Bydlení

Hledám varianty 'bydlení' [ bydlení (15) ]. Nalezeno 15 veršù.
Numeri 35:2... ze svého dědičného území dají levitům městabydlení; také pastviny okolo těch měst dejte levitům. Ta...
Numeri 35:3...měst dejte levitům. Ta města jim budou sloužitbydlení a přilehlé pastviny budou pro jejich dobytek a pro...
Deuteronomium 13:13...ze svých měst, která ti Hospodin, tvůj Bůh, bydlení, že z vašeho středu vyšli ničemové, aby svedli...
Jozue 14:4...žádný podíl v zemi nepřipadl, pouze městabydlení a přilehlé pastviny pro jejich dobytek a stáda....
Jozue 21:2...skrze Mojžíše přikázal, abychom dostali městabydlení a pastviny pro náš dobytek." Synové Izraele tedy...
Soudců 17:8...z judského Betléma odešel hledat si jiné místobydlení. Přišel do Efraimských hor a doputoval k Míkovu...
Soudců 17:9...levita z judského Betléma. Hledám si místobydlení," on na to. "Zůstaň u ," řekl mu Míka. "Dělej mi...
2. Královská 6:2...vezmeme jeden trám a postavíme si tam místobydlení." Odpověděl jim: "Můžete jít." "A nechtěl bys jít...
Žalmy 107:4...po cestách opuštěných, nemohli najít městobydlení. Hladoví byli a trpěli žízní, umdlévali slabostí...
Žalmy 107:7...je po cestě nejpřímější, aby dosáhli městabydlení. Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá...
Žalmy 107:36...tam ty, kteří hladověli, aby založili městobydlení. Oseli pole, vinice vysadili, které pak vydaly...
Izaiáš 40:22...nebe jako baldachýn, roztahuje je jako stanbydlení. On panovníky vniveč obrací, soudcové země jsou pro...
Izaiáš 45:18... který ji nestvořil, aby prázdná zůstala, alebydlení ji zformoval: jsem Hospodin a žádný jiný není....
Jeremiáš 6:8...jinak obrátím v sutiny, v zemi, jež neníbydlení." Tak praví Hospodin zástupů: "Proberte pozůstatek...
Ezechiel 45:5...sloužícím u chrámu. Zde jim budou patřit městabydlení. Díl země sousedící se svatým podílem dáte do...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |