Bydlet

Hledám varianty 'bydlet' [ bydlíte (9) bydlíš (9) bydlíme (5) bydlím (8) bydlí (46) bydli (4) bydlete (3) bydlet (74) bydlelo (2) bydleli (54) bydlela (5) bydlel (67) ]. Nalezeny 274 verše.
Genesis 9:27...bude Kanaán otročit! Kéž Bůh rozšíří Jáfeta,  bydlí ve stanech Semových, jemuž bude Kanaán otročit!" Po...
Genesis 13:6... skot a stany. Země jim však nemohla stačit, aby bydleli spolu. Jejich jmění bylo totiž tak rozsáhlé, že...
Genesis 13:7...pastýři Lotova stáda k rozepři. (V zemi tenkrát bydleli Kananejci a Perizejci.) Abram tehdy Lotovi řekl:...
Genesis 13:12...východ. Tak se jeden od druhého oddělili. Abram bydlel v kanaánské zemi, ale Lot bydlel ve městech...
Genesis 14:12...odtáhli. Vzali také Abramova synovce Lota (neboť bydlel v Sodomě) i jeho majetek a odjeli. Jeden uprchlík...
Genesis 19:29...zkázy, jež zachvátila města, v nichž Lot bydlel. Lot potom z Coaru odešel a bydlel se svými dvěma...
Genesis 19:30... v nichž Lot bydlel. Lot potom z Coaru odešelbydlel se svými dvěma dcerami v horách, neboť se bál bydlet...
Genesis 20:15...Sáru. Řekl: "Hle, země je před teboubydli, kde se ti zlíbí." Sáře pak řekl: "Hle, dal jsem...
Genesis 21:20...napít. Bůh pak byl s chlapcem a ten rostlBydlel na poušti a stal se z něj velký lučištník. Bydlel v...
Genesis 21:21...na poušti a stal se z něj velký lučištníkBydlel v Paranské poušti a jeho matka mu vybrala ženu z...
Genesis 21:34... Věčného Boha. Abraham potom ještě dlouho bydlel ve filištínské zemi. Po nějaké době se Bůh rozhodl...
Genesis 22:19...a odešli spolu do Beer-šeby. Abraham potom bydlel v Beer-šebě. Po nějaké době bylo Abrahamovi...
Genesis 24:3...synovi manželku z dcer Kananejců, mezi nimiž bydlím, ale půjdeš do země, k mým příbuzným, a tam...
Genesis 24:37...synovi manželku z dcer Kananejců, v jejichž zemi bydlím, ale půjdeš do domu mého otce, k mým příbuzným, a...
Genesis 24:62...přicházel od Studnice Živého, který mne vidí (bydlel totiž v negevském kraji). K večeru Izák vyšel na...
Genesis 25:11...smrti Bůh požehnal jeho synu Izákovi a Izák bydlel u Studnice Živého, který mne vidí. Toto je rod...
Genesis 26:17...odešel, utábořil se v gerarském údolí a tam bydlel. Izák pak znovu kopal studnice vody vykopané za dnů...
Genesis 34:10...nám své dcery a berte si naše. Když budete bydlet u nás, bude celá země před vámi. Bydlete v ,...
Genesis 34:16...budeme dávat své dcery a brát si vaše, budeme bydlet s vámi a budeme jeden lid. Pokud nás však...
Genesis 34:21..."Tito muži se k nám chovají pokojně. tedy bydlí v této zemi a obchodují v . Hle, země je přece dost...
Genesis 34:22...dávejme jim. Vyhoví nám ovšem a budou s námi bydlet jako jeden lid jen s touto podmínkou: každý z nás,...
Genesis 34:23...jejich zvířata naše? Vyhovme jim tedy,  bydlí u nás!" A tak všichni, kdo vycházeli z brány jeho...
Genesis 35:1...řekl: "Vstaň a vydej se vzhůru do Bet-eluBydli tam a postav tam oltář Bohu, jenž se ti ukázal, když...
Genesis 36:7... Jejich majetek byl totiž větší, než aby mohli bydlet spolu, a zem jejich putování jim nemohla kvůli...
Genesis 37:1...tomu bylo s Ezauem, otcem Edomců. Jákob však bydlel v zemi putování svého otce, v zemi Kanaán. To je...
Genesis 45:10...celého Egypta. Neotálej a přijď ke mně! Budeš bydlet v kraji Gošen, kde mi budeš nablízku - ty, tví...
Genesis 46:34...my, tak naši otcové.' To proto, aby vás nechal bydlet v kraji Gošen." (Egypťané totiž chovají ke všem...
Genesis 47:4...tam není pastva. Prosíme, nech své služebníky bydlet v gošenském kraji." Farao pak promluvil s Josefem:...
Genesis 47:6...svého otce a bratry na nejlepším kusu země;  bydlí v kraji Gošen. A znáš-li mezi nimi zvlášť schopné...
Genesis 49:13...nad mléko bílé jsou. Zabulon u mořského břehu bydlí, pro lodi bude přístavem, k dalekému Sidonu se...
Genesis 50:22...je utěšoval a mluvil s nimi laskavě. Josef tedy bydlel v Egyptě spolu s rodinou svého otce a dožil se věku...
Exodus 8:18...mouchy! V ten den však odliším kraj Gošen, kde bydlí můj lid - tam žádné mouchy nebudou. Abys poznal, že...
Exodus 9:26...polní stromoví. Jen v gošenském kraji, kde bydleli synové Izraele, žádné krupobití nebylo. Farao si...
Exodus 10:23...neodvážil pohnout z místa. Synové Izraele,  bydleli kdekoli, však měli světlo. Farao si tedy zavolal...
Exodus 16:35...čtyřicet let, dokud nevešli do země, v níž měli bydlet; tu manu jedli, dokud nepřišli k hranicím kanaánské...
Exodus 23:33...nimi ani s jejich bohy do smlouvy. Nebudou smět bydlet ve tvé zemi, aby nesvedli k hříchu proti mně....
Leviticus 13:46...postižení zůstane nečistý. Jako nečistý musí bydlet o samotě, ve zvláštním příbytku venku za táborem."...
Leviticus 18:3...se podle způsobů egyptské země, v níž jste bydleli, nechovejte se ani podle způsobů kanaánské země, do...
Leviticus 20:22...nevyvrhla země, do níž vás uvádím, abyste v  bydleli. Neřiďte se pravidly národa, který před vámi...
Leviticus 23:42...ji slavit v sedmém měsíci. Po sedm dní budete bydlet ve stáncích. Všichni narození v Izraeli budou bydlet...
Leviticus 23:43...syny Izraele vyváděl z Egypta, nechal jsem je bydlet ve stanech. jsem Hospodin, váš Bůh." A Mojžíš...
Leviticus 25:18...zachovávejte a plňte; tehdy budete v zemi bydlet v bezpečí. Země vám bude přinášet své plody, takže...
Leviticus 25:19... takže budete jíst do sytosti a budete v  bydlet v bezpečí. Řeknete snad: ‚Co budeme sedmého roku...
Leviticus 26:5...budete jíst do sytosti a budete ve své zemi bydlet v bezpečí. Způsobím v zemi pokoj, takže budete spát...
Leviticus 26:35...protože během vašich sobot (když jste v ještě bydleli) neodpočívala. Těm, kdo z vás zbudou, pak v zemích...
Numeri 13:18...a podívejte se, jaká je ta země a jaký lid v  bydlí. Je silný, nebo slabý? Je jich málo, nebo hodně? Jaká...
Numeri 13:19...Je jich málo, nebo hodně? Jaká je země, v níž bydlí? Dobrá, nebo špatná? Jaká jsou města, v nichž sídlí?...
Numeri 13:28...a toto je její ovoce. Jenže lid, který v zemi bydlí, je silný, města jsou opevněná a velmi veliká, a...
Numeri 13:29...Anakovy. V negevském kraji žije Amalek; v horách bydlí Chetejci, Jebusejci a Emorejci; při moři a podél...
Numeri 14:25...símě ji získá za dědictví. Jelikož prý ‚v nížině bydlí Amalekovci a Kananejci,' zítra se obraťte a táhněte...
Numeri 14:45... Amalekovci a Kananejci, kteří v těch horách bydleli, tedy sestoupili, udeřili na a bili je k...
Numeri 20:15...sestoupili do Egypta a v zemi jsme dlouho bydleli. Egypťané ale s námi a s našimi otci začali...
Numeri 21:32...jeho vesnice a vyhnali Emorejce, kteří tam bydleli. Potom se obrátili a vydali se vzhůru směrem k...
Numeri 21:34...jsi naložil s emorejským králem Sichonem, který bydlel v Chešbonu." A tak jej pobili i s jeho syny a s...
Numeri 23:9...z pahorků jej spatřuji: Hle, lid, jenž o samotě bydlí, jenž se nepočítá mezi národy. Kdo sečte prach...
Numeri 32:39... dobyli jej a vyhnali Emorejce, kteří tam bydleli. Mojžíš tedy Gileád přidělil Machirovi, synu...
Numeri 33:55...v bocích. Budou vás trýznit v zemi, v níž budete bydlet. To, co jsem zamýšlel učinit jim, pak nakonec...
Numeri 35:25...do útočištného města, kam se uchýlil. Tam bude bydlet do smrti nejvyššího kněze pomazaného svatým...
Numeri 35:34...toho, kdo ji prolil. Nesmíš poskvrnit zem, v níž bydlíte. Vždyť uprostřed přebývám sám - Hospodin...
Deuteronomium 1:44...se vydali do hor. Emorejci, kteří v těch horách bydleli, vytáhli proti vám, hnali se za vámi jako vosy a...
Deuteronomium 2:10...do vlastnictví synům Lotovým." (Původně tam bydleli Emejci, silný a početný lid, vysoký jako Anakovci....
Deuteronomium 2:12...je nazývali Emejci. Na Seíru zase původně bydleli Chorejci, ale synové Ezauovi je vyhnali, vyhladili...
Deuteronomium 2:20...území bývá počítáno k zemi Refajců. Původně tam bydleli Refajci - Amonci je ovšem nazývali Zamzumci -...
Deuteronomium 18:6...Kterýkoli levita smí odejít z tvého města (  bydlel v Izraeli kdekoli) na místo, které vyvolil Hospodin....
Deuteronomium 23:17... jenž k tobě utekl, nevydávej jeho pánu.  bydlí u tebe, kdekoli se mu zalíbí, v kterémkoli městě,...
Deuteronomium 25:5...dobytčeti nedáš náhubek. Když budou bratři bydlet pospolu a jeden z nich zemře, aniž by měl syna,...
Deuteronomium 28:30...muž ji zneuctí; postavíš si dům, a nebudeš v něm bydlet; vysázíš vinici, a neokusíš její ovoce. Tvého býka...
Deuteronomium 33:28...tebou žene a říká: ‚Vyhlaď je!' Izrael proto bydlí v bezpečí, Jákobův příbytek nikdo neruší v zemi obilí...
Jozue 2:15...její dům byl totiž v hradební zdi, takže bydlela na hradbách. "Běžte do hor," řekla jim, " vás...
Jozue 9:7...muži ale těm Hivejcům odpověděli: "A co když bydlíte mezi námi? Jak bychom s vámi mohli uzavřít...
Jozue 9:16...že ti lidé jsou z jejich sousedství - že vlastně bydlí uprostřed nich! Synové Izraele totiž postupovali dál...
Jozue 9:22...jste: ‚Žijeme od vás velmi daleko.' A přitom bydlíte uprostřed nás! Proklatci! Od teď nikdy...
Jozue 20:4...k sobě do města a poskytnou mu místo, aby bydlel u nich. Když ho bude pronásledovat krevní mstitel,...
Jozue 20:6...kdy předtím měl v nenávisti. Bude v tomto městě bydlet, dokud se nepostaví před obec k soudu, a poté do...
Jozue 22:33...vytáhnou do boje a zpustoší zem, ve které bydlí. Rubenovi a Gádovi synové pak ten oltář pojmenovali...
Jozue 24:2... jako Terach, otec Abrahamův a Náchorůvbydleli od pradávna za řekou Eufrat, kde sloužili cizím...
Jozue 24:13... Dal jsem vám zem, kterou jste neobdělávalibydlíte ve městech, která jste nestavěli, a jíte z vinic a...
Jozue 24:15...za řekou, anebo bohům Emorejců, v jejichž zemi bydlíte. a můj dům však budeme sloužit Hospodinu." Lid...
Jozue 24:18...námi vyhnal Emorejce a všechny ty národy, které bydleli v zemi. I my tedy budeme sloužit Hospodinu - vždyť...
Soudců 1:29...nezbavil. Efraim nebyl s to vyhnat Kananejce bydlí v Gezeru, a tak zůstali Kananejci bydlet mezi nimi....
Soudců 1:30...Kitronu ani Nahalolu, a tak zůstali Kananejci bydlet mezi nimi; byli však podrobeni nuceným pracím. Ašer...
Soudců 3:5...skrze Mojžíše vydal jejich otcům. Synové Izraele bydleli uprostřed Kananejců, Chetejců, Emorejců, Perizejců,...
Soudců 6:10...Bůh. Nesmíte ctít bohy Emorejců, v jejichž zemi bydlíte.' Ale neposlechli jste ." Hospodinův anděl přišel...
Soudců 8:29... Jerub-baal, syn Joašův, se pak vrátil domůbydlel tam. Gedeon měl sedmdesát synů, kteří vzešli z jeho...
Soudců 9:1...prokázal. Jerub-baalův syn Abimelech přišel bydlet k bratrům své matky v Šechemu a řekl jim i celému...
Soudců 10:1... syn Puy, syna Dodova, muž z pokolení IsacharBydlel v Šamiru v Efraimských horách a soudil Izrael...
Soudců 11:3...cizí ženy!" Jiftach tedy od svých bratrů uteklbydlel v kraji Tov. Tam se k němu přidali různí ničemové a...
Soudců 11:8...proti Amoncům. Staň se vůdcem nás všech, kdo bydlíme v Gileádu." Jiftach jim odpověděl: "Když se s vámi...
Soudců 11:21...celou zem Emorejců, kteří tehdy v zemi bydleli. Obsadil celé emorejské území od Arnonu k Jaboku a...
Soudců 11:26...Izraeli? Copak s ním bojoval? tři sta let bydlí Izrael v Chešbonu a jeho vesnicích, v Aroeru a jeho...
Soudců 17:7... V judském Betlémě byl jeden mladý levita, který bydlel v Judově rodu. Ten muž ale z judského Betléma odešel...
Soudců 17:12... aby mu dělal kněze, a ten levitský mladík bydlel v jeho domě. Míka si říkal: "Teď ke mně Hospodin...
Soudců 19:1...tenkrát bez krále. Hluboko v Efraimských horách bydlel jeden levita. Našel si družku z judského Betléma,...
Soudců 19:16...na poli. Pocházel z Efraimských hor a v Gibeji bydlel jako přistěhovalec (místní totiž byli Benjamínci)....
Soudců 21:23...do svého dědictví. Znovu vystavěli svá městabydleli v nich. Synové Izraele se tenkrát odtamtud rozešli...
Růt 1:1... aby se svou manželkou a dvěma syny nějaký čas bydlel v moábském kraji. Ten muž se jmenoval Elimelech,...
Růt 1:2...z judského Betléma. Přišli do moábského krajebydleli tam. Elimelech, Noemin muž, pak zemřel a ona...
Růt 1:4...jedna se jmenovala Orpa a druhá Rút. Když tam bydleli asi deset let, zemřeli také Machlon a Kiljon. A tak...
1. Samuel 7:17...soudil Izrael. Potom se vracel do Rámy, kde bydlel, a soudil Izrael i tam. Tam také postavil oltář...
1. Samuel 9:18...Samuelovi a požádal ho: "Ukaž mi, prosím, kde tu bydlí vidoucí." " jsem vidoucí," odpověděl mu Samuel....
1. Samuel 19:18... co mu Saul udělal, odešli se Samuelem pryčbydleli v chýších. Saulovi bylo oznámeno: "David je v...
1. Samuel 25:1... aby ho oplakávali a pohřbili ho v Rámě, kde bydlel. David se pak rozhodl odejít na poušť Paran. V Maonu...
1. Samuel 27:5... abych se tam usadil. Proč by měl tvůj služebník bydlet s tebou v královském městě?" Toho dne mu tedy Achiš...
1. Samuel 27:8... Girzejce i Amalekovce. (Ti totiž odpradávna bydleli v tom kraji, který se táhne k Šuru směrem k...
1. Samuel 27:11...dělá." Tak si David počínal celou dobu, kdy bydlel ve filištínském kraji. Achiš ale Davidovi věřil;...
1. Samuel 28:3...oplakávali a pohřbili ho v Rámě, ve městě, kde bydlel. Saul ze země odstranil všechny věštce a duchaře....
2. Samuel 5:6...Jeruzalém, totiž na Jebusejce, kteří v tom kraji bydleli. Ti Davidovi řekli: "Sem se nedostaneš - i slepci a...
2. Samuel 7:2... řekl král proroku Nátanovi: "Podívej se,  bydlím v cedrovém paláci, a Boží truhla zůstává mezi...
2. Samuel 7:5...Hospodin - Ty mi chceš postavit dům, kde bych bydlel? Ode dne, kdy jsem vyvedl syny Izraele z Egypta, ...
2. Samuel 7:10...Izraeli zajistím místo a zasadím jej tak, aby bydlel doma a nikdo ho nerušil. jej nebudou utiskovat...
2. Samuel 15:8...slib, který jsem dal Hospodinu. Když jsem totiž bydlel v aramejském Gešuru, složil jsem tento slib: ‚Jestli...
1. Královská 2:36...Šimeiho a řekl mu: "Postav si dům v Jeruzaléměbydli v něm. Nebudeš ale odtud nikam odcházet. Buď si jist,...
1. Královská 2:38...služebník udělá, jak jsi řekl." Šimei pak dlouho bydlel v Jeruzalémě. Po třech letech utekli dva Šimeiho...
1. Královská 3:1...dceru a přivedl si ji do Města Davidova. Tam bydlela, než dostavěl svůj palác, Hospodinův chrám a hradby...
1. Královská 3:17...můj!" promluvila jedna z nich. " a tahle žena bydlíme v jednom domě. A když jsme byly spolu doma,...
1. Královská 7:8...dřevem. Podobně byl postaven i palác, v němž bydlel; ten stál na zvláštním nádvoří za Síní. Podobně jako...
1. Královská 8:13...ti ale postavil chrám vznešený, místo, kde bys bydlel navěky!" Potom se král otočil a požehnal celému...
1. Královská 12:17...pak kraloval jen nad těmi syny Izraele, kteří bydleli ve městech Judových. Král Rechoboám sice vyslal...
1. Královská 13:11... než kudy do Bet-elu přišel. V Bet-elu ale bydlel jeden starý prorok. Jeho synové přišli a pověděli mu...
1. Královská 13:25...mrtvola a u stojí lev. Přišli do města, kde bydlel ten starý prorok, a vyprávěli to. Když je ten prorok...
1. Královská 17:19...ho z náruče, vynesl ho do horní místnosti, kde bydlel, a položil ho na své lůžko. Pak volal k Hospodinu:...
1. Královská 17:20... Bože můj, to budeš i s tou vdovou, u které bydlím, nakládat tak zle? To chceš zabít syna?" Potom se...
1. Královská 21:8...stařešinům a urozeným mužům ve městě, kde Nábot bydlel. V těch dopisech psala: "Vyhlaste půst a posaďte...
1. Královská 21:11..." Stařešinové a urození muži z města, kde Nábot bydlel, tedy udělali, co jim Jezábel nařídila v dopisech,...
2. Královská 2:19..."Pohleď, prosím, pane. V tomto městě se dobře bydlí, jak sám vidíš, ale voda je špatná a zem neúrodná."...
2. Královská 6:1...řekli Elíšovi: "Podívej se, místo, kde s tebou bydlíme, je nám příliš těsné. Pojďme k Jordánu; každý...
2. Královská 15:5...ranil malomocenstvím, takže do dne své smrti bydlel v odděleném domě. Královský palác tehdy spravoval...
2. Královská 16:6... Potom se do Eilatu nastěhovali Edomcibydlí tam dodnes. Achaz proto vyslal k asyrskému králi...
2. Královská 17:29... Každý z těch národů si ale ve městě, kam přišel bydlet, nadělal vlastní bohy a vystavili si je ve svatyních...
2. Královská 19:26...opevněná proměníš v hromady suti! Kdo v nich bydlí, vysíleni, vyděšeni, zahanbeni, jak bylina polní byli...
2. Královská 22:14... syna Tikvy, syna Charchasova, strážce rouchBydlela v jeruzalémském Novém městě. Když s o tom...
1. Letopisů 4:28...rody nerozmnožily tolik jako synové JudoviBydleli v Beer-šebě, Moladě, Chacar-šualu, v Bilze, Ecemu,...
1. Letopisů 5:8... Bela, syn Azaze, syna Šemy, syna JoelovaBydleli od Aroeru k Nebó a Baal-meonu. A protože se...
1. Letopisů 5:11...jejich obce na východ od Gileádu. Synové Gádovi bydleli naproti nim v bášanském kraji po Salchu: Jejich...
1. Letopisů 5:16...rodu byl Achi, syn Abdiela, syna GunihoBydleli v Gileádu, v Bášanu a tamních vesnicích i na všech...
1. Letopisů 5:22...dalších padlo zabitých, neboť Bůh bojoval za Bydleli tam pak místo nich do svého vystěhování. Synové...
1. Letopisů 5:23...vystěhování. Synové poloviny kmene Manasesova bydleli na území od Bášanu po Baal-hermon čili Senír...
1. Letopisů 7:29... Megido a Dor s jejich vesnicemi. Tam všude bydleli synové Josefa, syna Izraelova. Synové Ašerovi:...
1. Letopisů 8:28... vůdcové zaznamenaní v rodopisech. Ti všichni bydleli v Jeruzalémě. V Gibeonu bydlel otec Gibeonu Jehiel...
1. Letopisů 8:29... Ti všichni bydleli v Jeruzalémě. V Gibeonu bydlel otec Gibeonu Jehiel se svojí ženou jménem Maaka....
1. Letopisů 8:32...zplodil Šimeu. Ti ovšem narozdíl od svých bratrů bydleli se svými příbuznými v Jeruzalémě. Ner zplodil Kíše....
1. Letopisů 9:2... kněží, levité a chrámoví sluhové vrátili bydlet do svých původních měst. Někteří ze synů Judových,...
1. Letopisů 9:3... Efraimových a Manasesových ale přišli bydlet do Jeruzaléma: Ze synů Judova syna Perese to byl...
1. Letopisů 9:16... a Berechiáš, syn Asy, syna Elkanova, který bydlel v netofských osadách. Strážci bran byli: Šalum, Akub...
1. Letopisů 9:33...zpěváci, vůdcové levitských otcovských rodůBydleli v chrámových komůrkách osvobozeni od jiných...
1. Letopisů 9:34...otcovských domů, vůdcové svých rodů, kteří bydleli v Jeruzalémě. V Gibeonu bydlel otec Gibeonu Jehiel,...
1. Letopisů 9:35...rodů, kteří bydleli v Jeruzalémě. V Gibeonu bydlel otec Gibeonu Jehiel, jeho žena jménem Maaka, jeho...
1. Letopisů 9:38...Šimeama. Ti ovšem narozdíl od svých bratrů bydleli se svými příbuznými v Jeruzalémě. Ner zplodil Kíše....
1. Letopisů 11:4... což býval Jebus, protože tam v tom kraji bydleli Jebusejci. "Sem se nedostaneš!" řekli obyvatelé...
1. Letopisů 17:1... aby požehnal svůj dům. Jednou, když se zabydlel ve svém domě, řekl David proroku Nátanovi: "Podívej...
1. Letopisů 17:4...praví Hospodin - Ty mi nepostavíš dům, kde bych bydlel. Ode dne, kdy jsem vyvedl Izrael, dodnes jsem...
1. Letopisů 17:9...Izraeli zajistím místo a zasadím jej tak, aby bydlel doma a nikdo ho nerušil. ho nebudou utlačovat...
2. Letopisů 6:2...ti ale postavil chrám vznešený, místo, kde bys bydlel navěky!" Potom se král otočil a požehnal celému...
2. Letopisů 8:11...ni postavil. Prohlásil totiž: " žena nemůže bydlet v domě izraelského krále Davida, neboť místa, kam...
2. Letopisů 10:17...pak kraloval jen nad těmi syny Izraele, kteří bydleli ve městech Judových. Král Rechoboám sice vyslal...
2. Letopisů 19:4...a v srdci jsi odhodlán hledat Boha." Jošafat bydlel v Jeruzalémě, ale opakovaně se vydával mezi lid od...
2. Letopisů 26:21...byl do dne své smrti malomocný a jako takový bydlel v odděleném domě, protože byl vyloučen z domu...
2. Letopisů 30:25...cizinci, dorazili z izraelské země anebo bydleli v Judsku. V Jeruzalémě zavládla nesmírná radost,...
2. Letopisů 31:6...ze všech věcí; synové Izraele i Judy, kteří bydleli v judských městech, totiž přinesli desátek z ovcí,...
2. Letopisů 34:22...muži šel do jeruzalémského Nového města, kde bydlela prorokyně Chulda, žena Šaluma, syna Tokhatova, syna...
Nehemiáš 2:8...pevnosti, na městské hradby a na dům, kde bych bydlel?" A král svolil, neboť můj Bůh nade mnou držel svou...
Nehemiáš 7:73... S příchodem sedmého měsíce synové Izraele bydleli ve svých městech. Tehdy se všechen lid jako jeden...
Nehemiáš 8:14...mají sedmého měsíce slavit Svátek stánkůbydlet v přístřešcích. Proto po všech svých městech i v...
Nehemiáš 8:17...navrátilců ze zajetí si postavilo stánkybydlelo v nich. Do toho dne synové Izraele nic takového...
Nehemiáš 9:24...země vešli a obsadili ji; Kananejce, kteří tam bydleli, jsi před nimi porazil. Do rukou jsi jim vydal...
Nehemiáš 11:1...lid losoval: každého desátého vybrali, aby bydlel ve svatém městě Jeruzalémě, a zbylých devět zůstalo...
Nehemiáš 11:2...Lidé žehnali všem, kdo se sami nabídli, že budou bydlet v Jeruzalémě. Toto jsou přední obyvatelé provincie,...
Nehemiáš 11:6...Zachariáše, syna Šílonského. Ze synů Perecových bydlelo v Jeruzalémě celkem 468 udatných mužů. Ze synů...
Nehemiáš 11:20... strážců bran. Ostatní Izraelci, kněží a levité bydleli každý na svém vlastnictví ve všech judských městech...
Nehemiáš 11:21... Chrámoví sluhové pod vedením Cichy a Gišpy bydleli na Ofelu. Levité v Jeruzalémě byli pod vedením...
Nehemiáš 11:25... Pokud jde o venkovské usedlosti, synové Judovi bydleli v Kirjat-arbě a jejích vesnicích, v Dibonu a jeho...
Nehemiáš 12:27... byli vyhledáni levité ze všech míst, kde bydleli, a byli přivedeni do Jeruzaléma, aby radostně...
Job 15:28...tukem, sádlem si pokryl slabiny, bude však bydlet ve zbořených městech, v domech, v kterých se nebydlí...
Job 30:6...křičí za nimi jak za zloději. Ve strmých roklích bydlet musejí, v děrách do země a v jeskyních. Hýkají jako...
Job 39:28...povel, aby si stavěl hnízdo ve výšce? Na skále bydlí, na nocuje, skalní útes mu hradem je. Odtud se...
Žalmy 15:1...Davidův. Kdo, Hospodine, ve tvém stanu bude? Kdo bydlet smí na tvé svaté hoře? Kdo žije bezúhonně a jedná...
Žalmy 33:14...z místa, kde trůní, zkoumá pohledem všechny, kdo bydlí na zemi. Ten, který stvořil každé srdce, rozumí všemu...
Žalmy 37:27...potomci. Odmítej zlo a konej dobro, pak budeš bydlet v zemi navždycky. Hospodin totiž miluje právo, nikdy...
Žalmy 37:29...vymizí. Spravedliví ale obdrží zemi a budou v  bydlet navždycky. Ústa spravedlivého moudře mluví, jazykem...
Žalmy 43:3... budou provázet k hoře tvé svatosti, kde bydlíš ty. Tehdy přistoupím k Božímu oltáři, k Bohu, svému...
Žalmy 55:11...v noci krouží po jeho zdech, špatnost a trápení bydlí v něm. Střed města patří záhubě, ulice neopouští...
Žalmy 57:5...svou lásku a věrnost Bůh pošle mi! Jsem nucen bydlet mezi lvy, mezi lidožravými šelmami. Jejich zuby jsou...
Žalmy 61:5...před tváří nepřátel. V tvém stanu chtěl bych bydlet stále, ve skrytu tvých křídel schovat se! séla ...
Žalmy 69:36...daruje spásu a města Judy znovu vystaví, tak aby bydleli ve svém dědictví. Potomci jeho služebníků tu zemi...
Žalmy 74:2...vykoupils jako své dědictví, na horu Sion, kde bydlel jsi! Zaveď své kroky k troskám bez konce - všechno...
Žalmy 84:11...domě svého Boha chci postávat u prahu, než abych bydlel v příbytcích ničemů. Vždyť Hospodin Bůh je slunce i...
Žalmy 94:17...Kdyby mi býval nepomohl Hospodin, zakrátko bydlel bych v říši mlčení! jsem si řekl: " noha...
Žalmy 101:7...jít, takový bude můj služebník. V mém domě však bydlet nebude nikdo, kdo páchá lest. Nikdo, kdo mluví lži,...
Žalmy 120:5...uhlí z jalovce! Běda mi, že pobývám v Mešeku, že bydlím v stanech Kedarců! duše se dlouho zdržuje mezi...
Žalmy 134:1...- vy, kteří stojíte za nocí v domě, kde bydlí Hospodin! Zvedejte ruce ve svatyni, pojďte Hospodina...
Žalmy 143:3... nepřítel, zašlapat chce do země! Nutí  bydlet v temnotě tak jako dávno zemřelé. Na duchu klesám...
Přísloví 8:12...vůbec nerovná! , Moudrost, spolu s rozvážností bydlím, s prozíravostí se dobře znám. Úcta k Hospodinu...
Přísloví 15:31... Kdo zdravým domluvám otvírá uši, ten bude bydlet mezi moudrými. Kdo odmítá poučení, pohrdá vlastní...
Přísloví 21:19...na místě poctivých se ocitne podvodník. Lepší je bydlet někde v pustině než s hašteřivou ženou hádat se....
Přísloví 30:28...jednom šiku vyráží; pavouka sice chytíš do rukybydlí však v královských palácích. Tito tři mají vznešenou...
Izaiáš 9:8... Dozví se o tom všechen lid, Efraim i ti, kdo bydlí v Samaří, ti, kteří ve své nadutosti se zpupným...
Izaiáš 10:24...praví Pán, Hospodin zástupů: "Můj lide, jenž bydlíš na Sionu, neboj se Asyřanů, kteří bijí metlou a...
Izaiáš 11:6... věrnost ponese jako pás na bocích. Vlk bude bydlet s beránkem, leopard ulehne vedle kůzlete; tele se...
Izaiáš 30:19...každému, kdo na něj očekává! Sionský lide, jenž bydlíš v Jeruzalémě, více plakat nebudeš. Jakmile zazní...
Izaiáš 33:5...ni vyrojí jako kobylky. Hospodin je vznešenýbydlí v nebesích, právem a spravedlností Sion naplní. Bude...
Izaiáš 33:24...žijící neřekne: "Jsem nemocný." Lid, který tam bydlí, bude zbaven vin. Přistupte, národy, to slyšíte,...
Izaiáš 37:27...opevněná proměníš v hromady suti! Kdo v nich bydlí, vysíleni, vyděšeni, zahanbeni, jak bylina polní byli...
Izaiáš 52:4...praví Panovník Hospodin: Můj lid kdysi odešel bydlet do Egypta a nakonec ho utiskovala Asýrie. Co tedy...
Izaiáš 65:21... bude za proklatce. Budou si stavět domybydlet v nich, sázet vinice a jejich plody jíst. Nebudou...
Izaiáš 65:22...vinice a jejich plody jíst. Nebudou stavět, aby bydleli jiní, nebudou sázet, aby to jiní zhltali. Můj lid...
Jeremiáš 27:11...v jeho zemi, praví Hospodin, aby ji obdělávalbydlel v .'" Přesně tak jsem promluvil i k judskému králi...
Jeremiáš 35:7...vinice a nevlastněte je. Po všechny své dny bydlete ve stanech, abyste byli dlouho živi na zemi, na níž...
Jeremiáš 35:10...domy, nemáme vinice ani pole ani semeno k setíbydlíme ve stanech. Jsme poslušní našemu otci Jonadabovi a...
Jeremiáš 35:11...vojskem schovat do Jeruzaléma. A tak teď bydlíme v Jeruzalémě." Tehdy Jeremiáš dostal slovo...
Jeremiáš 40:5...babylonský král jmenoval správcem judských městBydli u něj mezi svým lidem. Anebo jdi, kamkoli uznáš za...
Jeremiáš 40:6...ke Gedaliášovi, synu Achikamovu, do Micpybydlel tam u něj mezi lidem, který směl zůstat v zemi. Když...
Jeremiáš 40:10...a olivy na olej, skladujte je ve džbánechbydlete ve svých městech, která držíte." Také všichni...
Jeremiáš 42:14...zvuk polnice a nebudeme hladovět; tam chceme bydlet!' - nuže, pak tedy slyšte slovo Hospodinovo, vy...
Jeremiáš 43:2...Hospodin, náš Bůh, neposlal říci: ‚Nechoďte bydlet do Egypta.' To proti nám poštval Baruch, syn...
Jeremiáš 44:8...kadidlo cizím bohům v Egyptě, kam jste přišli bydlet? To chcete být vyhlazeni? Chcete být nadávkou a...
Jeremiáš 44:28... Všichni, kdo pozůstali z Judy, ale odešli bydlet do Egypta, poznají, čí slovo obstojí - zda , anebo...
Jeremiáš 46:19...útočník. Sbal si ranec jako vyhnanec, ty, která bydlíš v Egyptě! Z Memfisu totiž zbudou sutiny, spáleniště,...
Jeremiáš 49:1...Proč tedy Moloch dědí po Gádovi a jeho lid tam bydlí ve městech? Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy...
Jeremiáš 50:21...Merataim (tu zemi Dvojí vzpoury)! I na ty, kdo bydlí v Pekodu (tom kraji Zúčtování)! Za nimi! Pobij je...
Jeremiáš 50:39...pouštní zvěř, pštrosi a hyeny. se tam nikdy bydlet nebude, bude tam prázdno po všechna pokolení. Jako...
Pláč 4:21...národy! Raduj se a vesel, Dcero edomská, jež bydlíš v zemi Úc. I ty se však dočkáš kalicha - opiješ se a...
Ezechiel 6:6...kosti rozmetám okolo vašich oltářů. Kdekoli teď bydlíte, zůstanou zpustošená města a opuštěné výšiny. Z...
Ezechiel 6:14...v pustinu pustější než poušť u Ribly, si bydlí kdekoli. Tak poznají, že jsem Hospodin!" Dostal...
Ezechiel 12:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčíbydlíš mezi bandou vzbouřenců. Mají oči k vidění, ale...
Ezechiel 16:46...a váš otec Emorejec. Tvá starší sestra Samaří bydlela se svými dcerami po tvé levici, po tvé pravici pak...
Ezechiel 20:9...nebylo zneváženo v očích národů, mezi nimiž bydleli a před jejichž očima jsem se jim dal poznat. Vyvedl...
Ezechiel 26:17...zazpívají tento žalozpěv: Ach, jak jsi zhynulo, obydlí mezi moři, proslulé město, kdysi moři vládnoucí! Se...
Ezechiel 26:20...do jámy k těm, kdo dávno zesnuli. Nechám  bydlet hluboko v podsvětí mezi pradávnými troskami spolu s...
Ezechiel 28:25...svou svatost před očima pohanů. Tehdy pak budou bydlet ve své zemi, kterou jsem dal svému služebníku...
Ezechiel 28:26...jsem dal svému služebníku Jákobovi. Budou v  bydlet bezpečně, budou si stavět domy a sázet vinice. Budou...
Ezechiel 29:11...noha, dokonce ani noha zvířete a nebude se tam bydlet po čtyřicet let. Udělám z Egypta tu nejpustější ze...
Ezechiel 32:15...tu zemi všeho v , pobiji všechny, kdo v  bydleli, tehdy poznají, že jsem Hospodin. Toto je...
Ezechiel 34:25...země dravou zvěř, takže budou i na pustině bydlet v bezpečí a spát i po lesích. Učiním je i celé okolí...
Ezechiel 35:10...mi patří, obě ty země obsadím' - jenže tam bydlí Hospodin! Proto, jakože jsem živ, praví Panovník...
Ezechiel 36:28... zákony a jednali podle nich. Budete bydlet v zemi, kterou jsem dal vašim otcům. Budete mým...
Ezechiel 37:25... ustanovení a jednat podle nich. Budou bydlet v zemi, kterou jsem dal svému služebníku Jákobovi a...
Ezechiel 38:8... Poté, co budou vyvedeni z národů, budou všichni bydlet v bezpečí, když vtom přitáhneš ty. Přiženeš se jako...
Ezechiel 38:12...z národů, který se stará o svá stáda a majetekbydlí v samém středu země. Šeba a Dedan i zámořští kupci a...
Ezechiel 38:14...Hospodin: V den, kdy bude můj lid Izrael bydlet v bezpečí, si jich povšimneš a přijdeš ze své...
Daniel 4:22...pánu: Budeš odehnán pryč od lidí a budeš bydlet mezi zvířaty. Budeš jíst trávu jako býk a nebeskou...
Daniel 4:29...království! Budeš odehnán pryč od lidí, budeš bydlet mezi zvířaty a budeš jíst trávu jako býk. Tak...
Daniel 4:32...království nad všemi pokoleními. Všichni, kdo bydlí na zemi, jsou před ním zcela nicotní. Jak se mu zlíbí...
Ozeáš 12:10... tvůj Bůh, od vyjití z Egypta; pošlu  bydlet zpátky do stanů jako za dnů, kdy svátek slavíváš! ...
Joel 4:17...poznáte, že jsem Hospodin, váš Bůh, jenž bydlí na své svaté hoře Sionu. Jeruzalém pak znovu bude...
Joel 4:21...jejich krev, kterou jsem nepomstil. Na Sionu bydlí Hospodin! Slova Amose, jednoho z tekojských pastevců...
Amos 5:11...a nutíte je odvádět daně z obilí, nebudete bydlet v těch svých palácích, které jste si postavili z...
Abdiáš 1:3...Pýcha tvého srdce oklamala, tebe, jenž bydlíš v rozeklaných skalách. Myslíš si ve výšce svého...
Nahum 1:5...jeho tváří se zmítá země, svět i všichni, kdo bydlí v něm. Kdo obstojí před jeho hněvem? Kdo snese žár...
Sofoniáš 1:11...a hlučný třeskot od Výšin. Kvílejte vy, kdo bydlíte v Kotlině! Celý dav kramářů bude zahuben, vyhlazeni...
Zachariáš 2:14...se, Dcero sionská! Hle - přicházím, abych bydlel mezi vámi, praví Hospodin. V onen den se mnohé...
Zachariáš 2:15...připojí k Hospodinu a budou mým lidem a budu bydlet mezi vámi." Tehdy poznáš, že k tobě poslal...
Zachariáš 8:3...Tak praví Hospodin: Vrátím se na Sion a budu bydlet uprostřed Jeruzaléma. Jeruzalém bude nazýván Městem...
Zachariáš 8:8...země, kde zapadá slunce. Přivedu je zpět a budou bydlet v Jeruzalémě; budou mým lidem a budu jejich Bohem...
Zachariáš 9:6...o krále, Aškelon bude vylidněn, v Ašdodu budou bydlet bastardi a s pýchou Filištínů skoncuji: Vyrvu jim...
Zachariáš 14:11...a nikdy nepropadne klatbě; bude se v něm bydlet bezpečně. A toto je rána, kterou Hospodin raní...
Matouš 2:23... obrátil se do galilejského kraje. Přišel tambydlel ve městě zvaném Nazaret. Tak se naplnila slova...
Matouš 4:13... vrátil se do Galileje. Opustil Nazaret a přišel bydlet do pobřežního města Kafarnaum v krajinách Zabulon a...
Matouš 4:16...k moři, za Jordánem, Galilea pohanů: Lid, který bydlel v temnotách, uviděl veliké světlo, obyvatelům...
Matouš 23:21...na chrám, přísahá na něj i na Toho, kdo v něm bydlí. Kdo přísahá na nebe, přísahá na Boží trůn i na Toho,...
Marek 5:3...z hrobů vyšel člověk posedlý nečistým duchemBydlel v hrobech a nikdo ho nemohl ani svázat řetězem. ...
Jan 1:38...mu: "Rabbi" (což se překládá: Učiteli), "kde bydlíš?" "Pojďte se podívat," odpověděl jim. A tak se šli...
Jan 1:39..." odpověděl jim. A tak se šli podívat, kde bydlí, a toho dne u něj zůstali. Bylo to kolem čtvrté...
Jan 7:42...ze semene Davidova, z Betléma, městečka, kde bydlel David?" Zástup se kvůli němu rozdělil na dva tábory...
Jan 12:1...před Velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde bydlel Lazar, kterého Ježíš vzkřísil z mrtvých. Tam mu...
Skutky 7:4... Bůh ho odtud přestěhoval do země, v níž teď bydlíte. Nedal mu v za dědictví ani stopu země, ale...
Skutky 9:43...Joppě a mnozí uvěřili v Pána. Petr pak v Joppě bydlel delší čas u jistého Šimona koželuha. V Cesareji žil...
Skutky 18:3...řemeslem, stejně jako jejich, bylo šití stanůBydlel tedy a pracoval u nich a každou sobotu hovořil v...
Skutky 28:16...a nabyl odvahy. V Římě Pavel dostal povolení bydlet v soukromí s vojákem, který ho hlídal. Po třech...
Židům 11:9...do zaslíbené země, jakkoli byla cizí, a bydlel v ve stanech stejně jako Izák a Jákob, dědicové...
2. Petr 2:8... vysvobodil. Dokud ten spravedlivý mezi nimi bydlel, jeho spravedlivou duši den co den trápily zločiny,...
Zjevení 2:13...praví Ten, který ostrý dvojsečný meč: Vím, že bydlíš tam, kde je satanův trůn, a že se držíš mého jména a...
Zjevení 12:12...i vy, kdo v nich přebýváte. Běda však těm, kdo bydlí na zemi a na moři, neboť k vám sestoupil ďábel s...
Zjevení 13:14...bylo dáno konat před tváří šelmy, svádí ty, kdo bydlí na zemi. Říká obyvatelům země, aby vytvořili obraz ...
Zjevení 21:3...hlas z trůnu: "Hle, Boží stánek s lidmi: bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid; Bůh sám bude s nimi a...

Slova obsahující bydlet: bydlet (74) bydlete (3) zabydlet (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |