Bydlí

Hledám varianty 'bydlí' [ bydlíte (9) bydlíš (9) bydlíme (5) bydlím (8) bydlili (2) bydlí (46) bydli (4) bydlete (3) bydlet (74) bydlelo (2) bydleli (54) bydlela (5) bydlel (67) ]. Nalezeno 276 veršù.
Genesis 9:27...bude Kanaán otročit! Kéž Bůh rozšíří Jáfeta,  bydlí ve stanech Semových, jemuž bude Kanaán otročit!" Po...
Genesis 13:6... skot a stany. Země jim však nemohla stačit, aby bydleli spolu. Jejich jmění bylo totiž tak rozsáhlé, že...
Genesis 13:7...pastýři Lotova stáda k rozepři. (V zemi tenkrát bydleli Kananejci a Perizejci.) Abram tehdy Lotovi řekl:...
Genesis 13:12...východ. Tak se jeden od druhého oddělili. Abram bydlel v kanaánské zemi, ale Lot bydlel ve městech...
Genesis 14:12...odtáhli. Vzali také Abramova synovce Lota (neboť bydlel v Sodomě) i jeho majetek a odjeli. Jeden uprchlík...
Genesis 19:29...zkázy, jež zachvátila města, v nichž Lot bydlel. Lot potom z Coaru odešel a bydlel se svými dvěma...
Genesis 19:30... v nichž Lot bydlel. Lot potom z Coaru odešelbydlel se svými dvěma dcerami v horách, neboť se bál bydlet...
Genesis 20:15...Sáru. Řekl: "Hle, země je před teboubydli, kde se ti zlíbí." Sáře pak řekl: "Hle, dal jsem...
Genesis 21:20...napít. Bůh pak byl s chlapcem a ten rostlBydlel na poušti a stal se z něj velký lučištník. Bydlel v...
Genesis 21:21...na poušti a stal se z něj velký lučištníkBydlel v Paranské poušti a jeho matka mu vybrala ženu z...
Genesis 21:34... Věčného Boha. Abraham potom ještě dlouho bydlel ve filištínské zemi. Po nějaké době se Bůh rozhodl...
Genesis 22:19...a odešli spolu do Beer-šeby. Abraham potom bydlel v Beer-šebě. Po nějaké době bylo Abrahamovi...
Genesis 24:3...synovi manželku z dcer Kananejců, mezi nimiž bydlím, ale půjdeš do země, k mým příbuzným, a tam...
Genesis 24:37...synovi manželku z dcer Kananejců, v jejichž zemi bydlím, ale půjdeš do domu mého otce, k mým příbuzným, a...
Genesis 24:62...přicházel od Studnice Živého, který mne vidí (bydlel totiž v negevském kraji). K večeru Izák vyšel na...
Genesis 25:11...smrti Bůh požehnal jeho synu Izákovi a Izák bydlel u Studnice Živého, který mne vidí. Toto je rod...
Genesis 26:17...odešel, utábořil se v gerarském údolí a tam bydlel. Izák pak znovu kopal studnice vody vykopané za dnů...
Genesis 34:10...nám své dcery a berte si naše. Když budete bydlet u nás, bude celá země před vámi. Bydlete v ,...
Genesis 34:16...budeme dávat své dcery a brát si vaše, budeme bydlet s vámi a budeme jeden lid. Pokud nás však...
Genesis 34:21..."Tito muži se k nám chovají pokojně. tedy bydlí v této zemi a obchodují v . Hle, země je přece dost...
Genesis 34:22...dávejme jim. Vyhoví nám ovšem a budou s námi bydlet jako jeden lid jen s touto podmínkou: každý z nás,...
Genesis 34:23...jejich zvířata naše? Vyhovme jim tedy,  bydlí u nás!" A tak všichni, kdo vycházeli z brány jeho...
Genesis 35:1...řekl: "Vstaň a vydej se vzhůru do Bet-eluBydli tam a postav tam oltář Bohu, jenž se ti ukázal, když...
Genesis 36:7... Jejich majetek byl totiž větší, než aby mohli bydlet spolu, a zem jejich putování jim nemohla kvůli...
Genesis 37:1...tomu bylo s Ezauem, otcem Edomců. Jákob však bydlel v zemi putování svého otce, v zemi Kanaán. To je...
Genesis 45:10...celého Egypta. Neotálej a přijď ke mně! Budeš bydlet v kraji Gošen, kde mi budeš nablízku - ty, tví...
Genesis 46:34...my, tak naši otcové.' To proto, aby vás nechal bydlet v kraji Gošen." (Egypťané totiž chovají ke všem...
Genesis 47:4...tam není pastva. Prosíme, nech své služebníky bydlet v gošenském kraji." Farao pak promluvil s Josefem:...
Genesis 47:6...svého otce a bratry na nejlepším kusu země;  bydlí v kraji Gošen. A znáš-li mezi nimi zvlášť schopné...
Genesis 49:13...nad mléko bílé jsou. Zabulon u mořského břehu bydlí, pro lodi bude přístavem, k dalekému Sidonu se...
Genesis 50:22...je utěšoval a mluvil s nimi laskavě. Josef tedy bydlel v Egyptě spolu s rodinou svého otce a dožil se věku...
Exodus 8:18...mouchy! V ten den však odliším kraj Gošen, kde bydlí můj lid - tam žádné mouchy nebudou. Abys poznal, že...
Exodus 9:26...polní stromoví. Jen v gošenském kraji, kde bydleli synové Izraele, žádné krupobití nebylo. Farao si...
Exodus 10:23...neodvážil pohnout z místa. Synové Izraele,  bydleli kdekoli, však měli světlo. Farao si tedy zavolal...
Exodus 16:35...čtyřicet let, dokud nevešli do země, v níž měli bydlet; tu manu jedli, dokud nepřišli k hranicím kanaánské...
Exodus 23:33...nimi ani s jejich bohy do smlouvy. Nebudou smět bydlet ve tvé zemi, aby nesvedli k hříchu proti mně....
Leviticus 13:46...postižení zůstane nečistý. Jako nečistý musí bydlet o samotě, ve zvláštním příbytku venku za táborem."...
Leviticus 18:3...se podle způsobů egyptské země, v níž jste bydleli, nechovejte se ani podle způsobů kanaánské země, do...
Leviticus 20:22...nevyvrhla země, do níž vás uvádím, abyste v  bydleli. Neřiďte se pravidly národa, který před vámi...
Leviticus 23:42...ji slavit v sedmém měsíci. Po sedm dní budete bydlet ve stáncích. Všichni narození v Izraeli budou bydlet...
Leviticus 23:43...syny Izraele vyváděl z Egypta, nechal jsem je bydlet ve stanech. jsem Hospodin, váš Bůh." A Mojžíš...
Leviticus 25:18...zachovávejte a plňte; tehdy budete v zemi bydlet v bezpečí. Země vám bude přinášet své plody, takže...
Leviticus 25:19... takže budete jíst do sytosti a budete v  bydlet v bezpečí. Řeknete snad: ‚Co budeme sedmého roku...
Leviticus 26:5...budete jíst do sytosti a budete ve své zemi bydlet v bezpečí. Způsobím v zemi pokoj, takže budete spát...
Leviticus 26:35...protože během vašich sobot (když jste v ještě bydleli) neodpočívala. Těm, kdo z vás zbudou, pak v zemích...
Numeri 13:18...a podívejte se, jaká je ta země a jaký lid v  bydlí. Je silný, nebo slabý? Je jich málo, nebo hodně? Jaká...
Numeri 13:19...Je jich málo, nebo hodně? Jaká je země, v níž bydlí? Dobrá, nebo špatná? Jaká jsou města, v nichž sídlí?...
Numeri 13:28...a toto je její ovoce. Jenže lid, který v zemi bydlí, je silný, města jsou opevněná a velmi veliká, a...
Numeri 13:29...Anakovy. V negevském kraji žije Amalek; v horách bydlí Chetejci, Jebusejci a Emorejci; při moři a podél...
Numeri 14:25...símě ji získá za dědictví. Jelikož prý ‚v nížině bydlí Amalekovci a Kananejci,' zítra se obraťte a táhněte...
Numeri 14:45... Amalekovci a Kananejci, kteří v těch horách bydleli, tedy sestoupili, udeřili na a bili je k...
Numeri 20:15...sestoupili do Egypta a v zemi jsme dlouho bydleli. Egypťané ale s námi a s našimi otci začali...
Numeri 21:32...jeho vesnice a vyhnali Emorejce, kteří tam bydleli. Potom se obrátili a vydali se vzhůru směrem k...
Numeri 21:34...jsi naložil s emorejským králem Sichonem, který bydlel v Chešbonu." A tak jej pobili i s jeho syny a s...
Numeri 23:9...z pahorků jej spatřuji: Hle, lid, jenž o samotě bydlí, jenž se nepočítá mezi národy. Kdo sečte prach...
Numeri 32:39... dobyli jej a vyhnali Emorejce, kteří tam bydleli. Mojžíš tedy Gileád přidělil Machirovi, synu...
Numeri 33:55...v bocích. Budou vás trýznit v zemi, v níž budete bydlet. To, co jsem zamýšlel učinit jim, pak nakonec...
Numeri 35:25...do útočištného města, kam se uchýlil. Tam bude bydlet do smrti nejvyššího kněze pomazaného svatým...
Numeri 35:34...toho, kdo ji prolil. Nesmíš poskvrnit zem, v níž bydlíte. Vždyť uprostřed přebývám sám - Hospodin...
Deuteronomium 1:44...se vydali do hor. Emorejci, kteří v těch horách bydleli, vytáhli proti vám, hnali se za vámi jako vosy a...
Deuteronomium 2:10...do vlastnictví synům Lotovým." (Původně tam bydleli Emejci, silný a početný lid, vysoký jako Anakovci....
Deuteronomium 2:12...je nazývali Emejci. Na Seíru zase původně bydleli Chorejci, ale synové Ezauovi je vyhnali, vyhladili...
Deuteronomium 2:20...území bývá počítáno k zemi Refajců. Původně tam bydleli Refajci - Amonci je ovšem nazývali Zamzumci -...
Deuteronomium 18:6...Kterýkoli levita smí odejít z tvého města (  bydlel v Izraeli kdekoli) na místo, které vyvolil Hospodin....
Deuteronomium 23:17... jenž k tobě utekl, nevydávej jeho pánu.  bydlí u tebe, kdekoli se mu zalíbí, v kterémkoli městě,...
Deuteronomium 25:5...dobytčeti nedáš náhubek. Když budou bratři bydlet pospolu a jeden z nich zemře, aniž by měl syna,...
Deuteronomium 28:30...muž ji zneuctí; postavíš si dům, a nebudeš v něm bydlet; vysázíš vinici, a neokusíš její ovoce. Tvého býka...
Deuteronomium 33:28...tebou žene a říká: ‚Vyhlaď je!' Izrael proto bydlí v bezpečí, Jákobův příbytek nikdo neruší v zemi obilí...
Jozue 2:15...její dům byl totiž v hradební zdi, takže bydlela na hradbách. "Běžte do hor," řekla jim, " vás...
Jozue 9:7...muži ale těm Hivejcům odpověděli: "A co když bydlíte mezi námi? Jak bychom s vámi mohli uzavřít...
Jozue 9:16...že ti lidé jsou z jejich sousedství - že vlastně bydlí uprostřed nich! Synové Izraele totiž postupovali dál...
Jozue 9:22...jste: ‚Žijeme od vás velmi daleko.' A přitom bydlíte uprostřed nás! Proklatci! Od teď nikdy...
Jozue 13:21... Rekema, Cura, Chura a Revu, kteří v zemi bydlili. Kromě těch, které pobili v boji, synové Izraele...
Jozue 20:4...k sobě do města a poskytnou mu místo, aby bydlel u nich. Když ho bude pronásledovat krevní mstitel,...
Jozue 20:6...kdy předtím měl v nenávisti. Bude v tomto městě bydlet, dokud se nepostaví před obec k soudu, a poté do...
Jozue 22:33...vytáhnou do boje a zpustoší zem, ve které bydlí. Rubenovi a Gádovi synové pak ten oltář pojmenovali...
Jozue 24:2... jako Terach, otec Abrahamův a Náchorůvbydleli od pradávna za řekou Eufrat, kde sloužili cizím...
Jozue 24:13... Dal jsem vám zem, kterou jste neobdělávalibydlíte ve městech, která jste nestavěli, a jíte z vinic a...
Jozue 24:15...za řekou, anebo bohům Emorejců, v jejichž zemi bydlíte. a můj dům však budeme sloužit Hospodinu." Lid...
Jozue 24:18...námi vyhnal Emorejce a všechny ty národy, které bydleli v zemi. I my tedy budeme sloužit Hospodinu - vždyť...
Soudců 1:29...nezbavil. Efraim nebyl s to vyhnat Kananejce bydlí v Gezeru, a tak zůstali Kananejci bydlet mezi nimi....
Soudců 1:30...Kitronu ani Nahalolu, a tak zůstali Kananejci bydlet mezi nimi; byli však podrobeni nuceným pracím. Ašer...
Soudců 3:5...skrze Mojžíše vydal jejich otcům. Synové Izraele bydleli uprostřed Kananejců, Chetejců, Emorejců, Perizejců,...
Soudců 6:10...Bůh. Nesmíte ctít bohy Emorejců, v jejichž zemi bydlíte.' Ale neposlechli jste ." Hospodinův anděl přišel...
Soudců 8:29... Jerub-baal, syn Joašův, se pak vrátil domůbydlel tam. Gedeon měl sedmdesát synů, kteří vzešli z jeho...
Soudců 9:1...prokázal. Jerub-baalův syn Abimelech přišel bydlet k bratrům své matky v Šechemu a řekl jim i celému...
Soudců 10:1... syn Puy, syna Dodova, muž z pokolení IsacharBydlel v Šamiru v Efraimských horách a soudil Izrael...
Soudců 11:3...cizí ženy!" Jiftach tedy od svých bratrů uteklbydlel v kraji Tov. Tam se k němu přidali různí ničemové a...
Soudců 11:8...proti Amoncům. Staň se vůdcem nás všech, kdo bydlíme v Gileádu." Jiftach jim odpověděl: "Když se s vámi...
Soudců 11:21...celou zem Emorejců, kteří tehdy v zemi bydleli. Obsadil celé emorejské území od Arnonu k Jaboku a...
Soudců 11:26...Izraeli? Copak s ním bojoval? tři sta let bydlí Izrael v Chešbonu a jeho vesnicích, v Aroeru a jeho...
Soudců 17:7... V judském Betlémě byl jeden mladý levita, který bydlel v Judově rodu. Ten muž ale z judského Betléma odešel...
Soudců 17:12... aby mu dělal kněze, a ten levitský mladík bydlel v jeho domě. Míka si říkal: "Teď ke mně Hospodin...
Soudců 19:1...tenkrát bez krále. Hluboko v Efraimských horách bydlel jeden levita. Našel si družku z judského Betléma,...
Soudců 19:16...na poli. Pocházel z Efraimských hor a v Gibeji bydlel jako přistěhovalec (místní totiž byli Benjamínci)....
Soudců 21:23...do svého dědictví. Znovu vystavěli svá městabydleli v nich. Synové Izraele se tenkrát odtamtud rozešli...
Růt 1:1... aby se svou manželkou a dvěma syny nějaký čas bydlel v moábském kraji. Ten muž se jmenoval Elimelech,...
Růt 1:2...z judského Betléma. Přišli do moábského krajebydleli tam. Elimelech, Noemin muž, pak zemřel a ona...
Růt 1:4...jedna se jmenovala Orpa a druhá Rút. Když tam bydleli asi deset let, zemřeli také Machlon a Kiljon. A tak...
1. Samuel 7:17...soudil Izrael. Potom se vracel do Rámy, kde bydlel, a soudil Izrael i tam. Tam také postavil oltář...
1. Samuel 9:18...Samuelovi a požádal ho: "Ukaž mi, prosím, kde tu bydlí vidoucí." " jsem vidoucí," odpověděl mu Samuel....
1. Samuel 12:11...z rukou vašich okolních nepřátel, takže jste bydlili v bezpečí. Potom jste uviděli, jak proti vám táhne...
1. Samuel 19:18... co mu Saul udělal, odešli se Samuelem pryčbydleli v chýších. Saulovi bylo oznámeno: "David je v...
1. Samuel 25:1... aby ho oplakávali a pohřbili ho v Rámě, kde bydlel. David se pak rozhodl odejít na poušť Paran. V Maonu...
1. Samuel 27:5... abych se tam usadil. Proč by měl tvůj služebník bydlet s tebou v královském městě?" Toho dne mu tedy Achiš...
1. Samuel 27:8... Girzejce i Amalekovce. (Ti totiž odpradávna bydleli v tom kraji, který se táhne k Šuru směrem k...
1. Samuel 27:11...dělá." Tak si David počínal celou dobu, kdy bydlel ve filištínském kraji. Achiš ale Davidovi věřil;...
1. Samuel 28:3...oplakávali a pohřbili ho v Rámě, ve městě, kde bydlel. Saul ze země odstranil všechny věštce a duchaře....
2. Samuel 5:6...Jeruzalém, totiž na Jebusejce, kteří v tom kraji bydleli. Ti Davidovi řekli: "Sem se nedostaneš - i slepci a...
2. Samuel 7:2... řekl král proroku Nátanovi: "Podívej se,  bydlím v cedrovém paláci, a Boží truhla zůstává mezi...
2. Samuel 7:5...Hospodin - Ty mi chceš postavit dům, kde bych bydlel? Ode dne, kdy jsem vyvedl syny Izraele z Egypta, ...
2. Samuel 7:10...Izraeli zajistím místo a zasadím jej tak, aby bydlel doma a nikdo ho nerušil. jej nebudou utiskovat...
2. Samuel 15:8...slib, který jsem dal Hospodinu. Když jsem totiž bydlel v aramejském Gešuru, složil jsem tento slib: ‚Jestli...
1. Královská 2:36...Šimeiho a řekl mu: "Postav si dům v Jeruzaléměbydli v něm. Nebudeš ale odtud nikam odcházet. Buď si jist,...
1. Královská 2:38...služebník udělá, jak jsi řekl." Šimei pak dlouho bydlel v Jeruzalémě. Po třech letech utekli dva Šimeiho...
1. Královská 3:1...dceru a přivedl si ji do Města Davidova. Tam bydlela, než dostavěl svůj palác, Hospodinův chrám a hradby...
1. Královská 3:17...můj!" promluvila jedna z nich. " a tahle žena bydlíme v jednom domě. A když jsme byly spolu doma,...
1. Královská 7:8...dřevem. Podobně byl postaven i palác, v němž bydlel; ten stál na zvláštním nádvoří za Síní. Podobně jako...
1. Královská 8:13...ti ale postavil chrám vznešený, místo, kde bys bydlel navěky!" Potom se král otočil a požehnal celému...
1. Královská 12:17...pak kraloval jen nad těmi syny Izraele, kteří bydleli ve městech Judových. Král Rechoboám sice vyslal...
1. Královská 13:11... než kudy do Bet-elu přišel. V Bet-elu ale bydlel jeden starý prorok. Jeho synové přišli a pověděli mu...
1. Královská 13:25...mrtvola a u stojí lev. Přišli do města, kde bydlel ten starý prorok, a vyprávěli to. Když je ten prorok...
1. Královská 17:19...ho z náruče, vynesl ho do horní místnosti, kde bydlel, a položil ho na své lůžko. Pak volal k Hospodinu:...
1. Královská 17:20... Bože můj, to budeš i s tou vdovou, u které bydlím, nakládat tak zle? To chceš zabít syna?" Potom se...
1. Královská 21:8...stařešinům a urozeným mužům ve městě, kde Nábot bydlel. V těch dopisech psala: "Vyhlaste půst a posaďte...
1. Královská 21:11..." Stařešinové a urození muži z města, kde Nábot bydlel, tedy udělali, co jim Jezábel nařídila v dopisech,...
2. Královská 2:19..."Pohleď, prosím, pane. V tomto městě se dobře bydlí, jak sám vidíš, ale voda je špatná a zem neúrodná."...
2. Královská 6:1...řekli Elíšovi: "Podívej se, místo, kde s tebou bydlíme, je nám příliš těsné. Pojďme k Jordánu; každý...
2. Královská 15:5...ranil malomocenstvím, takže do dne své smrti bydlel v odděleném domě. Královský palác tehdy spravoval...
2. Královská 16:6... Potom se do Eilatu nastěhovali Edomcibydlí tam dodnes. Achaz proto vyslal k asyrskému králi...
2. Královská 17:29... Každý z těch národů si ale ve městě, kam přišel bydlet, nadělal vlastní bohy a vystavili si je ve svatyních...
2. Královská 19:26...opevněná proměníš v hromady suti! Kdo v nich bydlí, vysíleni, vyděšeni, zahanbeni, jak bylina polní byli...
2. Královská 22:14... syna Tikvy, syna Charchasova, strážce rouchBydlela v jeruzalémském Novém městě. Když s o tom...
1. Letopisů 4:28...rody nerozmnožily tolik jako synové JudoviBydleli v Beer-šebě, Moladě, Chacar-šualu, v Bilze, Ecemu,...
1. Letopisů 5:8... Bela, syn Azaze, syna Šemy, syna JoelovaBydleli od Aroeru k Nebó a Baal-meonu. A protože se...
1. Letopisů 5:11...jejich obce na východ od Gileádu. Synové Gádovi bydleli naproti nim v bášanském kraji po Salchu: Jejich...
1. Letopisů 5:16...rodu byl Achi, syn Abdiela, syna GunihoBydleli v Gileádu, v Bášanu a tamních vesnicích i na všech...
1. Letopisů 5:22...dalších padlo zabitých, neboť Bůh bojoval za Bydleli tam pak místo nich do svého vystěhování. Synové...
1. Letopisů 5:23...vystěhování. Synové poloviny kmene Manasesova bydleli na území od Bášanu po Baal-hermon čili Senír...
1. Letopisů 7:29... Megido a Dor s jejich vesnicemi. Tam všude bydleli synové Josefa, syna Izraelova. Synové Ašerovi:...
1. Letopisů 8:28... vůdcové zaznamenaní v rodopisech. Ti všichni bydleli v Jeruzalémě. V Gibeonu bydlel otec Gibeonu Jehiel...
1. Letopisů 8:29... Ti všichni bydleli v Jeruzalémě. V Gibeonu bydlel otec Gibeonu Jehiel se svojí ženou jménem Maaka....
1. Letopisů 8:32...zplodil Šimeu. Ti ovšem narozdíl od svých bratrů bydleli se svými příbuznými v Jeruzalémě. Ner zplodil Kíše....
1. Letopisů 9:2... kněží, levité a chrámoví sluhové vrátili bydlet do svých původních měst. Někteří ze synů Judových,...
1. Letopisů 9:3... Efraimových a Manasesových ale přišli bydlet do Jeruzaléma: Ze synů Judova syna Perese to byl...
1. Letopisů 9:16... a Berechiáš, syn Asy, syna Elkanova, který bydlel v netofských osadách. Strážci bran byli: Šalum, Akub...
1. Letopisů 9:33...zpěváci, vůdcové levitských otcovských rodůBydleli v chrámových komůrkách osvobozeni od jiných...
1. Letopisů 9:34...otcovských domů, vůdcové svých rodů, kteří bydleli v Jeruzalémě. V Gibeonu bydlel otec Gibeonu Jehiel,...
1. Letopisů 9:35...rodů, kteří bydleli v Jeruzalémě. V Gibeonu bydlel otec Gibeonu Jehiel, jeho žena jménem Maaka, jeho...
1. Letopisů 9:38...Šimeama. Ti ovšem narozdíl od svých bratrů bydleli se svými příbuznými v Jeruzalémě. Ner zplodil Kíše....
1. Letopisů 11:4... což býval Jebus, protože tam v tom kraji bydleli Jebusejci. "Sem se nedostaneš!" řekli obyvatelé...
1. Letopisů 17:1... aby požehnal svůj dům. Jednou, když se zabydlel ve svém domě, řekl David proroku Nátanovi: "Podívej...
1. Letopisů 17:4...praví Hospodin - Ty mi nepostavíš dům, kde bych bydlel. Ode dne, kdy jsem vyvedl Izrael, dodnes jsem...
1. Letopisů 17:9...Izraeli zajistím místo a zasadím jej tak, aby bydlel doma a nikdo ho nerušil. ho nebudou utlačovat...
2. Letopisů 6:2...ti ale postavil chrám vznešený, místo, kde bys bydlel navěky!" Potom se král otočil a požehnal celému...
2. Letopisů 8:11...ni postavil. Prohlásil totiž: " žena nemůže bydlet v domě izraelského krále Davida, neboť místa, kam...
2. Letopisů 10:17...pak kraloval jen nad těmi syny Izraele, kteří bydleli ve městech Judových. Král Rechoboám sice vyslal...
2. Letopisů 19:4...a v srdci jsi odhodlán hledat Boha." Jošafat bydlel v Jeruzalémě, ale opakovaně se vydával mezi lid od...
2. Letopisů 26:21...byl do dne své smrti malomocný a jako takový bydlel v odděleném domě, protože byl vyloučen z domu...
2. Letopisů 30:25...cizinci, dorazili z izraelské země anebo bydleli v Judsku. V Jeruzalémě zavládla nesmírná radost,...
2. Letopisů 31:6...ze všech věcí; synové Izraele i Judy, kteří bydleli v judských městech, totiž přinesli desátek z ovcí,...
2. Letopisů 34:22...muži šel do jeruzalémského Nového města, kde bydlela prorokyně Chulda, žena Šaluma, syna Tokhatova, syna...
Nehemiáš 2:8...pevnosti, na městské hradby a na dům, kde bych bydlel?" A král svolil, neboť můj Bůh nade mnou držel svou...
Nehemiáš 7:73... S příchodem sedmého měsíce synové Izraele bydleli ve svých městech. Tehdy se všechen lid jako jeden...
Nehemiáš 8:14...mají sedmého měsíce slavit Svátek stánkůbydlet v přístřešcích. Proto po všech svých městech i v...
Nehemiáš 8:17...navrátilců ze zajetí si postavilo stánkybydlelo v nich. Do toho dne synové Izraele nic takového...
Nehemiáš 9:24...země vešli a obsadili ji; Kananejce, kteří tam bydleli, jsi před nimi porazil. Do rukou jsi jim vydal...
Nehemiáš 11:1...lid losoval: každého desátého vybrali, aby bydlel ve svatém městě Jeruzalémě, a zbylých devět zůstalo...
Nehemiáš 11:2...Lidé žehnali všem, kdo se sami nabídli, že budou bydlet v Jeruzalémě. Toto jsou přední obyvatelé provincie,...
Nehemiáš 11:6...Zachariáše, syna Šílonského. Ze synů Perecových bydlelo v Jeruzalémě celkem 468 udatných mužů. Ze synů...
Nehemiáš 11:20... strážců bran. Ostatní Izraelci, kněží a levité bydleli každý na svém vlastnictví ve všech judských městech...
Nehemiáš 11:21... Chrámoví sluhové pod vedením Cichy a Gišpy bydleli na Ofelu. Levité v Jeruzalémě byli pod vedením...
Nehemiáš 11:25... Pokud jde o venkovské usedlosti, synové Judovi bydleli v Kirjat-arbě a jejích vesnicích, v Dibonu a jeho...
Nehemiáš 12:27... byli vyhledáni levité ze všech míst, kde bydleli, a byli přivedeni do Jeruzaléma, aby radostně...
Job 15:28...tukem, sádlem si pokryl slabiny, bude však bydlet ve zbořených městech, v domech, v kterých se nebydlí...
Job 30:6...křičí za nimi jak za zloději. Ve strmých roklích bydlet musejí, v děrách do země a v jeskyních. Hýkají jako...
Job 39:28...povel, aby si stavěl hnízdo ve výšce? Na skále bydlí, na nocuje, skalní útes mu hradem je. Odtud se...
Žalmy 15:1...Davidův. Kdo, Hospodine, ve tvém stanu bude? Kdo bydlet smí na tvé svaté hoře? Kdo žije bezúhonně a jedná...
Žalmy 33:14...z místa, kde trůní, zkoumá pohledem všechny, kdo bydlí na zemi. Ten, který stvořil každé srdce, rozumí všemu...
Žalmy 37:27...potomci. Odmítej zlo a konej dobro, pak budeš bydlet v zemi navždycky. Hospodin totiž miluje právo, nikdy...
Žalmy 37:29...vymizí. Spravedliví ale obdrží zemi a budou v  bydlet navždycky. Ústa spravedlivého moudře mluví, jazykem...
Žalmy 43:3... budou provázet k hoře tvé svatosti, kde bydlíš ty. Tehdy přistoupím k Božímu oltáři, k Bohu, svému...
Žalmy 55:11...v noci krouží po jeho zdech, špatnost a trápení bydlí v něm. Střed města patří záhubě, ulice neopouští...
Žalmy 57:5...svou lásku a věrnost Bůh pošle mi! Jsem nucen bydlet mezi lvy, mezi lidožravými šelmami. Jejich zuby jsou...
Žalmy 61:5...před tváří nepřátel. V tvém stanu chtěl bych bydlet stále, ve skrytu tvých křídel schovat se! séla ...
Žalmy 69:36...daruje spásu a města Judy znovu vystaví, tak aby bydleli ve svém dědictví. Potomci jeho služebníků tu zemi...
Žalmy 74:2...vykoupils jako své dědictví, na horu Sion, kde bydlel jsi! Zaveď své kroky k troskám bez konce - všechno...
Žalmy 84:11...domě svého Boha chci postávat u prahu, než abych bydlel v příbytcích ničemů. Vždyť Hospodin Bůh je slunce i...
Žalmy 94:17...Kdyby mi býval nepomohl Hospodin, zakrátko bydlel bych v říši mlčení! jsem si řekl: " noha...
Žalmy 101:7...jít, takový bude můj služebník. V mém domě však bydlet nebude nikdo, kdo páchá lest. Nikdo, kdo mluví lži,...
Žalmy 120:5...uhlí z jalovce! Běda mi, že pobývám v Mešeku, že bydlím v stanech Kedarců! duše se dlouho zdržuje mezi...
Žalmy 134:1...- vy, kteří stojíte za nocí v domě, kde bydlí Hospodin! Zvedejte ruce ve svatyni, pojďte Hospodina...
Žalmy 143:3... nepřítel, zašlapat chce do země! Nutí  bydlet v temnotě tak jako dávno zemřelé. Na duchu klesám...
Přísloví 8:12...vůbec nerovná! , Moudrost, spolu s rozvážností bydlím, s prozíravostí se dobře znám. Úcta k Hospodinu...
Přísloví 15:31... Kdo zdravým domluvám otvírá uši, ten bude bydlet mezi moudrými. Kdo odmítá poučení, pohrdá vlastní...
Přísloví 21:19...na místě poctivých se ocitne podvodník. Lepší je bydlet někde v pustině než s hašteřivou ženou hádat se....
Přísloví 30:28...jednom šiku vyráží; pavouka sice chytíš do rukybydlí však v královských palácích. Tito tři mají vznešenou...
Izaiáš 9:8... Dozví se o tom všechen lid, Efraim i ti, kdo bydlí v Samaří, ti, kteří ve své nadutosti se zpupným...
Izaiáš 10:24...praví Pán, Hospodin zástupů: "Můj lide, jenž bydlíš na Sionu, neboj se Asyřanů, kteří bijí metlou a...
Izaiáš 11:6... věrnost ponese jako pás na bocích. Vlk bude bydlet s beránkem, leopard ulehne vedle kůzlete; tele se...
Izaiáš 30:19...každému, kdo na něj očekává! Sionský lide, jenž bydlíš v Jeruzalémě, více plakat nebudeš. Jakmile zazní...
Izaiáš 33:5...ni vyrojí jako kobylky. Hospodin je vznešenýbydlí v nebesích, právem a spravedlností Sion naplní. Bude...
Izaiáš 33:24...žijící neřekne: "Jsem nemocný." Lid, který tam bydlí, bude zbaven vin. Přistupte, národy, to slyšíte,...
Izaiáš 37:27...opevněná proměníš v hromady suti! Kdo v nich bydlí, vysíleni, vyděšeni, zahanbeni, jak bylina polní byli...
Izaiáš 52:4...praví Panovník Hospodin: Můj lid kdysi odešel bydlet do Egypta a nakonec ho utiskovala Asýrie. Co tedy...
Izaiáš 65:21... bude za proklatce. Budou si stavět domybydlet v nich, sázet vinice a jejich plody jíst. Nebudou...
Izaiáš 65:22...vinice a jejich plody jíst. Nebudou stavět, aby bydleli jiní, nebudou sázet, aby to jiní zhltali. Můj lid...
Jeremiáš 27:11...v jeho zemi, praví Hospodin, aby ji obdělávalbydlel v .'" Přesně tak jsem promluvil i k judskému králi...
Jeremiáš 35:7...vinice a nevlastněte je. Po všechny své dny bydlete ve stanech, abyste byli dlouho živi na zemi, na níž...
Jeremiáš 35:10...domy, nemáme vinice ani pole ani semeno k setíbydlíme ve stanech. Jsme poslušní našemu otci Jonadabovi a...
Jeremiáš 35:11...vojskem schovat do Jeruzaléma. A tak teď bydlíme v Jeruzalémě." Tehdy Jeremiáš dostal slovo...
Jeremiáš 40:5...babylonský král jmenoval správcem judských městBydli u něj mezi svým lidem. Anebo jdi, kamkoli uznáš za...
Jeremiáš 40:6...ke Gedaliášovi, synu Achikamovu, do Micpybydlel tam u něj mezi lidem, který směl zůstat v zemi. Když...
Jeremiáš 40:10...a olivy na olej, skladujte je ve džbánechbydlete ve svých městech, která držíte." Také všichni...
Jeremiáš 42:14...zvuk polnice a nebudeme hladovět; tam chceme bydlet!' - nuže, pak tedy slyšte slovo Hospodinovo, vy...
Jeremiáš 43:2...Hospodin, náš Bůh, neposlal říci: ‚Nechoďte bydlet do Egypta.' To proti nám poštval Baruch, syn...
Jeremiáš 44:8...kadidlo cizím bohům v Egyptě, kam jste přišli bydlet? To chcete být vyhlazeni? Chcete být nadávkou a...
Jeremiáš 44:28... Všichni, kdo pozůstali z Judy, ale odešli bydlet do Egypta, poznají, čí slovo obstojí - zda , anebo...
Jeremiáš 46:19...útočník. Sbal si ranec jako vyhnanec, ty, která bydlíš v Egyptě! Z Memfisu totiž zbudou sutiny, spáleniště,...
Jeremiáš 49:1...Proč tedy Moloch dědí po Gádovi a jeho lid tam bydlí ve městech? Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy...
Jeremiáš 50:21...Merataim (tu zemi Dvojí vzpoury)! I na ty, kdo bydlí v Pekodu (tom kraji Zúčtování)! Za nimi! Pobij je...
Jeremiáš 50:39...pouštní zvěř, pštrosi a hyeny. se tam nikdy bydlet nebude, bude tam prázdno po všechna pokolení. Jako...
Pláč 4:21...národy! Raduj se a vesel, Dcero edomská, jež bydlíš v zemi Úc. I ty se však dočkáš kalicha - opiješ se a...
Ezechiel 6:6...kosti rozmetám okolo vašich oltářů. Kdekoli teď bydlíte, zůstanou zpustošená města a opuštěné výšiny. Z...
Ezechiel 6:14...v pustinu pustější než poušť u Ribly, si bydlí kdekoli. Tak poznají, že jsem Hospodin!" Dostal...
Ezechiel 12:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčíbydlíš mezi bandou vzbouřenců. Mají oči k vidění, ale...
Ezechiel 16:46...a váš otec Emorejec. Tvá starší sestra Samaří bydlela se svými dcerami po tvé levici, po tvé pravici pak...
Ezechiel 20:9...nebylo zneváženo v očích národů, mezi nimiž bydleli a před jejichž očima jsem se jim dal poznat. Vyvedl...
Ezechiel 26:17...zazpívají tento žalozpěv: Ach, jak jsi zhynulo, obydlí mezi moři, proslulé město, kdysi moři vládnoucí! Se...
Ezechiel 26:20...do jámy k těm, kdo dávno zesnuli. Nechám  bydlet hluboko v podsvětí mezi pradávnými troskami spolu s...
Ezechiel 28:25...svou svatost před očima pohanů. Tehdy pak budou bydlet ve své zemi, kterou jsem dal svému služebníku...
Ezechiel 28:26...jsem dal svému služebníku Jákobovi. Budou v  bydlet bezpečně, budou si stavět domy a sázet vinice. Budou...
Ezechiel 29:11...noha, dokonce ani noha zvířete a nebude se tam bydlet po čtyřicet let. Udělám z Egypta tu nejpustější ze...
Ezechiel 32:15...tu zemi všeho v , pobiji všechny, kdo v  bydleli, tehdy poznají, že jsem Hospodin. Toto je...
Ezechiel 34:25...země dravou zvěř, takže budou i na pustině bydlet v bezpečí a spát i po lesích. Učiním je i celé okolí...
Ezechiel 35:10...mi patří, obě ty země obsadím' - jenže tam bydlí Hospodin! Proto, jakože jsem živ, praví Panovník...
Ezechiel 36:28... zákony a jednali podle nich. Budete bydlet v zemi, kterou jsem dal vašim otcům. Budete mým...
Ezechiel 37:25... ustanovení a jednat podle nich. Budou bydlet v zemi, kterou jsem dal svému služebníku Jákobovi a...
Ezechiel 38:8... Poté, co budou vyvedeni z národů, budou všichni bydlet v bezpečí, když vtom přitáhneš ty. Přiženeš se jako...
Ezechiel 38:12...z národů, který se stará o svá stáda a majetekbydlí v samém středu země. Šeba a Dedan i zámořští kupci a...
Ezechiel 38:14...Hospodin: V den, kdy bude můj lid Izrael bydlet v bezpečí, si jich povšimneš a přijdeš ze své...
Daniel 4:22...pánu: Budeš odehnán pryč od lidí a budeš bydlet mezi zvířaty. Budeš jíst trávu jako býk a nebeskou...
Daniel 4:29...království! Budeš odehnán pryč od lidí, budeš bydlet mezi zvířaty a budeš jíst trávu jako býk. Tak...
Daniel 4:32...království nad všemi pokoleními. Všichni, kdo bydlí na zemi, jsou před ním zcela nicotní. Jak se mu zlíbí...
Ozeáš 12:10... tvůj Bůh, od vyjití z Egypta; pošlu  bydlet zpátky do stanů jako za dnů, kdy svátek slavíváš! ...
Joel 4:17...poznáte, že jsem Hospodin, váš Bůh, jenž bydlí na své svaté hoře Sionu. Jeruzalém pak znovu bude...
Joel 4:21...jejich krev, kterou jsem nepomstil. Na Sionu bydlí Hospodin! Slova Amose, jednoho z tekojských pastevců...
Amos 5:11...a nutíte je odvádět daně z obilí, nebudete bydlet v těch svých palácích, které jste si postavili z...
Abdiáš 1:3...Pýcha tvého srdce oklamala, tebe, jenž bydlíš v rozeklaných skalách. Myslíš si ve výšce svého...
Nahum 1:5...jeho tváří se zmítá země, svět i všichni, kdo bydlí v něm. Kdo obstojí před jeho hněvem? Kdo snese žár...
Sofoniáš 1:11...a hlučný třeskot od Výšin. Kvílejte vy, kdo bydlíte v Kotlině! Celý dav kramářů bude zahuben, vyhlazeni...
Zachariáš 2:14...se, Dcero sionská! Hle - přicházím, abych bydlel mezi vámi, praví Hospodin. V onen den se mnohé...
Zachariáš 2:15...připojí k Hospodinu a budou mým lidem a budu bydlet mezi vámi." Tehdy poznáš, že k tobě poslal...
Zachariáš 8:3...Tak praví Hospodin: Vrátím se na Sion a budu bydlet uprostřed Jeruzaléma. Jeruzalém bude nazýván Městem...
Zachariáš 8:8...země, kde zapadá slunce. Přivedu je zpět a budou bydlet v Jeruzalémě; budou mým lidem a budu jejich Bohem...
Zachariáš 9:6...o krále, Aškelon bude vylidněn, v Ašdodu budou bydlet bastardi a s pýchou Filištínů skoncuji: Vyrvu jim...
Zachariáš 14:11...a nikdy nepropadne klatbě; bude se v něm bydlet bezpečně. A toto je rána, kterou Hospodin raní...
Matouš 2:23... obrátil se do galilejského kraje. Přišel tambydlel ve městě zvaném Nazaret. Tak se naplnila slova...
Matouš 4:13... vrátil se do Galileje. Opustil Nazaret a přišel bydlet do pobřežního města Kafarnaum v krajinách Zabulon a...
Matouš 4:16...k moři, za Jordánem, Galilea pohanů: Lid, který bydlel v temnotách, uviděl veliké světlo, obyvatelům...
Matouš 23:21...na chrám, přísahá na něj i na Toho, kdo v něm bydlí. Kdo přísahá na nebe, přísahá na Boží trůn i na Toho,...
Marek 5:3...z hrobů vyšel člověk posedlý nečistým duchemBydlel v hrobech a nikdo ho nemohl ani svázat řetězem. ...
Jan 1:38...mu: "Rabbi" (což se překládá: Učiteli), "kde bydlíš?" "Pojďte se podívat," odpověděl jim. A tak se šli...
Jan 1:39..." odpověděl jim. A tak se šli podívat, kde bydlí, a toho dne u něj zůstali. Bylo to kolem čtvrté...
Jan 7:42...ze semene Davidova, z Betléma, městečka, kde bydlel David?" Zástup se kvůli němu rozdělil na dva tábory...
Jan 12:1...před Velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde bydlel Lazar, kterého Ježíš vzkřísil z mrtvých. Tam mu...
Skutky 7:4... Bůh ho odtud přestěhoval do země, v níž teď bydlíte. Nedal mu v za dědictví ani stopu země, ale...
Skutky 9:43...Joppě a mnozí uvěřili v Pána. Petr pak v Joppě bydlel delší čas u jistého Šimona koželuha. V Cesareji žil...
Skutky 18:3...řemeslem, stejně jako jejich, bylo šití stanůBydlel tedy a pracoval u nich a každou sobotu hovořil v...
Skutky 28:16...a nabyl odvahy. V Římě Pavel dostal povolení bydlet v soukromí s vojákem, který ho hlídal. Po třech...
Židům 11:9...do zaslíbené země, jakkoli byla cizí, a bydlel v ve stanech stejně jako Izák a Jákob, dědicové...
2. Petr 2:8... vysvobodil. Dokud ten spravedlivý mezi nimi bydlel, jeho spravedlivou duši den co den trápily zločiny,...
Zjevení 2:13...praví Ten, který ostrý dvojsečný meč: Vím, že bydlíš tam, kde je satanův trůn, a že se držíš mého jména a...
Zjevení 12:12...i vy, kdo v nich přebýváte. Běda však těm, kdo bydlí na zemi a na moři, neboť k vám sestoupil ďábel s...
Zjevení 13:14...bylo dáno konat před tváří šelmy, svádí ty, kdo bydlí na zemi. Říká obyvatelům země, aby vytvořili obraz ...
Zjevení 21:3...hlas z trůnu: "Hle, Boží stánek s lidmi: bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid; Bůh sám bude s nimi a...

Slova obsahující bydlí: bydlí (46) bydlící (14) bydlících (4) bydlícím (2) bydlícími (1) bydlím (8) bydlíme (5) bydlíš (9) bydlíte (9) nebydlí (20) neobydlí (1) nezabydlí (1) obydlí (15) obydlím (2) zabydlí (5) zabydlím (1) zabydlíš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |