Budete

Hledám pøesnì 'budete'. Nalezeny 294 verše. Další varianty: tys (28) není (483) jste (874) jsou (1140) jsme (755) jsi (1542) jsem (3484) jsa (1) jest (24) cos (37) být (265) byly (188) byls (1) bylo (610) byli (593) byla (451) byl (1221) budu (310) buďte (69) budou (923) buďme (3) budete (338) budeš (390) budeme (90) bude (1849) buď (131)
Genesis 3:5...pojíte z toho stromu, otevřou se vám očibudete jako Bůh: budete znát dobro i zlo." Když tedy žena...
Genesis 17:10...pokoleních. Toto je smlouva s vámi a s tvým budoucím semenem, toto budete zachovávat: každý, kdo je u...
Genesis 34:10...- dávejte nám své dcery a berte si naše. Když budete bydlet u nás, bude celá země před vámi. Bydlete v ...
Genesis 34:15...to by pro nás byla hanba! Vyhovíme vám, jen když budete jako my. se každý z vás, kdo je mužského pohlaví,...
Genesis 42:16...z vás, aby vašeho bratra vyzvedl. Vy zatím budete uvězněni, aby se ověřila vaše slova a ukázalo se,...
Genesis 42:18...zavřít do vězení. Třetího dne jim Josef řekl: "Jsem bohabojný člověk. Když uděláte, co říkám, budete žít....
Genesis 42:34...nejmladšího bratra! Tak se přesvědčím, že nejste špehové, ale slušní lidé. Tehdy vám vrátím vašeho...
Genesis 44:10...pánovi otroci!" On řekl: "Dobrá. Mým otrokem ale bude jen ten, u koho se to najde. Vy ostatní budete volní."...
Exodus 1:16...nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Pua): " budete Hebrejkám pomáhat při porodu, dávejte pozor, jakého...
Exodus 3:12...k faraonovi a vyvedl syny Izraele z Egypta?" " budu s tebou!" odpověděl Bůh. "A toto ti bude znamením, že...
Exodus 12:5...podle počtu osob a podle toho, kolik kdo sníBudete mít beránka bez vady, ročního samce; vezmete jej z...
Exodus 12:6... ročního samce; vezmete jej z ovcí nebo kozBudete ho mít u sebe do čtrnáctého dne tohoto měsíce,...
Exodus 12:11...rána něco zbude, spálíte to v ohni. A takto ho budete jíst: budete mít přepásaná bedra, na nohou obuv a v...
Exodus 12:13...všemi egyptskými bohy: jsem Hospodin. Tu krev budete mít na svých domech jako znamení. udeřím na...
Exodus 12:14...se vám ta zhoubná rána vyhne. Tento den pro vás bude památný. Budete jej slavit jako Hospodinovu slavnost,...
Exodus 12:15...pokoleních - to je věčné ustanovení. Po sedm dní budete jíst nekvašené chleby; hned první den odstraníte ze...
Exodus 12:16...z Izraele. Prvního a stejně tak sedmého dne budete mít svaté shromáždění. V těch dnech se nesmí dělat...
Exodus 12:17...pouze připravit, co každý potřebuje k jídluBudete zachovávat svátek nekvašených chlebů, neboť právě...
Exodus 12:18... do večera jedenadvacátého dne téhož měsíce budete jíst nekvašené chleby. Po sedm dní se ve vašich...
Exodus 12:20...izraelské obce, to bude host anebo domácí. Nebudete jíst nic kvašeného; ve všech svých příbytcích budete...
Exodus 13:5... že ti ji , do země oplývající mlékem a medembudete v tento měsíc konat tento obřad: Po sedm dní budeš...
Exodus 14:14...Egypťany, tak je nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet." Hospodin tehdy...
Exodus 16:12...promluvil k Mojžíšovi: "Slyšel jsem reptání synů Izraele. Řekni jim: ‚Za soumraku budete...
Exodus 16:26...sobota; dnes na poli nic nenajdete. Šest dní budete sbírat, ale sedmého dne, v sobotu, nic nebude."...
Exodus 16:28... Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jak dlouho budete odmítat zachovávat přikázání a pokyny?...
Exodus 19:5...křídlech, abych vás přivedl k sobě. Nyní tedybudete-li opravdu poslouchat můj hlas a zachovávat mou...
Exodus 19:6...jiný lid. Ano, celý svět patří mně, ale vy mi budete královstvím kněží a svatým národem.' Toto jsou slova...
Exodus 23:25...a jejich posvátné sloupy roztříštíš na kusyBudete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému...
Exodus 24:1... Abihu a sedmdesát izraelských stařešinů se budete zdálky klanět. K Hospodinu však přistoupí jen Mojžíš...
Exodus 30:15...zahrnut do sčítání, od dvacetiletých výše. Když budete Hospodinu odevzdávat tento příspěvek k vykoupení...
Exodus 35:2..."Tyto věci vám Hospodin přikázal. Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne budete mít svatou sobotu,...
Leviticus 8:35...do Stanu setkávání dnem i nocí po sedm dníbudete držet Hospodinovu stráž, abyste nezemřeli, neboť tak...
Leviticus 10:9...promluvil k Áronovi: "Když budete vcházet do Stanu setkávání, nebudeš ty ani tví...
Leviticus 10:14...přikázáno. Také hrudí pozvedání i kýtu odevzdání budete jíst na čistém místě - ty a s tebou tvoji synové i...
Leviticus 11:11... Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se budete štítit. Cokoli ve vodách nemá ploutve a šupiny, bude...
Leviticus 11:13...ploutve a šupiny, bude pro vás ohavností. Toto jsou ptáci, jichž se budete štítit. Nesmějí se jíst, jsou...
Leviticus 15:31...obřad smíření kvůli nečistotě jejího výtoku. Tak budete Izraelity oddělovat od jejich nečistot, aby kvůli...
Leviticus 16:29...ustanovením: Desátého dne sedmého měsíce se budete pokorně postit. Nebudete dělat žádnou práci - domácí...
Leviticus 16:30... který žije u vás. V tento den za vás bude vykonáno smíření a budete očištěni; před Hospodinem...
Leviticus 16:31...Hospodinem budete čistí ode všech svých hříchůBude to pro vás sobota všech sobot, kdy se budete pokorně...
Leviticus 19:5...si sochy bohů. jsem Hospodin, váš Bůh. Když budete obětovat pokojnou oběť Hospodinu, obětujte ji tak,...
Leviticus 19:6...došli zalíbení. je snědena v den, kdy ji budete obětovat, a v den následující. Co zbude do...
Leviticus 19:9...Takový člověk bude vyobcován ze svého lidu. Když budete sklízet obilí své země, nesklízej své pole do...
Leviticus 19:34...ubližovat. K přistěhovalci žijícímu mezi vámi se budete chovat jako k vlastnímu. Miluj ho jako sám sebe -...
Leviticus 22:29...ani ovci v tentýž den s jejím mládětem. Když budete Hospodinu přinášet oběť díkůvzdání, obětujte ji tak,...
Leviticus 23:2...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Toto jsou Hospodinovy slavnosti, jež budete vyhlašovat jako...
Leviticus 23:4...příbytcích bude sobota náležet Hospodinu. Toto jsou Hospodinovy slavnosti, svatá shromáždění, jež budete...
Leviticus 23:6...Hod beránka. Patnáctého dne téhož měsíce bude Hospodinův Svátek nekvašených chlebů. Po sedm dní...
Leviticus 23:7...dní budete jíst nekvašené chleby. Prvního dne budete mít svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou...
Leviticus 23:8...nebudete dělat žádnou běžnou práci. Po sedm dní budete Hospodinu přinášet ohnivé oběti. Sedmého dne bude...
Leviticus 23:10... přijdete do země, kterou vám dávám, a budete sklízet její obilí, přineste první snop své sklizně...
Leviticus 23:21...připadne to knězi. V ten den vyhlásíte slavnostBudete mít svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou...
Leviticus 23:22...vaše pokolení ve všech vašich příbytcích. Když budete sklízet obilí své země, nesklízej své pole do...
Leviticus 23:24...k synům Izraele: Prvního dne sedmého měsíce budete mít den odpočinku, svaté shromáždění s památným...
Leviticus 23:25... svaté shromáždění s památným troubením. Nebudete dělat žádnou běžnou práci; budete přinášet ohnivé...
Leviticus 23:27...k Mojžíšovi: "Desátého dne téhož sedmého měsíce bude Den smíření. Budete mít svaté shromáždění: budete se...
Leviticus 23:28...a přinášet ohnivé oběti Hospodinu. Toho dne nebudete dělat žádnou práci, neboť je to Den smíření, kdy...
Leviticus 23:32...vaše pokolení, ve všech vašich příbytcíchBude to pro vás sobota všech sobot. Od večera devátého dne...
Leviticus 23:36...nebudete dělat žádnou běžnou práci. Po sedm dní budete Hospodinu přinášet ohnivé oběti. Osmého dne budete...
Leviticus 23:37...svátek; nebudete dělat žádnou běžnou práci. Toto jsou Hospodinovy slavnosti, jež budete vyhlašovat jako...
Leviticus 23:38...vašich darů, slibů a dobrovolných obětí, jež budete přinášet Hospodinu. Patnáctého dne sedmého měsíce,...
Leviticus 23:39...měsíce, když shromáždíte úrodu země, tedy budete po sedm dní slavit Hospodinovu slavnost. Prvního dne...
Leviticus 23:40...myrtových keřů a potočních vrb a po sedm dní se budete radovat před Hospodinem, svým Bohem. Tuto...
Leviticus 23:41... svým Bohem. Tuto Hospodinovu slavnost budete slavit sedm dní v roce - to je věčné ustanovení pro...
Leviticus 23:42... Budete ji slavit v sedmém měsíci. Po sedm dní budete bydlet ve stáncích. Všichni narození v Izraeli budou...
Leviticus 24:22...kdo ubije člověka, zemře. Pro hosta i domácího budete mít stejný zákon. jsem Hospodin, váš Bůh!" Když...
Leviticus 25:12...pořádat vinobraní. Protože je to léto milostibude vám svaté. Budete jíst jen to, co se samo urodí na...
Leviticus 25:18...pravidla a zákony zachovávejte a plňte; tehdy budete v zemi bydlet v bezpečí. Země vám bude přinášet...
Leviticus 25:19...budete v zemi bydlet v bezpečí. Země vám bude přinášet své plody, takže budete jíst do sytosti a...
Leviticus 25:22...požehnání, že země vydá úrodu na tři roky!  budete osmého roku sít, budete ještě moci jíst starou...
Leviticus 25:24...u hosté a přistěhovalci. U veškeré půdy, již budete vlastnit, tedy zajistíte právo zpětného vykoupení....
Leviticus 26:3...a mou svatyni mějte v úctě. jsem HospodinJestliže budete následovat pravidla a zachovávat ...
Leviticus 26:5...do vinobraní a vinobraní do setí. Svůj chléb budete jíst do sytosti a budete ve své zemi bydlet v...
Leviticus 26:6...bydlet v bezpečí. Způsobím v zemi pokoj, takže budete spát a nikdo vás nevyděsí; odstraním ze země zlou...
Leviticus 26:10...a rozmnožili; tak potvrdím svou smlouvu s vámiBudete moci jíst starou úrodu ze zásob a tu starou budete...
Leviticus 26:12...svůj Příbytek mezi vás a nebudu si vás ošklivitBudu se mezi vámi procházet, budu vaším Bohem a vy budete...
Leviticus 26:16... jež vám pokazí oči a vysají dech. Své zrní budete sít nadarmo, vaši nepřátelé je snědí. Obrátím svou...
Leviticus 26:17...svými nepřáteli a ti, kdo vás nenávidí, nad vámi budou panovat. Budete utíkat, i kdyby vás nikdo nehonil....
Leviticus 26:21...svou úrodu a stromoví v zemi nevydá své ovoceJestliže se budete nadále stavět proti mně a nebudete...
Leviticus 26:23...a sníží váš počet tak, že vaše cesty zpustnouJestliže se ani tehdy nenecháte ode mne napravit a budete...
Leviticus 26:25...do svých měst, pošlu mezi vás mor, takže budete vydáni do rukou nepřítele. vás odříznu od chleba,...
Leviticus 26:26...nepřítele. vás odříznu od chleba, deset žen bude péci chléb v jedné peci a odváží vám jej na příděl. ...
Leviticus 26:27...jej na příděl. budete jíst, nenasytíte seJestliže přesto všechno nebudete poslouchat a budete se...
Leviticus 26:29...a budu vás trestat za vaše hříchy sedmkrát víceBudete jíst maso vlastních synů a maso vlastních dcer!...
Leviticus 26:34...obrátí v sutiny. Po celou dobu svého zpustošení bude země konečně užívat svých sobot; vy však budete v zemi...
Numeri 6:23...k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi a jeho synům: Takto budete žehnat synům Izraele; budete jim říkat: ‚ ti...
Numeri 9:3...čas, čtrnáctého dne tohoto měsíce za soumrakuBudete jej slavit podle všech jeho ustanovení a podle všech...
Numeri 10:7...s přefukováním, zatímco ke svolání shromáždění budete troubit dlouze, bez přefukování. Na trubky budou...
Numeri 10:9...do války proti útočníku, který by vás napadlbudete na trubky troubit s přefukováním, abyste se...
Numeri 10:10... a byli zachráněni od svých nepřátel. Na trubky budete troubit také ve dnech svých oslav, při slavnostech,...
Numeri 11:18...je nést sám. Lidu řekni: Posvěťte se pro zítřekBudete jíst maso, neboť jste před Hospodinem naříkali: ‚Kdo...
Numeri 15:3...do země, kterou vám dávám, abyste ji osídlili, a budete chtít Hospodinu přinést ohnivou oběť, abyste...
Numeri 15:15...shromáždění i pro přistěhovalce žijícího u vás budou platit stejná pravidla. Toto je věčné ustanovení pro...
Numeri 15:19... vejdete do země, do níž vás uvádím, a budete jíst její chléb, odevzdávejte z něj obětní příspěvek...
Numeri 15:29...Izraelitu i pro přistěhovalce žijícího u vás budete mít stejný zákon o neúmyslném hříchu. Pokud však...
Numeri 15:40...očima, dovedly by vás ke smilstvu. Takto si budete připomínat všechna moje přikázání a plnit je. Budete...
Numeri 18:5... Nikdo nepovolaný se k vám ale nepřiblížíBudete držet stráž při svatyni a při oltáři, aby na syny...
Numeri 18:31...počítat jako úroda z humna a jako víno z lisuBudete to moci jíst kdekoli - vy i vaše rodiny - neboť je...
Numeri 28:3...vůni. Řekni jim: Toto je ohnivá oběť, kterou budete přinášet Hospodinu každý den: dva roční beránci bez...
Numeri 28:23... aby za vás byl vykonán obřad smíření. Toto vše budete obětovat kromě ranní zápalné oběti, která patří ke...
Numeri 28:24... která patří ke stálé zápalné oběti. Stejně tak budete po sedm dní každý den obětovat pokrm ohnivé oběti...
Numeri 28:26...žádnou běžnou práci." "V Den prvotin,  budete o vaší Slavnosti týdnů přinášet Hospodinu novou...
Numeri 29:7...sedmého měsíce mějte svaté shromáždění, kdy se budete pokorně postit; nedělejte žádnou práci. Jako...
Numeri 29:12...nedělejte žádnou běžnou práci. Po sedm dní budete slavit Hospodinovu slavnost: Jako příjemnou vůni,...
Numeri 29:39...oběti, moučné oběti, úlitby a pokojné oběti budete přinášet Hospodinu při vašich slavnostech, a to...
Numeri 31:19...po sedm dní venku za táborem. Všichni, kdo jste někoho zabili, a všichni, kdo jste se dotkli něčeho...
Numeri 31:24...vodou. Sedmého dne si vyperte roucha, a budete čistí. Teprve potom se vrátíte do tábora." Hospodin...
Numeri 32:22... dokud on před vámi nevyžene své nepřátele.  bude země před Hospodinem podmaněna, budete se moci vrátit...
Numeri 33:55... stanou trním v očích a ostny v bocíchBudou vás trýznit v zemi, v níž budete bydlet. To, co jsem...
Deuteronomium 1:16...a za představené vašich kmenů. Vašim soudcům jsem tenkrát přikázal: "Vyslechnete své bratry a budete...
Deuteronomium 4:26...a naprosto vyhynete. Nezůstanete v dlouhobudete naprosto vyhlazeni. Hospodin vás rozptýlí mezi...
Deuteronomium 4:28...kam vás Hospodin zažene, zůstane jen hrstka. Tam budete sloužit bohům vytvořeným lidskýma rukama, bohům ze...
Deuteronomium 5:33...cestě, kterou vám určil Hospodin, váš Bůh. Pak budete mít dlouhý a šťastný život v zemi, kterou se...
Deuteronomium 11:8...všechna přikázání, která vám dnes udílím. Pak budete mít sílu vejít a obsadit zem, kterou přicházíte...
Deuteronomium 11:9...a obsadit zem, kterou přicházíte obsadit, a budete užívat dlouhého života v zemi, o níž Hospodin...
Deuteronomium 11:13...obráceny k , od počátku roku do jeho konceBudete-li opravdu poslouchat přikázání, která vám dnes...
Deuteronomium 11:21...na veřejích svého domu i na svých branách. Pak budete vy i vaši synové žít dlouho v zemi, o níž Hospodin...
Deuteronomium 11:22...ji - tak dlouho, dokud bude nebe nad zemíBudete-li pečlivě dodržovat všechna tato přikázání, která...
Deuteronomium 11:23... Hospodin před vámi vyžene všechny tyto národyBudete moci vyhnat národy větší a mocnější, než jste sami....
Deuteronomium 11:27...vám předkládám požehnání i prokletí. Požehnáníbudete-li poslouchat přikázání Hospodina, svého Boha, která...
Deuteronomium 12:1...a pravidla, která vám dnes předkládám. Toto jsou pravidla a zákony, jež budete po všechny dny svého...
Deuteronomium 12:10... odpočinout ode všech okolních nepřátel a kde budete přebývat v bezpečí. Na místo, které si Hospodin, váš...
Deuteronomium 28:36...i s králem, jehož si ustanovíš, k národu, který jsi neznal ty ani tví otcové. Tam budete sloužit cizím...
Deuteronomium 28:63...tak rád vás Hospodin zničí a vyhladí, takže budete vyrváni ze země, kterou přicházíš obsadit. Hospodin...
Deuteronomium 28:64...národy, od jednoho konce světa po druhý. Tam budete sloužit cizím bohům, které jsi nepoznal ty ani tví...
Deuteronomium 28:68...do Egypta! S naříkáním půjdeš cestou, o níž jsem ti řekl, že ji nikdy nespatříš. Tam se budete...
Deuteronomium 31:29... smrti se zvrhnete a sejdete z cesty, kterou jsem vám přikázal. Budete-li v očích Hospodina, svého Boha,...
Deuteronomium 32:47...slova tohoto Zákona. To slovo pro vás vůbec není plané - vždyť je to váš život! Díky němu budete dlouho...
Jozue 6:10...Truhlou za zvuku trub. Jozue lidu přikázal: "Nebudete křičet, nevydáte ani hlásku, nevypustíte z úst ani...
Jozue 7:14...to proklaté neodstraníte ze svého středu. Proto budete ráno přistupovat po kmenech. Ten kmen, který...
Jozue 8:4...a vypravil je v noci s rozkazem: "Dávejte pozorBudete vzadu za městem číhat v záloze. Nebuďte od města moc...
Jozue 10:25... Jozue jim řekl: "Nebojte se a nestrachujtebuďte silní a stateční. Takto Hospodin naloží se všemi...
Jozue 18:3...proto synům Izraele řekl: "Jak dlouho ještě budete otálet, než obsadíte zem, kterou vám dal Hospodin,...
Jozue 23:12...ze zbytkem národů, které zůstávají mezi vámi, a budete se s nimi příznit, mísit se s nimi a oni s vámi,...
Jozue 23:16...krásné země, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dalJestliže budete porušovat smlouvu, kterou vám vydal...
Jozue 24:15...nelíbí sloužit Hospodinu, vyberte si dnes, komu budete sloužit - bohům, kterým sloužili vaši otcové...
Jozue 24:20...to žárlivý Bůh; nesnese vaše provinění a hříchyJestliže Hospodina opustíte a budete sloužit cizím bohům,...
1. Samuel 6:3...ji máme poslat, kam patří." Ti odpověděli: " budete odesílat truhlu izraelského boha, neodesílejte ji s...
1. Samuel 6:9...nám toto hrozné neštěstí způsobil on. Pokud nebudete vědět, že nás nezasáhla jeho ruka, ale stalo se nám...
1. Samuel 8:17...ovce a kozy zdaní desátkem. I vy sami nakonec budete jeho otroky. Přijde den, kdy budete naříkat, že jste...
1. Samuel 8:18...sami nakonec budete jeho otroky. Přijde den, kdy budete naříkat, že jste se rozhodli pro krále, ale Hospodin...
1. Samuel 9:19...ho: "Ukaž mi, prosím, kde tu bydlí vidoucí." " jsem vidoucí," odpověděl mu Samuel. "Pojď přede mnou na...
1. Samuel 12:14...Hospodin ho nad vámi ustanovil za králeBudete ctít Hospodina, sloužit mu a poslouchat ho? Nebudete...
1. Samuel 12:15... svým Bohem - vy i král, který nad vámi vládneJestliže totiž nebudete poslouchat Hospodina a budete se...
1. Samuel 12:25... Považte, jak veliké věci pro vás vykonalBudete-li však přesto jednat zle, budete i se svým králem...
1. Samuel 14:40...mu neodpovídal. Řekl tedy celému Izraeli: "Vy budete na jedné straně a se svým synem Jonatanem na...
1. Samuel 17:9... Vyberte si někoho, přijde sem ke mněJestli v boji přemůže a zabije, budeme vám sloužit. A...
1. Samuel 23:23...všechny úkryty, kde by se mohl skrývat. si budete jistí, vraťte se ke mně a vypravím se s vámi....
2. Samuel 16:2...vína. "Na co to máš?" zeptal se ho král. "Osli jsou k jízdě pro královský dům," odpověděl Cíba, "chleba s...
1. Královská 9:6...se však ode ty a tvoji synové odvrátíte a nebudete dodržovat přikázání a ustanovení, jež jsem vám...
1. Královská 18:21... Eliáš předstoupil před lid. "Jak dlouho se budete kývat na obě strany?" řekl jim. "Je-li Hospodin...
1. Královská 18:24...býka a také ho položím na dříví a nezapálímBudete vzývat jméno svých bohů a budu vzývat jméno...
2. Královská 11:6...u brány Sur a další u brány za strážnicí. Tak budete držet stráž kolem chrámu ze všech stran. Vy ze dvou...
2. Královská 18:22...řeknete: ‚Spoléháme na Hospodina, svého Boha.' Není to snad ten, jehož obětní výšiny a oltáře Ezechiáš sám...
2. Královská 18:31...Uzavřete se mnou mír, vyjděte ke mně. Každý pak budete sklízet svou vinici a své fíky, každý budete pít ze...
2. Královská 19:29...kudys přišel, stejnou cestou půjdeš zpět! A toto budeš mít jako znamení, Ezechiáši: Letos budete jíst, co...
2. Letopisů 7:19...odvrátíte a opustíte ustanovení a přikázání, jež jsem vám svěřil, a půjdete sloužit cizím bohům a budete se...
2. Letopisů 15:2..., Aso i všechen Judo a Benjamíne! Hospodin bude s vámi, když budete s ním. Když ho budete hledat, ...
2. Letopisů 32:12...Jeruzalému pak nařídil: ‚Před jediným oltářem se budete klanět a na něm pálit oběti!' To nevíte, co jsem...
Ezdráš 9:12...o mír s nimi ani o jejich prospěch. Jedině tak budete moci užívat darů této země a zanecháte ji svým synům...
Nehemiáš 1:8...Mojžíšovi. Vzpomeň si prosím na slovo, jež jsi dal svému služebníku Mojžíšovi: ‚Budete-li mi nevěrní,...
Nehemiáš 1:9...vás mezi národy. Pokud se ale ke mně navrátítebudete zachovávat a plnit přikázání, pak i kdybyste byli...
Job 13:10...prozkoumá? Oklamete ho, jako klamete člověkaBudete-li někomu tajně nadržovat, copak vás tvrdě...
Job 19:2...na to řekl: "Jak dlouho budete mou duši trápit a svými řečmi ubíjet? Hanobíte ...
Žalmy 4:3...nade mnou, slyš modlitby! Jak dlouho, lidébudete mou slávou pohrdat, marnost milovat a lží se...
Žalmy 62:4... nepadnu nikdy, on je můj pevný hrad! Jak dlouho budete v útoku pokračovat? To chcete všichni srazit člověka...
Žalmy 82:2...Bůh, uprostřed "bohů" soud vynesl: "Jak dlouho budete soudit převráceně, jak dlouho budete na straně...
Přísloví 1:27...vichr udeří vaše neštěstí, soužením a tísní budete sevřeni. pak volat budou, neozvu se, budou ...
Izaiáš 1:19...jak purpurová látka, budou jak vlna beránčíJste-li ochotní a poslušní, budete požívat darů země....
Izaiáš 1:20...ochotní a poslušní, budete požívat darů zeměJste-li však vzpurní a odbojní, budete požíráni mečem. Tak...
Izaiáš 1:29... zahyne každý, kdo Hospodina opouští. Hanba vám bude za posvátné háje, které se vám tak líbily; za ty...
Izaiáš 1:30...se budete stydět, že jste se pro rozhodliBudete jako dub, jemuž opadává listí, a jako zahrada bez...
Izaiáš 12:3...je jen Hospodin, to on se stal mým spasením!" Budete nabírat vodu s radostí z pramenů spasení. V ten den...
Izaiáš 27:12... nesmiluje se nad ním jeho Stvořitel. V ten den bude Hospodin mlátit obilí od řeky Eufrat k Egyptskému...
Izaiáš 28:18...vašich lží, vaši skrýš voda zatopí. Zrušena bude vaše smlouva se smrtí, padne ta vaše dohoda s...
Izaiáš 30:3...Egypta se chtějí uchýlit. Faraonovou silou však budete zklamáni, egyptský stín vás přivede do hanby! Vaši...
Izaiáš 30:16...vaše vítězství; vy jste však nechtěli. Řekli jste: "Nikoli, utečeme na koních!" Nuže, budete muset...
Izaiáš 30:29... sevřít jim čelisti uzdou bloudění. Tehdy vám bude do zpěvu, jako když se v noci zasvěcují slavnosti; v...
Izaiáš 32:10... řeči ucho nakloňte! Do roka a do dne třást se budete, vy, jež si v klidu žijete. Vinobraní totiž přestane...
Izaiáš 36:7...řeknete: ‚Spoléháme na Hospodina, svého Boha.' Není to snad ten, jehož obětní výšiny a oltáře Ezechiáš sám...
Izaiáš 36:16...Uzavřete se mnou mír, vyjděte ke mně. Každý pak budete sklízet svou vinici a své fíky, každý budete pít ze...
Izaiáš 37:30...kudys přišel, stejnou cestou půjdeš zpět! A toto budeš mít jako znamení, Ezechiáši: Letos budete jíst, co...
Izaiáš 44:26...svých poslů naplní. říkám Jeruzalému: "Budeš obydlen!" a judským městům: "Vystavěna budete!" a...
Izaiáš 52:3...Dcero sionská! Toto praví Hospodin: Zadarmo jste se prodali, bez peněz budete vykoupeni. Toto praví...
Izaiáš 55:3...ucho a pojďte ke mně, poslouchejte a živi budete. Věčnou smlouvu chci s vámi uzavřít, potvrdit lásku,...
Izaiáš 61:6...z ciziny. Vás ale nazvou: Hospodinovi kněžíbudou vám říkat: Našemu Bohu sloužící. Bohatstvím národů se...
Izaiáš 61:7... oblečete se do jejich nádhery. Místo své hanby budete mít dvojitý podíl, místo své potupy budete jásat nad...
Izaiáš 65:12... vás tedy odsoudím k meči, všichni se sklonítebudete pobiti, neboť jsem volal, a vy jste neodpovídali,...
Izaiáš 65:13...praví Panovník Hospodin: Hle, moji služebníci budou jíst, vy však budete hladoví. Hle, moji služebníci...
Izaiáš 65:14... vy však budete zklamaní. Hle, moji služebníci budou zpívat štěstím, vy však budete křičet bolestí, kvílet...
Izaiáš 66:11...spolu s , všichni, kdo jste nad truchliliBudete sát do sytosti z prsů její útěchy, zalykat se...
Izaiáš 66:12...a slávou národů jako rozvodněným potokemBudete se kojit v jejím náručí, na jejím klíně budete...
Jeremiáš 4:10...oněmí." "Ach ne, Hospodine, Pane můj!" zvolal jsem. "Jak jsi mohl tento lid a Jeruzalém tak podvést? Prý:...
Jeremiáš 5:19...dnech, praví Hospodin, s vámi neskoncuji. se budou ptát: ‚Proč nám to všechno Hospodin, náš Bůh,...
Jeremiáš 7:5...své cesty a své jednání - pokud se mezi sebou budete řídit právem, pokud přestanete vykořisťovat...
Jeremiáš 7:23...dal přikázání o zápalech a obětech, ale přikázal jsem jim toto: ‚Poslouchejte , a budu vaším Bohem a vy...
Jeremiáš 11:4... kdo neposlouchá slova této smlouvy, kterou jsem svěřil vašim otcům v den, kdy jsem je vyvedl z Egypta,...
Jeremiáš 16:13... Proto vás z této země odvrhnu do země, kterou jste neznali vy ani vaši otcové. Tam budete sloužit cizím...
Jeremiáš 17:24...přinášet do bran tohoto města náklady, pokud budete světit sobotní den a nebudete v něm dělat žádnou...
Jeremiáš 17:27...oběť vděčnosti. Pokud však neposlechnete a nebudete světit sobotní den, pokud budete v sobotu nosit...
Jeremiáš 23:17...kdo mnou pohrdají, stále tvrdí: ‚Hospodin pravíBudete žít v pokoji!' Všem, kdo se řídí svým zarputilým...
Jeremiáš 29:12...neštěstí; chci vám dát budoucnost a naději. Když budete ke mně volat a přicházet ke mně s modlitbami, vás...
Jeremiáš 29:13...přicházet ke mně s modlitbami, vás vyslyšímBudete hledat a najdete , když budete hledat celým...
Jeremiáš 30:22...odvážil ke mně přistoupit? praví Hospodin. Vy budete mým lidem a budu vaším Bohem." Hle, Hospodinova...
Jeremiáš 32:5...ho vlastníma očima. Ten odvede Cidkiáše do Babylonu, kde zůstane, dokud si ho znovu nevšimnu, praví...
Jeremiáš 33:20...dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví HospodinBudete-li moci zrušit moji smlouvu s dnem a moji smlouvu s...
Jeremiáš 47:5...Kréta. Gaza si pro smutek hlavu vyholí, Aškelon bude umlčen. Vy, kdo jste zbyli na pláni, dokdy se budete...
Jeremiáš 49:5... Pán zástupů, hrůzu z celého tvého okolíBudete rozehnáni každý na jinou stranu a nikdo ...
Ezechiel 6:8... Někteří z vás uniknou meči mezi národy,  budete rozprášeni po zemích. Vaši utečenci si pak v zajetí...
Ezechiel 20:43...na své způsoby, na všechny skutky, kterými jste se poskvrňovali, a kvůli všemu tomu zlu, které jste...
Ezechiel 21:29...Sami se usvědčujete z viny! Ukazuje se, jak jste nevěrní, a všechny vaše skutky zjevují váš hřích. Sami...
Ezechiel 24:22...které jste po sobě nechali, padnou za oběť mečibudete dělat to, co : žádný závoj přes obličej, žádný...
Ezechiel 24:23...na nohou střevíce. Žádné truchlení, žádný pláčBudete jen skomírat ve svých vinách a mezi sebou naříkat....
Ezechiel 24:24...se vám stane znamením. Přesně co dělá onbudete dělat i vy. to přijde, poznáte, že jsem...
Ezechiel 36:8...také budou posmívat! Vy, izraelské hory, se však budete jen zelenat a ponesete ovoce mému lidu, Izraeli,...
Ezechiel 36:12...lidi; Izrael, můj vlastní lid, vás obsadíbudete jejich dědictvím. nikdy je nepřipravíte o děti....
Ezechiel 36:25...vás zpět do vlasti. Pokropím vás čistou vodoubudete čistí. Ode vší vaší nečistoty a ode všech vašich...
Ezechiel 36:28... dodržovali zákony a jednali podle nichBudete bydlet v zemi, kterou jsem dal vašim otcům. Budete...
Ezechiel 36:31...na své zlé cesty a nesprávné jednáníbudete se sami sobě ošklivit kvůli svým vinám a své...
Ezechiel 39:17... k veliké obětní hostině na horách IzraeleBudete žrát maso a chlemtat krev. Budete žrát maso hrdinů a...
Ezechiel 39:18...Izraele. Budete žrát maso a chlemtat krevBudete žrát maso hrdinů a chlemtat krev světových vládců -...
Ezechiel 39:19... Na obětní hostině, kterou pro vás připravímbudete žrát tuk, budete plní, a budete pít krev k...
Ezechiel 45:1... z ptactva nebo ze zvěře." " si budete rozdělovat zemi na dědičné podíly, odevzdáte ze země...
Ezechiel 45:21...očistíte chrám. Čtrnáctého dne prvního měsíce budete slavit Hod beránka. Po sedm dní této slavnosti se...
Daniel 2:9...se mi zdálo, čeká vás jediný trest.' Domluvili jste se, že mi budete namlouvat lži a báchorky, dokud to...
Daniel 3:15...a neklaníte se zlaté soše, kterou jsem vztyčilJste teď připraveni, jakmile uslyšíte roh, píšťalu, citeru,...
Joel 2:26...- veliké vojsko, které jsem na vás vypravilBudete jíst a jíst do sytosti a jméno Hospodina, svého...
Amos 6:7...oleji a zkáza Josefa vás vůbec netrápí. Proto budete vyhnáni mezi prvními, bude konec vašim hostinám i...
Micheáš 6:16...vás vydám zpustošení. Výsměch čeká vaše občanybudete tupeni, že jste můj lid!" Běda mi! Jsem jako sběrač...
Zachariáš 3:10...v jediném dni. Toho dne, praví Hospodin zástupůbudete zvát své druhy k posezení ve stínu révy a fíkoví." ...
Zachariáš 6:15...a Chenovi, synu Cefaniášovu. Dokonce i z daleka budou lidé přicházet a stavět Hospodinův chrám a tehdy...
Zachariáš 8:13...dám pozůstatku tohoto lidu za dědictví. Jako jste byli mezi národy kletbou, dome judský a dome izraelský...
Zachariáš 14:5...a polovina na jih. Tímto mým horským údolím budete moci utéci, neboť se potáhne k Acalu. Budete...
Malachiáš 3:20...vyjde slunce spravedlnosti a v jeho paprscích bude uzdravení. Vyrazíte a budete dovádět jako telátka...
Matouš 5:45...a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete synové svého Otce v nebesích. On přece dává svému...
Matouš 6:25...Nemějte starost o svůj život ani o své tělo - co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než...
Matouš 7:2...souzeni. Jakým soudem totiž soudíte, takovým budete souzeni, a jakou mírou měříte, takovou vám bude...
Matouš 10:12...člověka a zůstaňte u něj, dokud neodejdete. Když budete vcházet do něčího domu, popřejte mu pokoj. Bude-li...
Matouš 17:20...malověrnosti," odpověděl jim. "Amen, říkám vámbudete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete téhle hoře:...
Matouš 19:28...námi?" Ježíš odpověděl: "Amen, říkám vám, kteří jste následovali, že při znovuzrození světa, se Syn...
Matouš 20:23...pít?" "Můžeme," odvětili. Na to jim řekl: "Anobudete pít můj kalich. Dát vám sedět po pravici a levici...
Matouš 21:21...Ježíš jim odpověděl: "Amen, říkám vám, když budete mít víru a nebudete pochybovat, nejenže budete moci...
Matouš 21:22...se a vrhni se do moře!' stane se to. Když budete věřit, dostanete, o cokoli v modlitbě požádáte."...
Matouš 23:34...Písma. Vy některé zabijete a ukřižujete, jiné budete bičovat ve svých shromážděních a pronásledovat je od...
Matouš 26:11...jim. "Udělala pro něco krásného. Chudé tu budete mít vždycky, ale vždycky mít nebudete. Když mi...
Marek 10:39..."Můžeme," odvětili. Na to jim Ježíš řekl: "Anobudete pít kalich, který piji, a podstoupíte křest, který...
Marek 11:24...Věřte, že všechno, o co při modlitbě prosítejste dostali, a budete to mít. [26] Když se postavíte k...
Marek 13:9...porodních bolestí. Dávejte na sebe pozorBudou vás vydávat soudům a shromážděním. Budete biti a...
Marek 14:7...trápíte? Udělala pro něco krásného. Chudé tu budete mít vždycky a můžete jim pomáhat, kdykoli budete...
Lukáš 6:21... Blaze vám, kteří teď hladovíte, neboť budete nasyceni. Blaze vám, kteří teď pláčete, neboť se...
Lukáš 6:25... neboť máte své potěšení. Běda vám, kteří jste nasyceni, neboť budete hladovět. Běda vám, kteří se...
Lukáš 6:35...dostali zpět. Vy však milujte své nepřátelebuďte k nim dobří; půjčujte a neočekávejte nic zpět. Tehdy...
Lukáš 12:22...nemějte starost o svůj život ani o své tělo - co budete jíst a co si oblečete. Život je přece víc než jídlo...
Lukáš 12:29...spíše vás, vy malověrní?! Nezabývejte se tím, co budete jíst a co pít, ani se tím nezneklidňujte. Všechny ty...
Lukáš 13:25...hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venkuBudete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,' ale on vám...
Lukáš 13:26...on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.' Budete říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebou. Učil jsi na...
Lukáš 13:28... Odejděte ode , všichni, kdo pácháte zlo!' Bude tam pláč a skřípění zubů, uvidíte Abrahama, Izáka a...
Lukáš 22:30... jako je můj Otec odkázal mně. V mém království budete jíst a pít u mého stolu; budete sedět na trůnech a...
Jan 7:34...s vámi; potom odejdu k Tomu, který poslalBudete hledat, ale nenajdete. Tam, kde jsem, se...
Jan 7:36...diaspory učit Řeky? Co tím myslel, když řekl: ‚Budete hledat, ale nenajdete. Tam, kde jsem, se...
Jan 8:21... Ježíš k nim znovu promluvil: " odcházímBudete hledat, dokud nezemřete ve svém hříchu. Jdu tam,...
Jan 8:31... Ježíš řekl: "Když zůstanete v mém slověbudete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás...
Jan 8:33...pravdu a pravda vás vysvobodí." "Jsme Abrahamovo símě!" ohradili se. "Nikdy jsme nikomu...
Jan 8:36... navždy zůstává syn. Když vás Syn vysvobodíbudete opravdu svobodní. Vím, že jste Abrahamovo símě, ale...
Jan 12:8...tu mast schovávala pro den mého pohřbu. Chudé tu budete mít vždycky, ale vždycky mít nebudete." Veliké...
Jan 13:17...ho poslal. Teď to víte; blaze vám, když se tím budete řídit. Nemluvím o vás všech. vím, které jsem...
Jan 13:33...v sobě, a to hned. Moji drazí, ještě na kratičko jsem s vámi. Budete hledat, ale říkám vám, co jsem ...
Jan 13:35... miloval vás. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým."...
Jan 14:14... to udělám, aby byl Otec oslaven v Synu. Když  budete o něco prosit v mém jménu, to udělám." "Jestliže...
Jan 14:19... neuvidí, ale vy uvidíte. Protože žijibudete žít i vy. V ten den poznáte, že jsem ve svém Otci...
Jan 15:8... a stane se vám to. Když ponesete hojné ovocebude tím oslaven můj Otec a budete moji učedníci. Jako Otec...
Jan 16:20...okamžik spatříte'? Amen, amen, říkám vám, že budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat. Budete...
Jan 16:26...o Otci mluvit obrazně, ale otevřeně. V ten den budete prosit v mém jménu a neříkám, že budu prosit Otce za...
Skutky 1:5...jste slyšeli mluvit. Jan křtil vodou, ale vy budete brzy pokřtěni Duchem svatým." Ti, kdo s ním byli, se...
Skutky 1:8...ale moc Ducha svatého přicházejícího na vásbudete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a...
Skutky 5:9...tolik peněz?" "Ano, za tolik," odpověděla. "To jste se domluvili, že budete pokoušet Hospodinova Ducha?"...
Skutky 11:16...Duch svatý stejně jako na počátku na nás. Tehdy jsem si vzpomněl na Pánova slova: ‚Jan křtil vodou, ale vy...
Římanům 8:13...těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchembudete žít. Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou...
1. Korintským 14:9...slovo, jak kdo poznat, co se říká? Vždyť budete mluvit do větru! Na světě je koneckonců tolik...
2. Korintským 1:7... neboť víme, že jako máte podíl na utrpení, tak budete mít podíl i na potěšení. Bratři, nechceme, abyste...
2. Korintským 1:11...že nás i nadále bude vysvobozovat, když nám i vy budete společně pomáhat svými modlitbami. Mnozí pak budou...
2. Korintským 9:11...setbu a dozrát plodům vaší spravedlnostiBudete obohaceni v každém ohledu k bezvýhradné štědrosti,...
2. Korintským 13:7...mi o to, aby se ukázal náš vlastní úspěchbudu raději, když se budete chovat správně a my budeme jako...
2. Korintským 13:9...přece stát proti pravdě, jedině za pravdou. Rádi budeme slabí, jen když vy budete silní; proto se modlíme za...
Efeským 3:4...němž jsem se krátce zmínil dříve. Během čtení budete sami moci poznat, jak rozumím Kristovu tajemství,...
Efeským 6:16...pokoje. Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. Vezměte...
2. Tesalonickým 1:5...vše je důkazem, že při Božím spravedlivém soudu budete uznáni za hodné Božího království, pro něž právě...
2. Tesalonickým 3:4...však věrný - on vás posílí a ochrání od zléhoJsme o vás v Pánu přesvědčeni, že se řídíte našimi pokyny a...
Jakub 2:3...prstenem a za ním chudák ve špinavých hadrechBudete-li se věnovat tomu nádherně oblečenému a řeknete mu:...
1. Petr 2:20...si chválu. Co je ale záslužného na tom, když budete biti za vlastní chyby? Trpíte-li ovšem kvůli dobrým...
1. Petr 3:13...proti pachatelům zla." Kdo by vám ublížil, když budete horlivě konat dobro? I kdybyste však měli pro...
1. Petr 4:13...Kristově utrpení, vždyť se zjeví jeho slávabudete jásat radostí! Když nesete urážky pro Kristovo jméno...
2. Petr 1:10...své povolání a vyvolení, protože když to budete dělat, nikdy nepadnete. Takto se vám dokořán otevře...
Zjevení 2:10... ďábel uvrhne některé z vás do vězení, abyste byli vyzkoušeni, a budete mít soužení po deset dní. Buď...

Slova obsahující budete: budete (338) dobudete (1) nebudete (57)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |