Budeme

Hledám pøesnì 'budeme'. Nalezeno 80 veršù. Další varianty: tys (28) není (483) jste (874) jsou (1140) jsme (755) jsi (1542) jsem (3484) jsa (1) jest (24) cos (37) být (265) byly (188) byls (1) bylo (610) byli (593) byla (451) byl (1221) budu (310) buďte (69) budou (923) buďme (3) budete (338) budeš (390) budeme (90) bude (1849) buď (131)
Genesis 29:8...a jděte ještě pást." "To nejde," odpověděli. "Budeme moci napojit ovce, teprve se shromáždí všechna...
Genesis 34:16... kdo je mužského pohlaví, obřezat. Pak vám budeme dávat své dcery a brát si vaše, budeme bydlet s vámi...
Genesis 37:26...do Egypta. Juda svým bratrům navrhl: "Co z toho budeme mít, když svého bratra zabijeme? Jak utajíme jeho...
Genesis 47:19...před očima? Kup nás i s naší půdou za chléb, a budeme faraonovými otroky! Dej nám osivo, zůstaneme...
Exodus 8:23...Vydáme se na třídenní cestu do pouště a tam budeme obětovat Hospodinu, našemu Bohu, jak nám přikázal."...
Exodus 10:7...tehdy na faraona naléhali: "Jak dlouho ještě budeme v této pasti? Propusť ty lidi, slouží Hospodinu,...
Exodus 10:26...dobytek půjde s námi - nezůstane tu ani kopytoBudeme z nich brát, co bude potřeba ke službě Hospodinu,...
Exodus 19:8...přikázal. Všechen lid mu společně odpověděl: "Budeme dělat vše, co Hospodin řekl!" a Mojžíš vyřídil slova...
Exodus 20:19...se opodál a řekli Mojžíšovi: "Mluv s námi tybudeme poslouchat, ale s námi nemluví Bůh, ...
Exodus 24:3...zákony, všechen lid odpověděl jedním hlasem: "Budeme dělat vše, co Hospodin řekl!" Mojžíš pak všechna...
Exodus 24:7...Knihu smlouvy a předčítal ji lidu. Ten řekl: "Budeme dělat vše, co Hospodin řekl. Budeme poslušní."...
Leviticus 25:20...budete v bydlet v bezpečí. Řeknete snad: ‚Co budeme sedmého roku jíst, když nebudeme sít ani...
Numeri 14:8...prošli a prozkoumali, je velmi, velmi dobrá zemBudeme-li se Hospodinu líbit, uvede nás do země a nám...
Deuteronomium 5:25...smrt? Vždyť nás ten ohromný oheň může pohltitBudeme-li nadále muset poslouchat hlas Hospodina, našeho...
Jozue 1:17... vykonáme, a kamkoli nás pošleš, půjdeme. Jako jsme poslouchali Mojžíše, budeme poslouchat i tebe. Jen ...
Jozue 2:17... a pak se vraťte svou cestou." Muži řekli: "Budeme zproštěni přísahy, kterou jsi nás zavázala, jestliže...
Jozue 2:19...tvého domu, jeho krev padne na jeho hlavu, a my budeme bez viny. Kdyby se ale někdo dotkl kohokoli u tebe...
Jozue 2:20...na naši hlavu. Kdybys ale naši úmluvu vyzradilabudeme tvé přísahy zproštěni." " se stane, jak jste řekli...
Jozue 8:6... Řeknou si totiž: ‚Utíkají před námi jako prve.' Budeme tedy před nimi utíkat a vy zatím vyrazíte ze zálohy,...
Jozue 24:15...nelíbí sloužit Hospodinu, vyberte si dnes, komu budete sloužit - bohům, kterým sloužili vaši otcové...
Jozue 24:18...ty národy, které bydleli v zemi. I my tedy budeme sloužit Hospodinu - vždyť on je náš Bůh!" Ale Jozue...
Jozue 24:21... jako vám předtím prokazoval dobro." "NikoliBudeme sloužit Hospodinu!" odpověděl lid Jozuovi. "Sami...
Jozue 24:24...nakloňte svá srdce k Hospodinu, Bohu Izraele!" "Budeme sloužit Hospodinu, našemu Bohu, a budeme ho...
Soudců 19:12...do cizího města, které nepatří IzraelcůmBudeme pokračovat do Gibeje. Pojď," pobídl mládence,...
Soudců 20:9...do svého příbytku. S Gibejí naložíme taktoBudeme losovat a ve všech izraelských kmenech vybereme...
1. Samuel 11:1...Nachašovi vzkázali: "Uzavři s námi smlouvubudeme ti sloužit." Nachaš Amonský jim ale odpověděl:...
1. Samuel 12:10...bojovali. Tehdy volali k Hospodinu: ‚Zhřešili jsme! Opustili jsme Hospodina a sloužili jsme baalům i...
1. Samuel 14:36..."Pojďme! V noci vyrazíme za Filištínybudeme je plenit do svítání. Ani jednoho z nich...
1. Samuel 17:9... Vyberte si někoho, přijde sem ke mněJestli v boji přemůže a zabije, budeme vám sloužit. A...
1. Královská 12:4...a od těžkého jha, které nám tvůj otec naložil, a budeme ti sloužit." "Jděte a vraťte se ke mně za tři dny,"...
2. Letopisů 10:4...a od těžkého jha, které nám tvůj otec naložil, a budeme ti sloužit." "Vraťte se ke mně za tři dny,"...
2. Letopisů 20:9...- vždyť v tomto domě přebývá tvé jméno - a budeme z našich úzkostí volat k tobě a ty nás uslyšíš a...
Ezdráš 4:2...a za představiteli otcovských rodů s návrhem: "Budeme stavět s vámi! Ctíme vašeho Boha stejně jako vy;...
Ezdráš 4:3..."Nemůžete s námi stavět chrám našemu BohuBudeme stavět Hospodinu, Bohu Izraele, sami, jak nám...
Nehemiáš 5:5...na královskou daň z našich polí a vinic. Nejsme snad stejní jako naši bratři? Nejsou naše děti jako...
Nehemiáš 10:37...ovoce všech stromů. Jak je psáno v Zákoněbudeme přinášet prvorozené ze svých synů i ze svého dobytka...
Nehemiáš 10:38...příspěvků, z ovoce všech stromů, z vína i oleje budeme přinášet kněžím do komor v domě našeho Boha. Levitům...
Ester 4:16...ve dne ani v noci. I a dívky se takto budeme postit. Potom půjdu ke králi, ačkoli je to proti...
Job 2:10...jako nějaká hloupá ženská," odpověděl . "Budeme snad od Boha přijímat jen dobré, a zlé ne?" V tom ve...
Žalmy 79:13... tvůj lid, ovce, jež paseš, navždy oslavovat budeme. Na věky věků, stále dál tvé chvály chceme...
Žalmy 83:13...knížata jak Zebach a Calmuna, kteří si mysleli: "Budeme pány nad Božími příbytky!" Bože můj, dej, jsou...
Píseň 1:4...pokojů kéž uvede král! Veselit a radovat se budeme z tebe, nad víno vychutnáme milování tvá - ach, po...
Izaiáš 2:3...Hospodinovu, k Bohu Jákobovu - do jeho domuBude nás vyučovat cestám svým a my budeme chodit jeho...
Izaiáš 4:1...se. Jednoho muže se v ten den chopí sedm žen: "Budeme jíst svůj vlastní chléb a oblékat se vlastním oděvem...
Izaiáš 9:9...své nadutosti se zpupným srdcem říkají: "Cihly byly zbořeny, my však budeme stavět z kamení! Plané...
Jeremiáš 18:12...své jednání.' Oni však na to řekli: ‚Marné řečiBudeme žít podle svých vlastních plánů, každý se budeme...
Jeremiáš 44:17... co nám říkáš Hospodinovým jménem! Naopakbudeme dělat všechno, k čemu jsme se zavázali: budeme pálit...
Jeremiáš 44:19...hyneme mečem a hladem." A ženy dodaly: "Jistěže budeme pálit kadidlo Královně nebes a přinášet úlitby....
Jeremiáš 44:25...Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Vy a vaše ženy jste dělali, k čemu jste se sami zavázali. Prý: ‚Splníme...
Pláč 4:20...poušti. Hospodinův pomazaný, náš vlastní dechbyl v jejich pasti polapen - a my jsme mysleli, že nám ...
Micheáš 4:2...Hospodinovu, k Bohu Jákobovu - do jeho domuBude nás vyučovat cestám svým a my budeme chodit jeho...
Matouš 6:31...malověrní? Nemějte tedy starosti. Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?' Všechny ty...
Jan 11:47...kněží a farizeové shromáždili Veleradu. "Co budeme dělat?" říkali. "Ten člověk dělá spoustu zázraků!...
Jan 14:23...a ne světu?" Ježíš mu odpověděl: "Kdo milujebude zachovávat slovo; můj Otec ho bude milovat a...
Skutky 6:4...moudrosti, kterým tu práci svěříme. Sami se pak budeme nadále věnovat modlitbě a službě Slova." Celé...
Skutky 19:40...shromáždění. Hrozí nám totiž, že kvůli dnešku budeme obviněni ze vzpoury. Pro toto srocení není žádný...
Římanům 5:9...zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníciJsme-li teď jeho krví ospravedlněni, čím spíše jím budeme...
Římanům 6:1...našeho Pána, Ježíše Krista. Co na to řeknemeBudeme pokračovat v hříchu, aby se rozmnožila milost? V...
Římanům 6:5...Otcovou slávou - i my vkročili do nového životaJsme-li s ním ztotožněni ve smrti, jistě s ním budeme...
Římanům 6:8...zemřel, je přece zbaven hříchu.) Když jsme s Kristem zemřeli, věříme, že s ním také budeme žít....
Římanům 6:15...nejste pod Zákonem, ale pod milostí. Nužebudeme hřešit, když nejsme pod Zákonem, ale pod milostí? V...
Římanům 8:17...dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li jeho děti, pak jsme i dědicové, totiž dědicové Boží...
1. Korintským 6:3...schopní rozsoudit takové maličkosti? Nevíte, že budeme soudit anděly? Čím spíše běžné životní záležitosti!...
1. Korintským 15:51...teď tajemství: Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni - naráz, v okamžiku, za zvuku polnice...
1. Korintským 15:52...polnice ohlašující konec. zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni. Toto...
2. Korintským 1:14...nám zatím rozumíte zčásti), že v den Pána Ježíše budeme vaší chloubou právě tak jako vy naší. V této jistotě...
2. Korintským 10:6...každou myšlenku k poslušnosti Kristu, a jakmile bude vaše poslušnost úplná, budeme připraveni potrestat...
2. Korintským 10:11...a řeč ubohá. Kdo to říká, si uvědomí, že jací jsme na dálku ve svých dopisech, takoví budeme i v činech,...
2. Korintským 10:16...působiště se rozšíří ještě daleko za vás. Pak budeme zvěstovat evangelium i tam dál za vámi, místo...
2. Korintským 13:4...vůči vám není slabý - naopak je mezi vámi mocnýByl sice ukřižován jako slabý, ale teď žije Boží mocí; i my...
2. Korintským 13:7...mi o to, aby se ukázal náš vlastní úspěchbudu raději, když se budete chovat správně a my budeme jako...
2. Korintským 13:9...přece stát proti pravdě, jedině za pravdou. Rádi budeme slabí, jen když vy budete silní; proto se modlíme za...
Galatským 6:9...tedy konat dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání. Dokud je čas, prokazujme dobro...
1. Tesalonickým 4:17...tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom...
2. Timoteus 2:11...slávy v Kristu Ježíši. Toto je jistá pravdaJestli jsme s ním zemřeli, budeme s ním žít. Jestli...
2. Timoteus 2:12...Jestli jsme s ním zemřeli, budeme s ním žítJestli vytrváme, budeme s ním kralovat. Jestli jej zapřeme,...
Jakub 3:1...se mnozí stát učiteli, bratři moji - vězte, že budeme souzeni přísněji. Všichni přece v mnohém chybujeme....
Jakub 4:15...ukáže a pak mizí. Raději máte říci: "Dá-li Pánbudeme živí, uděláme to či ono." Vy se ale chlubíte ve své...
1. Jan 3:2...nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme...
Zjevení 5:10...každého pokolení a jazyka, lidu i národa. Učinil jsi nás králi a kněžími našemu Bohu a budeme kralovat nad...

Slova obsahující budeme: budeme (90) nebudeme (18)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |