By

Hledám varianty 'by' [ byste (48) bys (108) bychom (47) bych (231) by (846) ]. Nalezeno 379 veršù.
Genesis 2:17...dobra i zla. Z toho nejez, neboť v den, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš." Hospodin Bůh také řekl:...
Genesis 18:25...spravedlivým, kteří tam jsou? Takovou věc bys nikdy neudělal - usmrtit s ničemným také spravedlivého!...
Genesis 19:31...otec je starý a v celém kraji není nikdo, s kým bychom mohly otěhotnět běžným způsobem. Pojďme, opijme...
Genesis 23:13...lidu země promluvil k Efronovi: "Kéž bys mne, prosím, raději vyslyšel. Dám ti za to pole peníze....
Genesis 24:31...Lában mu řekl: "Pojď, Hospodinův požehnaný! Proč bys stál venku? jsem připravil dům i místo pro velbloudy...
Genesis 24:42...jsem: Hospodine, Bože mého pána Abrahama, kéž bys teď dal cestě zdar. Hle, stojím u vodního pramene....
Genesis 26:9...říkal: ‚Je to sestra'?" "Myslel jsem si, že bych kvůli mohl zemřít," odpověděl mu Izák. Abimelech...
Genesis 26:10...z lidu mohl snadno s tvou ženou spát, a tak bys na nás uvedl vinu!" Potom Abimelech přikázal všemu...
Genesis 27:37...služebníky. Opatřil jsem ho obilím i vínem. Co bych mohl udělat pro tebe, můj synu?!" Ezau svému otci...
Genesis 27:45...pro tebe pošlu a vyzvednu odtamtud. Proč bych měla v jeden den ztratit vás oba?" Rebeka tenkrát...
Genesis 27:46...nějakou domorodou Chetejku, jako jsou tyto, proč bych měla žít?" Izák si tedy zavolal Jákoba, požehnal mu a...
Genesis 31:26...Odkradl ses ode a odvedl dcery, jako bys je zajal mečem! Proč jsi tajně utekl? Zmizels pokradmu...
Genesis 31:27...Zmizels pokradmu a nic jsi mi neřekl! Vyprovodil bych s veselím a písněmi, s tamburínou a citerou....
Genesis 31:31...jsem, protože jsem se bál; myslel jsem si, že bys mi chtěl své dcery vzít násilím. Jestli ale u někoho...
Genesis 31:42... ale ty jsi mou odměnu desetkrát změnil. Kdyby Bůh mého otce, Bůh Abrahamův a Strach Izákův, nebyl se...
Genesis 31:43...jsou dcery, tyto děti jsou děti a tento dobytek je můj dobytek. Všechno, co vidíš, je moje. Co bych...
Genesis 37:8...a klaněly se mu!" Jeho bratři mu řekli: "Tak ty bys nad námi chtěl kralovat? Ty bys nám chtěl vládnout?!" A...
Genesis 39:9...mi nic kromě tebe, poněvadž jsi jeho žena! Jak bych mohl spáchat takovou hanebnost a zhřešit proti Bohu?"...
Genesis 40:15...o mně zmínil faraonovi a dostal odsud venByl jsem sprostě unesen ze země Hebrejů a ani zde jsem...
Genesis 43:10...tebou, za to před tebou nesu věčnou vinu. Kdybychom neotáleli, určitě bychom se dvakrát vrátili!"...
Genesis 44:8... které jsme našli navrchu svých vaků. Proč bychom v domě tvého pána kradli stříbro nebo zlato? U koho...
Genesis 44:17... u něhož se našel ten pohár!" On však řekl: "To bych nikdy nepřipustil. Mým otrokem bude muž, u kterého se...
Genesis 44:34... a chlapec prosím odejde se svými bratry! Jak bych se mohl ke svému otci vrátit bez chlapce? Což bych se...
Exodus 4:18...vrátil ke svému tchánu Jetrovi a řekl mu: "Chtěl bych jít zpátky za svými bratry do Egypta podívat se, zda...
Exodus 5:2...Farao odpověděl: "Kdo je to ten Hospodin, že bych ho měl poslechnout a propustit Izrael? Žádného...
Exodus 9:15...a poznáš, že na celé zemi není nikdo jako ! Kdybych teď býval vztáhl ruku, mohl jsem tím morem zasáhnout...
Exodus 32:32...veliký hřích; udělali si boha ze zlata! Kéž bys jim ten hřích nyní odpustil... A pokud ne, vymaž mne...
Exodus 33:5..."Vyřiď synům Izraele: Jste tvrdošíjný lid. Kdybych s vámi šel jedinou chvíli, musel bych vás vyhladit....
Leviticus 11:24...hmyz pro vás bude ohavností. Těmito živočichy byste se poskvrnili. Kdokoli se dotkne jejich zdechliny,...
Leviticus 18:7... jsem Hospodin. Nezostuzuj svého otce tím, že bys obcoval se svou matkou. Je to tvá matka, nesmíš s ...
Leviticus 18:8...ani s jinou manželkou svého otce. Zostudil bys tím svého otce! Neobcuj se svou sestrou. je to dcera...
Leviticus 18:10...nebo tvé dcery, nesmíš s obcovat. Zostudil bys sám sebe! Neobcuj s dcerou manželky svého otce. Je jako...
Leviticus 18:14...tvé matky! Nezostuzuj bratra svého otce tím, že bys obcoval s jeho manželkou. Je to tvá teta! Neobcuj se...
Leviticus 18:16...Neobcuj s manželkou svého bratra. Zostudil bys svého bratra! Neobcuj se ženou a její dcerou. Neber si...
Leviticus 18:18...zvrhlost! Neber si ženu i s její sestrou. Trápil bys jednu, když bys za jejího života obcoval s tou druhou....
Leviticus 18:21...bližního, a tak se s poskvrňovat. Nedovol, aby někdo z tvých potomků byl obětován Molochovi - znesvětil...
Leviticus 19:12... Nesmíte v mém jménu křivě přísahat - tak bys znesvětil jméno svého Boha! jsem Hospodin. Nesmíš...
Leviticus 19:29...Hospodin. Nesmíš znesvětit svou dceru tím, že bys ji nechal smilnit - země by jinak propadla smilstvu a...
Leviticus 22:20... abyste došli zalíbení. Nepřivedete nic, na čem by byla vada, neboť byste tím nedošli zalíbení. Kdo přinese...
Numeri 9:7..."Poskvrnili jsme se při mrtvému člověku. Proč bychom ale nemohli v určený čas přinést dar Hospodinu spolu...
Numeri 10:31...nás prosím. Vyznáš se přece na poušti a víš, kde bychom mohli tábořit. Staň se naším průvodcem. Půjdeš-li s...
Numeri 21:22...k emorejskému králi Sichonovi se slovy: "Chtěl bych projít tvou zemí. Neodbočíme do polí ani do vinic,...
Numeri 22:18...však Balákovým služebníkům odpověděl: "I kdyby mi Balák dával svůj dům plný stříbra a zlata, nemohl...
Numeri 22:29..."Děláš si ze blázny! Mít po ruce meč,  bych zabil!" Oslice mu řekla: "Nejsem snad tvá oslice?...
Numeri 22:33... spatřila a třikrát přede mnou uhnula. Kdyby mi neuhnula, bych zabil, ale ji bych nechal žít!"...
Numeri 22:37...ti neposílal pozvání? Proč jsi ke mně nešel? Že bych neuměl náležitě poctít?" Balaám Balákovi odpověděl:...
Numeri 24:13... tvým poslům, které jsi za mnou poslal: ‚I kdyby mi Balák dával svůj dům plný stříbra a zlata, nemohl...
Deuteronomium 1:12...více a kéž vám žehná, jak vám pověděl! Jak bych však mohl sám nést vaše nesnáze, vaše břemena a...
Deuteronomium 2:27... králi Chešbonu, posly s nabídkou míru: "Chtěl bych projít tvou zemí. Půjdu jen a jen po cestě, neuchýlím...
Deuteronomium 2:28...i vodu k pití od tebe koupím za peníze. Chtěl bych jen pěšky projít tak, jak mi to dovolili synové...
Deuteronomium 3:4...jediný živý. Všechna jeho města jsme tenkrát dobyli. Nebylo tvrze, již bychom jim nezískali - šedesát měst...
Deuteronomium 8:14... pak se tvé srdce nepozdvihne, takže bys zapomněl na Hospodina, svého Boha. To on vyvedl z...
Deuteronomium 8:19...odpřisáhl tvým otcům a která platí dodnes. Pokud bys však skutečně zapomněl na Hospodina, svého Boha, a...
Deuteronomium 11:17...Kdybyste jim sloužili a klaněli se jim, Hospodin by proti vám vzplanul hněvem, zavřel by nebe, aby nevydalo...
Deuteronomium 12:20...hranice, jak ti pověděl, a ty si řekneš: "Pojedl bych maso", protože právě dostaneš chuť na maso, smíš je...
Deuteronomium 12:30..."Jak asi ty národy sloužily svým bohům? Chtěl bych to zkusit i ." Nic takového Hospodinu, svému Bohu,...
Deuteronomium 15:9... co ve své nouzi potřebuje. Měj se na pozoru, abys v srdci nechoval ničemnou myšlenku: "Blíží se sedmý rok...
Deuteronomium 17:8...lid. Odstraň ze svého středu zlo! Ve tvém městě by se mohlo stát něco mimořádného, co bys nedovedl...
Deuteronomium 20:18... jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Jinak by vás učili jednat podle svých ohavných způsobů, jimž se...
Deuteronomium 22:8...stavět nový dům, udělej na střeše zábradlí. Kdyby z totiž někdo spadl, uvedl bys na svůj dům krev....
Deuteronomium 23:22... tvůj Bůh, to od tebe rozhodně očekává, a tak bys měl hřích. Zdržet se slibu však není žádný hřích...
Jozue 6:18... Jenom se vyvarujte toho, co propadlo klatbě, abyste nepropadli i vy. Kdybyste si vzali něco z toho, co...
Jozue 9:7...muži ale těm Hivejcům odpověděli: "A co když bydlíte mezi námi? Jak bychom s vámi mohli uzavřít...
Jozue 15:18... Když sesedla z osla, Káleb se zeptal: "Co bys ráda?" "Dej mi, prosím, dárek," odpověděla. "Vždyť jsi...
Jozue 15:19... "Vždyť jsi mi dal zem v negevské poušti. Kéž bys mi dal studánky s vodou." A tak dal studánky - Horní...
Soudců 1:14... Když sesedla z osla, Káleb se zeptal: "Co bys ráda?" "Dej mi, prosím, dárek," odpověděla. "Vždyť jsi...
Soudců 1:15... "Vždyť jsi mi dal zem v negevské poušti. Kéž bys mi dal studánky s vodou." A tak dal studánky - Horní...
Soudců 6:31...kolem něj: "Co že vy chcete hájit Baala? Že byste ho vy mohli zachránit? Kdokoli ho bude hájit, do rána...
Soudců 8:19... "Každý z nich vypadal jako královský syn." "To byli bratři, synové matky!" zvolal Gedeon. "Jakože je...
Soudců 9:28..."Kdo je Abimelech oproti Šechemu? Proč bychom mu sloužili? Copak to není Jerub-baalův syn? A...
Soudců 9:29...Chamora. Proč bychom sloužili Abimelechovi? Kdybych tak velel tomuto lidu, hned bych se Abimelecha...
Soudců 13:15...na to Hospodinovu andělu řekl: "Prosím, rádi bychom tu zdrželi a připravili kůzle." Hospodinův anděl...
Soudců 13:16..." Hospodinův anděl Manoachovi odpověděl: "I kdybys tu zdržel, nejedl bych tvé jídlo. Chceš-li ale...
Soudců 13:17...Hospodinova anděla zeptal: "Jaké máš jméno? Rádi bychom poctili, dojde na tvá slova." Hospodinův anděl...
Soudců 14:18...lev?" Na to jim odpověděl: "Mou jalovičkou kdybyste neorali, hádanku mou byste neuhodli!" Tehdy se ho...
Soudců 16:5...ho a zjisti, v čem je ta jeho veliká síla a jak bychom ho mohli přemoci, spoutat a zkrotit. Každý z nás ti...
Soudců 16:6...mi, prosím, v čem je ta tvoje veliká síla? Čím bys mohl být spoután a zkrocen?" Samson řekl: "Kdyby ...
Soudců 16:7...mohl být spoután a zkrocen?" Samson řekl: "Kdyby spoutali sedmi novými tětivami, které ještě nevyschly...
Soudců 16:10... říkal jsi mi lži! Teď mi ale pověz, čím bys mohl být spoután." Řekl tedy: "Kdyby pevně...
Soudců 16:11... čím bys mohl být spoután." Řekl tedy: "Kdyby pevně spoutali novými provazy, které se ještě na nic...
Soudců 16:13...jsi klamal, říkal jsi mi lži! Pověz mi, čím bys mohl být spoután?" Řekl tedy: "Kdybys těch sedm copů...
Soudců 16:17... od matčina lůna zasvěcen Bohu jako nazír. Kdyby oholili, síla by opustila a byl bych slabý jako...
Soudců 18:5...a tak mu dělám kněze." Požádali ho tedy: "Chtěli bychom něco vědět. Zeptej se, prosím, Boha, zda bude naše...
Růt 1:11... "Vraťte se, dcery," opakovala Noemi. "Proč byste chodily se mnou? Copak ještě mohu porodit syny, aby...
Růt 1:13...se ještě tuto noc vdala a porodila syny, copak byste čekaly, vyrostou? Copak byste se kvůli tomu...
Růt 2:2...Boáz. Moábka Rút se jednou Noemi zeptala: "Mohla bych jít na pole sbírat klasy za někým, kdo mi to dovolí?"...
Růt 2:7...s Noemi z moábského kraje. Ptala se: ‚Mohla bych jít za ženci a paběrkovat mezi snopy?' Co přišla, je...
Růt 4:6...řekl: "Tak to ho vykoupit nemohu - vždyť bych ohrozil vlastní dědictví! Vykup to pole místo ; ...
1. Samuel 1:11...složila tento slib: "Hospodine zástupů, kéž bys laskavě shlédl na trápení své služebnice a pomyslel na...
1. Samuel 6:6...ruku nad vámi, vašimi bohy i vaší zemí. Proč byste měli zatvrzovat své srdce, jako to udělali Egypťané a...
1. Samuel 16:2...si jednoho z jeho synů vybral za krále." "Jak bych mohl jít?" namítl Samuel. " se to dozví Saul, zabije...
1. Samuel 19:5...ti svou službou prospěl. Nasadil vlastní život, aby zabil toho Filištína, a tak Hospodin daroval celému...
1. Samuel 20:5...řekl: "Jak víš, zítra je slavnost novoluní a  bych měl sedět s králem u jídla. Nech ale odejít a skrýt...
1. Samuel 20:8...do smlouvy. Jsem-li vinen, zabij sám. Proč bys vodil ke svému otci?" "To nikdy!" zvolal Jonatan....
1. Samuel 20:12... zda je to s Davidem dobré, nebo ne. Přece bych ti to nezatajil. Pokud ti ale můj otec bude chtít...
1. Samuel 20:20...kamene Ezel. poblíž vystřelím tři šípy, jako bych střílel na terč. Hned nato pošlu mládence: ‚Běž najít...
1. Samuel 25:17...když jsme pásli stáda. Rozmysli si teď dobře, co bys měla udělat, protože náš pán i celý jeho dům se řítí do...
1. Samuel 27:5... přestal ho hledat. David řekl Achišovi: "Mohl bys mi prokázat laskavost? Prosím, mi poskytnou místo v...
2. Samuel 7:5...praví Hospodin - Ty mi chceš postavit dům, kde bych bydlel? Ode dne, kdy jsem vyvedl syny Izraele z Egypta...
2. Samuel 9:1...někdo ze Saulova domu naživu? Kvůli Jonatanovi bych mu chtěl projevit přízeň." V Saulově domě sloužíval...
2. Samuel 9:3...zeptal se král. "Tvůj služebník!" odpověděl. "Nezbyl ze Saulova domu ještě někdo?" zeptal se ho král. "Chtěl...
2. Samuel 11:11...táboří v poli s tvými služebníky, pane - a  bych měl jít domů jíst a pít a spát se svou manželkou? Na...
2. Samuel 12:8...do klína. Dal jsem ti dům Izraele a Judy. A kdyby ti to bylo málo, přidal bych ti ještě mnohem víc! Proč...
2. Samuel 12:23...slituje a nechá ho naživu.' Teď je mrtvý. Proč bych se měl postit? Copak ho mohu přivést zpět? půjdu za...
2. Samuel 13:13...se mnou? Kam se poděju se svou hanbou? A co tyByl bys v Izraeli jako nějaký hanebník. Prosím, promluv...
2. Samuel 13:25...král Abšalomovi, "nemůžeme jít všichniByli bychom ti na obtíž." A ačkoli na něj naléhal, nechtěl...
2. Samuel 15:4... ale u krále se žádného vyslyšení nedočkáš. Kdybych tak byl soudcem v této zemi !" dodával. "Pak by...
2. Samuel 15:19...králem. Tehdy král řekl Itajovi Gatskému: "Proč bys odcházel s námi? Vrať se a zůstaň u nového krále. Jsi...
2. Samuel 15:20...přece cizinec, který opustil svou vlast. Jako bys přišel teprve včera, a dnes bych měl zase vláčet s...
2. Samuel 16:19...lid, s tím jsem a s tím zůstanu. A komu jinému bych měl sloužit než jeho synu? Jako jsem sloužil tvému...
2. Samuel 18:11... "A proč jsi ho na místě nesrazil k zemi? Dlužil bych ti pak deset šekelů stříbra a jeden pás!" Ten muž ale...
2. Samuel 18:12...pás!" Ten muž ale Joábovi odpověděl: "Ani kdybych dostal na ruku tisíc šekelů stříbra, na králova syna...
2. Samuel 18:13...‚Dávejte pozor na mého chlapce Abšaloma.' Vždyť bych tím ohrozil vlastní život! Před králem se nic neutají....
2. Samuel 18:20...před jeho nepřáteli." Ten mu ale namítl: "Dnes bys nebyl vítaným poslem. Můžeš zvěstovat jindy, ale dnes...
2. Samuel 18:22..."Přesto mi dovol běžet za tím Habešanem." "Proč bys běžel právě ty, synu? Vždyť nemáš dobré zprávy,"...
2. Samuel 19:7...tebe nic neznamenají. Dnes je mi jasné, že kdyby Abšalom žil a my všichni dnes byli mrtví, byl bys...
2. Samuel 19:29...dovolil jíst u tvého stolu. Jaké další právo bych ještě měl chtít? Čeho bych se ještě u krále...
2. Samuel 19:36... Copak ještě rozeznám dobré od špatného? Copak by tvůj služebník vůbec věděl, co a pije? Slyšel bych...
2. Samuel 23:15...obsazen Filištíny. David tenkrát zatoužil: "Kéž bych se mohl napít vody z betlémské studny u brány." A...
2. Samuel 24:3...lid před zraky mého pána a krále nastokrát! Proč bys ale dělal něco takového?" Proti královskému slovu ale...
1. Královská 2:14...v pokoji?" otázala se ho. "Ano," odvětil. "Rád bych s tebou promluvil." "Mluv," vybídla ho. "Ty víš, že...
1. Královská 2:37...odtud nikam odcházet. Buď si jist, že v den, kdy bys přece jen odešel a překročil potok Kidron, jistě zemřeš...
1. Královská 8:13...jsem ti ale postavil chrám vznešený, místo, kde bys bydlel navěky!" Potom se král otočil a požehnal...
1. Královská 8:44...nad tímto chrámem, který jsem postavil. Kdyby tvůj lid vytáhl do války proti nepříteli, kamkoli bys je...
1. Královská 13:8...obdaruji." Boží muž ale králi odpověděl: "I kdybys mi dal polovinu svého domu, nešel bych s tebou. Nic na...
1. Královská 17:10... jakási vdova tam právě sbírala dříví. "Přinesla bys mi trochu vody ve džbánku?" zavolal na ni. "Chtěl bych...
2. Královská 3:14...Hospodin zástupů, před jehož tváří stojím - kdybych si nevážil judského krále Jošafata, nevěnoval bych ti...
2. Královská 4:14...odpověděla: "Žiju si spokojeně mezi svými." "Co bych jen pro ni mohl udělat?" ptal se potom Elíša. "Vlastně...
2. Královská 4:23...rychle za Božím mužem. Hned se vrátím." "Proč bys za ním dnes chodila?" namítl . "Není přece novoluní...
2. Královská 5:13...služebníci ale přistoupili a řekli mu: "Otče, kdyby ti prorok uložil něco těžkého, neudělal bys to? Čím...
2. Královská 6:3..." Odpověděl jim: "Můžete jít." "A nechtěl bys jít se svými služebníky?" řekl jeden z nich. "Dobrá,...
2. Královská 6:22... "Nezajal jsi je vlastním mečem a lukem, a teď bys je chtěl pobíjet? Dej jim jídlo a vodu, se najedí a...
2. Královská 6:33...se vzkazem: "Za to neštěstí může Hospodin! Proč bych v něj ještě doufal?" "Slyšte slovo Hospodinovo," řekl...
2. Královská 7:4...snad jít do města, když je ve městě hlad? Tam bychom zemřeli. Když tu zůstaneme sedět, zemřeme zrovna tak...
2. Královská 13:19..."Měl jsi udeřit pětkrát nebo šestkrát - pak bys Arama úplně rozdrtil! Teď ho ale porazíš jen třikrát."...
2. Královská 19:11...naložili se všemi zeměmi - vyhubili je! A ty bys měl uniknout? Copak jiní bohové vysvobodili své národy?...
2. Královská 20:15...v paláci mám," odvětil Ezechiáš. "Není nic, co bych jim ze svých pokladů neukázal." Izaiáš na to...
1. Letopisů 4:10...ho s trápením." Jábec volal k Bohu Izraele: "Kéž bys mi požehnal a rozšířil území! Kéž by tvá ruka byla...
1. Letopisů 11:17...obsazen Filištíny. David tenkrát zatoužil: "Kéž bych se mohl napít vody z betlémské studny u brány." A...
1. Letopisů 13:12... Toho dne dostal David z Boha strach. "Jak bych mohl Boží truhlu přestěhovat k sobě!" řekl si. Proto...
1. Letopisů 17:4...‚Tak praví Hospodin - Ty mi nepostavíš dům, kde bych bydlel. Ode dne, kdy jsem vyvedl Izrael, dodnes...
2. Letopisů 6:2...jsem ti ale postavil chrám vznešený, místo, kde bys bydlel navěky!" Potom se král otočil a požehnal...
2. Letopisů 6:34...nad tímto chrámem, který jsem postavil. Kdyby tvůj lid vytáhl do války, kamkoli bys je poslal, a...
2. Letopisů 25:16...z tvých rukou?" Král mu na to odpověděl: "Že bychom jmenovali královským rádcem? Jestli je ti život...
Ezdráš 9:13... víme, Bože náš, že jsi nás netrestal, jak bychom za své hříchy zasloužili, ale nechal jsi nás...
Ezdráš 9:14...zasloužili, ale nechal jsi nás vyváznout. Jak bychom mohli znovu porušovat tvá přikázání a příznit se s...
Nehemiáš 2:7...mu udal dobu, král se rozhodl, že vyšle. "Kdyby král ráčil," řekl jsem ještě králi, "mohl bych dostat...
Nehemiáš 2:8...mi zajistili bezpečný průchod do Judska? Mohl bych dostat také dopis pro Asafa, královského lesmistra,...
Nehemiáš 6:3...na velikém díle. Nemohu se uvolnit. Proč bych měl to dílo zpozdit, když bych ho opustil a sešel k...
Nehemiáš 6:13...mu zaplatil Tobiáš a Sanbalat. Zaplatili mu, abych se polekal, poslechl ho a zhřešil. Tak bych jim dal...
Ester 7:4...lid jsme vydáni zkáze, k pobití a vyhlazení! Kdybychom byli jen prodáni do otroctví, mlčela bych, neboť ten...
Ester 8:6...aby vyhladil Židy ve všech provinciích říše. Jak bych se mohla dívat na pohromu, která potkat můj lid?...
Job 3:13... jenž přitulil? Proč prsy, z nichž jsem pilByl bych teď ležel a mlčel bych, odpočíval bych v pokoji...
Job 5:8...plodí trápení, tak jako jiskry vzhůru létají.  bych se raději k Bohu obrátil, jemu bych předložil svou při...
Job 6:27...vytýkat? Copak jen do větru mluví ubožák? Vy byste ale i o sirotka losovali, vlastního přítele byste...
Job 6:28...prodali! Pohleďte na , prosím vás - copak bych vám do očí lhal? Přestaňte! Nepáchejte křivdu!...
Job 7:15...ale strašíš sny, tehdy děsíš skrze vidění, že bych se raději oběsil - radši bych zemřel, než takhle...
Job 9:14...ním se musí sklonit i pomocníci netvora! Jak bych se tedy před ním obhájil? Jak najdu slova, abych ho...
Job 9:15...se, i když jsem nevinný, u svého Soudce bych musel o milost žadonit. I kdyby se dostavil, když ho...
Job 9:27... jak orel řítící se za svou kořistí. Mohl bych říci: ‚Přestanu s nářkem, zarmoucenou tvář nahradím...
Job 9:29..., to dobře vím. Jsem předem odsouzen - proč bych se snažil zbytečně? I kdybych se ve sněhu vykoupal, i...
Job 9:35...odvrátil, abych nebyl zastrašen jeho hrůzami. To bych pak promluvil a neměl bych z něj strach, se mnou to...
Job 10:18...útokem. Proč jsi vůbec z lůna vyváděl? Kéž bych byl zhynul, než kdo uviděl! Jako bych nikdy nebyl,...
Job 10:19...Kéž bych byl zhynul, než kdo uviděl! Jako bych nikdy nebyl, tak bych na tom byl, z klína do hrobu by...
Job 11:6... kéž by se s tebou dal do rozpravy! Kéž by ti prozradil taje moudrosti, potřebuješ totiž dvojnásob...
Job 13:5...lží, všichni jste šarlatáni, a ne lékaři. Kdybyste aspoň konečně umlkli, vzbudili byste dojem moudrosti!...
Job 13:16... své cesty chci před ním obhájit. Jedině tak bych se mohl zachránit - vždyť před něj nepřijde žádný...
Job 14:13...nebe, neprobudí se, nic nepřeruší jeho sen. Kéž bys jen schoval v hrobě, kéž bys ukryl, než pomine...
Job 14:14...ožije? Po všechny dny své těžké roboty čekal bych na chvíli úlevy! Zavolal bys a se ti ohlásil, po...
Job 14:15...roboty čekal bych na chvíli úlevy! Zavolal bys a se ti ohlásil, po díle svých rukou by ses...
Job 14:16...roztoužil. Ačkoli teď kroky počítáš, pak  bys na můj hřích nečíhal. Do měchu zapečetil bys ...
Job 14:17... bys na můj hřích nečíhal. Do měchu zapečetil bys přestupky a moje viny přikryl bys. Jako se však hora...
Job 16:4...Nebo: ‚Co dráždí ke tvým výlevům?' I  bych uměl mluvit jako vy, kdybyste na mém místě usedli....
Job 16:5... potřásat nad vámi hlavou svou. Svými ústy bych vás ale povzbudil, slova mých rtů by byla útěchou....
Job 21:15...vědět nic! Kdo je to ten Všemohoucí? Proč bychom mu sloužili? K čemu by nám asi byly nějaké...
Job 23:3... jeho ruka drtí i přes sténání. Kdybych jen věděl, kde se nachází, k jeho sídlu bych se...
Job 23:4... k jeho sídlu bych se vypravil. Před jeho tváří bych vyložil svou při, vznesl bych před ním svoje stížnosti...
Job 23:5... vznesl bych před ním svoje stížnosti. Dozvěděl bych se, co mi odpoví, co mi chce říci, bych pochopil. Bude...
Job 23:7...se mnou přít? Nikoli! On jistě vyslyší! Kdyby se s ním poctivý mohl přít, vyhrál bych svůj soud...
Job 30:1...ti, kdo jsou mladší nežli - ti, jejichž otcům bych býval nesvěřil ani ovčáckého psa! Síla jejich rukou k...
Job 31:14...nebo své služebnici, když měli se mnou spor? Co bych si pak počal Bohu tváří v tvář? Co bych mu odpověděl,...
Job 31:23...trestu jsem se přece bál, před jeho vznešeností bych neobstál! Copak jsem snad kdy doufal ve zlato, nazýval...
Job 31:27...slunce a měsíc putující ve své nádheře, takže bych se v srdci dal tajně svést a rukou jim od úst poslal...
Job 31:28...svést a rukou jim od úst poslal polibek? I to by byl přece trestuhodný hřích, zrazoval bych tím Boha na...
Job 31:30...zle? Svá ústa jsem nikdy nenechal hřešit tím, že bych na něj svolával kletby. Copak si domácí museli...
Job 32:14... a ne člověk ho usvědčí!' Jobovy řeči mi nebyly určeny, bych však neodpovídal jako vy. Zaraženi...
Job 33:32... Máš-li co říci, odpověz mi, mluv - chtěl bych obhájit! Pokud ne, potom naslouchej mi, mlč a ...
Žalmy 2:12...a veselte se s třesením. Líbejte "syna"! Kdyby se rozlítil, na cestě byste zhynuli - jeho hněv může...
Žalmy 11:1...- proč mi říkáte: "Do hor svých, ptáčku, měl bys uletět!" Pohleď, jak ničemové napínají luk, na tětivu...
Žalmy 27:1...Davidův. Hospodin je světlo a spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych...
Žalmy 35:14...jsem ve smutku jak nad přítelem či bratrem; jako bych oplakával matku obtížen zármutkem. Když jsem však...
Žalmy 39:8... marně hromadí, nevěda ani, kdo to podědí! Na co bych ještě, Pane můj, spoléhal? Všechna naděje v tobě...
Žalmy 40:6... které o nás máš, se tobě nikdo nerovná! Chtěl bych je vypovědět, o nich promluvit, je jich však víc, než...
Žalmy 40:18...tvé spasení. sám jsem nuzný a ubohý - kéž bys na , můj Pane, pomyslel! pomoc, záchrana jsi...
Žalmy 44:21...kraji šakalů, halil jsi nás šerou temnotou! Jak bychom na jméno svého Boha zapomněli, jak bychom k cizímu...
Žalmy 49:6...písni, za zvuků citery tajemství odhalím: Proč bych se bát měl ve zlých časech, když jsem obklopen záští...
Žalmy 51:18... ústa zvěstují tvé chvály! V oběti neměl bys zalíbení, kdybych ti ji dal, moje zápaly bys nepřijal....
Žalmy 55:7...a děs svírají a přemožen jsem úzkostí. Přál bych si mít křídla holubí - odlétl bych a našel klid!...
Žalmy 55:8...holubí - odlétl bych a našel klid! Uchýlil bych se někam do dáli, v pustině bych se usadil. séla...
Žalmy 55:9...do dáli, v pustině bych se usadil. séla Pospíšil bych si do bezpečí před touto smrští a vichřicí. Pohlť je,...
Žalmy 55:13...patří záhubě, ulice neopouští křivda a lest! Kdyby protivník urážel, to bych snes, kdyby napadl...
Žalmy 61:5... baštou před tváří nepřátel. V tvém stanu chtěl bych bydlet stále, ve skrytu tvých křídel schovat se! séla...
Žalmy 63:3...tělo jak suchá země prahnoucí po vodě. Kéž bych ve svatyni znovu uviděl, tvou sílu a tvou slávu kéž...
Žalmy 70:2...předního zpěváka. Památeční žalm Davidův. Kéž bys , Bože, vysvobodil, pospěš mi, Hospodine, na pomoc!...
Žalmy 71:3...mi ucho své, zachraň ! Mou skálou buď, kde měl bych obydlí, kam přijít bych mohl kdykoli. Rozhodls přece,...
Žalmy 73:15...ranami celý den, ráno čeká další trest. Kdybych však mluvil tímto způsobem, k tvým dětem bych se...
Žalmy 73:25...a nakonec přijmeš do slávy. Koho jiného měl bych na nebi? S tebou netoužím po ničem na zemi! I když ...
Žalmy 81:9...Meriby. séla Slyš, lide můj, zapřísahám , kéž bys , Izraeli, poslouchal! Nesmíš mít žádného jiného boha...
Žalmy 81:15... kéž by byl Izrael cesty sledoval! Rychle bych býval jejich soupeře srazil, na jejich nepřátele bych...
Žalmy 81:17... jejich osud by se navěky zpečetil. Svůj lid bych krmil tou nejlepší z pšenic, medem ze skály bych ...
Žalmy 89:36...Jednou jsem ve své svatosti přísahal - copak bych zklamal Davida? Jeho potomstvo navěky potrvá, jeho...
Žalmy 94:17...Kdo se mnou postaví se proti zlosynům? Kdyby mi býval nepomohl Hospodin, zakrátko bydlel bych v říši...
Žalmy 119:92...jsi nařídil, vždyť všechny věci slouží ti. Kdyby tvůj Zákon nebyl mou rozkoší, dávno bych zahynul ve svém...
Žalmy 119:162...se. Ze tvých výroků mám tolik radosti, jako bych našel poklad nejdražší. Lež se mi hnusí, nenávidím ji...
Žalmy 127:2...Hospodin, marně bdí jeho ochránci. Marné je, abyste časně vstávali a zůstávali vzhůru do noci. Proč byste...
Žalmy 137:4...nám zpívali některou z písní sionských?!" Jak bychom ale byli zpívali Hospodinovu píseň mezi cizinci?...
Žalmy 139:7...chápání - je příliš hluboké, na to nestačím! Kam bych byl unikl před duchem tvým? Před tvojí tváří kam bych...
Žalmy 139:19...jich víc; budu zas s tebou, se probudím! Kéž bys , Bože, zabil ty ničemy - "Odstupte ode , vy...
Žalmy 143:8...- jsi jediná naděje! Ukaž mi cestu, po níž bych šel - tobě svou duši svěřil jsem. Zbav , Hospodine,...
Přísloví 2:20...více, na stezky života se nikdy nevrátí. Kéž by ses vydal cestou ušlechtilých, na stezkách spravedlivých...
Přísloví 5:20...opájej, v jejím milování se věčně utápěj! Proč by ses, synu, utápěl v cizí ženě, proč bys měl spočívat v...
Přísloví 22:27... kdo se upisují, nezaručuj se za půjčky. Proč bys měl přijít i o vlastní lůžko, nebudeš mít čím...
Přísloví 23:34... tvé srdce bude mluvit spleteně. Bude ti, jako bys usnul na moři, jako bys ulehl stožáru na špici. Prý:...
Přísloví 27:22...pec, podle své pověsti člověk pozná se. I kdybys hňupa v hmoždíři napadrť rozdrtil palicí, nezbavil bys...
Kazatel 2:1... množí žal. Pomyslel jsem si: Vzhůru, měl bych vyzkoušet radovánky! Užij si přece blahobyt! A hle - i...
Píseň 4:8...z Libanonu, nevěsto , se mnou z Libanonu kéž bys šla! Z vrcholku Amany by ses rozhlédla, z vrcholku...
Píseň 8:1...- pro tebe, milý můj, jsem je šetřila! Kéž bys mi býval rodným bratrem, z prsou matky kojeným! To...
Píseň 8:2...a nikdo by se na za to nezlobil. Vést bych mohla, odvést si do domu své matky, své rodičky....
Izaiáš 1:9...v poli okurek, jak město, jež se obléhá. Kdyby z nás Hospodin zástupů nenechal aspoň hrstku naživu, ...
Izaiáš 37:11...naložili se všemi zeměmi - vyhubili je! A ty bys měl uniknout? Copak jiní bohové vysvobodili své národy?...
Izaiáš 39:4...v paláci mám," odvětil Ezechiáš. "Není nic, co bych jim ze svých pokladů neukázal." Izaiáš na to...
Izaiáš 43:26... Osvěž mi paměť, se spolu soudíme, pověz, čím bys mohl být ospravedlněn. tvůj prapředek se prohřešil,...
Izaiáš 48:11...soužení. Kvůli sobě, sobě samému to činím - proč bych se měl nechat hanobit? O svoji slávu se s jiným...
Izaiáš 48:17... který učí úspěchu a vede po cestě, po níž bys jít měl. Kdybys tak poslouchal příkazy, tvůj pokoj...
Izaiáš 50:1...jsem ji odehnal? Komu jsem se tak zadlužil, že bych mu vás musel odprodat? To svými hříchy jste byli...
Izaiáš 53:2...jako proutek, jako kořínek ze země vyprahlé. Nebyl nápadný ani honosný, abychom na něj hleděli, nebylo na...
Izaiáš 53:3... před kterým tvář si zakrývají, opovržený - proč bychom si ho všímali? Bolesti, jež nesl, však byly naše,...
Izaiáš 63:19... věky, jako ti, kteří tvé jméno nenosí. Kéž bys tak roztrhl nebe a sestoupil, aby se před tebou hory...
Izaiáš 66:1...mi to chcete stavět dům? Kde být místo, kde bych spočinul? Vždyť jsem to všechno svou rukou učinil, a...
Jeremiáš 3:19...za dědictví vašim otcům. Říkal jsem si: Jak rád bych počítal za svůj lid a dal ti za dědictví tu krásnou...
Jeremiáš 4:1...Hospodina, svého Boha, jsme neposlouchali. "Kéž by ses, Izraeli, vrátil, praví Hospodin, kéž by ses ke mně...
Jeremiáš 4:2...odklidil z očí a víc nebloudil! Kéž bys v pravdě, soudu a spravedlnosti přísahal: ‚Jakože žije...
Jeremiáš 5:22...oči, ale nevidí, mají uši, ale neslyší! Neměli byste mít v úctě? praví Hospodin. Neměli byste se přede...
Jeremiáš 9:1...dnem i nocí ty, kdo v mém lidu zhynuli! Kéž bych měl někde na poušti místo, kam se poutník uchýlí,...
Jeremiáš 13:23...změnit barvu kůže anebo leopard své skvrny? Pak byste i vy mohli jednat dobře, kdo jste si navykli být zlí!...
Jeremiáš 15:1...to ty, kdo vše působí! Hospodin mi řekl: "I kdyby se přede postavili Mojžíš a Samuel, nenechal bych se...
Jeremiáš 22:24...bolestí!" "Jakože jsem živ, praví Hospodin, i kdybys byl, judský králi Jekoniáši, synu Joakimův, pečetním...
Jeremiáš 23:24...Bůh i daleko? Může se někdo tak dobře skrýt, že bych ho neviděl? praví Hospodin. přece naplňuji nebe i...
Jeremiáš 25:29...nese jméno, začínám přivádět neštěstí, a vy byste měli vyváznout? Nevyváznete! Na všechny obyvatele...
Jeremiáš 27:13...se mu i jeho lidu a zůstanete naživu! Proč bys měl i se svým lidem umírat mečem, hladem a morem, jak...
Jeremiáš 32:8...přišel můj bratranec Chanamel a řekl mi: "Koupil bys pole v Anatotu v kraji Benjamín? Jako příbuzný na...
Jeremiáš 38:15...král Jeremiášovi. "Nic přede mnou netaj." "Copak bys nezabil, kdybych ti to řekl?" odpověděl Jeremiáš...
Jeremiáš 49:12...neměli pít kalich hněvu, jej teď musí pít - a ty bys měl uniknout bez trestu? Neunikneš, ten kalich vypiješ!...
Ezechiel 3:6...podivné řeči a těžkého jazyka, jejichž slovům bys nerozuměl. Kdybych totiž poslal k takovým, poslechli...
Ezechiel 3:18...‚Musíš zemřít,' a ty ho nevaruješ, nepromluvíš, abys tomu ničemovi zachránil život tím, že bys jej varoval...
Ezechiel 14:13...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí! Kdyby nějaká země proti mně zhřešila a byla by mi nevěrná,...
Ezechiel 14:17...sami sebe, ale z země by byla pustina. Kdybych na tu zemi přivedl meč a nechal ho tou zemí procházet,...
Ezechiel 14:19...syny a dcery. Zachránili by pouze sami sebe. Kdybych na tu zemi poslal mor a vylil na ni svůj hněv do...
Ezechiel 33:10...na nás doléhají a skomíráme kvůli nim. Jak bychom mohli žít?' Řekni jim: Jakože jsem živ, praví...
Daniel 2:26...se tedy Daniela zvaného Baltazar zeptal: "Ty bys mi uměl sdělit, co jsem viděl ve snu a co to znamená?"...
Daniel 2:30... ti ukázal, co se stane. Mně to tajemství nebylo zjeveno proto, že bych byl moudřejší než všichni...
Daniel 4:24...a svou vinu laskavostí k trpícím. Kéž bys byl dlouho šťastně živ!" To vše se potom králi...
Daniel 9:13...jsme se usmířit Hospodina, svého Boha, tím, že bychom se odvrátili od svých hříchů a uvědomili si jeho...
Amos 6:3...Mají snad větší území než vy? Zlý den byste chtěli odvrátit, nastolujete však násilí. Vyleháváte...
Amos 6:5...a nejšťavnatějším telecím. Vyjete u loutny, jako byste byli David, loudíte tóny na hudebních nástrojích....
Abdiáš 1:4...svého obydlí: "Kdo by k zemi porazil?" I kdyby ses vznášel jako orel a postavil sis hnízdo mezi...
Jonáš 2:5... že jsem odehnán, že na nespočineš očima. Jak bych se ještě mohl podívat na tvůj svatý chrám? Voda ...
Jonáš 4:9... že se zlobíš právem kvůli rostlině?" "To bych řekl! Zlobím se k smrti!" "Tobě je líto rostliny?"...
Nahum 3:7...‚Zničeno je Ninive; copak ho někdo lituje?' Kde bych ti tedy našel nějaké těšitele?" Copak jsi lepší, než...
Zachariáš 10:6... Přivedu je zpět, vždyť je lituji, a budou, jako bych je nebyl zapudil. Jsem přece jejich Bůh, Hospodin - ...
Matouš 5:23...‚Blázne!' bude vydán pekelnému ohni. Proto když bys přinášel na oltář svůj dar a tam si vzpomněl, že tvůj...
Matouš 5:25...se dohodni rychle, dokud jsi s ním na cestě, aby tvůj odpůrce nevydal soudci a soudce zřízenci a byl...
Matouš 12:7...vám ale, že zde je někdo větší nežli chrám. Kdybyste věděli, co znamená: ‚Chci milosrdenství, ne oběti,'...
Matouš 12:34...se přece pozná po ovoci. Plemeno zmijí! Jak byste mohli mluvit dobré věci, když jste zlí? Co na srdci,...
Matouš 13:29...ho šli vytrhat?' Ale on řekl: ‚Nikoli, protože byste při trhání koukolu mohli vytrhnout i pšenici. Nechte...
Matouš 15:5...matce, musí zemřít.' Vy ale říkáte, že kdokoli by řekl otci nebo matce: ‚To, čím bych ti měl vypomoci,...
Matouš 15:33...vezmeme tolik chleba?" namítli učedníci. "Jak bychom mohli nasytit takový zástup?" "Kolik máte chlebů?"...
Matouš 23:30... zdobíte náhrobky spravedlivých a říkáte: ‚Kdybychom žili za dnů našich otců, neprolévali bychom s nimi...
Matouš 23:33...tedy dílo svých otců! Hadi! Plemeno zmijí! Jak byste mohli uniknout pekelnému trestu? Pohleďte, proto k...
Matouš 25:27...Měl jsi tedy dát peníze směnárníkům a  bych si po návratu vzal, co mi patří, i s úrokem! Vezměte...
Marek 7:11...nebo matce, musí zemřít.' Vy ale říkáte, že kdyby člověk řekl otci nebo matce: ‚To, čím bych ti měl...
Marek 14:14...hospodáři: ‚Mistr se ptá: Kde je místnost, v níž bych se svými učedníky pojedl beránka?' On vám ukáže...
Lukáš 7:43...mi, který z nich ho bude mít raději?" "Řekl bych, že ten, kterému víc odpustil," odpověděl Šimon....
Lukáš 9:13...najíst." "Nemáme víc než pět chlebů a dvě ryby," namítli. "Ledaže bychom šli a všem těm lidem jídlo...
Lukáš 10:35...hostinskému se slovy: ‚Postarej se o něj. Cokoli bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, se vrátím.' Co...
Lukáš 11:6... přítel, který je na cestách, a nemám, co bych mu nabídl,' a on mu zevnitř odpoví: ‚Neobtěžuj, dveře...
Lukáš 14:5... uzdravil a propustil. Potom se jich zeptal: "Kdyby někomu z vás v sobotní den spadl syn anebo vůl do studny...
Lukáš 17:6...Pánu řekli: "Dej nám víc víry." "Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko," odpověděl Pán, "řekli...
Lukáš 22:11...hospodáři: ‚Mistr se ptá: Kde je místnost, v níž bych se svými učedníky pojedl beránka?' On vám pak ukáže...
Jan 4:10...Samaritány nestýkají.) Ježíš odpověděl: "Kdybys znala ten Boží dar, a kdo je ten, který ti říká: ‚Dej...
Jan 4:11... a dal by ti živou vodu." "Pane, nemáš ani, čím bys čerpal," namítla žena, "a studna je hluboká. Odkud...
Jan 5:44...ve svém vlastním jménu, toho přijmete. Jak byste vůbec mohli uvěřit? Přijímáte chválu jedni od druhých...
Jan 5:46...na vás žaluje, je Mojžíš, v něhož doufáte. Kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o...
Jan 6:68...se Ježíš tehdy svých Dvanácti. "Pane, ke komu bychom šli?" odpověděl mu Šimon Petr. "Ty máš slova věčného...
Jan 8:19...Ježíš odpověděl: "Neznáte ani mého Otce. Kdybyste znali, znali byste i mého Otce." Tato slova říkal...
Jan 8:39...otce." "Náš otec je Abraham," odpověděli mu. "Kdybyste byli děti Abrahama," řekl jim Ježíš, "dělali byste...
Jan 8:42... "Máme jednoho Otce, Boha!" Ježíš jim řekl: "Kdyby byl vaším Otcem Bůh, milovali byste , protože jsem...
Jan 8:55...svým Bohem, ale neznáte ho. ho znám. Kdybych řekl, že ho neznám, byl bych podobný vám, lhář. Ale...
Jan 9:41... řekli mu: "Cože? Jsme snad i my slepí?" "Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích," odpověděl jim Ježíš....
Jan 12:21...modlit, byli Řekové. Přišli za Filipem, který byl z galilejské Betsaidy, a prosili ho: "Pane, chtěli...
Jan 14:2...i ve mne. V domě mého Otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám...
Jan 14:7... "Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali, znali byste i mého Otce. Od nynějška ho...
Jan 14:28...jste říci: ‚Odcházím a zase k vám přijdu.' Kdybyste milovali, byli byste rádi, že jdu k Otci, neboť...
Jan 18:30...k nim. "Z čeho tohoto muže viníte?" ptal se. "Kdyby to nebyl zločinec, nevodili bychom ho k tobě,"...
Jan 18:39... je nevinný," řekl jim. "Jak je tu zvykem, měl bych na Velikonoce propustit jednoho vězně. Chcete, abych...
Jan 19:11... propustit?" Tehdy Ježíš odpověděl: "Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry. Ten,...
Skutky 3:12... proč se tomu divíte? Proč na nás hledíte, jako bychom svou vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že tento...
Skutky 4:12...- na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!" Když vůdcové viděli Petrovu a...
Skutky 7:49...stavět dům, praví Hospodin, a jaké místo, kde bych spočinul? Copak jsem toto vše svou rukou...
Skutky 8:31... Zeptal se ho: "Rozumíš tomu, co čteš?" "Jak bych mohl?" odpověděl. "Jedině kdyby mi to někdo vyložil."...
Skutky 17:19...se ho a vyvedli na Areopag se slovy: "Mohli bychom vědět, jaké nové učení to hlásáš? Zní nám to nějak...
Skutky 18:14...ale Gallio se obrátil k Židům: "Ach, vy Židé! Kdyby šlo o nějaké bezpráví nebo vážný zločin, měl bych důvod...
Skutky 19:40... Pro toto srocení není žádný důvod a nevíme, jak bychom je mohli obhájit." A po těchto slovech shromáždění...
Skutky 23:15...vzkažte veliteli, ho přivede k vám, jako byste chtěli jeho věc důkladněji prozkoumat. Ještě než k...
Skutky 25:18... nevznesli proti němu nějaké těžké obvinění, jak bych očekával. Vedli s ním jen spor o nějakých otázkách...
Skutky 25:22...k císaři." Agrippa Festovi řekl: "Toho člověka bych si také rád poslechl." "Uslyšíš ho zítra," odpověděl...
Skutky 25:26...se ho k němu poslat. Nemám však nic určitého, co bych o něm svému vladaři napsal. Proto jsem ho přivedl před...
Skutky 27:21...a řekl: "Pánové, měli jste poslechnout. Kdybychom nevypluli z Kréty, ušetřili bychom si toto neštěstí...
Skutky 28:18...propustit s tím, že jsem nespáchal nic, za co bych zasloužil smrt. Židé však byli proti, a tak jsem byl...
Římanům 6:2... aby se rozmnožila milost? V žádném případě! Jak bychom mohli nadále žít v hříchu my, kdo jsme mu zemřeli?...
Římanům 7:7...hřích? V žádném případě! Avšak nebýt Zákona, nebyl bych hřích poznal. Například o dychtivosti bych nevěděl...
Římanům 9:3...nosím hluboký zármutek a neustálou bolest. Přál bych si sám být zavržen od Krista ve prospěch svých bratrů,...
Římanům 9:29...soud nad zemí." A ještě předtím Izaiáš řekl: "Kdyby nám Hospodin zástupů nenechal aspoň símě naživu, ...
Římanům 11:14...pohanů a jsem na svou službu náležitě hrdý. Kéž bych ale skrze ni mohl vzbudit žárlivost svých příbuzných a...
Římanům 15:18... mám se v Kristu Ježíši čím chlubit. Neodvážil bych se něco říkat, kdyby to skrze Kristus také nekonal...
Římanům 15:24...a protože vás mnoho let toužím navštívit, rád bych to udělal cestou do Španěl. Pevně doufám, že se s vámi...
1. Korintským 1:16...jsem vlastně i Štěpánovu rodinu, ale nevím, že bych křtil ještě někoho dalšího. Kristus totiž neposlal...
1. Korintským 4:7...jsi všechno dostal, jak to, že se chlubíš, jako bys to nedostal? máte všechno, jste zbohatli! Bez nás...
1. Korintským 4:8... jste zbohatli! Bez nás kralujete! Kéž byste ale kralovali tak, abychom mohli kralovat s vámi....
1. Korintským 4:18... kam přijdu. Někteří se začali povyšovat, jako bych k vám neměl přijít. Ale dá-li Pán, přijdu k vám ...
1. Korintským 5:2...vlastního otce! A vy jste ještě pyšní! Neměli byste raději truchlit a vyloučit toho, kdo to spáchal, ze...
1. Korintským 5:3...toho, kdo to spáchal, jsem již rozhodl, jako bych byl přítomen: se shromáždíte ve jménu našeho Pána...
1. Korintským 5:10...ani lakomce, vydřiduchy nebo modláře - vždyť to byste museli ze světa utéci! Teď vám tedy píšu, abyste se...
1. Korintským 5:12...nebo vydřiduch. S takovým ani nejezte. Proč bych měl soudit ještě ty venku? Nemáte snad soudit ty, kdo...
1. Korintským 7:7...co tu říkám, však není příkaz, ale svolení. Přál bych si, aby všichni byli jako , každý ale od Boha...
1. Korintským 7:32... Svět, jak ho známe, totiž končí. Proto bych rád, abyste se nezatěžovali starostmi. Svobodný se...
1. Korintským 9:15...však nic z toho nevyužil. Nepíšu o tom proto, že bych chtěl, aby se to změnilo. To bych raději umřel, než...
1. Korintským 9:17...to povinnost a běda mně, kdybych nekázal! Kdybych to dělal z vlastní vůle, měl bych nárok na odměnu; ...
1. Korintským 9:18...odměnu? Za to, že kážu evangelium zadarmo, aniž bych využíval práva, které při kázání evangelia mám. Ode...
1. Korintským 9:26...ten, který nezvadne. Takto tedy běžím, ne jako bych neměl cíl; takto bojuji, ne jako bych rozrážel jen...
1. Korintským 10:30...svědomí? Vždyť ten pokrm jím s vděčností! Proč bych měl být odsuzován kvůli něčemu, za co vzdávám díky?"...
1. Korintským 11:3...a držíte se učení, které jsem vám předal. Chtěl bych však, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je...
1. Korintským 11:31...slabých a nemocných, a mnozí dokonce umírají. Kdybychom se ovšem soudili sami, nebyli bychom souzeni. Když...
1. Korintským 13:2...lásky je to jen dunění zvonu, řinčení činelů. Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno...
1. Korintským 14:5...sebe, ale kdo prorokuje, posiluje církev. Chtěl bych, abyste všichni mluvili v jazycích, ale ještě více,...
1. Korintským 14:19...mluvím v jazycích více než vy všichni; v církvi bych ale pro poučení druhých raději promluvil pět slov...
1. Korintským 15:2...ovšem držíte slova, které jsem vám kázal - jinak byste uvěřili zbytečně). Předal jsem vám to hlavní, co jsem...
2. Korintským 2:3...jsem zarmoutil? Proto jsem vám o tom napsal, abych se, přijdu, nemusel rmoutit nad těmi, z nichž bych...
2. Korintským 9:4... ale že jste připraveni, jak jsem říkal. Nerad bych, abychom se za tu chloubu museli stydět (o vás ani...
2. Korintským 10:8...jako patří Kristu on, tak mu patříme i my. Mohl bych se tou pravomocí, kterou mi Pán dal k vašemu budování,...
2. Korintským 11:1...se chválí sám, ale ten, koho chválí Pán! Kéž byste ode snesli trochu pošetilosti - mějte se mnou...
2. Korintským 12:6...nehodlám, jedině snad svými slabostmi. I kdybych se chtěl pochlubit, nebyl bych pošetilý, řekl bych...
Galatským 1:10... nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův...
Galatským 2:18...že Kristus napomáhá hříchu? V žádném případě! Kdybych znovu stavěl, co jsem předtím zbořil, usvědčoval bych...
Galatským 3:2...očima vykreslen Ježíš Kristus ukřižovaný! Chtěl bych se od vás dozvědět jedno: Přijali jste Ducha díky...
Galatským 4:15...se podělo to vaše nadšení? Mohu dosvědčit, že kdyby to šlo, vyloupli byste si oči a dali mi je! Stal jsem se...
Galatským 4:20... dokud ve vás nebude zformován Kristus. Chtěl bych teď být s vámi a změnit svůj tón, neboť jsem nad vámi...
Filipským 1:12...spravedlnosti ke slávě a chvále Boží. Chtěl bych, bratři, abyste věděli, že to, co potkalo, přispělo...
Filipským 1:27...ještě vzrostla, se k vám vrátím. Jen prosím, abyste svým jednáním dělali čest Kristovu evangeliu. Když k...
Filipským 3:4...Ježíšem a nespoléháme na tělo. Vždyť právě  bych mohl spoléhat na tělo. Zdá-li se někomu, že může...
Filipským 3:12... jakkoli, dospěl ke vzkříšení z mrtvých. Ne že bych toho dosáhl anebo byl dokonalý, ale ženu se...
Filipským 3:13...Kristem Ježíšem. Nemyslím si, bratři, že bych to získal, ale jde mi jen o jedno: zapomínaje na to...
Filipským 4:11... ale chyběla příležitost. Neříkám to proto, že bych trpěl nedostatkem; naučil jsem se totiž být za všech...
Filipským 4:17...poslali na potřeby. Neříkám to proto, že bych toužil po darech; toužím ale, aby rostl zisk, který se...
Koloským 2:20...světa, proč si necháváte předpisovat, jako byste ještě žili ve světě: "Toho se nedotýkej, to neokoušej...
2. Tesalonickým 3:9... abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne že bychom na nic neměli právo, ale chtěli jsme vám dát příklad...
1. Timoteus 5:14...se do cizích věcí a říkat, co se nepatří. Proto bych rád, aby se mladší vdovy vdávaly, rodily děti, vedly...
Filemon 1:8... neboť jsi potěšil srdce svatých. Proto ačkoli bych ti mohl v Kristu směle přikázat, co se patří, pro...
Židům 2:3...každou neposlušnost stihl spravedlivý trest, jak bychom tedy unikli my, kdybychom opomíjeli takovéto...
Židům 5:11...veleknězem podle Melchisedechova řádu. Měli bychom o něm ještě mnoho co říci, ale je to těžké...
Židům 5:12... protože jste líní naslouchat. Po takové době  byste sami měli být učiteli, ale potřebujete, aby vám někdo...
Židům 12:8...netrestá? Výchovou procházejí všichni; bez  byste tedy nebyli jeho děti, leda nevlastní. Když jsme si...
Židům 12:9...tělesných otců, kteří nás vychovávali, neměli bychom se tím spíše poddat Otci duchů a získat život? Oni...
Židům 13:3...hostili anděly! Pamatujte na vězně, jako byste byli ve vězení s nimi; pamatujte na trpící jako ti,...
1. Jan 2:21...Svatého a všichni rozumíte. Nepíšu vám proto, že byste neznali pravdu, ale protože ji znáte a protože žádná...
2. Jan 1:5...dostali od Otce. Prosím tedy, paní, ne jako bych ti psal nové přikázání, ale jen to, které jsme měli od...
2. Jan 1:12...vítá, stává se jeho spoluviníkem. Napsal bych vám ještě mnohem více, ale nechci to svěřit papíru a...
3. Jan 1:13...a víš, že naše svědectví je pravdivé. Napsal bych ti ještě mnohem více, ale nechci ti psát inkoustem a...
Zjevení 3:15...Znám tvé skutky - nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný a ani...

Slova obsahující by: aby (2025) abych (313) abychom (117) abys (196) abyste (243) araby (2) báby (5) babylon (34) babyloňané (11) babylóňané (1) babyloňanech (1) babyloňanů (8) babyloňanům (10) babyloňany (6) babylone (2) babylonem (3) babylonie (5) babylonii (4) babylonská (4) babylonské (18) babylonského (57) babylonském (3) babylonskému (26) babylonskou (1) babylonský (52) babylonských (4) babylonským (7) babylonskými (3) babylonští (5) babylonu (88) bezezbytku (1) bezpochyby (1) blahobyt (16) blahobytem (1) blahobytu (3) bohoslužby (3) by (846) byblosu (1) bydlel (67) bydlela (5) bydleli (54) bydlelo (2) bydlení (15) bydlet (74) bydlete (3) bydli (4) bydlí (46) bydlící (14) bydlících (4) bydlícím (2) bydlícími (1) bydlili (2) bydlím (8) bydlíme (5) bydlíš (9) bydliště (3) bydlištěm (1) bydlíte (9) bych (231) bychom (47) byl (1221) byla (451) byli (593) bylin (1) bylina (4) bylinami (2) bylině (1) bylinu (1) byliny (12) bylo (610) byls (1) byly (188) bys (108) byste (48) bystré (1) bystřina (1) bystřiny (2) byť (3) bytost (4) bytosti (16) bytostí (14) bytostmi (2) bytu (1) cóby (13) doby (25) dobyl (42) dobyla (1) dobyli (18) dobyt (3) dobyta (1) dobytčat (3) dobytčaty (1) dobytče (17) dobytčete (2) dobytčetem (2) dobytčeti (3) dobytčí (1) dobytek (108) dobytí (2) dobytka (57) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |