Bude

Hledám pøesnì 'bude'. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání. Další varianty: tys (28) není (483) jste (874) jsou (1140) jsme (755) jsi (1542) jsem (3484) jsa (1) jest (24) cos (37) být (265) byly (188) byls (1) bylo (610) byli (593) byla (451) byl (1221) budu (310) buďte (69) budou (923) buďme (3) budete (338) budeš (390) budeme (90) bude (1849) buď (131)
Genesis 1:29...lezoucím po zemi." Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající semeno na celém povrchu...
Genesis 2:23...ona: kost z mých kostí, tělo z mého tělaBude se nazývat manželkou, neboť je vzata z manžela!" To...
Genesis 3:16..."Rozmnožím útrapy tvého těhotenství, své děti budeš rodit v bolestech. Po muži budeš dychtivě toužit, on...
Genesis 3:17...svou ženu a jedl ze zakázaného stromu, země bude kvůli tobě zlořečená! Po všechny dny svého života z ...
Genesis 3:18...dny svého života z budeš jíst v útrapáchbude ti plodit trní a bodláčí a ty budeš jíst polní byliny....
Genesis 4:24... zabil jsem mladíka za zranění, jež mi způsobilBude-li Kain mstěn sedmkrát, Lámech bude mstěn...
Genesis 6:15...zvenčí ji vymažeš smolou. Uděláš ji takto: archa bude 300 loktů dlouhá, 50 loktů široká a 30 loktů vysoká. V...
Genesis 6:19...po páru od každého druhu, aby přežili s tebouBude to samec a samice z různých druhů ptáků, z různých...
Genesis 8:22... nepobiji vše živé, jako jsem to učinil. Dokud bude trvat země, nikdy nepřestane setba a žeň, chlad a...
Genesis 9:3...vydáni do rukou. Všechno živé, co se hýbe, vám bude za pokrm; to všechno vám dávám tak jako dříve zelené...
Genesis 9:6...jeho bratra. Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť k obrazu Božímu učinil Bůh...
Genesis 9:16...vody, aby vyhubila veškeré tvorstvo. Když bude na oblaku duha, pohlédnu na ni, abych si připomněl...
Genesis 9:26...otrokem všech otroků!" Řekl také: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Semův, jemuž bude Kanaán otročit! Kéž Bůh...
Genesis 9:27...Jáfeta, bydlí ve stanech Semových, jemuž bude Kanaán otročit!" Po potopě žil Noe ještě 350 let...
Genesis 13:16...semeni navěky. Způsobím, že tvého semene bude jako prachu země: bude-li možné sečíst zemský prach,...
Genesis 15:3...dům zanechám Eliezerovi z Damašku. Pohleď, nedal jsi mi potomka," pokračoval Abram, "a tak mým dědicem bude...
Genesis 15:5...ven a řekl: "Pohlédni k nebi a spočítej hvězdybudeš-li je moci spočítat." Pak dodal: "Tolik bude tvého...
Genesis 16:10...anděl řekl: "Nesmírně rozmnožím tvé síměBude ho tolik, že nepůjde sečíst." Hospodinův anděl ...
Genesis 16:12... Bůh slyší, neboť Hospodin slyšel tvé trápeníBude jak divoký hřebec: on proti všem, všichni proti němu;...
Genesis 17:10...pokoleních. Toto je smlouva s vámi a s tvým budoucím semenem, toto budete zachovávat: každý, kdo je u...
Genesis 17:11...obřezán. Obřežete předkožku svého údu a to vám bude znamením smlouvy, kterou máte se mnou. Každý, kdo je u...
Genesis 17:12...koupený za peníze od kteréhokoli cizince, jenž není ze tvého semene, bude ve vašich pokoleních obřezán,...
Genesis 17:13...pokoleních obřezán, když mu bude osm dní. Musí být obřezán, je narozen ve tvém domě nebo koupen za tvé...
Genesis 17:14...pohlaví, jenž by si nenechal předkožku obřezatbude vyobcován ze svého lidu, neboť porušil mou smlouvu."...
Genesis 17:15..." Bůh Abrahamovi řekl: "Své manželce Saraj nebudeš říkat Saraj, Bojovnice, ale bude se jmenovat Sára,...
Genesis 18:10...se k tobě jistě vrátím a hle, tvá manželka Sára bude mít syna!"Sára však poslouchala vzadu u vchodu do...
Genesis 18:14...čas, za rok touto dobou, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna." Sára to ze strachu zapírala: "Nesmála jsem...
Genesis 18:18... co se chystám udělat? Vždyť z Abrahama jistě bude věhlasný a mocný národ a v něm dojdou požehnání...
Genesis 18:28...Pánu, ačkoli jsem prach a popel - možná, že bude do těch padesáti spravedlivých pět chybět. Zničíš...
Genesis 19:9..."Uhni stranou! Tenhle přistěhovalec nám tu bude dělat soudce? Naložíme s tebou hůř než s nimi!" Tehdy...
Genesis 20:7...tu ženu vrať jejímu muži, neboť je to prorokBude se za tebe modlit a zůstaneš naživu. Jestliže ji však...
Genesis 20:16... kde se ti zlíbí." Sáře pak řekl: "Hle, dal jsem tvému bratru tisíc šekelů stříbra; to ti bude...
Genesis 21:7... se budou smát se mnou." Řekla také: "Kdo by byl Abrahamovi řekl, že Sára bude kojit děti? Ale porodila...
Genesis 21:12...Sáru ve všem, co ti řekla, protože tvé símě bude povoláno v Izákovi. I ze syna děvečky však učiním...
Genesis 25:23...ptát Hospodina a Hospodin řekl: "Ve tvém lůnu jsou dva národy; dvojí lid se z tvých útrob rozdělí. Jeden...
Genesis 25:26...držel Ezaua za patu. Dostal tedy jméno Jákob, to jest Bude v patách. Když je Rebeka porodila, bylo Izákovi...
Genesis 27:33... který ulovil zvěřinu a přinesl mi ji? Ještě než jsi přišel, jsem z toho všeho jedl. Požehnal jsem mu, a tak...
Genesis 28:14...níž ležíš, dám tobě a tvému semeni. Tvého semene bude jako prachu země a rozmůžeš se na západ i na východ,...
Genesis 28:20...říkalo Luz. Jákob tehdy složil tento slib: "Bude-li Bůh se mnou, ochrání-li mne na cestě a mi...
Genesis 28:21...se v pokoji vrátím do svého otcovského domubude Hospodin mým Bohem. Tento kámen, který jsem vztyčil...
Genesis 29:32...pohlédl na trápení. Teď můj manžel bude milovat." Potom počala znovu, a když porodila syna,...
Genesis 30:20...mne obdařil vzácným darem! Konečně můj manžel bude mít v úctě, vždyť jsem mu porodila šest synů!" Dala mu...
Genesis 30:32...jehně a každé strakaté a skvrnité kůzle. To bude odměna. poctivost se v budoucnu prokáže takto:...
Genesis 31:8...mi ublížil. Když řekl: ‚Dostaneš za odměnu, co bude skvrnité,' všechen dobytek vrhal skvrnitá mláďata....
Genesis 32:9..."Přijde-li Ezau k jednomu táboru a pobije hobude se ten druhý tábor moci zachránit." Jákob zvolal:...
Genesis 32:13... že přijde a pobije i matky s dětmi. Řekl jsi přece: ‚Jistě způsobím, aby se ti vedlo dobře, a učiním...
Genesis 33:14...můj pán jde před svým služebníkem napřed. pak budu pokračovat zvolna, jak bude moci stačit stádo, které...
Genesis 34:10...- dávejte nám své dcery a berte si naše. Když budete bydlet u nás, bude celá země před vámi. Bydlete v ...
Genesis 35:11..." A tak se mu říká Izrael. Bůh mu řekl: " jsem Všemohoucí Bůh. Ploď se a množ se, a bude z tebe národ...
Genesis 37:20...řekneme: Sežrala ho divoká zvěř! Uvidíme, co pak bude z jeho snů!" Když to však uslyšel Ruben, chtěl ho před...
Genesis 41:31...zapomene. Hlad stráví celou zem. Tento hlad bude tak krutý, že předcházející hojnost nebude v zemi...
Genesis 44:10...pánovi otroci!" On řekl: "Dobrá. Mým otrokem ale bude jen ten, u koho se to najde. Vy ostatní budete volní."...
Genesis 44:17...řekl: "To bych nikdy nepřipustil. Mým otrokem bude muž, u kterého se našel ten pohár. Vy ostatní se v...
Genesis 44:26...nám znovu koupit něco k jídlu,' odpověděli jsme: ‚Nemůžeme jít! Půjdeme, jen když s námi bude náš...
Genesis 45:20...se s lítostí za svým majetkem - vždyť vám bude patřit to nejlepší z Egypta!" A Izraelovi synové...
Genesis 47:24...pro faraona. Zde máte osivo a osejte půdu!  bude úroda, odevzdáte pětinu faraonovi. Čtyři díly si...
Genesis 48:20..." Toho dne jim požehnal slovy: "Tvým jménem bude žehnat Izrael: ‚Dej Bůh, abys byl jako Efraim a...
Genesis 48:21...Potom řekl Josefovi: "Hle, umírám, ale Bůh bude s vámi a přivede vás zpět do země vašich otců. Tobě...
Genesis 49:13...jsou. Zabulon u mořského břehu bydlí, pro lodi bude přístavem, k dalekému Sidonu se přivine. Isachar je...
Genesis 49:16...nosil, stane se nevolníkem, otrokem! Dan soudit bude lid svůj jako jeden z kmenů Izraele. Hadem na cestě...
Genesis 49:17...svůj jako jeden z kmenů Izraele. Hadem na cestě bude Dan, růžkatou zmijí na stezce, jež koně uštkne do paty...
Genesis 49:20...nahrne, on se však v patách vrhne za . Ašer bude mít tučný pokrm, královské lahůdky obstará. Neftalí je...
Genesis 49:27...z bratří! Benjamín jako dravý vlk ráno úlovek bude žrát a večer svou kořist rozdělí." Toto je všech...
Exodus 1:16...nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Pua): " budete Hebrejkám pomáhat při porodu, dávejte pozor, jakého...
Exodus 2:4...si stoupla opodál, aby zjistila, co se s ním bude dít. Vtom se k Nilu přišla koupat faraonova dcera;...
Exodus 3:12...k faraonovi a vyvedl syny Izraele z Egypta?" " budu s tebou!" odpověděl Bůh. "A toto ti bude znamením, že...
Exodus 4:14...Podívej se, ti jde naproti. uvidíbude mít velikou radost. Budeš k němu mluvit a vkládat mu...
Exodus 4:16...i jeho ústech a naučím vás, co máte dělat. On bude mluvit k lidu za tebe, a tak se stane, že on ti bude...
Exodus 6:30...namítl: "Pohleď, vždyť koktám! Copak farao bude poslouchat?" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Pohleď,...
Exodus 7:1... Hospodin Mojžíšovi řekl: "Pohleď, způsobil jsem, že budeš pro faraona jako Bůh a tvůj bratr Áron bude...
Exodus 7:2...jako Bůh a tvůj bratr Áron bude tvým prorokemBudeš mluvit všechno, co ti přikážu, a tvůj bratr Áron bude...
Exodus 7:18...do vody Nilu a ta se obrátí v krev. Ryby, které jsou v Nilu, pomřou a nilská voda bude páchnout tak, že se...
Exodus 7:19...- se promění v krev! Po celé egyptské zemi bude krev, dokonce i ve džberech a džbánech." Mojžíš s...
Exodus 7:28...Chystám se udeřit na celý tvůj kraj žabami! Nil bude plný žab; ty pak vylezou a vniknou do tvého domu, do...
Exodus 10:26...dobytek půjde s námi - nezůstane tu ani kopytoBudeme z nich brát, co bude potřeba ke službě Hospodinu,...
Exodus 11:6...hrozný nářek, nesrovnatelný s ničím, co kdy bylo nebo bude. Na žádného z Izraelitů - na člověka ani na...
Exodus 12:2...v egyptské zemi řekl: "Tento měsíc pro vás bude počátkem měsíců, bude pro vás první mezi měsíci roku....
Exodus 12:14...se vám ta zhoubná rána vyhne. Tento den pro vás bude památný. Budete jej slavit jako Hospodinovu slavnost,...
Exodus 12:15...pokoleních - to je věčné ustanovení. Po sedm dní budete jíst nekvašené chleby; hned první den odstraníte ze...
Exodus 12:19...nenajde kvas. Kdokoli by jedl něco kvašenéhobude vyloučen z izraelské obce, to bude host anebo...
Exodus 12:44... Každý otrok koupený za peníze ho smí jístbude-li obřezán. Nesmí ho jíst přistěhovalec ani nádeník...
Exodus 12:47...z domu ven. Nezlámete v něm jedinou kost. Tak to bude činit celá izraelská obec. Kdyby chtěl Hospodinův Hod...
Exodus 12:48... Potom může přistoupit, aby jej slavil, a bude brán jako domácí. Žádný neobřezanec ho však jíst nesmí...
Exodus 12:49...jíst nesmí. Pro domácího i hosta žijícího u vás bude platit stejný zákon." A všichni synové Izraele se...
Exodus 13:6...v tento měsíc konat tento obřad: Po sedm dní budeš jíst nekvašené chleby a sedmého dne bude Hospodinova...
Exodus 13:16...a každého prvorozeného ze svých synů vyplácím.' Bude to jako znamení na tvé ruce a jako pásek na tvém čele,...
Exodus 14:4...Tehdy posílím faraonovo odhodlání, takže je bude pronásledovat. Tehdy se na faraonovi a celém jeho...
Exodus 14:14...Egypťany, tak je nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet." Hospodin tehdy...
Exodus 15:18... kterou tvé ruce, ó Pane, upevní! Hospodin bude kralovat na věky věků." Když faraonovi koně i s vozy a...
Exodus 16:4..."Hle, nechám na vás pršet chléb z nebe! Lid bude každý den vycházet a sbírat, kolik potřebují na ten...
Exodus 16:23...řekl: "To je to, o čem Hospodin mluvil. Zítra bude den odpočinku, svatá sobota pro Hospodina. Napečte, co...
Exodus 18:19... Proto teď poslechni, poradím ti a Bůh bude s tebou: Ty zastupuj lid před Bohem a přinášej k němu...
Exodus 19:13...hory, musí zemřít, ovšem bez doteku lidské rukyBude ukamenován nebo zastřelen šípem. to bude zvíře...
Exodus 21:9...ji však podvést tím, že by ji prodal cizincůmJestliže ji vybral pro svého syna, bude se k chovat jako...
Exodus 21:11...na stravě, oděvu ani na manželském stykuJestliže toto trojí nesplní, bude od něj moci odejít...
Exodus 21:13...Bůh ho vydal do jeho ruky, určím ti místo, kam bude moci utéct. Kdo se opováží úkladně zavraždit svého...
Exodus 21:19...nezemře, ale klesne na lůžko a potom vstanebude moci chodit venku o holi, bude ten, kdo ho udeřil,...
Exodus 21:28...býk potrká muže nebo ženu tak, že zemřou, musí být ten býk ukamenován a jeho maso se nebude jíst; majitel...
Exodus 21:29...jíst; majitel toho býka pak bude bez vinyJestliže ale byl ten býk trkavý od dřívějška a jeho...
Exodus 21:30... bude býk ukamenován a zemře i jeho majitelJestliže mu bude uloženo výkupné, výplatou za svůj život...
Exodus 21:31... býk potrká něčího syna nebo dcerubude s ním naloženo podle téhož zákona. Jestliže býk potrká...
Exodus 21:32...dceru, bude s ním naloženo podle téhož zákonaJestliže býk potrká otroka nebo děvečku, majitel jejich...
Exodus 22:1...býka pěti dobytčaty a beránka čtyřmi ovcemi.  Jestliže bude zloděj přistižen při vloupání a bude udeřen...
Exodus 22:2... nebude ten, kdo ho udeřil, vinen prolitou krvíJestliže se to však stane za bílého dne, bude prolitou krví...
Exodus 22:6...bližnímu do úschovy peníze nebo cenné předmětybude to z domu toho muže ukradeno, jestliže bude zloděj...
Exodus 22:9...zvíře a ono beze svědků pojde nebo zchromne nebo bude odehnáno, rozsoudí je přísaha při Hospodinu, že...
Exodus 22:14...u toho nebude jeho majitel, musí je nahraditJestliže u toho majitel bude, k náhradě nedojde. Jestliže...
Exodus 22:26...přikrývá svou nahotu! V čem by spal? ke mně bude volat, vyslyším jej, neboť jsem milostivý. Nerouhej se...
Exodus 24:14...tu, dokud se k vám nevrátíme. Hle, Áron a Hur budou s vámi. Kdo bude něco potřebovat, jde za nimi."...
Exodus 25:2...mne příspěvek od každého člověka, jehož srdce bude ochotné. Jako příspěvek od nich vyberte zlato, stříbro...
Exodus 25:10...ukážu." " mi vyrobí truhlu z akáciového dřevabude dva a půl lokte dlouhá, jeden a půl lokte široká a...
Exodus 25:17...také příkrov z čistého zlata, totiž slitovnicibude dva a půl lokte dlouhá a jeden a půl lokte široká....
Exodus 25:23...Izraele." "Vyrobíš také stůl z akáciového dřevabude dva lokte dlouhý, jeden loket široký a jeden a půl...
Exodus 25:28...akáciového dřeva a obložíš je zlatem; na nich se bude stůl nosit. Vyrobíš k němu také mísy, pohárky, konvice...
Exodus 25:31..." "Dále vyrobíš svícen z čistého zlata. Svícen bude mít tepanou patu i dřík a budou z něj vystupovat...
Exodus 25:32...vystupovat pohárky, pupeny a květy. Z jeho boků bude vycházet šest prutů: tři pruty z jedné strany svícnu a...
Exodus 25:33...svícnu a tři pruty z druhé. Na jednom prutu budou tři mandlovité pohárky s pupenem a květem, na dalším...
Exodus 25:35... Pod jedním párem prutů, jež z něj vystupujíbude jeden pupen, pod druhým párem další pupen a pod třetím...
Exodus 25:36...vycházejících ze svícnu. Tyto pupeny i pruty budou vystupovat ze svícnu a všechno to bude vytepáno z...
Exodus 25:39...zlata také kleště a pánvice na oharky. Svícen bude spolu se vším tímto náčiním vyroben z talentu čistého...
Exodus 26:2...na umným způsobem vytkat cheruby. Jeden pruh bude dvacet osm loket dlouhý a čtyři lokte široký. Všechny...
Exodus 26:4...rovněž tak druhých pět pruhů. Podél pruhu, jenž bude na konci spojeného kusu, udělej poutka z modré látky....
Exodus 26:6...spon, kterými ty pruhy spojíš k sobě. Tak bude Příbytek tvořit jeden celek. Pro stan nad Příbytkem...
Exodus 26:8...připravíš jedenáct takových houní. Jedna houně bude třicet loket dlouhá a čtyři lokte široká. Všech...
Exodus 26:12...stan v jeden celek. Zbývající polovina houně bude splývat přes zadní stranu Příbytku. Onen loket, o...
Exodus 26:13...přes zadní stranu Příbytku. Onen loket, o který budou stanové houně z jedné i druhé strany delší, bude po...
Exodus 26:16...svislé rámy z akáciového dřeva. Každý rám bude deset loktů vysoký a jeden a půl lokte široký a každý...
Exodus 26:17...loktů vysoký a jeden a půl lokte široký a každý bude mít dva spojovací čepy. Všechny rámy Příbytku vyrobíš...
Exodus 26:24...pro oba rohy u zadní stěny Příbytku. Zespodu budou k sobě přiléhat a shora budou pevně spojeny jedním...
Exodus 26:25...to bude s nimi oběma; budou stát v obou rozíchBude tam tedy osm rámů a jejich šestnáct stříbrných patek;...
Exodus 26:28... západní straně Příbytku. Prostřední svlak pak bude procházet středem rámů od jednoho konce k druhému. Ty...
Exodus 26:33...dovnitř za oponu Truhlu svědectví. Opona vám bude oddělovat svatyni od nejsvětější svatyně. V...
Exodus 27:9...postavíš nádvoří. Na pravé, jižní straně bude ohraničeno zástěnami ze soukaného kmentu v délce 100...
Exodus 27:10... Dvacet sloupů s dvaceti patkami na této straně bude z bronzu, sloupové háčky a příčky budou stříbrné....
Exodus 27:11... Totéž platí pro severní stranu: zástěny budou mít délku 100 loket, jejích dvacet sloupů s dvaceti...
Exodus 27:12...háčky a příčky budou stříbrné. Na západní straně bude nádvoří po šířce ohraničeno zástěnami na 50 loket, s...
Exodus 27:13...patkami. Stejně tak přední, východní strana bude široká 50 loket. Bude ji tvořit 15 loket zástěn se...
Exodus 27:14...přední, východní strana bude široká 50 loketBude ji tvořit 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi...
Exodus 27:16...třemi patkami z druhé strany. Bránu nádvoří pak bude tvořit vyšívaný závěs z modré, purpurové a šarlatové...
Exodus 27:18...budou stříbrné a jejich patky z bronzu. Nádvoří bude 100 loket dlouhé a po obou stranách 50 loket široké....
Exodus 27:19...včetně všech jeho kolíků a všech kolíků nádvoří bude z bronzu." "Přikaž synům Izraele, k tobě nanosí...
Exodus 27:21... před oponou zastírající Svědectví, o něj bude Áron se svými syny pečovat před Hospodinem, aby hořel....
Exodus 28:3... Promluv se všemi nadanými řemeslníky, jimž jsem dal důmyslného ducha, Áronovi udělají roucha, v...
Exodus 28:7...okrajích připojené ramenní díly, jimiž bude spojen. Stejně tak tkaný pás obepínající efod bude ze...
Exodus 28:8...spojen. Stejně tak tkaný pás obepínající efod bude ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze...
Exodus 28:12...efodu jako pamětné kameny synů Izraele. Tak bude Áron nosit jejich jména před Hospodinem na obou svých...
Exodus 28:16...a šarlatové látky a ze soukaného kmentuBude čtvercový a dvojitý, na píď dlouhý a na píď široký....
Exodus 28:21... jsou zasazeny do zlatých obrouček. Kamenů bude dvanáct, tak jako jmen Izraelových synů. Každý bude...
Exodus 28:28...u jeho švu nad tkaným pásem efodu. Náprsník pak bude modrou šňůrou přivázán za své kroužky ke kroužkům...
Exodus 28:29...pásu efodu a nebude od něj odstávat. Kdykoli bude Áron vstupovat do svatyně, ponese na náprsníku Božích...
Exodus 28:30...Božích rozhodnutí vložíš urim a tumim. Kdykoli bude Áron vstupovat před Hospodina, bude je mít na srdci;...
Exodus 28:32...plášť, celý z modré látky. Uprostřed něj bude otvor pro hlavu, jenž bude mít dokola tkanou obrubu,...
Exodus 28:35...jablko, takto po celém spodním lemu pláště. To bude mít Áron při konání služby na sobě. Kdykoli bude...
Exodus 28:38...šňůrou jej zepředu připevníš na turban. Áron jej bude mít na čele a bude snímat nepravosti synů Izraele při...
Exodus 29:21...ze všech stran. Poté vezmeš trochu krve, která bude na oltáři, a trochu oleje pomazání a postříkáš tím...
Exodus 29:26... Z berana Áronova pověření pak vezmeš hrudíbudeš je zvedáním nabízet Hospodinu. To bude tvůj podíl....
Exodus 29:28...Áronovi a jeho synům. Áron a jeho synové to budou věčným ustanovením přijímat od synů Izraele, neboť je...
Exodus 29:30...pověřeni. Syn, který se stane knězem po něm, je bude oblékat po sedm dní, kdy bude vcházet do Stanu...
Exodus 29:37... a pomažeš jej, aby byl posvěcen. Po sedm dní budeš očišťovat oltář, abys jej posvětil. Tak bude oltář...
Exodus 29:41...a jako úlitbu čtvrtku hinu vína. Druhého beránka budeš obětovat za soumraku spolu s moučnou obětí a úlitbou...
Exodus 29:43...budu setkávat, abych tam s tebou mluvil. Tam se budu setkávat se syny Izraele, a tak bude to místo...
Exodus 30:7... kde se s tebou budu setkávat. Áron na něm bude pálit vonné kadidlo. Bude je pálit každé ráno, když...
Exodus 30:8...Bude je pálit každé ráno, když vyčistí kahany, a bude je pálit za soumraku, když kahany zapálí. Kadidlo bude...
Exodus 30:10...smíření. Po všechna vaše pokolení se na něm bude krví oběti za hřích konat obřad smíření, a to jednou...
Exodus 30:13...tomu sčítání nepřišla zhoubná rána. Každý, kdo bude zahrnut do sčítání, odevzdá půl šekelu stříbra (měřeno...
Exodus 30:14...Hospodinu. Ten věnuje Hospodinu každý, kdo bude zahrnut do sčítání, od dvacetiletých výše. Když budete...
Exodus 30:16...na službu ve Stanu setkávání. Synům Izraele to bude před Hospodinem připomínkou vykoupení vašich životů."...
Exodus 30:21...ohnivé oběti, omyjí se vodou, aby nezemřeliBudou si omývat ruce a nohy, aby nezemřeli. To pro bude...
Exodus 30:29...a také umyvadlo s podstavcem. Tak je posvětíšbudou svatosvaté. Cokoli se jich dotkne, bude svaté....
Exodus 30:31...kněžskou službu. Synům Izraele řekneš: ‚Toto bude po všechna vaše pokolení můj olej svatého pomazání....
Exodus 30:33...takovou mast nebo ji vylije na nepovolanéhobude vyobcován ze svého lidu.'" Hospodin promluvil k...
Exodus 30:36...Svědectví ve Stanu setkávání, kde se s tebou budu setkávat. Kadidlo pro vás bude svatosvaté. Neuděláte...
Exodus 30:37...Neuděláte si kadidlo stejného složení jako totoBude ti svaté; patří Hospodinu. Každý, kdo takové udělá,...
Exodus 30:38... Každý, kdo takové udělá, aby jím vonělbude vyobcován ze svého lidu." Hospodin promluvil k...
Exodus 31:14... musí zemřít. Každý, kdo by v ten den pracovalbude vyobcován ze svého lidu. Šest dní se bude pracovat,...
Exodus 31:15... bude vyobcován ze svého lidu. Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota, Hospodinův svatý...
Exodus 32:5...před sochou oltář. Potom oznámil: "Zítra bude Hospodinova slavnost!" Nazítří pak vstali časně zrána,...
Exodus 34:10... vstupuji do této smlouvy: Před celým tvým lidem budu konat divy, jaké se neděly v žádném národě na celé...
Exodus 34:19...prvorozených samců ze tvého stáda, to bude býk či beran. Osla otvírajícího lůno však vyplatíš...
Exodus 35:2..."Tyto věci vám Hospodin přikázal. Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne budete mít svatou sobotu,...
Exodus 40:9...něm. Tak jej i s veškerým vybavením posvětíš, a bude svatý. Pomažeš také oltář pro zápalné oběti a veškeré...
Exodus 40:10...a veškeré jeho náčiní. Tak oltář posvětíš, a bude svatosvatý. Pomažeš i umyvadlo a jeho podstavec, a tak...
Leviticus 1:2..."Promluv k synům Izraele takto: Když někdo z vás bude Hospodinu přinášet obětní dar, je to dar z dobytka...
Leviticus 1:4... Vloží ruku na hlavu zápalné oběti a ta bude přijata jako jeho smírčí výkupné. Potom to dobytče...
Leviticus 1:15...hlavu a nechá je dýmat na oltáři; jeho krev bude vymáčknuta na stěnu oltáře. Odejme mu také vole i s...
Leviticus 2:8...připravenou moučnou oběť přineseš Hospodinubude předána knězi. Ten ji donese k oltáři, odejme z ...
Leviticus 3:5...spolu se zápalnou obětí ležící na dříví, jež bude na ohni, jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu....
Leviticus 4:15...vloží před Hospodinem ruce na jeho hlavu a býček bude zabit před Hospodinem. Pomazaný kněz přinese trochu...
Leviticus 4:20...za hřích. Tak za kněz vykoná obřad smířeníbude jim odpuštěno. Vynese býčka ven za tábor a spálí jej,...
Leviticus 4:26...kněz kvůli jeho hříchu vykoná obřad smířeníbude mu odpuštěno. Prohřeší-li se neúmyslně někdo z...
Leviticus 4:31... Tak za něj kněz vykoná obřad smířeníbude mu odpuštěno. Chce-li jako oběť za svůj hřích přinést...
Leviticus 4:35...obřad smíření kvůli hříchu, jehož se dopustil, a bude mu odpuštěno. Člověk se prohřeší v těchto případech:...
Leviticus 5:8...druhé k zápalné oběti. Přinese je ke knězi a ten bude obětovat nejprve to, které je určeno k oběti za hřích....
Leviticus 5:9...za hřích stříkne na stěnu oltáře a zbytek krve bude vymáčknut k patě oltáře; je to oběť za hřích. Z...
Leviticus 5:10...obřad smíření kvůli hříchu, jehož se dopustil, a bude mu odpuštěno. Jsou-li však i dvě hrdličky nebo dvě...
Leviticus 5:12...dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu; to bude oběť za hřích. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření...
Leviticus 5:13...se v kterémkoli z těchto případů dopustil, a bude mu odpuštěno. Zbytek mouky pak připadne knězi tak jako...
Leviticus 5:16...berana odškodnění vykoná obřad smířeníbude mu odpuštěno. Prohřeší-li se někdo tím, že nevědomě...
Leviticus 5:18...hříchu, jehož se dopustil, aniž to věděl, a bude mu odpuštěno. Je to oběť odškodnění, neboť se vskutku...
Leviticus 5:21...věci svěřené do úschovy či do zástavy nebo když bude svého bližního okrádat či vydírat anebo když najde...
Leviticus 5:26...za něj před Hospodinem vykoná obřad smířeníbude mu odpuštěno, čehokoli se dopustil a čím se provinil."...
Leviticus 6:2...celou noc do rána v ohništi na oltáři, kde bude planout oheň. Kněz si oblékne plátěné roucho a pod...
Leviticus 6:11...všechna vaše pokolení. Cokoli se jich dotknebude svaté." Hospodin dále promluvil k...
Leviticus 6:14...moučnou oběť, polovinu ráno a polovinu večerBude se smažit na plotně. Nasáklou olejem a rozdrobenou na...
Leviticus 6:18...hřích: Na místě, kde se zabíjí zápalná oběť, se bude před Hospodinem zabíjet i oběť za hřích. Bude...
Leviticus 6:19... Bude svatosvatá. Kněz, který ji obětuje, ji bude jíst; je snědena na svatém místě, na nádvoří Stanu...
Leviticus 6:20...Stanu setkávání. Cokoli se dotkne jejího masabude svaté. Kdyby trochu její krve stříklo na roucho, vyper...
Leviticus 6:22...pohlaví v kněžských rodinách ji smí jístbude svatosvatá. Nesmí se však jíst žádná oběť za hřích,...
Leviticus 7:1...spálena." "Toto je zákon o oběti odškodněníBude svatosvatá. Oběť odškodnění bude zabita na místě, kde...
Leviticus 7:2...odškodnění: Bude svatosvatá. Oběť odškodnění bude zabita na místě, kde se zabíjí zápalná oběť. Její krví...
Leviticus 7:3...krví se pokropí oltář ze všech stran. Potom bude obětován všechen její tuk: tučný ocas, tuk...
Leviticus 7:4...na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který bude odňat spolu s ledvinami. Kněz to pak nechá dýmat na...
Leviticus 7:6...pohlaví v kněžských rodinách ji smí jístBude se jíst na svatém místě a bude svatosvatá. Pro oběť za...
Leviticus 7:15...pokojné oběti. Maso pokojné oběti díkůvzdání se bude jíst v den jejího obětování; z něj nic nezůstane do...
Leviticus 7:16...oběť na základě slibu nebo jako dobrovolný darbude se jíst v den jejího obětování. Co z masa oběti zbude,...
Leviticus 7:17...oběti zbude, se však smí jíst i nazítří. Co zbude do třetího dne, bude spáleno. Kdyby se maso pokojné...
Leviticus 7:18...dne, nedojde ten, kdo ji obětoval, zalíbení. Nebude mu počítána, bude ohavností a člověk, který by z ...
Leviticus 7:20...pokojné oběti ve stavu vlastní nečistotybude vyobcován ze svého lidu. Rovněž kdyby se někdo dotkl...
Leviticus 7:21...jedl něco z masa Hospodinovy pokojné obětibude vyobcován ze svého lidu." Hospodin promluvil k...
Leviticus 7:25... z něhož přinesl ohnivou oběť Hospodinubude vyobcován ze svého lidu. V žádném ze svých příbytků...
Leviticus 7:27...nebo z dobytka. Kdokoli by jedl jakoukoli krevbude vyobcován ze svého lidu." Hospodin promluvil k...
Leviticus 7:33...pravé kýty připadne tomu z Áronových synů, který bude obětovat krev a tuk z pokojné oběti. Hrudí pozvedání i...
Leviticus 11:12...štítit. Cokoli ve vodách nemá ploutve a šupinybude pro vás ohavností. Toto jsou ptáci, jichž se budete...
Leviticus 11:20...Všechen křídlatý hmyz lezoucí po čtyřech pro vás bude ohavností. Smíte z něj ale jíst to, co další...
Leviticus 11:23... Všechen ostatní křídlatý čtvernohý hmyz pro vás bude ohavností. Těmito živočichy byste se poskvrnili....
Leviticus 11:24...poskvrnili. Kdokoli se dotkne jejich zdechlinybude nečistý do večera. Kdokoli by nesl něco z jejich...
Leviticus 11:25...nesl něco z jejich zdechliny, vypere svůj oděvbude nečistý do večera. Každý kopytník, který nemá...
Leviticus 11:26...rozdělené kopyto a který nepřežvykuje, pro vás bude nečistý. Kdokoli se ho dotkne, bude nečistý. Každý...
Leviticus 11:27...živočich, který chodí po tlapách, pro vás bude nečistý. Kdokoli se dotkne jejich zdechliny, bude...
Leviticus 11:28...by nesl jejich zdechlinu, vypere svůj oděvbude nečistý do večera. Jsou pro vás nečistí. Z drobné...
Leviticus 11:29... Z drobné havěti hemžící se po zemi pro vás bude nečisté toto: lasice, krysa, různé druhy ještěrů,...
Leviticus 11:31...havěti nečisté. Kdokoli se dotkne jejich mršinybude nečistý do večera. Cokoli, nač jejich mršina upadne...
Leviticus 11:32... do večera. Cokoli, nač jejich mršina upadnebude nečisté. je to předmět ze dřeva nebo oděv, kůže,...
Leviticus 11:33...spadla do nějaké hliněné nádoby, všechno v  bude nečisté a nádobu musíte rozbít. Každý pokrm, který...
Leviticus 11:34... který přišel do styku s vodou z nádobybude nečistý. Také každý nápoj v jakékoli takové nádobě...
Leviticus 11:35...nečistý. Cokoli, nač upadne taková zdechlinabude nečisté. Pec i krb budou zbořeny - jsou nečisté a...
Leviticus 11:36...čisté. Cokoli se však dotkne takových zdechlinbude nečisté. Když taková zdechlina upadne na jakékoli...
Leviticus 11:38...upadne na jakékoli osivo, zůstane osivo čistéBylo-li však předtím, než na něj taková zdechlina upadla,...
Leviticus 11:39... Když pojde nějaké zvíře, které smíte jístbude ten, kdo se dotkl jeho zdechliny, nečistý do večera...
Leviticus 11:40...by z zdechliny něco snědl, vypere svůj oděvbude nečistý do večera. Také ten, kdo by tu zdechlinu...
Leviticus 11:41...večera. Veškerá havěť hemžící se po zemi pro vás bude ohavností, nejezte ji. Nesmíte jíst žádnou havěť...
Leviticus 12:2...synům Izraele: Když žena počne a porodí chlapcebude po sedm dní nečistá, stejně jako v době svého...
Leviticus 12:3...v době svého pravidelného krvácení. Osmého dne bude chlapec obřezán, ale matčino očišťování od krve potrvá...
Leviticus 12:5...svatého a nepřijde ke svatyni. Porodí-li dívkubude po dva týdny nečistá jako při svém krvácení a její...
Leviticus 12:7...holoubě nebo hrdličku k oběti za hřích. Kněz je bude obětovat před Hospodinem a vykoná za ni obřad smíření,...
Leviticus 12:8...za hřích. Kněz za ni vykoná obřad smíření, a tak bude očištěna." Hospodin promluvil k Mojžíšovi a...
Leviticus 13:2...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Když někdo bude mít na kůži otok, vyrážku nebo světlou skvrnu jevící...
Leviticus 13:6...čistého - je to jen vyrážka. Vypere svůj oděvbude čistý. Rozšíří-li se vyrážka poté, co se ukázal knězi...
Leviticus 13:14... Kdykoli by se však na něm ukázalo živé masobude nečistý. Jakmile kněz spatří živé maso, prohlásí jej...
Leviticus 13:18... prohlásí jej za čistého - je čistý. Když bude na kůži vřed, který se zhojil, a na místě toho vředu...
Leviticus 13:24...po vředu - kněz jej prohlásí za čistého. Když bude na kůži spálenina od ohně a na jizvě po vznikne...
Leviticus 13:28...skvrna zůstane na místě, nerozšíří se po kůžibude matná, je to otok po spálenině - kněz jej prohlásí za...
Leviticus 13:29...za čistého, neboť je to jizva po spálenině. Když bude nějaký muž nebo žena postižen na hlavě nebo na bradě,...
Leviticus 13:30...na hlavě nebo na bradě, kněz ránu prohlédneBude-li napohled hlubší než okolní kůže a bude-li její...
Leviticus 13:34...znovu: Pokud se prašivina po kůži nešířínení napohled hlubší než okolní kůže, prohlásí jej kněz za...
Leviticus 13:38...- je čistý a kněz jej prohlásí za čistého. Když bude mít muž nebo žena na kůži bílé skvrny, kněz je...
Leviticus 13:45...na hlavě. Člověk postižený malomocenstvím bude mít roztržený oděv, rozpuštěné vlasy a s rouškou na...
Leviticus 13:49...tkaninu, kůži nebo cokoliv koženého a ta rána bude nazelenalá nebo narudlá, je to rána malomocenství na...
Leviticus 13:58...kožený předmět, z něhož rána po vyprání zmizíbude vyprán znovu a bude čistý." Toto je zákon o ráně...
Leviticus 13:59...i jakémkoli koženém předmětu. Podle něj to bude prohlášeno za čisté, nebo nečisté. Hospodin promluvil...
Leviticus 14:2...promluvil k Mojžíšovi: "Pro malomocného bude v čas jeho očišťování platit tento zákon: Musí být...
Leviticus 14:8... oholí si veškeré ochlupení, omyje se vodoubude čistý. Potom vejde do tábora, ale po sedm dní ještě...
Leviticus 14:9...ochlupení. Vypere si oděv, omyje si tělo vodoubude čistý. Osmého dne pak vezme dva beránky bez vady,...
Leviticus 14:12...setkávání. Potom kněz vezme jednoho beránkabude ho obětovat s mírkou oleje jako oběť odškodnění;...
Leviticus 14:20...na oltáři. Tak za něj vykoná obřad smířeníbude čistý. Je-li však ten člověk chudý a je to nad jeho...
Leviticus 14:46...za městem. Kdo by do toho domu vešel v době, kdy bude uzavřen, bude nečistý do večera. Kdo by v tom domě...
Leviticus 14:53...do kraje. Tak za dům vykoná obřad smíření a ten bude čistý." Toto je zákon o jakékoli ráně malomocenství -...
Leviticus 15:2...Kterýkoli muž by trpěl výtokem ze svého údubude pro ten výtok nečistý. Pro nečistotu jeho výtoku platí...
Leviticus 15:3...z jeho těla uniká nebo se v jeho těle zadržujebude pro tento výtok nečistý. Každé lůžko, na němž by ležel...
Leviticus 15:4... Každé lůžko, na němž by ležel trpící výtokembude nečisté; cokoli, na čem by seděl, bude nečisté....
Leviticus 15:5...jeho lůžka, vypere si oděv, omyje se vodoubude nečistý do večera. Kdo by si sedl na něco, na čem...
Leviticus 15:6...trpící výtokem, vypere si oděv, omyje se vodoubude nečistý do večera. Kdo by se dotkl člověka trpícího...
Leviticus 15:7...výtokem, vypere si oděv, omyje se vodoubude nečistý do večera. Kdyby trpící výtokem plivl na...
Leviticus 15:8... vypere dotyčný svůj oděv, omyje se vodoubude nečistý do večera. Každé sedlo, na němž by jezdil...
Leviticus 15:9... Každé sedlo, na němž by jezdil trpící výtokembude nečisté. Kdokoli by se dotkl něčeho, co měl trpící...
Leviticus 15:10...dotkl něčeho, co měl trpící výtokem pod seboubude nečistý do večera. Kdo by ty věci nesl, vypere si...
Leviticus 15:11...ruce vodou, si vypere oděv, omyje se vodoubude nečistý do večera. Hliněná nádoba, jíž by se trpící...
Leviticus 15:13...každý dřevěný předmět musí být omyt vodou. Když bude ten muž od svého výtoku uzdraven, napočítá po svém...
Leviticus 15:15...ke vchodu do Stanu setkávání a je knězi. Ten bude obětovat jedno jako oběť za hřích a druhé jako...
Leviticus 15:16...by měl výron semene, si omyje celé tělo vodoubude nečistý do večera. Každý oděv i všechno kožené, na...
Leviticus 15:18...vyprány vodou a budou nečisté do večera. Když bude muž spát se ženou a vyjde z něj semeno, oba se omyjí...
Leviticus 15:19... do večera. Trpí-li žena výtokem krve z tělabude kvůli svému krvácení oddělena po sedm dní. Každý, kdo...
Leviticus 15:20... Všechno, na čem by během svého krvácení leželabude nečisté; rovněž všechno, na čem by seděla, bude...
Leviticus 15:21...jejího lůžka, vypere si oděv, omyje se vodoubude nečistý do večera. Kdokoli by se dotkl něčeho, na...
Leviticus 15:22... na čem seděla, vypere si oděv, omyje se vodoubude nečistý do večera. Rovněž dotkne-li se něčeho, co...
Leviticus 15:23... do večera. Rovněž dotkne-li se něčeho, co bylo na lůžku nebo na tom, na čem seděla, bude nečistý ...
Leviticus 15:24...tom, na čem seděla, bude nečistý do večeraJestliže s ovšem někdo spal a její krvácení se ocitlo na...
Leviticus 15:25...když výtok trvá déle než její běžné krváceníbude po všechny dny svého nečistého výtoku nečistá tak jako...
Leviticus 15:26... na němž by ležela kterýkoli den svého výtokubude jako lůžko jejího běžného krvácení; cokoli, na čem by...
Leviticus 15:27...jejím běžném krvácení. Kdokoli by se toho dotklbude nečistý; vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý...
Leviticus 15:28...omyje se vodou a bude nečistý do večera. Když bude od svého výtoku uzdravena, napočítá ještě sedm dní a...
Leviticus 15:30...je knězi ke vchodu do Stanu setkávání. Kněz bude obětovat jedno jako oběť za hřích a druhé jako...
Leviticus 16:21... Áron vloží obě ruce na hlavu živého kozlabude nad ním vyznávat všechny viny synů Izraele, všechna...
Leviticus 16:30... který žije u vás. V tento den za vás bude vykonáno smíření a budete očištěni; před Hospodinem...
Leviticus 16:31...Hospodinem budete čistí ode všech svých hříchůBude to pro vás sobota všech sobot, kdy se budete pokorně...
Leviticus 16:32...je věčné ustanovení. Smíření vykoná kněz, který bude pomazán a pověřen ke kněžské službě místo svého otce:...
Leviticus 17:4...něj Hospodinu přinesl oběť, takovému člověku se bude počítat vina za prolitou krev: Prolil krev, proto bude...
Leviticus 17:7...dýmat na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu. Nebudou již tedy zabíjet své oběti běsům, za nimiž chodili...
Leviticus 17:9... aby je obětoval Hospodinu, takový člověk bude vyobcován ze svého lidu. Kdokoli z domu Izraele nebo z...
Leviticus 17:14...tvora je krev, právě ta je jeho životem! Proto jsem synům Izraele řekl: Nesmíte jíst krev žádného tvora,...
Leviticus 17:15...rozsápaného, vypere si oděv, omyje se vodoubude nečistý do večera. Teprve pak bude čistý. Pokud si...
Leviticus 18:5...pravidla a zákony. Ten, kdo je plní, díky nim bude žít. jsem Hospodin. Nikdo nesmí pohlavně obcovat s...
Leviticus 18:29...Kdokoli se dopustí kterékoli z těchto ohavnostíbude vyobcován ze svého lidu. Proto zachovávejte, co jsem...
Leviticus 19:7... je spáleno. Kdyby se jedla i třetího dnebude to ohavnost, nedojde zalíbení. Kdo by ji jedl, ponese...
Leviticus 19:8...znesvětil, co je svaté Hospodinu. Takový člověk bude vyobcován ze svého lidu. Když budete sklízet obilí své...
Leviticus 19:20...určenou pro jiného muže, která však dosud nebyla vyplacena ani propuštěna, bude pokutován. Nezemřou,...
Leviticus 19:23...jeho ovoce jako neobřízku. Po tři roky pro vás bude nepřijatelné tak jako neobřízka - nesmí se jíst....
Leviticus 19:33...Boha. jsem Hospodin. s tebou ve tvé zemi bude žít přistěhovalec, nesmíte mu ubližovat. K...
Leviticus 21:8...tedy za svatého, neboť přináší pokrm tvého BohaBude pro tebe svatý, neboť Hospodin, váš Posvětitel,...
Leviticus 22:3...svaté) ve stavu vlastní nečistoty, takový člověk bude vyvržen z přítomnosti. jsem Hospodin. Kdokoli z...
Leviticus 22:6...by ho poskvrnil nějakou nečistotou, každý takový bude nečistý do večera. Nebude jíst ze svatých darů,...
Leviticus 22:7...si neomyje tělo vodou. Jakmile zapadne sluncebude čistý a bude moci jíst ze svatých darů - vždyť je to...
Leviticus 23:3...shromáždění; jsou to slavnosti: Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota, den odpočinku,...
Leviticus 23:5...čas: Za soumraku čtrnáctého dne prvního měsíce bude Pesach - Hospodinův Hod beránka. Patnáctého dne téhož...
Leviticus 23:6...Hod beránka. Patnáctého dne téhož měsíce bude Hospodinův Svátek nekvašených chlebů. Po sedm dní...
Leviticus 23:8...nebudete dělat žádnou běžnou práci. Po sedm dní budete Hospodinu přinášet ohnivé oběti. Sedmého dne bude...
Leviticus 23:18...vady, jednoho mladého býčka a dva berany - to bude zápalná oběť Hospodinu. Spolu s moučnými oběťmi a...
Leviticus 23:20...a se dvěma beránky zvedáním nabídne HospodinuBude to svaté Hospodinu, připadne to knězi. V ten den...
Leviticus 23:27...k Mojžíšovi: "Desátého dne téhož sedmého měsíce bude Den smíření. Budete mít svaté shromáždění: budete se...
Leviticus 23:29... vaším Bohem. Kdokoli by se toho dne nepostilbude vyobcován ze svého lidu. Kdokoli by toho dne dělal...
Leviticus 23:32...vaše pokolení, ve všech vašich příbytcíchBude to pro vás sobota všech sobot. Od večera devátého dne...
Leviticus 23:34...Izraele: Od patnáctého dne téhož sedmého měsíce bude po sedm dní trvat Hospodinův Svátek stánků. Prvního...
Leviticus 23:35...dní trvat Hospodinův Svátek stánků. Prvního dne bude svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou práci....
Leviticus 23:39...měsíce, když shromáždíte úrodu země, tedy budete po sedm dní slavit Hospodinovu slavnost. Prvního dne...
Leviticus 24:16...zemřít! Celá obec jej bez milosti ukamenujeBude-li se rouhat Božímu jménu, zemře, je to host anebo...
Leviticus 24:20... zub za zub. Jaké zmrzačení způsobil, takové mu bude způsobeno. Kdo ubije dobytče, nahradí je, ale kdo...
Leviticus 25:2...Izraele: přijdete do země, kterou vám dávámbude země zachovávat Hospodinův sobotní odpočinek. Šest let...
Leviticus 25:10...v zemi svobodu všem jejím obyvatelům. To bude vaše léto milosti: vrátíte se každý ke svému...
Leviticus 25:11...ke své rodině. Tento padesátý rok pro vás bude létem milosti: nebudete sít, ani sklízet, co samo...
Leviticus 25:12...pořádat vinobraní. Protože je to léto milostibude vám svaté. Budete jíst jen to, co se samo urodí na...
Leviticus 25:16... ti jej prodá. Čím více zbývá let, tím vyšší bude cena. Čím méně zbývá let, tím bude cena nižší -...
Leviticus 25:19...budete v zemi bydlet v bezpečí. Země vám bude přinášet své plody, takže budete jíst do sytosti a...
Leviticus 25:28...kupce do léta milosti. V létě milosti pak bude vydán, a tak se majitel vrátí ke svému vlastnictví....
Leviticus 25:29... Prodá-li někdo obytný dům v hrazeném městěbude mít právo k jeho vykoupení, dokud neuplyne rok od jeho...
Leviticus 25:31...vydán ani v létě milosti. Domy v osadách, jež nejsou obehnány hradbou, se však budou počítat za polní půdu;...
Leviticus 25:32...budou vydány zpět. V levitských městech ovšem bude právo levitů na vykoupení jejich městských domů trvalé...
Leviticus 25:33...dům v jejich městě nikdo z levitů nevykoupilbude v létě milosti vydán zpět. Domy levitů v jejich...
Leviticus 25:40... je u tebe jako nádeník, jako přistěhovalecbude u tebe sloužit do léta milosti. Tehdy od tebe...
Leviticus 25:48...prodá tomu přistěhovalci anebo jeho příbuznémubude jeho právo na vykoupení trvat i poté, co se prodal....
Leviticus 25:53...let, spočítá cenu svého výkupného podle nichBude s ním nakládáno jako s nádeníkem najímaným rok po roce...
Leviticus 26:19...pyšnou zatvrzelost; způsobím, že nebe nad vámi bude jako železo a země pod vámi jako mosaz. Svou sílu...
Leviticus 26:26...nepřítele. vás odříznu od chleba, deset žen bude péci chléb v jedné peci a odváží vám jej na příděl. ...
Leviticus 26:34...obrátí v sutiny. Po celou dobu svého zpustošení bude země konečně užívat svých sobot; vy však budete v zemi...
Leviticus 26:35...si své soboty. Po celou dobu svého zpustošení bude země odpočívat, protože během vašich sobot (když jste...
Leviticus 26:43...Abrahamem a připomenu si jejich zem. Země zatím bude opuštěna, a když bez nich zpustne, bude užívat svých...
Leviticus 27:3... smí jej za určenou cenu vyplatit. Cena bude určena takto: cena za muže od dvaceti do šedesáti let...
Leviticus 27:4...bude 50 šekelů stříbra (měřeno šekelem svatyně). Bude-li to žena, její cena bude 30 šekelů. Ve věku od pěti...
Leviticus 27:5...bude 30 šekelů. Ve věku od pěti do dvaceti let bude cena za muže 20 šekelů a za ženu 10 šekelů. Ve věku od...
Leviticus 27:6...10 šekelů. Ve věku od jednoho měsíce do pěti let bude cena za chlapce 5 a za dívku 3 šekely stříbra. Ve věku...
Leviticus 27:7...3 šekely stříbra. Ve věku od šedesáti let výše bude cena za muže 15 a za ženu 10 šekelů. Bude-li však...
Leviticus 27:8...výše bude cena za muže 15 a za ženu 10 šekelůBude-li však dotyčný na určenou cenu příliš chudý, postaví...
Leviticus 27:9...o dobytek, z něhož se přináší dar Hospodinubude vše, co bylo odevzdáno Hospodinu, svaté. Nelze je...
Leviticus 27:10... Kdyby někdo přece jen vyměnil dobytče za jinébude svaté to původní i to, jímž je zaměnil. Půjde-li o...
Leviticus 27:12...to zvíře před kněze. Ten určí jeho cenu,  bude lepší nebo horší. Jakou cenu kněz určí, taková bude....
Leviticus 27:13...nebo horší. Jakou cenu kněz určí, taková budeBude-li majitel chtít zvíře vykoupit, přidá k určené ceně...
Leviticus 27:14...ještě pětinu. Zasvětí-li někdo svůj dům, aby byl svatý Hospodinu, kněz určí jeho cenu, bude lepší...
Leviticus 27:15...horší. Na kolik jej kněz ocení, při tom zůstaneBude-li jej ten, kdo svůj dům zasvětil, chtít vykoupit,...
Leviticus 27:16...někdo Hospodinu část své dědičné polnostibude její cena určena podle jejího osevu: 50 šekelů stříbra...
Leviticus 27:19...do léta milosti, takže určenou cenu snížíBude-li je ten, kdo pole zasvětil, chtít vykoupit, přidá k...
Leviticus 27:21...někomu jinému, nebude již moci být vykoupeno.  bude to pole v létě milosti vydáno, bude svaté Hospodinu...
Leviticus 27:24...cenu jako svatou Hospodinu. V létě milosti bude pole vráceno tomu, od koho bylo koupeno, jemuž náleží...
Leviticus 27:31...stromů, patří Hospodinu; jsou svaté HospodinuBude-li někdo chtít své desátky vykoupit, přidá ještě...
Leviticus 27:33...pastýřskou holí, je svatý Hospodinu. Majitel nebude zjišťovat, zda je lepší, nebo horší; nebude jej moci...
Numeri 1:4...od dvaceti let výše. Z každého pokolení vám bude pomáhat jeden muž, který je hlavou svého otcovského...
Numeri 1:51...sloužit a kolem Příbytku budou tábořit. Když se bude Příbytek chystat na cestu, levité jej složí; když se...
Numeri 4:4... aby pracoval na díle při Stanu setkávání. Toto bude služba Kehatových synů ve Stanu setkávání: nejsvětější...
Numeri 4:7... pohárky, číše a konvice pro úlitby; na stole bude zůstávat každodenní chléb. Na to vše pak rozprostřou...
Numeri 4:16...setkávání. Eleazarovi, synu kněze Árona, pak bude svěřen olej ke svícení, kadidlo z vonných látek,...
Numeri 4:24... aby konal práci při Stanu setkávání. Toto bude služba geršonských rodů, jejich úkoly a břemena: Budou...
Numeri 4:27...bylo uloženo. Veškerá služba Geršonových synů se bude dít podle rozkazů Árona a jeho synů - to platí pro...
Numeri 4:28...jejich břemena svěříte do jejich opatrování. To bude služba geršonských rodů při Stanu setkávání a jejich...
Numeri 4:33...jmenovitě určíte, jaké břemeno nosit. To bude služba merarijských rodů při veškeré jejich práci při...
Numeri 5:8...nezůstal příbuzný, jemuž by se nahradila škodabude odškodnění odevzdáno Hospodinu pro kněze, a to kromě...
Numeri 5:18... jež je moučnou obětí žárlivosti. Kněz pak bude mít v ruce hořkou vodu prokletí a bude ženu...
Numeri 5:19... Kněz pak bude mít v ruce hořkou vodu prokletíbude ženu zapřísahat: ‚Jestliže s tebou žádný muž nespal a...
Numeri 5:21...obcoval jiný muž než tvůj manžel' - tehdy kněz bude tu ženu zapřísahat přísežnou kletbou a řekne - ‚pak...
Numeri 5:28...kletbou. Pokud se však neposkvrnila a je čistábude zproštěna nařčení a bude moci počít dítě. Toto je...
Numeri 5:31...při vykoná vše podle tohoto předpisu. Manžel bude prost viny, žena však svou vinu ponese." Hospodin...
Numeri 6:3...nazírský slib, aby se zasvětil Hospodinubude se zdržovat vína i piva; nenapije se vinného octu ani...
Numeri 6:5...Dokud nevyprší doba jeho oddělení pro Hospodinabude svatý; vlasy na hlavě si nechá volně růst. Po všechny...
Numeri 6:8...svému Bohu. Po všechny dny svého zasvěcení bude svatý Hospodinu. Kdyby však v jeho blízkosti někdo...
Numeri 6:13...nazíra: V den, kdy vyprší doba jeho zasvěceníbude přiveden ke vchodu do Stanu setkávání a bude obětovat...
Numeri 6:14... bude přiveden ke vchodu do Stanu setkáváníbude obětovat svůj dar Hospodinu: jednoho ročního beránka...
Numeri 6:21...slib. Jeho dar Hospodinu za jeho zasvěcení bude odpovídat slibu, který učinil (kromě toho, co by chtěl...
Numeri 8:26...pak z pracovní služby vrátí a nebude sloužitBude moci pomáhat svým bratrům plnit povinnosti při Stanu...
Numeri 10:6...oddíly tábořící na jihu. K odchodu se tedy bude troubit s přefukováním, zatímco ke svolání shromáždění...
Numeri 10:8...troubit dlouze, bez přefukování. Na trubky budou troubit kněží, Áronovi synové; to pro vás bude věčné...
Numeri 12:14...tedy na sedm dní vykázána z tábora; teprve pak bude přijata zpět." Miriam tedy byla na sedm dní vykázána z...
Numeri 14:11...sláva. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Jak dlouho mnou bude tento lid pohrdat? Jak dlouho mi bude odmítat věřit i...
Numeri 14:27...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Jak dlouho bude proti mně toto zlé srocení reptat? Slyšel jsem reptání...
Numeri 15:11...to je ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu. Tak bude naloženo s každým býkem, s každým beranem, beránkem či...
Numeri 15:13...s nimi naloží každý narozený v Izraeli, když bude přinášet ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Kdyby...
Numeri 15:14...ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Kdybybudoucích pokoleních některý přistěhovalec nebo kdokoli u...
Numeri 15:16... Pro vás i pro přistěhovalce žijícího u vás bude platit stejný zákon a stejný řád." Hospodin promluvil...
Numeri 15:25...za celou izraelskou obec vykoná obřad smíření, a bude jim odpuštěno. Bylo to nedopatření a oni za své...
Numeri 15:26...za hřích před Hospodinem. Celé izraelské obci bude odpuštěno, stejně jako přistěhovalci žijícímu u vás,...
Numeri 15:28...před Hospodinem. Vykoná za něj obřad smíření, a bude mu odpuštěno. Pro rodilého Izraelitu i pro...
Numeri 15:30...nebo přistěhovalec, rouhá se Hospodinu; takový bude vyobcován ze svého lidu. Protože pohrdl Hospodinovým...
Numeri 18:27...jako příspěvek desátky z desátků. To se vám bude počítat jako obětní příspěvek. Jako se to děje s...
Numeri 18:29...z nich dáte knězi Áronovi. Ze všeho, co vám bude darováno, vždy odevzdáte příspěvek Hospodinu. je ze...
Numeri 19:3...Eleazarovi; ten ji odvede ven za tábor, kde bude v jeho přítomnosti zabita. Kněz Eleazar pak prstem...
Numeri 19:5...stříkne směrem ke Stanu setkávání. Jalovice pak bude před jeho očima spálena; spálí se její kůže, maso,...
Numeri 19:7...teprve potom vejde do tábora. do večera však bude nečistý. Rovněž ten, kdo jalovici spálil, si vypere...
Numeri 19:8...ve vodě a omyje si tělo vodou. do večera však bude nečistý. Někdo čistý zatím nabere popel jalovice a...
Numeri 19:9...a uloží jej na čisté místo za táborem; tam bude pro izraelskou obec uchován k přípravě očistné vody....
Numeri 19:10... jalovice, si vypere oděv. do večera však bude nečistý. Toto bude věčné ustanovení pro syny Izraele i...
Numeri 19:11...Kdo by se dotkl mrtvoly kteréhokoli člověkabude nečistý po sedm dní. Třetího a sedmého dne se tou...
Numeri 19:12...po sedm dní. Třetího a sedmého dne se tou vodou bude očišťovat, a bude čistý. Nebude-li se však třetího a...
Numeri 19:13...se, poskvrnil Hospodinův příbytek. Takový člověk bude vyobcován z Izraele, neboť nebyl pokropen očistnou...
Numeri 19:14...Kdokoli do toho stanu vejde a kdokoli v něm jebude nečistý po sedm dní. Rovněž každá otevřená nádoba v...
Numeri 19:15... Rovněž každá otevřená nádoba v tom stanu, která není uzavřena poklicí, bude nečistá. Kdokoli se na poli...
Numeri 19:16...mečem nebo zemřelého nebo jeho kostí nebo hrobubude nečistý po sedm dní. Tehdy vezmou trochu popela...
Numeri 19:19...pak vypere svůj oděv, omyje se vodou, a večer bude čistý. Kdo by však byl nečistý a neočistil se, takový...
Numeri 19:20... omyje se vodou, a večer bude čistý. Kdo by však byl nečistý a neočistil se, takový bude vyobcován ze...
Numeri 19:21...očistnou vodou; bude nečistý. Toto pro  bude věčné ustanovení. Kdo bude postříkán očistnou vodou,...
Numeri 19:22... do večera. Čehokoli se nečistý dotknebude nečisté, a kdokoli se toho dotkne, bude nečistý do...
Numeri 20:24...země řekl Hospodin Mojžíšovi a Áronovi: "Áron bude připojen ke svému lidu. Nevejde do země, kterou dávám...
Numeri 20:26...roucho a obleč je jeho synu Eleazarovi. Áron pak bude připojen ke svému lidu - zemře tam." Mojžíš tedy...
Numeri 21:8...připevni ho na kůl. Každý, kdo se na něj podívábude žít." Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil...
Numeri 24:7...u vody. Z jeho věder voda poteče, jeho símě bude mít vody bohatě. Jeho král bude nad Agaga vyvýšen,...
Numeri 24:18...Moábovy a temeno všech synů Setových. Také Edom bude poražen, poražen bude Seír od svých nepřátel, Izrael...
Numeri 24:19...nepřátel, Izrael bude slavně vítězit. Panovat bude, kdo z Jákoba vzejde, vyhubí ty, kdo v Íru přežijí."...
Numeri 25:13... že sám mu daruji svou smlouvu pokoje. Ta bude pro něj i pro jeho potomstvo smlouvou věčného kněžství...
Numeri 26:55...menší - každému podle jeho velikosti. Země bude ovšem rozdělena losem; budou přijímat dědictví podle...
Numeri 26:56...osob ve svém otcovském pokolení. Dědictví jim bude rozděleno losem, malému či velkému. Toto je...
Numeri 27:21... se postaví před kněze Eleazara. Ten se za něj bude dotazovat na Hospodinova rozhodnutí pomocí urim. Na...
Numeri 28:8...Připrav stejnou moučnou oběť i úlitbu jako ránoBude to příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu." "V sobotní...
Numeri 28:16...oběť za hřích." "Čtrnáctého dne prvního měsíce bude Pesach - Hospodinův Hod beránka. Patnáctého dne toho...
Numeri 28:17...Hod beránka. Patnáctého dne toho měsíce pak bude slavnost. Po sedm dní jezte nekvašené chleby. Prvního...
Numeri 31:23...a olovo, vše, co snese oheň, přepálíte ohněm, a bude to čisté. Musí se to ale ještě očistit očistnou vodou....
Numeri 31:28...šli do bitvy, vyber příspěvek pro HospodinaBude to jeden život z každých pěti set, a to jak z lidí,...
Numeri 32:22... dokud on před vámi nevyžene své nepřátele.  bude země před Hospodinem podmaněna, budete se moci vrátit...
Numeri 33:54...a menšímu menší. Kamkoli padne čí los, to bude jeho. Rozdělte si zem podle otcovských pokolení. ...
Numeri 34:4...na východě, stočí se jižně od srázu Akrabimbude pokračovat k Cinu, dosáhne na jih od Kádeš-barné....
Numeri 34:6...potoka dosáhne k moři. Vaši západní hranici bude tvořit Středozemní moře. Jeho pobřeží bude vaše...
Numeri 34:9...povede k Zifronu, dosáhne k Chacar-enanu. To bude vaše severní hranice. Svou východní hranici vytyčíte...
Numeri 34:11... Odtud sestoupí k Rible východně od Ajinu; odtud bude sestupovat dál podél svahů východně od Galilejského...
Numeri 35:6...pastviny." "Z měst, která dáte levitůmbude šest měst útočištných. Tam se bude moci uchýlit ten,...
Numeri 35:11...do kanaánské země, vyberte si města, která vám budou sloužit jako útočiště. Bude se do nich moci uchýlit...
Numeri 35:25...návrat do útočištného města, kam se uchýlil. Tam bude bydlet do smrti nejvyššího kněze pomazaného svatým...
Numeri 35:30...se usadíte. Každý vrah, který někoho zabilbude popraven, ovšem pouze na základě výpovědi svědků....
Numeri 36:3...z jiných izraelských kmenů, pak jejich dědictví ubude z dědictví našich otců a bude přidáno k dědictví kmene...
Numeri 36:9...Izraele udrželi dědictví svých otců. Tak nebude dědictví přecházet z kmene na kmen. Každý z...
Deuteronomium 1:30...strach! Hospodin, váš Bůh, který jde před vámibude před vašima očima bojovat za vás. Učiní totéž, co s...
Deuteronomium 7:13...smlouvu oddané lásky, jak přísahal tvým otcůmBude milovat, bude ti žehnat a rozmnoží . Požehná...
Deuteronomium 8:3...a dopouštěl na tebe hlad; krmil manou, kterou jsi neznal ty ani tví otcové, aby ti dal poznat, že nejen...
Deuteronomium 8:13...se v nich, se tvůj skot a brav rozmnoží,  budeš mít hojnost stříbra a zlata, se všechen tvůj...
Deuteronomium 11:21...na veřejích svého domu i na svých branách. Pak budete vy i vaši synové žít dlouho v zemi, o níž Hospodin...
Deuteronomium 11:24...sami. Každé místo, na něž stoupne vaše nohabude vaše. Vaše území bude sahat od pouště k Libanonu a...
Deuteronomium 12:27...na místo, které si vyvolí Hospodin, váš Bůh. Tam budeš obětovat své zápalné oběti - maso i krev - na oltář...
Deuteronomium 14:8...sice rozdělené kopyto, ale nepřežvykujebude tedy pro vás nečistý. Jejich maso nesmíte jíst, jejich...
Deuteronomium 14:10... Cokoli nemá ploutve a šupiny, to jíst nesmítebude to pro vás nečisté. Smíte jíst všechny čisté ptáky...
Deuteronomium 14:19...a netopýra. Také všechna okřídlená havěť pro vás bude nečistá - nesmí se jíst. Všechno čisté ptactvo však...
Deuteronomium 14:24...po všechny dny učit ctít Hospodina, svého BohaBude-li však místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí,...
Deuteronomium 15:2...rok budeš promíjet dluhy. Promíjení dluhů se bude dít takto: Každý věřitel promine svému bližnímu, co mu...
Deuteronomium 15:7...budeš ovládat mnohé národy, ale tebe neovládnouBude-li u tebe někdo chudý (kterýkoli tvůj bratr v...
Deuteronomium 15:21... svým Bohem, na místě, které si Hospodin vyvolíBude-li však na něm nějaká vada - bude-li kulhavý, slepý...
Deuteronomium 16:8...vyvolí, a ráno se vydej zpátky domů. Po šest dní budeš jíst nekvašené chleby. Sedmého dne pak bude svátek...
Deuteronomium 17:4...nebeskému zástupu (což jsem nikdy nepřikázal). Bude-li ti to oznámeno nebo se o tom doslechneš, důkladně...
Deuteronomium 17:9...kněží nebo soudce, který tam v oněch dnech bude, a oni ti oznámí soudní výrok. Zachovej se pak podle...
Deuteronomium 17:19...a čte ji po všechny dny svého života. Tak se bude učit ctít Hospodina, svého Boha, a pečlivě dodržovat...
Deuteronomium 17:20...od tohoto přikázání napravo ani nalevo. Pak bude moci dlouho kralovat on i jeho synové uprostřed...
Deuteronomium 18:7...Hospodin. Smí odejít, kdykoli se mu zachceBude sloužit ve jménu Hospodina, svého Boha, tak jako jeho...
Deuteronomium 19:4... aniž ho kdy předtím měl v nenávisti), se to bude mít takto: Když například někdo půjde se svým druhem...
Deuteronomium 19:5...sklouzne z topůrka a smrtelně zraní jeho druhabude se dotyčný moci uchýlit do jednoho z těchto měst a...
Deuteronomium 20:4...strach. Hospodin, váš Bůh, který vás předcházíbude proti vašim nepřátelům bojovat za vás a vám...
Deuteronomium 20:11...přijmou a otevřou ti, pak všechen lid, který tam bude, podrob nuceným pracím a budou ti sloužit. Pokud však...
Deuteronomium 21:6...napadení.) Všichni stařešinové města, které bude k zabitému nejblíže, si pak umyjí ruce nad jalovicí,...
Deuteronomium 21:13...si hlavu, ostříhá nehty a svlékne šaty, v nichž byla zajata. Zůstane ve tvém domě celý měsíc a bude...
Deuteronomium 21:15...s otrokyní, neboť jsi ji zneuctil. Když někdo bude mít dvě ženy, z nichž jednu bude milovat a druhou ne,...
Deuteronomium 21:18... náleží právo prvorozenství jemu. Když někdo bude mít svéhlavého a vzpurného syna, který neposlouchá...
Deuteronomium 21:22...něj bázeň. Když někdo spáchá smrtelný zločinbude popraven pověšením na kůl, jeho tělo nezůstane na...
Deuteronomium 22:13... Když si někdo vezme manželku, ale poté, co s  bude spát, se mu znelíbí, a tak ji začne očerňovat a...
Deuteronomium 22:22...otce. Odstraň ze svého středu zlo! Když někdo bude přistižen, jak spí s vdanou ženou, oba zemřou - muž...
Deuteronomium 24:7...kámen - vždyť by vzal do zástavy sám životBude-li někdo přistižen, že unesl jednoho ze svých bratrů,...
Deuteronomium 24:12...venku, než ti věřitel přinese zástavu venBude-li chudý, nechoď spát s pláštěm, který ti dal do...
Deuteronomium 24:13...mu zástavu vrať. Když půjde spát ve svém pláštibude ti žehnat. V tom bude spočívat tvá spravedlnost před...
Deuteronomium 24:15... Vždyť je chudý, závisí na tom jeho život! Jinak bude kvůli tobě volat k Hospodinu, a budeš mít hřích....
Deuteronomium 25:8...města jej tedy předvolají a promluví s nímBude-li stát na svém a řekne: "Nechci si ji vzít",...
Deuteronomium 25:10...zbudovat rodinu svého bratra!" Jeho rodina pak bude v Izraeli známá pod jménem "Rodina vyzutého". Když se...
Deuteronomium 26:3... přijdeš ke knězi, který tam v oněch dnech bude, řekneš mu: "Vyznávám dnes Hospodinu, tvému Bohu, že...
Deuteronomium 26:17...a celou duší. Dnes prohlašuješ, že Hospodin bude tvým Bohem, že budeš kráčet po jeho cestách, že budeš...
Deuteronomium 28:22...horkem a vyprahlostí, plísní a snětí; to vše  bude pronásledovat, dokud nezahyneš. Nebe se ti nad hlavou...
Deuteronomium 28:24...ti pro tvou zem místo deště prach; z nebe  bude zasypávat písek, dokud nebudeš vyhlazen. Hospodin...
Deuteronomium 28:26...všechna království země. Na vašich mrtvolách se bude pást veškeré ptactvo i divá zvěř a nebude, kdo by je...
Deuteronomium 28:43...si vezme hmyz. Přistěhovalec ve tvém středu  bude přerůstat výš a výš a ty budeš klesat níž a níž. On...
Deuteronomium 28:44...výš a výš a ty budeš klesat níž a níž. On bude půjčovat tobě, a ne ty jemu; on bude hlavou a ty...
Deuteronomium 28:51...ohled na starce a neslituje se nad dítětemBude požírat plod tvého dobytka i plody tvé půdy, dokud...
Deuteronomium 28:54...Bůh. Nejcitlivější a nejchoulostivější z vás se bude lakomě ohlížet po svém bratru, po manželce ve svém...
Deuteronomium 28:55...městech, nedá nikomu ani kousek masa svých dětíBude je pojídat, protože mu nic jiného nezbylo....
Deuteronomium 28:56...choulostivost sotva dotkla země špičkou nohy, se bude lakomě ohlížet po manželovi ve svém náručí, po svém...
Deuteronomium 28:66...srdce, vyhaslé oči a sklíčenou duši. Tvůj život bude stále viset na vlásku, v noci i ve dne se budeš...
Deuteronomium 29:8... Zachovávejte slova této smlouvy. Plňte je, a bude se dařit veškeré vaše počínání. Vy všichni dnes...
Deuteronomium 30:9...tvého dobytka i v plodech tvé půdy. Hospodin se bude znovu těšit z tvého blahobytu, jako se těšil z...
Deuteronomium 30:16...jeho přikázání, pravidla a zákony. Pak budeš žít a růst a Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v...
Deuteronomium 31:8...do dědictví. Sám Hospodin jde před tebou, on sám bude s tebou. On neopustí ani nenechá, neboj se a...
Deuteronomium 31:21... je pak potkají hrozné pohromy a souženíbude tato píseň vypovídat jako svědek proti nim (nebude...
Deuteronomium 32:25...šelem, v prachu je potká hadí jed! V ulicích bude řádit meč, v domech zavládne hrůza nad mládencem i...
Deuteronomium 32:36...úděl je pro připraven!" Ano, Hospodin bude svůj lid hájit a nad svými služebníky se slituje, ...
Jozue 1:4...vám dal, jak jsem slíbil Mojžíšovi. Vaše území bude sahat od pouště k Libanonu a od veliké řeky,...
Jozue 1:7...jsem přísahal jejich otcům, že jim ji dám. Jen buď silný a velmi statečný, abys pečlivě dodržoval celý...
Jozue 1:8...pečlivě dodržoval vše, co je v něm psáno. Tehdy budeš mít na svých cestách úspěch a tehdy se ti bude dařit....
Jozue 6:5...se zhroutí a lid vnikne do města, každý tam, kde bude." Jozue, syn Nunův, tedy zavolal kněze a řekl jim:...
Jozue 7:14...to proklaté neodstraníte ze svého středu. Proto budete ráno přistupovat po kmenech. Ten kmen, který...
Jozue 7:15...Hospodin zadrží, bude přistupovat po mužích. Kdo bude zadržen s věcmi propadlými klatbě, bude upálen se vším...
Jozue 8:5...buďte připraveni. a všechen lid, který bude se mnou, se zatím přiblížíme k městu. Vytáhnou proti...
Jozue 14:12...ty hory, o nichž onoho dne mluvil Hospodin. Sám jsi tenkrát slyšel, že tam jsou Anakovci a veliká opevněná...
Jozue 17:18...máte velkou sílu. Nezůstane vám jeden los. Hory jsou vaše. Že je tam les? Vykácíte ho, a kam sahá, to...
Jozue 20:5...a poskytnou mu místo, aby bydlel u nich. Když ho bude pronásledovat krevní mstitel, nevydají mu ho, poněvadž...
Jozue 20:6...nechtěně, aniž ho kdy předtím měl v nenávistiBude v tomto městě bydlet, dokud se nepostaví před obec k...
Jozue 24:27...při Hospodinově svatyni. "Hle, tento kámen nám bude svědkem," řekl Jozue všemu lidu, "neboť slyšel všechna...
Soudců 6:31...Že byste ho vy mohli zachránit? Kdokoli ho bude hájit, do rána zemře! Je-li to bůh, se hájí sám,...
Soudců 6:37...jsi řekl? Hle, pokládám zde na mlatu ovčí rounoBude-li rosa jen na rounu, a na zemi všude kolem sucho,...
Soudců 8:23...z rukou Midiánců!" Gedeon jim odpověděl: "Nebudu vám vládnout ani můj syn. Bude vám vládnout...
Soudců 10:18..."Kdo půjde jako první do boje s Amonci, ten bude vůdcem všech obyvatel Gileádu." Byl jeden udatný...
Soudců 13:5... Jeho hlavy se nesmí dotknout břitva, protože bude od matčina lůna zasvěcen Bohu jako nazír. On začne...
Soudců 13:7...pivo a nejez nic nečistého, protože ten chlapec bude od matčina lůna do své smrti zasvěcen Bohu jako...
Soudců 17:13...domě. Míka si říkal: "Teď ke mně Hospodin určitě bude dobrotivý - vždyť mám za kněze levitu!" Izrael byl...
Soudců 18:5...bychom něco vědět. Zeptej se, prosím, Boha, zda bude naše cesta úspěšná." "Jděte v pokoji," řekl jim ten...
Soudců 20:18...jako první?" Hospodin jim řekl: "První bude Juda." Izraelci tedy ráno vstali a položili se proti...
Růt 1:16...se od tebe. Kam půjdeš, půjdu, kde zůstaneš, tam budu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde...
Růt 3:2...byla šťastná. Víš, že Boáz, s jehož děvečkami jsi pracovala, je náš příbuzný. Dnes večer bude na mlatě...
1. Samuel 2:10...silou se nikdo neprosadí, Hospodinovi protivníci budou zničeni. Nejvyšší z nebe zaburácí, končiny světa bude...
1. Samuel 2:34...stane tvým dvěma synům Chofnimu a Pinchasovi, ti bude znamením: oba zemřou v jediný den. si pak vzbudím...
1. Samuel 2:35...den. si pak vzbudím věrného kněze, který bude jednat podle mého srdce a podle duše. Jemu zbuduji...
1. Samuel 2:36...službě před mým pomazaným navždycky. Každý, kdo bude zanechán z tvého domu, se mu půjde poklonit za kousek...
1. Samuel 8:9...ale varuj a vylož jim, jakým způsobem nad nimi bude král vládnout." Samuel tedy pověděl všechna...
1. Samuel 8:11...dožadoval krále. "Toto je způsob, jakým nad vámi bude král vládnout," řekl. "Vezme vám syny, aby mu dělali...
1. Samuel 9:17... Hospodin promluvil: "Hle, to je ten muž, o němž jsem ti řekl, že bude spravovat můj lid." Saul uprostřed...
1. Samuel 11:12...tehdy řekl Samuelovi: "Kdo že se ptal: ‚To nám bude kralovat Saul?' Dej nám ty muže, je zabijeme!" Saul...
1. Samuel 12:15... svým Bohem - vy i král, který nad vámi vládneJestliže totiž nebudete poslouchat Hospodina a budete se...
1. Samuel 14:6... "pronikneme ke hlídce těch neobřezanců. Snad bude Hospodin při nás. Vždyť Hospodinu není zatěžko...
1. Samuel 14:10...zůstaneme na místě a nebudeme k nim šplhatJestliže řeknou: ‚Vylezte k nám!' polezeme, protože to pro...
1. Samuel 15:33...prohlásil: "Za to, že tvůj meč bral ženám dětibude tvá matka bezdětná nad jiné ženy!" A Samuel tam v...
1. Samuel 16:6... Když přišli, uviděl Eliaba a řekl si: "To jistě bude Hospodinův pomazaný." Hospodin ale Samuelovi řekl:...
1. Samuel 17:32...řekl David Saulovi. "Tvůj služebník půjdebude se s ním bít." "Nemůžeš se s tím Filištínem bít,"...
1. Samuel 20:13...bych ti to nezatajil. Pokud ti ale můj otec bude chtít ublížit, pak Hospodin potrestá a ještě mi...
1. Samuel 20:31...není hanba! Jsi hanba a ostuda své matky! Dokud bude Jišajův syn na světě, nebudeš si jist sebou ani svým...
1. Samuel 24:21...že se jistě staneš králem a izraelské království bude v tvých rukou vzkvétat. Proto mi teď přísahej při...
1. Samuel 25:41...tváří k zemi se slovy: "Hle, tvá služebnice bude služkou, jež umývá nohy služebníků svého pána." Poté...
1. Samuel 30:24...řečí souhlasil? Podíl toho, kdo zůstal u zásobbude stejný jako podíl toho, kdo šel do bitvy. Všichni se...
2. Samuel 3:10...toho, co mu přísahal Hospodin - že království bude odňato domu Saulovu a Davidův trůn bude nastolen nad...
2. Samuel 7:14...a navěky upevním trůn jeho království. mu budu otcem a on mi bude synem. Když pochybí, potrestám jej...
2. Samuel 9:10...jeho domu, jsem dal vnukovi tvého pána. Ty budeš se svými syny a služebníky obdělávat jeho půdu a...
2. Samuel 12:25...skrze proroka Nátana sdělil, že pro Hospodina se bude jmenovat Jedidiáš, Miláček Hospodinův. Joáb mezitím...
2. Samuel 13:13...nedělá! Neprováděj takovou hanebnost! Co pak bude se mnou? Kam se poděju se svou hanbou? A co ty? Byl...
2. Samuel 15:21...živ Hospodin a živ je můj pán a král - kdekoli bude můj královský pán, mrtev nebo živ, tam bude i tvůj...
2. Samuel 15:26... Řekne-li však: ‚Nemám v tobě zalíbení' - zde jsem; se mnou naloží, jak bude chtít." Král ještě knězi...
2. Samuel 19:8...do večera nezůstane jediný z nich. To pro tebe bude horší neštěstí než všechno, co potkalo od mládí!"...
2. Samuel 23:6...by rozkvést nenechal! Darebák jak trní vyvržen bude, rukou se takového nikdo nedotkne, železo a tyč se na...
1. Královská 1:2...pana krále vyhledat nějakou mladou pannu, aby byla králi k službám a pečovala o něj. Bude léhat ve tvé...
1. Královská 1:13...Davidovi a řekni: ‚Můj pane a králi, nepřísahal jsi své služebnici: "Po mně bude kralovat tvůj syn...
1. Královská 1:17...zeptal se. "Pane můj," odpověděla mu, "ty jsi své služebnici přísahal při Hospodinu, svém Bohu: ‚Po...
1. Královská 1:24...k zemi a řekl: "Můj pane a králi, prohlásil jsi snad: ‚Po mně bude kralovat Adoniáš; na můj trůn usedne...
1. Královská 1:30...můj život z každého soužení, dnes ti splním, co jsem přísahal při Hospodinu, Bohu Izraele: Po mně bude...
1. Královská 1:35...zpět. přijde, usedne na můj trůnbude kralovat místo . Jeho určuji za vůdce nad Izraelem i...
1. Královská 2:45...tvé zlo obrátil na tvou hlavu! Král Šalomoun ale bude požehnaný a trůn Davidův bude před Hospodinem pevný...
1. Královská 8:27...jsi dal svému služebníku Davidovi, mému otciBude snad Bůh opravdu přebývat na zemi? Nebesa, ba ani...
1. Královská 8:29... kterou ti tvůj služebník dnes předkládá. Kéž jsou tvé oči dnem i nocí upřeny k tomuto chrámu, k místu, o...
1. Královská 9:7...jim klanět, pak vyhladím Izrael ze země, kterou jsem jim dal, a z chrámu, který jsem posvětil pro své jméno...
1. Královská 12:27...se království navrátilo k domu Davidovu? Když bude lid chodit obětovat do Hospodinova chrámu v Jeruzalémě...
1. Královská 13:2...se narodí syn jménem Jošiáš. Ten na tobě bude obětovat kněze posvátných výšin, kteří na tobě...
1. Královská 13:3...budou páleny!" Tehdy také určil znamení: "Toto bude znamení, že promluvil Hospodin. Hle, tento oltář se...
1. Královská 14:3...a džbán medu a jdi za ním. On ti oznámí, co bude s chlapcem." Jeroboámova žena udělala, jak řekl....
1. Královská 14:5...syna. Je nemocný. Řekneš to a to. přijdebude se vydávat za někoho jiného." Jakmile pak Achiáš...
1. Královská 14:13...vkročíš do města, dítě zemře. Celý Izrael ho bude oplakávat, ho budou pohřbívat. On bude z...
1. Královská 20:10..." bohové potrestají a ještě mi přidajíjestli v Samaří bude dost prachu, aby každý z mých mužů...
2. Královská 5:11..." Námana to tak popudilo, že šel pryč. "Myslel jsem, že ke mně aspoň vyjde ven!" rozčiloval se. "Myslel...
2. Královská 7:1...Hospodin: Zítra touto dobou se v samařské bráně bude prodávat míra jemné mouky za šekel a stejně tak dvě...
2. Královská 10:18...k nim: "Achab sloužil Baalovi málo. Jehu mu bude sloužit víc. Proto teď ke mně svolejte všechny Baalovy...
2. Královská 10:19...chci uspořádat velikou oběť Baalovi. Kdokoli bude chybět, nezůstane naživu!" (Byla to ovšem Jehuova lest...
2. Královská 11:5...z vás, kteří máte v sobotu nastoupit službubude hlídat u královského paláce, další třetina u brány Sur...
2. Královská 11:15... Přikázal jim: "Odveďte ji mezi oddíly. Kdo bude s , toho popravte." (Kněz totiž nechtěl, aby byla...
2. Královská 20:17... co dodnes nashromáždili tví předkovébude odneseno do Babylonu. Nezůstane nic, praví Hospodin. I...
2. Královská 20:19...babylonského krále." "Slovo Hospodinovo, které jsi řekl, je dobré," odpověděl Ezechiáš. Pomyslel si totiž:...
2. Královská 21:8...kmenů Izraele, dám navždy spočinout svému jménuBude-li se Izrael pečlivě řídit vším, co jsem jim přikázal,...
2. Královská 23:3...sloupu a zavázal se před Hospodinem smlouvou, že bude celým srdcem i duší následovat Hospodina a poslouchat...
2. Královská 23:27...ho popouzel Menaše. Hospodin prohlásil: "Jako jsem ze své blízkosti vyhnal Izrael, tak vyženu i Judu....
1. Letopisů 12:20...Řekli si: "Pokud přeběhne ke svému pánu Saulovibude nás to stát hlavy.") Když potom táhl do Ciklagu,...
1. Letopisů 16:18...smlouvu pro Izrael: "Tobě dám kanaánskou zembude tvým dědičným údělem!" Přitom vás tehdy bylo jen...
1. Letopisů 17:13...postaví dům a navěky upevním jeho trůn. mu budu otcem a on mi bude synem. Svou laskavost od něj...
1. Letopisů 17:27...trval navěky. Díky tvému požehnání, Hospodinebude navěky požehnán!" Po nějaké době David udeřil na...
1. Letopisů 21:12...tři roky hladu, tři měsíce drancování, kdy  bude stíhat meč tvých nepřátel, anebo tři dny meče...
1. Letopisů 22:1...meč Hospodinova anděla.) David tehdy řekl: "Zde bude stát dům Hospodina Boha. Zde bude oltář pro izraelské...
1. Letopisů 22:5... a ten dům, který se vystavět Hospodinu,  být veliký, vysoký, nádherný a proslulý po všech zemích....
1. Letopisů 22:9...dům mému jménu. Narodí se ti ale syn a ten bude mužem pokoje, neboť mu dám zakusit pokoj ode všech...
1. Letopisů 22:10...pokoj a mír. To on postaví dům mému jménuBude mi synem a mu budu otcem. Trůn jeho království nad...
1. Letopisů 22:13...Zákon Hospodina, svého Boha. Tehdy se ti bude dařit, když budeš pečlivě dodržovat ustanovení a řády,...
1. Letopisů 23:25... Bůh Izraele, dal svému lidu odpočinutíbude navěky přebývat v Jeruzalémě, a tak levité nebudou...
1. Letopisů 28:7...budu otcem. Jeho království upevním navěkybude-li spolehlivě plnit přikázání a zákony, jak se to...
1. Letopisů 28:20...předlohy," řekl David svému synu Šalomounovi. "Buď silný a statečný; dej se do díla! Neboj se a nestrachuj...
2. Letopisů 6:18...slovo, které jsi dal svému služebníku DavidoviBude snad Bůh opravdu přebývat s člověkem na zemi? Nebesa,...
2. Letopisů 6:20... kterou ti tvůj služebník předkládá. Kéž jsou tvé oči dnem i nocí upřeny k tomuto chrámu, k místu, o...
2. Letopisů 7:14... aby sežraly zemi; že sešlu na svůj lid morJestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří...
2. Letopisů 7:20...jim klanět, potom vás vyrvu ze své země, kterou jsem vám dal, a z tohoto chrámu, který jsem posvětil pro...
2. Letopisů 15:2..., Aso i všechen Judo a Benjamíne! Hospodin bude s vámi, když budete s ním. Když ho budete hledat, ...
2. Letopisů 19:10...přijde od vašich bratrů z jiných měst, se bude týkat prolití krve nebo otázek Zákona, přikázání,...
2. Letopisů 19:11...a buďte bezúhonní. Nejvyšší kněz Amariáš vám bude nadřízen ve všech záležitostech Hospodinových a...
2. Letopisů 20:17...na konci strže před pouští Jeruel. Boj ale nebude na vás. Stůjte na svých místech a uvidíte, jakou...
2. Letopisů 21:15...ranou. Ty sám těžce onemocníš střevní choroboubude se zhoršovat den ode dne, ti nakonec střeva...
2. Letopisů 23:3... podle Hospodinova slova o synech Davidových bude kralovat králův syn. Provedete to takhle: Třetina z...
2. Letopisů 23:4...a levitů, kteří v sobotu nastoupíte službubude hlídat u dveří, další třetina u královského paláce a...
2. Letopisů 23:14... Přikázal jim: "Odveďte ji mezi oddíly. Kdo bude s , toho popravte." (Kněz totiž nechtěl, aby byla...
2. Letopisů 33:4...chrámu, o kterém Hospodin prohlásil: " jméno bude v Jeruzalémě navěky." Na obou nádvořích Hospodinova...
2. Letopisů 33:8... v Jeruzalémě, dám navždy spočinout svému jménuBude-li Izrael pečlivě dodržovat všechna přikázání, Zákon,...
2. Letopisů 34:25...bohům a popouzeli veškerým dílem svých rukoubude na toto místo vylit můj neutuchající hněv!' Odpovězte...
2. Letopisů 34:31...sloupu a zavázal se před Hospodinem smlouvou, že bude celým srdcem i duší následovat Hospodina a poslouchat...
Ezdráš 1:4... který je v Jeruzalémě. Kdokoli z jeho vyhnanců bude potřebovat pomoc k návratu, nechť jej obyvatelé v...
Ezdráš 4:13...základy. Oznamujeme králi, že pokud to město bude vystavěno a jeho hradby dokončeny, přestanou odvádět...
Ezdráš 4:16...zbořeno. Oznamujeme králi, že pokud to město bude vystavěno a jeho hradby dokončeny, ztratíš celé své...
Ezdráš 5:17...se dodnes staví a ještě není dokončen." Nužebude-li král ráčit, vyhledat v babylonském královském...
Ezdráš 6:5...odnesl z jeruzalémského chrámu a zanesl do Babylonu, bude vráceno. Nechť je odneseno na své místo do...
Ezdráš 6:9...kraje, aby se práce nezdržovala. Cokoli dalšího bude potřeba - býčci, berani či jehňata k zápalným...
Ezdráš 6:11...nařizuji, aby každému, kdo tento výnos porušíbyl z domu vytržen trám, na němž bude vyzdvižen a zbičován;...
Ezdráš 7:26...by zákon tvého Boha a zákon krále neplnilbude bezodkladně potrestán smrtí nebo vyhnanstvím,...
Ezdráš 10:8...a stařešinů propadne všechen majetekbude vyloučen se shromáždění navrátilců. Během tří dnů se...
Nehemiáš 4:14...uslyšíte troubení rohu, tam se seběhněte. Bůh bude bojovat za nás!" Pracovali jsme tedy na díle a...
Nehemiáš 9:29...slitování a vždy znovu jsi je zachránil. Varoval jsi je, se vrátí k tvému Zákonu, oni však zpychli a...
Nehemiáš 10:39... kde pracujeme. Při vybírání desátků s nimi bude kněz, syn Áronův, a levité pak přinesou desátek z...
Ester 1:19...Nechť král ráčí vydat královské slovo, jež bude zapsáno mezi práva perská a médská jako nepomíjivé, a...
Ester 1:20...jinou, lepší. A nechť král vydá výnos, který bude rozhlášen po celé jeho veliké říši: Všechny manželky...
Ester 2:3...mladé panny do harému paláce v Súsách, kde o  bude pečovat královský eunuch Hegaj, strážce žen, a nechá...
Ester 5:3... "Copak chceš, královno Ester? Žádej půl říšebude ti vyhověno," řekl král. "Kdyby král ráčil, mohl by...
Ester 5:6...vína se král Ester otázal: "Tak jaké máš přáníBude ti splněno. Žádej půl říše a stane se." " přání?"...
Ester 7:2...otázal: "Tak jaké máš přání, královno EsterBude ti splněno. Žádej půl říše a stane se." "Ráčíš-li mi,...
Ester 7:8...na Esteřině lehátku. "Tak on se ještě u doma bude vrhat na královnu?!" zvolal král. Jakmile to král...
Ester 9:12...ostatních provinciích říše? Tak jaké máš přáníBude ti splněno. Žádej cokoli dalšího a stane se." "Kdyby...
Job 1:11...sáhnout mu na všechno, co - uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit!" "Tak dobrá," řekl Hospodin satanovi....
Job 2:5...a sáhnout mu na tělo a kosti - uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit!" "Tak dobrá," řekl Hospodin satanovi....
Job 4:21...Bez povšimnutí navždy zahynou, lano jejich stanu bude strženo, zemřou a moudří nebudou!' Jen křič - kdo ti...
Job 5:16...mocného sevření. Chudák věru naději, že bude umlčeno násilí. ‚Jak blaze je člověku, jehož kárá Bůh!...
Job 5:23...budeš smát, ani z divé zvěře nebudeš mít strachBudeš mít smlouvu i s kamením na poli, i divá zvěř se s...
Job 5:25... co je to mít mnohé potomky: Tvých ratolestí bude jak trávy na zemi. Ke hrobu dojdeš plný sil jako při...
Job 13:19...při vědom si toho, že jsem nevinný. Kdo se to bude se mnou přít? Chci zemřít, když umlčí! Žádám ,...
Job 14:7...jako nádeník! Strom, ten aspoň naději: Když bude poražen, znovu vyraší, nic nezastaví jeho výhonky. I...
Job 15:28...nechal zarůst tukem, sádlem si pokryl slabinybude však bydlet ve zbořených městech, v domech, v kterých...
Job 15:31... nikdo marně nespoléhá na marnost - prázdnota bude jeho odplatou! Uschne, než přijde jeho čas, jeho větve...
Job 15:33...přijde jeho čas, jeho větve se nebudou zelenatBude jak réva, jež ztrácí hrozny nezralé, jako oliva, jež...
Job 17:15...svým a červy svou matkou a sestrami - kde potom bude ta naděje? Ta naděje - kdo ji zahlédne? Sestoupí...
Job 18:9...se do sítě, do oka v chůzi chytí se. Za patu bude lapen do tenat, zaklapne se nad ním jeho past. Při...
Job 18:14...choroba, jeho údy hltá rána smrtelná. Vyrván bude z bezpečí svého stanu, odveden bude ke králi hrůz....
Job 18:15...hrůz. Plameny zaplaví jeho stan, jeho příbytek bude sírou zasypán. Jeho kořeny uschnou zespoda, nahoře...
Job 18:18...po kraji. Ze světla vyženou ho do temna, zapuzen bude ze světa. Nebude mít v lidu nástupce ani potomka, ve...
Job 20:8...se jeho známí budou ptát. Jako sen odletíbude ten tam, bude zapuzen jak noční vidina. Oko, jež...
Job 20:16...vyzvracet, Bůh mu to bohatství z břicha vyženeBude nasávat hadí jed, jazyk zmijí ho zabije. Nikdy...
Job 20:24...střel! Na útěku před železnou zbraní zasažen bude lukem bronzovým. Ze zad mu náhle trčí šíp a jeho špice...
Job 21:21...očima, hněvání Všemohoucího vypije si sámBude mu snad potom záležet na rodině, jeho měsíce dojdou...
Job 21:33...vystrojí, nad jeho hrobem budou bdít. Lehká mu bude země pohřební, vždyť za ním kráčí celé procesí a...
Job 22:25...zahodit, ofirské zlato mezi říční balvany. Pak bude Všemohoucí zlatem tvým, hromadou stříbra bude ti....
Job 22:26...tvým, hromadou stříbra bude ti. Všemohoucí pak bude tvou rozkoší, k Bohu tvář svou obrátíš. Budeš se k...
Job 22:30...oči, toho Bůh zachrání. Vysvobodí i toho, kdo není bez viny, vysvobozen bude pro čistotu rukou tvých." ...
Job 23:6... co mi odpoví, co mi chce říci, bych pochopilBude se ve své veliké moci se mnou přít? Nikoli! On ...
Job 27:22... Vrhne se na něj beze vší lítosti, právě když bude chtít před ním utéci. Posměšně zatleská mu svýma...
Job 29:18...zvyrážet z čelistí jsem jim vyrval úlovek. Říkal jsem si: ‚Umřu v rodinném hnízdě, mých dnů bude jak...
Job 29:19... mých dnů bude jak písku u moře. kořeny budou sahat k vodě, rosa bude nocovat v koruně. ...
Job 31:14...tváří v tvář? Co bych mu odpověděl, se  bude ptát? Nestvořil je v břiše Ten, který stvořil ?...
Job 33:23...se do jámy, vykročil poslům smrti vstřícBude-li však anděl při tom člověku, prostředník, jeden z...
Job 33:26...uzdraví, do dnů svého mládí se náhle navrátíBude se modlit k Bohu a on si ho oblíbí, znovu spatří jeho...
Job 39:9... za pastvu, hledá si kdejakou zelenou bylinuBude ti buvol ochoten sloužit? Bude nocovat ve tvé stáji?...
Job 39:10...ve tvé stáji? Můžeš ho provazy udržet u brázdyBude za tebou orat v údolích? Spolehneš na něj, když ...
Job 40:27...mu smyčku nozdrami, probodneš mu hákem čelistiBude zkoušet uprosit, bude se ti snažit vlichotit? Bude...
Job 40:28... zkoušet uprosit, bude se ti snažit vlichotitBude chtít s tebou smlouvu uzavřít, aby ti sloužil...
Žalmy 1:3...radostí - o tomto Zákoně dnem i nocí přemýšlíBude jako strom na břehu řeky vsazený, který své ovoce ve...
Žalmy 7:9... znovu usedni na trůn nad nimi - Hospodin bude soudit národy! Obhaj , Hospodine, vždyť jsem nevinný...
Žalmy 9:8...Zbořils jim města - není památky! Hospodin bude vládnout navěky, aby nastolil právo, svůj trůn ustavil...
Žalmy 9:9... aby nastolil právo, svůj trůn ustavil. Sám bude spravedlivě soudit svět, národy bude spravovat poctivě...
Žalmy 13:3...v srdci zármutek? Jak dlouho ještě můj protivník bude nade mnou vítězit? Pohleď, odpověz mi, Hospodine, Bože...
Žalmy 14:7...spása, kéž Hospodin svůj lid obnoví! Jákob pak bude radostně jásat, Izrael se bude veselit! Žalm Davidův....
Žalmy 15:1... Žalm Davidův. Kdo, Hospodine, ve tvém stanu bude? Kdo bydlet smí na tvé svaté hoře? Kdo žije bezúhonně...
Žalmy 27:6...stanu a na skálu vyzdvihne. Tehdy hlava bude vyvýšena nad nepřátele ze všech stran; v jeho stanu...
Žalmy 29:10...volají. Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin bude jako král trůnit navěky. Hospodin dává svému lidu sílu...
Žalmy 30:10...milost. Čemu prospěje prolití krve? K čemu to bude, když padnu do jámy? Bude snad prach tebe oslavovat?...
Žalmy 35:9... jen se zřítí do svého neštěstí! duše však bude v Hospodinu jásat, radovat se bude z jeho záchrany....
Žalmy 48:15...za vámi: Tento Bůh je náš Bůh na věky věků, on bude naším vůdcem, dokud jsme naživu! Pro předního zpěváka...
Žalmy 49:15...obdivují jejich výroky. séla Do hrobu zahnáni budou jak ovce, smrt bude nakonec jejich pastýřem! Ráno pak...
Žalmy 53:7... kéž Bůh konečně svůj lid obnoví! Jákob pak bude radostně jásat, Izrael se bude veselit! Pro předního...
Žalmy 55:17...mají plné zla! ale k Bohu zavolám, Hospodin bude záchrana. Večer i ráno, také v poledne úpím a...
Žalmy 64:11... nad jeho dílem přemýšlet! Spravedlivý se bude v Hospodinu těšit, že svěřil se jeho ochraně. Jásat...
Žalmy 66:4...síle tvoji nepřátelé krčí se. Celý svět se ti bude klanět, zpívat ti bude, zpívat o jménu tvém! séla...
Žalmy 71:24...moje duše, kterou jsi vykoupil. Můj jazyk stále bude tvou spravedlnost velebit - že byli zahanbeni, že se...
Žalmy 72:13...ubožáka, jenž nemá pomoci. S nebohým chudákem bude mít soucit, život chudákům zachrání. Vysvobodí je od...
Žalmy 74:10... Jak dlouho se, Bože, smí rouhat protivníkBude se tvému jménu vysmívat navěky? Proč svoji ruku ještě...
Žalmy 79:5...jsme všem dokola! Jak dlouho ještě, HospodineBudeš navěky rozzloben? Bude tvé horlení hořet plamenem?...
Žalmy 79:10...před našima očima, že krev tvých služebníků bude pomstěna! Nářek zajatých kéž k tobě dospěje -...
Žalmy 88:12...pro mrtvé? Zvednou se stíny ke tvé oslavě? séla Bude se o tvé lásce mluvit ve hrobě a o tvé věrnosti v...
Žalmy 89:22... svým svatým olejem jsem ho pomazal. ruka jej bude podpírat, paže mu bude síly dodávat. Nebude jej...
Žalmy 89:25... kdo jej nenávidí, porazím. věrnost a láska bude s ním, jeho roh se v mém jménu vyvýší. Jeho ruku...
Žalmy 89:28...A tak jej prvorozeným učiním, nejvyšším bude z králů na zemi. Svou lásku k němu zachovám navěky, ...
Žalmy 89:37...potomstvo navěky potrvá, jeho trůn přede mnou bude jak slunce stát, bude jak měsíc upevněn navěky - ten...
Žalmy 89:38... jeho trůn přede mnou bude jak slunce státbude jak měsíc upevněn navěky - ten věrný svědek v...
Žalmy 91:1...Nejvyššího kdo přebývá, ve stínu Všemohoucího bude spočívat. Hospodinu řeknu: "Jsi útočiště, můj hrad,...
Žalmy 91:15...ho zachráním, poznal jméno a ho vyvýšímBude volat a mu odpovím, v dobách soužení budu s ním,...
Žalmy 94:13...Zákona. Dáváš mu odpočinout od zlých dnů, než bude vykopána jáma ničemům. Hospodin přece nenechá svůj lid...
Žalmy 96:10...Pevně je postaven svět, nic jím neotřese; on bude soudit lidi poctivě! Jásejte, nebesa, země raduje...
Žalmy 96:13... který přichází: "Přichází, aby soudil zem! On bude spravedlivě soudit svět, národy bude soudit v pravdě...
Žalmy 98:9...před Hospodinem, jenž přichází soudit zem. On bude spravedlivě soudit svět, národy bude soudit poctivě! ...
Žalmy 101:6...Věrné si v celé zemi vyhlížím, takoví u mne budou žít. Poctivou cestou kdo umí jít, takový bude můj...
Žalmy 102:22... odsouzené k smrti aby propustil! Jméno Hospodin bude na Sionu znít, Jeruzalém jeho chvála naplní, národy a...
Žalmy 102:29...- tvá léta neskončí. Děti tvých služebníků budou žít dál, jejich símě bude před tebou rozkvétat! Žalm...
Žalmy 103:17...navždy zůstane s jeho ctiteli. Jeho spravedlnost bude i s vnoučaty těch, kdo jeho smlouvu dodrží, kdo...
Žalmy 105:11...smlouvu pro Izrael: "Tobě dám kanaánskou zembude tvým dědičným údělem!" Přitom jich tenkrát bylo jen...
Žalmy 109:7...zlého soudce, po pravici mu stojí žalobce!  bude souzen, je za zločince, i jeho modlitba hříchem...
Žalmy 110:5...knězem navěky podle řádu Melchisedechova." Pán bude po tvé pravici; přijde jeho hněv, králové budou...
Žalmy 110:6... přijde jeho hněv, králové budou sraženi!  bude soudit národy, všude nakupí mrtvoly - srazí i hlavy...
Žalmy 112:2...a jeho přikázání si velmi oblíbil! Hrdinové země budou jeho potomci, požehnáno bude pokolení poctivých. V...
Žalmy 112:10... zuby skřípe a celý vrávorá - tužba ničemů bude zmařena! Haleluja! Chvalte, služebníci Hospodinovi,...
Žalmy 119:84...svraštělý, nezapomínám na tvé zákony. Jak dlouho bude žít tvůj služebník? Kdy pronásledovatele...
Žalmy 127:5...člověku, jenž jich plný toulec - takový nebude zahanben, bude s protivníky jednat před soudem! ...
Žalmy 128:4...kolem tvého stolu! Hle - takové požehnání bude mít muž, který Hospodina ctí! Kéž ti ze Sionu žehná...
Žalmy 135:14... Hospodin obhájí svůj lid, se svými služebníky bude lítost mít! Stříbro a zlato jsou pohanské modly,...
Žalmy 139:12... tma, světlo kolem noc vystřídá - tobě nebude temná ani tma, noc jako den ti záři , tma bude pro...
Žalmy 146:10...sirotky, cestu ničemných ale podvrací. Hospodin bude kralovat navěky, tvůj Bůh, Sione, po všechna pokolení!...
Přísloví 2:11... vědění když tvou duši potěší, prozíravost  bude chránit, rozumnost nad tebou bude bdít. Před špatnou...
Přísloví 3:24...tvé nohy nebudou klopýtat. půjdeš spát, nic nebude strašit, usneš, tvůj sen bude příjemný. Nebudeš...
Přísloví 3:26...děsu ani zkázy, jež čeká ničemy. Hospodin bude stát po tvém boku, on sám tvé nohy před pastí ochrání!...
Přísloví 4:6...slova nezapomeň, nezkomol. Neopouštěj moudrostbude chránit, miluj ji - bude o tebe pečovat. Moudrost...
Přísloví 5:11...dřina skončí v domě cizího. Nakonec bolestí řvát budeš, tvůj život, tvé tělo bude zmařeno: "Proč jen jsem...
Přísloví 6:22...půjdeš, moudrost doprovodí, kdykoli ulehnešbude nad tebou bdít, jakmile procitneš, s tebou promluví....
Přísloví 6:34... Žárlivost rozzuří manžela ženy, nelítostný bude v den pomsty své; nevezme ohled na žádné odškodnění,...
Přísloví 7:5...mi sestrou!" rozumnost nazvi svou příbuznouBude chránit před cizí ženou, před svůdnicí a její řečí...
Přísloví 9:8...- jen by nenáviděl; pokárej moudréhobude milovat. Poděl se s moudrým a ještě zmoudří, pouč...
Přísloví 9:9...s moudrým a ještě zmoudří, pouč spravedlivéhobude znalejší. Klíčem k moudrosti je úcta k Hospodinu, v...
Přísloví 10:9...špatně dopadne. Kdo žije poctivě, v bezpečí žít bude, kdo pokřivil svou cestu, bude odhalen. Kdo mhouří oko...
Přísloví 10:31...spravedlivého plodí moudrost, proradný jazyk bude vyříznut. Rty spravedlivého znají, co se sluší, ústa...
Přísloví 11:8... spoléhání na jeho sílu se rozplyne. Spravedlivý bude z trápení vysvobozen, na jeho místě se octne darebák....
Přísloví 11:25... běda - k vlastní chudobě! Štědrý člověk bude jen vzkvétat, kdo jiné svlažuje, sám bude zavlažen....
Přísloví 11:29... Kdo boří vlastní domov, ten zdědí vítr, hlupák bude sloužit moudrému. Z ovoce spravedlivého je strom...
Přísloví 12:8... tím více bývá ceněn, muž křivé povahy však bude pohrdnut. Lépe být přehlížen, ale mít služebníka, než...
Přísloví 12:24...z plna hrdla křičí nesmysly. Pracovitým rukám bude svěřena vláda, zahálčivost však vede k porobě....
Přísloví 13:13...Slovem, sám sobě škodí, kdo přikázání ctíbude odměněn. Rady moudrého jsou pramen života, z osidel...
Přísloví 13:18... kdo odmítá poučení, kdo však na domluvy bude vážený. Splněná touha je v duši sladká; tupcům je...
Přísloví 13:20...je odporné varovat se zla. Kdo chodí s moudrýmibude moudrý, kdo kamarádí s tupci, ztroskotá. Hříšníky...
Přísloví 15:27...vlastní domov boří, kdo nenávidí úplatky, ten bude žít. Srdce spravedlivého promýšlí odpovědi, ústa...
Přísloví 15:31...osvěží. Kdo zdravým domluvám otvírá uši, ten bude bydlet mezi moudrými. Kdo odmítá poučení, pohrdá...
Přísloví 17:2...v klidu než dům plný masa a sváru. Chytrý sluha bude pánem nezdárného syna, s jeho bratry se o dědictví...
Přísloví 17:11...nařezal. Na nic než na vzpouru zlosyn nemyslíbude však navštíven poslem ukrutným. Raději narazit na...
Přísloví 20:4...hňup. Na podzim lenoch orat nechce, o žních bude žebrat zbytečně. Rada v srdci člověka je voda hluboká,...
Přísloví 21:13... Kdo dělá, že neslyší volání ubožáka, nebude vyslyšen, bude volat sám. Tajný dárek dokáže utišit...
Přísloví 21:18...milovník přepychu a vína nebude bohatý. Darebák bude výkupným za spravedlivého, na místě poctivých se...
Přísloví 22:11...miluje, kdo ušlechtilost na svých rtechbude mít krále za přítele. Hospodin střeží vědění, úmysly...
Přísloví 22:18...slyš, své srdce věnuj mému vědění. Příhodné bude, když zachováš je v nitru, budou-li pohotově vždy na...
Přísloví 23:15...sám metlou nabiješ, jeho duši z pekla vytrhnešBude-li, synu, tvé srdce moudré, srdce zajásá, to mi věř...
Přísloví 23:33...jako had. Tvé oči uvidí prapodivně, tvé srdce bude mluvit spleteně. Bude ti, jako bys usnul na moři, jako...
Přísloví 23:34...prapodivně, tvé srdce bude mluvit spleteněBude ti, jako bys usnul na moři, jako bys ulehl stožáru na...
Přísloví 24:24...soudu není vůbec dobré. Kdo omilostní darebákabude proklínán lidmi, takovému budou spílat národy. Žalobci...
Přísloví 27:1... úlisná ústa zkázu chystají. Nechlub se tím, co bude zítra - netušíš ani, co bude dnes! chválí druzí,...
Přísloví 27:18...brousí svého přítele. Kdo pěstuje fíkovníkbude jíst fíky, kdo pečuje o pána, vyslouží si díky....
Přísloví 27:27... za kozlíky si koupíš pozemek. Kozího mléka bude dostatek, pokrm pro tebe i pro tvou rodinu, dostatek...
Přísloví 28:9...ucho, aby neslyšel Zákon, i jeho modlitba bude ohavná! Do vlastní jámy padne svůdce poctivých, na...
Přísloví 28:18...ruce pryč! Kdo žije poctivě, ten zachován bude, kdo jde křivolakou cestou, náhle upadne. Kdo obdělává...
Přísloví 28:25...člověk podněcuje sváry, kdo doufá v Hospodinabude úspěšný. Na vlastní rozum spoléhá jen tupec, kdo ale...
Přísloví 28:26...rozum spoléhá jen tupec, kdo ale žije moudřebude zachráněn. Kdo dává chudému, nebude trpět nouzi, kdo...
Přísloví 29:12...ale drží zpět. Panovník, jenž na lživé řečibude mít za služebníky samé ničemy. Chudák a vyděrač mají...
Přísloví 29:14...dne. Soudí-li král i chudé poctivě, jeho trůn bude navěky upevněn. Moudrosti dodává metla a domluva,...
Přísloví 29:21...od hlupáka! Když někdo otroka odmalička hýčkábude mít z něho nevděčníka. Hněvivý člověk vzbuzuje různice...
Kazatel 1:9...nikdy nenasytí, ucho se nenaplní slyšením! Co bylo dříve, to zase bude, to, co se dělo, se bude dít. Není...
Kazatel 2:19...a které po mně zdědí můj následník. Kdo , zda bude moudrý, anebo bláhový? Tak či tak získá vše, pro co...
Kazatel 3:15...to Bůh dělá? Aby před ním měli bázeň. Co je,  bylo. Co bude, je. Co minulo, Bůh vyhledá. A ještě něco...
Kazatel 5:15...člověk přišel, tak zase musí odejít. Co z toho bude mít, že se pachtil za větrem? Všechny své dny strávil...
Kazatel 6:12... který pomine jako stín? Kdo člověku poví, co se bude dít pod sluncem, on tu nebude? Lepší je dobré...
Kazatel 8:7... ale tu velikou potíž, že nikdy neví, co se bude dít. Kdo jen mu prozradí, co chystá budoucnost? Nikdo...
Kazatel 9:4...provází celým životem. Když potom musejí zemřítbude snad někdo ušetřen? Všichni živí však mají naději,...
Kazatel 10:14...blázen povídá dál a dál. Člověk netuší, co se bude dít - kdo jen mu prozradí, co bude dál? Pachtění...
Kazatel 12:14...přikázání - vždyť to je pro člověka vším. Bůh bude soudit vše, co se děje, i to skryté, to bylo...
Píseň 2:7... nerozněcujte lásku, dříve než sama bude chtít. Slyšte - můj milý! Hle - se blíží, přes hory...
Píseň 3:5... nerozněcujte lásku, dříve než sama bude chtít. Kdopak to z pouště přichází, jako když vzhůru...
Píseň 8:4... nerozněcujte lásku, dříve než sama bude chtít! Kdopak to z pouště přichází, se svým miláčkem v...
Píseň 8:10... zatarasíme ji deskou cedrovou! hradbou jsem a prsy jsou věže. Očima na mně spočine, bude...
Izaiáš 1:27...Město spravedlnosti, Věrné město. Sion tehdy bude vykoupen právem a jeho kajícní spravedlností. Zkáza...
Izaiáš 1:29... zahyne každý, kdo Hospodina opouští. Hanba vám bude za posvátné háje, které se vám tak líbily; za ty...
Izaiáš 1:31...bez vody. Ze siláka se stane koudel a jiskrou bude jeho čin; obojí to pak spolu vzplane - nikdo to nebude...
Izaiáš 2:2...dnech se přihodí, že hora Hospodinova domu bude čnít nad horské vrcholy, vysoko nad všechny výšiny....
Izaiáš 2:3...Hospodinovu, k Bohu Jákobovu - do jeho domuBude nás vyučovat cestám svým a my budeme chodit jeho...
Izaiáš 2:4...učení, z Jeruzaléma se jeho slovo rozšíří. On bude soudit mezi národy, zástupy lidí napraví. Tehdy ze...
Izaiáš 2:11... před jeho slavným majestátem! Ponížen bude hrdý pohled člověka, lidská pýcha bude sražena; jen...
Izaiáš 2:17...mořské lodi, pro všechny skvělé koráby. Ponížena bude hrdost člověka, lidská pýcha bude sražena; v ten den...
Izaiáš 3:4...i zaříkávače. Jako vůdce jim nechám chlapcebude jim vládnout krutá sběř. Lidé budou vyhrožovat jeden...
Izaiáš 3:5...chlapce, bude jim vládnout krutá sběř. Lidé budou vyhrožovat jeden druhému, bližní bude ubližovat svému...
Izaiáš 3:7... udělej něco s těmi troskami." On ale v ten den bude přísahat: " přece nemám žádný lék! Nemám doma chleba...
Izaiáš 3:10...na sebe neštěstí. Řekněte spravedlivémuBude dobře! Ovoce svých skutků užije. Běda však ničemovi:...
Izaiáš 3:11...Ovoce svých skutků užije. Běda však ničemoviBude zle! Odplatu za své dílo dostane. Ach, můj lid!...
Izaiáš 3:24... košilky, šátky i přehozy. Místo balzámu bude hniloba a místo pásu provaz, místo účesu bude lysina,...
Izaiáš 4:2...po tobě - pomoz nám ujít potupě!" V ten den bude Hospodinův výhonek nádherný a slavný a plod země bude...
Izaiáš 4:3... kteří vyváznou. Kdo zůstane na Sionu, kdo bude ponechán v Jeruzalémě, bude tehdy nazýván svatým,...
Izaiáš 4:5...pak Hospodin stvoří baldachýn - všechnu tu slávu bude ve dne přikrývat oblak dýmu a v noci záře planoucího...
Izaiáš 5:5... co udělám se svou vinicí: Odstraním její plotbude vypleněna, zbořím její zeď a bude zdupána. Nechám ji,...
Izaiáš 5:15...spadne tam, celý ten rozjařený bujný dav! Člověk bude sražen a každý ponížen, pohledy pyšných skloní se....
Izaiáš 7:8...a hlavou Damašku Recin. Za pětašedesát let bude Efraim rozdrcen, takže nebude národem. Hlavou...
Izaiáš 7:15...s námi. Než se naučí odmítat zlo a volit dobrobude jíst smetanu a med. Než se to dítě naučí odmítat zlo a...
Izaiáš 7:16... Než se to dítě naučí odmítat zlo a volit dobrobude země, jejíchž dvou králů se děsíš, zpustošena. Na tebe...
Izaiáš 7:22...a pár ovcí, nadojí mu však tolik mléka, že bude jíst smetanu. Ano, každý, kdo bude ponechán v zemi,...
Izaiáš 8:4... Než se to dítě naučí říkat: ‚Tati, mami,' bude bohatství Damašku i kořist Samaří odvlečena k...
Izaiáš 8:14...se vám stane svatyní, oběma domům Izraele však bude kamenem úrazu a skálou pádu; obyvatelům Jeruzaléma...
Izaiáš 8:21...slova, v nichž není žádné světlo. Lid potom bude bloudit zemí zbědovaný a hladový. Zoufalý hladem...
Izaiáš 9:5...pohlcena plameny. Vždyť se nám narodilo dítěbyl nám dán syn; na jeho ramenou spočine vláda a bude...
Izaiáš 9:6...pokoje. Jeho vláda stále poroste a jeho pokoj bude bez konce. Na Davidově trůnu usedne, aby vládl jeho...
Izaiáš 9:18...Hospodina zástupů proto zčerná zem a tento lid bude plameny pohlcen. Nikdo nemá slitování ani nad bratry,...
Izaiáš 10:17... Světlo Izraele se stane ohněm, jejich Svatý bude plamenem; v jediném dni ten oheň pohltí jejich trní i...
Izaiáš 11:3...poznání a úcty k Hospodinu; úctou k Hospodinu bude prostoupen. Nebude soudit podle zdání svých očí,...
Izaiáš 11:4... poníženým v zemi právo zajistí. Holí svých úst bude tlouci zemi, dechem svých rtů zničí ničemy. Na bedrech...
Izaiáš 11:6... věrnost ponese jako pás na bocích. Vlk bude bydlet s beránkem, leopard ulehne vedle kůzlete; tele...
Izaiáš 11:7...a malé dítě je povede. Kráva a medvědice budou na pastvě, jejich mláďata si lehnou společně a lev...
Izaiáš 11:8...a lev bude žrát slámu jako dobytče. Nemluvně si bude hrát nad dírou zmije, batole sáhne do hadího doupěte....
Izaiáš 11:9...žádná záhuba nikde na celé svaté hoře - země bude plná poznání Hospodina, tak jako vody naplňují moře! V...
Izaiáš 11:10... tak jako vody naplňují moře! V ten den bude kořen Jišajův vztyčen jako korouhev pro lidské zástupy...
Izaiáš 11:13... Efraimova závist vymizí, Judova nevraživost bude skončena. Efraim nebude závidět Judovi, Juda...
Izaiáš 11:16...vznikne cesta pro jeho pozůstatek, pro lid, jenž bude v Asýrii zanechán, tak jako kdysi vznikla pro Izrael...
Izaiáš 13:8...ochabnou, všechna srdce se strachy rozplynouBudou zděšeni, sevřeni úzkostí, bolestí se budou svíjet...
Izaiáš 13:12... pokořím zpupnost ukrutných. Způsobím, že člověk bude nad zlato vzácnější, nad ofirské zlato bude smrtelník....
Izaiáš 13:15...lidem, každý uteče do své země. Každý nalezený bude proboden, každý dopadený padne pod mečem. Jejich...
Izaiáš 14:24...Hospodin zástupů. Hospodin zástupů přísahá: Co jsem zamýšlel, se stane, co jsem rozhodl, to bude: Ve své...
Izaiáš 14:25...Asyřana, na svých horách ho rozdupám. Můj lid bude zbaven jeho jha, jeho břemeno spadne z jejich ramena!...
Izaiáš 14:29... Z hadího plemene vzejde bazilišek, jeho plodem bude jedovatý had. Nejchudší z chudých pastvu naleznou,...
Izaiáš 16:5...a utlačovatel zmizí ze země. Tvůj trůn tehdy bude upevněn láskou a v Davidově stanu na něm usedne soudce...
Izaiáš 16:12... se Moáb ukáže na své výšině, namáhat se bude zbytečně; půjde se modlit do své svatyně, ale nic...
Izaiáš 16:14..."Za tři roky, jako by ty roky počítal nádeníkbude sláva Moábu potupena a celý ten ohromný dav se zmenší...
Izaiáš 17:1..." Ortel nad Damaškem: Hle, Damašek přestane být městem, bude z něj pouhá hromada trosek! Jeho města...
Izaiáš 17:5...sláva uvadne a jeho vypasené tělo vyhubneBude to, jako když se o žni sklízí obilí, když se...
Izaiáš 18:6...z hor a divokým zvířatům; dravé ptactvo tam bude přes léto a všechna divoká zvěř přes zimu. V onen čas...
Izaiáš 19:4...ale Egypt vydám nelítostnému vládci, krutý král bude vládnout nad nimi, praví Panovník, Hospodin zástupů....
Izaiáš 19:7...i při ústí, uschne vše zaseté v nilském okolíbude to odváto a nezůstane nic. Bědovat budou nilští rybáři...
Izaiáš 19:17...zástupů, ji pozvedne proti nim. Judská zem bude v Egypťanech budit hrůzu. Při každé zmínce o se...
Izaiáš 19:18... jež o nich Hospodin zástupů učinil. V ten den bude v Egyptě pět měst mluvit řečí Kanaánu a přísahat při...
Izaiáš 19:19...z nich se bude nazývat Sluneční město. V ten den bude uprostřed Egypta Hospodinův oltář a u hranic země...
Izaiáš 19:20...a u hranic země bude Hospodinův sloup. Ten bude v Egyptě znamením a svědectvím o Hospodinu zástupů. A...
Izaiáš 19:24...s Asyřany budou uctívat Boha společně. V ten den bude Izrael s Egyptem a Asýrií tvořit trojici a bude...
Izaiáš 21:11...Ze Seíru slyším volání: "Strážný, jak dlouho bude noc? Strážný, jak dlouho bude noc?" A strážný odpoví:...
Izaiáš 22:24...se trůnem chlouby svého otcovského domu. Na něm bude viset všechna váha jeho otcovského domu, jeho...
Izaiáš 23:15...života. Po sedmdesáti letech to s Týrem bude jako v písničce o nevěstce: Vezmi si loutnu, město...
Izaiáš 23:17...Týr. Ten se však vrátí ke svému řemeslubude smilnit se všemi královstvími světa na celém zemském...
Izaiáš 23:18...celém zemském povrchu. Výdělek a zisk Týru však bude zasvěcen Hospodinu. Jeho zisk nebude hromaděn ani...
Izaiáš 24:3...i dlužníci, lichváři i jejich oběti. Zem bude úplně vypleněna, o všechno bude oloupena - takové...
Izaiáš 25:10...Hospodinova ruka na této hoře spočine, Moáb však bude dupán v zemi své, jako bývá zadupána sláma do hnoje....
Izaiáš 26:1...do prachu na zemi! V ten den se v judské zemi bude zpívat tato píseň: Máme pevné město - on sám je jeho...
Izaiáš 26:6...boří; boří je k zemi, do prachu je srážíBude zašlapáno pod nohy, pod nohy ztrápených, kroky ubohých...
Izaiáš 27:12... nesmiluje se nad ním jeho Stvořitel. V ten den bude Hospodin mlátit obilí od řeky Eufrat k Egyptskému...
Izaiáš 28:3...k zemi porazí! Koruna chlouby efraimských opilců bude zašlapána pod nohy. Květ, který zvadne i přes svou...
Izaiáš 28:5... zhltne je, jak mu přijdou do ruky! V ten den bude Hospodin zástupů ozdobnou korunou a krásnou čelenkou...
Izaiáš 28:6...pro ty, kdo z jeho lidu zůstanou. Duchem práva bude pro soudce a u brány silou pro obránce. Tihle jsou ale...
Izaiáš 28:11...bla bla!" Nuže, koktavou řečí a cizím jazykem bude Bůh mluvit s tímto národem. Kdysi jim řekl: "Toto je...
Izaiáš 28:13...ale slyšet nechtěli, a tak jim Hospodinovo slovo bude znít: "To a to a tak a tak, tam a sem a sem a tam -...
Izaiáš 28:18...vašich lží, vaši skrýš voda zatopí. Zrušena bude vaše smlouva se smrtí, padne ta vaše dohoda s...
Izaiáš 28:20...ochromí ty, kdo pochopí toto poselství. Postel bude krátká, nepůjde se narovnat, přikrývka bude úzká,...
Izaiáš 29:2...sevřu Ariel, nastane žal a zármutek a Ariel mi bude oltářním ohništěm. Svým táborem obklíčím, oblehnu...
Izaiáš 29:4... věžemi, náspy proti tobě navrším. Tehdy budeš mluvit vleže na zemi, z prachu bude znít tvé mumlání;...
Izaiáš 29:11...hlavy - vaše vidoucí. Toto celé vidění pro vás bude jako slova zapečetěné knihy. Když ji dáte někomu, kdo...
Izaiáš 29:17...krátký čas se z Libanonu stane sad a sad se bude za les počítat. V ten den hluší slova knihy uslyší,...
Izaiáš 29:20...jásat ubozí. Pomine totiž tyran, drzoun nebude, každý, kdo si ve zlu libuje, bude odstraněn - ti,...
Izaiáš 30:13...a lsti, na které jste se spolehli, proto vám bude tento hřích jako trhlina zející ve vysoké zdi, která...
Izaiáš 30:14...náhle zřítí v okamžik. Jak hliněný džbán rozbita bude na kusy, bez milosti se roztříští, takže se nenajde...
Izaiáš 30:23...rozsíváš na zemi, a pokrm, který země urodíbude vydatný a bohatý. Tvůj dobytek se bude v ten den pást...
Izaiáš 30:26...porážky, kdy padnou pevnosti. Světlo měsíce bude jako světlo sluneční a světlo slunce bude sedmkrát...
Izaiáš 30:29... sevřít jim čelisti uzdou bloudění. Tehdy vám bude do zpěvu, jako když se v noci zasvěcují slavnosti; v...
Izaiáš 30:30...na Hospodinovu horu, ke Skále Izraele. Hospodin bude burácet svým majestátním hlasem a ukáže, jak jeho paže...
Izaiáš 30:31...Hospodin svým hlasem vyděsí Asýrii, svou holí ji bude bít. Ke každému úderu metly, který Hospodin zasadí,...
Izaiáš 32:2...král, jehož knížata budou poctivá! Každý z nich bude jak skrýše před větrem a úkryt před deštěm, jako...
Izaiáš 32:14...opuštěn, hluk města utichne, z pevnosti a věže bude pustina, potěšení oslů, pastvina dobytka. se však...
Izaiáš 32:15...shůry Duch, tehdy se z pouště stane sad a sad se bude za les počítat. Na poušti pak bude právo přebývat a...
Izaiáš 32:16...sad a sad se bude za les počítat. Na poušti pak bude právo přebývat a domovem spravedlnosti bude sad....
Izaiáš 32:17...spravedlnosti bude sad. Ovocem spravedlnosti bude mír, dílem spravedlnosti bude klid a bezpečí navěky...
Izaiáš 32:18...klid a bezpečí navěky. V pokojných příbytcích bude můj lid žít, v domovech plných bezpečí, v odpočinutí...
Izaiáš 33:6...v nebesích, právem a spravedlností Sion naplníBude ti jistotou po všechny tvé dny, pokladem spásy,...
Izaiáš 33:16...plány a odmítá přihlížet neštěstí. Takový bude žít na výšinách a skálopevný bude jeho hrad, takový...
Izaiáš 33:21...nepovolí ani jediný. Tam pro nás Hospodin bude Vznešený, budou tam široké řeky a potoky, nepřistane...
Izaiáš 33:24...toho lupu zúčastní! Nikdo tam žijící neřekne: "Jsem nemocný." Lid, který tam bydlí, bude zbaven vin. ...
Izaiáš 34:7...tury. Jejich zem celá nasákne krví, jejich prach bude tukem lepkavý. Ano, Hospodin chystá den pomsty, léto...
Izaiáš 34:10...dehtu! Ve dne ani v noci Edom neuhasne, jeho dým bude stoupat navždycky; na věky věků z něj zbudou trosky,...
Izaiáš 34:11...výr, sýček a krkavec se v uhnízdí; přeměřena bude šňůrou pustoty a olovnicí prázdnoty. Edomští urození...
Izaiáš 35:2...z růže květ rozkvete, rozezní se jásotemBude dána sláva libanonská, nádhera karmelská a šáronská...
Izaiáš 35:7...prameny, pustinou budou proudit potoky, kde byl žhavý písek, bude jezero a suchopár se stane studánkou....
Izaiáš 35:8... Povede tudy také stezka, která se Svatou cestou bude nazývat. Nepůjde po nečistý, bude určena jen pro...
Izaiáš 38:21..."Přineste hroudu fíků, přiložte ji na vřed, a bude uzdraven." Ezechiáš se ptal: "Jaké dostanu znamení, že...
Izaiáš 39:6... co dodnes nashromáždili tví předkovébude odneseno do Babylonu. Nezůstane nic, praví Hospodin. I...
Izaiáš 39:8...babylonského krále!" "Slovo Hospodinovo, které jsi řekl, je dobré," odpověděl Ezechiáš. Pomyslel si totiž:...
Izaiáš 40:10... Panovník Hospodin v moci přichází a jeho paže bude vládnout s ním. Hle, jeho odplata jde s ním, jeho...
Izaiáš 40:11...jde s ním, jeho odměna ho předchází. Jako pastýř bude své stádo pást, shromáždí do náručí beránky, bude je...
Izaiáš 41:16... Rozptýlíš je a vítr je uchvátí, rozmetáni budou vichřicí. Ty se však budeš v Hospodinu radovat, Svatý...
Izaiáš 41:18... Proměním pouště v jezera, z vyprahlé země bude voda vyvěrat. V poušti vysázím cedry a akáty, myrty a...
Izaiáš 43:14...vykupitel, Svatý izraelský: Kvůli vám pošlu na Babylon kohosi a srazím všechny závory - z jásotu Chaldejců...
Izaiáš 43:20...na poušti a na pustinách potoky. Divoká zvěř  bude ctít, pštrosi i šakali, že jsem způsobil vody na...
Izaiáš 45:23...Přede mnou každý padne na kolena a každý jazyk bude při mně přísahat. "Jen v Hospodinu," budou o mně říkat...
Izaiáš 48:15... jeho ruka padne na Chaldejce. , sám jsem promluvil, ano, jsem ho povolal; přivedu ho sem a...
Izaiáš 51:3... v zahradu Hospodinovu ji obrátí. Znovu tam bude radost a veselí, zpěv a díkůvzdání tam bude znít....
Izaiáš 51:14...záhubě. Ale hněv utiskovatele - kde je? Zajatec bude brzy propuštěn; v jámě totiž neumře, chléb mu ...
Izaiáš 52:13...služebník uspěje; povstane, zvedne se, vyvýšen bude velice! Jako se nad ním mnozí zděsili, (že nelidsky...
Izaiáš 53:10...ústech neměl žádnou lest. Hospodinovou vůlí však bylo trýznit jej, ranit jej trápením: Za vinu když sám sebe...
Izaiáš 53:11...naplní. Po svém utrpení však světlo uvidíbude nasycen. Můj spravedlivý služebník mnohé ospravedlní;...
Izaiáš 54:1...a za viníky se postavil. Jásej, neplodná, která jsi nikdy děti neměla! Zpívej a křič samou radostí, která...
Izaiáš 56:7...oběti dojdou zalíbení na mém oltáři a můj dům bude nazýván domem modlitby pro všechny národy. Tak praví...
Izaiáš 56:12... "víno chci! Pivem se pojďme zpít! Zítřek bude právě takový, jen toho bude ještě víc!" Spravedliví...
Izaiáš 58:8...tvé zdraví rychle rozkvete; tvá spravedlnost  bude předcházet a Hospodinova sláva tvé řady uzavře. Tehdy...
Izaiáš 58:10... tehdy tvé světlo vzejde v temnotě a tvá noc bude jako poledne. Tehdy Hospodin stále povede, nasytí...
Izaiáš 59:21...Jákobovi opouštějí hřích, praví Hospodin. A toto bude smlouva s nimi, praví Hospodin: Můj Duch, který je...
Izaiáš 60:17... Tvým správcem tehdy učiním pokoj, tvým vládcem bude spravedlnost. Ve tvé zemi nebude slyšet o násilí, o...
Izaiáš 60:19...Spása a svoje brány Chvála. Slunce ti nebude světlem ve dne, nebude ti svítit ani záře měsíce -...
Izaiáš 60:20...bude ke slávě! Tvé slunce nikdy nezapadne, neubude z tvého měsíce - Hospodin bude tvým věčným světlem,...
Izaiáš 60:22...mých rukou, v němž se oslavím. Z toho nejmenšího bude kmen, nepatrný bude mocným národem. jsem Hospodin;...
Izaiáš 61:9...a uzavřu s nimi smlouvu navěky. Jejich símě bude známé mezi pohany a jejich potomci mezi národy:...
Izaiáš 62:4...svého Boha královskou čelenkou. nikdy ti nebudou říkat Opuštěná, tvoji zem nebudou nazývat Pustinou....
Izaiáš 65:16...Svým služebníkům však jméno jinačí. Kdo bude na zemi dávat požehnání, bude to činit při Bohu...
Izaiáš 65:20...se tam nebude nikdy rozléhat! nikdy tam nebude dítě, které by zemřelo po pár dnech, a nebude tam ani...
Izaiáš 65:22...v nich, sázet vinice a jejich plody jíst. Nebudou stavět, aby bydleli jiní, nebudou sázet, aby to jiní...
Izaiáš 65:25...než domluví, je vyslyším. Vlk a beránek se budou spolu pást, lev jako dobytče bude slámu žrát, pokrmem...
Izaiáš 66:14... vaše srdce zajásá a celí rozkvetete jako bylina. Hospodinovým služebníkům bude zjevná jeho ruka, na...
Izaiáš 66:16...svůj hněv, své hrozby v plamenech. Hospodin se bude soudit ohněm, svým mečem s každým člověkem; Hospodin...
Jeremiáš 4:11...' a přitom nám na hrdlo sahá meč!" V ten čas bude tomuto lidu i Jeruzalému řečeno: "Od holých vrchů na...
Jeremiáš 4:28...zbudou sutiny, i když ji zcela nezničím. A proto bude země truchlit i nebe nahoře se do tmy zahalí; co jsem...
Jeremiáš 5:6...vrhne lev, vlk z pustiny je rozsápe, leopard bude číhat u jejich měst a roztrhá každého, kdo vyjde ven....
Jeremiáš 6:2...ničení! Ta přelíbezná pastvina, Dcera sionskábude zničena. Přitáhnou k pastýři se svými stády,...
Jeremiáš 6:26...smutku - vždyť na nás táhne zhoubce a v okamžiku bude tu! "Učinil jsem ve svém lidu prubířem, abys ho...
Jeremiáš 7:32... přicházejí dny, praví Hospodin, kdy se mu nebude říkat Tofet ani údolí Ben-hinom, ale Údolí vraždění a...
Jeremiáš 12:4...na jatka, odděl je pro den porážky! Jak dlouho bude země vysychat a vadnout všechna zeleň na poli? Jak...
Jeremiáš 12:11...poušť. Stane se pouhou pustinou, opuštěná bude plakat přede mnou. Zpustošena bude celá zem, a nikdo...
Jeremiáš 13:10...za cizími bohy, aby jim sloužil a klaněl se jimbude jako tento pás - úplně na nic. Jako se pás ovíjí kolem...
Jeremiáš 13:19...koruny vám spadnou z hlav!' Města v Negevu budou zavřena, nikdo je nebude moci otvírat. Celý Juda bude...
Jeremiáš 13:25... jako plevy unášené pouštním vichrem. To bude tvůj úděl, to jsem ti vyměřil, praví Hospodin, protože...
Jeremiáš 14:16...mečem a hladem! Lid, kterému prorokují, pak bude ležet v ulicích Jeruzaléma poražen hladem a mečem a...
Jeremiáš 15:2... zemře, kdo pod meč, ten pod meč, kdo do hladubude hladovět a kdo do zajetí, bude odvlečen. Sešlu na ...
Jeremiáš 15:9... za bílého dne zajde slunce, v hanbě se bude stydět. Ty, kdo přežijí, pak vydám meči před jejich...
Jeremiáš 17:4... Svou vlastní vinou přijdete o dědictví, které jsem vám dal. Nechám vás otročit vašim nepřátelům v neznámé...
Jeremiáš 17:11...zisk. Opustí je totiž v půlce života a na konci bude za hlupáka. Trůn slávy, od počátku vyvýšený, je místo...
Jeremiáš 17:25...den a nebudete v něm dělat žádnou práci, pak budou branami tohoto města se svými velmoži vcházet králové...
Jeremiáš 18:16...pěšinou, cestou neupravenou. Jejich země proto bude budit děs, navždy se nad bude syčet úžasem. Každý,...
Jeremiáš 19:11...rozbiji tento lid i toto město. A v Tofetu se bude pohřbívat, protože jinde k pohřbívání nezbude místo...
Jeremiáš 19:12... i s těmi, kdo tu žijí. Způsobím, že toto město bude vypadat jako Tofet. Jeruzalémské domy i paláce...
Jeremiáš 23:5... kdy vzbudím Davidovi spravedlivý Výhonek. Ten bude vládnout jako moudrý král a nastolí v zemi právo a...
Jeremiáš 23:6...nastolí v zemi právo a spravedlnost. Za jeho dnů bude Juda zachráněn a Izrael bude žít v bezpečí. A toto je...
Jeremiáš 23:12...zločiny, praví Hospodin. Jejich cesta proto bude kluzká, padnou ve tmě, do níž budou vyhnáni, na ...
Jeremiáš 26:18...lidu - ‚Tak praví Hospodin zástupů: Sion bude jak pole rozorán, z Jeruzaléma bude trosek hromada a z...
Jeremiáš 28:9...neštěstí a mor. Prorok, který prorokuje mír, ale bude uznán za proroka, kterého opravdu poslal Hospodin, jen...
Jeremiáš 29:22...nechá popravit. Odtud vznikne kletba, která se bude používat mezi všemi judskými vyhnanci v Babylonu: "...
Jeremiáš 29:28...u vás ze sebe dělá proroka? Dokonce i k nám do Babylonu poslal vzkaz: Bude to trvat dlouho. Stavějte domy a...
Jeremiáš 30:7...břiše jako rodičky, s popelavými tvářemi? Bědabude to hrozný den jako žádný jiný, čas Jákobova soužení -...
Jeremiáš 30:18...příbytky se slituji. Město se vystaví tam, kde byly trosky, a palác bude tam, kde být. Rozezní se odtud...
Jeremiáš 30:19... kde být. Rozezní se odtud chvalozpěvy, zas bude slyšet hlas veselí. Rozmnožím je, aby jich neubývalo,...
Jeremiáš 30:21... kdo je utiskují, ale zúčtuji. Jejich vládcem bude jeden z nich, z jejich středu vzejde jejich panovník -...
Jeremiáš 31:10...Izrael, jej zase shromáždí, nad svým stádem bude jako pastýř bdít.' Ano, Hospodin Jákoba vykoupí,...
Jeremiáš 31:22...se zpátky do svých měst! Jak dlouho se ještě budeš toulat, dcero nevěrná? Hospodin stvoří na zemi novou...
Jeremiáš 31:23... Bůh Izraele: " je přivedu zpět ze zajetíbude se v judské zemi a v jejích městech znovu říkat:...
Jeremiáš 31:24...spravedlnosti, horo svatosti!' Znovu tam bude žít všechen lid Judy - měšťané, rolníci i kočovníci se...
Jeremiáš 31:37...být u mne navždy národem." Tak praví Hospodin: "Bude-li změřeno nebe nahoře a prozkoumány základy země v...
Jeremiáš 31:38..." "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy bude toto město znovu vystavěno pro Hospodina, od věže...
Jeremiáš 31:40... k rohu Koňské brány na východě, to vše bude zasvěceno Hospodinu a město nikdy nebude vyvráceno...
Jeremiáš 32:4...krále a ten je dobude. Ani judský král Cidkiáš Babyloňanům neunikne, ale jistě padne do rukou babylonského...
Jeremiáš 32:39...a jednu cestu, aby ctili po všechny dny - pak bude dobře jim i jejich potomkům. Uzavřu s nimi věčnou...
Jeremiáš 32:44...' nuže v této zemi se znovu budou kupovat poleBudou se kupovat za peníze, kupní list se bude potvrzovat...
Jeremiáš 33:10... Tak praví Hospodin: Říkáte, že z tohoto místa zbyla pustina bez lidí i dobytka. Nuže, v judských městech a...
Jeremiáš 33:11...trvá navěky!" Osud této země totiž změním, a bude taková jako kdysi, praví Hospodin. Tak praví Hospodin...
Jeremiáš 33:16...zemi nastolí právo a spravedlnost. V těch dnech bude Juda zachráněn a Jeruzalém bude žít v bezpečí. A takto...
Jeremiáš 33:21... takže den ani noc nenastane ve svůj čas, pak bude zrušena také smlouva s mým služebníkem Davidem,...
Jeremiáš 34:3...je vypálí ohněm. Ani ty před ním neunikneš, ale budeš jistě chycen a padneš mu do rukou. Spatříš...
Jeremiáš 36:30...judském králi Joakimovi: "Nikdo z jeho potomků nebude sedět na Davidově trůnu. Jeho mrtvola bude pohozena...
Jeremiáš 42:6...za námi Hospodin, tvůj Bůh, pošle. nám to bude příjemné, nebo ne, poslechneme Hospodina, svého Boha,...
Jeremiáš 43:11...Egypt. Kdo jít na smrt, zemře, kdo do zajetíbude odvlečen a kdo pod meč, ten pod meč. V chrámech...
Jeremiáš 44:11...Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, rozhodl jsem o vás ve zlém; celý Juda bude vyhlazen. Odstraním...
Jeremiáš 44:29...slovo obstojí - zda , anebo jejich. A toto vám bude znamením, praví Hospodin: Na tomto místě s vámi...
Jeremiáš 46:10...štíty spolu s Lydijci vyzbrojenými lukyBude to den Hospodina, Pána zástupů, den, kdy na svých...
Jeremiáš 46:23...jeho les, praví Hospodin, jakkoli hustý předtím byl. Bude jich víc než kobylek, bude jich bezpočet....
Jeremiáš 46:24...víc než kobylek, bude jich bezpočet. Zahanbena bude Dcera egyptská - padne do rukou severního národa!"...
Jeremiáš 46:26...těch, kdo pasou po jejich životě, do rukou babylonského krále Nabukadnezara a do rukou jeho služebníků....
Jeremiáš 47:5...Kréta. Gaza si pro smutek hlavu vyholí, Aškelon bude umlčen. Vy, kdo jste zbyli na pláni, dokdy se budete...
Jeremiáš 48:1... Bůh Izraele, o Moábu: "Běda městu Nebóbude zničeno! Kiriatajim bude zahanbeno, dobyto, ta pevnost...
Jeremiáš 48:9... jak řekl Hospodin. Posypte Moáb solí, vždyť bude obrácen v trosky! Z jeho měst zbudou sutiny, kde nikdo...
Jeremiáš 48:13... vyprázdní jeho nádoby a džbány rozbijí. Moáb se bude stydět za Kemoše, jako se národ Izrael styděl za...
Jeremiáš 48:15...jsme hrdinové, muži připravení do boje'? Moáb bude zahuben, jeho města vzata útokem. Výkvět jeho mladých...
Jeremiáš 48:34...křik není jásotem! Křik z Chešbonu a Eleale bude slyšet do Jahcy, bude znít od Coaru k Choronaim ...
Jeremiáš 48:36... nad muži z Kir-cheresu jak flétna naříká, vždyť bude zničeno vše, co vyzískal! Každá hlava oholena, všechen...
Jeremiáš 48:41...prostírá! Města padnou do zajetí, pevnosti budou dobyty. Srdce moábských hrdinů bude v onen den jako...
Jeremiáš 48:42...den jako srdce ženy v porodních bolestech. Moáb bude zničen, aby nebyl národem, neboť se vzpínal proti...
Jeremiáš 48:44...Moábu! praví Hospodin. Kdo před tím strachem bude utíkat, padne do propasti v prach; kdo z propasti se...
Jeremiáš 49:13...Hospodin, že Bosra se stane děsnou pustinou, že bude posměškem a nadávkou a všechna její města zůstanou v...
Jeremiáš 49:17... i odtamtud strhnu, praví Hospodin. Edom bude budit děs. Každý, kdo tudy půjde, zhrozí se a užasne...
Jeremiáš 49:22...Bosrou křídla rozestře! Srdce edomských hrdinů bude v onen den jako srdce ženy v porodních bolestech. O...
Jeremiáš 50:12... Vaše matka se ale zastydí, vaše rodička se bude hanbou červenat. Hle, bude poslední mezi národy -...
Jeremiáš 50:20... V těch dnech a v tom čase, praví Hospodin, se bude na Izraeli hledat vina, ale nebude žádná; budou se...
Jeremiáš 50:39... pro ty příšery se zbláznili! Proto tam bude žít jen pouštní zvěř, pštrosi a hyeny. se tam nikdy...
Jeremiáš 50:43...boje, Dcero babylonská, proti tobě! o nich babylonský král uslyší, jeho ruce síla opustí. Přemožen bude...
Jeremiáš 51:8... Národy z něj to víno pily, se pomátly. Babylon ale náhle padne, bude rozdrcen. Kvílejte nad ním,...
Jeremiáš 51:9...balzám na jeho rány, třeba se uzdraví! "Léčili jsme Babylon, ale neuzdravil se. Opusťme jej, pojďme každý...
Jeremiáš 51:14...přísahá sám při sobě: "Naplním vojskembude jich jako kobylek, budou nad tebou křičet vítězně!" On...
Jeremiáš 51:37...to jeho moře, nechám vyschnout i jeho pramen. Babylon se obrátí v hromady sutin, kde žijí jen šakali, bude...
Jeremiáš 51:58...zástupů." Tak praví Hospodin zástupů: "Hradba Babylonu, jakkoli široká, bude do základů zbořena! Jeho brány...
Pláč 1:9...Na jejích sukních špína ulpěla, nestarala se, co bude pak. Neuvěřitelný byl její pád a nikde žádná útěcha....
Ezechiel 3:20...se spravedlivý odvrátí od své spravedlnostibude páchat bezpráví, položím mu do cesty překážku a zemře....
Ezechiel 4:10...budeš ho jíst 390 dnů. Tvůj denní příděl stravy bude vážit 20 šekelů a budeš ho jíst pravidelně ve stejný...
Ezechiel 4:17...mít odměřenou a pít ji budou v hrůze, protože bude takový nedostatek chleba a vody. Jeden jako druhý...
Ezechiel 6:12...Izraele, neboť padnou mečem, hladem a morem. Kdo bude daleko, zemře morem, kdo bude blízko, padne mečem, a...
Ezechiel 7:17...svou. Každá ruka tehdy ochabne a každé stehno bude zmáčené. Jejich oděvem bude pytlovina a přikryje je...
Ezechiel 7:18...a každé stehno bude zmáčené. Jejich oděvem bude pytlovina a přikryje je hrůza; každá hlava bude...
Ezechiel 12:12...a odejde. Prokopou zeď, aby ho tudy vyvedliBude mít zahalenou tvář, takže neuvidí svou zem....
Ezechiel 12:19...Jeruzaléma v izraelské zemi: Svůj chléb budou jíst v úzkostech a svoji vodu pít v hrůze, protože...
Ezechiel 12:20... Obydlená města zůstanou ležet v troskách a země bude zničena. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin." Dostal...
Ezechiel 14:10...svého lidu, Izraele. Ponesou svou vinu. Prorok bude vinen právě tak jako ten, kdo se ho přišel ptát. Potom...
Ezechiel 17:23...hoře Izraele. Vypustí ratolesti, vydá plodybude cedrem překrásným, ve kterém se všichni ptáci uhnízdí...
Ezechiel 18:9... Takový člověk je spravedlivý, takový jistě bude žít, praví Panovník Hospodin. Zplodí však třeba...
Ezechiel 18:17... Takový nezemře za otcovy viny - takový jistě bude žít! Jeho otec však zemře za své viny, protože působil...
Ezechiel 18:19...říkáte: ‚Jak to, že syn nenese otcovy viny?' - Jestliže ten syn jednal poctivě a spravedlivě, dodržoval ...
Ezechiel 18:20...a otec neponese viny synovy. Spravedlivému se bude počítat jeho spravedlnost a ničemovi jeho ničemnost....
Ezechiel 18:21...odvrátí ode všech hříchů, jichž se dopustilbude dodržovat všechna pravidla a jednat poctivě a...
Ezechiel 18:22...bude žít! Žádné hříchy, jichž se dopustil, mu nebudou připomínány. Protože jednal spravedlivě, bude žít....
a další...

Slova obsahující bude: bude (1849) budem (6) budeme (90) budeš (390) budete (338) dobude (8) dobudete (1) nabude (1) nebude (277) nebudem (3) nebudeme (18) nebudeš (67) nebudete (57) neubude (2) nezbude (22) přibude (1) ubude (1) zbude (23)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |