Buduje

Hledám varianty 'buduje' [ budujte (6) budují (1) budujete (2) buduje (6) budovat (6) budovalo (1) budoval (4) ]. Nalezeny 24 verše.
1. Královská 9:24...Davidova do paláce, který pro ni vystavěl, začal budovat terasu Milo. Třikrát ročně přinášel Šalomoun...
2. Letopisů 11:5... Rechoboám sídlil v Jeruzalémě a po celém Judsku budoval opevněná města. Vystavěl Betlém, Etam, Tekou...
2. Letopisů 14:5...mír. Země žila v míru, a tak mohl Asa v Judsku budovat opevněná města. Nikdo proti němu v těch letech...
Ezdráš 4:12...to zlé a odbojné město znovu vystavět. Začali budovat hradby a opravili základy. Oznamujeme králi, že...
Ezdráš 6:7... Židovský správce a židovští stařešinové nechť budují Boží dům na původním místě. Tímto nařizuji, abyste...
Job 27:18... jeho stříbro po něm zdědí nevinný. Jak pavouk buduje si svůj dům, je ale chatrný jak chýše hlídačů....
Žalmy 28:5...- proto je rozboří a nikdy více nebude je  budovat. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel ...
Žalmy 147:2...rozkošné - chvála je líbezná! Hospodin Jeruzalém buduje, shromažďuje rozehnaný Izrael. Uzdravuje v srdci...
Přísloví 14:1... břicho ničemů zůstane o hladu. Moudrá žena buduje svůj domov, hloupá jej boří svýma rukama. Hospodina...
Kazatel 3:3... čas zabíjet a čas uzdravovat, čas bořit a čas budovat, čas plakat a čas se smát, čas rmoutit se a čas...
Izaiáš 22:11...města; nevšímali jste si Toho, kdo je odedávna budoval! Pán, Hospodin zástupů, vás volal toho dne: "Plačte...
Izaiáš 57:14...za dědictví a obdrží horu svatosti. On říkáBudujte, budujte, cestu připravte, překážky z cesty mému...
Izaiáš 62:10... projděte branami, připravte cestu pro můj lidBudujte, budujte silnici, vyberte kamení, zvedněte korouhev...
Jeremiáš 1:10... abys vyvracel a podvracel, ničil a bořil a abys budoval a sázel." Dostal jsem slovo Hospodinovo: "Co vidíš,...
Jeremiáš 22:13...si staví palác, ale ne spravedlností; tomu, kdo buduje horní patra, ale bezprávím; tomu, kdo nechá bližního...
Jeremiáš 31:28...a pustošil, právě tak nad nimi budu bdít, abych budoval a sázel, praví Hospodin. V těch dnech nebudou...
Micheáš 3:10...pohrdáte právem a všechno rovné křivíte; vy, kdo budujete Sion krví a Jeruzalém příkořím: Jeho vládci soudí...
Ageus 1:2...lid říká: ‚Ještě nepřišel ten čas; není čas budovat Hospodinův chrám.'" Proto skrze proroka Agea přišlo...
1. Korintským 8:1...poznání". Poznání ovšem nadýmá, zatímco láska buduje. Kdo si myslí, že něco , ještě neví tak, jak by...
Efeským 2:22...ve svatý chrám v Pánu. V něm se i vy společně budujete, abyste byli Božím příbytkem v Duchu. Proto jsem...
Efeským 4:12...svatých k dílu služby, aby se Kristovo tělo budovalo, abychom nakonec všichni dospěli k jednotě víry a...
Efeským 4:16... spojené a svázané pomocí všech tkání, rostebuduje se v lásce, když každá jednotlivá část plní úkol,...
Koloským 2:7... pak v něm také žijte. Zapusťte v něm kořenybudujte se na něm, posilujte se ve víře, jak jste se...
Juda 1:20... tělesní lidé bez Ducha. Ale vy, milovaníbudujte svůj život na své nejsvatější víře, modlete se v...

Slova obsahující buduje: buduje (6) budujete (2) vybuduje (3) zbuduje (5) zbuduješ (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |