Budou

Hledám pøesnì 'budou'. Nalezeno 780 veršù. Další varianty: tys (28) není (483) jste (874) jsou (1140) jsme (755) jsi (1542) jsem (3484) jsa (1) jest (24) cos (37) být (265) byly (188) byls (1) bylo (610) byli (593) byla (451) byl (1221) budu (310) buďte (69) budou (923) buďme (3) budete (338) budeš (390) budeme (90) bude (1849) buď (131)
Genesis 1:14...večer a bylo ráno, den třetí. Bůh řekl: " jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly den od...
Genesis 1:15...budou znameními k určování období, dnů a letbudou na nebeské obloze svítilnami k osvětlování země!" - a...
Genesis 15:13... děsivá tma. Tehdy Hospodin Abramovi řekl: "Buď si jist, že tví potomci budou přistěhovalci v zemi, jež...
Genesis 15:14...a utiskováni po čtyři sta let. však také budu soudit národ, jemuž budou otročit, a tak odtud potom...
Genesis 17:16... Požehnám ji a dám ti z syna. Požehnám jibudou z národy, vzejdou z králové národů." Abraham...
Genesis 21:6...mi daroval smích! Všichni, kdo o tom uslyší, se budou smát se mnou." Řekla také: "Kdo by byl Abrahamovi...
Genesis 30:13...syna, Léa řekla: "To je pro blaho! Ženy mi budou blahopřát!" Dala mu tedy jméno Ašer, Blažený. Jednou,...
Genesis 33:13..." Jákob mu však odpověděl: "Můj pán , že tu jsou malé děti. Navíc mám s sebou březí ovce a krávy;...
Genesis 33:14...můj pán jde před svým služebníkem napřed. pak budu pokračovat zvolna, jak bude moci stačit stádo, které...
Genesis 34:22...ženy a své dcery dávejme jim. Vyhoví nám ovšembudou s námi bydlet jako jeden lid jen s touto podmínkou:...
Genesis 40:19...o hlavu - pověsí na kůl a ptáci z tebe budou klovat maso!" Třetího dne pak měl farao narozeniny a...
Genesis 43:16...paláce, poraz dobytče a připrav je. Ti muži dnes budou obědvat se mnou." Ten učinil, jak Josef řekl, a...
Genesis 48:5...mým příchodem do Egypta: Efraim a Manases mi budou jako Ruben a Šimeon. Potomci, které zplodíš po nich,...
Genesis 48:6...Ruben a Šimeon. Potomci, které zplodíš po nichbudou tví. Pokud jde o jejich dědictví, budou uvedeni pod...
Genesis 49:8... v Izraeli je rozptýlím. Judo, tebe tví bratři budou chválit, tvá ruka na šíji tvých nepřátel! Synové...
Genesis 49:10...zůstane, než přijde Ten, jemuž náleží a jehož budou poslouchat národy. K vinnému keři přiváže oslíka, k...
Exodus 7:18...do vody Nilu a ta se obrátí v krev. Ryby, které jsou v Nilu, pomřou a nilská voda bude páchnout tak, že se...
Exodus 11:8...' Tehdy přijdou všichni tví dvořané za mnoubudou se mi klanět a prosit: ‚Odejdi ty i všechen lid,...
Exodus 12:7...potřou obě veřeje i nadpraží domů, v nichž ho budou jíst. Tu noc budou jíst maso pečené na ohni a...
Exodus 12:8...i nadpraží domů, v nichž ho budou jíst. Tu noc budou jíst maso pečené na ohni a nekvašené chleby; budou je...
Exodus 12:42... kdy všichni synové Izraele ve svých pokoleních budou držet stráž. Hospodin Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Toto...
Exodus 13:7...dne bude Hospodinova slavnost. Po sedm dní se budou jíst nekvašené chleby. Nevyskytne se u tebe nic...
Exodus 16:4..."Hle, nechám na vás pršet chléb z nebe! Lid bude každý den vycházet a sbírat, kolik potřebují na ten...
Exodus 16:5... zda budou žít podle mých pokynů, či nikoli.  budou šestého dne připravovat, co přinesli, ukáže se, že je...
Exodus 19:13...hory, musí zemřít, ovšem bez doteku lidské rukyBude ukamenován nebo zastřelen šípem. to bude zvíře...
Exodus 21:22... nebude pomstěn, neboť je jeho majetkem. Když se budou muži prát a uhodí těhotnou ženu tak, že z vyjde...
Exodus 22:22...neubližuj vdově ani sirotkuBudeš-li jim nelítostně ubližovat, věz, že ke mně budou...
Exodus 22:23...hněvem a pobiji vás mečem, takže z vašich žen budou vdovy a z vašich dětí sirotci. Jestliže půjčíš peníze...
Exodus 24:14...tu, dokud se k vám nevrátíme. Hle, Áron a Hur budou s vámi. Kdo bude něco potřebovat, jde za nimi."...
Exodus 25:15...truhly, aby se na nich truhla dala nosit. Tyče budou zůstávat v kruzích truhly, nebudou z nich vytahovány....
Exodus 25:20... Cherubové mají rozpjatá křídla, jimiž budou zastiňovat slitovnici. jsou obráceni čelem k sobě...
Exodus 25:27...ke čtyřem rohům u jeho čtyř nohou. Kruhy budou upevněny těsně pod obrubou jako úchyty pro tyče, aby...
Exodus 25:31..." "Dále vyrobíš svícen z čistého zlata. Svícen bude mít tepanou patu i dřík a budou z něj vystupovat...
Exodus 25:33...svícnu a tři pruty z druhé. Na jednom prutu budou tři mandlovité pohárky s pupenem a květem, na dalším...
Exodus 25:34...prutech vycházejících ze svícnu. Na dříku pak budou čtyři mandlovité pohárky s pupeny a květy. Pod jedním...
Exodus 25:36...vycházejících ze svícnu. Tyto pupeny i pruty budou vystupovat ze svícnu a všechno to bude vytepáno z...
Exodus 26:2...na umným způsobem vytkat cheruby. Jeden pruh bude dvacet osm loket dlouhý a čtyři lokte široký. Všechny...
Exodus 26:13...přes zadní stranu Příbytku. Onen loket, o který budou stanové houně z jedné i druhé strany delší, bude po...
Exodus 26:24...pro oba rohy u zadní stěny Příbytku. Zespodu budou k sobě přiléhat a shora budou pevně spojeny jedním...
Exodus 26:32...sloupech z akáciového dřeva obložených zlatemBudou mít na sobě zlaté háčky a budou stát na čtyřech...
Exodus 26:37...sloupů z akáciového dřeva a obložíš je zlatemBudou na nich zlaté háčky a uliješ pro pět bronzových...
Exodus 27:2... V jeho čtyřech koutech vytvaruješ rohy, jež budou vystupovat z oltáře, a obložíš jej bronzem. K oltáři...
Exodus 27:7...je bronzem. Tyče se provléknou skrz kruhybudou po obou bocích oltáře, aby se dal nosit. Uděláš jej...
Exodus 27:10... Dvacet sloupů s dvaceti patkami na této straně bude z bronzu, sloupové háčky a příčky budou stříbrné....
Exodus 27:11... Totéž platí pro severní stranu: zástěny budou mít délku 100 loket, jejích dvacet sloupů s dvaceti...
Exodus 27:17...a čtyřmi patkami. Všechny sloupy okolo nádvoří budou propojeny stříbrnými příčkami; jejich háčky budou...
Exodus 28:35...jablko, takto po celém spodním lemu pláště. To bude mít Áron při konání služby na sobě. Kdykoli bude...
Exodus 28:42...plátěné spodky, aby zakrývaly jejich nahotubudou jim sahat od beder po stehna. Áron a jeho synové je...
Exodus 28:43...sahat od beder po stehna. Áron a jeho synové je budou nosit, kdykoli budou vcházet do Stanu setkávání nebo...
Exodus 29:28...Áronovi a jeho synům. Áron a jeho synové to budou věčným ustanovením přijímat od synů Izraele, neboť je...
Exodus 29:32...maso uvaříš na svatém místě. Áron a jeho synové budou u vchodu do Stanu setkávání jíst maso z toho berana s...
Exodus 29:33...maso z toho berana s chlebem, který je v košiBudou to jíst jen ti, kdo byli těmito obětmi očištěni, kdo...
Exodus 30:4...dva zlaté kruhy, a to po obou stranáchBudou to úchyty pro tyče, aby se na nich dal nosit. Tyče...
Exodus 30:19...nalij do něj vodu. Tou si pak Áron a jeho synové budou omývat ruce a nohy. Kdykoli budou vcházet do Stanu...
Exodus 30:20...a jeho synové budou omývat ruce a nohy. Kdykoli budou vcházet do Stanu setkávání nebo přistupovat k oltáři,...
Exodus 30:21...ohnivé oběti, omyjí se vodou, aby nezemřeliBudou si omývat ruce a nohy, aby nezemřeli. To pro bude...
Exodus 30:29...a také umyvadlo s podstavcem. Tak je posvětíšbudou svatosvaté. Cokoli se jich dotkne, bude svaté....
Leviticus 6:9...příjemnou vůni Hospodinu. Áron a jeho synové budou jíst, co z zůstane. Budou to jíst nekvašené, a...
Leviticus 6:13...dále promluvil k Mojžíšovi: "Áron i jeho synové budou v den svého pomazání přinášet Hospodinu tento obětní...
Leviticus 7:34...pokojné oběti. Hrudí pozvedání i kýtu odevzdání jsem totiž synům Izraele odebral z jejich pokojných obětí a...
Leviticus 7:35...obětí, patřící Áronovi a jeho synům ode dne, kdy budou uvedeni do kněžské služby Hospodinu. Hospodin...
Leviticus 8:31...snězte s chlebem, který je v koši pověření, jak jsem přikázal: ‚Áron a jeho synové je budou jíst.' Co z...
Leviticus 10:6...jak jim Mojžíš řekl. Mojžíš řekl Áronovi a jeho zbylým synům Eleazarovi a Itamarovi: "Nerozpouštějte si...
Leviticus 11:8...nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotkneteBudou pro vás nečistí. Ze všech vodních živočichů smíte...
Leviticus 11:10...havěť nebo velcí vodní tvorové) však pro vás budou ohavností a ohavností pro vás zůstanou. Jejich maso...
Leviticus 11:35...nečistý. Cokoli, nač upadne taková zdechlinabude nečisté. Pec i krb budou zbořeny - jsou nečisté a...
Leviticus 15:17...i všechno kožené, na čem se výron semene ocitnebudou vyprány vodou a budou nečisté do večera. Když bude...
Leviticus 15:18...vyprány vodou a budou nečisté do večera. Když bude muž spát se ženou a vyjde z něj semeno, oba se omyjí...
Leviticus 16:27...za hřích a kozla oběti za hřích, jejichž krev byla vnesena do nejsvětější svatyně k vykonání obřadu...
Leviticus 16:34...se vám stane věčným ustanovením. Jednou za rok budou synové Izraele očišťováni ode všech svých hříchů." A...
Leviticus 20:21... je to nepřístojnost. Zostudil svého bratrabudou bezdětní. Zachovávejte všechna pravidla a zákony....
Leviticus 20:27... abyste byli moji. Kdyby nějaký muž nebo žena byl vyvolávačem duchů nebo věštkyní, musí zemřít. Budou...
Leviticus 23:17...jako prvotiny Hospodinu dva chleby pozvedáníbudou ze dvou desetin efy jemné mouky pečené s kvasem. S...
Leviticus 23:18...vady, jednoho mladého býčka a dva berany - to bude zápalná oběť Hospodinu. Spolu s moučnými oběťmi a...
Leviticus 23:42... Budete ji slavit v sedmém měsíci. Po sedm dní budete bydlet ve stáncích. Všichni narození v Izraeli budou...
Leviticus 24:9... Chléb pak připadne Áronovi a jeho synůmbudou ho jíst na svatém místě. Je to jeho svatosvatý podíl...
Leviticus 25:7...s tebou. Také tvůj dobytek a zvěř ve tvé zemi budou jíst její úrodu. Odpočítáš si též sedm sobotních let,...
Leviticus 25:31...vydán ani v létě milosti. Domy v osadách, jež nejsou obehnány hradbou, se však budou počítat za polní půdu;...
Leviticus 25:44...se svého Boha! Tvůj otrok i tvá děvečka, které budeš vlastnit, budou z národů okolo vás; od těch si smíte...
Leviticus 25:45...u vás pobývají, i z jejich soukmenovců, kteří jsou u vás a kteří se narodili ve vaší zemi - ti budou...
Leviticus 26:17...svými nepřáteli a ti, kdo vás nenávidí, nad vámi budou panovat. Budete utíkat, i kdyby vás nikdo nehonil....
Leviticus 26:37...před mečem a padnou, i kdyby je nikdo nehonilBudou klopýtat jeden přes druhého jako před mečem, i kdyby...
Leviticus 26:39...země vašich nepřátel vás pohltí. Ti, kdo z vás zbudou, pak budou skomírat v zemi svých nepřátel. Svou...
Leviticus 26:44...si pravidla. Přes to všechno, ačkoli budou v zemi svých nepřátel, je nezavrhnu a nezošklivím si...
Leviticus 27:25...náleží jako dědičný pozemek. Všechny určené ceny budou v šekelech svatyně. Šekel je 20 ger. Prvorozené...
Numeri 1:5...muž, který je hlavou svého otcovského domu. Toto jsou jména mužů, kteří vám budou stát po boku: z Rubena:...
Numeri 1:50...jeho vybavení i vše, co k němu náleží. Oni budou Příbytek s veškerým jeho vybavením nosit, budou při...
Numeri 1:52...jenž by se přiblížil, však zemře. Synové Izraele budou tábořit po svých uskupeních, každý při svém praporu,...
Numeri 1:53...při svém praporu, po svých oddílech. Levité však budou tábořit kolem Příbytku svědectví, aby obec synů...
Numeri 3:7... aby mu pomáhali. Svou službou při Příbytku budou plnit jeho povinnost i povinnost celé obce vůči Stanu...
Numeri 3:8...i povinnost celé obce vůči Stanu setkáváníBudou také pečovat o veškeré náčiní Stanu setkávání a...
Numeri 4:25...služba geršonských rodů, jejich úkoly a břemenaBudou nosit plachty a houně Příbytku, Stan setkávání, jeho...
Numeri 4:26...lana a veškeré příslušenství k jejich službě. A budou konat službu ve všem, co jim bylo uloženo. Veškerá...
Numeri 4:31... Při veškeré své službě při Stanu setkávání budou zodpovědni za tato břemena: desky Příbytku, jejich...
Numeri 6:27...tobě obrátí svou tvář a obdaří pokojem!' Tak budou pronášet jméno nad syny Izraele, a jim požehnám...
Numeri 8:7...oholí celé tělo břitvou a vyperou si oděv. Tak budou očištěni. vezmou mladého býčka spolu s moučnou...
Numeri 8:14... Tak oddělíš levity z řad synů Izraele a levité budou moji. Poté, co je očistíš a nabídneš jako obětní dar,...
Numeri 9:14...Hod beránka. Pro domácího i hosta žijícího u vás budou platit stejná pravidla." V den, kdy byl Příbytek...
Numeri 10:2... aby ti sloužily ke svolávání obce a když se budou oddíly dávat na pochod. Když se na dlouze zatroubí...
Numeri 10:8...troubit dlouze, bez přefukování. Na trubky budou troubit kněží, Áronovi synové; to pro vás bude věčné...
Numeri 11:21...set tisíc pěších, a ty říkáš: ‚Dám jim masa, že budou jíst celý měsíc!' se snad pro pobít všechen...
Numeri 14:33...mrtvoly však padnou na této poušti. Vaši synové budou čtyřicet let tuláky v poušti a ponesou následky...
Numeri 15:15...shromáždění i pro přistěhovalce žijícího u vás budou platit stejná pravidla. Toto je věčné ustanovení pro...
Numeri 15:39...v cípech si připevní modrou šňůrku. Toto budou vaše třásně. Když na pohlédnete, připomenete si...
Numeri 18:3...kmene, se připojí k tobě a slouží tiBudou držet stráž a starat se o tebe i o celý Stan. Nesmí...
Numeri 18:16...z nečistých zvířat. Od stáří jednoho měsíce se budou moci vyplatit. Necháš je vyplatit za určenou cenu 5...
Numeri 18:30...Poté, co z desátků odevzdáte nejlepší dílbudou se vám levitům počítat jako úroda z humna a jako víno...
Numeri 26:55...menší - každému podle jeho velikosti. Země bude ovšem rozdělena losem; budou přijímat dědictví podle...
Numeri 27:21... se postaví před kněze Eleazara. Ten se za něj bude dotazovat na Hospodinova rozhodnutí pomocí urim. Na...
Numeri 30:5...a její otec o tom uslyší a nic nenamítne, pak budou všechny sliby a závazky, které na sebe vzala, platit....
Numeri 30:8...tomu v den, kdy o tom uslyší, nic nenamítne, pak budou její sliby i závazky platit. Pokud to však manžel...
Numeri 30:12...její muž nic nenamítne, o tom uslyší, a nebude bránit, budou všechny její sliby i závazky platit....
Numeri 33:55... stanou trním v očích a ostny v bocíchBudou vás trýznit v zemi, v níž budete bydlet. To, co jsem...
Numeri 34:2...synům Izraele: vejdete do Kanaánu, toto budou hranice země, která vám připadne za dědictví: Vaše...
Numeri 34:12...k Jordánu a dosáhne k Mrtvému moři. To budou hranice vaší země ze všech stran." Mojžíš synům...
Numeri 35:3...okolo těch měst dejte levitům. Ta města jim budou sloužit k bydlení a přilehlé pastviny budou pro...
Numeri 35:5... západní a severní straně města, tak aby město bylo uprostřed. Toto budou jejich předměstské pastviny." "Z...
Numeri 35:11...do kanaánské země, vyberte si města, která vám budou sloužit jako útočiště. Bude se do nich moci uchýlit...
Numeri 35:12...ten, kdo někoho neúmyslně zabil. Ta města vám budou sloužit jako útočiště před mstitelem, aby ten, kdo...
Numeri 35:13...soudu před obcí. Určete si šest měst, která vám budou sloužit jako útočiště: tři města v Zajordání a tři...
Numeri 36:7...jen uvnitř svého otcovského rodu a kmene. Tak nebude izraelské dědictví přecházet z kmene na kmen. Synové...
Deuteronomium 2:4...bratří, synů Ezauových, bydlících na SeíruBudou se vás bát, ale vy si dávejte dobrý pozor. Nebojujte...
Deuteronomium 2:25...pouštět strach a hrůzu z tebe. o tobě uslyšíbudou se před tebou třást a chvět se úzkostí." Tehdy jsem z...
Deuteronomium 7:23...divoká zvěř. Hospodin, tvůj Bůh, ti je vydá, a budou žít v naprosté hrůze, dokud nebudou vyhlazeni. Vydá...
Deuteronomium 12:30...se v jejich zemi, měj se na pozoru i poté, co budou vyhlazeni. Nesmíš je následovat do pasti -...
Deuteronomium 14:7...sudokopytníka. Nesmíte však jíst ty, kteří jsou jen přežvýkavci nebo jen sudokopytníci. Velbloud,...
Deuteronomium 14:29...a také přistěhovalec, sirotek a vdova, kteří jsou ve tvém městě, a budou jíst do sytosti. Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 18:1... Levitští kněží, totiž celý kmen Levi, nebudou mít podíl ani dědictví v Izraeli. Budou žít z...
Deuteronomium 18:3...je jejich dědictvím, jak jim pověděl. Toto budou kněží právoplatně dostávat od lidu: Ti, kdo budou...
Deuteronomium 18:8...bratři levité, kteří tam stojí před HospodinemBudou jíst stejný podíl bez ohledu na to, co kdo prodal po...
Deuteronomium 19:17...- před kněze a soudce, kteří tam v těch dnech budou. Soudci věc důkladně prošetří. Ukáže-li se, že to...
Deuteronomium 20:11...přijmou a otevřou ti, pak všechen lid, který tam bude, podrob nuceným pracím a budou ti sloužit. Pokud však...
Deuteronomium 20:13...tvých rukou, pobij ostřím meče všechny, kdo tam budou mužského pohlaví. Avšak ženy, děti, dobytek a všechnu...
Deuteronomium 21:8... Hospodine, zprosť viny svůj lid Izrael, který jsi vykoupil! Nenech nevinně prolitou krev uprostřed svého...
Deuteronomium 22:28...zachránil. Když někdo potká dívku, pannu, která není zasnoubená, znásilní ji a vyspí se s , pak, budou-li...
Deuteronomium 25:5...dobytčeti nedáš náhubek. Když budou bratři bydlet pospolu a jeden z nich zemře, aniž by...
Deuteronomium 25:11...známá pod jménem "Rodina vyzutého". Když se budou muži prát, může se stát, že manželka jednoho...
Deuteronomium 28:10...země spatří, že neseš Hospodinovo jméno, a budou se bát. Hospodin ti nadbytek všeho dobrého:...
Deuteronomium 28:45... Všechna tato prokletí na tebe přijdou, protože jsi neposlouchal Hospodina, svého Boha, a nedodržoval jeho...
Deuteronomium 28:46...pronásledovat a stíhat, dokud nebudeš vyhlazenBudou na tobě i na tvém semeni znamením a divem navěky....
Deuteronomium 29:23...rozvrátil v zuřivém hněvu!" Všechny národy se budou ptát: "Proč to Hospodin zemi provedl? Proč takový...
Deuteronomium 31:13...i jejich synové, kteří toto vše nezažili, a budou se učit ctít Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny...
Deuteronomium 31:20...do země oplývající mlékem a medem, kterou jsem s přísahou zaslíbil jejich otcům, budou jíst do...
Deuteronomium 32:24...neštěstím, své šípy na vystřílím. Hladem  budou vysíleni, horečkou stráveni i morem urputným, pak na...
Deuteronomium 33:9...se. Ano, tvé slovo zachovali, tvou smlouvu budou střežit levité. Jákoba budou tvým pravidlům učit a...
Deuteronomium 33:10... tvou smlouvu budou střežit levité. Jákoba budou tvým pravidlům učit a Zákonu tvému Izrael. Kadidlo...
Deuteronomium 33:19...stanech svých! Na horu svolají různé národy, tam budou přinášet pravé oběti. Budou sytit z mořského...
Jozue 4:7...přecházela Jordán, vody se rozdělily.' Proto budou tyto kameny synům Izraele připomínkou na věky."...
Jozue 6:19...stříbro, zlato i bronzové a železné předměty budou zasvěceny Hospodinu. Přejdou do Hospodinova pokladu."...
Jozue 9:23...Proklatci! Od teď nikdy nepřestanete otročitBudou z vás dřevaři a nosiči vody pro dům mého Boha." Na to...
Jozue 11:6..."Neboj se jich. Způsobím, že zítra touto dobou budou všichni ležet před Izraelem mrtví. Jejich koně...
Jozue 20:3...ten, kdo někoho nedopatřením nechtěně zabilBudou vám sloužit za útočiště před krevní mstou. Když se...
Soudců 2:3... ale neposlechli! Co jste to provedli? Proto jsem také řekl: ‚Nevyženu je před vámi, ale budou vám trním...
Soudců 3:4... k Lebo-chamátu. Ti zůstali, aby skrze  byl Izrael zkoušen, aby se ukázalo, zda budou poslouchat...
Růt 2:9...odsud, ale drž se u mých děveček. Sleduj, kde budou na poli sklízet, a choď za nimi. Služebníkům přikážu,...
1. Samuel 2:10...silou se nikdo neprosadí, Hospodinovi protivníci budou zničeni. Nejvyšší z nebe zaburácí, končiny světa bude...
1. Samuel 8:12...jeho pole a sklízet jeho sklizeň a další pro něj budou vyrábět válečnou výzbroj a vozovou výstroj. Vezme vám...
1. Samuel 10:5... S citerou, tamburínou, píšťalou a lyrou v čele budou v prorockém vytržení sestupovat z návrší. Tehdy ...
2. Samuel 10:11... aby je seřadil proti Amoncům. Joáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad síly, přijdeš mi na pomoc....
2. Samuel 15:35...' pak pro budeš moci mařit Achitofelovy radyBudou tam s tebou také kněží Sádok a Abiatar. Cokoli tedy...
2. Samuel 19:19... Ti před králem vběhli do Jordánu, že se budou brodit tam a zpět, aby přepravili královský dvůr a...
1. Královská 2:4... Potom Hospodin splní slovo, které mi dal: ‚Budou-li tví synové dbát na svou cestu a budou-li věrně, z...
1. Královská 5:20...pro v Libanonu kácet cedry. Moji služebníci budou pomáhat tvým a mzdu tvých služebníků ti uhradím, jak...
1. Královská 8:25...splnil. Nuže, Hospodine, Bože Izraele, dodrž, co jsi slíbil, když jsi svému služebníku Davidovi, mému otci,...
1. Královská 8:30...služebníka i svého lidu Izraele, kdykoli se budou modlit směrem k tomuto místu. Vyslýchej na nebesích,...
1. Královská 8:52...je z Egypta, zprostřed tavicí pece! Kéž tedy jsou tvé oči upřeny k modlitbě tvého služebníka i k...
1. Královská 12:7... "pokud jim vyhovíš a dáš jim laskavou odpověďbudou ti sloužit navždycky." On ale odmítl radu, kterou mu...
1. Královská 13:2...se narodí syn jménem Jošiáš. Ten na tobě bude obětovat kněze posvátných výšin, kteří na tobě...
1. Královská 14:13...vkročíš do města, dítě zemře. Celý Izrael ho bude oplakávat, ho budou pohřbívat. On bude z...
1. Královská 21:19...zabrat. Řekni mu: ‚Toto praví Hospodin: Vraždil jsi a teď ještě zabíráš?' A dodej: ‚Toto praví Hospodin:...
1. Královská 21:23...' A ohledně Jezábel Hospodin praví: ‚Jezábel budou žrát psi z celého jizreelského okolí.' Kdo Achabovi...
2. Královská 3:16...řekl. "Prohlubně v tomto vyschlém říčním korytu budou plné vody! Ano, tak praví Hospodin: Nespatříte vítr...
2. Královská 7:13... si vezmou těch pět koní, co ve městě zbývajíBudou na tom stejně jako všichni Izraelci, co tu ještě...
2. Královská 7:18..."Zítra touto dobou se v samařské bráně budou prodávat dvě míry ječmene za šekel a stejně tak míra...
2. Královská 9:10... a jako s domem Baašy, syna Achiášova. A Jezábel budou žrát psi z celého jizreelského okolí a nikdo ji...
2. Královská 9:36...služebníka Eliáše Tišbejského: ‚Tělo Jezábel budou žrát psi z celého jizreelského okolí. Mrtvola Jezábel...
2. Královská 10:30...v Bet-elu a Danu. Hospodin Jehuovi řekl: "Dobře jsi vykonal, co je v mých očích správné. Udělal jsi s...
2. Královská 11:17...zavázal krále i lid Hospodinovou smlouvou, že budou Hospodinův lid. Uzavřel také smlouvu mezi králem a...
2. Královská 15:12...kdysi dal Jehuovi slovo: "Na izraelském trůnu budou sedět čtyři tví potomci." A tak se také stalo....
2. Královská 18:27...tebou? Poslal právě za těmi muži na hradbáchBudou žrát svoje lejna a pít svou moč tak jako vy!" Pak se...
2. Královská 20:18...Hospodin. I tvoji synové, tví vlastní potomcibudou zajati a stanou se eunuchy v paláci babylonského...
1. Letopisů 19:12... aby nastoupili proti Amoncům. Joáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad síly, přijdeš mi na pomoc....
1. Letopisů 28:21...chrámu. Pohleď, oddíly kněží a levitů jsou připraveny k veškeré službě při Božím domě. Také...
2. Letopisů 2:7...v Libanonu dovedou kácet dřevo. Tvým služebníkům budou zajisté pomáhat služebníci, aby mi připravili...
2. Letopisů 6:16...splnil. Nuže, Hospodine, Bože Izraele, dodrž, co jsi slíbil, když jsi svému služebníku Davidovi, mému otci,...
2. Letopisů 6:21...služebníka i svého lidu Izraele, kdykoli se budou modlit směrem k tomuto místu. Vyslýchej z nebe, kde...
2. Letopisů 7:15...jejich hřích a uzdravím jejich zem. Ano, oči budou otevřené a uši nakloněné k modlitbě z tohoto místa...
2. Letopisů 10:7...lidu zachováš dobrotivě," řekli mu, "pokud k nim budeš přívětivý a dáš jim laskavou odpověď, budou ti...
2. Letopisů 13:5...s Davidem a jeho syny trvalou smlouvu, že budou vládnout Izraeli navěky? Pak ale povstal Jeroboám,...
2. Letopisů 15:12...a 7 000 ovcí a koz. Zavázali se smlouvou, že budou hledat Hospodina, Boha svých otců, celým srdcem a...
2. Letopisů 19:11...a buďte bezúhonní. Nejvyšší kněz Amariáš vám bude nadřízen ve všech záležitostech Hospodinových a...
2. Letopisů 23:5...a další u Brány základů. Všichni ostatní zatím budou na nádvořích Hospodinova chrámu. do Hospodinova...
2. Letopisů 23:16...uzavřel se vším lidem a s králem smlouvu, že budou Hospodinův lid. Všichni pak vyrazili k Baalovu chrámu...
2. Letopisů 30:23...svých otců. Celé shromáždění se pak shodlo, že budou pokračovat ještě dalších sedm dní, a tak radostně...
Ezdráš 6:4...kvádrů nechť následuje vrstva dřeva. Náklady budou hrazeny z královské pokladny. Zlaté a stříbrné náčiní...
Ezdráš 6:9...kraje, aby se práce nezdržovala. Cokoli dalšího bude potřeba - býčci, berani či jehňata k zápalným...
Ezdráš 7:25...svěřil tvůj Bůh, ustanov správce a soudce, kteří budou soudit všechen lid za Eufratem. Ti všichni znají...
Nehemiáš 10:30...urozeným bratřím a skládali přísežný slib, že budou žít podle Božího zákona, vydaného skrze Božího...
Nehemiáš 10:35...si rozdělujeme losem. Kněží, levité i lid je budou přinášet každoročně podle svých otcovských rodů v...
Nehemiáš 10:38...příspěvků, z ovoce všech stromů, z vína i oleje budeme přinášet kněžím do komor v domě našeho Boha. Levitům...
Nehemiáš 10:40...ve skladu. Synové Izraele včetně synů Leviho budou přinášet tyto obětní příspěvky z obilí, vína a oleje...
Nehemiáš 11:2... Lidé žehnali všem, kdo se sami nabídli, že budou bydlet v Jeruzalémě. Toto jsou přední obyvatelé...
Ester 1:17...všem ženám, přestanou si vážit svých manželůBudou říkat: ‚Král Xerxes poslal pro královnu Vašti, a...
Ester 9:27...a pro všechny, kdo se k nim připojí. Přijali, že budou každoročně zachovávat oba ty dny předepsaným způsobem...
Ester 9:28...způsobem a ve stanovený čas. Tyto dny se budou připomínat a slavit v každém následujícím pokolení, v...
Job 5:4...Jeho děti nepoznají žádné bezpečí, bez obhájce budou na soudu zdeptáni. Jeho sklizeň mu spolkne hladový, i...
Job 5:14... Uprostřed dne tma je zachvátí, v poledne budou tápat jako za noci. Před mečem jejich úst chudé...
Job 8:7... rozkvět tvých statků znovu obnoví. Tvé počátky budou nicotné oproti hojnosti, jež čeká . Předchozích...
Job 8:22... písničku vloží na tvé rty. Tví nepřátelé však budou mít plášť z ostudy, ze stanu ničemů nezbude vůbec nic...
Job 11:19...naděje - rozhlédneš se kolem a v klidu ulehnešBudeš spát a nikdo nevyruší , o tvou přízeň se budou...
Job 14:21...svých dětí pak neví nic, nedozví se ani, zda budou nicotní. Jediné, co cítí, je bolest v těle, v duši...
Job 20:7...zmizí napořád - ‚Kam se poděl?' se jeho známí budou ptát. Jako sen odletí a bude ten tam, bude zapuzen...
Job 20:10... nebude k nalezení ve svém obydlí. Jeho děti budou muset odškodnit chudáky, vlastníma rukama majetek...
Job 21:32...Ještě mu pohřeb vystrojí, nad jeho hrobem budou bdít. Lehká mu bude země pohřební, vždyť za ním kráčí...
Job 22:28...vyplníš. Cokoli rozhodneš, obstojí, tvé cesty budou světlem zality. ‚Hlavu vzhůru!' řekneš zkroušeným, a...
Job 24:24...jejich cestu sledují. Načas se vyvýší, a hned jsou pryč, sníženi budou a jako všichni sklizeni, jako...
Job 29:19... mých dnů bude jak písku u moře. kořeny budou sahat k vodě, rosa bude nocovat v koruně. ...
Job 36:11... že se mají od zla odvrátit. Pokud poslechnoubudou mu sloužit, dožijí své dny ve štěstí, svá léta v samé...
Žalmy 1:4...činí, se podaří! Jinak se ale povede ničemnýmbudou jak pleva, již vítr unáší. Ničemní na soudu neobstojí...
Žalmy 5:12...vždyť proti tobě povstali! Doufající v tebe však budou šťastní, ti všichni budou jásat navěky. Ty, kdo...
Žalmy 11:6...a síru sešle na ničemy, z kalicha žhavého vichru budou pít! Hospodin je spravedlivý, spravedlnost miluje,...
Žalmy 22:27... své sliby splním před jeho ctiteli. Jíst budou ponížení a budou nasyceni, chválit Hospodina budou,...
Žalmy 22:28...Hospodinu se navrátí; před tvojí tváří se klanět budou všechny rodiny a národy. Vždyť Hospodinovo je...
Žalmy 22:31...se při životě udržet nemohou! Jejich potomci mu budou sloužit, o Pánu budou vyprávět navěky. Přijdou a jeho...
Žalmy 22:32...navěky. Přijdou a jeho spravedlnost rozhlašovat budou lidu, jenž se teprv narodí, poví, co učinil! Žalm...
Žalmy 23:6...potíráš, můj kalich přetéká. Dobro a láska  budou provázet po všechny dny mého života, zůstávat budu v...
Žalmy 25:3...v tebe doufá, se hanby nedočká, zahanbeni však budou zrádci nicotní! Ukaž mi, Hospodine, cesty své, svým...
Žalmy 34:6...mých obav vytáhl. Ti, kdo jej vyhlížejíbudou jen zářit, nebudou v hanbě skrývat tvář! Když chudák...
Žalmy 34:22...zahyne kvůli své zlosti, nepřátelé spravedlivého budou ztrestáni. Hospodin vykoupí svoje služebníky, nebudou...
Žalmy 37:9... nezlob se, vždyť to jen uškodí. Bídáci přece budou vymýceni, doufající v Hospodina však zemi obdrží. Za...
Žalmy 37:17... nežli bohatství spousty ničemů. Paže ničemů budou zpřelámány, spravedlivým je ale Hospodin podporou....
Žalmy 37:20... v hladových dnech se nasytí. Ničemové však budou zahubeni, Hospodinovi nepřátelé vymizí, jako když...
Žalmy 37:22... Požehnaní od Boha obdrží zemi, vyhnáni však budou ti, jež proklíná. Kroky člověka Hospodin potvrzuje,...
Žalmy 37:28...právo, nikdy se nezřekne věrných svých; navěky budou zachováni, potomci ničemů však vymizí. Spravedliví...
Žalmy 37:29...však vymizí. Spravedliví ale obdrží zemibudou v bydlet navždycky. Ústa spravedlivého moudře...
Žalmy 37:38...budoucnost patří pokojným. Všichni vzpurní však budou vyhlazeni, ničemové nemají žádné vyhlídky! Od...
Žalmy 40:4...píseň, chvalozpěv Bohu našemu; mnozí to spatříbudou ho mít v úctě, na Hospodina se spolehnou. Blaze...
Žalmy 43:3...Sešli své světlo a věrnost svou - ty povedoubudou provázet k hoře tvé svatosti, kde bydlíš ty. Tehdy...
Žalmy 49:12... každý své jmění cizím zanechá! Jejich hroby jim budou věčnými domy, na věky věků jim budou obydlím, třebaže...
Žalmy 49:15...obdivují jejich výroky. séla Do hrobu zahnáni budou jak ovce, smrt bude nakonec jejich pastýřem! Ráno pak...
Žalmy 51:21...- zápalné oběti bez vady, tehdy se znovu budou obětovat býci na tvém oltáři. Pro předního zpěváka....
Žalmy 62:10...skrýší, své srdce vylijte! séla Jen pouhé nic jsou přece smrtelníci, lidští tvorové jsou jako přeludy:...
Žalmy 63:4...Lepší než život je láska tvá, rty proto budou opěvat. Budu chválit po dobu života a ve tvém...
Žalmy 64:10...pak zachvátí všechny lidi, o Božích skutcích budou vyprávět, nad jeho dílem přemýšlet! Spravedlivý se...
Žalmy 64:11... nad jeho dílem přemýšlet! Spravedlivý se bude v Hospodinu těšit, že svěřil se jeho ochraně. Jásat...
Žalmy 65:2...Sionu ti, Bože, náležejí chvály, sliby ti dané budou splněny! K tobě přichází každý smrtelník, neboť...
Žalmy 68:4...zhynou před Bohem! Jásat před Bohem však budou poctiví, oslavovat budou a tančit radostí! Zpívejte...
Žalmy 71:23...ti žalmy zahraji, Svatý izraelský! Radostně ti budou zpívat rty i moje duše, kterou jsi vykoupil. Můj...
Žalmy 73:19...je napospas hrozné záhubě! V jediném okamžiku budou zahubeni, hrůzy dočista zničí je! Jako sen po...
Žalmy 75:4...soud vykonám. Země a všichni na se budou třást, sám jejím sloupům pevnost dám! séla Nadutce...
Žalmy 84:5...Blaze těm, kdo ve tvém domě dlí, oslavovat  budou navěky! séla Blaze tomu, kdo v tobě sílu nachází - v...
Žalmy 92:10... Hospodine, nepřátelé tví, jistěže nepřátelé tví budou zničeni: rozprášeni budou všichni zločinci! Můj roh...
Žalmy 92:16...ve stáří, čerství zůstanou a plní sil. Zvěstovat budou Hospodinovu poctivost - on je Skála, je každé...
Žalmy 94:3...dlouho, Hospodine, ničemní, jak dlouho ničemní budou vítězit? Chrlí jen pýchu, kdykoli promluví, všichni...
Žalmy 101:6...Věrné si v celé zemi vyhlížím, takoví u mne budou žít. Poctivou cestou kdo umí jít, takový bude můj...
Žalmy 102:16...hnuti lítostí! Hospodinovo jméno národy ctít budou a všichni králové světa slávu tvou, Hospodin znovu...
Žalmy 102:19...příští pokolení, slaví Hospodina ti, kteří budou stvořeni, že shlédl dolů ze svých svatých výšin,...
Žalmy 102:27... dílem tvých rukou jsou nebesa. Ona pominou, ty budeš vždy, všechna se jako šaty obnosí. Odložíš je jak...
Žalmy 102:29...- tvá léta neskončí. Děti tvých služebníků budou žít dál, jejich símě bude před tebou rozkvétat! Žalm...
Žalmy 110:5...knězem navěky podle řádu Melchisedechova." Pán bude po tvé pravici; přijde jeho hněv, králové budou...
Žalmy 112:2...a jeho přikázání si velmi oblíbil! Hrdinové země budou jeho potomci, požehnáno bude pokolení poctivých. V...
Žalmy 132:16...nasytím, jeho kněží obléknu spasením, jeho věrní budou jásat radostí! Zde nechám vyrůst roh Davidův, o svíci...
Žalmy 140:14...spravedliví tvé jméno oslaví, před tvojí tváří budou žít poctiví! Žalm Davidův. Volám , Hospodine, ke...
Žalmy 141:6...zločinům stále modlím se! jejich vůdcové budou svrženi ze skály, jak dobře mluvil jsem, všichni...
Přísloví 1:9...se nevzdaluj. Půvabným věncem na tvé hlavě budou, náhrdelníkem budou na hrdle tvém. Nenech se zlákat,...
Přísloví 1:28...soužením a tísní budete sevřeni. pak volat budou, neozvu se, budou shánět, avšak nenajdou. Protože...
Přísloví 2:21...spravedlivých kéž bys vytrval! Poctiví přece budou obývat zemi a bezúhonní v zůstanou. Ničemové však...
Přísloví 2:22...zemi a bezúhonní v zůstanou. Ničemové však budou ze země vymýceni, proradní z budou vyrváni! ...
Přísloví 3:10... tím nejlepším ze vší své úrody. Tvé stodoly pak budou plné zrní, tvé sudy budou vínem přetékat. Hospodinovo...
Přísloví 4:26... kudy povedou tvé kroky, všechny tvé cesty pak budou bezpečné. Neuchyluj se vpravo ani vlevo, své kroky...
Přísloví 5:10... svá léta ukrutníku odevzdáš. Z tvého úsilí budou žít jiní, tvá dřina skončí v domě cizího. Nakonec...
Přísloví 6:24...jsou cesta k životu. Před špatnou ženou  budou chránit, před lichotným jazykem svůdkyně. Neprahni v...
Přísloví 10:27...k Hospodinu prodlužuje život, roky darebáků však budou zkráceny. Doufání spravedlivých končí radostí, naděje...
Přísloví 20:7... Spravedlivý je, kdo žije v poctivosti; šťastní budou jeho potomci! Král sedí na trůnu, aby soudil, všechno...
Přísloví 21:7...jsou pomíjivá marnost, smrtelná past. Darebáci budou smeteni vlastní krutostí; konat spravedlnost totiž...
Přísloví 22:18...slyš, své srdce věnuj mému vědění. Příhodné bude, když zachováš je v nitru, budou-li pohotově vždy na...
Přísloví 23:8... "Jez a pij," není upřímný. Sousta, jež snědl jsi, vyzvracíš, tvoje lichotky budou zmařeny! Cokoli říkat...
Přísloví 23:16...zajásá, to mi věř. Celé nitro se zaradujebudou-li tvé rty mluvit poctivě. Závist k hříšníkům v srdci...
Přísloví 24:22...buřiči. Vždyť jejich zkáza přijde nenadále; jak budou oba trestat, kdo to ? Zde jsou další slova mudrců:...
Přísloví 24:24...soudu není vůbec dobré. Kdo omilostní darebákabude proklínán lidmi, takovému budou spílat národy. Žalobci...
Kazatel 12:4...se zavřou dveře do ulice a mlýnek zvolna umlknebudeš se probouzet šveholením ptáků, všechny písně však...
Izaiáš 1:18...Potom to můžeme spolu probrat, praví HospodinJsou-li vaše hříchy rudé jak šarlat, zbělají jako sníh....
Izaiáš 2:12...pyšné nadutce, pro všechny, kdo se povyšujíbudou poníženi - pro všechny ztepilé libanonské cedry, pro...
Izaiáš 3:5...chlapce, bude jim vládnout krutá sběř. Lidé budou vyhrožovat jeden druhému, bližní bude ubližovat svému...
Izaiáš 3:26... padnou mečem, tví hrdinové ve válce. Tvé brány budou truchlit a kvílet, na zemi jako vdova schoulíš se. ...
Izaiáš 5:13...do zajetí, neboť mu chybí poznání; jeho urození budou umírat hlady, obyčejní budou žízní vyprahlí! Záhrobí...
Izaiáš 5:17...Bůh se ukáže svatým ve spravedlnosti. Ovce se budou pást jako na vlastních loukách, v troskách boháčů se...
Izaiáš 5:29...koní jako křemen a jejich kola jako vichřiceBudou řvát jako lev, jako lvíčata spustí řev; zavrčí a...
Izaiáš 5:30...ho pryč a nikdo jim ho nevyrve. V ten den budou vrčet nad svou kořistí, jako když moře burácí. Kdo...
Izaiáš 7:25...se nevydáš ze strachu z trní a bodláčíBudou z nich dobytčí pastviny, budou zdupány ovcemi. ...
Izaiáš 9:4... Veškerá obuv válečná i roucha krví zbrocená budou určena k spálení, budou pohlcena plameny. Vždyť se...
Izaiáš 10:20...Izraele a ti, kdo se zachrání z domu Jákobova, nebudou spoléhat na toho, kdo je bije, ale budou opravdově...
Izaiáš 10:33...oklestí. Pokácí ty statné velikány, sraženi budou i nejvyšší. Sekerou vymýtí ty lesní houštiny,...
Izaiáš 11:7...a malé dítě je povede. Kráva a medvědice budou na pastvě, jejich mláďata si lehnou společně a lev...
Izaiáš 11:10... tak jako vody naplňují moře! V ten den bude kořen Jišajův vztyčen jako korouhev pro lidské zástupy...
Izaiáš 11:14... Vztáhnou své ruce na Edom a Moáb, i Amonci je budou poslouchat. Hospodin vysuší záliv Egyptského moře, na...
Izaiáš 13:8...ochabnou, všechna srdce se strachy rozplynouBudou zděšeni, sevřeni úzkostí, bolestí se budou svíjet...
Izaiáš 13:16...dopadený padne pod mečem. Jejich nemluvňata budou utlučena před jejich očima, jejich domy vyloupeny,...
Izaiáš 13:21...se tam beduín, nezastaví se tam pastýřiBudou tam uléhat pouštní příšery, domy se zaplní sovami,...
Izaiáš 13:22...v nich pštrosi, roztančí se tam běsi. Ve věžích budou výt hyeny, v honosných palácích šakali. Dny Babylonu...
Izaiáš 14:2...a otroky; vezmou do zajetí ty, kdo je zajali, a budou vládnout nad svými tyrany. V den, kdy ti Hospodin ...
Izaiáš 14:16...nejhlubší! Ti, kdo uvidí, neuvěří svým očímbudou zkoumat pohledy: "To je ten muž, který děsil zemi,...
Izaiáš 17:2... bude z něj pouhá hromada trosek! Jeho města budou navěky opuštěna, stanou se útočištěm pro stáda a...
Izaiáš 17:9...oltáříky, jež si sám vyrobil. V ten den budou jejich mocná města opuštěna, jako když Hivejci a...
Izaiáš 19:3...se zcela vytratí, na čem se uradí, to překazímBudou se radit s modlami a nebožtíky, s věštci a duchaři,...
Izaiáš 19:6...moři, řeka se ztratí a vysuší. Z vodních kanálů budou zahnívající stoky, egyptské řeky se ztenčí a vytratí....
Izaiáš 19:8...okolí, bude to odváto a nezůstane nic. Bědovat budou nilští rybáři, spláčou ti, kdo loví na udici i kdo...
Izaiáš 19:9...do vody, protože přijdou o práci. Česači lnu budou zoufalí a tkalci zblednou zděšením. Výrobci látek...
Izaiáš 19:10...a tkalci zblednou zděšením. Výrobci látek budou ztrápení a všichni nádeníci žalem zmoženi. Soanští...
Izaiáš 19:16...ocasem, palmovým kmenem ani rákosem! V ten den budou Egypťané slabí jako ženy - budou se třást strachy...
Izaiáš 19:17...zástupů, ji pozvedne proti nim. Judská zem bude v Egypťanech budit hrůzu. Při každé zmínce o se...
Izaiáš 19:20...a u hranic země bude Hospodinův sloup. Ten bude v Egyptě znamením a svědectvím o Hospodinu zástupů. A...
Izaiáš 19:21...Egyptu a Egypťané v ten den Hospodina poznajíBudou ho uctívat dary a oběťmi, budou Hospodinu skládat...
Izaiáš 19:23...den se otevře cesta z Egypta do Asýrie. Asyřané budou chodit do Egypta a Egypťané do Asýrie; Egypťané s...
Izaiáš 20:5...spoléhali na Habeš a chlubili se Egyptem, pak budou zděšení a zoufalí. V ten den řeknou obyvatelé tohoto...
Izaiáš 23:5..." Jakmile se o tom dozvědí v Egyptě, zachváceni budou bolestí nad Týrem. Uprchněte někam za moře, obyvatelé...
Izaiáš 24:22...mocnosti nahoře na nebi i krále dole na zemiBudou nahnáni jako vězni do jámy, budou zavřeni v žaláři;...
Izaiáš 27:9...pryč, jako když od východu vítr udeří. Tak tedy budou očištěny Jákobovy viny a odstranění jeho hříchu...
Izaiáš 27:13...mocný roh a vrátí se ztracení z Asýrie i ti, kdo byli rozptýleni v Egyptě, a budou se klanět Hospodinu na...
Izaiáš 29:5...odletí horda těch cizáků, z hordy těch tyranů budou plevy ve větru. Stane se to náhle, v okamžiku od...
Izaiáš 29:19...v Hospodinu znovu zaradují, ve Svatém izraelském budou jásat ubozí. Pomine totiž tyran, drzoun nebude,...
Izaiáš 29:23...Jákobovu svatost přisoudí; před Bohem Izraele budou bázeň mít. Rozum dostanou duchem bloudící a ti, kdo...
Izaiáš 30:5... vaši poslové šli do Chanesu, tím lidem ale budou všichni zklamáni, neboť jim nebude moci pomoci;...
Izaiáš 30:16...vaše vítězství; vy jste však nechtěli. Řekli jste: "Nikoli, utečeme na koních!" Nuže, budete muset...
Izaiáš 30:24... Býci i osli, kteří obdělávají zemi, se budou krmit pící šťavnatou, čechranou vidlemi a lopatou. Z...
Izaiáš 30:32...každému úderu metly, který Hospodin zasadíbudou hrát tamburíny a citery - pouhým máchnutím ruky je v...
Izaiáš 31:3...domu bídáků, proti pomocníkům zločinců. Egypťané jsou jen lidé, a ne Bůh, jejich koně pouhé tělo, a ne duch....
Izaiáš 31:8... jiný než lidský meč je spolyká. Před oním mečem budou utíkat a jejich mladíky čeká robota. Jejich pevnost...
Izaiáš 32:1... Hle - přichází spravedlivý král, jehož knížata budou poctivá! Každý z nich bude jak skrýše před větrem a...
Izaiáš 32:3...mocné skály v zemi vyprahlé. Oči vidoucích nebudou zavřené, uši slyšících budou pozorné. Srdce...
Izaiáš 33:12...rodíte; ohněm vás pohltí vlastní hněv. Národy budou spáleny na prášek, vykácené trní oheň sežehne. Slyšte...
Izaiáš 33:21...nepovolí ani jediný. Tam pro nás Hospodin bude Vznešený, budou tam široké řeky a potoky, nepřistane...
Izaiáš 34:3...je vyhladí, vydá je krveprolití. Jejich zabití budou pohozeni, zapáchat budou jejich mrtvoly, hory se...
Izaiáš 35:6... Na poušti vytrysknou vodní prameny, pustinou budou proudit potoky, kde byl žhavý písek, bude jezero a...
Izaiáš 35:9...takového se tam nenajde. Půjdou po ti, kdo budou vykoupeni; Hospodinovi zachránění se navrátí a na...
Izaiáš 36:12...tebou? Poslal právě za těmi muži na hradbáchBudou žrát svoje lejna a pít svou moč tak jako vy!" Pak se...
Izaiáš 39:7...Hospodin. I tvoji synové, tví vlastní potomcibudou zajati a stanou se eunuchy v paláci babylonského...
Izaiáš 41:11... svou spravedlivou pravicí. Hle, jak ostudně budou zahanbeni všichni, kdo proti tobě zuřili! Budou jako...
Izaiáš 41:12...je hledal, nenajdeš ty, kdo útočili na tebeBudou jako nic a ještě míň ti, kteří s tebou válčili. Neboť...
Izaiáš 41:16... Rozptýlíš je a vítr je uchvátí, rozmetáni budou vichřicí. Ty se však budeš v Hospodinu radovat, Svatý...
Izaiáš 42:16...před nimi tmu ve světlo a hrbolatá místa budou rovinou. Učiním pro toto vše a neopustím je. Ale...
Izaiáš 42:17... ti, kdo svými bohy nazývali odlitky, takoví budou s hanbou zahnáni. Hluší, poslouchejte, slepí,...
Izaiáš 45:14...zboží i s urostlými Sabejci přijdou k toběbudou tví. Za tebou půjdou se svými řetězy, tobě se pokloní...
Izaiáš 45:24...jazyk bude při mně přísahat. "Jen v Hospodinu," budou o mně říkat, "je spravedlnost a síla!" Všichni, kdo...
Izaiáš 49:9... abys řekl vězňům: "Vyjděte!" a těm, kdo jsou ve tmě: "Ukažte se!" Podél cest se budou moci...
Izaiáš 49:11... Všechny své hory v cestu obrátím a stezky budou zpevněny. Hle - přicházejí z dálky, od severu...
Izaiáš 49:19... tvé trosky a tvé sutiny a rozvaliny tvé krajiny budou teď přeplněny obyvateli a daleko budou ti, kdo ...
Izaiáš 49:23...přinesou, tvé dcery ponesou na ramenou; králové budou tvými pěstouny a jejich kněžny tvými chůvami. Tváří k...
Izaiáš 49:25...Nuže, toto praví Hospodin: Ano, válečníci budou o vězně obráni, tyrani budou zbaveni kořisti! sám...
Izaiáš 50:9...Hle, všichni se obnosí jako šaty, od molů budou sežráni! Kdo mezi vámi ctí Hospodina a jeho...
Izaiáš 51:8... Vždyť je moli sežerou tak jako šaty, jako vlna budou červy sežráni. spravedlnost ale trvá navěky, pro...
Izaiáš 54:3... Rozmůžeš se totiž doprava i doleva, národům budou vládnout tvoji potomci a zpustlá města obsadí. Neboj...
Izaiáš 54:12...safíry. Z rubínů vytvořím tvé cimbuří, tvé brány budou třpytné granáty a tvé hradby samé vzácné kameny....
Izaiáš 54:13...tvé hradby samé vzácné kameny. Všechny tvé děti budou Hospodinovi učedníci, budou zakoušet pokoj a blahobyt...
Izaiáš 55:12... doprovázeni v pokoji. Hory a pahorky vám budou zpívat vstříc, tleskat vám budou všechny stromy na...
Izaiáš 57:6...balvany v roklích najdeš svůj úděl, právě ony budou tvým osudem. Vždyť právě jim vyléváš úlitby, jim...
Izaiáš 57:20... praví Hospodin. je uzdravím. Ničemové však budou jak moře bouřící, jež nemůže se utišit a jehož vlny...
Izaiáš 58:12... jehož voda nevyschne. Kdo vzejdou z tebe, zbudu dávné sutiny; základy minulých pokolení znovu...
Izaiáš 59:19...i ostrovům odplatí, jak si zaslouží. Na západě budou Hospodinovo jméno ctít a jeho slávu tam, kde slunce...
Izaiáš 60:4...tvoji synové přijdou z krajů dalekých, tvé dcery budou přineseny v náručí. to uvidíš, celý se rozzáříš,...
Izaiáš 60:7...tobě shromáždí, poslouží ti i nabajotští beranibudou přijati za oběť na mém oltáři, a tak dům své slávy...
Izaiáš 60:14... kdo tebou pohrdli, se u tvých nohou pokloníbudou nazývat: Město Hospodinovo, Sion Svatého...
Izaiáš 60:21... dny tvého truchlení skončí se. V tvém lidu budou všichni spravedliví a obdrží zemi navěky. Oni jsou...
Izaiáš 61:3...místo truchlení a oděv chvály místo skleslostiBudou je nazývat: Duby spravedlnosti, stromy, jež Hospodin...
Izaiáš 61:5... jež po věky byla troskami. Pastýři vašich stád budou cizinci, vaši oráči a vinaři budou lidé z ciziny. Vás...
Izaiáš 61:6...z ciziny. Vás ale nazvou: Hospodinovi kněžíbudou vám říkat: Našemu Bohu sloužící. Bohatstvím národů se...
Izaiáš 62:4...svého Boha královskou čelenkou. nikdy ti nebudou říkat Opuštěná, tvoji zem nebudou nazývat Pustinou....
Izaiáš 62:9...cizinci víno, s nímž ses tak namáhal. Ženci budou jíst obilí a chválit Hospodina, česáči budou víno pít...
Izaiáš 65:9...moji vyvolení je obsadí, moji služebníci v nich budou žít. Můj lid - ti kdo hledají - budou mít v Šáronu...
Izaiáš 65:10...v nich budou žít. Můj lid - ti kdo hledajíbudou mít v Šáronu ovčí pastviny, jejich skot odpočine v...
Izaiáš 65:13...praví Panovník Hospodin: Hle, moji služebníci budou jíst, vy však budete hladoví. Hle, moji služebníci...
Izaiáš 65:14... vy však budete zklamaní. Hle, moji služebníci budou zpívat štěstím, vy však budete křičet bolestí, kvílet...
Izaiáš 65:16...Svým služebníkům však jméno jinačí. Kdo bude na zemi dávat požehnání, bude to činit při Bohu...
Izaiáš 65:21...a ten, kdo sta let nedosáhne, bude za proklatceBudou si stavět domy a bydlet v nich, sázet vinice a jejich...
Izaiáš 65:25...než domluví, je vyslyším. Vlk a beránek se budou spolu pást, lev jako dobytče bude slámu žrát, pokrmem...
Izaiáš 66:19...nikdy neslyšeli a moji slávu nikdy neviděliBudou zvěstovat mou slávu mezi národy! Na koních, vozech a...
Izaiáš 66:23...do novoluní, od soboty do soboty přicházet budou všichni lidé, aby se mi klaněli, praví Hospodin. ...
Izaiáš 66:24...totiž nehyne a jejich oheň nehasne - všem lidem budou k výstraze! Slova Jeremiáše, syna Chilkiášova,...
Jeremiáš 1:19... jejím velmožům, jejím kněžím i jejímu liduBudou proti tobě bojovat, ale nepřemohou - vždyť jsem...
Jeremiáš 3:15...Sion. Dám vám pastýře podle svého srdce a ti vás budou pást moudře a rozumně. A tehdy, se ve své zemi...
Jeremiáš 3:17...V ten čas nazvou Jeruzalém Hospodinovým trůnembudou se tam scházet všechny národy - k Hospodinovu jménu v...
Jeremiáš 4:9...praví Hospodin, se zhroutí král i velmoži; kněží budou tehdy zděšeni a proroci hrůzou oněmí." "Ach ne,...
Jeremiáš 5:19...dnech, praví Hospodin, s vámi neskoncuji. se budou ptát: ‚Proč nám to všechno Hospodin, náš Bůh,...
Jeremiáš 6:11...Hle, Hospodinovo slovo je uráží, nelíbí se jimJsem plný Hospodinova hněvu, zadržovat ho nemohu. "Vylij...
Jeremiáš 7:33... nebude ani kam. Na mrtvolách tohoto lidu se budou pást ptáci i divá zvěř a nebude, kdo by je odháněl. V...
Jeremiáš 8:3...pozůstalých z toho zlého pokolení, tam všude budou chtít raději zemřít, než aby žili, praví Hospodin...
Jeremiáš 8:9... jak ho komolí lživé pero učenců! Ti mudrci tedy budou zahanbeni a zachváceni děsem. Hle, Hospodinovo slovo...
Jeremiáš 10:14...ti tupci ničemu nerozumí, všichni kovotepci budou zklamáni svými modlami, protože jejich odlitky jsou...
Jeremiáš 10:15...odlitky jsou podvod a ducha v sobě nemajíJsou to jen nesmysly, směšné výtvory; na přijde čas...
Jeremiáš 11:11...Hospodin: Hle, přivedu na neštěstí, kterému nebudou moci utéci. Tehdy budou volat ke mně, ale je...
Jeremiáš 11:14... Nevysílej za prosby a modlitby. ke mně budou volat kvůli svému neštěstí, neuslyším. Co vlastně můj...
Jeremiáš 12:13...Zasejí pšenici a sklidí trní, bez výsledku se budou dřít. Tím, co sklidí, budou zahanbeni, je prudkým...
Jeremiáš 12:16...sami učili můj lid přísahat při Baalovi), pak budou obnoveni stejně jako můj lid. Pokud však neposlechnou...
Jeremiáš 13:13...i všechny obyvatele Jeruzaléma, naplním tak, že budou opilí. Roztříštím je jedny o druhé, rodiče i děti,...
Jeremiáš 13:17...v stín smrti, obrátí je ve tmu nejhlubšíJestliže neposlechnete, spláču nad vaší pýchou potají, ...
Jeremiáš 13:19...koruny vám spadnou z hlav!' Města v Negevu budou zavřena, nikdo je nebude moci otvírat. Celý Juda bude...
Jeremiáš 14:12...se za tento lid, za jeho blahobyt. Ani když se budou postit, nevyslyším jejich volání. Ani když přinesou...
Jeremiáš 15:20...obrátí k tobě, ty se neobracej k nim. Postavil jsem proti tomuto lidu jako pevnou bronzovou hradbu....
Jeremiáš 16:4...a hlad s nimi skoncuje a na jejich mrtvolách se budou pást ptáci a divá zvěř." Tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 17:13... propadnou hanbě. Ti, kdo se od tebe odvracejíbudou zapsáni v prachu země, protože Hospodina opustili,...
Jeremiáš 17:25...den a nebudete v něm dělat žádnou práci, pak budou branami tohoto města se svými velmoži vcházet králové...
Jeremiáš 17:26... z kraje Benjamín, z podhůří, z hor i z Negevu budou přicházet lidé se svými zápaly, obětmi, dary a...
Jeremiáš 18:10...království, že je vybuduji a zasadím; pokud však budou páchat, co je v mých očích zlé, a nebudou ...
Jeremiáš 19:9...svých nepřátel, kteří pasou po jejich životě, se budou požírat navzájem.' Potom onen džbán rozbij před muži,...
Jeremiáš 19:13...Tofet. Jeruzalémské domy i paláce judských králů budou stejně nečisté jako toto místo, Tofet - všechny domy,...
Jeremiáš 22:4...Pokud se opravdu zařídíte podle těchto slovbudou branami tohoto paláce vcházet králové vládnoucí na...
Jeremiáš 22:8...ty tvé skvělé cedry a naházejí do ohně!  budou lidé z mnoha národů procházet kolem tohoto města,...
Jeremiáš 23:4...rozmnoží. Ustanovím nad nimi pastýře, kteří o  budou pečovat, takže se nebudou bát a strachovat a...
Jeremiáš 23:12...zločiny, praví Hospodin. Jejich cesta proto bude kluzká, padnou ve tmě, do níž budou vyhnáni, na ...
Jeremiáš 24:7...takové srdce, aby znali, aby věděli, že  jsem Hospodin. Budou mým lidem a budu jejich Bohem,...
Jeremiáš 24:9...příkladem neštěstí pro všechna království zeměbudou potupným pořekadlem a posměšnou nadávkou všude, kam...
Jeremiáš 25:11...mlýnku i se světlem lampičky. Z celé této země zbude hrůzná pustina a tyto národy budou po sedmdesát let...
Jeremiáš 25:14...prorokoval o všech těch národech. I oni sami budou otročit mocným národům a velikým králům. Odplatím jim...
Jeremiáš 25:16...všem národům, k nimž posílám. se napijíbudou se potácet a blouznit kvůli meči, který na sesílám...
Jeremiáš 25:33...Mrtvoly těch, které Hospodin v onen den pobijebudou rozsety od jednoho konce světa po druhý. Nikdo je...
Jeremiáš 27:7...do služeb dokonce i polní zvěř. Všechny národy budou sloužit jemu, jeho synovi i jeho vnukovi, než přijde...
Jeremiáš 27:22...domě, v paláci judského krále a v JeruzaléměBudou odneseny do Babylonu a tam zůstanou do dne, kdy si...
Jeremiáš 28:14...těchto národů vložím železné jho, aby sloužili babylonskému králi Nabukadnezarovi. Ti všichni mu budou...
Jeremiáš 29:18...fíky, jež jsou tak špatné, že nejdou jístBudu je stíhat mečem, hladem a morem. Učiním je...
Jeremiáš 30:9...postroje, takže nebudou sloužit cizákům, ale budou sloužit Hospodinu, svému Bohu, a svému králi Davidovi...
Jeremiáš 30:16...tolik rozmnožil! Všichni, kdo požírají, však budou sežráni, všichni, kdo sužují, půjdou do zajetí. Ti...
Jeremiáš 30:20...jich neubývalo, oslavím je, a nebude jich máloBudou mít dětí tak jako kdysi, jejich obec přede mnou se...
Jeremiáš 31:1...tomu porozumíte. "V ten čas, praví Hospodinbudu Bohem všech rodů Izraele a oni budou mým lidem. Tak...
Jeremiáš 31:9...ženy a rodičky - vrátí se jich sem celé zástupyBudou přicházet s pláčem, půjdou v modlitbách, je povedu...
Jeremiáš 31:12... víno, olej, mladý brav a skot! Jejich duše budou zavlažovanou zahradou a chřadnout nikdy nebudou....
Jeremiáš 31:30...za vlastní viny; každému, kdo trpké hroznybudou trnout zuby. Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy...
Jeremiáš 31:33...vložím do jejich nitra a napíšu jim ho na srdceBudu jejich Bohem a oni budou mým lidem. se nebudou...
Jeremiáš 31:34...Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. se nebudou navzájem poučovat a jedni druhé nabádat: ‚Poznejte...
Jeremiáš 32:15...zástupů, Bůh Izraele: ‚V této zemi se znovu budou kupovat domy, pole i vinice!'" Poté, co jsem ten...
Jeremiáš 32:35...své syny a dcery ohněm jako oběť Molochovi. To jsem jim přece nepřikázal, to mi nepřišlo ani na mysl - že...
Jeremiáš 32:38...na toto místo a způsobím, aby žili v bezpečíBudou mým lidem a budu jejich Bohem. Dám jim jedno srdce...
Jeremiáš 32:43... A v této zemi, o níž říkáte: ‚Padla do rukou Babyloňanů, zbyla z pustina bez lidí a dobytka,' nuže v...
Jeremiáš 32:44...' nuže v této zemi se znovu budou kupovat poleBudou se kupovat za peníze, kupní list se bude potvrzovat...
Jeremiáš 33:12...Na tomto zpustlém místě bez lidí a dobytka budou znovu ve všech jeho městech pastviny, kde budou...
Jeremiáš 33:13...Benjamín, v okolí Jeruzaléma i ve městech Judy budou znovu procházet ovce pod rukama počítajícího, praví...
Jeremiáš 33:16...zemi nastolí právo a spravedlnost. V těch dnech bude Juda zachráněn a Jeruzalém bude žít v bezpečí. A takto...
Jeremiáš 34:5...oheň k poctě tvých předků, dávných králů, kteří byli před tebou, tak zažehnou oheň i tobě a budou ...
Jeremiáš 34:20...pasou po jejich životě. Na jejich mrtvolách se budou pást ptáci a divá zvěř. Judského krále Cidkiáše i...
Jeremiáš 36:6...jdi ty a přečti lidem Hospodinova slova, která jsi zapsal do svitku, jak jsem ti je diktoval. Přečti je...
Jeremiáš 38:22...ženy, které zůstaly v paláci judského králebudou vyvedeny k velitelům babylonského krále a hle, řeknou...
Jeremiáš 38:25... jinak zemřeš. se velmoži doslechnou, že jsem s tebou mluvil, přijdou za tebou a budou vyslýchat:...
Jeremiáš 46:16...leží pobiti? Nemohou vstát, sráží je HospodinBudou padat zas a zas, jeden přes druhého budou klopýtat....
Jeremiáš 47:2...zemi i všechno na , města i s obyvateli. Lidé budou kvílet zděšením, všichni obyvatelé země spustí křik...
Jeremiáš 47:3...kol. Rodiče se neotočí na pomoc dětem, ruce jim budou viset ochable, neboť přišel den, kdy všichni...
Jeremiáš 47:4... neboť přišel den, kdy všichni Filištíni budou zničeni. Týru a Sidonu vyhubí, co jim ze spojenců...
Jeremiáš 48:41...prostírá! Města padnou do zajetí, pevnosti budou dobyty. Srdce moábských hrdinů bude v onen den jako...
Jeremiáš 49:2... kdy proti Rabě Amonců zakřičím do bitvy. Zbude z jen hromada sutin, její vesnice budou spáleny a...
Jeremiáš 49:9... v noci zloději, vezmou jen to, co budou chtít. však Ezaua svléknu donaha, odhalím jeho...
Jeremiáš 49:10...úkryty, se neschová! Jeho děti i příbuzní budou zničeni, nezbude mu soused, jenž by ho oslovil: ‚Nech...
Jeremiáš 49:20...proti obyvatelům Temanu: I ti nejmenší ze stáda budou odvlečeni i jejich pastvina se zhrozí nad nimi....
Jeremiáš 49:26...mládenci padnou v ulicích, všichni bojovníci budou v ten den zabiti, praví Hospodin zástupů. Zapálím na...
Jeremiáš 49:29...Kedaru! Zahubte syny Východu! Stany i stáda jim budou vzaty, stanové plachty i všechny věci. Jejich...
Jeremiáš 49:32... žijí o samotě, v bezpečí. Jejich velbloudi jim budou uloupeni, jejich obrovská stáda budou kořistí. Ty,...
Jeremiáš 50:4... přijdou synové Izraele spolu se syny Judybudou přicházet v pláči a budou hledat Hospodina, svého...
Jeremiáš 50:5...v pláči a budou hledat Hospodina, svého BohaBudou se vyptávat na cestu k Sionu a zamíří k němu. Přijdou...
Jeremiáš 50:20... V těch dnech a v tom čase, praví Hospodin, se bude na Izraeli hledat vina, ale nebude žádná; budou se...
Jeremiáš 50:30...mládenci padnou v ulicích a všichni bojovníci budou v ten den zabiti, praví Hospodin. Hle, jsem proti...
Jeremiáš 50:45...obstojí?" Nuže, slyšte, co Hospodin rozhodl o Babylonu a co zamýšlí proti zemi Chaldejců: I ti nejmenší ze...
Jeremiáš 51:14...přísahá sám při sobě: "Naplním vojskembude jich jako kobylek, budou nad tebou křičet vítězně!" On...
Jeremiáš 51:17...ti tupci ničemu nerozumí, všichni kovotepci budou zklamáni svými modlami, protože jejich odlitky jsou...
Jeremiáš 51:18...odlitky jsou podvod a ducha v sobě nemajíJsou to jen nesmysly, směšné výtvory; na přijde čas...
Jeremiáš 51:39... připravím jim hostinu, opiji je, že se budou hlučně veselit. Pak ale tvrdě usnou navěky a se...
Jeremiáš 51:47...vladaři. Hle, přicházejí dny, kdy zúčtuji s babylonskými modlami! Celá jejich zem se zastydí, v ...
Jeremiáš 51:52... kdy zúčtuji s jejich modlami a po celé zemi budou sténat zranění! I kdyby se Babylon tyčil k nebi, i...
Jeremiáš 51:56...burácejí jako hrom! Ano, zhoubce přichází na Babylon! Jeho hrdinové budou zajati a jejich luky zlámány....
Ezechiel 4:13...na lidských lejnech. Právě tak," řekl Hospodin, "budou jíst synové Izraele svůj nečistý pokrm mezi pohany,...
Ezechiel 4:16..." řekl mi ještě, "odříznu Jeruzalém od chlebaBudou jíst na příděl a v úzkostech. I vodu budou mít...
Ezechiel 4:17...mít odměřenou a pít ji budou v hrůze, protože bude takový nedostatek chleba a vody. Jeden jako druhý...
Ezechiel 5:10...dřív a neprovedu nikdy víc. Rodiče v tobě budou jíst děti a děti jíst své rodiče! Vykonám nad tebou...
Ezechiel 6:4...na vás meč a zničím vaše výšiny! Vaše oltáře budou zbořeny, vaše kadidlové oltáříky budou rozbity a před...
Ezechiel 6:6...města a opuštěné výšiny. Z vašich oltářů zbudou ostudné sutiny, vaše hnusné modly skončí jako trosky,...
Ezechiel 6:7...a vaše výtvory budou smeteny. mezi vámi budou padat mrtvoly, poznáte, že jsem Hospodin. Některé...
Ezechiel 6:9...zajetí mezi národy vzpomenou na - na to, jak jsem se trápil nad jejich smilným srdcem, které se...
Ezechiel 6:13...tehdy se můj hněv vybouří a poznáte, že  jsem Hospodin - se jejich mrtvoly budou válet mezi...
Ezechiel 7:16... všichni však jako holubi v roklích naříkat budou nad vinou svou. Každá ruka tehdy ochabne a každé...
Ezechiel 7:19...hanba. Své stříbro vyházejí do ulic, zlato budou mít za odpadky. Jejich stříbro ani zlato je nebude...
Ezechiel 7:24... S pýchou těch mocných skoncuji a jejich svatyně budou znesvěceny. Přichází děs! Budou hledat pokoj -...
Ezechiel 7:25...a jejich svatyně budou znesvěceny. Přichází děsBudou hledat pokoj - zbytečně! Valí se pohroma za pohromou,...
Ezechiel 7:26... zlá zpráva jedna za druhou. Od proroka se budou dožadovat vidění a skončí vyučování od kněží i rady...
Ezechiel 8:18...svůj hněv! Neslituji se, neušetřím je. I když mi budou hlasitě křičet do uší, je nevyslyším." Potom...
Ezechiel 11:20...dodržovali zákony a jednali podle nich. Tehdy budou mým lidem a budu jejich Bohem. Ale těm, jejichž...
Ezechiel 12:19...Jeruzaléma v izraelské zemi: Svůj chléb budou jíst v úzkostech a svoji vodu pít v hrůze, protože...
Ezechiel 13:11...omítačům: Spadne to! Přijdou dešťové přívalybudou padat kroupy jako kameny, strhne se větrná bouře, a...
Ezechiel 14:11... kdo se ho přišel ptát. Potom dům Izraele nebude bloudit ode pryč a nebudou se poskvrňovat všemi...
Ezechiel 16:55...se svými dcerami a Samaří se svými dceramibudou znovu tím, čím bývaly kdysi. Ale i ty se svými...
Ezechiel 17:21...jeho vojska padnou mečem a ti, kdo zůstanoubudou rozehnáni do všech stran. Tehdy poznáte, že ...
Ezechiel 21:17...na můj lid i na všechny, kdo vládnou Izraeli. Ti budou předhozeni meči a s nimi i můj lid. Bij se do hrudi...
Ezechiel 21:31...Strhni si turban, sejmi korunu! Nic nebude jako dřív: Ponížení budou povýšeni a povýšení sníženi....
Ezechiel 23:43...navlékali náramky a skvostné čelenky. Tenkrát jsem si o staré běhně pomyslel: To s budou souložit...
Ezechiel 25:13...a obrátím jej v sutiny. Od Temanu k Dedanu budou padat mečem. Pomstím se na Edomu skrze Izrael, svůj...
Ezechiel 26:4...vlny, přiženu na tebe mnohé národy. Hradby Týru budou zbořeny a jeho věže strženy; vymetu z něj všechnu...
Ezechiel 26:6...se kořistí pro národy a jeho osady na pevnině budou vyvražděny mečem. Tehdy poznají, že jsem Hospodin....
Ezechiel 26:10...zvířený množstvím jeho koní a tvé hradby se budou třást rachotem jeho jízdy, kol a vozů, přitáhne do...
Ezechiel 26:16...šaty a přikryti hrůzou usednou na zemi, kde se budou třást bez ustání hrůzou nad tebou. Tehdy ti zazpívají...
Ezechiel 26:21...Učiním odstrašujícím znamením a zaniknešBudou hledat, ale nikdo nikdy nenajde, praví...
Ezechiel 27:30...nad tebou, prachem si hlavu posypou, svíjet se budou v popelu. Ve smutku nad tebou si vyholí hlavu a...
Ezechiel 27:31...vyholí hlavu a pytlovinou se oblečou, s hořkostí budou plakat nad tebou a trpce se dají do křiku. Spustí nad...
Ezechiel 28:23...svatosti. Raním to město morem, na jeho ulicích bude krev, budou v něm padat mrtvoly, kolem dokola meč je...
Ezechiel 28:25...shromáždím celý dům Izraele z národů, mezi něž byli rozptýleni, prokážu na nich svou svatost před očima...
Ezechiel 28:26...zemi, kterou jsem dal svému služebníku JákoboviBudou v bydlet bezpečně, budou si stavět domy a sázet...
Ezechiel 29:12...ze všech zpustošených zemí a její města budou po čtyřicet let ta nejzbořenější ze všech měst....
Ezechiel 30:4...Na Egypt přijde meč a úzkost na Habeš.  budou v Egyptě padat mrtvoly, poberou jeho bohatství a...
Ezechiel 30:6...pyšná moc se zhroutí. Od Migdolu po Asuán budou mečem koseni, praví Panovník Hospodin! Egypt bude...
Ezechiel 30:7...mečem koseni, praví Panovník Hospodin! Egypt bude nejpustější ze všech zpustošených zemí a jeho města...
Ezechiel 30:8...ze všech měst. Tehdy poznají, že  jsem Hospodin, v Egyptě zapálím oheň a jeho spojenci...
Ezechiel 30:9...Habešany z jejich bezpečí. V den Egypta budou sevřeni úzkostí. Hle - to přichází! Tak praví...
Ezechiel 30:11... On a jeho vojsko, nejukrutnější z pohanůbudou posláni vyplenit zemi. Vytasí meče na Egypt a naplní...
Ezechiel 30:16... Zažehnu v Egyptě takový oheň, že se Pelusium bude svíjet v bolestech, Théby budou vzaty útokem a Memfis...
Ezechiel 30:25...ním bude sténat, jako sténají ranění. Paže babylonského krále posílím, ale faraonovy paže budou svěšeny....
Ezechiel 32:6...tvojí kaluží, tvá krev dosáhne k pohořímbudou plné všechny rokliny! zdechneš, nebe zakryji a...
Ezechiel 32:30...leží s neobřezanci, s těmi, kdo klesli do jámyBudou tam všichni severní vladaři spolu se všemi Sidonci....
Ezechiel 34:14... při potocích a u všech osad v jejich zemiBudu je pást na dobrých pastvinách. Na výšinách izraelských...
Ezechiel 34:25...a odstraním z jejich země dravou zvěř, takže budou i na pustině bydlet v bezpečí a spát i po lesích....
Ezechiel 34:27...Stromy v sadu vydají ovoce, země vydá úrodubudou žít ve své vlasti v bezpečí. Tehdy poznají, že ...
Ezechiel 34:28...je z moci těch, kdo je drželi v otroctví. nebudou kořistí pro pohany, nebudou potravou divé zvěři....
Ezechiel 35:8... Na tvých stráních, v údolích i ve všech roklích budou padat mečem pobití. Způsobím, že z tebe zbude věčná...
Ezechiel 36:7...Hospodin: Přísahám, že pohanům kolem vás se také budou posmívat! Vy, izraelské hory, se však budete jen...
Ezechiel 36:9...lidu, Izraeli, jenž se brzy vrátí. Vždyť  jsem přece s vámi! Obrátím k vám svou tvář a budou vás...
Ezechiel 36:11...leží v troskách. Rozmnožím vaše lidi i zvířatabudou se množit a rozmáhat. Osídlím vás jako za starodávna...
Ezechiel 37:19...je ke dřevu Judovu. Spojím je v jediné dřevobudou v ruce jedno.' Podrž ta popsaná dřeva před jejich...
Ezechiel 37:23... se nebudou dělit na dvě království. se nebudou poskvrňovat svými hnusnými modlami, svými nechutnými...
Ezechiel 37:24...a budu jejich Bohem. Můj služebník David bude jejich králem a všichni budou mít jediného pastýře....
Ezechiel 37:25... dodržovat ustanovení a jednat podle nichBudou bydlet v zemi, kterou jsem dal svému služebníku...
Ezechiel 37:27...nich zřídím navěky svou svatyni. Můj příbytek bude mezi nimi, budu jejich Bůh a oni budou můj lid....
Ezechiel 38:8...tobě, neboť budeš jejich velitel. Po dlouhé době budeš povolán, po mnoha letech přitáhneš do země, která se...
Ezechiel 38:20...i všechna havěť lezoucí po zemi se přede mnou budou třást spolu se všemi lidmi všude na zemi. Sesují se...
Ezechiel 39:9...- štíty i pavézy, luky i šípy, kyje i kopíBudou s nimi topit sedm let. Nebudou nosit dříví z polí ani...
Ezechiel 39:10... kyje i kopí. Budou s nimi topit sedm let. Nebudou nosit dříví z polí ani ho kácet v lesích, protože...
Ezechiel 39:13... aby očistili zem. Všichni obyvatelé země je budou pohřbívat a získají si tím pověst v den, kdy se...
Ezechiel 39:14... praví Panovník Hospodin. Muži k tomu určení budou stále procházet zemí a spolu s ostatními budou...
Ezechiel 43:26...býk a beran, oba bez vady. Po sedm dní se takto budou konat smírčí obřady za oltář, aby byl očištěn a...
Ezechiel 43:27...zasvěcen. ty dny uplynou, počínaje osmým dnem budou kněží na oltáři obětovat vaše zápalné i pokojné oběti...
Ezechiel 44:11...za svými hnusnými modlami, ti ponesou svou vinuBudou v svatyni sloužit jako stráže chrámových bran a...
Ezechiel 44:15... když synové Izraele zabloudili ode mne, ti budou přistupovat ke mně, aby mi sloužili. Budou stát přede...
Ezechiel 44:16...přinášeli tuk a krev, praví Panovník HospodinBudou vcházet do svatyně, budou přistupovat k mému stolu...
Ezechiel 44:17...nádvoří, obléknou si lněná roucha. Kdykoli budou sloužit v branách vnitřního nádvoří nebo v chrámu,...
Ezechiel 44:18... nesmějí na sobě mít nic vlněného. Na hlavách budou mít lněné turbany a kolem beder lněné spodky. ...
Ezechiel 44:19... nenosí nic, v čem by se potili. Kdykoli budou vycházet na vnější nádvoří, kde je lid, svléknou si...
Ezechiel 44:20...si holit hlavu ani nosit dlouhé vlasy, ale budou ostříhaní nakrátko. Kdykoli mají vejít do vnitřního...
Ezechiel 44:23...rodem z izraelského domu nebo vdovu po kněziBudou učit můj lid o rozdílu mezi svatým a obyčejným a...
Ezechiel 44:24...a ukazovat jim rozdíl mezi čistým a nečistýmBudou rozsuzovat spory a rozhodovat v nich podle mých...
Ezechiel 44:29...žádné vlastnictví; jejich vlastnictví jsem Budou jíst moučné oběti, oběti za hřích i oběti odškodnění...
Ezechiel 45:5...připadne levitům sloužícím u chrámu. Zde jim budou patřit města k bydlení. Díl země sousedící se svatým...
Ezechiel 45:21...očistíte chrám. Čtrnáctého dne prvního měsíce budete slavit Hod beránka. Po sedm dní této slavnosti se...
Ezechiel 46:2...vejde vládce a zastaví se u jejích veřejí.  budou kněží přinášet jeho zápalnou oběť a jeho pokojné...
Ezechiel 46:10... kterou přišel, ale vyjde branou naproti. Vládce bude uprostřed nich; přijde, když budou přicházet, a odejde...
Ezechiel 46:15...je stálé a věčné ustanovení. Ráno co ráno budou přinášet beránka, moučnou oběť a olej ke stálé...
Ezechiel 46:20...konci. Tehdy mi řekl: "Toto je místo, kde budou kněží vařit oběti odškodnění a oběti za hřích a kde...
Ezechiel 47:10...a rozprostřou sítě od En-gedi po En-eglajimBudou mít tolik druhů ryb a takové množství jako ve...
Ezechiel 47:22...mezi vámi, kteří u vás zplodili děti. Ti pro vás budou jako rodilí Izraelci. Spolu s vámi připadne dědictví...
Ezechiel 48:19... Jeho úroda poskytne obživu pracovníkům městaBudou je obdělávat městští pracovníci ze všech izraelských...
Ezechiel 48:21...svatého podílu a majetku města připadne vládciBude se prostírat od 25 000 loktů svatého podílu k...
Ezechiel 48:22...svatyní. Majetek levitů a majetek města tedy budou uprostřed majetku vládce, který se bude rozkládat...
Ezechiel 48:31...města: Na severní straně měřící 4 500 loktů budou tři městské brány pojmenované podle izraelských...
Ezechiel 48:32...Leviho. Na východní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Josefova, brána Benjamínova a brána...
Ezechiel 48:33...brána Danova. Na jižní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Šimeonova, brána Isacharova a brána...
Ezechiel 48:34...Zabulonova. Na západní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Gádova, brána Ašerova a brána...
Daniel 2:43...bude zčásti silné a zčásti křehké. A že jsi viděl železo smíšené s obyčejnou hlínou znamená, že se...
Daniel 7:18...zemi. Království ale obdrží svatí Nejvyššíhobudou jím vládnout na věky a věky věků." Potom jsem chtěl...
Daniel 7:25... Povede řeči proti Nejvyššímu, jeho svatým bude činit příkoří a pokusí se změnit i časy a předpisy....
Daniel 7:27... moc i sláva všech království pod nebem pak bude odevzdána svatému lidu Nejvyššího. Jeho království...
Daniel 9:25... A proto věz a rozuměj: Od vydání nařízení, aby byl Jeruzalém obnoven, k Mesiáši vůdci sedmero týdnů...
Daniel 11:22...pokryteckými úskoky. Ohromná vojska před ním budou smetena a zahubena, včetně vůdce smlouvy. Skrze...
Daniel 11:27...pak s proradným srdcem zasednou k jednomu stoluBudou si navzájem říkat lži, ale nic nezmůžou, neboť v...
Daniel 11:33...Boha se mu ale statečně vzepřou. Moudří lidé budou přinášet poučení mnohým, po jistou dobu však budou...
Daniel 12:3... jiní k hanbě, pro věčnou výstrahu. Moudří budou zářit jasem oblohy; ti, kteří mnohé k spravedlnosti...
Daniel 12:4...a zapečeť tu knihu pro poslední čas. Mnozí budou procházet sem a tam a poznání se rozroste." Daniel...
Daniel 12:10...tajemstvím zapečetěným pro poslední čas. Mnozí budou čištěni, běleni a tříbeni. Zlí lidé budou i nadále...
Ozeáš 2:1...a nejsem váš Bůh." Přesto však synů Izraele bude jako mořského písku, který se nedá změřit ani spočítat...
Ozeáš 2:14...milenci," a proměním je v lesní houštiny, kde budou požírány divokými zvířaty. Potrestám ji za ty dny, ve...
Ozeáš 4:10...jejich způsoby, za jejich skutky jim odplatímBudou jíst, ale nenasytí se, budou smilnit, ale nerozmnoží...
Ozeáš 4:19...lásce zkaženost. Vítr je svými křídly zachvátíbudou se stydět za své oběti! Kněží, teď slyšte toto, lide...
Ozeáš 5:6...svými ovcemi a kravami se za Hospodinem vydajíbudou ho hledat, ale nenajdou, neboť jim zmizel daleko....
Ozeáš 5:15...znovu hledat . Tehdy pak ve svých úzkostech  budou hledat horlivě. "Pojďme se vrátit k Hospodinu! On...
Ozeáš 8:5...záhubě. Zavrhni to své tele, Samaří! Vzplanul jsem hněvem proti nim. Jak dlouho ještě budou beztrestní?...
Ozeáš 8:7... sklidí vichřici. Klasy zůstanou bez zrníbudou bez úrody, bez mouky. Pokud se něco urodí, spolykají...
Ozeáš 9:3...zemi - zpátky do Egypta půjde Efraim, v Asýrii budou jíst nečisté pokrmy! Nebudou Hospodinu přinášet...
Ozeáš 9:4...Efraim, v Asýrii budou jíst nečisté pokrmy! Nebudou Hospodinu přinášet úlitby, nepotěší ho svými...
Ozeáš 9:17... Můj Bůh je zavrhne, neboť ho neposlouchalibudou z nich tuláci mezi pohany. Izrael býval bujná réva,...
Ozeáš 10:5...bují jako pelyněk na poli zoraném. Strachovat se budou samařští obyvatelé o to bet-avenské veletele. Jeho...
Ozeáš 10:8...i jeho král tak jako pěna na vodách. Zničena budou avenská návrší - ten izraelský hřích - a na jejich...
Ozeáš 12:12...zmar. Že v Gilgalu obětují býky? Z jejich oltářů budou kupy kamení u polích zoraných! Jákob utekl na pláně...
Ozeáš 13:3...prý obětovat ... Lidé líbají telata! A proto budou jako ranní mlha, jak rosa, jež zrána vyprchá, jak z...
Joel 2:22... se nebojí polní zvěř! Širé pastviny zas budou zelené, stromy ponesou své ovoce a fíkovník s révou...
Joel 2:24...vydatný, podzimní i jarní, jako dřív. Tvá humna budou plná obilí, tvé lisy budou tonout ve vínu a oleji....
Joel 3:1...pak vyliji svého Ducha a vaši synové i dcery budou prorokovat; vaši starci budou mívat sny a vaši...
Joel 4:16...a měsíc zatmí se a zmizí záře hvězd. Hospodin bude ze Sionu řvát, burácet bude z Jeruzaléma - nebe i země...
Joel 4:18...svatý a nevpadnou do něj cizáci. V ten den budou hory oplývat vínem, kopce přetékat budou mlékem a...
Amos 3:12...z tlamy lva jen dvě nohy anebo kus ucha, tak budou vyrváni Izraelci, kteří si hoví na divanech v Samaří,...
Amos 3:14... zúčtuji také s betelskými oltáři: Rohy oltáře budou odsekány a popadají k zemi. Udeřím na zimní dům tak...
Amos 5:13... ubohé v bráně krátíte na právech. Rozumný bude v době mlčet - ty časy budou zlé. Hledejte dobré, a...
Amos 7:9... Víckrát je neušetřím. Izákovy obětní výšiny budou zničeny, z izraelských svatyní budou sutiny, s...
Amos 8:10... Všechny vás obleču do pytloviny a všechny hlavy budou oholeny. Nechám zem truchlit jako nad jednorozeným -...
Amos 8:12...po slyšení Hospodinových slov. Od moře k moři se budou plahočit a od severu bloudit na východ, aby hledali...
Amos 8:13...Hospodinovo slovo, ale nenajdou. V ten den budou omdlévat žízní krásné panny i statní mladíci - ti,...
Amos 9:13...oráč a toho, kdo šlape hrozny, rozsévač. Hory budou tehdy vínem oplývat a všechny kopce přímo přetékat....
Amos 9:14...zajetí. Vystavějí města, jež museli opustit, a budou v nich znovu žít. Budou sázet vinice a jejich víno...
Abdiáš 1:5...Přepadnou-li v noci lupiči, vezmou jen to, co budou chtít. Přijdou-li na tvé hrozny česáči, nechají aspoň...
Abdiáš 1:16...stane tobě, tvé činy se ti vrátí na hlavu. Jako jste pili na svaté hoře, tak budou věčně pít všechny...
Micheáš 1:7...údolí, obnažím její základy. Všechny její modly budou rozbity, všechny její výdělky ohněm spáleny, všechny...
Micheáš 2:3...Přestanete chodit s hlavou nahoru - ty časy budou zlé. V ten den o vás složí popěvek, zazpívají vám...
Micheáš 2:12...Izraele. Umístím je pohromadě jak ovce v ohraděbudou jako stádo na své pastvině - veliká lidská změť. Ten,...
Micheáš 3:4...do hrnce a jako maso do kotle?" K Hospodinu pak budou volat, ale nevyslyší je. V ten čas před nimi skryje...
Micheáš 3:7...těmi proroky, den se nad nimi zatemní. Vidoucí budou zahanbeni, věštci se zastydí, všichni si studem tváře...
Micheáš 4:14...bohatství. Teď se šikuj, Dcero šiků, vždyť jsme v obležení. Soudce Izraele budou bít holí do tváří! ...
Micheáš 5:3...zpět a připojí se k synům Izraele.) On vstanebude pást v síle Hospodinově, ve jménu Hospodina, svého...
Micheáš 5:4...on bude veliký po nejzazší zemské končiny. On bude naším pokojem. k nám do země vtrhnou Asyřané, ...
Micheáš 5:5...vysvobodí, k nám do země vtrhnou Asyřané,  budou šlapat po našich hranicích. Ti, kdo pozůstanou z...
Micheáš 5:6...pozůstanou z Jákoba uprostřed mnohých národůbudou jak rosa od Hospodina, jak déšť padající na trávu,...
Micheáš 5:7...z Jákoba mezi pohany, uprostřed mnohých národůbudou jak lev mezi lesní zvěří, jak mladý lev mezi stády...
Micheáš 5:8...nad tvými nepřáteli, všichni tví protivníci budou vymýceni! "Toho dne, praví Hospodin, vaše koně mezi...
Nahum 1:10...On udělá rázný konec, protivník se nezvedneBudou zapleteni v trní, svým vínem budou zpití, zhltnuti...
Nahum 1:12...Tak praví Hospodin: "I když mají klidjsou tak početní, přece vymizí, budou skoseni. I když...
Abakuk 1:11...násep a dobudou ji. Pak ale jako vítr přeletíbudou pryč - kdo svou sílu za boha, se provinil!" Copak...
Abakuk 1:17...užívají do sytosti ty nejvydatnější pokrmy. To budou pořád vyprazdňovat svou síť a bez lítosti vraždit...
Sofoniáš 1:11...vy, kdo bydlíte v Kotlině! Celý dav kramářů bude zahuben, vyhlazeni budou všichni, kdo počítají peníze!...
Sofoniáš 1:13...' Jejich bohatství se stane kořistí, jejich domy budou zbořeny. Stavějí si domy, je však nezabydlí,...
Sofoniáš 2:14... že bude podobné poušti vyprahlé. Stáda pak budou léhat v něm, všemožná zvěř v celých zástupech....
Sofoniáš 3:13...nacházejí své bezpečí. Pozůstatek Izraele nebude jednat zle, nebudou mluvit lež, lstivý jazyk se u nich...
Zachariáš 1:17...Volej dál - Tak praví Hospodin zástupů: města budou znovu přetékat vším dobrým. Hospodin znovu potěší...
Zachariáš 2:15...V onen den se mnohé národy připojí k Hospodinubudou mým lidem a budu bydlet mezi vámi." Tehdy poznáš,...
Zachariáš 6:15...a Chenovi, synu Cefaniášovu. Dokonce i z daleka budou lidé přicházet a stavět Hospodinův chrám a tehdy...
Zachariáš 8:4...Tak praví Hospodin zástupů: V ulicích Jeruzaléma budou znovu sedávat starci a stařenky, každý s holí v ruce,...
Zachariáš 8:5...s holí v ruce, jak budou staří. Ulice toho města budou plné chlapců a děvčat, kteří si tam budou hrát. Tak...
Zachariáš 8:8...i ze země, kde zapadá slunce. Přivedu je zpětbudou bydlet v Jeruzalémě; budou mým lidem a budu jejich...
Zachariáš 8:20...a pokoj! Tak praví Hospodin zástupů: Ještě sem budou přicházet národy a obyvatelé mnoha měst. Z jednoho...
Zachariáš 8:22...hledat Hospodina zástupů! I půjdu!' Tak budou přicházet veliké kmeny a mocné národy, aby v...
Zachariáš 9:6...přijde o krále, Aškelon bude vylidněn, v Ašdodu budou bydlet bastardi a s pýchou Filištínů skoncuji: Vyrvu...
Zachariáš 9:15...a vyrazí v jižní vichřici. Hospodin zástupů jim bude záštitou, takže kamení z praku podupou. Budou jíst a...
Zachariáš 10:5... z něj bude luk do bitvy, z něj všichni vladařiBudou z nich mocní bojovníci, rozdupou nepřátele jak bláto...
Zachariáš 10:6...zachráním. Přivedu je zpět, vždyť je lituji, a budou, jako bych je nebyl zapudil. Jsem přece jejich Bůh,...
Zachariáš 10:7...jejich Bůh, Hospodin - je vyslyším. Efraimci budou jak mocní bojovníci, jako po vínu se rozjaří. to...
Zachariáš 10:11...a libanonského kraje, ale ani to jim nepostačíBudou procházet mořem soužení, mořské vlny však budou...
Zachariáš 10:12...Egypta to tam! Učiním je mocnými v Hospodinubudou kráčet v jeho jménu, praví Hospodin. Své brány,...
Zachariáš 12:3...balvanem pro všechny národy. Všichni, kdo se jej budou snažit vzepřít, se těžce poraní. Proti Jeruzalému se...
Zachariáš 12:6...uhlíky mezi dřívím a hořící pochodní mezi snopyBudou hltat vpravo vlevo všechny národy v okolí, ale...
Zachariáš 12:10...a tehdy pohlédnou na , jehož probodliBudou ho oplakávat, jako se oplakává jediný syn; budou nad...
Zachariáš 13:4... protože prorokoval. V onen den se proroci budou stydět každý za své prorocké vidění. Aby druhé...
Zachariáš 13:8...ruku na ty maličké! V celé zemi, praví Hospodinbudou dvě třetiny vyhlazeny a pomřou, takže v zůstane...
Zachariáš 13:9...taví stříbro, protříbím je, jako se tříbí zlatoBudou vzývat jméno a je vyslyším. Řeknu: "To je můj...
Zachariáš 14:16...národů, které přitáhly proti Jeruzalému, pak budou každoročně putovat, aby se klaněli Králi, Hospodinu...
Zachariáš 14:20...by neputovaly slavit Svátek stánků. V onen den bude na koňských zvoncích nápis: SVATÝ HOSPODINU. Hrnce v...
Zachariáš 14:21... Právě tak i každý hrnec v Jeruzalémě a Judsku bude svatý Hospodinu zástupů. Všichni obětující budou...
Malachiáš 1:11...národy od východu slunce na západ - tam všude budou mému jménu přinášet kadidlo a čisté oběti. Ano, ...
Malachiáš 3:3...Leviho. Přetaví je jako zlato a stříbro, takže budou Hospodinu přinášet oběti ve spravedlnosti. Oběti Judy...
Malachiáš 3:17...ctili Hospodina a jeho jméno měli na mysli. Ti budou v den, který připravuji, mým zvláštním pokladem,...
Malachiáš 3:19...jako pec! Všichni nadutci a všichni zločinci budou jako strniště a den, který přichází, je sežehne,...
Malachiáš 3:21...vypuštěná z maštale. Tehdy podupete ničemnébudou pod vašima nohama jako popel v den, který připravuji,...
Matouš 5:4...patří nebeské království. Blaze plačícím, neboť budou potěšeni. Blaze mírným, neboť dostanou zemi za...
Matouš 5:6... kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť dojdou...
Matouš 5:9...uvidí Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou nazváni Božími dětmi. Blaze pronásledovaným pro...
Matouš 5:11...patří nebeské království. Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a šířit o vás všelijaké...
Matouš 6:7...prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni....
Matouš 8:11...vám, že mnozí přijdou od východu i od západubudou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v nebeském...
Matouš 8:12...v nebeském království, ale synové království budou vyvrženi do venkovní tmy. Tam bude pláč a skřípění...
Matouš 9:15...je ženich ještě s nimi? Přijdou dny, kdy jim bude ženich vzat, a tehdy se budou postit. Nikdo nepřišívá...
Matouš 10:17...holubice. Dejte si pozor na lidi, protože vás budou vydávat soudům a bičovat vás ve svých shromážděních....
Matouš 10:22...svým rodičům a zabijí je. Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět, ale kdo vytrvá do konce, bude...
Matouš 10:23...kdo vytrvá do konce, bude zachráněn. Když vás budou pronásledovat v jednom městě, utečte do jiného. Amen,...
Matouš 12:27... kým je vymítají vaši synové? Oni proto budou vašimi soudci. Vymítám-li však démony Božím Duchem,...
Matouš 12:36...že z každého prázdného slova, které lidé řeknoubudou skládat účty v soudný den. Svými vlastními slovy...
Matouš 19:5...otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo'? A tak nejsou dva, ale jedno tělo. Co...
Matouš 19:30...obdrží za dědictví věčný život. Mnozí první pak budou poslední a poslední první." "Nebeské království je...
Matouš 20:16...snad kvůli štědrosti trpíš závistí?' Takto budou poslední první a první poslední." Cestou vzhůru do...
Matouš 21:41...zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odevzdávat ovoce v čas sklizně." Ježíš jim řekl:...
Matouš 24:9...jsou jen počátky porodních bolestí. Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou...
Matouš 24:10...nenávidět všechny národy. Tehdy mnozí odpadnoubudou se vzájemně zrazovat a nenávidět a povstane mnoho...
Matouš 24:22...světa a jaké nikdy nebude. Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli...
Matouš 24:24...totiž falešní mesiášové a falešní prorocibudou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby...
Matouš 24:29...‚slunce se zatmí a měsíc nevydá světlo, hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí.' Tehdy...
Matouš 24:30...se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří Syna člověka...
Matouš 24:40... tak to bude i při příchodu Syna člověka. Tehdy budou dva na poli; jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě...
Matouš 24:41...na poli; jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou mlít mlýnským kamenem; jedna bude vzata a druhá...
Matouš 25:32... posadí se na trůnu své slávy. Všechny národy budou shromážděny před ním a on je oddělí jedny od druhých,...
Marek 2:20...u sebe, nemohou se postit. Přijdou dny, kdy jim bude ženich vzat, a tehdy, v ten den, se budou postit....
Marek 3:28...jeho dům. Amen, říkám vám, že všechny hříchy budou lidským synům odpuštěny, i rouhání, jakkoli by se...
Marek 10:8...otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo.' A tak nejsou dva, ale jedno tělo. Co...
Marek 10:31...nadcházejícím věku věčný život. Mnozí první pak budou poslední a poslední první." Byli na cestě vzhůru do...
Marek 10:34...Písma. Odsoudí ho k smrti, vydají pohanůmbudou se mu vysmívat, zbičují ho, poplivou a zabijí, ale...
Marek 12:25...Písma ani Boží moc? lidé vstanou z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat, ale budou jako andělé v nebi. A...
Marek 13:9...porodních bolestí. Dávejte na sebe pozorBudou vás vydávat soudům a shromážděním. Budete biti a...
Marek 13:11...být všem národům kázáno evangelium. Když vás budou odvádět a dávat do vězení, nedělejte si předem...
Marek 13:13...proti rodičům a zabijí je. Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět, ale kdo vytrvá do konce, bude...
Marek 13:19...se, aby to nebylo v zimě. Ty dny totiž budou dny soužení, jaké do této doby nebylo od počátku...
Marek 13:22...totiž falešní mesiášové a falešní prorocibudou dělat divy a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo...
Marek 13:25...‚slunce se zatmí a měsíc nevydá světlo, hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí.' Tehdy...
Marek 16:17... ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěříbudou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat...
Marek 16:18...vymítat démony, budou mluvit v nových jazycíchbudou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim...
Lukáš 1:14...Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno JanBudeš se z toho radovat a veselit a z jeho narození budou...
Lukáš 1:48...služebnice. Hle, od nynějška všechna pokolení budou vyprávět o blaženosti, neboť mi učinil veliké věci...
Lukáš 3:5...cestu! Napřimujte jeho stezky! Každé údolí bude vyplněno a každá hora a pahorek budou sníženy. Křivé...
Lukáš 5:35...je ženich ještě s nimi? Přijdou dny, kdy jim bude ženich vzat, a tehdy, v těch dnech, se budou postit."...
Lukáš 6:22... neboť se budete smát. Blaze vám, když vás budou lidé nenávidět a když vás vyobcují a potupí a vaše...
Lukáš 6:26...budete truchlit a naříkat. Běda vám, když o vás budou všichni lidé mluvit dobře. Stejně se totiž chovali...
Lukáš 11:19... kým je vymítají vaši synové? Oni proto budou vašimi soudci. Vymítám-li však démony Božím prstem,...
Lukáš 11:49...proroky a apoštoly; některé z nich zabijí a jiné budou pronásledovat.' Toto pokolení se proto bude...
Lukáš 13:24...se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář...
Lukáš 13:29...od východu i od západu, od severu i od jihubudou stolovat v Božím království. A hle, někteří poslední...
Lukáš 13:30...v Božím království. A hle, někteří poslední budou první a někteří první budou poslední." V tu chvíli za...
Lukáš 17:34...ztratil, ten jej zachová. Říkám vám: V tu noc budou dva na jednom loži; jeden bude vzat a druhý zanechán....
Lukáš 17:35...loži; jeden bude vzat a druhý zanechán. [36] Dvě budou spolu mlít; jedna bude vzata a druhá zanechána." "Kde...
Lukáš 20:35..."Synové tohoto věku se žení a vdávají. Ti, kdo budou hodni dosáhnout příštího věku a vzkříšení z mrtvých,...
Lukáš 20:36... se ale ženit a vdávat nebudou. Také nebudou moci zemřít - budou totiž jako andělé. Jsou to synové...
Lukáš 21:11...proti národu a království proti královstvíBudou veliká zemětřesení, na různých místech bude hlad a...
Lukáš 21:12...z nebe. Před tím vším ale vztáhnou ruce na vásbudou vás pronásledovat. Budou vás vydávat do shromáždění a...
Lukáš 21:16...neodolá a neobstojí žádný z vašich protivníkůBudou vás zrazovat i vlastní rodiče a bratři, příbuzní i...
Lukáš 21:17...z vás vydají na smrt. Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět, ale ani vlásek z vaší hlavy se...
Lukáš 21:24...přijde veliké strádání a hněv proti tomuto liduBudou padat ostřím meče a budou odvedeni do zajetí mezi...
Lukáš 21:25...pohanů nenaplní." "Na slunci, měsíci a hvězdách budou zvláštní úkazy. Na zemi bude úzkost mezi národy,...
Lukáš 21:26... bezradnými před zuřícím mořským příbojem. Lidé budou zmírat strachy v předtuše toho, co přijít na svět,...
Jan 4:23... Přichází chvíle, a je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž Otec...
Jan 5:25...uslyší hlas Božího Syna a ti, kteří uslyšíbudou žít. Jako Otec život sám v sobě, tak dal i Synu,...
Jan 5:29...jeho hlas a vyjdou - ti, kdo konali dobrobudou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou...
Jan 6:45...v poslední den. V Prorocích je psáno: ‚A budou všichni vyučeni od Boha.' Každý, kdo slyší Otce a učí...
Jan 15:6... ten nese mnoho ovoce; beze nedokážete nicJestliže někdo nezůstane ve mně, bude odhozen pryč jako...
Jan 15:20...svět nenávidí. Pamatujte na slova: Služebník není větší než jeho pán. Jestliže pronásledovali , budou...
Jan 16:3...zabíjet, si bude myslet, že tím slouží BohuBudou to dělat, protože nepoznali Otce ani . Předpověděl...
Skutky 2:17...Ducha na všechny lidi. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci...
Skutky 2:18...a služebnice v těch dnech vyliji svého Duchabudou prorokovat. Ukážu zázraky na nebi a znamení na zemi,...
Skutky 7:6...byl ještě bezdětný, Bůh mu řekl: ‚Tvoji potomci budou žít jako přistěhovalci v cizí zemi. Budou zotročeni a...
Skutky 7:7...a utiskováni po čtyři sta let. Národ, jemuž budou otročit, ale budu soudit,' řekl Bůh. ‚Potom odejdou a...
Skutky 19:39...Tam se soudí. Máte-li nějaké další požadavkybudou projednány v zákonném shromáždění. Hrozí nám totiž,...
Skutky 20:30...stádo. I z vás samotných povstanou lidé, kteří budou překrucovat pravdu, aby strhli učedníky za sebou....
Římanům 2:12...také zahynou; všichni, kdo hřešili pod Zákonembudou souzeni Zákonem. Před Bohem totiž nejsou spravedliví...
Římanům 5:17...kdo přijímají hojnou milost a dar spravedlnostibudou vládnout v životě skrze toho jediného, Ježíše Krista!...
Římanům 9:26...budu milovat." "Na místě, kde slýchali: ‚Nejste můj lid,' syny živého Boha se budou jmenovat." Izaiáš...
Římanům 11:23...zůstaneš. Jinak budeš vyťat i ty, zatímco oni budou naroubováni, nezůstanou-li v nevěře. Ano, Bůh je může...
Římanům 11:24...v nevěře. Ano, Bůh je může naroubovat zpět! Když jsi ty mohl být vyťat z původní plané olivy a proti přírodě...
1. Korintským 6:2... a ne před svatými? Copak nevíte, že svatí budou soudit svět? Když máte jednou soudit svět, to nejste...
1. Korintským 6:16... je s jedno tělo? Vždyť Písmo říká: "Ti dva budou jedno tělo." Kdo se však spojuje s Pánem, je s ním...
1. Korintským 14:24...nevěřící, neřeknou snad, že blouzníte? Když ale budou všichni prorokovat a přijde někdo nevěřící nebo...
1. Korintským 15:35...- říkám to k vaší hanbě! Někdo ale řekne: "Jak budou mrtví vzkříšeni? A v jakém přijdou těle?" Blázne! To,...
1. Korintským 15:52...polnice ohlašující konec. zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni. Toto...
2. Korintským 1:11...že nás i nadále bude vysvobozovat, když nám i vy budete společně pomáhat svými modlitbami. Mnozí pak budou...
2. Korintským 6:16...Jaká je jednota Božího chrámu s modlami? My jsme přece chrám živého Boha, jak řekl sám Bůh: "Budu v...
2. Korintským 9:13...Bohu. Přesvědčeni upřímností této vaší pomoci budou oslavovat Boha za vaši jednomyslnou poddanost...
2. Korintským 9:14...za vaše štědré sdílení s nimi i se všemi lidmiBudou se za vás modlit a toužit po vás pro tu nesmírnou...
Galatským 6:16...neobřízka, ale nové stvoření. Na všechny, kdo se budou řídit tímto pravidlem, přijde pokoj a...
1. Tesalonickým 5:3... že Pánův den přijde jako zloděj v noci. lidé budou říkat: "Mír! Bezpečí!" náhle je překvapí záhuba, jako...
2. Tesalonickým 2:12...je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli...
1. Timoteus 4:3...pokrytci s cejchovaným svědomím budou lidi zrazovat od manželství a zakazovat jim jíst, co...
1. Timoteus 5:11...odmítej. Když je smyslnost odvede od Kristabudou se chtít vdát a trestuhodně poruší svůj původní slib...
2. Timoteus 2:2...sílu z milosti, která je v Kristu Ježíši. Co jsi ode slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem...
2. Timoteus 3:2... že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou...
2. Timoteus 3:5...rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od...
2. Timoteus 3:12...Pán ale ze všech vysvobodil. Právě tak budou pronásledováni všichni, kdo chtějí žít zbožně v...
2. Timoteus 3:13...v Kristu Ježíši. Se zlými lidmi a šarlatány to bude stále horší - budou svádět druhé, sami svedeni. Ty...
2. Timoteus 4:3...totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří...
Titus 2:10...vždy příjemní, neodmlouvají a neokrádají, ale jsou věrní a naprosto spolehliví. Tak budou vždy ozdobou...
Židům 1:12...šaty obnosí. Svineš je jako plášť a jako roucho budou změněna, ty však jsi tentýž - tvá léta neskončí!" A...
Židům 8:11...budu jejich Bohem a oni mým lidem. Jeden nebude druhého poučovat, každý nebude bratra nabádat:...
Židům 10:13...navždy po Boží pravici. Od doby čeká, mu budou nepřátelé položeni k nohám, neboť jedinou obětí...
Židům 13:17...příjemné. Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a buďte poddajní; bdí totiž nad vašimi životy jako ti, kdo...
2. Petr 2:1...bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy...
2. Petr 2:2... a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se...
2. Petr 2:3...a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovrženíBudou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi,...
2. Petr 2:20...potom se do znovu zapletou a podlehnou budou na tom nakonec hůře než na začátku. Bylo by pro ...
2. Petr 3:4...posměvači vedení svými vlastními choutkamibudou říkat: "Co je s tím slibem o jeho příchodu? Otcové ...
Zjevení 3:4...osob, které neposkvrnily svá roucha. Ti se budou se mnou procházet v bílém rouchu, neboť si to...
Zjevení 9:6...od štíra, když bodne člověka. (V těch dnech budou lidé hledat smrt, ale nenaleznou ji; budou toužit...
Zjevení 11:2...před chrámem, však vynech a neměř ho, neboť bylo dáno pohanům a ti budou šlapat po svatém městě...
Zjevení 11:3...měsíců. Zmocním ale dva své svědky, kteří budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní, oblečeni...
Zjevení 11:6...krev a aby zasáhli zemi jakoukoli ranou, kdykoli budou chtít. ale dokončí své svědectví, ona šelma...
Zjevení 11:8... zvítězí nad nimi a zabije je. Jejich mrtvoly budou ležet na ulici toho velikého města, které se duchovně...
Zjevení 11:10...pochovat do hrobu. Obyvatelé země se nad nimi budou radovat a veselit a budou si navzájem posílat dary,...
Zjevení 13:8...moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národemBudou se klanět všichni obyvatelé země, každý, jehož...
Zjevení 13:12...její tváří a působí, že se země i její obyvatelé budou klanět první šelmě, jejíž smrtelná rána se...
Zjevení 17:14...jedno mínění a svou sílu a moc dají šelmě. Ti budou bojovat s Beránkem, a Beránek nad nimi zvítězí -...
Zjevení 17:16...zástupy, národy a jazyky. Těch deset rohů, které jsi viděl na šelmě, začne tu nevěstku nenávidět a nechá ji...
Zjevení 17:17...do jejich srdcí, aby vykonali jeho záměr, a tak budou jednoho mínění a předají své království šelmě, dokud...
Zjevení 18:9... Králové země, kteří s smilnili a hýřili, ji budou oplakávat a budou nad kvílet, uvidí dým jejího...
Zjevení 18:11...přišel v jedné hodině!" I kupci země nad  budou plakat a truchlit, neboť nikdo nekoupí jejich...
Zjevení 18:15... se pro hrůzu z jejích muk zastaví v povzdálíbudou plakat, truchlit a naříkat: "Běda, běda, město veliké...
Zjevení 20:6...vzkříšení. Nad těmi ta druhá smrt nemá moc, ale budou kněžími Boha a Krista a budou s ním kralovat tisíc...
Zjevení 20:10...oheň a pohltil je. Ďábel, který je svádělbyl uvržen do jezera ohně a síry, kde je i šelma a falešný...
Zjevení 21:3...jako nevěsta okrášlená pro svého muže. Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu: "Hle, Boží stánek s lidmi: bude...
Zjevení 21:24...a jeho lampou je Beránek. Národy spasených se budou procházet v jeho světle a králové země do něj...
Zjevení 22:3...a jeho listí je k uzdravení národů. A tak již nebude žádné prokletí. V tom městě bude stát Boží a Beránkův...
Zjevení 22:4...trůn a jeho služebníci mu budou sloužitBudou hledět na jeho tvář a na čelech budou mít jeho jméno....
Zjevení 22:5...na jeho tvář a na čelech budou mít jeho jméno. Nebude tam noc, takže nebudou potřebovat světlo lampy ani...

Slova obsahující budou: budou (923) budoucí (12) budoucího (3) budoucích (6) budoucím (7) budoucími (1) budoucímu (3) budoucnost (13) budoucnosti (6) budoucnu (15) dobudou (4) nebudou (106) nezbudou (1) pobudou (1) přibudou (1) zbudou (14)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |