Budili

Hledám varianty 'budili' [ buďte (69) buďme (3) budit (4) budili (1) budila (2) budí (4) buď (131) ]. Nalezeny 202 verše.
Genesis 9:25...mu jeho nejmladší syn provedl, řekl: "Zlořečený buď Kanaán; je pro své bratry otrokem všech otroků!"...
Genesis 9:26...otrokem všech otroků!" Řekl také: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Semův, jemuž bude Kanaán otročit! Kéž Bůh...
Genesis 14:19...a víno a požehnal mu těmito slovy: "Požehnán buď Abram od Nejvyššího Boha, Stvořitele nebe i země!...
Genesis 14:20...Boha, Stvořitele nebe i země! Požehnán buď Nejvyšší Bůh, jenž ti tvé nepřátele vydal do rukou!"...
Genesis 15:13... děsivá tma. Tehdy Hospodin Abramovi řekl: "Buď si jist, že tví potomci budou přistěhovalci v zemi, jež...
Genesis 17:1..." jsem Všemohoucí Bůh. Choď stále přede mnoubuď poctivý. Splním svou smlouvu s tebou a nesmírně ...
Genesis 24:27...kolena a klaněl se Hospodinu se slovy: "Požehnán buď Hospodin, Bůh mého pána Abrahama, že od mého pána...
Genesis 27:29...ti, se ti klaní národy. Pánem svých bratří buď, se ti klaní synové matky tvé. jsou zlořečeni,...
Genesis 43:23... kdo nám to stříbro dal do vaků!" On však řekl: "Buďte klidní, nebojte se. Ten poklad vám dal do vaků váš...
Exodus 4:21...totiž Mojžíšovi řekl: " se vrátíš do Egyptabuď připraven konat před faraonem všechny divy, ke kterým...
Exodus 18:10...z ruky Egypťanů. Jetro tenkrát řekl: "Požehnán buď Hospodin, jenž vás vysvobodil z ruky Egypťanů, z ruky...
Exodus 22:30...dní zůstane u matky, osmého dne jej dáš mněBuďte pro svatí. Nejezte maso zvířete rozsápaného na...
Leviticus 11:44... Vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Posvěťte sebuďte svatí, neboť jsem svatý, a neposkvrňujte se žádnou...
Leviticus 11:45...vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším BohemBuďte svatí, neboť jsem svatý." Toto je zákon ohledně...
Leviticus 19:2...k Mojžíšovi: "Mluv k celé Izraelské obciBuďte svatí, neboť Hospodin, váš Bůh, jsem svatý! Každý...
Leviticus 20:7...a vyvrhnu jej z jeho lidu. Proto se posvěťtebuďte svatí - vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Zachovávejte...
Leviticus 20:26... které jsem oddělil, aby pro vás byli nečistíBuďte mi svatí, neboť Hospodin jsem svatý a oddělil jsem...
Numeri 5:19...a neodklonila ses od svého manžela k nečistotěbuď zproštěna účinku této hořké vody prokletí. Jestliže ses...
Numeri 16:16...Mojžíš řekl Korachovi: "Ty a celá tvoje tlupa buďte zítra před Hospodinem - ty s nimi a také Áron. Každý...
Deuteronomium 1:17...druhem nebo mezi ním a přistěhovalcem. Při soudu buďte nestranní. Vyslechněte malého stejně jako velkého;...
Deuteronomium 16:19...lid spravedlivým soudem. Nepřekrucuj právoBuď nestranný a neúplatný, neboť úplatek zaslepuje i oči...
Deuteronomium 18:13...je Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyháníBuď cele oddán Hospodinu, svému Bohu. Národy, které...
Deuteronomium 31:6...s nimi přesně podle příkazu, který jsem vám dalBuďte silní a stateční, nebojte se jich ani nelekejte. Sám...
Deuteronomium 31:7...Jozuu a před očima celého Izraele mu řekl: "Buď silný a statečný, neboť ty vejdeš s tímto lidem do země...
Deuteronomium 31:23... Nato Hospodin přikázal Jozuovi, synu Nunovu: "Buď silný a statečný! Ty přivedeš syny Izraele do země,...
Deuteronomium 33:20...v písku ukrytých." O Gádovi řekl: "Požehnán buď Ten, jenž Gáda rozšiřuje! Gád se uložil jako lvice, s...
Jozue 1:6...i s tebou. Nenechám samotného a neopustím Buď silný a statečný, neboť ty dáš tomuto lidu za dědictví...
Jozue 1:7...jsem přísahal jejich otcům, že jim ji dám. Jen buď silný a velmi statečný, abys pečlivě dodržoval celý...
Jozue 1:9...úspěch a tehdy se ti bude dařit. Přikazuji tiBuď silný a statečný, neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin...
Jozue 1:18...tvá slova, mu přikážeš cokoli, zemře. Jen buď silný a statečný!" Jozue, syn Nunův, pak ze Šitimu...
Jozue 6:26...do Jericha. Tehdy Jozue přísahal: "Zlořečený buď před Hospodinem, kdo povstane, aby stavěl toto město...
Jozue 8:4...pozor! Budete vzadu za městem číhat v záloze. Nebuďte od města moc daleko. Všichni buďte připraveni. a...
Jozue 10:25... Jozue jim řekl: "Nebojte se a nestrachujtebuďte silní a stateční. Takto Hospodin naloží se všemi...
Jozue 23:6...jejich zem, jak vám to řekl Hospodin, váš BůhBuďte velmi silní, abyste pečlivě dodržovali vše, co je...
Soudců 5:24...Hospodinu proti udatným!" Požehnaná mezi ženami buď Jael, manželka Kenijce Chebera, požehnaná buď mezi...
Soudců 6:23...jsem tváří v tvář uviděl Hospodinova anděla!" "Buď klidný," řekl mu Hospodin. "Neboj se, nezemřeš." Gedeon...
Soudců 19:20...služebníka provází. Nic víc nepotřebujeme." "Buď vítán," řekl mu stařík. "Postarám se o všechno, co...
Růt 4:11...a Léa, které společně zbudovaly dům IzraeleBuď úspěšný v Efratě, získej si jméno v Betlémě! Kéž ti...
Růt 4:14...porodila syna. Ženy tehdy řekly Noemi: "Požehnán buď Hospodin, který ode dneška nenechá bez příbuzného....
1. Samuel 18:17...je starší dcera Merab, dám ti ji za ženu. Jen buď mým vojevůdcem a veď Hospodinovy boje." (Saul si totiž...
1. Samuel 20:29...městě oběť a můj bratr mi přikázal, přijduBuď tedy prosím tak laskav a uvolni , smím navštívit...
1. Samuel 25:6... navštivte Nábala a pozdravte ho mým jménem: ‚Buď zdráv. Pokoj tobě, pokoj tvé rodině, pokoj všemu, co...
1. Samuel 25:32...svou služebnici." David řekl Abigail: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, že mi dnes poslal vstříc. A...
1. Samuel 25:33...poslal vstříc. A požehnána tvá moudrost, ty sama buď požehnána, žes dnes zadržela, abych neprolil krev a...
1. Samuel 25:39...David doslechl o Nábalově smrti, řekl: "Požehnán buď Hospodin, že se zastal proti Nábalovým urážkám!...
1. Samuel 26:10..." pokračoval David, "sám Hospodin ho raníBuď přijde jeho den a zemře, anebo vytáhne do války a...
2. Samuel 1:21...Svahy Gilboa, ano, vy - deště a rosy buďte zbaveny! se nenajde pole úrodné tam, kde štít...
2. Samuel 2:7...vám prokáži dobrodiní za to, co jste vykonaliBuďte tedy stateční a silní. Váš pán Saul je mrtev, ale...
2. Samuel 10:12...Amonci nad tvé síly, přijdu na pomoc toběBuď silný! Odvahu! Za náš lid a za města našeho Boha! ...
2. Samuel 13:28...zabijete. Nebojte se. Je to přece na můj rozkazBuďte silní a stateční!" Abšalomovi mládenci pak s Amnonem...
2. Samuel 18:28...poklonil se mu k zemi. Potom řekl: "Požehnán buď Hospodin, tvůj Bůh, jenž porazil muže, kteří pozvedli...
2. Samuel 22:47... se hroutí, vrávorají ven ze svých nor! Živ buď Hospodin, skála buď požehnána, Bůh buď vyvýšen, ...
1. Královská 1:48...Nato se král na loži poklonil a řekl: ‚Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, který dnes před mýma očima...
1. Královská 2:37...a bydli v něm. Nebudeš ale odtud nikam odcházetBuď si jist, že v den, kdy bys přece jen odešel a překročil...
1. Královská 2:42...jsem při Hospodinu? Nevaroval jsem : ‚Buď si jist, že v den, kdy odejdeš a někam se vydáš, jistě...
1. Královská 8:15...celému stojícímu shromáždění Izraele: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, který vlastními ústy mluvil k...
1. Královská 8:56...požehnal celému shromáždění Izraele: "Požehnán buď Hospodin, který svému lidu Izraeli dopřál odpočinutí,...
1. Královská 10:9...před tebou a naslouchají tvé moudrosti. Požehnán buď Hospodin, tvůj Bůh, který si oblíbil a dosadil na...
2. Královská 4:23...namítl . "Není přece novoluní ani sobota." "Buď klidný," řekla mu. Osedlala oslici a svému mládenci...
1. Letopisů 12:19... jsme na tvé straně, synu Jišaje! Pokoj, pokoj buď tobě i tvým pomocníkům pokoj buď - vždyť ti pomáhá sám...
1. Letopisů 19:13... Budou-li Amonci nad tvé síly, pomohu toběBuď silný! Odvahu! Za náš lid a za města našeho Boha! ...
1. Letopisů 22:11...upevním navěky.' Nuže, synu můj, Hospodin buď s tebou. Kéž se ti daří a kéž vystavíš dům Hospodinu,...
1. Letopisů 22:13... které Hospodin Mojžíšovi svěřil pro IzraelBuď silný a statečný. Neboj se a nestrachuj. Hle, připravil...
1. Letopisů 22:16...je bezpočet. Dej se tedy do práce. Hospodin buď s tebou." David také přikázal všem izraelským vůdcům,...
1. Letopisů 28:10...vyvolil, abys postavil chrám pro jeho svatyniBuď silný a jednej!" Potom David předal svému synu...
1. Letopisů 28:20...předlohy," řekl David svému synu Šalomounovi. "Buď silný a statečný; dej se do díla! Neboj se a nestrachuj...
2. Letopisů 2:11... jako jsi ty." Dopis dále pokračoval: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, který učinil nebesa i zem a...
2. Letopisů 6:4...celému stojícímu shromáždění Izraele: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, jenž vlastními ústy mluvil k...
2. Letopisů 9:8...před tebou a naslouchají tvé moudrosti. Požehnán buď Hospodin, tvůj Bůh, jenž si oblíbil a dosadil na...
2. Letopisů 19:10...na vaše bratry, ale i na vás. Tak jednejtebuďte bezúhonní. Nejvyšší kněz Amariáš vám bude nadřízen ve...
2. Letopisů 19:11... Levité vám budou sloužit jako úředníciBuďte stateční a pusťte se do práce. Hospodin bude na...
2. Letopisů 32:7...prostranství u městské brány a povzbuzoval je: "Buďte silní a stateční! Nebojte se ani se nelekejte...
2. Letopisů 36:23...mezi vámi patří k jeho lidu, Hospodin, jeho Bůhbuď s ním. Smíte odejít." Prvního roku perského krále Kýra...
Ezdráš 1:3... Kdokoli mezi vámi patří k jeho lidu, Bůh buď s ním. Smíte odejít do Jeruzaléma v Judsku a stavět tam...
Ezdráš 7:27... propadnutím majetku nebo žalářem. Požehnán buď Hospodin, Bůh našich otců, že položil králi na srdce,...
Ezdráš 10:4...Zákona. Vstaň a splň svůj úkol, jsme s tebouBuď silný a jednej!" Ezdráš tedy vstal a přísahou zavázal...
Job 11:18...poledne se rozzáří, i tma se promění v svítáníBuď klidný, vždyť je tu naděje - rozhlédneš se kolem a v...
Job 37:6... Sněhu poroučí: ‚Padej k zemi,' lijáku velí: ‚Buď průtrží!' Všem lidem tehdy ruku zadrží, aby každý...
Žalmy 2:10...je jak hliněné nádoby." Proto, královébuďte rozumní, soudcové země, nechte se poučit. Služte...
Žalmy 18:47... se hroutí, vrávorají ven ze svých nor! Živ buď Hospodin, skála buď požehnána, Bůh buď vyvýšen, ...
Žalmy 27:14... jak dobrý je Hospodin! Spoléhej na Hospodinabuď statečný a on posilní. Spoléhej na Hospodina! Žalm...
Žalmy 28:6...a nikdy více nebude je budovat. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel prosby! Hospodin je síla a...
Žalmy 28:9... Hospodine, svůj lid, požehnej svému dědictvíbuď jejich pastýř a nes je navěky! Žalm Davidův. Vzdejte...
Žalmy 30:11... smiluj se nade mnou, prosím, Hospodinebuď můj pomocník! Ty jsi obrátil můj nářek v tanec, svlékls...
Žalmy 31:3...Nakloň mi prosím ucho své, pospěš mi na pomocbuď mojí skálou mohutnou, opevněnou tvrzí, mou záchranou!...
Žalmy 31:22...svého stanu před hádavými jazyky. Požehnán buď Hospodin - svou úžasnou lásku ke mně projevil, když...
Žalmy 31:25...Bohatě ale odplatí těm, kdo se pyšně chovajíBuďte silní a v srdci stateční, všichni, jichž nadějí je...
Žalmy 43:1...můj Bůh, záchrana! Zjednej mi právo, Božebuď mým obhájcem před bezbožným národem, zachraň před...
Žalmy 54:3...nás!" Bože, zachraň pro jméno své, v moci své buď mi obhájcem! Bože, slyš moji modlitbu, mým slovům...
Žalmy 68:20... že by měl Hospodin Bůh u nás přebývat! Požehnán buď Pán, jenž každý den nás nese, požehnán buď Bůh, náš...
Žalmy 71:3... nakloň mi ucho své, zachraň ! Mou skálou buď, kde měl bych obydlí, kam přijít bych mohl kdykoli....
Žalmy 80:4...Bože, navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvářbuď naše záchrana! Hospodine, Bože zástupů, jak dlouho...
Žalmy 80:8... navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvářbuď naše záchrana! Z Egypta přenesl jsi vinné révoví,...
Žalmy 80:20... navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvářbuď naše záchrana! Pro předního zpěváka, na gitejský...
Žalmy 113:3...i navěky! Od východu slunce tam, kde zacházíbuď sláva jménu Hospodin! Hospodin je vznešený nad všemi...
Žalmy 115:15... jak vás, tak vaše potomky! Od Hospodina buďte požehnaní - nebe i zemi on sám učinil! Hospodinu...
Žalmy 119:94...právě jimi jsi obživil! Patřím jen toběbuď spása , vždyť vyhledávám tvá pravidla. Ničemové na ...
Žalmy 119:154...nezapomínám přece na Zákon tvůj. Veď moji přibuď mi Zastáncem; jak jsi zaslíbil, prosím obživ ! ...
Žalmy 124:6...nás byly pohltily vody v onom vzedmutí. Požehnán buď Hospodin, že nás nevydal jejich tesákům napospas! Jak...
Žalmy 144:1...jsem tvůj služebník! Žalm Davidův. Požehnán buď Hospodin, skála ! On učí ruce bojovat, prsty...
Přísloví 7:4...je k prstům, vyryj do srdce. Moudrosti řekni: "Buď mi sestrou!" rozumnost nazvi svou příbuznou. Bude ...
Přísloví 15:1... Vlídná odpověď odvrací zlobu, příkrá řeč ale budí hněv. Jazyk moudrých zpříjemňuje poznání, tupci z úst...
Přísloví 16:5...je každý nadutec ohavností, trestu neujdebuď si jist. Láskou a věrností se usmiřuje vina, úctou k...
Přísloví 23:19...- tvá naděje nezklame! Poslouchej, synu, a buď moudrý, na cestu zaveď srdce své: Nepatři k těm, kdo se...
Přísloví 27:11...než bratr vzdálený! Potěš srdce, synu, a buď moudrý, mám co odpovědět na cizí urážky. Rozvážný...
Přísloví 30:18... spolykají mu je orlí mláďata. Tři věci ve mně budí úžas, čtyři jsou nad chápání: cesta orla nebem,...
Kazatel 11:9...tvé vlastní srdce, za tím, co vidíš svýma očimaBuď si však vědom, že s tímto vším před Božím soudem budeš...
Izaiáš 3:6...popadne svého bratra, někoho z vlastní rodiny: "Buď naším vůdcem, máš přece plášť, udělej něco s těmi...
Izaiáš 10:6...národu, poslal jsem je na lid, jenž ve mně budí zlost, aby se vrhli na kořist, aby shrábli lup, aby je...
Izaiáš 19:17...pozvedne proti nim. Judská zem bude v Egypťanech budit hrůzu. Při každé zmínce o se budou děsit kvůli...
Izaiáš 19:25...světa, jemuž Hospodin zástupů požehná: "Požehnán buď Egypt, můj lid, Asýrie, dílo rukou mých, a Izrael, ...
Izaiáš 33:2... Smiluj se nad námi, Hospodine - v tebe doufámeBuď nám každé ráno posilou a v čase soužení záchranou. Před...
Izaiáš 44:28...neboť mou vůli zcela naplní. Řekne Jeruzalému: "Buď vystavěn!" a chrámu: "Buď znovu založen!" Toto praví...
Izaiáš 65:18... nebude o nich přemýšlet. Nuže, radujte sebuďte šťastní navěky z mého stvoření: Hle - stvořím...
Jeremiáš 6:18...však řekli: ‚Nechceme!' Proto, národy, slyštebuďte svědkové toho, co se jim stane. Slyš, země: Hle,...
Jeremiáš 18:16... cestou neupravenou. Jejich země proto bude budit děs, navždy se nad bude syčet úžasem. Každý, kdo...
Jeremiáš 19:8...nakrmím ptáky a divou zvěř. Nechám toto město budit děs a posměch. Každý, kdo tudy půjde, zhrozí se a...
Jeremiáš 48:28...Opusťte města, usaďte se na skále, MoábciBuďte jako holubice nad srázem hnízdící. Slyšeli jsme o...
Jeremiáš 48:39...kvílení! Moáb se v hanbě zády obrací. Moáb  budí jenom posměšky k výstraze všemu okolí. Tak praví...
Jeremiáš 49:17... i odtamtud strhnu, praví Hospodin. Edom bude budit děs. Každý, kdo tudy půjde, zhrozí se a užasne nad...
Jeremiáš 51:12...hradbám! Zesilte hlídky, stavte strážBuďte připraveni v zálohách! Hospodin rozhodl a také vykoná...
Ezechiel 32:30...vladaři spolu se všemi Sidonci. Přes hrůzu, již budili svou udatností, sestoupili i oni s hanbou k pobitým....
Ezechiel 36:32...to kvůli vám, praví Panovník Hospodin, toho si buďte vědomi. Vy buďte zahanbeni a styďte se za své způsoby...
Ezechiel 38:7...ty národy, které se k tobě připojí. Chystej seBuď připraven i se všemi zástupy shromážděnými k tobě,...
Daniel 2:20...proto chválil Boha nebes a řekl: "Chváleno buď jméno Boží od věků na věky - moudrost a síla jemu...
Daniel 2:31...neobyčejného vzhledu. Tyčila se před teboubudila hrůzu. Hlava sochy byla z čistého zlata, hruď a...
Daniel 3:28...ohněm. Nabukadnezar tehdy prohlásil: "Požehnán buď Bůh Šadrachův, Mešachův a Abednegův, jenž poslal svého...
Ozeáš 13:1... jeho urážky mu odplatí! Efraimova slova bázeň budila, v Izraeli býval vznešený, provinil se ale ctěním...
Matouš 5:48...jen své bratry? Nedělají to snad i pohanéBuďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec." ...
Matouš 6:24...sama tma?! Nikdo nemůže sloužit dvěma pánůmBuď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se...
Matouš 8:3...vztáhl ruku a dotkl se ho se slovy: " to chciBuď čistý!" A jeho malomocenství bylo ihned očištěno. Potom...
Matouš 10:16...městu. Posílám vás jako ovce mezi vlky, proto buďte chytří jako hadi a nevinní jako holubice. Dejte si...
Matouš 24:44...by ho vloupat se do jeho domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v nečekanou...
Matouš 26:49...přistoupil k Ježíši a políbil ho se slovy: "Buď zdráv, Rabbi!" Ježíš mu řekl: "Příteli, tak proto jsi...
Matouš 28:9...učedníkům. Cestou se s nimi náhle setkal Ježíš. "Buďte zdrávy," řekl. Padly před ním na kolena, objímaly mu...
Marek 1:41...vztáhl ruku a dotkl se ho se slovy: " to chciBuď čistý!" Malomocenství ho hned opustilo a byl čistý...
Marek 5:34..."Dcero, tvá víra uzdravila. Jdi v pokojibuď uzdravena ze svého trápení." Ještě to ani nedořekl,...
Lukáš 1:68...naplněn Duchem svatým a prorokoval: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj...
Lukáš 5:13...vztáhl ruku, dotkl se ho se slovy: " to chciBuď čistý!" a malomocenství ho hned opustilo. Potom mu...
Lukáš 6:27...slyšíte, však říkám: Milujte své nepřáteleBuďte dobří k těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás...
Lukáš 6:35...dostali zpět. Vy však milujte své nepřátelebuďte k nim dobří; půjčujte a neočekávejte nic zpět. Tehdy...
Lukáš 6:36... neboť on je laskavý i k nevděčným a zlýmBuďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Nesuďte a...
Lukáš 12:36...přepásaná bedra a rozsvícené lampyBuďte jako lidé očekávající, kdy se jejich pán vrátí ze...
Lukáš 12:40... nedovolil by mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, o...
Lukáš 16:13...je vaše? Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánůmBuď bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude...
Lukáš 19:19...hřivna vydělala pět hřiven.' Odpověděl mu: ‚Ty buď vládcem pěti měst.' Potom přišel další a řekl: ‚Pane,...
Jan 16:33...nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční - jsem přemohl svět." Když to Ježíš...
Skutky 15:29... Uchráníte-li se těchto věcí, uděláte dobřeBuďte zdrávi. Vysláni na cestu přišli do Antiochie, svolali...
Skutky 16:15...nás prosila: "Pokud máte za věrnou Pánubuďte hosty v mém domě." A tak nás přemluvila. Jednou, když...
Skutky 20:10...a objal jej; potom ho vzal do náruče a řekl: "Buďte klidní, je v něm život!" Pak vystoupil nahoru, lámal...
Skutky 23:11...do pevnosti. Tu noc před ním stanul Pán. "Buď statečný," řekl mu. "Jako jsi o mně svědčil v...
Římanům 11:36...Všechno je z něj, skrze něj a pro něj! Jemu buď sláva navěky! Amen. Pro Boží milosrdenství vás vyzývám...
Římanům 12:11... projevujte si navzájem uctivost. V pilnosti buďte vytrvalí, ve službě Pánu horliví, v naději radostní,...
Římanům 16:2... Přivítejte ji v Pánu, jak se na svaté sluší, a buďte nápomocni, v jakékoli záležitosti by vás...
Římanům 16:27...k poslušnosti víry - jedinému moudrému Bohu buď sláva skrze Ježíše Krista navěky! Amen. Pavel, z Boží...
1. Korintským 7:5... že se na čas uvolníte pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás nepokoušel satan, kdybyste se nemohli...
1. Korintským 14:20...myslet jako malé děti. Pokud jde o zlobuďte jako nemluvňata, myšlením však buďte dospělí. V...
1. Korintským 15:58...Pánu Ježíši Kristu! Proto, moji milovaní bratřibuďte pevní a nepohnutelní, rozrůstejte se v Pánově díle a...
1. Korintským 16:13... bude mít možnost. Bděte, stůjte ve vířebuďte stateční, buďte silní. Všechno se mezi vámi děje v...
2. Korintským 1:3... našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec...
2. Korintským 8:11...to! Jako jste byli připraveni chtít, tak také buďte připraveni jednat. Dávejte podle toho, co máte, vždyť...
2. Korintským 13:11...dal k budování, a ne k boření. Závěrem, bratřibuďte zdrávi. Spějte k dokonalosti, povzbuzujte se, buďte...
Galatským 1:5...zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce, jemuž buď sláva na věky věků. Amen. Žasnu, jak rychle se...
Galatským 3:10...jsou ale pod prokletím, neboť je psáno: "Proklet buď každý, kdo neplní a nedodržuje vše, co je zapsáno v...
Galatským 3:13...se stal prokletím za nás (jak je psáno: "Proklet buď každý, kdo visí na dřevě"), aby tak Abrahamovo...
Galatským 4:12...pro vás nebyla zbytečná. Bratři, prosím vásbuďte jako ; vždyť i jsem jako vy. Nijak jste mi...
Efeským 1:3... našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v...
Efeským 3:21...cokoli, prosíme nebo si představujeme. Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách na...
Efeským 4:2...dělali čest tomu povolání, které jste přijaliBuďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v...
Efeským 4:32...i urážky vás opustí spolu s veškerou záštíBuďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si...
Filipským 2:12...byli vždycky poslušní, když jsem byl s vámibuďte mnohem spíše poslušní i teď, když jsem pryč. S...
Filipským 4:20...vaši potřebu v Kristu Ježíši. Našemu Bohu a Otci buď i sláva na věky věků! Amen. Pozdravte všechny svaté v...
Koloským 3:13... laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostíBuďte mezi sebou snášenliví, a má-li někdo k někomu výhrady...
Koloským 3:14...Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Nadto vždy buďte oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti. Ve...
Koloským 3:15...- právě k němu jste byli povoláni v jednom těleBuďte vděční. Slovo Kristovo ve vás přebývá v hojnosti....
Koloským 4:2... Pamatujte, že i vy máte Pána v nebi. V modlitbě buďte vytrvalí, zůstávejte v bdělí a vděční. Modlete se...
1. Tesalonickým 5:6...ani tmě! Nespěme tedy jako ostatní, ale bděmebuďme střízliví. Spáči spí v noci, v noci se opíjejí opilci...
1. Tesalonickým 5:8...se opíjejí opilci. My ale patříme dni! Proto buďme střízliví a oblečme si pancíř víry a lásky a přilbu...
1. Tesalonickým 5:18...se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši...
1. Timoteus 1:17...věků, nesmrtelnému, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků! Amen. Timoteji, synu, dávám...
1. Timoteus 4:12... Nikdo nepodceňuje pro tvé mládí. Naopakbuď pro věřící příkladem ve slovu i skutku, v lásce, víře a...
2. Timoteus 3:1... do níž se nechali lapit, aby konali jeho vůli.  Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy....
2. Timoteus 4:2... přijde nastolit své království: Hlásej Slovobuď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, napomínej, povzbuzuj...
2. Timoteus 4:5...uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele...
2. Timoteus 4:18...a zachová pro své nebeské království. Jemu buď sláva na věky věků! Amen. Pozdravuj Priscillu s Akvilou...
2. Timoteus 4:22... Linus, Klaudia a všichni sourozenci. Pán buď s tvým duchem. Milost s vámi. Pavel, Boží služebník a...
Titus 2:7...napomínej ke zdrženlivosti i mladíky. Ty sám buď vždy příkladem správného jednání. V učení měj poctivost...
Židům 12:28...království, jež je neotřesitelné, a proto buďme vděční a služme Bohu tak, jak se mu líbí, s úctou a...
Židům 13:5...čeká Boží soud. Veďte nezištný životbuďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on řekl: "Nikdy ...
Židům 13:17...příjemné. Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a buďte poddajní; bdí totiž nad vašimi životy jako ti, kdo...
Židům 13:21...jeho očích příjemné, skrze Ježíše Krista, jemuž buď sláva na věky věků. Amen. Prosím vás, bratři, přijměte...
Jakub 5:7...spravedlivého; on se nebránil. Bratřibuďte trpěliví do Pánova příchodu. Víte, jak rolník...
Jakub 5:8... dokud nepřijde raný i pozdní déšť. I vy tedy buďte trpěliví a pevní. Pánův příchod je blízko. Nestěžujte...
1. Petr 1:3...Krista: Milost vám a hojný pokoj. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém...
1. Petr 1:15... Ten, který vás povolal, je svatý - právě tak buďte svatí v celém svém životě i vy. Je přece psáno:...
1. Petr 1:16...svatí v celém svém životě i vy. Je přece psáno: "Buďte svatí, neboť jsem svatý." Bůh nikomu nestraní, ale...
1. Petr 3:8...vašim modlitbám nestálo nic v cestě. Konečněbuďte všichni svorní, soucitní, plní bratrské lásky,...
1. Petr 3:15...tím vylekat." Zasvěťte svá srdce Pánu Kristubuďte připraveni podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na...
2. Petr 3:18...našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní i navěky. Amen. Co bylo od počátku, co jsme...
Juda 1:25...- jedinému Bohu, našemu Spasiteli - jemu buď skrze našeho Pána Ježíše Krista sláva a velebnost,...
Zjevení 1:6...učinil králi a kněžími svému Bohu a Otci - jemu buď sláva a moc na věky věků. Amen. Hle, přichází s oblaky...
Zjevení 2:10...vyzkoušeni, a budete mít soužení po deset dníBuď věrný do smrti a dám ti korunu života. Kdo uši,...

Slova obsahující budili: budili (1) povzbudili (3) probudili (1) vzbudili (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |