Budu

Hledám pøesnì 'budu'. Nalezeno 277 veršù. Další varianty: tys (28) není (483) jste (874) jsou (1140) jsme (755) jsi (1542) jsem (3484) jsa (1) jest (24) cos (37) být (265) byly (188) byls (1) bylo (610) byli (593) byla (451) byl (1221) budu (310) buďte (69) budou (923) buďme (3) budete (338) budeš (390) budeme (90) bude (1849) buď (131)
Genesis 4:14... "Pohleď, dnes vyháníš ze vší úrodné zeměbudu se před tebou muset skrývat. Budu na zemi tulákem a...
Genesis 9:5...je v něm život, totiž krev. Krev vašeho života budu rozhodně mstít. Každé zvíře i člověka za ni budu volat...
Genesis 15:14...a utiskováni po čtyři sta let. však také budu soudit národ, jemuž budou otročit, a tak odtud potom...
Genesis 17:7...vzejdou. Potvrzuji svou smlouvu s tebou i s tvým budoucím semenem ve všech jejich pokoleních: je to věčná...
Genesis 17:8...i Bohem tvého budoucího semene. Tobě a tvému budoucímu semeni dám zem tvého putování, celou kanaánskou...
Genesis 26:3...zemi, kterou ti určím. Pobývej v této zemi a  budu s tebou a požehnám ti, neboť tobě a tvému semeni dám...
Genesis 27:12...holý. Co když na můj otec sáhne? Pak před ním budu vypadat jako podvodník a přivedu na sebe prokletí, a...
Genesis 28:15...dojdou požehnání všechny rodiny země. Hle,  jsem s tebou! Budu chránit, kamkoli půjdeš, a znovu ...
Genesis 29:18...dívka.) Jákob si zamiloval Ráchel, a tak řekl: "Budu ti sloužit sedm let za tvou mladší dceru Ráchel."...
Genesis 29:35...počala znovu, a když porodila syna, řekla: "Teď budu chválit Hospodina!" Proto mu dala jméno Juda, Chvála....
Genesis 30:30...jak se tvému dobytku se mnou dařilo. To málo, co jsi měl, než jsem přišel, se nesmírně rozrostlo, protože ti...
Genesis 30:31...ti mám dát?" "Nedávej mi nic," odpověděl Jákob. "Budu znovu pást a střežit tvá stáda, uděláš-li pro toto:...
Genesis 31:3...do země svých otců a ke svému příbuzenstvu, a  budu s tebou." Jákob si tedy nechal zavolat Ráchel a Léu na...
Genesis 33:14...můj pán jde před svým služebníkem napřed. pak budu pokračovat zvolna, jak bude moci stačit stádo, které...
Genesis 34:30... Jákob pak Šimeonovi a Levimu vyčetl: "Přivedli jste do neštěstí! Zošklivili jste obyvatelům země,...
Genesis 41:40... nikdo nebude tak rozvážný a moudrý jako ty! Ty budeš správcem mého domu a všechen můj lid se podrobí tvým...
Genesis 49:29... jaké mu patřilo. Potom jim přikázal: " budu připojen ke svému lidu, pochovejte k mým otcům do...
Exodus 3:12...k faraonovi a vyvedl syny Izraele z Egypta?" " budu s tebou!" odpověděl Bůh. "A toto ti bude znamením, že...
Exodus 3:15...a Bůh Jákobův.' To je navěky jméno a tak budu připomínán po všechna pokolení. Jdi, shromáždi...
Exodus 4:12...Kdo jiný než , Hospodin? Nuže, pojď. sám budu při tvých ústech a budu učit, co máš říkat." Mojžíš...
Exodus 4:15...naproti. uvidí, bude mít velikou radostBudeš k němu mluvit a vkládat mu slova do úst. pak budu...
Exodus 6:7...velikými soudy. Přijmu vás za svůj vlastní lidbudu vaším Bohem a poznáte, že jsem Hospodin, váš Bůh,...
Exodus 7:3...ze své země. však posílím faraonovu hrdostbudu v egyptské zemi množit svá znamení a divy. Farao vás...
Exodus 8:5..." Mojžíš mu odvětil: "Sděl mi laskavě, kdy to  být. Budu se za tebe, za tvé dvořany i za tvůj lid modlit,...
Exodus 8:25...daleko. Modlete se za ." Mojžíš odpověděl: "Budu se modlit k Hospodinu hned, jak od tebe odejdu. To...
Exodus 15:9...moře ztuhly propasti. Nepřítel řekl: ‚Stíhat je budu, doženu je, kořist uchvátím, svou chtivost jimi...
Exodus 17:6... kterou jsi udeřil do Nilu, a jdi. Pohleď,  budu stát před tebou tam na skále, na Orébu. Udeř do...
Exodus 17:9... se zítra postavím na vrchol pahorkubudu mít v ruce Boží hůl." Jozue udělal, jak mu Mojžíš řekl...
Exodus 23:22...vaše provinění - vždyť v něm přebývá jménoBudeš-li jej však opravdu poslouchat a činit vše, co říkám,...
Exodus 23:30...a nerozmnožila se proti tobě divoká zvěřBudu je před tebou vyhánět postupně, dokud se nerozplodíš a...
Exodus 25:22...vložíš Svědectví, které ti dám. Tam se s tebou budu setkávat. Z místa mezi oběma cheruby nad slitovnicí,...
Exodus 29:42...u vchodu do Stanu setkávání. Tam se s vámi budu setkávat, abych tam s tebou mluvil. Tam se budu...
Exodus 29:43...budu setkávat, abych tam s tebou mluvil. Tam se budu setkávat se syny Izraele, a tak bude to místo...
Exodus 29:45...syny posvětím, aby mi konali kněžskou službuBudu přebývat uprostřed synů Izraele a budu jejich Bohem. A...
Exodus 30:6...přikrývající Svědectví, kde se s tebou budu setkávat. Áron na něm bude pálit vonné kadidlo. Bude...
Exodus 30:36...Svědectví ve Stanu setkávání, kde se s tebou budu setkávat. Kadidlo pro vás bude svatosvaté. Neuděláte...
Exodus 34:10... vstupuji do této smlouvy: Před celým tvým lidem budu konat divy, jaké se neděly v žádném národě na celé...
Leviticus 16:2...ležící na Truhle), aby nezemřel, neboť se budu ukazovat v oblaku nad slitovnicí. Takto smí Áron...
Leviticus 22:32...jsem Hospodin. Neznesvěcujte svaté jméno; tak budu posvěcen uprostřed synů Izraele. jsem Hospodin, váš...
Leviticus 26:12...svůj Příbytek mezi vás a nebudu si vás ošklivitBudu se mezi vámi procházet, budu vaším Bohem a vy budete...
Leviticus 26:18... Budete utíkat, i kdyby vás nikdo nehonilJestliže mne ani potom nebudete poslouchat, budu vás za...
Leviticus 26:24...mně, postavím se i proti vám. sám vás budu za vaše hříchy bít sedmkrát více: Přivedu na vás meč...
Leviticus 26:28...proti mně, postavím se i zuřivě proti vámbudu vás trestat za vaše hříchy sedmkrát více: Budete jíst...
Leviticus 26:30...vaše mrtvoly k mrtvolám vašich hnusných modelbudu si vás ošklivit. Vaše města obrátím v sutiny, vaše...
Numeri 11:17... se tam postaví s tebou. sestoupímbudu tam s tebou mluvit. Tehdy vezmu z Ducha, který je na...
Numeri 22:11...celou zem. Pojď a zatrať mi jej - snad s ním pak budu moci bojovat a vyhnat jej.'" Bůh Balaámovi řekl:...
Deuteronomium 7:17...bohům. Možná si v srdci řekneš: "Tyto národy jsou početnější než - jak je budu moci vyhnat?" Neboj se...
Deuteronomium 29:18...si: "I když se řídím jen svým zatvrzelým srdcembudu se mít dobře!" (Jako by počítal zpitého mezi žíznivé.)...
Deuteronomium 31:23... Nato Hospodin přikázal Jozuovi, synu Nunovu: "Buď silný a statečný! Ty přivedeš syny Izraele do země,...
Jozue 1:5...tvého života před tebou nikdo neobstojí; jako jsem býval s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám ...
Jozue 3:7...Izraele dodávat na vážnosti, aby věděli, že jako jsem býval s Mojžíšem, budu i s tebou. A ty přikážeš kněžím...
Jozue 18:6...popíšete, přinesete popis sem ke mně a tu budu za vás losovat před Hospodinem, naším Bohem. Levité...
Jozue 18:8... popište ji a vraťte se ke mně. Zde v Šílu pak budu za vás losovat před Hospodinem." Muži tedy vyrazili,...
Soudců 2:22...národ, který zůstal po Jozuově smrti. Skrze  budu Izrael zkoušet, zda usiluje chodit po Hospodinově...
Soudců 6:16...sám jsem v rodném domě poslední." "Ano, ale  budu s tebou, takže pobiješ Midiánce do posledního,"...
Soudců 11:9... abych bojoval s Amonci, a Hospodin mi je vydábudu pak opravdu vaším vůdcem?" "Hospodin je náš svědek!"...
Růt 1:16...se od tebe. Kam půjdeš, půjdu, kde zůstaneš, tam budu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde...
1. Samuel 12:17...velikou věc Hospodin způsobí před vašima očimaNení snad právě sklizeň pšenice? Budu volat k Hospodinu,...
1. Samuel 12:23...proti Hospodinu a přestat se za vás modlitBudu vám ukazovat cestu dobrou a přímou. Jen ctěte...
1. Samuel 20:14...Hospodin s tebou, jako býval s mým otcem. Pokud budu živ, i ty mi prokazuj Hospodinovu laskavost. A pokud...
1. Samuel 20:36...chlapce a tomu řekl: "Běž a hledej šípy, které budu střílet." Chlapec se rozběhl a on vystřelil šíp přes...
2. Samuel 6:22...radoval! A klidně se znevážím ještě víc, si budu i sám připadat jako nic, ale u těch - jak říkáš -...
2. Samuel 7:14...a navěky upevním trůn jeho království. mu budu otcem a on mi bude synem. Když pochybí, potrestám jej...
2. Samuel 15:8...splnit slib, který jsem dal Hospodinu. Když jsem totiž bydlel v aramejském Gešuru, složil jsem tento...
2. Samuel 15:34...se ale vrátíš do města a řekneš Abšalomovi: ‚Jsem ti k službám, králi; dříve jsem sloužil tvému otci,...
2. Samuel 16:19...komu jinému bych měl sloužit než jeho synu? Jako jsem sloužil tvému otci, tak budu sloužit tobě." Abšalom se...
2. Samuel 22:50... nad soky, před násilníkem zachráníš. Proto  budu chválit mezi národy, tvé jméno, Hospodine, písní...
1. Královská 1:5...začal pozvedat Chagitin syn Adoniáš. "Kralovat budu ," prohlašoval. Opatřil si vozy a jízdu a běhalo...
1. Královská 2:15..." "Mluv," vybídla ho. "Ty víš, že následnictví bylo na mně a celý Izrael očekával, že budu kralovat. To se...
1. Královská 6:13...ti slovo, které jsem dal tvému otci DavidoviBudu přebývat uprostřed synů Izraele a svůj lid Izrael...
1. Královská 11:38...si budeš přát, neboť se staneš králem IzraeleBudeš-li poslouchat vše, co ti přikážu, chodit po mých...
1. Královská 14:2...své ženě: "Jdi, převlékni se, aby nepoznali, že jsi moje žena, a vydej se do Šíla. Tam je totiž prorok...
1. Královská 18:24...býka a také ho položím na dříví a nezapálímBudete vzývat jméno svých bohů a budu vzývat jméno...
1. Královská 22:14..." "Jakože je živ Hospodin," odpověděl Michajáš, "budu mluvit jen to, co mi řekne Hospodin." A tak přišel ke...
1. Královská 22:22...se zeptal: ‚Jak?' a on odpověděl: ‚Vyjdubudu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.' Na to...
2. Královská 2:9...vyzval: "Řekni, co pro tebe mám udělat, než budu od tebe vzat." "Prosím, mi připadnou dva díly tvého...
2. Královská 5:18...musím v Rimonově chrámu poklonit. Když se tedy budu klanět v Rimonově chrámu, kéž to Hospodin tvému...
2. Královská 19:34...tohoto města nevstoupí, praví Hospodin. To město budu hájit, sám je zachráním, pro sebe učiním to a pro...
2. Královská 20:6...tebe i toto město z rukou asyrského králebudu to město bránit. Udělám to pro sebe a pro svého...
1. Letopisů 17:13...postaví dům a navěky upevním jeho trůn. mu budu otcem a on mi bude synem. Svou laskavost od něj...
1. Letopisů 22:10...pokoj a mír. To on postaví dům mému jménuBude mi synem a mu budu otcem. Trůn jeho království nad...
1. Letopisů 28:6...Izraelem. Řekl mi: ‚Tvůj syn Šalomoun, ten mi vybuduje chrám i nádvoří. Jeho jsem si vyvolil za syna a ...
2. Letopisů 18:13..." "Jakože je živ Hospodin," odpověděl Michajáš, "budu mluvit jen to, co řekne můj Bůh." A tak přišel ke...
2. Letopisů 18:21...se zeptal: ‚Jak?' a on odpověděl: ‚Vyjdubudu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.' Nato...
2. Letopisů 28:23...králům pomáhají jejich bohové. Když jim budu obětovat, pomohou i mně." Jenomže oni ho jen sráželi,...
Job 7:4...byly noci trápení. Když uléhám, říkám si: ‚Kdy budu moci vstát?' A noc se táhne a se převaluji sem a...
Job 9:31... stejně mne shodíš do žumpy, že i svému plášti budu odporný. On není člověk jako , abych se mu postavil,...
Job 15:17...by vodu pil! Něco ti povím, poslouchej, to, co jsem viděl, ti budu vyprávět, to, co hlásají mudrci, když...
Job 21:3...- můžete utěšit právě tím. Vydržte, když teď budu mluvit , potom se zase smíte posmívat. Copak si...
Job 31:36... můj žalobce předloží svůj spis! Rád ho budu nosit na vlastních ramenou, ozdobím se jím jako...
Job 33:28...vykoupil, abych nešel do jámy, uvidím světlobudu žít!' Toto vše tedy dělá Bůh dvakrát i třikrát při...
Job 38:3...není poznání? Jako muž si teď vyhrň rukávybudu se ptát a ty poučíš: Kde jsi byl, když jsem zemi...
Job 40:7...Jobovi z vichru: "Jako muž si teď vyhrň rukávybudu se ptát a ty poučíš: Chceš snad mou spravedlnost...
Job 40:14...země, mají tváře v hrobě zastřené! sám pak budu chválit - vždyť zachraňuje vlastní pravice! Jen...
Job 42:4... o tajemstvích, jež jsou nad chápání. Řekl jsi: ‚Poslouchej a promluvím, budu se ptát a ty ...
Žalmy 7:18... na hlavu padne mu jeho násilí! Hospodina budu za jeho spravedlnost chválit, Hospodinovu jménu...
Žalmy 17:15...maličké zbude v hojnosti! se však po právu budu kochat tvou tváří, nasycen budu tvou podobou, se...
Žalmy 18:50...nad soky, před násilníkem zachráníš. Proto  budu chválit mezi národy, tvé jméno, Hospodine, písní...
Žalmy 19:14...těch úmyslných, nikdy nade mnou nepanují! Pak budu bezúhonný a nevinný, své veliké viny zbavený. Slova v...
Žalmy 22:23...lva, vyslyš před rohy buvola! Svým bratrům budu zvěstovat tvé jméno, uprostřed shromáždění budu...
Žalmy 23:6...potíráš, můj kalich přetéká. Dobro a láska  budou provázet po všechny dny mého života, zůstávat budu v...
Žalmy 27:3...i kdyby proti mně vypukla válka, i tehdy se budu spoléhat. Žádal jsem Hospodina o jediné, po tom jsem...
Žalmy 27:6...stanu a na skálu vyzdvihne. Tehdy hlava bude vyvýšena nad nepřátele ze všech stran; v jeho stanu...
Žalmy 28:1... Hospodine, volám, skálo , přeruš své mlčeníJestliže neodpovíš mi, podobný budu mrtvolám! Vyslyš ...
Žalmy 30:2...Davidův. Píseň k posvěcení chrámu. Vyvyšovat  budu, Hospodine, tys pozdvihl, nenechal jsi nepřátele...
Žalmy 31:8... mou nadějí je Hospodin. Jásat a radovat se budu z tvé lásky, že jsi pohlédl na trápení, žes poznal...
Žalmy 34:2... a když jím byl vyhnán, odešel. Velebit budu Hospodina v každém čase, jeho chválu budu mít na rtech...
Žalmy 35:18...před těmi lvy! Ve velikém shromáždění pak budu chválit, před početným lidem oslavím. nade mnou...
Žalmy 42:6...chval, když o svátku se zástup radoval. Proč jsi sklíčená, duše , proč jsi ve mně tak ztrápená?...
Žalmy 42:12... když mi říkají: "Tvůj Bůh? Kde je?!" Proč jsi sklíčená, duše , proč jsi ve mně tak ztrápená?...
Žalmy 43:4... k Bohu, svému štěstí a radosti, chválit  budu na citeře, Bože, můj Bože! Proč jsi sklíčená, duše ,...
Žalmy 43:5... chválit budu na citeře, Bože, můj Bože! Proč jsi sklíčená, duše , proč jsi ve mně tak ztrápená?...
Žalmy 51:9...matky učils moudrosti. Yzopem očisti budu zas čistý, omyj a budu bělejší než sníh! Dej mi zas...
Žalmy 51:15... ušlechtilým duchem posilni. Tvým cestám pak budu provinilce učit, aby se hříšníci k tobě vraceli....
Žalmy 52:10...majetku, posílit chtěl se skrze záhubu!" ale budu jako oliva - v Božím domě budu rozkvétat. Na Boží...
Žalmy 52:11...lásku totiž spoléhám stále, napořád. Chválit  budu, Pane, navěky za to, cos učinil. V tvém jménu složím...
Žalmy 54:8... s nimi skoncuj pro věrnost svou! Potom ti budu obětovat ochotně, tvé jméno, Hospodine, slavit, že...
Žalmy 59:17... o hladu musejí se ke spánku uložit. ale budu o tvé síle zpívat, tvou lásku chci opěvovat od rána....
Žalmy 63:5...je láska tvá, rty proto budou opěvatBudu chválit po dobu života a ve tvém jménu ruce...
Žalmy 66:16...připravím! séla Pojďte a slyšte, ctitelé Božíbudu vám vyprávět, co pro udělal. Volal jsem k němu z...
Žalmy 69:14...v bráně, opilci si o mně zpívali! se však budu modlit k tobě, vždyť je, Hospodine, čas tvé milosti....
Žalmy 69:31...Boží jméno pak písní oslavím, vyvyšovat je budu s vděčností. Ta oběť Hospodina potěší víc než býk,...
Žalmy 71:3... nakloň mi ucho své, zachraň ! Mou skálou buď, kde měl bych obydlí, kam přijít bych mohl kdykoli....
Žalmy 71:14...přikryti ti, kdo usilují o neštěstí! zatím budu doufat bez ustání, chválit budu víc a víc. Vyprávět...
Žalmy 71:15...bez ustání, chválit budu víc a víc. Vyprávět budu o tvé spravedlnosti, celý den mluvit o tvém spasení -...
Žalmy 75:10... vypijí ho do dna, k sedlině! se však budu navěky radovat, Bohu Jákobovu budu zpívat žalm: "Všem...
Žalmy 77:12...si, kdyby své pravici dal klesnout NejvyššíBudu však vzpomínat, co Hospodin učinil - ano, připomenu...
Žalmy 87:4...věci o tobě říkají, město Boží! séla "Egypt a Babylon budu uvádět jako ty, kdo poznali; právě tak...
Žalmy 91:15...ho zachráním, poznal jméno a ho vyvýšímBude volat a mu odpovím, v dobách soužení budu s ním,...
Žalmy 104:33...třese se, hory dýmají pod jeho dotykem! Zpívat budu Hospodinu celý život svůj, žalmy zpívat svému Bohu,...
Žalmy 116:13... jež mi učinil? Pozvednu kalich spasení, uctívat budu jméno Hospodin! Své sliby Hospodinu vyplním, spatří to...
Žalmy 116:17...uvolnil! Tobě přinesu oběť vděčnosti, uctívat budu jméno Hospodin! Své sliby Hospodinu vyplním, spatří to...
Žalmy 118:17... Hospodinova pravice mocně zasáhla!" Neumřu, ale budu žít, vyprávět budu, co Hospodin učinil! Hospodin ...
Žalmy 118:28...v ruce, vzhůru se vydejte k rohům oltáře! Ty jsi můj Bůh, tobě vzdám díky, tebe, můj Bože, budu velebit!...
Žalmy 119:6... cesty zpevněny, abych dodržoval tvé zákonyBudu-li dbát všech jeho příkazů, zahanben nikdy nebudu....
Žalmy 119:7...jeho příkazů, zahanben nikdy nebudu. Chválit  budu se srdcem upřímným, tvým spravedlivým soudům když se...
Žalmy 119:45...stále plnit chci, navždy a navěky! Svobodně budu žít stále dál, neboť jsem vyhledal tvá pravidla....
Žalmy 119:46...dál, neboť jsem vyhledal tvá pravidla. Hovořit budu o tvých svědectvích, nebudu zahanben ani před králi....
Žalmy 132:14..."Zde je spočinutí na věčné věky, zde budu přebývat, jak toužil jsem! Štědře požehnám jeho zásoby...
Žalmy 138:7...napřáhneš ruku k mým sokům zuřivým, tvou pravicí budu zachráněn. Hospodin dokoná se mnou své záměry; tvá...
Žalmy 139:18...Kdybych je počítal, než písku je jich vícbudu zas s tebou, se probudím! Kéž bys , Bože, zabil...
Žalmy 146:2...Chval Hospodina, duše ! Chválit budu Hospodina celý život svůj, žalmy zpívat svému Bohu,...
Přísloví 1:26...zasměji se i hrůze, jež vás přepadne. Bavit se budu, jako bouře zachvátí vás hrůza, jako vichr udeří...
Izaiáš 8:17...svědectví, zapečeť Zákon mezi mými učedníkyBudu očekávat na Hospodina, jenž skryl svou tvář před domem...
Izaiáš 14:14...severních; vyšplhám se do oblačných výšinbudu se rovnat s Nejvyšším." Teď však do pekla svržen...
Izaiáš 18:4...Toto mi řekl Hospodin: Ze svého místa se budu dívat bez hnutí jak žhavé horko v záři sluneční, jak...
Izaiáš 37:35...tohoto města nevstoupí, praví Hospodin. To město budu hájit, sám je zachráním, pro sebe učiním to a pro...
Izaiáš 38:6...tebe i toto město z rukou asyrského králebudu to město bránit. Toto je znamení od Hospodina, že...
Izaiáš 41:4...volá lidská pokolení? Hospodin, ten první,  budu tentýž i na konci! Ostrovy to vidí a bojí se, končiny...
Izaiáš 42:14...své nepřátele se oboří: příliš dlouho mlčel jsem, zůstával tiše, držel se. Teď ale vykřiknu jako při...
Izaiáš 43:2...jménem tvým - patříš mi! Půjdeš-li přes vody,  budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne proud....
Izaiáš 65:19...Jeruzalém ke štěstí a jeho lid k radosti. Sám budu šťastný z Jeruzaléma, ze svého lidu se budu radovat -...
Jeremiáš 2:35... ale nevinných. A při tom všem ještě říkáš: ‚Jsem nevinná. Jeho hněv se mi vyhýbá!' Nuže, budu soudit...
Jeremiáš 7:23...dal přikázání o zápalech a obětech, ale přikázal jsem jim toto: ‚Poslouchejte , a budu vaším Bohem a vy...
Jeremiáš 9:6..." Nuže, tak praví Hospodin zástupů: "Hlebudu je přetavovat a tříbit. Co si mám počít, když je můj...
Jeremiáš 11:4... kdo neposlouchá slova této smlouvy, kterou jsem svěřil vašim otcům v den, kdy jsem je vyvedl z Egypta,...
Jeremiáš 15:7...tebe ruku a zničím ; soucitem jsem unavenBudu je převívat vidlemi jako obilí ve městech po celé zemi...
Jeremiáš 17:14... ten pramen vody živé. Uzdrav , Hospodine, a budu zdráv, zachraň , a budu zachráněn - chvála patří...
Jeremiáš 21:5...útočí, shromáždím uprostřed tohoto města. sám budu bojovat proti vám vztaženou rukou a mocnou paží ve...
Jeremiáš 24:7...takové srdce, aby znali, aby věděli, že  jsem Hospodin. Budou mým lidem a budu jejich Bohem,...
Jeremiáš 27:8... Národ a království, které by se nepoddalo babylonskému králi Nabukadnezarovi a nesklonilo by šíji pod...
Jeremiáš 29:18...fíky, jež jsou tak špatné, že nejdou jístBudu je stíhat mečem, hladem a morem. Učiním je...
Jeremiáš 30:22...odvážil ke mně přistoupit? praví Hospodin. Vy budete mým lidem a budu vaším Bohem." Hle, Hospodinova...
Jeremiáš 31:1...tomu porozumíte. "V ten čas, praví Hospodinbudu Bohem všech rodů Izraele a oni budou mým lidem. Tak...
Jeremiáš 31:28...Izraele i dům Judy oseji lidmi i zvířaty. Jako jsem nad nimi bděl, abych vyvracel a podvracel, bořil,...
Jeremiáš 31:33...vložím do jejich nitra a napíšu jim ho na srdceBudu jejich Bohem a oni budou mým lidem. se nebudou...
Jeremiáš 32:38...na toto místo a způsobím, aby žili v bezpečíBudou mým lidem a budu jejich Bohem. Dám jim jedno srdce...
Jeremiáš 32:41... aby se ode neodvrátili. S radostí jim budu prokazovat dobrodiní; pevně je zasadím v této zemi,...
Jeremiáš 42:4...dělat." "Dobrá," odpověděl jim prorok Jeremiáš. "Budu se modlit k Hospodinu, vašemu Bohu, jak žádáte. Cokoli...
Jeremiáš 44:27...neřekne: ‚Jakože je živ Panovník Hospodin!' Hlebudu nad nimi bdít, avšak ne v dobrém, ale ve zlém. Všichni...
Ezechiel 3:18...ten ničema zemře za své viny, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe. Pokud jsi však ničemu...
Ezechiel 3:20...se spravedlivý odvrátí od své spravedlnostibude páchat bezpráví, položím mu do cesty překážku a zemře....
Ezechiel 7:3... s tebou konec je - svůj hněv sešlu na tebeBudu soudit podle tvých cest, všechny tvé ohavnosti...
Ezechiel 7:8...vyliji svůj hněv, rozhořčení padne na tebeBudu soudit podle tvých cest, všechny tvé ohavnosti...
Ezechiel 11:10...nad vámi vykonám své rozsudky. Padnete mečemBudu vás soudit na izraelském území a tehdy poznáte, že ...
Ezechiel 11:11...a tehdy poznáte, že jsem Hospodin. vám nebude ve městě jako masíčku v hrnci. Budu vás soudit na...
Ezechiel 11:20...dodržovali zákony a jednali podle nich. Tehdy budou mým lidem a budu jejich Bohem. Ale těm, jejichž...
Ezechiel 14:11... kdo se ho přišel ptát. Potom dům Izraele nebude bloudit ode pryč a nebudou se poskvrňovat všemi...
Ezechiel 16:38... před nimi, aby viděli v celé tvé nahotěBudu soudit, jako se soudí cizoložnice a vražedkyně....
Ezechiel 16:60...jsi pohrdla mou přísahou a smlouvu jsi zrušilaBudu však pamatovat na svou smlouvu s tebou ze dnů tvého...
Ezechiel 17:20...svoji past a uvázne v síti. Odvedu ho do Babylonu a tam ho budu soudit za to, jak mi byl nevěrný....
Ezechiel 18:30...vy, kdo je vrtkavý ve svém jednání? Proto vás budu soudit, dome Izraele, každého podle jeho jednání,...
Ezechiel 20:33...jste si usmyslili, se ale nikdy nestane. Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, budu vám kralovat v...
Ezechiel 20:35...jste byli zahnáni. Přivedu vás na poušť národůbudu vás tam soudit tváří v tvář. Jako jsem soudil vaše...
Ezechiel 20:36...národů a budu vás tam soudit tváří v tvář. Jako jsem soudil vaše otce na poušti Egypta, tak budu soudit vás...
Ezechiel 20:40...a hnusnými modlami. Ano, celý dům Izraele mi bude sloužit na svaté hoře, na vysoké hoře Izraele,...
Ezechiel 21:22...zprava, sekej zleva, kamkoli se podíváš. sám budu takto tleskat do dlaní, než se můj hněv utiší! To...
Ezechiel 33:6... pak takový zemře za své viny, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti toho strážce. Synu člověčí,...
Ezechiel 33:8...ten ničema zemře za své viny, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe. Pokud jsi však ničemu...
Ezechiel 33:20...říkáte: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.' Budu vás soudit, dome Izraele, každého podle jeho jednání!"...
Ezechiel 34:10...Hospodinovo. Tak praví Panovník Hospodin: Hlejsem proti těm pastýřům! Budu je volat k odpovědnosti za...
Ezechiel 34:13...je ze zemí a přivedu je zpátky do vlastiBudu je pást na izraelských horách, při potocích a u všech...
Ezechiel 34:14... při potocích a u všech osad v jejich zemiBudu je pást na dobrých pastvinách. Na výšinách izraelských...
Ezechiel 34:15...pastvinách v izraelských horách. Své ovce budu pást sám a nechám je odpočívat, praví Panovník...
Ezechiel 34:16... nemocnou posílím, ale tučnou a silnou zahubímBudu je pást ve spravedlnosti. Vám, svým ovcím, pak...
Ezechiel 34:17... svým ovcím, pak Panovník Hospodin praví: Hlebudu soudit mezi jednotlivými ovcemi a mezi kozly a berany....
Ezechiel 34:20...Nuže, Panovník Hospodin jim praví: Hle - sám budu soudit mezi vykrmenými a hubenými ovcemi. Protože se...
Ezechiel 34:22...pryč, proto své ovce zachráním, aby nebyly za kořist. Budu soudit mezi jednotlivými ovcemi....
Ezechiel 34:24...pastýřem a bude se o starat. Hospodin budu jejich Bohem a můj služebník David bude mezi nimi...
Ezechiel 35:11...- jenže tam bydlí Hospodin! Proto, jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, tvůj nenávistný hněv a...
Ezechiel 36:11...leží v troskách. Rozmnožím vaše lidi i zvířatabudou se množit a rozmáhat. Osídlím vás jako za starodávna...
Ezechiel 36:28... dodržovali zákony a jednali podle nichBudete bydlet v zemi, kterou jsem dal vašim otcům. Budete...
Ezechiel 37:23... se nebudou dělit na dvě království. se nebudou poskvrňovat svými hnusnými modlami, svými nechutnými...
Ezechiel 37:27...nich zřídím navěky svou svatyni. Můj příbytek bude mezi nimi, budu jejich Bůh a oni budou můj lid....
Ezechiel 38:22...jeho muži obrátí meč proti sobě navzájemBudu ho soudit morem a krveprolitím, průtrží mračen a...
Ezechiel 43:7...pro můj trůn, místo pro podnož mých nohou. Zde budu uprostřed synů Izraele přebývat navěky. Dům Izraele...
Ezechiel 43:9...i náhrobky svých králů ode odstraní, a tak budu uprostřed nich přebývat navěky. Synu člověčí, popiš...
Daniel 10:11...drahý," oslovil , "pečlivě poslouchej, co ti budu říkat, a postav se, neboť jsem byl vyslán za tebou."...
Ozeáš 4:9...špatnosti. Kněz proto dopadne tak jako lidbudu je trestat za jejich způsoby, za jejich skutky jim...
Ozeáš 5:14...uzdravit, nemůže vyléčit vaše zranění! totiž budu pro Efraima lvem, pro dům Judy budu lvím samcem. ...
Ozeáš 10:10...boj proti pachatelům bezpráví? Potrestám je, kdy budu chtít: Národy se spojí proti nim, aby je spoutaly za...
Ozeáš 13:7...zpyšněla; zapomněli na dočista. Proto jim budu lvem, jako leopard budu číhat na cestě; napadnu je jak...
Ozeáš 14:5...sirotci!" Uzdravím jejich odvrácení, milerád je budu milovat; můj hněv se od nich odvrátí. Stanu se Izraeli...
Joel 4:2...všechny národy do Jošafatského údolíbudu se tam s nimi soudit o Izrael, můj lid a dědictví,...
Amos 9:9...úplně, praví Hospodin. Hle, dávám rozkazyBudu přesívat dům Izraele přes všechny národy, tak jako se...
Jonáš 2:10...věrnosti. ti však s vděčným voláním přinášet budu oběti. Co slíbil jsem, to vyplním. U Hospodina je...
Abakuk 2:1...svou síť a bez lítosti vraždit národy?  Budu držet svoji stráž, na baště budu stát a sledovat,...
Abakuk 3:16...cváláš po moři, se mocné vody vzdouvaly. Jak jsem to uslyšel, celý se chvěji, od toho zvuku se mi třesou...
Abakuk 3:18...dobytek zmizel ze stájí, se však v Hospodinu budu veselit, budu šťastný v Bohu, svém Zachránci. Mou...
Zachariáš 2:9...stane městem bez hradeb. sám, praví Hospodinbudu ohnivou hradbou kolem něj a slávou vprostřed něj.'"...
Zachariáš 2:15...V onen den se mnohé národy připojí k Hospodinubudou mým lidem a budu bydlet mezi vámi." Tehdy poznáš,...
Zachariáš 8:3...hořím! Tak praví Hospodin: Vrátím se na Sionbudu bydlet uprostřed Jeruzaléma. Jeruzalém bude nazýván...
Zachariáš 8:8...i ze země, kde zapadá slunce. Přivedu je zpětbudou bydlet v Jeruzalémě; budou mým lidem a budu jejich...
Zachariáš 12:4...jezdce na něm tak, že zešílí. S otevřenýma očima budu bdít nad domem Judy, ale všechny koně národů oslepím....
Zachariáš 12:9...anděl Hospodinův jdoucí před nimi. V onen den budu chtít zničit všechny národy, které přitáhly proti...
Malachiáš 1:4...nechal pouštním šakalům. Edom si může říci: "Byli jsme poraženi, ale znovu vystavíme trosky." Hospodin...
Malachiáš 3:17...ctili Hospodina a jeho jméno měli na mysli. Ti budou v den, který připravuji, mým zvláštním pokladem,...
Matouš 8:19...přistoupil jeden znalec Písma se slovy: "Mistřebudu následovat, kamkoli půjdeš." Ježíš mu odpověděl:...
Matouš 9:21... a dotkla se cípu jeho roucha. Řekla si totiž: "Jestli se jen dotknu jeho roucha, budu uzdravena." Ježíš se...
Matouš 13:35...slovo proroka: "Otevřu svá ústa v podobenstvíchbudu vyprávět věci skryté od stvoření světa." Tehdy...
Matouš 17:17...pokolení!" zvolal Ježíš. "Jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás budu snášet? Přiveďte mi ho sem...
Matouš 26:18...‚Mistr vzkazuje: Můj čas nadešel. U tebe budu se svými učedníky slavit Hod beránka.'" Učedníci tedy...
Matouš 26:29...plod vinné révy do dne, kdy ho s vámi budu pít nový v království svého Otce." A když zazpívali...
Matouš 26:31...noc ode všichni odpadnete. Je přece psáno: ‚Budu bít pastýře a stádo ovcí se rozprchne.' ale vstanu...
Marek 5:28...Řekla si totiž: "Dotknu-li se aspoň jeho rouchabudu uzdravena." Její krvácení ihned přestalo a na těle...
Marek 9:19...pokolení!" zvolal Ježíš. "Jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás budu snášet? Přiveďte ho ke mně...
Marek 14:25...že neokusím plod vinné révy do dne, kdy ho budu pít nový v Božím království." A když zazpívali žalm,...
Marek 14:27..."Všichni ode odpadnete. Je přece psáno: ‚Budu bít pastýře a ovce se rozprchnou.' Ale vstanu z...
Lukáš 9:41...pokolení!" zvolal Ježíš. "Jak dlouho ještě budu s vámi a budu vás snášet? Přiveď sem svého syna." Než...
Lukáš 9:57...tedy do jiné vesnice. Cestou mu někdo řekl: "Budu následovat, kamkoli půjdeš." Ježíš mu odpověděl:...
Lukáš 12:19...shromáždím všechno své obilí a zásoby. Pak si budu moci říci: Podívej, máš spoustu zásob na spoustu let....
Lukáš 13:32...jim: "Jděte a vyřiďte lišce: Dnes i zítra budu vymítat démony a uzdravovat; třetího dne skončím. Dnes...
Lukáš 16:3... neboť budeš propuštěn.' Správce si řekl: ‚Co budu dělat, můj pán propustí? Kopat nemohu, žebrat se...
Lukáš 16:4...co udělám, aby lidé přijali do svých domů,  budu propuštěn!' Jednoho po druhém si pak zavolal všechny...
Lukáš 22:15...se s apoštoly za stůl. Tehdy jim řekl: "Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto beránka předtím, než budu...
Jan 3:12... co jsme viděli, ale naše svědectví nepřijímáteJestliže nevěříte, když jsem vám říkal pozemské věci, jak...
Jan 5:45...Boha, nehledáte. Nemyslete si, že vás budu žalovat před Otcem. Ten, kdo na vás žaluje, je Mojžíš,...
Jan 12:32...bude vládce tohoto světa vyvržen ven. A ,  budu vyzdvižen od země, potáhnu všechny k sobě." (Těmito...
Jan 14:21...a zachovává je, ten miluje. A kdo milujebude milován mým Otcem a ho budu milovat a dám se mu...
Jan 16:26...o Otci mluvit obrazně, ale otevřeně. V ten den budete prosit v mém jménu a neříkám, že budu prosit Otce za...
Skutky 7:7...a utiskováni po čtyři sta let. Národ, jemuž budou otročit, ale budu soudit,' řekl Bůh. ‚Potom odejdou a...
Skutky 24:10... že náš národ spravuješ již řadu let, a tak se budu hájit s klidnou myslí. Jak si můžeš ověřit, v...
Skutky 24:25... "Prozatím odejdi," řekl mu. "Zavolám si ,  budu mít čas." Přitom ovšem doufal, že mu Pavel nabídne...
Skutky 26:17... co jsi viděl, i toho, v čem se ti ještě ukážuBudu vysvobozovat od tohoto lidu i od pohanů, ke kterým...
Římanům 9:25..."Ne svůj lid nazvu lidem svým, nemilovanou budu milovat." "Na místě, kde slýchali: ‚Nejste můj lid,'...
Římanům 15:9...Boha za jeho milosrdenství. Jak je psáno: "Budu vyznávat mezi národy, tvé jméno písní oslavím." A...
1. Korintským 5:4... se shromáždíte ve jménu našeho Pána Ježíšebudu v duchu s vámi a bude s vámi moc našeho Pána Ježíše....
1. Korintským 14:6... bratři, přišel a mluvil v jazycích? K čemu vám budu, pokud vám neřeknu nějaké zjevení, poznání, proroctví...
1. Korintským 14:15...se můj duch, ale mysl zahálí. Co s tím? Anobudu se modlit duchem, ale budu se modlit i myslí. Budu...
2. Korintským 6:16...Jaká je jednota Božího chrámu s modlami? My jsme přece chrám živého Boha, jak řekl sám Bůh: "Budu v...
2. Korintským 6:18...po ničem nečistém, a přijmu vás." " pak budu váš Otec a vy synové a dcery, praví Všemohoucí Pán...
2. Korintským 11:9...od nich výplatu, abych mohl sloužit vám. Když jsem se u vás ocitl v nouzi, nebyl jsem nikomu na obtíž; co...
2. Korintským 11:12...vás nemiluji? Bůh , že ano. V tom, co dělámbudu pokračovat i nadále, abych vzal vítr z plachet těm,...
2. Korintským 12:5...které člověk ani nemůže vypovědět. Tímto se tedy budu chlubit, ale sám sebou se chlubit nehodlám, jedině...
2. Korintským 12:9...projeví uprostřed slabosti." Milerád se tedy budu chlubit svými slabostmi, aby na mně spočívala Kristova...
2. Korintským 13:7...mi o to, aby se ukázal náš vlastní úspěchbudu raději, když se budete chovat správně a my budeme jako...
2. Korintským 13:10...modlíme za vaši nápravu. Toto vám píšu, zatímco jsem pryč, abych budu u vás, nemusel přísně užít ...
Filipským 1:18...nebo opravdově, káže Kristus. Raduji se tedybudu se radovat i nadále, neboť vím, že díky vaší modlitbě...
Filipským 2:19...se mnou. Mám v Pánu Ježíši naději, že k vám brzy budu moci poslat Timotea, abych se také potěšil zprávami...
Filemon 1:22... Doufám totiž, že se k vám díky vašim modlitbám budu moci vrátit. Pozdravuje Epafras, můj spoluvězeň v...
Židům 1:5... Vždyť kterému z andělů Bůh kdy řekl: "Ty jsi můj Syn, jsem ode dneška Otcem tvým"? A znovu: "...
Židům 2:12...je svými sourozenci, když říká: "Svým bratrům budu zvěstovat tvé jméno, uprostřed shromáždění budu...
Židům 2:13... budu velebit." Jinde říká: " na něj budu spoléhat," a pokračuje: "Hle, a děti, které mi dal...
Židům 8:10...do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Pak budu jejich Bohem a oni mým lidem. Jeden nebude druhého...
Zjevení 2:16... Proto čiň pokání. Jinak k tobě brzy přijdubudu s nimi bojovat mečem svých úst. Kdo uši, slyš, co...
Zjevení 3:20...můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němubudu s ním večeřet a on se mnou. Kdo vítězí, tomu dám...
Zjevení 21:7... Kdo vítězí, dostane toto vše za dědictví. mu budu Bohem a on mi bude synem. Ale bázliví, nevěrní, ohavní...

Slova obsahující budu: budu (310) buduje (6) budujete (2) budují (1) budujte (6) nebudu (52) pobudu (3) vybuduje (3) vybuduji (5) vybudujme (1) zbuduje (5) zbuduješ (1) zbuduji (4) zbudují (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |