvyšší. Pochlebování pak měli plná ústa a na...
Žalmy 78:38...v srdci, jeho smlouvě byli nevěrní. On však byl soucitný - nezahladil je a jejich viny stále odpouštěl....
Žalmy 78:65...Pán procitl tak jako ze snu, jako bojovník, jenž byl vínem rozjařen. Tehdy své nepřátele zasáhl vzadu, vydal...
Žalmy 81:14... Kéž by můj lid raději poslouchal, kéž by byl Izrael cesty sledoval! Rychle bych býval jejich...
Žalmy 86:17...se moji nepřátelé stydět museli, uvidí, že jsi byl mou pomocí a že ty, Hospodine, jsi potěšil! ...
Žalmy 90:1... Modlitba Božího muže Mojžíše. Po všechny věky jsi, Pane, byl vždy naším domovem. Dřív než se hory zrodily...
Žalmy 93:2...je postaven svět, aby se neotřásl, tvůj trůn byl založen dříve než čas - od věčnosti jsi ty sám! Zvedají...
Žalmy 99:8...a zákony, které jim uložil. Hospodine, Bože náštys jim odpovídal, byl jsi jim Bohem, který odpouští, i...
Žalmy 103:16...kvítí kvete si. Poryvem větru ale mizí pryč, nezbude památky, kde dříve byl. Hospodinova láska trvá odevždy...
Žalmy 105:23... Do Egypta tenkrát přišel Izrael, Jákob byl hostem v zemi Chamově. Svůj lid tam Hospodin velmi...
Žalmy 106:23...v zemi Chamově, u Rudého moře věci předivnéByl by je vyhladil, jak rozhodl se, nebýt jeho vyvoleného...
Žalmy 106:45...na smlouvu svou s nimi, ve své velké lásce byl pohnut lítostí. Proto k nim nakonec probudil soucit...
Žalmy 116:6...náš Bůh je soucitný. Hospodin chrání prosťáčkybyl jsem zoufalý a on zachránil! Znovu odpočívej, duše...
Žalmy 119:31...svědectví, Hospodine, držím se, nedej, abych byl zahanben! Poběžím cestou tvých příkazů - do srdce dals...
Žalmy 119:67...dej mi poznání, vždyť věřím přikázáním tvým! Než jsem byl pokořen, bloudil jsem, tvých výroků teď ale držím...
Žalmy 119:71...rozkoší je ale Zákon tvůj. Prospělo mi to, že jsem byl pokořen - poučil jsem se o tvých zákonech. Zákon...
Žalmy 119:107... tvé spravedlivé soudy dodržím. Přespříliš jsem byl pokořen, svým slovem, Hospodine, obživ ! Přijmi...
Žalmy 119:116...příkazy svého Boha plnit chci! Podpírej , jak jsi zaslíbil, abych žil, nedej, abych byl zklamán ve své...
Žalmy 119:117...byl zklamán ve své naději! Podpoř , abych byl zachráněn, k tvým zákonům abych stále hledět směl. ...
Žalmy 139:7...- je příliš hluboké, na to nestačím! Kam bych byl unikl před duchem tvým? Před tvojí tváří kam bych se...
Žalmy 139:15...duši tak dobře znáš! Jediná z mých kostí ti nebyla ukryta, když jsem byl vskrytu formován, když jsem byl...
Žalmy 142:1... Poučný žalm Davidův. Jeho modlitba, když byl v jeskyni. K Hospodinu volám s úpěním, k Hospodinu...
Přísloví 4:3...vám totiž nabízím; neopouštějte učení. Sám jsem byl synem u svého otce, maličkým jedináčkem u matky...
Přísloví 19:20...ještě víc. Poslechni radu, přijmi poučení, abys byl příště moudřejší. Člověk v srdci mnohé plány, stane...
Přísloví 19:22...ale, co chce Hospodin. Po člověku se žádá, aby byl laskavý; lépe je být chudák nežli podvodník. Úcta k...
Přísloví 26:19... kdo svému bližnímu lže a potom říká: "Vždyť to byl žert!" Chybí-li dřevo, hasne žár; chybí-li pomlouvač,...
Kazatel 1:12...po nich mezi těmi, kdo je nahradí. Kazatel jsem byl izraelským králem v Jeruzalémě. Rozhodl jsem se...
Kazatel 9:9...ženou po všechny marné dny svého života, jenž ti byl darován pod sluncem. Všechny své marné dny si užij -...
Kazatel 9:15... navršil kolem něj mohutný val. V tom městě byl jeden chudý mudrc a ten je svou moudrostí zachránil....
Kazatel 12:9... řekl Kazatel, všechno je marnost. Nejenže byl Kazatel moudrý - svému vědění také učil prostý lid....
Izaiáš 9:5...pohlcena plameny. Vždyť se nám narodilo dítěbyl nám dán syn; na jeho ramenou spočine vláda a bude...
Izaiáš 14:12...je hniloba a červi jsou tvá přikrývka!" Jak jen jsi to spadl z nebe, ty Zářný, synu Jitřenky! Poražen jsi...
Izaiáš 20:3...Izaiáš chodil tři roky nahý a bosý, aby byl divem a znamením proti Egyptu a Habeši, právě tak...
Izaiáš 22:8...údolí, brány obklopili jezdci na koních - Juda byl zbaven ochrany! V ten den ses ohlížel po zbraních...
Izaiáš 23:3...jste z námořnictví zbohatli! Přes velké vody jste vozili zrno Šíchoru, z úrody Nilu jsi, Týre, tyl, byl...
Izaiáš 23:13...se podívej na zemi Chaldejských, na lid, jenž byl a není víc. Asyřané ji zanechali pouštní havěti,...
Izaiáš 32:19...bezpečí, v odpočinutí bez starostí. I kdyby byl les pobit kroupami a město srovnáno bylo se zemí, blaze...
Izaiáš 35:7...prameny, pustinou budou proudit potoky, kde byl žhavý písek, bude jezero a suchopár se stane studánkou....
Izaiáš 37:35...tohoto města nevstoupí, praví Hospodin. To město budu hájit, sám je zachráním, pro sebe učiním to a pro...
Izaiáš 43:13... praví Hospodin, že jsem Bůh. Dříve než byl den, jsem. Z ruky nikdo nevyrve. Když konám, kdo...
Izaiáš 43:22...jsem si vytvořil, aby mou chválu hlásali. Ty jsi ale nevzýval, Jákobe, byl jsem ti, Izraeli, na...
Izaiáš 48:18...pokoj by proudil jako potoky, jak mořské vlny by byl tvůj blahobyt. Jako písku by bylo tvého semene a tvých...
Izaiáš 49:5...Hospodin - ten, který v lůně zformoval, abych byl jeho služebník a přivedl k němu nazpět Jákoba, aby se...
Izaiáš 51:2...otce Abrahama a na Sáru, jež vás rodila: Když jsem ho povolal, byl jen jediný, požehnal jsem ho však a...
Izaiáš 52:5... Co tedy mám teď udělat? praví Hospodin. Zadarmo byl odveden můj lid a ti, kdo mu vládnou, se mu smějí,...
Izaiáš 52:14...Jako se nad ním mnozí zděsili, (že nelidsky byl napohled zohaven - ani člověku nebyl podoben), tak...
Izaiáš 53:5... že je od Boha trestán, bit a pokořen. On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl;...
Izaiáš 53:7... Hospodin ale uvalil na něj provinění nás všechByl zmučen, a přestože trpěl, ústa neotevřel. Na smrt byl...
Izaiáš 53:8...střihači oněměl, ústa neotevřel. Vzali jej, aby byl zadržen a souzen; kdo z jeho současníků na to pomyslel?...
Izaiáš 53:12...sebe vydal smrti a počítal se mezi viníky. On to byl, kdo nesl hřích mnohých a za viníky se postavil. Jásej...
Izaiáš 62:7... dokud neobnoví Jeruzalém a dokud nezpůsobí, aby byl slavný na zemi. Hospodin přísahal svou pravicí, svou...
Izaiáš 63:7... co pro nás Hospodin učinil, za to, jak velmi byl k domu Izraele laskavý, za veliké slitování, které jim...
Jeremiáš 2:3...nehostinném kraji. Izrael býval Hospodinu svatýbyl prvotinou jeho úrody; všichni, kdo jej hltali, bývali...
Jeremiáš 11:19...jsem to pochopil, jakmile mi ukázal, co dělajíByl jsem totiž důvěřivý jako beránek vedený na porážku,...
Jeremiáš 13:7...pás, který jsem ti tam přikázal schovat." Šel jsem tedy k Pratu na místo, kde jsem pás předtím schoval,...
Jeremiáš 20:1...slova!" Jakmile kněz Pašchur, syn Imerův, který byl vrchním správcem Hospodinova chrámu, uslyšel Jeremiáše...
Jeremiáš 20:14...z rukou zločinců. je zlořečený den, kdy jsem byl narozen! Den, kdy matka rodila, není...
Jeremiáš 22:24... jako rodička se budeš svíjet bolestí!" "Jakože jsem živ, praví Hospodin, i kdybys byl, judský králi...
Jeremiáš 25:1...judského krále Joakima, syna Jošiášova (což byl první rok babylonského krále Nabukadnezara). Prorok...
Jeremiáš 29:26... ustanovil knězem namísto kněze Jojady, abys byl strážcem Hospodinova domu. Každého blázna, který ze...
Jeremiáš 31:18...Hospodin: tvé děti se vrátí do vlasti! Jasně jsem slyšel Efraimův nářek: ‚Byl jsem nepovolný jako mladý...
Jeremiáš 31:26...znavených a duši chřadnoucích nasytím." Nato jsem se probudil a prohlédl. Můj spánek byl sladký. "Hle,...
Jeremiáš 31:32...novou smlouvu. Ne ovšem takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je vzal za ruku...
Jeremiáš 32:1...desátém roce vlády judského krále Cidkiáše (což byl osmnáctý rok Nabukadnezarův). Vojsko babylonského krále...
Jeremiáš 32:2...(což byl osmnáctý rok Nabukadnezarův). Vojsko babylonského krále tenkrát obléhalo Jeruzalém a prorok...
Jeremiáš 33:1...změním jejich osud, praví Hospodin." Jeremiáš byl stále ještě držen na strážním nádvoří, když znovu...
Jeremiáš 36:9...vlády judského krále Joakima, syna Jošiášovabyl pro veškerý lid v Jeruzalémě i pro veškerý lid, který...
Jeremiáš 36:22...kolem. Král seděl v zimním křídle svého palácebyl totiž devátý měsíc - a před ním stála nádoba se...
Jeremiáš 38:28...pak zůstal na strážním nádvoří do dne, kdy byl Jeruzalém dobyt. K dobytí Jeruzaléma došlo takto: V...
Jeremiáš 39:5... brankou mezi zdmi. Prchali k pláni Arava, ale babylonské vojsko se pustilo za nimi. Na jerišské pláni pak...
Jeremiáš 39:15...domů. Tak Jeremiáš zůstal mezi svým lidem. Když byl Jeremiáš ještě držen na strážním nádvoří, dostal slovo...
Jeremiáš 40:15... by se rozprchli a pozůstatek Judy by byl zničen." Gedaliáš, syn Achikamův, ale Jochananovi, synu...
Jeremiáš 41:1... syna Elišamova, s dalšími deseti mužiByl z královského rodu a patřil ke královým nejvyšším...
Jeremiáš 46:23...jeho les, praví Hospodin, jakkoli hustý předtím byl. Bude jich víc než kobylek, bude jich bezpočet....
Jeremiáš 48:25...moábská města, blízká i vzdálená. Moábův roh byl odťat, jeho paže byla zlomena, praví Hospodin. Opijte...
Jeremiáš 48:27...pro smích! Copak ses nevysmíval Izraeli? Copak byl chycen mezi zloději, že se otřásáš opovržením, kdykoli...
Jeremiáš 49:14...zůstanou v troskách na věčnost." Od Hospodina jsem slyšel zprávu, že byl vyslán posel k národům: Šikujte...
Jeremiáš 50:6...smlouvou, na kterou nikdy nezapomenou. Můj lid byl ztracené stádo svedené svými pastýři, kteří je vláčeli...
Jeremiáš 50:24...být Babylon mezi národy tak zpustošen! Políčil jsem na tebe a byl jsi lapen - ani jsi o tom, Babylone,...
Jeremiáš 51:7...si zaslouží. Zlatým kalichem v ruce Hospodinově byl Babylon - opíjel celý svět. Národy z něj to víno pily,...
Jeremiáš 51:41...jako ovečky, jako kozly a beránky. Ach, jak byl ten Šešak lapen, jak chloubu světa dobyli? Jak mohl být...
Jeremiáš 52:9... všichni jeho vojáci se mu rozutekli. Král byl zajat a odveden k babylonskému králi do Ribly v...
Jeremiáš 52:21...všech těch věcí se ani nedal zvážit. Každý sloup byl vysoký 18 loktů a po obvodu měřil 12 loktů; byl dutý a...
Jeremiáš 52:22...byl dutý a stěny měl na 4 prsty silné; na sloupu byla bronzová hlavice vysoká 5 loktů s mřížováním a...
Jeremiáš 52:27...v Rible v chamátské zemi nechal popravit. Takto byl Juda vyhnán ze své vlasti. Toto je množství lidu, které...
Pláč 1:9...Na jejích sukních špína ulpěla, nestarala se, co bude pak. Neuvěřitelný byl její pád a nikde žádná útěcha....
Pláč 2:7...městské hradby i pevnosti. V Hospodinově domě byl slyšet křik jako v den slavnosti. Hospodin pojal...
Pláč 4:10...poli. Soucitné ruce žen vařily vlastní děti - ty byly jejich pokrmem, když byl rozdrcen můj lid. Hospodin...
Pláč 4:20...poušti. Hospodinův pomazaný, náš vlastní dechbyl v jejich pasti polapen - a my jsme mysleli, že nám ...
Ezechiel 1:1...ses na nás přespříliš? Ve třiceti letech jsem byl mezi vyhnanci u průplavu Kebar. Pátého dne...
Ezechiel 1:27...podobný člověku. Jakoby od jeho pasu vzhůru jsem viděl cosi jako třpyt žhnoucího vzácného kovu; kolem...
Ezechiel 2:10...svitek. Rozvinul ho přede mnou; zepředu i zezadu byl celý popsán slovy nářků, úpění a bědování. "Synu...
Ezechiel 10:4...nad cheruby a přenesla se k prahu chrámu. Chrám byl naplněn oblakem a i nádvoří zalila záře Hospodinovy...
Ezechiel 10:17...když se zvedali, zvedala se s nimi, neboť v nich byl duch života. Hospodinova sláva se tehdy vzdálila od...
Ezechiel 16:3...Panovník Hospodin Jeruzalému - Původem i rodem jsi Kananejka, tvůj otec byl Emorejec a matka Chetejka. A...
Ezechiel 17:20...svoji past a uvázne v síti. Odvedu ho do Babylonu a tam ho budu soudit za to, jak mi byl nevěrný....
Ezechiel 18:24...však spravedlivý odvrátí od své spravedlnostibude jako ničema páchat bezpráví a provádět všemožné...
Ezechiel 27:32...truchlivý žalozpěv a zazpívají o tobě: ‚Kdo byl kdy Týru podobný, zničenému uprostřed moří?' Když...
Ezechiel 28:5...a stříbrem sis truhly naplnil. V obchodování jsi byl tak šikovný, že jsi své jmění rozmnožil, a kvůli...
Ezechiel 28:12...Týru a řekni mu - Tak praví Panovník HospodinByl jsi pečetí dokonalosti, plný moudrosti a dokonale...
Ezechiel 28:13...dokonalosti, plný moudrosti a dokonale krásnýByl jsi v Edenu, Boží zahradě, všemi drahokamy ozdoben -...
Ezechiel 28:14...připravené pro tebe v den, kdy jsi byl stvořenByl jsi pomazaným cherubem, určil jsem za ochránce. Byl...
Ezechiel 28:15...svaté hoře, mezi žhoucími kameny ses procházelByl jsi dokonalý na cestách svých ode dne svého stvoření -...
Ezechiel 29:6...Tak všichni obyvatelé Egypta poznají, že  jsem Hospodin. Pro dům Izraele jsi byl jen rákosovou holí....
Ezechiel 31:7...stínu žily všechny mocné národy. Svou velikostí byl nádherný a svými dlouhými větvemi, protože zapouštěl...
Ezechiel 33:24...rozvalin v izraelské zemi říkají: ‚Abraham byl sám a získal tuto zemi. Nás je mnoho a ta země nám...
Ezechiel 36:21...lid, ale z jeho země museli odejít.' Proto jsem byl pohnut lítostí nad svým svatým jménem, které dům...
Ezechiel 37:10...a dechni do těchto pobitých, ožijí!" A když jsem prorokoval, jak mi přikázal, vstoupil do nich duch a...
Ezechiel 40:4...si všímej všeho, co ti ukážu, neboť právě proto jsi sem byl přiveden. Všechno, co vidíš, oznam domu Izraele...
Ezechiel 40:6...bráně. Vystoupil po schodech a změřil její práhbyl na tyč hluboký. Byly v výklenky na tyč široké a na...
Ezechiel 40:7...schodech a změřil její práh: byl na tyč hlubokýByly v výklenky na tyč široké a na tyč hluboké; výklenky...
Ezechiel 40:11...měly vždy stejné rozměry. Změřil vchod do bránybyl 10 loktů široký a samotná brána byla 13 loktů široká....
Ezechiel 40:42...z druhé strany. Čtyři stoly pro zápalné oběti byly z tesaného kamene; každý byl půldruhého lokte dlouhý,...
Ezechiel 40:47... aby mu sloužili." Poté změřil nádvoříbyl to 100 loktů dlouhý a 100 loktů široký čtverec. Před...
Ezechiel 41:13...stěnu 5 loktů silnou. Poté změřil celý chrámbyl 100 loktů dlouhý. Vyhrazené prostranství včetně oné...
Ezechiel 41:22... Před svatyní stálo cosi jako dřevěný oltářByl 3 lokty vysoký, 2 lokty široký a 2 lokty dlouhý. Jeho...
Ezechiel 42:12...chodba podél příslušné zdi a na jejím začátku byl vstup, kterým se do na východní straně vcházelo....
Ezechiel 42:20...změřil celý okrsek ze čtyř stran. Kolem dokola byl na délku i na šířku 500 loktů obehnán zdí, která...
Ezechiel 43:18...mi tehdy, "tak praví Panovník Hospodin: Toto jsou předpisy ohledně oltáře. V den, kdy bude postaven, aby...
Ezechiel 43:26...býk a beran, oba bez vady. Po sedm dní se takto budou konat smírčí obřady za oltář, aby byl očištěn a...
Ezechiel 46:21...do jeho čtyř rohů, a hle - v každém rohu nádvoří byl jakýsi dvorek. Ohrazené dvorky ve čtyřech rozích...
Ezechiel 47:1...prahu směrem na východ proudila voda (chrám byl totiž obrácen k východu). Voda stékala zpod pravé...
Daniel 2:30... ti ukázal, co se stane. Mně to tajemství nebylo zjeveno proto, že bych byl moudřejší než všichni...
Daniel 3:22...- a hodili je do rozpálené ohnivé pece. Protože byl králův rozkaz tak přísný, rozpálili pec tak silně, že...
Daniel 4:8...sílil, jeho vrchol dosáhl k nebi, a ten strom byl vidět ze všech konců světa. Měl krásné listí a hojné...
Daniel 4:16..." Baltazar odpověděl: "Kéž by ten sen, můj panebyl o tvých nepřátelích a jeho výklad o tvých odpůrcích!...
Daniel 4:17...jeho výklad o tvých odpůrcích! Ten strom, který jsi viděl růst a sílit, jeho vrchol dosáhl k nebi, strom...
Daniel 4:24...a svou vinu laskavostí k trpícím. Kéž bys byl dlouho šťastně živ!" To vše se potom králi...
Daniel 4:30...okamžiku se to slovo o Nabukadnezarovi splniloByl odehnán pryč od lidí, jedl trávu jako býk a tělo měl...
Daniel 4:33... nikdo mu neřekne: ‚Cos to učinil?' Když mi byl navrácen rozum, vrátila se mi také vznešenost a...
Daniel 5:9...vyložit. To krále Belšasara vyděsilo ještě vícbyl čím dál bledší. I jeho velmoži byli zděšení. Když...
Daniel 5:20...ale zpyšněl v srdci a zatvrdil se v nadutostibyl ze svého královského trůnu sesazen a o svou slávu...
Daniel 5:21...trůnu sesazen a o svou slávu připravenByl odehnán pryč od lidí a dostal rozum zvířecí. Žil mezi...
Daniel 5:27...- Bůh tvé kralovánísečetl' a podtrhl. Tekelbyl jsizvážen' na vahách a shledán příliš lehkým. Peres -...
Daniel 5:30...nejmocnějším v království. Ještě noci pak byl babylonský král Belšasar zabit. Království pak obdržel...
Daniel 6:3...satrapů a nad nimi tři vezíry, z nichž jedním byl Daniel. Satrapové se zodpovídali vezírům, aby tím nebyl...
Daniel 6:5...ale žádnou chybu ani nedbalost najít, protože byl spolehlivý a žádného pochybení ani nedbalosti se...
Daniel 6:11...ten edikt podepsal. Když se Daniel dozvěděl, že byl vydán takový předpis, šel domů, kde měl v horní...
Daniel 6:23...lvům zavřel tlamy. Vůbec mi neublížili, neboť jsem byl před Bohem shledán nevinným. A ani tobě, králi,...
Daniel 7:26... Potom však zasedne soud a zbaví jej moci, aby byl navždy zničen a zahuben. Království, moc i sláva všech...
Daniel 8:3...Elam; stál jsem v tom vidění u řeky Ulaj. Zvedl jsem oči a hle, spatřil jsem na břehu jakéhosi berana se...
Daniel 8:8...žádné pomoci. Kozel mohutněl dál a dál. Když byl ale na vrcholu sil, jeho veliký roh se zlomil a místo...
Daniel 8:27... neboť se týká vzdálené budoucnosti." Daniel jsem tehdy klesl vyčerpáním a dlouhé dny jsem stonal, než...
Daniel 9:1...Darjaveše, syna Ahasverova (původem Méda), jenž byl ustanoven vládcem babylonského království - nuže v...
Daniel 9:24...skončila a nastal konec hříchu, aby očištěna byla nepravost a spravedlnost přišla navěky, aby se...
Daniel 9:25... A proto věz a rozuměj: Od vydání nařízení, aby byl Jeruzalém obnoven, k Mesiáši vůdci sedmero týdnů...
Daniel 10:1...dostalo zjevení a on je pochopil, když mu byl ve vidění vnuknut jeho výklad. To poselství je pravdivé...
Daniel 10:7...jeho hlas zněl jako burácení zástupů. Daniel jsem byl jediný, kdo to vidění spatřil. Muži, kteří byli se...
Daniel 10:11...drahý," oslovil , "pečlivě poslouchej, co ti budu říkat, a postav se, neboť jsem byl vyslán za tebou."...
Daniel 10:15...totiž o budoucích časech." Když ke mně mluvilbyl jsem skloněn tváří k zemi, neschopen slova. Vtom se...
Daniel 10:19... Naber sílu a vzchop se!" Když ke mně mluvilbyl jsem posílen a řekl jsem: "Mluv, pane, neboť jsi ...
Ozeáš 9:13... Ach, běda jim, se od nich odvrátím! Vídal jsem Efraima jako Týr - zasazený byl mezi loukami, teď však...
Ozeáš 11:1... než začne den, král Izraele bude zahuben. Když byl Izrael ještě dítětem, zamiloval jsem si jej; tehdy jsem...
Ozeáš 11:4...nechtěli, že jsem to , kdo je uzdravil. Táhl jsem je provazy lidskosti a lany milování. Byl jsem jim tím...
Joel 1:5... kvílejte všichni, kdo víno pijete! O sladký mok jste přišli teď, od vašich úst byl odtržen. Do země...
Amos 4:6...praví Panovník Hospodin. Ve všech vašich městech jsem způsobil, že jste co do úst neměli; ve všech vašich...
Amos 4:7...se ke mně nevrátili, praví Hospodin. Odepřel jsem vám také déšť, když do žně zbývaly tři měsíce. Jedno...
Amos 5:19...s medvědem; jako by se doma opřel rukou o zeďbyl by uštknut hadem. Hospodinův den nepřinese světlo, ale...
Amos 7:3...Jákob vydrží? Vždyť je tak maličký!" A Hospodin byl pohnut lítostí. "Nestane se to," řekl Hospodin....
Amos 7:6...Jákob vydrží? Vždyť je tak maličký!" A Hospodin byl pohnut lítostí. "Nestane se ani toto," řekl Panovník...
Abdiáš 1:1...praví Panovník Hospodin o Edomu. Od Hospodina jsme slyšeli zprávu, že byl vyslán posel k národům:...
Abdiáš 1:11...barbaři, kdy o Jeruzalém losem házeli - tehdys byl jako jeden z nich! Nekochej se nad bratrem svým v den...
Micheáš 2:11..."Víno a pivo, tak zní proroctví" - to by byl prorok pro tento lid! "Jistěže vás všechny posbírám,...
Ageus 1:12... neboť ho poslal Hospodin, jejich Bůh. A lid byl naplněn bázní před Hospodinem. Ageus, Hospodinův posel,...
Ageus 2:18...na nedbali, praví Hospodin. Všímejte si, jak bude ode dneška dál, jak bude od čtyřiadvacátého dne...
Zachariáš 12:11...když umře prvorozený. V onen den se Jeruzalémem bude rozléhat veliký pláč, jako byl pláč v Hadad-rimonu na...
Malachiáš 2:6...před mým jménem se chvěl strachy. V jeho ústech byl zákon pravdy, na rtech se mu neobjevilo žádné bezpráví....
Matouš 1:19... že je těhotná z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý, a protože ji nechtěl veřejně zostudit,...
Matouš 3:16...spravedlnost." A tak mu nebránil. Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody a hle, otevřela se...
Matouš 4:1...milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil." Tehdy byl Ježíš veden Duchem na poušť, aby tam byl pokoušen od...
Matouš 4:12...andělé a sloužili mu. Když Ježíš uslyšel, že Jan byl uvězněn, vrátil se do Galileje. Opustil Nazaret a...
Matouš 5:25...dar. Se svým odpůrcem se dohodni rychle, dokud jsi s ním na cestě, aby tvůj odpůrce nevydal soudci a...
Matouš 7:25...a udeřily na ten dům, ale ten nespadl, protože byl založen na skále. Každý, kdo slyší tato slova a...
Matouš 7:27...a udeřily na ten dům, a ten spadl a jeho pád byl hrozný." Když Ježíš dokončil tuto řeč, zástupy žasly...
Matouš 8:13...pak Ježíš řekl: "Jdi. se ti stane, jak jsi uvěřil." A v tu chvíli byl jeho služebník uzdraven....
Matouš 9:25... jenom spí." Jen se mu ale vysmívali. Když byl zástup konečně pryč, Ježíš vešel dovnitř, vzal ji za...
Matouš 9:33...němého člověka posedlého démonem. Když pak byl ten démon vyhnán a němý začal mluvit, zástupy užasly a...
Matouš 9:36...nemoc a každý neduh. Když se díval na zástupybyl pohnut soucitem k nim, protože byli ztrápení a zmatení...
Matouš 12:10...odtud a přišel do jejich synagogyByl tu jeden člověk s ochrnutou rukou, a tak se Ježíše...
Matouš 12:40...nedostane - kromě znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš tři dny a tři noci v břiše velryby, tak bude Syn...
Matouš 14:14...vystoupil z loďky a uviděl veliký zástup lidíbyl naplněn soucitem k nim a uzdravoval jejich nemocné....
Matouš 14:36...cípu jeho roucha. A kdokoli se ho dotklbyl uzdraven. Tehdy k Ježíši přišli znalci Písma a...
Matouš 15:24... když za námi pořád křičí." Odpověděl tedy: "Byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu Izraele." Ona...
Matouš 17:18...pak tomu démonovi pohrozil a on vyšel a chlapec byl v tu chvíli uzdraven. Učedníci později přišli za...
Matouš 25:21...pán mu řekl: ‚Výborně, dobrý a věrný služebníkuByl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. Sdílej radost svého...
Matouš 25:23...pán mu řekl: ‚Výborně, dobrý a věrný služebníkuByl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. Sdílej radost svého...
Matouš 25:35...je pro vás připraveno od stvoření světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali...
Matouš 25:36...mi napít, byl jsem cizincem a přijali jste byl jsem nahý a oblékli jste , byl jsem nemocný a...
Matouš 25:43...najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napítByl jsem cizincem, a nepřijali jste , byl jsem nahý, a...
Matouš 26:6... aby mezi lidmi nevypuklo povstání. Když pak byl Ježíš v Betanii a stoloval v domě Šimona Malomocného,...
Matouš 26:20...Ježíš uložil, a připravili beránka. Večer, když byl za stolem s Dvanácti, uprostřed jídla řekl: "Amen,...
Matouš 26:69... Přistoupila k němu jedna služka a řekla: "Ty jsi byl také s tím Ježíšem z Galileje." On to ale přede...
Matouš 26:71...tam ho uviděla jiná a řekla ostatním: "Tenhle byl také s tím Ježíšem z Nazaretu." Petr ho však znovu...
Matouš 27:3... Když jeho zrádce Jidáš uviděl, že Ježíš byl odsouzen, vyčítal si to a vrátil těch třicet stříbrných...
Matouš 27:54...dělo, hrozně se vyděsili a říkali: "Opravdu to byl Boží Syn!" Zpovzdálí přihlíželo mnoho žen, které Ježíše...
Matouš 27:64...ho a neřekli lidu: ‚Vstal z mrtvých!' To by byl ještě horší blud, než ten první!" "Máte stráž,"...
Marek 1:6...své hříchy a on je křtil v řece Jordán. Jan byl oblečen velbloudí srstí a koženým pásem kolem boků,...
Marek 1:13...ho pak ihned vypudil na poušťByl na poušti čtyřicet dní a pokoušel ho satan. Byl tam s...
Marek 1:14...s divokou zvěří a sloužili mu andělé. Poté, co byl Jan uvězněn, Ježíš přišel do Galileje a kázal Boží...
Marek 1:23... a ne jako znalci Písma. V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Vykřikl: "Ach, co...
Marek 1:42... Buď čistý!" Malomocenství ho hned opustilobyl čistý. Ježíš ho pak ihned poslal pryč s přísným...
Marek 2:4...přinést, a tak odkryli střechu nad místem, kde byl, probořili ji a nosítka s tím ochrnutým spustili dolů....
Marek 3:1...i nad sobotou." Když znovu přišel do synagogybyl tu člověk s ochrnutou rukou. Sledovali ho, zda jej...
Marek 4:1...do lodi na jezeře a posadil se. Celý ten zástup byl na břehu a on je v podobenstvích učil o mnoha věcech....
Marek 4:10...dodal: "Kdo uši k slyšení, slyš." Jakmile byl o samotě, ti, kdo byli s ním, se ho spolu s Dvanácti...
Marek 4:36...stranu." Opustili tedy zástup a vzali ho, jak byl, na loďku. Byly s ním i jiné loďky. Tehdy se strhla...
Marek 5:5...ho nikdo nemohl zkrotit. Pořád, ve dne i v nocibyl v hrobkách a na horách, křičel a tloukl se kamením....
Marek 6:34...Když Ježíš vystoupil, uviděl veliký zástup lidíByl naplněn soucitem k nim, protože byli jako ovce bez...
Marek 6:56...aspoň cípu jeho roucha. A kdokoli se ho dotklbyl uzdraven. Farizeové a někteří znalci Písma, kteří...
Marek 8:25..." Znovu mu vložil ruce na oči, a když vzhlédlbyl uzdraven. Viděl všechno jasně i na dálku. Ježíš ho pak...
Marek 11:11...a do chrámu. Když si všechno prohlédlbyl večer, a tak se Dvanácti odešel do Betanie. Když...
Marek 11:30...mi a vám pak řeknu, jakým právem to dělámByl Janův křest z nebe, nebo z lidí? Odpovězte mi." Začali...
Marek 14:3...ne, aby mezi lidmi nevypuklo povstání." Když pak byl Ježíš v Betanii a stoloval v domě Šimona Malomocného,...
Marek 14:66..."Prorokuj!" A sluhové ho tloukli holemi. Petr byl zatím dole na dvoře. Přišla tam jedna z veleknězových...
Marek 14:67... jak se ohřívá, podívala se na něj a řekla: "Ty jsi byl také s tím Ježíšem z Nazaretu." On to ale zapřel:...
Marek 15:7...propouštět na jejich žádost jednoho vězně. Tehdy byl spolu s jinými vzbouřenci, kteří při vzpouře spáchali...
Marek 15:39...němu, uviděl, jak dodýchal, řekl: "Ten člověk byl opravdu Boží Syn!" Byly tam také ženy, které přihlížely...
Marek 15:41... a Salome. Ty ho následovaly a sloužily mu, když byl ještě v Galileji, a spolu s mnoha dalšími s ním přišly...
Marek 15:47... Marie Magdaléna a Marie Jozesova se dívaly, kam byl pochován. Když skončila sobota, Marie Magdaléna, Marie...
Marek 16:4... spatřily, že kámen je odvalen (přestože byl velmi veliký). Vešly do hrobu, a když vpravo uviděly...
Marek 16:19...a ti se uzdraví." Když k nim Pán Ježíš domluvilbyl vzat vzhůru do nebe a posadil se po Boží pravici. Oni...
Lukáš 1:5... které jsi přijal. Za dnů judského krále Heroda byl jeden kněz, jménem Zachariáš, z Abiášova kněžského...
Lukáš 1:12...kadidlového oltáře. Když ho Zachariáš spatřilbyl ohromen a přemožen strachem. Anděl mu však řekl: "Neboj...
Lukáš 1:19...je v pokročilém věku." Anděl mu odpověděl: " jsem Gabriel, který stojí před Boží tváří! Byl jsem poslán,...
Lukáš 1:67...ruka Hospodinova byla s ním. Jeho otec Zachariáš byl naplněn Duchem svatým a prorokoval: "Požehnán buď...
Lukáš 2:4... do města Davidova zvaného Betlém (protože byl z domu a rodu Davidova), aby se nechal zapsat se svou...
Lukáš 2:25...nebo dvě holoubata." A hle, v Jeruzalémě byl člověk jménem Simeon. Ten člověk byl spravedlivý a...
Lukáš 2:51...čem mluví. Potom se s nimi vrátil do Nazaretubyl jim poslušný. Jeho matka to všechno uchovávala ve svém...
Lukáš 2:52...uchovávala ve svém srdci. Ježíš zatím rostlbyl čím dál moudřejší a milejší Bohu i lidem. Patnáctého...
Lukáš 3:1... když Pontius Pilát spravoval Judeu a Herodes byl tetrarchou Galileje, jeho bratr Filip tetrarchou na...
Lukáš 3:15...odpověděl jim. "Spokojte se se svým žoldem." Lid byl plný očekávání a všichni si o Janovi v srdci říkali,...
Lukáš 3:21...vsadil do vězení. Zatímco se křtil všechen lidbyl pokřtěn i Ježíš. Když se modlil, otevřelo se nebe a...
Lukáš 3:23...zalíbení." Když Ježíš začínal své působeníbylo mu asi třicet let. Byl to (jak se myslelo) syn Josefa,...
Lukáš 4:2...a Duch jej vedl na poušť. Čtyřicet dní tam byl pokoušen ďáblem a v těch dnech nic nejedl. Když ty dny...
Lukáš 4:16...ho chválili. Když přišel do Nazaretu, kde byl vychován, přišel podle svého zvyku v sobotní den do...
Lukáš 4:25...zavřelo na tři roky a šest měsíců a po celé zemi byl veliký hlad, v Izraeli bylo mnoho vdov, ale Eliáš nebyl...
Lukáš 4:33... protože jeho slovo mělo moc. V jejich synagoze byl člověk posedlý nečistým duchem a ten hlasitě vykřikl:...
Lukáš 5:9... "Jsem jen hříšný člověk!" Spolu s ostatními byl totiž přemožen úžasem nad tím úlovkem ryb; stejně tak i...
Lukáš 5:12...ke břehu, všechno opustili a šli za ním. Jednou byl v jednom městě a hle, byl tam muž plný malomocenství....
Lukáš 6:6..." V jinou sobotu pak vešel do synagogy a učilByl tu jeden člověk s ochrnutou pravou rukou. Znalci Písma...
Lukáš 6:48...na ten dům řeka, ale nemohla jím otřást, protože byl dobře postaven. Ale ten, kdo slovo slyšel a...
Lukáš 7:6...nám postavil." Ježíš tedy šel s nimi. Když  byl nedaleko jeho domu, poslal k němu ten setník přátele se...
Lukáš 7:12...k městské bráně, vynášeli právě mrtvéhoByl to jediný syn své matky a ta byla vdova. Doprovázela ji...
Lukáš 7:13...lidí z města. Jakmile Pán uviděl tu vdovubyl k pohnut soucitem. "Neplač," řekl . Přistoupil a...
Lukáš 7:39...farizeus, který ho pozval, řekl si: "Kdyby to byl prorok, věděl by, co je to za ženu, která se ho dotýká....
Lukáš 8:24...okřikl vítr a vzedmuté vlny, ty rázem přestalybyl klid. "Kde je vaše víra?" zeptal se jich. Zděšeni a...
Lukáš 8:27... setkal se s ním jeden muž z toho města, který byl dlouho posedlý démony. Nenosil žádné šaty ani...
Lukáš 8:36...strach. Očití svědkové jim pak vyprávěli, jak byl ten, který býval posedlý démony, zachráněn. Všichni...
Lukáš 9:53...vše připravili. Místní ho ale nepřijali, protože byl rozhodnut jít do Jeruzaléma. Když to viděli učedníci...
Lukáš 10:30...můj bližní?" Ježíš mu odpověděl: "Jeden člověk byl na cestě z Jeruzaléma do Jericha přepaden lupiči....
Lukáš 10:33...Samaritán, který tudy cestoval; když ho uvidělbyl pohnut soucitem. Přistoupil, ovázal mu rány a polil je...
Lukáš 10:36... se vrátím.' Co myslíš - kdo z těch tří byl tomu přepadenému bližním?" "Ten, který mu prokázal...
Lukáš 15:24...je. Jezme a oslavujme, neboť tento můj syn byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen!' A tak začali...
Lukáš 15:25...je nalezen!' A tak začali oslavovat. Starší syn byl zatím na poli. Když se blížil domů, uslyšel hudbu a...
Lukáš 15:32... co mám, je tvé. Ale oslavovat a radovat se bylo namístě, neboť tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, byl...
Lukáš 16:1...ztracen a je nalezen.'" Ježíš řekl učedníkům: "Byl jeden bohatý člověk, který zaměstnával správce. Ten byl...
Lukáš 16:16... je v Božích očích ohavnost! do Jana tu byl Zákon a Proroci; od doby se káže Boží království a...
Lukáš 16:19...také ten, kdo si bere zapuzenou, cizoloží." "Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do purpuru a kmentu a...
Lukáš 16:20...purpuru a kmentu a každého dne skvěle hodovalByl také jeden žebrák jménem Lazar, který ležel u jeho vrat...
Lukáš 16:22...do Abrahamova náručí. Zemřel i onen boháčbyl pohřben. Když v pekle pozvedl v mukách oči, spatřil v...
Lukáš 17:16... Padl na tvář k jeho nohám a děkoval mu. Ten muž byl Samaritán. "Copak jich nebylo očištěno deset?" zeptal...
Lukáš 18:2...stále se modlit a nevzdávat se: "V jednom městě byl jeden soudce, který se Boha nebál a člověka si nevážil....
Lukáš 18:10..."Dva lidé se šli do chrámu modlit; jeden byl farizeus a druhý výběrčí daní. Farizeus se postavil a...
Lukáš 18:23...." Jeho však ta slova velice zarmoutilaByl totiž nesmírně bohatý. Když Ježíš uviděl, jak se velice...
Lukáš 19:2...přišel do Jericha a procházel jím. A hlebyl tam muž jménem Zacheus, hlavní výběrčí daní a veliký...
Lukáš 19:3... kdo je Ježíš, ale kvůli davu nemohl, neboť byl malé postavy. Běžel tedy napřed a vylezl na planý...
Lukáš 19:17...‚Výborně, můj dobrý služebníku! Protože jsi byl věrný v tom nejmenším, vládni deseti městům.'...
Lukáš 19:27... co . A ty nepřátele, kteří nechtěli, abych byl jejich králem, přiveďte sem a pobijte je přede mnou.'"...
Lukáš 20:4...jim: " se vás také na něco zeptám. Povězte mibyl Janův křest z nebe, nebo z lidí?" Začali se spolu...
Lukáš 22:37... že se na mně musí naplnit ještě toto Písmo: ‚Byl započten mezi zločince.' Naplňuje se totiž, co je o mně...
Lukáš 22:47...nepodlehli pokušení." Ještě to ani nedořeklbyl tu houf lidí v čele s Jidášem, jedním z Dvanácti....
Lukáš 22:56... upřeně se na něj podívala a řekla: "Tenhle byl také s ním." On to ale zapřel: " ho neznám,...
Lukáš 22:59... začal někdo jiný tvrdit: "Tenhle s ním určitě byl také - vždyť je to Galilejec!" Petr ale řekl: "Nevím, o...
Lukáš 23:19...křičet: "Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!" (Ten byl uvězněn za nějakou vzpouru ve městě a za vraždu.) Pilát...
Lukáš 23:23...naléhali a s velikým křikem se dožadovali, aby byl ukřižován. Jejich hlasy stále sílily, se Pilát...
Lukáš 23:25...rozhodl jejich žádosti vyhovět. Toho, který byl uvězněn za vzpouru a vraždu, propustil, jak žádali, ale...
Lukáš 23:47...se stalo, vzdal slávu Bohu a řekl: "Ten člověk byl jistě spravedlivý!" Všichni v zástupu, který se sešel k...
Lukáš 23:51...jménem Josef, nesouhlasil s Radou a jejím činemByl z judského města Arimatie a také očekával Boží...
Lukáš 23:54...hrobky, do níž ještě nebyl nikdo pochovánByl den příprav a blížil se začátek soboty. Přidaly se k...
Lukáš 24:19...se jich. "O Ježíši Nazaretském," odvětili. "Byl to prorok mocný ve skutcích i slovech před Bohem i...
Lukáš 24:20... Vrchní kněží a naši vůdcové ho vydali, aby byl odsouzen k smrti, a nechali ho ukřižovat. My jsme ale...
Lukáš 24:44...pojedl před nimi. Potom jim řekl: "Právě o tomto jsem mluvil, dokud jsem ještě byl s vámi: Musí se naplnit...
Lukáš 24:51...zatímco jim žehnal, začal se jim vzdalovat, jak byl unášen vzhůru do nebe. Klaněli se mu a potom se s...
Jan 1:4...skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. A to světlo svítí...
Jan 1:6...světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila. Od Boha byl poslán člověk jménem Jan. Přišel kvůli svědectví,...
Jan 1:9... ale přišel, aby o Světle vydal svědectví. Tento byl to pravé Světlo osvěcující každého člověka...
Jan 1:10...každého člověka přicházejícího na světByl na světě a svět povstal skrze něj, ale svět ho nepoznal...
Jan 1:15...vydával svědectví a volal: "Toto je ten, o němž jsem řekl: Ten, který přichází za mnou, je přede mnou,...
Jan 1:17...všichni přijali, a sice milost za milost. Zákon byl vydán skrze Mojžíše, milost a pravda však přišla skrze...
Jan 1:30...Boží, který snímá hřích světa! To je ten, o němž jsem řekl: Po mně přichází muž, který je přede mnou, neboť...
Jan 1:31... který je přede mnou, neboť byl dříve než .  jsem ho neznal, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby byl...
Jan 1:40...dvou, kteří to od Jana slyšeli a následovali hobyl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten jako první nalezl svého...
Jan 1:44... Našel Filipa a řekl mu: "Pojď za mnou." (Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova.) Filip našel...
Jan 2:2...svatba. Byla tam i Ježíšova matka a na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když začalo docházet...
Jan 2:22...ale mluvil o chrámu svého těla. Když byl potom vzkříšen z mrtvých, jeho učedníci si vzpomněli,...
Jan 2:23...říkal, a uvěřili Písmu i Ježíšově slovu.) Když byl o Velikonocích v Jeruzalémě, mnozí během toho svátku...
Jan 3:1...neboť sám věděl, co je v člověku. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, židovský hodnostář. Přišel za...
Jan 3:17...Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. Kdo v něho věří, nebude souzen, ale...
Jan 3:26...k Janovi a řekli mu: "Rabbi, pohleď, ten, který byl s tebou za Jordánem, ten, o němž jsi vydal svědectví,...
Jan 4:46...do Kány Galilejské, kde proměnil vodu ve vínoByl tam právě jeden královský úředník, jehož syn byl v...
Jan 5:1...vykonal v Galileji druhý zázrak. Potom byl další židovský svátek, a tak se Ježíš vydal do...
Jan 5:5...nemocných, slepých, chromých a ochrnutýchByl mezi nimi jeden člověk, nemocný třicet osm let....
Jan 5:9...si lehátko a choď!" řekl mu Ježíš. A ten člověk byl ihned uzdraven, vzal své lehátko a začal chodit. Ten...
Jan 5:35...od člověka, ale toto říkám pro vaši záchranu. On byl hořící a zářící lampou, vy jste se však chtěli v jeho...
Jan 6:62...kdybyste viděli Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve? Duch je ten, kdo dává život; tělo nedokáže nic....
Jan 6:71...Šimona Iškariotského. Ten ho měl zradit, ačkoli byl jedním z Dvanácti. Potom Ježíš chodil po Galileji....
Jan 7:51...ale řekl: "Copak náš Zákon někoho soudí, aniž by byl nejdříve vyslechnut a zjistilo se, co udělal?" "Snad...
Jan 8:42...jednoho Otce, Boha!" Ježíš jim řekl: "Kdyby byl vaším Otcem Bůh, milovali byste , protože jsem vyšel...
Jan 8:44...vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když...
Jan 8:55...ho. ho znám. Kdybych řekl, že ho neznámbyl bych podobný vám, lhář. Ale znám ho a zachovávám jeho...
Jan 8:58...odpověděl: "Amen, amen, říkám vám: Dříve než byl Abraham, jsem." Tehdy vzali kamení a chtěli ho...
Jan 9:25...Bohem pravdu! Jsme si jistí, že je to hříšník." "Jestli je to hříšník, nevím," odpověděl jim. "Vím jen, že...
Jan 11:2...Marie a její sestry Marty, onemocněl. To byla ta Marie, která pomazala Pána mastí a vytřela mu nohy...
Jan 11:4...nemocný." Když to Ježíš uslyšel, řekl: "Ta nemoc není k smrti, ale k Boží slávě, aby skrze ni byl oslaven...
Jan 11:6...Lazar onemocněl, zůstal ještě dva dny tam, kde byl. Potom řekl svým učedníkům: "Pojďme znovu do Judska...
Jan 11:21... ale Marie zůstala doma. "Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel!" řekla mu Marta. "I teď ale vím...
Jan 11:30...k němu. (Ježíš ještě nepřišel do vesnice, ale byl na tom místě, kam mu vyšla naproti Marta.) Židé, kteří...
Jan 11:32...k hrobu." Jakmile Marie přišla na místo, kde byl Ježíš, a spatřila ho, padla mu k nohám se slovy: "Pane,...
Jan 11:49...místo i o národ!" Jeden z nich, Kaifáš, který byl toho roku veleknězem, jim řekl: "Vy nic nevíte!...
Jan 11:51...(To však neřekl sám od sebe, ale protože byl toho roku veleknězem, prorokoval, že Ježíš zemřít za...
Jan 12:2...připravili večeři. Marta je obsluhovala a Lazar byl jedním z těch, kdo s ním stolovali. Marie tehdy vzala...
Jan 12:6...neřekl proto, že by měl starost o chudé, ale že byl zloděj. Měl totiž na starosti společnou pokladnu a z...
Jan 12:16...Jeho učedníci tomu nejdříve nerozuměli, ale když byl Ježíš oslaven, tehdy si vzpomněli, že to o něm bylo...
Jan 12:17...psáno a že se to na něm vyplnilo. Zástup, který byl s ním, vydával svědectví, že zavolal Lazara z hrobu a...
Jan 12:21...modlit, byli Řekové. Přišli za Filipem, který byl z galilejské Betsaidy, a prosili ho: "Pane, chtěli...
Jan 13:5...učedníkům umývat nohy a utírat je ručníkem, jímž byl přepásán. Když přistoupil k Šimonu Petrovi, ten mu...
Jan 14:13... O cokoli poprosíte v mém jménu, to udělám, aby byl Otec oslaven v Synu. Když budete o něco prosit v mém...
Jan 16:4... protože nepoznali Otce ani . Předpověděl jsem vám to, abyste si v době vzpomněli, že jsem vám to...
Jan 17:5... Nyní , Otče, uveď k sobě do slávy, kterou jsem u tebe měl předtím, než byl svět. Zjevil jsem tvé...
Jan 17:12... které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je ve tvém jménu, které...
Jan 18:13...a spoutali. Přivedli ho nejdříve k AnnášoviByl totiž tchánem Kaifáše, který byl toho roku veleknězem....
Jan 18:14...Kaifáše, který byl toho roku veleknězem. (To byl ten Kaifáš, který židovským představeným poradil, že je...
Jan 18:40...křičet: "Toho ne! Pusť Barabáše!" (A ten Barabáš byl zločinec.) Pilát tehdy Ježíše vzal a nechal ho...
Jan 19:20... Ten nápis četlo mnoho Židů, neboť místo, kde byl Ježíš ukřižován, leželo poblíž města. A bylo to napsáno...
Jan 19:38..."Uvidí, koho probodli." Josef z Arimatie (který byl Ježíšův učedník, ale tajný, kvůli strachu z židovských...
Jan 19:42... v němž ještě nebyl nikdo pochován. A protože byl židovský den příprav, pochovali Ježíše do toho hrobu,...
Jan 21:7...uslyšel, že je to Pán, oblékl si plášť (protože byl svlečený) a vrhl se do vody. Ostatní učedníci pak...
Jan 21:18...řekl: "Pas ovce. Amen, amen, říkám ti: Když jsi byl mladší, oblékal ses a chodils, kam jsi chtěl. ...
Jan 21:20...za sebou jít učedníka, kterého Ježíš miloval. (Byl to ten, který ho tehdy při večeři objal a zeptal se:...
Skutky 1:2...všem, co Ježíš začal dělat a učit do dne, kdy byl vzat vzhůru poté, co skrze Ducha svatého dal pokyny...
Skutky 1:9... v Samaří a na konec světa." Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a zmizel jim z očí v...
Skutky 1:11...k nebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli...
Skutky 1:22...mezi námi, od Janova křtu do dne, kdy byl od nás vzat vzhůru, se proto musí stát spolu s námi...
Skutky 1:26..." Potom losovali: los padl na Matěje, a tak byl připočten k jedenácti apoštolům. Když přišel den...
Skutky 2:29...Davidovi vám mohu směle říci, že zemřelbyl pochován - jeho hrob tu máme dodneška! Jako prorok ale...
Skutky 2:33...Bůh vzkřísil - my všichni jsme toho svědkovéByl vyvýšen na Boží pravici, přijal od Otce zaslíbení Ducha...
Skutky 3:2...odpoledních modliteb v chrámu. Právě tam byl přinesen jeden muž, chromý od narození. Každý den ho...
Skutky 4:3...vzkříšení z mrtvých. Zatkli je, a protože  byl večer, nechali je do druhého dne ve vězení. Mnozí, kdo...
Skutky 4:22... co se stalo - člověk přes čtyřicet let chromý byl zázračně uzdraven! Poté, co byli propuštěni, přišli ke...
Skutky 5:36...a připojilo se k němu okolo čtyř set mužů. Když byl zabit, všichni jeho přívrženci se rozutekli a nic z...
Skutky 7:2...Štěpán odpověděl: "Bratři a otcové, slyšte! Když byl náš otec Abraham ještě v Mezopotámii, předtím než se...
Skutky 7:5...do vlastnictví jemu a jeho semeni po něm. I když byl ještě bezdětný, Bůh mu řekl: ‚Tvoji potomci budou žít...
Skutky 7:9...na Josefa a prodali ho do Egypta, ale Bůh byl s ním. Vysvobodil ho ze všech jeho soužení a dal mu...
Skutky 7:20... aby nepřežili. V době se narodil MojžíšByl překrásný. Tři měsíce ho chovali v rodném domě, a když...
Skutky 7:22...dcera a vychovala ho jako vlastního syna. Mojžíš byl vyučen veškeré moudrosti Egypťanů a byl mocný ve...
Skutky 7:38...vzbudí Proroka, jako jsem .' Tento Mojžíš byl ve shromáždění Božího lidu na poušti. Stál mezi andělem...
Skutky 8:13... Když viděl, jak veliké divy a zázraky se dějíbyl ohromen. Apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že Samaří...
Skutky 8:27...na cestu a hle, narazil na jednoho EtiopanaByl to komoří etiopské královny Kandaky, který spravoval...
Skutky 8:32...a přisedl k němu. Místo, které v Písmu četlbylo toto: "Jak ovce na porážku veden byl, jako když...
Skutky 8:33...oněmí, ústa neotevřel. Ve svém ponížení byl zbaven práva a kdo vylíčí jeho rod? Vždyť byl na zemi...
Skutky 8:36... Komoří zvolal: "Pohleď, voda - co brání, abych byl pokřtěn?" a nechal zastavit vůz. Oba, Filip i komoří,...
Skutky 9:17... Pán Ježíš, který se ti ukázal na cestě, po níž jsi šel, poslal, abys prohlédl a byl naplněn Duchem...
Skutky 9:33...v Lyddě. Tam nalezl člověka jménem Eneáš, který byl ochrnutý a osm let byl upoután na lůžko. Petr mu...
Skutky 10:2...Kornelius, setník praporu zvaného ItalskýByl zbožný a bohabojný s celým svým domem, dával mnoho...
Skutky 10:38...uzdravoval všechny soužené od ďábla, protože Bůh byl s ním. My jsme svědkové všeho, co dělal v judské zemi a...
Skutky 11:11...zpátky do nebe. Vtom se před domem, ve kterém jsem byl, objevili tři muži. Byli za mnou posláni z...
Skutky 11:17...vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým.' Jestliže jim Bůh dal stejný dar jako nám, když uvěřili v...
Skutky 11:24... aby s oddaným srdcem zůstávali věrní Pánu. (Byl to dobrý muž, plný Ducha svatého a víry.) A tak se k...
Skutky 12:5...totiž chtěl předvést k veřejnému slyšení. Petr byl takto hlídán ve vězení, ale církev se za něj vroucně...
Skutky 12:20...komořího Blasta, žádali o smír (jejich kraj byl totiž závislý na dodávkách z králova území). Ve...
Skutky 13:5...Boží slovo v židovských synagogách; také Jan byl s nimi, aby jim pomáhal. Procestovali ten ostrov do...
Skutky 13:36...zajisté posloužil Boží vůli. Když však zesnulbyl připojen ke svým otcům, podlehl rozkladu. Ten, kterého...
Skutky 14:8...Lystře sedával jeden muž. Nemohl na nohy, neboť byl od lůna své matky chromý a nikdy nechodil. Také on...
Skutky 16:1...církve. Přišel do Derbe a Lystry a hlebyl tu jeden učedník jménem Timoteus, syn věřící Židovky a...
Skutky 16:3...ho obřezal. (Všichni totiž věděli, že jeho otec byl Řek.) Když pak procházeli města, předávali jim závazná...
Skutky 16:18...ve jménu Ježíše Krista, vyjdi z !" V tu chvíli byl pryč. Když její páni uviděli, že jejich naděje na další...
Skutky 16:30...ven a ptal se: "Pánové, co mám dělat, abych byl spasen?" Odpověděli: "Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen...
Skutky 18:25...muž a znalec Písma, původem z AlexandrieByl obeznámen s Pánovou cestou, a tak vroucně mluvil a...
Skutky 19:1...dokazoval z Písma, že Ježíš je Mesiáš. Zatímco byl Apollo v Korintu, Pavel prošel hornatým vnitrozemím a...
Skutky 19:16...vím, ale kdo jste vy?" A ten člověk, ve kterém byl zlý duch, se na vrhl, přemohl je a zbil tak, že z...
Skutky 20:9...spadl z třetího poschodí dolů. Když ho zvedlibyl mrtev. Pavel sešel dolů a objal jej; potom ho vzal do...
Skutky 20:18... Když k němu přišli, řekl jim: "Sami víte, jak jsem strávil všechen čas, kdy jsem byl s vámi, od prvního...
Skutky 20:24... než abych dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od Pána Ježíše: abych byl svědkem evangelia o...
Skutky 21:30...a domnívali se, že ho Pavel přivedl do chrámu.) Byl z toho rozruch po celém městě. Lidé se sběhli, chopili...
Skutky 22:3... ztišili se ještě více. Pavel pokračoval: "Jsem Žid narozený v kilikijském Tarsu, ale vychovaný zde v...
Skutky 22:11...Damašku; tam se dozvíš všechno, co máš dělat.' Byl jsem oslepen jasem toho světla, a tak moji...
Skutky 24:2... aby Pavla obvinili před prokurátorem. Jakmile byl Pavel předvolán, Tertullus přednesl obžalobu: "Vznešený...
Skutky 25:15...při: "Felix tu zanechal jednoho vězně. Když jsem byl v Jeruzalémě, vrchní kněží a židovští starší mi o...
Skutky 25:23...muži města vstoupili do jednací síně. Když byl na Festův rozkaz přiveden Pavel, Festus zahájil: "Králi...
Skutky 26:6...náboženství jako farizeus. Teď tu stojím, abych byl souzen kvůli naději v to, co Bůh zaslíbil našim otcům....
Skutky 27:2...setníku Juliovi z císařského praporu. Nastoupili jsme na adramyttskou loď, která měla plout podél pobřeží...
Skutky 27:12...lodi než Pavlovým slovům. Protože přístav nebyl vhodný k přezimování, většina rozhodla, že odtud...
Skutky 28:8...a po tři dny nás přátelsky hostil. Publiův otec byl právě na lůžku sužován horečkou a úplavicí. Pavel ho...
Skutky 28:17... Když se sešli, řekl jim: "Bratři, ačkoli jsem se nijak neprovinil proti našemu lidu ani proti...
Skutky 28:19...nic, za co bych zasloužil smrt. Židé však byli proti, a tak jsem byl nucen odvolat se k císaři -...
Římanům 1:4...pocházel z Davidova semene, Duchem svatým však byl Boží Syn, jak se mocně ukázalo jeho vzkříšením z...
Římanům 3:19..." Víme, že cokoli Zákon říká, říká těm, kdo jsou pod Zákonem, aby tak byla zacpána každá ústa a aby byl...
Římanům 4:2...Co získal náš tělesný praotec Abraham? Kdyby byl Abraham uznán za spravedlivého na základě skutků, měl...
Římanům 4:10...víra "počítána za spravedlnost". Nuže, kdy mu byla počítána? Poté, co byl obřezán, anebo předtím? Nebylo...
Římanům 4:21... ale posílil se ve víře, a tak vzdal slávu BohuByl totiž přesvědčen, že co Bůh zaslíbil, dokáže i splnit,...
Římanům 4:25... který vzkřísil z mrtvých našeho Pána Ježíše. On byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro naše...
Římanům 5:13...všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili. Hřích byl ovšem na světě před Zákonem, ale když není Zákon,...
Římanům 5:14...nezhřešili stejným proviněním jako Adam. Adam byl předobrazem Toho, který měl teprve přijít. Mezi milostí...
Římanům 6:4... byli jsme všichni pokřtěni do jeho smrti? Křtem jsme s ním pohřbeni do smrti, abychom - tak jako byl...
Římanům 7:4...je tomu s vámi, bratři moji. Skrze Kristovo tělo jste pro Zákon mrtví a můžete se oddat jinému, totiž Tomu,...
Římanům 8:4...odsoudil hřích, aby spravedlivý požadavek Zákona byl naplněn na nás, kdo nežijeme podle těla, ale podle...
Římanům 8:34...odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás!...
Římanům 9:4...Jim totiž patří synovství, sláva i smlouvy, jim byl dán Zákon, bohoslužba i zaslíbení, jejich jsou otcové a...
Římanům 10:4... Boží. Kristus je totiž završením Zákona, aby byl ospravedlněn každý, kdo věří. O spravedlnosti ze Zákona...
Římanům 10:15...kazatele? A jak jim může někdo kázat, aniž by byl poslán? Jak je psáno: "Jaká nádherná podívaná je...
Římanům 11:17...kořen, jsou svaté i větve. Ano, některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován mezi ...
Římanům 11:19...kořen, ale kořen tebe. Možná řekneš: "Ty větve byly vylomeny, abych byl naroubován." Dobře. Byly...
Římanům 11:24...v nevěře. Ano, Bůh je může naroubovat zpět! Když jsi ty mohl být vyťat z původní plané olivy a proti přírodě...
Římanům 14:9... Vždyť proto Kristus zemřel a znovu ožil - aby byl Pánem živých i mrtvých. Proč tedy soudíš svého bratra?...
Římanům 15:31...v mém boji. Modlete se za k Bohu, abych byl vysvobozen od nevěřících v Judsku a aby svatí tuto mou...
1. Korintským 1:13..." zase Kristův." Copak je Kristus rozdělenByl snad za vás ukřižován Pavel? Byli jste snad pokřtěni v...
a další...

Slova obsahující byl: babylon (34) babyloňané (11) babylóňané (1) babyloňanech (1) babyloňanů (8) babyloňanům (10) babyloňany (6) babylone (2) babylonem (3) babylonie (5) babylonii (4) babylonská (4) babylonské (18) babylonského (57) babylonském (3) babylonskému (26) babylonskou (1) babylonský (52) babylonských (4) babylonským (7) babylonskými (3) babylonští (5) babylonu (88) byl (1221) byla (451) byli (593) bylin (1) bylina (4) bylinami (2) bylině (1) bylinu (1) byliny (12) bylo (610) byls (1) byly (188) dobyl (42) dobyla (1) dobyli (18) kobylek (8) kobylka (3) kobylkách (1) kobylkám (2) kobylky (23) ledabylými (2) nabyl (5) nabyli (3) nebyl (133) nebyla (40) nebylas (1) nebyli (52) nebylo (93) nebyls (2) nebyly (23) nedobyl (1) nedobyli (2) nepobyl (1) nepřebylo (2) nezbyl (3) nezbyla (1) nezbylo (9) pobyl (4) pozbyl (1) pozbylo (1) ubylo (2) vydobyl (1) vydobyli (1) zbyl (3) zbyla (9) zbylá (1) zbylé (3) zbyli (10) zbylo (14) zbyly (13) zbylých (2) zbylým (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |