Budoucími

Hledám varianty 'budoucími' [ budoucímu (3) budoucími (1) budoucím (7) budoucích (6) budoucího (3) budoucí (12) ]. Nalezen 31 verš.
Genesis 9:9..."Hle, uzavírám smlouvu s vámi, s vaším budoucím semenem i s každou živou bytostí, jež je s vámi -...
Genesis 17:7...vzejdou. Potvrzuji svou smlouvu s tebou i s tvým budoucím semenem ve všech jejich pokoleních: je to věčná...
Genesis 17:8...i Bohem tvého budoucího semene. Tobě a tvému budoucímu semeni dám zem tvého putování, celou kanaánskou...
Genesis 17:9..."Ty budeš zachovávat mou smlouvu - ty i tvé budoucí símě ve všech jejich pokoleních. Toto je smlouva...
Genesis 17:10...pokoleních. Toto je smlouva s vámi a s tvým budoucím semenem, toto budete zachovávat: každý, kdo je u...
Genesis 17:19...svou smlouvu, aby byla věčnou smlouvou pro jeho budoucí símě. Vyslyšel jsem i ohledně Izmaele. Hle,...
Genesis 18:19... Vyvolil jsem jej, aby přikázal svým synům a své budoucí rodině, zachovávají Hospodinovu cestu konáním...
Genesis 35:12...jsem dal Abrahamovi a Izákovi, dám tobě; i tvému budoucímu semeni dám tuto zem." Na místě, kde k němu mluvil...
Genesis 48:4...Učiním z tebe svazek národů a tuto zem dám tvému budoucímu semeni do věčného vlastnictví.' Nyní tedy...
Genesis 49:1...se, vám oznámím, co vás potká ve dnech budoucích. Shromážděte se a slyšte, synové Jákobovi,...
Leviticus 21:17...Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi: Žádný tvůj potomekbudoucích pokoleních, který by měl tělesnou vadu, nesmí...
Numeri 15:14...ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Kdybybudoucích pokoleních některý přistěhovalec nebo kdokoli u...
Numeri 35:29...se vám stane právním ustanovením pro všechna budoucí pokolení, kdekoli se usadíte. Každý vrah, který...
Deuteronomium 4:37... To proto, že miloval tvé otce, vyvolil jejich budoucí símě. Tebe pak osobně vyvedl svou velikou mocí z...
Deuteronomium 29:21...kleteb smlouvy zapsané v této knize ZákonaBudoucí pokolení, vaši synové, kteří vás nahradí, i cizinec...
Jozue 22:27...aby byl svědkem mezi námi a vámi i mezi našimi budoucími pokoleními, že sloužíme Hospodinu svými zápaly i...
Žalmy 78:6... aby je předávali synům svým, aby je poznalo budoucí pokolení, i děti, jež se teprv narodí, aby zas...
Izaiáš 30:8...do tabulky, zaznamenej to do knihy, je to pro budoucí dnyvěčným svědectvím: Toto je vzpurný lid, synové...
Izaiáš 44:7...ustavil svůj lid, kdo jim oznamuje věci příštíbudoucí? Neděste se, nezoufejte - vždyť jsem vám to předem...
Daniel 10:14...lid v posledních dnech. To vidění je totižbudoucích časech." Když ke mně mluvil, byl jsem skloněn...
Matouš 12:32... tomu nebude odpuštěno ani v tomto věku, anibudoucím. Šlechtěte strom, a jeho ovoce bude dobré. Nechte...
Jan 16:13... ale řekne vše, co uslyší - oznámí vám i věci budoucí. On oslaví, neboť vám oznámí, co přijme ode ...
Římanům 8:38...ani život, andělé ani démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná moc, výšina ani hlubina ani nic jiného v...
Efeským 1:21... které se vyslovuje, v tomto věku nebobudoucím. Bůh "poddal všechno pod jeho nohy" a jako hlavu...
Efeským 2:7...svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevilbudoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti....
1. Timoteus 4:8... neboť zaslíbení nynějšího života i toho budoucího. Kéž by každý přijal tuto pravdu...
Židům 2:5... různými zázraky a udílením Ducha svatého. Ten budoucí svět, o němž mluvíme, Bůh nesvěřil andělům. Písmo...
Židům 6:5...Duchu svatém, okusili dobrotu Božího slova i moc budoucího věku, a přesto odpadli, pro ty je nemožné znovu...
Židům 11:20... Vírou Izák požehnal Jákobovi a Ezauovi ohledně budoucích věcí. Vírou umírající Jákob požehnal každému z...
Židům 13:14...zde nemáme trvalé město, ale toužíme po tom budoucím. Skrze něj neustále přinášejme Bohu oběť chvály,...
2. Petr 2:6...a Gomoru obrátil v popel, když je pro výstrahu budoucím bezbožníkům odsoudil ke zkáze, ale spravedlivého...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |