Bydlili

Hledám varianty 'bydlili' [ bydlíte (9) bydlíš (9) bydlíme (5) bydlím (8) bydlili (2) bydlí (46) bydli (4) bydlete (3) ]. Nalezeny 82 verše.
Genesis 9:27...bude Kanaán otročit! Kéž Bůh rozšíří Jáfeta,  bydlí ve stanech Semových, jemuž bude Kanaán otročit!" Po...
Genesis 20:15...Sáru. Řekl: "Hle, země je před teboubydli, kde se ti zlíbí." Sáře pak řekl: "Hle, dal jsem...
Genesis 24:3...synovi manželku z dcer Kananejců, mezi nimiž bydlím, ale půjdeš do země, k mým příbuzným, a tam...
Genesis 24:37...synovi manželku z dcer Kananejců, v jejichž zemi bydlím, ale půjdeš do domu mého otce, k mým příbuzným, a...
Genesis 34:10...budete bydlet u nás, bude celá země před vámiBydlete v , obchodujte a mějte ji za svou!" Šechem pak...
Genesis 34:21..."Tito muži se k nám chovají pokojně. tedy bydlí v této zemi a obchodují v . Hle, země je přece dost...
Genesis 34:23...jejich zvířata naše? Vyhovme jim tedy,  bydlí u nás!" A tak všichni, kdo vycházeli z brány jeho...
Genesis 35:1...řekl: "Vstaň a vydej se vzhůru do Bet-eluBydli tam a postav tam oltář Bohu, jenž se ti ukázal, když...
Genesis 47:6...svého otce a bratry na nejlepším kusu země;  bydlí v kraji Gošen. A znáš-li mezi nimi zvlášť schopné...
Genesis 49:13...nad mléko bílé jsou. Zabulon u mořského břehu bydlí, pro lodi bude přístavem, k dalekému Sidonu se...
Exodus 8:18...mouchy! V ten den však odliším kraj Gošen, kde bydlí můj lid - tam žádné mouchy nebudou. Abys poznal, že...
Numeri 13:18...a podívejte se, jaká je ta země a jaký lid v  bydlí. Je silný, nebo slabý? Je jich málo, nebo hodně? Jaká...
Numeri 13:19...Je jich málo, nebo hodně? Jaká je země, v níž bydlí? Dobrá, nebo špatná? Jaká jsou města, v nichž sídlí?...
Numeri 13:28...a toto je její ovoce. Jenže lid, který v zemi bydlí, je silný, města jsou opevněná a velmi veliká, a...
Numeri 13:29...Anakovy. V negevském kraji žije Amalek; v horách bydlí Chetejci, Jebusejci a Emorejci; při moři a podél...
Numeri 14:25...símě ji získá za dědictví. Jelikož prý ‚v nížině bydlí Amalekovci a Kananejci,' zítra se obraťte a táhněte...
Numeri 23:9...z pahorků jej spatřuji: Hle, lid, jenž o samotě bydlí, jenž se nepočítá mezi národy. Kdo sečte prach...
Numeri 35:34...toho, kdo ji prolil. Nesmíš poskvrnit zem, v níž bydlíte. Vždyť uprostřed přebývám sám - Hospodin...
Deuteronomium 23:17... jenž k tobě utekl, nevydávej jeho pánu.  bydlí u tebe, kdekoli se mu zalíbí, v kterémkoli městě,...
Deuteronomium 33:28...tebou žene a říká: ‚Vyhlaď je!' Izrael proto bydlí v bezpečí, Jákobův příbytek nikdo neruší v zemi obilí...
Jozue 9:7...muži ale těm Hivejcům odpověděli: "A co když bydlíte mezi námi? Jak bychom s vámi mohli uzavřít...
Jozue 9:16...že ti lidé jsou z jejich sousedství - že vlastně bydlí uprostřed nich! Synové Izraele totiž postupovali dál...
Jozue 9:22...jste: ‚Žijeme od vás velmi daleko.' A přitom bydlíte uprostřed nás! Proklatci! Od teď nikdy...
Jozue 13:21... Rekema, Cura, Chura a Revu, kteří v zemi bydlili. Kromě těch, které pobili v boji, synové Izraele...
Jozue 22:33...vytáhnou do boje a zpustoší zem, ve které bydlí. Rubenovi a Gádovi synové pak ten oltář pojmenovali...
Jozue 24:13... Dal jsem vám zem, kterou jste neobdělávalibydlíte ve městech, která jste nestavěli, a jíte z vinic a...
Jozue 24:15...za řekou, anebo bohům Emorejců, v jejichž zemi bydlíte. a můj dům však budeme sloužit Hospodinu." Lid...
Soudců 6:10...Bůh. Nesmíte ctít bohy Emorejců, v jejichž zemi bydlíte.' Ale neposlechli jste ." Hospodinův anděl přišel...
Soudců 11:8...proti Amoncům. Staň se vůdcem nás všech, kdo bydlíme v Gileádu." Jiftach jim odpověděl: "Když se s vámi...
Soudců 11:26...Izraeli? Copak s ním bojoval? tři sta let bydlí Izrael v Chešbonu a jeho vesnicích, v Aroeru a jeho...
1. Samuel 9:18...Samuelovi a požádal ho: "Ukaž mi, prosím, kde tu bydlí vidoucí." " jsem vidoucí," odpověděl mu Samuel....
1. Samuel 12:11...z rukou vašich okolních nepřátel, takže jste bydlili v bezpečí. Potom jste uviděli, jak proti vám táhne...
2. Samuel 7:2... řekl král proroku Nátanovi: "Podívej se,  bydlím v cedrovém paláci, a Boží truhla zůstává mezi...
1. Královská 2:36...Šimeiho a řekl mu: "Postav si dům v Jeruzaléměbydli v něm. Nebudeš ale odtud nikam odcházet. Buď si jist,...
1. Královská 3:17...můj!" promluvila jedna z nich. " a tahle žena bydlíme v jednom domě. A když jsme byly spolu doma,...
1. Královská 17:20... Bože můj, to budeš i s tou vdovou, u které bydlím, nakládat tak zle? To chceš zabít syna?" Potom se...
2. Královská 2:19..."Pohleď, prosím, pane. V tomto městě se dobře bydlí, jak sám vidíš, ale voda je špatná a zem neúrodná."...
2. Královská 6:1...řekli Elíšovi: "Podívej se, místo, kde s tebou bydlíme, je nám příliš těsné. Pojďme k Jordánu; každý...
2. Královská 16:6... Potom se do Eilatu nastěhovali Edomcibydlí tam dodnes. Achaz proto vyslal k asyrskému králi...
2. Královská 19:26...opevněná proměníš v hromady suti! Kdo v nich bydlí, vysíleni, vyděšeni, zahanbeni, jak bylina polní byli...
1. Letopisů 17:1... řekl David proroku Nátanovi: "Podívej se,  bydlím v cedrovém paláci, a Truhla Hospodinovy smlouvy...
Job 39:28...povel, aby si stavěl hnízdo ve výšce? Na skále bydlí, na nocuje, skalní útes mu hradem je. Odtud se...
Žalmy 33:14...z místa, kde trůní, zkoumá pohledem všechny, kdo bydlí na zemi. Ten, který stvořil každé srdce, rozumí všemu...
Žalmy 43:3... budou provázet k hoře tvé svatosti, kde bydlíš ty. Tehdy přistoupím k Božímu oltáři, k Bohu, svému...
Žalmy 55:11...v noci krouží po jeho zdech, špatnost a trápení bydlí v něm. Střed města patří záhubě, ulice neopouští...
Žalmy 120:5...uhlí z jalovce! Běda mi, že pobývám v Mešeku, že bydlím v stanech Kedarců! duše se dlouho zdržuje mezi...
Žalmy 134:1...- vy, kteří stojíte za nocí v domě, kde bydlí Hospodin! Zvedejte ruce ve svatyni, pojďte Hospodina...
Přísloví 8:12...vůbec nerovná! , Moudrost, spolu s rozvážností bydlím, s prozíravostí se dobře znám. Úcta k Hospodinu...
Přísloví 30:28...jednom šiku vyráží; pavouka sice chytíš do rukybydlí však v královských palácích. Tito tři mají vznešenou...
Izaiáš 9:8... Dozví se o tom všechen lid, Efraim i ti, kdo bydlí v Samaří, ti, kteří ve své nadutosti se zpupným...
Izaiáš 10:24...praví Pán, Hospodin zástupů: "Můj lide, jenž bydlíš na Sionu, neboj se Asyřanů, kteří bijí metlou a...
Izaiáš 30:19...každému, kdo na něj očekává! Sionský lide, jenž bydlíš v Jeruzalémě, více plakat nebudeš. Jakmile zazní...
Izaiáš 33:5...ni vyrojí jako kobylky. Hospodin je vznešenýbydlí v nebesích, právem a spravedlností Sion naplní. Bude...
Izaiáš 33:24...žijící neřekne: "Jsem nemocný." Lid, který tam bydlí, bude zbaven vin. Přistupte, národy, to slyšíte,...
Izaiáš 37:27...opevněná proměníš v hromady suti! Kdo v nich bydlí, vysíleni, vyděšeni, zahanbeni, jak bylina polní byli...
Jeremiáš 35:7...vinice a nevlastněte je. Po všechny své dny bydlete ve stanech, abyste byli dlouho živi na zemi, na níž...
Jeremiáš 35:10...domy, nemáme vinice ani pole ani semeno k setíbydlíme ve stanech. Jsme poslušní našemu otci Jonadabovi a...
Jeremiáš 35:11...vojskem schovat do Jeruzaléma. A tak teď bydlíme v Jeruzalémě." Tehdy Jeremiáš dostal slovo...
Jeremiáš 40:5...babylonský král jmenoval správcem judských městBydli u něj mezi svým lidem. Anebo jdi, kamkoli uznáš za...
Jeremiáš 40:10...a olivy na olej, skladujte je ve džbánechbydlete ve svých městech, která držíte." Také všichni...
Jeremiáš 46:19...útočník. Sbal si ranec jako vyhnanec, ty, která bydlíš v Egyptě! Z Memfisu totiž zbudou sutiny, spáleniště,...
Jeremiáš 49:1...Proč tedy Moloch dědí po Gádovi a jeho lid tam bydlí ve městech? Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy...
Jeremiáš 50:21...Merataim (tu zemi Dvojí vzpoury)! I na ty, kdo bydlí v Pekodu (tom kraji Zúčtování)! Za nimi! Pobij je...
Pláč 4:21...národy! Raduj se a vesel, Dcero edomská, jež bydlíš v zemi Úc. I ty se však dočkáš kalicha - opiješ se a...
Ezechiel 6:6...kosti rozmetám okolo vašich oltářů. Kdekoli teď bydlíte, zůstanou zpustošená města a opuštěné výšiny. Z...
Ezechiel 6:14...v pustinu pustější než poušť u Ribly, si bydlí kdekoli. Tak poznají, že jsem Hospodin!" Dostal...
Ezechiel 12:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčíbydlíš mezi bandou vzbouřenců. Mají oči k vidění, ale...
Ezechiel 35:10...mi patří, obě ty země obsadím' - jenže tam bydlí Hospodin! Proto, jakože jsem živ, praví Panovník...
Ezechiel 38:12...z národů, který se stará o svá stáda a majetekbydlí v samém středu země. Šeba a Dedan i zámořští kupci a...
Daniel 4:32...království nad všemi pokoleními. Všichni, kdo bydlí na zemi, jsou před ním zcela nicotní. Jak se mu zlíbí...
Joel 4:17...poznáte, že jsem Hospodin, váš Bůh, jenž bydlí na své svaté hoře Sionu. Jeruzalém pak znovu bude...
Joel 4:21...jejich krev, kterou jsem nepomstil. Na Sionu bydlí Hospodin! Slova Amose, jednoho z tekojských pastevců...
Abdiáš 1:3...Pýcha tvého srdce oklamala, tebe, jenž bydlíš v rozeklaných skalách. Myslíš si ve výšce svého...
Nahum 1:5...jeho tváří se zmítá země, svět i všichni, kdo bydlí v něm. Kdo obstojí před jeho hněvem? Kdo snese žár...
Sofoniáš 1:11...a hlučný třeskot od Výšin. Kvílejte vy, kdo bydlíte v Kotlině! Celý dav kramářů bude zahuben, vyhlazeni...
Matouš 23:21...na chrám, přísahá na něj i na Toho, kdo v něm bydlí. Kdo přísahá na nebe, přísahá na Boží trůn i na Toho,...
Jan 1:38...mu: "Rabbi" (což se překládá: Učiteli), "kde bydlíš?" "Pojďte se podívat," odpověděl jim. A tak se šli...
Jan 1:39..." odpověděl jim. A tak se šli podívat, kde bydlí, a toho dne u něj zůstali. Bylo to kolem čtvrté...
Skutky 7:4... Bůh ho odtud přestěhoval do země, v níž teď bydlíte. Nedal mu v za dědictví ani stopu země, ale...
Zjevení 2:13...praví Ten, který ostrý dvojsečný meč: Vím, že bydlíš tam, kde je satanův trůn, a že se držíš mého jména a...
Zjevení 12:12...i vy, kdo v nich přebýváte. Běda však těm, kdo bydlí na zemi a na moři, neboť k vám sestoupil ďábel s...
Zjevení 13:14...bylo dáno konat před tváří šelmy, svádí ty, kdo bydlí na zemi. Říká obyvatelům země, aby vytvořili obraz ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |