Bych

Hledám varianty 'bych' [ byste (48) bys (108) bychom (47) bych (231) by (846) ]. Nalezeno 379 veršù.
Genesis 2:17...dobra i zla. Z toho nejez, neboť v den, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš." Hospodin Bůh také řekl:...
Genesis 18:25...spravedlivým, kteří tam jsou? Takovou věc bys nikdy neudělal - usmrtit s ničemným také spravedlivého!...
Genesis 19:31...otec je starý a v celém kraji není nikdo, s kým bychom mohly otěhotnět běžným způsobem. Pojďme, opijme...
Genesis 23:13...lidu země promluvil k Efronovi: "Kéž bys mne, prosím, raději vyslyšel. Dám ti za to pole peníze....
Genesis 24:31...Lában mu řekl: "Pojď, Hospodinův požehnaný! Proč bys stál venku? jsem připravil dům i místo pro velbloudy...
Genesis 24:42...jsem: Hospodine, Bože mého pána Abrahama, kéž bys teď dal cestě zdar. Hle, stojím u vodního pramene....
Genesis 26:9...říkal: ‚Je to sestra'?" "Myslel jsem si, že bych kvůli mohl zemřít," odpověděl mu Izák. Abimelech...
Genesis 26:10...z lidu mohl snadno s tvou ženou spát, a tak bys na nás uvedl vinu!" Potom Abimelech přikázal všemu...
Genesis 27:37...služebníky. Opatřil jsem ho obilím i vínem. Co bych mohl udělat pro tebe, můj synu?!" Ezau svému otci...
Genesis 27:45...pro tebe pošlu a vyzvednu odtamtud. Proč bych měla v jeden den ztratit vás oba?" Rebeka tenkrát...
Genesis 27:46...nějakou domorodou Chetejku, jako jsou tyto, proč bych měla žít?" Izák si tedy zavolal Jákoba, požehnal mu a...
Genesis 31:26...Odkradl ses ode a odvedl dcery, jako bys je zajal mečem! Proč jsi tajně utekl? Zmizels pokradmu...
Genesis 31:27...Zmizels pokradmu a nic jsi mi neřekl! Vyprovodil bych s veselím a písněmi, s tamburínou a citerou....
Genesis 31:31...jsem, protože jsem se bál; myslel jsem si, že bys mi chtěl své dcery vzít násilím. Jestli ale u někoho...
Genesis 31:42... ale ty jsi mou odměnu desetkrát změnil. Kdyby Bůh mého otce, Bůh Abrahamův a Strach Izákův, nebyl se...
Genesis 31:43...jsou dcery, tyto děti jsou děti a tento dobytek je můj dobytek. Všechno, co vidíš, je moje. Co bych...
Genesis 37:8...a klaněly se mu!" Jeho bratři mu řekli: "Tak ty bys nad námi chtěl kralovat? Ty bys nám chtěl vládnout?!" A...
Genesis 39:9...mi nic kromě tebe, poněvadž jsi jeho žena! Jak bych mohl spáchat takovou hanebnost a zhřešit proti Bohu?"...
Genesis 40:15...o mně zmínil faraonovi a dostal odsud venByl jsem sprostě unesen ze země Hebrejů a ani zde jsem...
Genesis 43:10...tebou, za to před tebou nesu věčnou vinu. Kdybychom neotáleli, určitě bychom se dvakrát vrátili!"...
Genesis 44:8... které jsme našli navrchu svých vaků. Proč bychom v domě tvého pána kradli stříbro nebo zlato? U koho...
Genesis 44:17... u něhož se našel ten pohár!" On však řekl: "To bych nikdy nepřipustil. Mým otrokem bude muž, u kterého se...
Genesis 44:34... a chlapec prosím odejde se svými bratry! Jak bych se mohl ke svému otci vrátit bez chlapce? Což bych se...
Exodus 4:18...vrátil ke svému tchánu Jetrovi a řekl mu: "Chtěl bych jít zpátky za svými bratry do Egypta podívat se, zda...
Exodus 5:2...Farao odpověděl: "Kdo je to ten Hospodin, že bych ho měl poslechnout a propustit Izrael? Žádného...
Exodus 9:15...a poznáš, že na celé zemi není nikdo jako ! Kdybych teď býval vztáhl ruku, mohl jsem tím morem zasáhnout...
Exodus 32:32...veliký hřích; udělali si boha ze zlata! Kéž bys jim ten hřích nyní odpustil... A pokud ne, vymaž mne...
Exodus 33:5..."Vyřiď synům Izraele: Jste tvrdošíjný lid. Kdybych s vámi šel jedinou chvíli, musel bych vás vyhladit....
Leviticus 11:24...hmyz pro vás bude ohavností. Těmito živočichy byste se poskvrnili. Kdokoli se dotkne jejich zdechliny,...
Leviticus 18:7... jsem Hospodin. Nezostuzuj svého otce tím, že bys obcoval se svou matkou. Je to tvá matka, nesmíš s ...
Leviticus 18:8...ani s jinou manželkou svého otce. Zostudil bys tím svého otce! Neobcuj se svou sestrou. je to dcera...
Leviticus 18:10...nebo tvé dcery, nesmíš s obcovat. Zostudil bys sám sebe! Neobcuj s dcerou manželky svého otce. Je jako...
Leviticus 18:14...tvé matky! Nezostuzuj bratra svého otce tím, že bys obcoval s jeho manželkou. Je to tvá teta! Neobcuj se...
Leviticus 18:16...Neobcuj s manželkou svého bratra. Zostudil bys svého bratra! Neobcuj se ženou a její dcerou. Neber si...
Leviticus 18:18...zvrhlost! Neber si ženu i s její sestrou. Trápil bys jednu, když bys za jejího života obcoval s tou druhou....
Leviticus 18:21...bližního, a tak se s poskvrňovat. Nedovol, aby někdo z tvých potomků byl obětován Molochovi - znesvětil...
Leviticus 19:12... Nesmíte v mém jménu křivě přísahat - tak bys znesvětil jméno svého Boha! jsem Hospodin. Nesmíš...
Leviticus 19:29...Hospodin. Nesmíš znesvětit svou dceru tím, že bys ji nechal smilnit - země by jinak propadla smilstvu a...
Leviticus 22:20... abyste došli zalíbení. Nepřivedete nic, na čem by byla vada, neboť byste tím nedošli zalíbení. Kdo přinese...
Numeri 9:7..."Poskvrnili jsme se při mrtvému člověku. Proč bychom ale nemohli v určený čas přinést dar Hospodinu spolu...
Numeri 10:31...nás prosím. Vyznáš se přece na poušti a víš, kde bychom mohli tábořit. Staň se naším průvodcem. Půjdeš-li s...
Numeri 21:22...k emorejskému králi Sichonovi se slovy: "Chtěl bych projít tvou zemí. Neodbočíme do polí ani do vinic,...
Numeri 22:18...však Balákovým služebníkům odpověděl: "I kdyby mi Balák dával svůj dům plný stříbra a zlata, nemohl...
Numeri 22:29..."Děláš si ze blázny! Mít po ruce meč,  bych zabil!" Oslice mu řekla: "Nejsem snad tvá oslice?...
Numeri 22:33... spatřila a třikrát přede mnou uhnula. Kdyby mi neuhnula, bych zabil, ale ji bych nechal žít!"...
Numeri 22:37...ti neposílal pozvání? Proč jsi ke mně nešel? Že bych neuměl náležitě poctít?" Balaám Balákovi odpověděl:...
Numeri 24:13... tvým poslům, které jsi za mnou poslal: ‚I kdyby mi Balák dával svůj dům plný stříbra a zlata, nemohl...
Deuteronomium 1:12...více a kéž vám žehná, jak vám pověděl! Jak bych však mohl sám nést vaše nesnáze, vaše břemena a...
Deuteronomium 2:27... králi Chešbonu, posly s nabídkou míru: "Chtěl bych projít tvou zemí. Půjdu jen a jen po cestě, neuchýlím...
Deuteronomium 2:28...i vodu k pití od tebe koupím za peníze. Chtěl bych jen pěšky projít tak, jak mi to dovolili synové...
Deuteronomium 3:4...jediný živý. Všechna jeho města jsme tenkrát dobyli. Nebylo tvrze, již bychom jim nezískali - šedesát měst...
Deuteronomium 8:14... pak se tvé srdce nepozdvihne, takže bys zapomněl na Hospodina, svého Boha. To on vyvedl z...
Deuteronomium 8:19...odpřisáhl tvým otcům a která platí dodnes. Pokud bys však skutečně zapomněl na Hospodina, svého Boha, a...
Deuteronomium 11:17...Kdybyste jim sloužili a klaněli se jim, Hospodin by proti vám vzplanul hněvem, zavřel by nebe, aby nevydalo...
Deuteronomium 12:20...hranice, jak ti pověděl, a ty si řekneš: "Pojedl bych maso", protože právě dostaneš chuť na maso, smíš je...
Deuteronomium 12:30..."Jak asi ty národy sloužily svým bohům? Chtěl bych to zkusit i ." Nic takového Hospodinu, svému Bohu,...
Deuteronomium 15:9... co ve své nouzi potřebuje. Měj se na pozoru, abys v srdci nechoval ničemnou myšlenku: "Blíží se sedmý rok...
Deuteronomium 17:8...lid. Odstraň ze svého středu zlo! Ve tvém městě by se mohlo stát něco mimořádného, co bys nedovedl...
Deuteronomium 20:18... jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Jinak by vás učili jednat podle svých ohavných způsobů, jimž se...
Deuteronomium 22:8...stavět nový dům, udělej na střeše zábradlí. Kdyby z totiž někdo spadl, uvedl bys na svůj dům krev....
Deuteronomium 23:22... tvůj Bůh, to od tebe rozhodně očekává, a tak bys měl hřích. Zdržet se slibu však není žádný hřích...
Jozue 6:18... Jenom se vyvarujte toho, co propadlo klatbě, abyste nepropadli i vy. Kdybyste si vzali něco z toho, co...
Jozue 9:7...muži ale těm Hivejcům odpověděli: "A co když bydlíte mezi námi? Jak bychom s vámi mohli uzavřít...
Jozue 15:18... Když sesedla z osla, Káleb se zeptal: "Co bys ráda?" "Dej mi, prosím, dárek," odpověděla. "Vždyť jsi...
Jozue 15:19... "Vždyť jsi mi dal zem v negevské poušti. Kéž bys mi dal studánky s vodou." A tak dal studánky - Horní...
Soudců 1:14... Když sesedla z osla, Káleb se zeptal: "Co bys ráda?" "Dej mi, prosím, dárek," odpověděla. "Vždyť jsi...
Soudců 1:15... "Vždyť jsi mi dal zem v negevské poušti. Kéž bys mi dal studánky s vodou." A tak dal studánky - Horní...
Soudců 6:31...kolem něj: "Co že vy chcete hájit Baala? Že byste ho vy mohli zachránit? Kdokoli ho bude hájit, do rána...
Soudců 8:19... "Každý z nich vypadal jako královský syn." "To byli bratři, synové matky!" zvolal Gedeon. "Jakože je...
Soudců 9:28..."Kdo je Abimelech oproti Šechemu? Proč bychom mu sloužili? Copak to není Jerub-baalův syn? A...
Soudců 9:29...Chamora. Proč bychom sloužili Abimelechovi? Kdybych tak velel tomuto lidu, hned bych se Abimelecha...
Soudců 13:15...na to Hospodinovu andělu řekl: "Prosím, rádi bychom tu zdrželi a připravili kůzle." Hospodinův anděl...
Soudců 13:16..." Hospodinův anděl Manoachovi odpověděl: "I kdybys tu zdržel, nejedl bych tvé jídlo. Chceš-li ale...
Soudců 13:17...Hospodinova anděla zeptal: "Jaké máš jméno? Rádi bychom poctili, dojde na tvá slova." Hospodinův anděl...
Soudců 14:18...lev?" Na to jim odpověděl: "Mou jalovičkou kdybyste neorali, hádanku mou byste neuhodli!" Tehdy se ho...
Soudců 16:5...ho a zjisti, v čem je ta jeho veliká síla a jak bychom ho mohli přemoci, spoutat a zkrotit. Každý z nás ti...
Soudců 16:6...mi, prosím, v čem je ta tvoje veliká síla? Čím bys mohl být spoután a zkrocen?" Samson řekl: "Kdyby ...
Soudců 16:7...mohl být spoután a zkrocen?" Samson řekl: "Kdyby spoutali sedmi novými tětivami, které ještě nevyschly...
Soudců 16:10... říkal jsi mi lži! Teď mi ale pověz, čím bys mohl být spoután." Řekl tedy: "Kdyby pevně...
Soudců 16:11... čím bys mohl být spoután." Řekl tedy: "Kdyby pevně spoutali novými provazy, které se ještě na nic...
Soudců 16:13...jsi klamal, říkal jsi mi lži! Pověz mi, čím bys mohl být spoután?" Řekl tedy: "Kdybys těch sedm copů...
Soudců 16:17... od matčina lůna zasvěcen Bohu jako nazír. Kdyby oholili, síla by opustila a byl bych slabý jako...
Soudců 18:5...a tak mu dělám kněze." Požádali ho tedy: "Chtěli bychom něco vědět. Zeptej se, prosím, Boha, zda bude naše...
Růt 1:11... "Vraťte se, dcery," opakovala Noemi. "Proč byste chodily se mnou? Copak ještě mohu porodit syny, aby...
Růt 1:13...se ještě tuto noc vdala a porodila syny, copak byste čekaly, vyrostou? Copak byste se kvůli tomu...
Růt 2:2...Boáz. Moábka Rút se jednou Noemi zeptala: "Mohla bych jít na pole sbírat klasy za někým, kdo mi to dovolí?"...
Růt 2:7...s Noemi z moábského kraje. Ptala se: ‚Mohla bych jít za ženci a paběrkovat mezi snopy?' Co přišla, je...
Růt 4:6...řekl: "Tak to ho vykoupit nemohu - vždyť bych ohrozil vlastní dědictví! Vykup to pole místo ; ...
1. Samuel 1:11...složila tento slib: "Hospodine zástupů, kéž bys laskavě shlédl na trápení své služebnice a pomyslel na...
1. Samuel 6:6...ruku nad vámi, vašimi bohy i vaší zemí. Proč byste měli zatvrzovat své srdce, jako to udělali Egypťané a...
1. Samuel 16:2...si jednoho z jeho synů vybral za krále." "Jak bych mohl jít?" namítl Samuel. " se to dozví Saul, zabije...
1. Samuel 19:5...ti svou službou prospěl. Nasadil vlastní život, aby zabil toho Filištína, a tak Hospodin daroval celému...
1. Samuel 20:5...řekl: "Jak víš, zítra je slavnost novoluní a  bych měl sedět s králem u jídla. Nech ale odejít a skrýt...
1. Samuel 20:8...do smlouvy. Jsem-li vinen, zabij sám. Proč bys vodil ke svému otci?" "To nikdy!" zvolal Jonatan....
1. Samuel 20:12... zda je to s Davidem dobré, nebo ne. Přece bych ti to nezatajil. Pokud ti ale můj otec bude chtít...
1. Samuel 20:20...kamene Ezel. poblíž vystřelím tři šípy, jako bych střílel na terč. Hned nato pošlu mládence: ‚Běž najít...
1. Samuel 25:17...když jsme pásli stáda. Rozmysli si teď dobře, co bys měla udělat, protože náš pán i celý jeho dům se řítí do...
1. Samuel 27:5... přestal ho hledat. David řekl Achišovi: "Mohl bys mi prokázat laskavost? Prosím, mi poskytnou místo v...
2. Samuel 7:5...praví Hospodin - Ty mi chceš postavit dům, kde bych bydlel? Ode dne, kdy jsem vyvedl syny Izraele z Egypta...
2. Samuel 9:1...někdo ze Saulova domu naživu? Kvůli Jonatanovi bych mu chtěl projevit přízeň." V Saulově domě sloužíval...
2. Samuel 9:3...zeptal se král. "Tvůj služebník!" odpověděl. "Nezbyl ze Saulova domu ještě někdo?" zeptal se ho král. "Chtěl...
2. Samuel 11:11...táboří v poli s tvými služebníky, pane - a  bych měl jít domů jíst a pít a spát se svou manželkou? Na...
2. Samuel 12:8...do klína. Dal jsem ti dům Izraele a Judy. A kdyby ti to bylo málo, přidal bych ti ještě mnohem víc! Proč...
2. Samuel 12:23...slituje a nechá ho naživu.' Teď je mrtvý. Proč bych se měl postit? Copak ho mohu přivést zpět? půjdu za...
2. Samuel 13:13...se mnou? Kam se poděju se svou hanbou? A co tyByl bys v Izraeli jako nějaký hanebník. Prosím, promluv...
2. Samuel 13:25...král Abšalomovi, "nemůžeme jít všichniByli bychom ti na obtíž." A ačkoli na něj naléhal, nechtěl...
2. Samuel 15:4... ale u krále se žádného vyslyšení nedočkáš. Kdybych tak byl soudcem v této zemi !" dodával. "Pak by...
2. Samuel 15:19...králem. Tehdy král řekl Itajovi Gatskému: "Proč bys odcházel s námi? Vrať se a zůstaň u nového krále. Jsi...
2. Samuel 15:20...přece cizinec, který opustil svou vlast. Jako bys přišel teprve včera, a dnes bych měl zase vláčet s...
2. Samuel 16:19...lid, s tím jsem a s tím zůstanu. A komu jinému bych měl sloužit než jeho synu? Jako jsem sloužil tvému...
2. Samuel 18:11... "A proč jsi ho na místě nesrazil k zemi? Dlužil bych ti pak deset šekelů stříbra a jeden pás!" Ten muž ale...
2. Samuel 18:12...pás!" Ten muž ale Joábovi odpověděl: "Ani kdybych dostal na ruku tisíc šekelů stříbra, na králova syna...
2. Samuel 18:13...‚Dávejte pozor na mého chlapce Abšaloma.' Vždyť bych tím ohrozil vlastní život! Před králem se nic neutají....
2. Samuel 18:20...před jeho nepřáteli." Ten mu ale namítl: "Dnes bys nebyl vítaným poslem. Můžeš zvěstovat jindy, ale dnes...
2. Samuel 18:22..."Přesto mi dovol běžet za tím Habešanem." "Proč bys běžel právě ty, synu? Vždyť nemáš dobré zprávy,"...
2. Samuel 19:7...tebe nic neznamenají. Dnes je mi jasné, že kdyby Abšalom žil a my všichni dnes byli mrtví, byl bys...
2. Samuel 19:29...dovolil jíst u tvého stolu. Jaké další právo bych ještě měl chtít? Čeho bych se ještě u krále...
2. Samuel 19:36... Copak ještě rozeznám dobré od špatného? Copak by tvůj služebník vůbec věděl, co a pije? Slyšel bych...
2. Samuel 23:15...obsazen Filištíny. David tenkrát zatoužil: "Kéž bych se mohl napít vody z betlémské studny u brány." A...
2. Samuel 24:3...lid před zraky mého pána a krále nastokrát! Proč bys ale dělal něco takového?" Proti královskému slovu ale...
1. Královská 2:14...v pokoji?" otázala se ho. "Ano," odvětil. "Rád bych s tebou promluvil." "Mluv," vybídla ho. "Ty víš, že...
1. Královská 2:37...odtud nikam odcházet. Buď si jist, že v den, kdy bys přece jen odešel a překročil potok Kidron, jistě zemřeš...
1. Královská 8:13...jsem ti ale postavil chrám vznešený, místo, kde bys bydlel navěky!" Potom se král otočil a požehnal...
1. Královská 8:44...nad tímto chrámem, který jsem postavil. Kdyby tvůj lid vytáhl do války proti nepříteli, kamkoli bys je...
1. Královská 13:8...obdaruji." Boží muž ale králi odpověděl: "I kdybys mi dal polovinu svého domu, nešel bych s tebou. Nic na...
1. Královská 17:10... jakási vdova tam právě sbírala dříví. "Přinesla bys mi trochu vody ve džbánku?" zavolal na ni. "Chtěl bych...
2. Královská 3:14...Hospodin zástupů, před jehož tváří stojím - kdybych si nevážil judského krále Jošafata, nevěnoval bych ti...
2. Královská 4:14...odpověděla: "Žiju si spokojeně mezi svými." "Co bych jen pro ni mohl udělat?" ptal se potom Elíša. "Vlastně...
2. Královská 4:23...rychle za Božím mužem. Hned se vrátím." "Proč bys za ním dnes chodila?" namítl . "Není přece novoluní...
2. Královská 5:13...služebníci ale přistoupili a řekli mu: "Otče, kdyby ti prorok uložil něco těžkého, neudělal bys to? Čím...
2. Královská 6:3..." Odpověděl jim: "Můžete jít." "A nechtěl bys jít se svými služebníky?" řekl jeden z nich. "Dobrá,...
2. Královská 6:22... "Nezajal jsi je vlastním mečem a lukem, a teď bys je chtěl pobíjet? Dej jim jídlo a vodu, se najedí a...
2. Královská 6:33...se vzkazem: "Za to neštěstí může Hospodin! Proč bych v něj ještě doufal?" "Slyšte slovo Hospodinovo," řekl...
2. Královská 7:4...snad jít do města, když je ve městě hlad? Tam bychom zemřeli. Když tu zůstaneme sedět, zemřeme zrovna tak...
2. Královská 13:19..."Měl jsi udeřit pětkrát nebo šestkrát - pak bys Arama úplně rozdrtil! Teď ho ale porazíš jen třikrát."...
2. Královská 19:11...naložili se všemi zeměmi - vyhubili je! A ty bys měl uniknout? Copak jiní bohové vysvobodili své národy?...
2. Královská 20:15...v paláci mám," odvětil Ezechiáš. "Není nic, co bych jim ze svých pokladů neukázal." Izaiáš na to...
1. Letopisů 4:10...ho s trápením." Jábec volal k Bohu Izraele: "Kéž bys mi požehnal a rozšířil území! Kéž by tvá ruka byla...
1. Letopisů 11:17...obsazen Filištíny. David tenkrát zatoužil: "Kéž bych se mohl napít vody z betlémské studny u brány." A...
1. Letopisů 13:12... Toho dne dostal David z Boha strach. "Jak bych mohl Boží truhlu přestěhovat k sobě!" řekl si. Proto...
1. Letopisů 17:4...‚Tak praví Hospodin - Ty mi nepostavíš dům, kde bych bydlel. Ode dne, kdy jsem vyvedl Izrael, dodnes...
2. Letopisů 6:2...jsem ti ale postavil chrám vznešený, místo, kde bys bydlel navěky!" Potom se král otočil a požehnal...
2. Letopisů 6:34...nad tímto chrámem, který jsem postavil. Kdyby tvůj lid vytáhl do války, kamkoli bys je poslal, a...
2. Letopisů 25:16...z tvých rukou?" Král mu na to odpověděl: "Že bychom jmenovali královským rádcem? Jestli je ti život...
Ezdráš 9:13... víme, Bože náš, že jsi nás netrestal, jak bychom za své hříchy zasloužili, ale nechal jsi nás...
Ezdráš 9:14...zasloužili, ale nechal jsi nás vyváznout. Jak bychom mohli znovu porušovat tvá přikázání a příznit se s...
Nehemiáš 2:7...mu udal dobu, král se rozhodl, že vyšle. "Kdyby král ráčil," řekl jsem ještě králi, "mohl bych dostat...
Nehemiáš 2:8...mi zajistili bezpečný průchod do Judska? Mohl bych dostat také dopis pro Asafa, královského lesmistra,...
Nehemiáš 6:3...na velikém díle. Nemohu se uvolnit. Proč bych měl to dílo zpozdit, když bych ho opustil a sešel k...
Nehemiáš 6:13...mu zaplatil Tobiáš a Sanbalat. Zaplatili mu, abych se polekal, poslechl ho a zhřešil. Tak bych jim dal...
Ester 7:4...lid jsme vydáni zkáze, k pobití a vyhlazení! Kdybychom byli jen prodáni do otroctví, mlčela bych, neboť ten...
Ester 8:6...aby vyhladil Židy ve všech provinciích říše. Jak bych se mohla dívat na pohromu, která potkat můj lid?...
Job 3:13... jenž přitulil? Proč prsy, z nichž jsem pilByl bych teď ležel a mlčel bych, odpočíval bych v pokoji...
Job 5:8...plodí trápení, tak jako jiskry vzhůru létají.  bych se raději k Bohu obrátil, jemu bych předložil svou při...
Job 6:27...vytýkat? Copak jen do větru mluví ubožák? Vy byste ale i o sirotka losovali, vlastního přítele byste...
Job 6:28...prodali! Pohleďte na , prosím vás - copak bych vám do očí lhal? Přestaňte! Nepáchejte křivdu!...
Job 7:15...ale strašíš sny, tehdy děsíš skrze vidění, že bych se raději oběsil - radši bych zemřel, než takhle...
Job 9:14...ním se musí sklonit i pomocníci netvora! Jak bych se tedy před ním obhájil? Jak najdu slova, abych ho...
Job 9:15...se, i když jsem nevinný, u svého Soudce bych musel o milost žadonit. I kdyby se dostavil, když ho...
Job 9:27... jak orel řítící se za svou kořistí. Mohl bych říci: ‚Přestanu s nářkem, zarmoucenou tvář nahradím...
Job 9:29..., to dobře vím. Jsem předem odsouzen - proč bych se snažil zbytečně? I kdybych se ve sněhu vykoupal, i...
Job 9:35...odvrátil, abych nebyl zastrašen jeho hrůzami. To bych pak promluvil a neměl bych z něj strach, se mnou to...
Job 10:18...útokem. Proč jsi vůbec z lůna vyváděl? Kéž bych byl zhynul, než kdo uviděl! Jako bych nikdy nebyl,...
Job 10:19...Kéž bych byl zhynul, než kdo uviděl! Jako bych nikdy nebyl, tak bych na tom byl, z klína do hrobu by...
Job 11:6... kéž by se s tebou dal do rozpravy! Kéž by ti prozradil taje moudrosti, potřebuješ totiž dvojnásob...
Job 13:5...lží, všichni jste šarlatáni, a ne lékaři. Kdybyste aspoň konečně umlkli, vzbudili byste dojem moudrosti!...
Job 13:16... své cesty chci před ním obhájit. Jedině tak bych se mohl zachránit - vždyť před něj nepřijde žádný...
Job 14:13...nebe, neprobudí se, nic nepřeruší jeho sen. Kéž bys jen schoval v hrobě, kéž bys ukryl, než pomine...
Job 14:14...ožije? Po všechny dny své těžké roboty čekal bych na chvíli úlevy! Zavolal bys a se ti ohlásil, po...
Job 14:15...roboty čekal bych na chvíli úlevy! Zavolal bys a se ti ohlásil, po díle svých rukou by ses...
Job 14:16...roztoužil. Ačkoli teď kroky počítáš, pak  bys na můj hřích nečíhal. Do měchu zapečetil bys ...
Job 14:17... bys na můj hřích nečíhal. Do měchu zapečetil bys přestupky a moje viny přikryl bys. Jako se však hora...
Job 16:4...Nebo: ‚Co dráždí ke tvým výlevům?' I  bych uměl mluvit jako vy, kdybyste na mém místě usedli....
Job 16:5... potřásat nad vámi hlavou svou. Svými ústy bych vás ale povzbudil, slova mých rtů by byla útěchou....
Job 21:15...vědět nic! Kdo je to ten Všemohoucí? Proč bychom mu sloužili? K čemu by nám asi byly nějaké...
Job 23:3... jeho ruka drtí i přes sténání. Kdybych jen věděl, kde se nachází, k jeho sídlu bych se...
Job 23:4... k jeho sídlu bych se vypravil. Před jeho tváří bych vyložil svou při, vznesl bych před ním svoje stížnosti...
Job 23:5... vznesl bych před ním svoje stížnosti. Dozvěděl bych se, co mi odpoví, co mi chce říci, bych pochopil. Bude...
Job 23:7...se mnou přít? Nikoli! On jistě vyslyší! Kdyby se s ním poctivý mohl přít, vyhrál bych svůj soud...
Job 30:1...ti, kdo jsou mladší nežli - ti, jejichž otcům bych býval nesvěřil ani ovčáckého psa! Síla jejich rukou k...
Job 31:14...nebo své služebnici, když měli se mnou spor? Co bych si pak počal Bohu tváří v tvář? Co bych mu odpověděl,...
Job 31:23...trestu jsem se přece bál, před jeho vznešeností bych neobstál! Copak jsem snad kdy doufal ve zlato, nazýval...
Job 31:27...slunce a měsíc putující ve své nádheře, takže bych se v srdci dal tajně svést a rukou jim od úst poslal...
Job 31:28...svést a rukou jim od úst poslal polibek? I to by byl přece trestuhodný hřích, zrazoval bych tím Boha na...
Job 31:30...zle? Svá ústa jsem nikdy nenechal hřešit tím, že bych na něj svolával kletby. Copak si domácí museli...
Job 32:14... a ne člověk ho usvědčí!' Jobovy řeči mi nebyly určeny, bych však neodpovídal jako vy. Zaraženi...
Job 33:32... Máš-li co říci, odpověz mi, mluv - chtěl bych obhájit! Pokud ne, potom naslouchej mi, mlč a ...
Žalmy 2:12...a veselte se s třesením. Líbejte "syna"! Kdyby se rozlítil, na cestě byste zhynuli - jeho hněv může...
Žalmy 11:1...- proč mi říkáte: "Do hor svých, ptáčku, měl bys uletět!" Pohleď, jak ničemové napínají luk, na tětivu...
Žalmy 27:1...Davidův. Hospodin je světlo a spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych...
Žalmy 35:14...jsem ve smutku jak nad přítelem či bratrem; jako bych oplakával matku obtížen zármutkem. Když jsem však...
Žalmy 39:8... marně hromadí, nevěda ani, kdo to podědí! Na co bych ještě, Pane můj, spoléhal? Všechna naděje v tobě...
Žalmy 40:6... které o nás máš, se tobě nikdo nerovná! Chtěl bych je vypovědět, o nich promluvit, je jich však víc, než...
Žalmy 40:18...tvé spasení. sám jsem nuzný a ubohý - kéž bys na , můj Pane, pomyslel! pomoc, záchrana jsi...
Žalmy 44:21...kraji šakalů, halil jsi nás šerou temnotou! Jak bychom na jméno svého Boha zapomněli, jak bychom k cizímu...
Žalmy 49:6...písni, za zvuků citery tajemství odhalím: Proč bych se bát měl ve zlých časech, když jsem obklopen záští...
Žalmy 51:18... ústa zvěstují tvé chvály! V oběti neměl bys zalíbení, kdybych ti ji dal, moje zápaly bys nepřijal....
Žalmy 55:7...a děs svírají a přemožen jsem úzkostí. Přál bych si mít křídla holubí - odlétl bych a našel klid!...
Žalmy 55:8...holubí - odlétl bych a našel klid! Uchýlil bych se někam do dáli, v pustině bych se usadil. séla...
Žalmy 55:9...do dáli, v pustině bych se usadil. séla Pospíšil bych si do bezpečí před touto smrští a vichřicí. Pohlť je,...
Žalmy 55:13...patří záhubě, ulice neopouští křivda a lest! Kdyby protivník urážel, to bych snes, kdyby napadl...
Žalmy 61:5... baštou před tváří nepřátel. V tvém stanu chtěl bych bydlet stále, ve skrytu tvých křídel schovat se! séla...
Žalmy 63:3...tělo jak suchá země prahnoucí po vodě. Kéž bych ve svatyni znovu uviděl, tvou sílu a tvou slávu kéž...
Žalmy 70:2...předního zpěváka. Památeční žalm Davidův. Kéž bys , Bože, vysvobodil, pospěš mi, Hospodine, na pomoc!...
Žalmy 71:3...mi ucho své, zachraň ! Mou skálou buď, kde měl bych obydlí, kam přijít bych mohl kdykoli. Rozhodls přece,...
Žalmy 73:15...ranami celý den, ráno čeká další trest. Kdybych však mluvil tímto způsobem, k tvým dětem bych se...
Žalmy 73:25...a nakonec přijmeš do slávy. Koho jiného měl bych na nebi? S tebou netoužím po ničem na zemi! I když ...
Žalmy 81:9...Meriby. séla Slyš, lide můj, zapřísahám , kéž bys , Izraeli, poslouchal! Nesmíš mít žádného jiného boha...
Žalmy 81:15... kéž by byl Izrael cesty sledoval! Rychle bych býval jejich soupeře srazil, na jejich nepřátele bych...
Žalmy 81:17... jejich osud by se navěky zpečetil. Svůj lid bych krmil tou nejlepší z pšenic, medem ze skály bych ...
Žalmy 89:36...Jednou jsem ve své svatosti přísahal - copak bych zklamal Davida? Jeho potomstvo navěky potrvá, jeho...
Žalmy 94:17...Kdo se mnou postaví se proti zlosynům? Kdyby mi býval nepomohl Hospodin, zakrátko bydlel bych v říši...
Žalmy 119:92...jsi nařídil, vždyť všechny věci slouží ti. Kdyby tvůj Zákon nebyl mou rozkoší, dávno bych zahynul ve svém...
Žalmy 119:162...se. Ze tvých výroků mám tolik radosti, jako bych našel poklad nejdražší. Lež se mi hnusí, nenávidím ji...
Žalmy 127:2...Hospodin, marně bdí jeho ochránci. Marné je, abyste časně vstávali a zůstávali vzhůru do noci. Proč byste...
Žalmy 137:4...nám zpívali některou z písní sionských?!" Jak bychom ale byli zpívali Hospodinovu píseň mezi cizinci?...
Žalmy 139:7...chápání - je příliš hluboké, na to nestačím! Kam bych byl unikl před duchem tvým? Před tvojí tváří kam bych...
Žalmy 139:19...jich víc; budu zas s tebou, se probudím! Kéž bys , Bože, zabil ty ničemy - "Odstupte ode , vy...
Žalmy 143:8...- jsi jediná naděje! Ukaž mi cestu, po níž bych šel - tobě svou duši svěřil jsem. Zbav , Hospodine,...
Přísloví 2:20...více, na stezky života se nikdy nevrátí. Kéž by ses vydal cestou ušlechtilých, na stezkách spravedlivých...
Přísloví 5:20...opájej, v jejím milování se věčně utápěj! Proč by ses, synu, utápěl v cizí ženě, proč bys měl spočívat v...
Přísloví 22:27... kdo se upisují, nezaručuj se za půjčky. Proč bys měl přijít i o vlastní lůžko, nebudeš mít čím...
Přísloví 23:34... tvé srdce bude mluvit spleteně. Bude ti, jako bys usnul na moři, jako bys ulehl stožáru na špici. Prý:...
Přísloví 27:22...pec, podle své pověsti člověk pozná se. I kdybys hňupa v hmoždíři napadrť rozdrtil palicí, nezbavil bys...
Kazatel 2:1... množí žal. Pomyslel jsem si: Vzhůru, měl bych vyzkoušet radovánky! Užij si přece blahobyt! A hle - i...
Píseň 4:8...z Libanonu, nevěsto , se mnou z Libanonu kéž bys šla! Z vrcholku Amany by ses rozhlédla, z vrcholku...
Píseň 8:1...- pro tebe, milý můj, jsem je šetřila! Kéž bys mi býval rodným bratrem, z prsou matky kojeným! To...
Píseň 8:2...a nikdo by se na za to nezlobil. Vést bych mohla, odvést si do domu své matky, své rodičky....
Izaiáš 1:9...v poli okurek, jak město, jež se obléhá. Kdyby z nás Hospodin zástupů nenechal aspoň hrstku naživu, ...
Izaiáš 37:11...naložili se všemi zeměmi - vyhubili je! A ty bys měl uniknout? Copak jiní bohové vysvobodili své národy?...
Izaiáš 39:4...v paláci mám," odvětil Ezechiáš. "Není nic, co bych jim ze svých pokladů neukázal." Izaiáš na to...
Izaiáš 43:26... Osvěž mi paměť, se spolu soudíme, pověz, čím bys mohl být ospravedlněn. tvůj prapředek se prohřešil,...
Izaiáš 48:11...soužení. Kvůli sobě, sobě samému to činím - proč bych se měl nechat hanobit? O svoji slávu se s jiným...
Izaiáš 48:17... který učí úspěchu a vede po cestě, po níž bys jít měl. Kdybys tak poslouchal příkazy, tvůj pokoj...
Izaiáš 50:1...jsem ji odehnal? Komu jsem se tak zadlužil, že bych mu vás musel odprodat? To svými hříchy jste byli...
Izaiáš 53:2...jako proutek, jako kořínek ze země vyprahlé. Nebyl nápadný ani honosný, abychom na něj hleděli, nebylo na...
Izaiáš 53:3... před kterým tvář si zakrývají, opovržený - proč bychom si ho všímali? Bolesti, jež nesl, však byly naše,...
Izaiáš 63:19... věky, jako ti, kteří tvé jméno nenosí. Kéž bys tak roztrhl nebe a sestoupil, aby se před tebou hory...
Izaiáš 66:1...mi to chcete stavět dům? Kde být místo, kde bych spočinul? Vždyť jsem to všechno svou rukou učinil, a...
Jeremiáš 3:19...za dědictví vašim otcům. Říkal jsem si: Jak rád bych počítal za svůj lid a dal ti za dědictví tu krásnou...
Jeremiáš 4:1...Hospodina, svého Boha, jsme neposlouchali. "Kéž by ses, Izraeli, vrátil, praví Hospodin, kéž by ses ke mně...
Jeremiáš 4:2...odklidil z očí a víc nebloudil! Kéž bys v pravdě, soudu a spravedlnosti přísahal: ‚Jakože žije...
Jeremiáš 5:22...oči, ale nevidí, mají uši, ale neslyší! Neměli byste mít v úctě? praví Hospodin. Neměli byste se přede...
Jeremiáš 9:1...dnem i nocí ty, kdo v mém lidu zhynuli! Kéž bych měl někde na poušti místo, kam se poutník uchýlí,...
Jeremiáš 13:23...změnit barvu kůže anebo leopard své skvrny? Pak byste i vy mohli jednat dobře, kdo jste si navykli být zlí!...
Jeremiáš 15:1...to ty, kdo vše působí! Hospodin mi řekl: "I kdyby se přede postavili Mojžíš a Samuel, nenechal bych se...
Jeremiáš 22:24...bolestí!" "Jakože jsem živ, praví Hospodin, i kdybys byl, judský králi Jekoniáši, synu Joakimův, pečetním...
Jeremiáš 23:24...Bůh i daleko? Může se někdo tak dobře skrýt, že bych ho neviděl? praví Hospodin. přece naplňuji nebe i...
Jeremiáš 25:29...nese jméno, začínám přivádět neštěstí, a vy byste měli vyváznout? Nevyváznete! Na všechny obyvatele...
Jeremiáš 27:13...se mu i jeho lidu a zůstanete naživu! Proč bys měl i se svým lidem umírat mečem, hladem a morem, jak...
Jeremiáš 32:8...přišel můj bratranec Chanamel a řekl mi: "Koupil bys pole v Anatotu v kraji Benjamín? Jako příbuzný na...
Jeremiáš 38:15...král Jeremiášovi. "Nic přede mnou netaj." "Copak bys nezabil, kdybych ti to řekl?" odpověděl Jeremiáš...
Jeremiáš 49:12...neměli pít kalich hněvu, jej teď musí pít - a ty bys měl uniknout bez trestu? Neunikneš, ten kalich vypiješ!...
Ezechiel 3:6...podivné řeči a těžkého jazyka, jejichž slovům bys nerozuměl. Kdybych totiž poslal k takovým, poslechli...
Ezechiel 3:18...‚Musíš zemřít,' a ty ho nevaruješ, nepromluvíš, abys tomu ničemovi zachránil život tím, že bys jej varoval...
Ezechiel 14:13...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí! Kdyby nějaká země proti mně zhřešila a byla by mi nevěrná,...
Ezechiel 14:17...sami sebe, ale z země by byla pustina. Kdybych na tu zemi přivedl meč a nechal ho tou zemí procházet,...
Ezechiel 14:19...syny a dcery. Zachránili by pouze sami sebe. Kdybych na tu zemi poslal mor a vylil na ni svůj hněv do...
Ezechiel 33:10...na nás doléhají a skomíráme kvůli nim. Jak bychom mohli žít?' Řekni jim: Jakože jsem živ, praví...
Daniel 2:26...se tedy Daniela zvaného Baltazar zeptal: "Ty bys mi uměl sdělit, co jsem viděl ve snu a co to znamená?"...
Daniel 2:30... ti ukázal, co se stane. Mně to tajemství nebylo zjeveno proto, že bych byl moudřejší než všichni...
Daniel 4:24...a svou vinu laskavostí k trpícím. Kéž bys byl dlouho šťastně živ!" To vše se potom králi...
Daniel 9:13...jsme se usmířit Hospodina, svého Boha, tím, že bychom se odvrátili od svých hříchů a uvědomili si jeho...
Amos 6:3...Mají snad větší území než vy? Zlý den byste chtěli odvrátit, nastolujete však násilí. Vyleháváte...
Amos 6:5...a nejšťavnatějším telecím. Vyjete u loutny, jako byste byli David, loudíte tóny na hudebních nástrojích....
Abdiáš 1:4...svého obydlí: "Kdo by k zemi porazil?" I kdyby ses vznášel jako orel a postavil sis hnízdo mezi...
Jonáš 2:5... že jsem odehnán, že na nespočineš očima. Jak bych se ještě mohl podívat na tvůj svatý chrám? Voda ...
Jonáš 4:9... že se zlobíš právem kvůli rostlině?" "To bych řekl! Zlobím se k smrti!" "Tobě je líto rostliny?"...
Nahum 3:7...‚Zničeno je Ninive; copak ho někdo lituje?' Kde bych ti tedy našel nějaké těšitele?" Copak jsi lepší, než...
Zachariáš 10:6... Přivedu je zpět, vždyť je lituji, a budou, jako bych je nebyl zapudil. Jsem přece jejich Bůh, Hospodin - ...
Matouš 5:23...‚Blázne!' bude vydán pekelnému ohni. Proto když bys přinášel na oltář svůj dar a tam si vzpomněl, že tvůj...
Matouš 5:25...se dohodni rychle, dokud jsi s ním na cestě, aby tvůj odpůrce nevydal soudci a soudce zřízenci a byl...
Matouš 12:7...vám ale, že zde je někdo větší nežli chrám. Kdybyste věděli, co znamená: ‚Chci milosrdenství, ne oběti,'...
Matouš 12:34...se přece pozná po ovoci. Plemeno zmijí! Jak byste mohli mluvit dobré věci, když jste zlí? Co na srdci,...
Matouš 13:29...ho šli vytrhat?' Ale on řekl: ‚Nikoli, protože byste při trhání koukolu mohli vytrhnout i pšenici. Nechte...
Matouš 15:5...matce, musí zemřít.' Vy ale říkáte, že kdokoli by řekl otci nebo matce: ‚To, čím bych ti měl vypomoci,...
Matouš 15:33...vezmeme tolik chleba?" namítli učedníci. "Jak bychom mohli nasytit takový zástup?" "Kolik máte chlebů?"...
Matouš 23:30... zdobíte náhrobky spravedlivých a říkáte: ‚Kdybychom žili za dnů našich otců, neprolévali bychom s nimi...
Matouš 23:33...tedy dílo svých otců! Hadi! Plemeno zmijí! Jak byste mohli uniknout pekelnému trestu? Pohleďte, proto k...
Matouš 25:27...Měl jsi tedy dát peníze směnárníkům a  bych si po návratu vzal, co mi patří, i s úrokem! Vezměte...
Marek 7:11...nebo matce, musí zemřít.' Vy ale říkáte, že kdyby člověk řekl otci nebo matce: ‚To, čím bych ti měl...
Marek 14:14...hospodáři: ‚Mistr se ptá: Kde je místnost, v níž bych se svými učedníky pojedl beránka?' On vám ukáže...
Lukáš 7:43...mi, který z nich ho bude mít raději?" "Řekl bych, že ten, kterému víc odpustil," odpověděl Šimon....
Lukáš 9:13...najíst." "Nemáme víc než pět chlebů a dvě ryby," namítli. "Ledaže bychom šli a všem těm lidem jídlo...
Lukáš 10:35...hostinskému se slovy: ‚Postarej se o něj. Cokoli bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, se vrátím.' Co...
Lukáš 11:6... přítel, který je na cestách, a nemám, co bych mu nabídl,' a on mu zevnitř odpoví: ‚Neobtěžuj, dveře...
Lukáš 14:5... uzdravil a propustil. Potom se jich zeptal: "Kdyby někomu z vás v sobotní den spadl syn anebo vůl do studny...
Lukáš 17:6...Pánu řekli: "Dej nám víc víry." "Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko," odpověděl Pán, "řekli...
Lukáš 22:11...hospodáři: ‚Mistr se ptá: Kde je místnost, v níž bych se svými učedníky pojedl beránka?' On vám pak ukáže...
Jan 4:10...Samaritány nestýkají.) Ježíš odpověděl: "Kdybys znala ten Boží dar, a kdo je ten, který ti říká: ‚Dej...
Jan 4:11... a dal by ti živou vodu." "Pane, nemáš ani, čím bys čerpal," namítla žena, "a studna je hluboká. Odkud...
Jan 5:44...ve svém vlastním jménu, toho přijmete. Jak byste vůbec mohli uvěřit? Přijímáte chválu jedni od druhých...
Jan 5:46...na vás žaluje, je Mojžíš, v něhož doufáte. Kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o...
Jan 6:68...se Ježíš tehdy svých Dvanácti. "Pane, ke komu bychom šli?" odpověděl mu Šimon Petr. "Ty máš slova věčného...
Jan 8:19...Ježíš odpověděl: "Neznáte ani mého Otce. Kdybyste znali, znali byste i mého Otce." Tato slova říkal...
Jan 8:39...otce." "Náš otec je Abraham," odpověděli mu. "Kdybyste byli děti Abrahama," řekl jim Ježíš, "dělali byste...
Jan 8:42... "Máme jednoho Otce, Boha!" Ježíš jim řekl: "Kdyby byl vaším Otcem Bůh, milovali byste , protože jsem...
Jan 8:55...svým Bohem, ale neznáte ho. ho znám. Kdybych řekl, že ho neznám, byl bych podobný vám, lhář. Ale...
Jan 9:41... řekli mu: "Cože? Jsme snad i my slepí?" "Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích," odpověděl jim Ježíš....
Jan 12:21...modlit, byli Řekové. Přišli za Filipem, který byl z galilejské Betsaidy, a prosili ho: "Pane, chtěli...
Jan 14:2...i ve mne. V domě mého Otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám...
Jan 14:7... "Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali, znali byste i mého Otce. Od nynějška ho...
Jan 14:28...jste říci: ‚Odcházím a zase k vám přijdu.' Kdybyste milovali, byli byste rádi, že jdu k Otci, neboť...
Jan 18:30...k nim. "Z čeho tohoto muže viníte?" ptal se. "Kdyby to nebyl zločinec, nevodili bychom ho k tobě,"...
Jan 18:39... je nevinný," řekl jim. "Jak je tu zvykem, měl bych na Velikonoce propustit jednoho vězně. Chcete, abych...
Jan 19:11... propustit?" Tehdy Ježíš odpověděl: "Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry. Ten,...
Skutky 3:12... proč se tomu divíte? Proč na nás hledíte, jako bychom svou vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že tento...
Skutky 4:12...- na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!" Když vůdcové viděli Petrovu a...
Skutky 7:49...stavět dům, praví Hospodin, a jaké místo, kde bych spočinul? Copak jsem toto vše svou rukou...
Skutky 8:31... Zeptal se ho: "Rozumíš tomu, co čteš?" "Jak bych mohl?" odpověděl. "Jedině kdyby mi to někdo vyložil."...
Skutky 17:19...se ho a vyvedli na Areopag se slovy: "Mohli bychom vědět, jaké nové učení to hlásáš? Zní nám to nějak...
Skutky 18:14...ale Gallio se obrátil k Židům: "Ach, vy Židé! Kdyby šlo o nějaké bezpráví nebo vážný zločin, měl bych důvod...
Skutky 19:40... Pro toto srocení není žádný důvod a nevíme, jak bychom je mohli obhájit." A po těchto slovech shromáždění...
Skutky 23:15...vzkažte veliteli, ho přivede k vám, jako byste chtěli jeho věc důkladněji prozkoumat. Ještě než k...
Skutky 25:18... nevznesli proti němu nějaké těžké obvinění, jak bych očekával. Vedli s ním jen spor o nějakých otázkách...
Skutky 25:22...k císaři." Agrippa Festovi řekl: "Toho člověka bych si také rád poslechl." "Uslyšíš ho zítra," odpověděl...
Skutky 25:26...se ho k němu poslat. Nemám však nic určitého, co bych o něm svému vladaři napsal. Proto jsem ho přivedl před...
Skutky 27:21...a řekl: "Pánové, měli jste poslechnout. Kdybychom nevypluli z Kréty, ušetřili bychom si toto neštěstí...
Skutky 28:18...propustit s tím, že jsem nespáchal nic, za co bych zasloužil smrt. Židé však byli proti, a tak jsem byl...
Římanům 6:2... aby se rozmnožila milost? V žádném případě! Jak bychom mohli nadále žít v hříchu my, kdo jsme mu zemřeli?...
Římanům 7:7...hřích? V žádném případě! Avšak nebýt Zákona, nebyl bych hřích poznal. Například o dychtivosti bych nevěděl...
Římanům 9:3...nosím hluboký zármutek a neustálou bolest. Přál bych si sám být zavržen od Krista ve prospěch svých bratrů,...
Římanům 9:29...soud nad zemí." A ještě předtím Izaiáš řekl: "Kdyby nám Hospodin zástupů nenechal aspoň símě naživu, ...
Římanům 11:14...pohanů a jsem na svou službu náležitě hrdý. Kéž bych ale skrze ni mohl vzbudit žárlivost svých příbuzných a...
Římanům 15:18... mám se v Kristu Ježíši čím chlubit. Neodvážil bych se něco říkat, kdyby to skrze Kristus také nekonal...
Římanům 15:24...a protože vás mnoho let toužím navštívit, rád bych to udělal cestou do Španěl. Pevně doufám, že se s vámi...
1. Korintským 1:16...jsem vlastně i Štěpánovu rodinu, ale nevím, že bych křtil ještě někoho dalšího. Kristus totiž neposlal...
1. Korintským 4:7...jsi všechno dostal, jak to, že se chlubíš, jako bys to nedostal? máte všechno, jste zbohatli! Bez nás...
1. Korintským 4:8... jste zbohatli! Bez nás kralujete! Kéž byste ale kralovali tak, abychom mohli kralovat s vámi....
1. Korintským 4:18... kam přijdu. Někteří se začali povyšovat, jako bych k vám neměl přijít. Ale dá-li Pán, přijdu k vám ...
1. Korintským 5:2...vlastního otce! A vy jste ještě pyšní! Neměli byste raději truchlit a vyloučit toho, kdo to spáchal, ze...
1. Korintským 5:3...toho, kdo to spáchal, jsem již rozhodl, jako bych byl přítomen: se shromáždíte ve jménu našeho Pána...
1. Korintským 5:10...ani lakomce, vydřiduchy nebo modláře - vždyť to byste museli ze světa utéci! Teď vám tedy píšu, abyste se...
1. Korintským 5:12...nebo vydřiduch. S takovým ani nejezte. Proč bych měl soudit ještě ty venku? Nemáte snad soudit ty, kdo...
1. Korintským 7:7...co tu říkám, však není příkaz, ale svolení. Přál bych si, aby všichni byli jako , každý ale od Boha...
1. Korintským 7:32... Svět, jak ho známe, totiž končí. Proto bych rád, abyste se nezatěžovali starostmi. Svobodný se...
1. Korintským 9:15...však nic z toho nevyužil. Nepíšu o tom proto, že bych chtěl, aby se to změnilo. To bych raději umřel, než...
1. Korintským 9:17...to povinnost a běda mně, kdybych nekázal! Kdybych to dělal z vlastní vůle, měl bych nárok na odměnu; ...
1. Korintským 9:18...odměnu? Za to, že kážu evangelium zadarmo, aniž bych využíval práva, které při kázání evangelia mám. Ode...
1. Korintským 9:26...ten, který nezvadne. Takto tedy běžím, ne jako bych neměl cíl; takto bojuji, ne jako bych rozrážel jen...
1. Korintským 10:30...svědomí? Vždyť ten pokrm jím s vděčností! Proč bych měl být odsuzován kvůli něčemu, za co vzdávám díky?"...
1. Korintským 11:3...a držíte se učení, které jsem vám předal. Chtěl bych však, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je...
1. Korintským 11:31...slabých a nemocných, a mnozí dokonce umírají. Kdybychom se ovšem soudili sami, nebyli bychom souzeni. Když...
1. Korintským 13:2...lásky je to jen dunění zvonu, řinčení činelů. Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno...
1. Korintským 14:5...sebe, ale kdo prorokuje, posiluje církev. Chtěl bych, abyste všichni mluvili v jazycích, ale ještě více,...
1. Korintským 14:19...mluvím v jazycích více než vy všichni; v církvi bych ale pro poučení druhých raději promluvil pět slov...
1. Korintským 15:2...ovšem držíte slova, které jsem vám kázal - jinak byste uvěřili zbytečně). Předal jsem vám to hlavní, co jsem...
2. Korintským 2:3...jsem zarmoutil? Proto jsem vám o tom napsal, abych se, přijdu, nemusel rmoutit nad těmi, z nichž bych...
2. Korintským 9:4... ale že jste připraveni, jak jsem říkal. Nerad bych, abychom se za tu chloubu museli stydět (o vás ani...
2. Korintským 10:8...jako patří Kristu on, tak mu patříme i my. Mohl bych se tou pravomocí, kterou mi Pán dal k vašemu budování,...
2. Korintským 11:1...se chválí sám, ale ten, koho chválí Pán! Kéž byste ode snesli trochu pošetilosti - mějte se mnou...
2. Korintským 12:6...nehodlám, jedině snad svými slabostmi. I kdybych se chtěl pochlubit, nebyl bych pošetilý, řekl bych...
Galatským 1:10... nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův...
Galatským 2:18...že Kristus napomáhá hříchu? V žádném případě! Kdybych znovu stavěl, co jsem předtím zbořil, usvědčoval bych...
Galatským 3:2...očima vykreslen Ježíš Kristus ukřižovaný! Chtěl bych se od vás dozvědět jedno: Přijali jste Ducha díky...
Galatským 4:15...se podělo to vaše nadšení? Mohu dosvědčit, že kdyby to šlo, vyloupli byste si oči a dali mi je! Stal jsem se...
Galatským 4:20... dokud ve vás nebude zformován Kristus. Chtěl bych teď být s vámi a změnit svůj tón, neboť jsem nad vámi...
Filipským 1:12...spravedlnosti ke slávě a chvále Boží. Chtěl bych, bratři, abyste věděli, že to, co potkalo, přispělo...
Filipským 1:27...ještě vzrostla, se k vám vrátím. Jen prosím, abyste svým jednáním dělali čest Kristovu evangeliu. Když k...
Filipským 3:4...Ježíšem a nespoléháme na tělo. Vždyť právě  bych mohl spoléhat na tělo. Zdá-li se někomu, že může...
Filipským 3:12... jakkoli, dospěl ke vzkříšení z mrtvých. Ne že bych toho dosáhl anebo byl dokonalý, ale ženu se...
Filipským 3:13...Kristem Ježíšem. Nemyslím si, bratři, že bych to získal, ale jde mi jen o jedno: zapomínaje na to...
Filipským 4:11... ale chyběla příležitost. Neříkám to proto, že bych trpěl nedostatkem; naučil jsem se totiž být za všech...
Filipským 4:17...poslali na potřeby. Neříkám to proto, že bych toužil po darech; toužím ale, aby rostl zisk, který se...
Koloským 2:20...světa, proč si necháváte předpisovat, jako byste ještě žili ve světě: "Toho se nedotýkej, to neokoušej...
2. Tesalonickým 3:9... abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne že bychom na nic neměli právo, ale chtěli jsme vám dát příklad...
1. Timoteus 5:14...se do cizích věcí a říkat, co se nepatří. Proto bych rád, aby se mladší vdovy vdávaly, rodily děti, vedly...
Filemon 1:8... neboť jsi potěšil srdce svatých. Proto ačkoli bych ti mohl v Kristu směle přikázat, co se patří, pro...
Židům 2:3...každou neposlušnost stihl spravedlivý trest, jak bychom tedy unikli my, kdybychom opomíjeli takovéto...
Židům 5:11...veleknězem podle Melchisedechova řádu. Měli bychom o něm ještě mnoho co říci, ale je to těžké...
Židům 5:12... protože jste líní naslouchat. Po takové době  byste sami měli být učiteli, ale potřebujete, aby vám někdo...
Židům 12:8...netrestá? Výchovou procházejí všichni; bez  byste tedy nebyli jeho děti, leda nevlastní. Když jsme si...
Židům 12:9...tělesných otců, kteří nás vychovávali, neměli bychom se tím spíše poddat Otci duchů a získat život? Oni...
Židům 13:3...hostili anděly! Pamatujte na vězně, jako byste byli ve vězení s nimi; pamatujte na trpící jako ti,...
1. Jan 2:21...Svatého a všichni rozumíte. Nepíšu vám proto, že byste neznali pravdu, ale protože ji znáte a protože žádná...
2. Jan 1:5...dostali od Otce. Prosím tedy, paní, ne jako bych ti psal nové přikázání, ale jen to, které jsme měli od...
2. Jan 1:12...vítá, stává se jeho spoluviníkem. Napsal bych vám ještě mnohem více, ale nechci to svěřit papíru a...
3. Jan 1:13...a víš, že naše svědectví je pravdivé. Napsal bych ti ještě mnohem více, ale nechci ti psát inkoustem a...
Zjevení 3:15...Znám tvé skutky - nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný a ani...

Slova obsahující bych: abych (313) abychom (117) bych (231) bychom (47) kdybych (62) kdybychom (13)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |