Budeš

Hledám pøesnì 'budeš'. Nalezeny 334 verše. Další varianty: tys (28) není (483) jste (874) jsou (1140) jsme (755) jsi (1542) jsem (3484) jsa (1) jest (24) cos (37) být (265) byly (188) byls (1) bylo (610) byli (593) byla (451) byl (1221) budu (310) buďte (69) budou (923) buďme (3) budete (338) budeš (390) budeme (90) bude (1849) buď (131)
Genesis 3:14... Hospodin Bůh tehdy řekl hadovi: "Za tocos udělal, budeš zlořečený mezi vším dobytkem i divokými...
Genesis 3:16..."Rozmnožím útrapy tvého těhotenství, své děti budeš rodit v bolestech. Po muži budeš dychtivě toužit, on...
Genesis 3:17...svou ženu a jedl ze zakázaného stromu, země bude kvůli tobě zlořečená! Po všechny dny svého života z ...
Genesis 3:18...dny svého života z budeš jíst v útrapáchbude ti plodit trní a bodláčí a ty budeš jíst polní byliny....
Genesis 3:19...a ty budeš jíst polní byliny. V potu tváře budeš jíst svůj chléb, dokud se nevrátíš do země, neboť z...
Genesis 4:7...Proč máš zkřivenou tvář? Copak nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když ale nebudeš jednat dobře, pak ve...
Genesis 4:11... krev tvého bratra ke mně volá ze země! Teď budeš zlořečenější než země, která otevřela ústa, aby vpila...
Genesis 4:12...krev tvého bratra, kterou jsi prolil! Když budeš obdělávat zem, ti nedá svoji sílu. Budeš na zemi...
Genesis 12:2...národ a požehnám ti. Zjednám ti veliké jménobudeš požehnáním. Požehnám těm, kdo ti žehnají, a toho, kdo...
Genesis 15:5...ven a řekl: "Pohlédni k nebi a spočítej hvězdybudeš-li je moci spočítat." Pak dodal: "Tolik bude tvého...
Genesis 15:15... Ty sám se odebereš ke svým otcům v pokojibudeš pohřben ve šťastném stáří. Sem se ale vrátí čtvrté...
Genesis 17:4...němu mluvil: "Hle, sám s tebou činím smlouvubudeš otcem mnohých národů. Nebudeš se jmenovat Abram,...
Genesis 17:9...a budu jejich Bohem." Bůh Abrahamovi řekl: "Ty budeš zachovávat mou smlouvu - ty i tvé budoucí símě ve...
Genesis 20:16... kde se ti zlíbí." Sáře pak řekl: "Hle, dal jsem tvému bratru tisíc šekelů stříbra; to ti bude...
Genesis 21:23...a potomka a že se ke mně a k zemi, v níž jsi pobýval, budeš chovat tak přátelsky, jako jsem se...
Genesis 24:8...manželku. Kdyby ta žena nechtěla následovatbudeš této přísahy zproštěn; jen tam mého syna neodváděj...
Genesis 24:41...manželku z mého příbuzenstva, z domu mého otceBudeš zproštěn přísahy, přijdeš-li k mým příbuzným a...
Genesis 27:40...- daleko od úrodné země, od nebeské rosy shůryBudeš se živit svým mečem a svému bratru budeš sloužit. Jen...
Genesis 29:27...týden, dáme ti i tu druhou - za to, že mi budeš sloužit dalších sedm let." Jákob tedy souhlasil....
Genesis 31:50... Hospodin nade mnou i tebou drží strážBudeš-li mým dcerám ubližovat nebo vezmeš-li si kromě mých...
Genesis 35:10...mu řekl: "Jmenuješ se Jákob; tvé jméno však nebude znít Jákob, ale budeš se jmenovat Izrael." A tak se mu...
Genesis 35:17... porodní bába řekla: "Neboj se, i tentokrát budeš mít syna!" A když ji opouštěl život (neboť umírala),...
Genesis 40:13...tři dny farao předvolá a vrátí ti tvůj úřadBudeš faraonovi podávat pohár, jako jsi to dělával, když...
Genesis 41:40... nikdo nebude tak rozvážný a moudrý jako ty! Ty budeš správcem mého domu a všechen můj lid se podrobí tvým...
Genesis 45:10...pánem celého Egypta. Neotálej a přijď ke mněBudeš bydlet v kraji Gošen, kde mi budeš nablízku - ty, tví...
Exodus 4:15...naproti. uvidí, bude mít velikou radostBudeš k němu mluvit a vkládat mu slova do úst. pak budu...
Exodus 4:16...i jeho ústech a naučím vás, co máte dělat. On bude mluvit k lidu za tebe, a tak se stane, že on ti bude...
Exodus 4:17...a ty mu budeš za Boha. A tu hůl vezmi s sebouBudeš s konat divy!" Mojžíš se tedy vrátil ke svému...
Exodus 7:1... Hospodin Mojžíšovi řekl: "Pohleď, způsobil jsem, že budeš pro faraona jako Bůh a tvůj bratr Áron bude...
Exodus 7:2...jako Bůh a tvůj bratr Áron bude tvým prorokemBudeš mluvit všechno, co ti přikážu, a tvůj bratr Áron bude...
Exodus 10:2...nich konal tato znamení. Svým synům a vnukům budeš vyprávět o tom, co jsem Egypťanům provedl, a o...
Exodus 10:3...praví Hospodin, Bůh Hebrejů: ‚Jak dlouho se budeš odmítat přede mnou pokořit? Propusť můj lid, aby mi...
Exodus 13:6...v tento měsíc konat tento obřad: Po sedm dní budeš jíst nekvašené chleby a sedmého dne bude Hospodinova...
Exodus 13:9...udělal Hospodin, když jsem vycházel z Egypta.' A budeš to mít jako znamení na své ruce a jako připomínku...
Exodus 15:26...ustanovení a řád a tam jej vyzkoušel. Řekl: "Budeš-li opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha, činit,...
Exodus 18:23...si, oni ponesou břemeno s tebou! Uděláš-li tobudeš moci obstát, ti Bůh další příkazy. Také všechen...
Exodus 20:9...na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je...
Exodus 20:24...ze zlata. Uděláš mi pouze hliněný oltář a na něm budeš obětovat své zápalné a pokojné oběti, svůj brav i...
Exodus 22:22...neubližuj vdově ani sirotkuBudeš-li jim nelítostně ubližovat, věz, že ke mně budou...
Exodus 23:14...se ze tvých úst ani neozvou." "Třikrát ročně mi budeš slavit slavnost. Zachovávej Slavnost nekvašených...
Exodus 23:22...vaše provinění - vždyť v něm přebývá jménoBudeš-li jej však opravdu poslouchat a činit vše, co říkám,...
Exodus 25:30...úlitby; uděláš je z čistého zlata. A na ten stůl budeš přede mne stále klást chleby předložení." "Dále...
Exodus 29:3...mouky. Vložíš je do jednoho koše a v tom koši je budeš obětovat spolu s tím býčkem a oběma berany. Potom...
Exodus 29:26... Z berana Áronova pověření pak vezmeš hrudíbudeš je zvedáním nabízet Hospodinu. To bude tvůj podíl....
Exodus 29:35...Takto naložíš s Áronem a s jeho syny, přesně jak jsem ti přikázal. Budeš je pověřovat kněžstvím po sedm dní....
Exodus 29:36...je pověřovat kněžstvím po sedm dní. Každý den budeš pro smíření obětovat býčka za hřích. Vykonáš na...
Exodus 29:37... a pomažeš jej, aby byl posvěcen. Po sedm dní budeš očišťovat oltář, abys jej posvětil. Tak bude oltář...
Exodus 29:38... Cokoli se dotkne oltáře, bude svaté. Toto pak budeš každodenně a stále obětovat na oltáři: dva roční...
Exodus 29:39...na oltáři: dva roční beránky. Jednoho beránka budeš obětovat ráno a druhého za soumraku. S prvním...
Exodus 29:41...a jako úlitbu čtvrtku hinu vína. Druhého beránka budeš obětovat za soumraku spolu s moučnou obětí a úlitbou...
Exodus 30:12...promluvil k Mojžíšovi: "Když budeš sčítáním zjišťovat počet synů Izraele, při tom...
Exodus 34:24...tvé hranice, nikdo nezatouží po tvé zemi, když budeš přicházet, aby ses třikrát za rok ukázal před...
Leviticus 25:14...se vrátíte každý ke svému vlastnictví. Když budeš svému bližnímu prodávat pozemek nebo jej budeš od...
Leviticus 25:15...nakoupíš od svého bližního; podle počtu let, kdy budeš sklízet úrodu, ti jej prodá. Čím více zbývá let, tím...
Leviticus 25:44...se svého Boha! Tvůj otrok i tvá děvečka, které budeš vlastnit, budou z národů okolo vás; od těch si smíte...
Numeri 8:2...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni Áronovi: Když budeš rozsvěcovat kahany, dbej, těch sedm kahanů vrhá...
Numeri 18:2...poneseš zodpovědnost jen ty a tvoji synové. Když budeš se svými syny sloužit před Stanem svědectví, ber s...
Numeri 18:10...oběť odškodnění - to připadne tobě a tvým synůmBudeš to jíst jako svatosvaté, smí to jíst každý, kdo je u...
Numeri 27:13...zem, kterou dávám synům Izraele. ji spatříšbudeš i ty připojen ke svému lidu, jako byl k němu připojen...
Numeri 31:2...promluvil k Mojžíšovi: "Než budeš připojen ke svému lidu, vykonej pomstu synů Izraele...
Deuteronomium 4:25...stravující oheň, žárlivě milující Bůh! V zemi budeš plodit syny a vnuky a zestárneš. Jestliže se pak...
Deuteronomium 4:29... Tam pak začnete hledat Hospodina, svého BohaBudeš-li jej hledat celým svým srdcem a celou svou duší,...
Deuteronomium 4:30...nakonec se vrátíš k Hospodinu, svému Bohu, a budeš jej poslouchat. Hospodin, tvůj Bůh, je soucitný Bůh -...
Deuteronomium 4:40... Pak se tobě i tvým dětem povede šťastněbudeš mít dlouhý život v zemi, kterou ti navždy dává...
Deuteronomium 5:13... jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svoji práci, ale sedmý den...
Deuteronomium 5:31...ti všechna přikázání, pravidla a zákony, jimž je budeš učit, aby je dodržovali v zemi, kterou jim dávám za...
Deuteronomium 6:11...jsi nestavěl, domy plné všeho dobrého, které jsi neplnil, vykopané studny, které jsi nekopal, vinice a...
Deuteronomium 6:13...Egypta, z domu otroctví. Hospodina, svého Bohabudeš ctít, jemu budeš sloužit a při jeho jménu budeš...
Deuteronomium 7:12...a zákony, jež ti dnes udílím, a dodržuj jeBudeš-li tato pravidla poslouchat, zachovávat a dodržovat,...
Deuteronomium 7:14...v zemi, o níž přísahal tvým otcům, že ti ji Budeš požehnaný nade všechny národy. Nevyskytne se u tebe...
Deuteronomium 7:26...přinést domů, jinak propadneš klatbě jako onaBudeš se štítit a pokládat ji za hnusnou ohavnost, neboť...
Deuteronomium 8:2...vyzkoušel a aby poznal, co je v tvém srdci - zda budeš zachovávat jeho přikázání, nebo ne. Pokořoval a...
Deuteronomium 8:9...do země olivového oleje a medu, do země, v níž nebudeš jíst chléb poskrovnu a v ničem nebudeš mít nedostatek...
Deuteronomium 8:10...je železo a z jejíchž hor budeš těžit měď. Tam budeš jíst do sytosti a budeš dobrořečit Hospodinu, svému...
Deuteronomium 8:13...se v nich, se tvůj skot a brav rozmnoží,  budeš mít hojnost stříbra a zlata, se všechen tvůj...
Deuteronomium 11:15...pastvinách dám vyrůst trávě pro tvůj dobytekBudeš moci jíst do sytosti. Mějte se však na pozoru, abyste...
Deuteronomium 11:29...Bůh, přivede do země, kterou přicházíš obsaditbudeš pronášet požehnání na hoře Gerizim a prokletí na hoře...
Deuteronomium 12:14...kmenů, tam smíš obětovat své zápalné obětibudeš dělat vše, co jsem ti přikázal. Porážet dobytek a...
Deuteronomium 12:18...ve tvém městě. Před Hospodinem, svým Bohem, se budeš radovat z veškerého díla svých rukou. Měj se na...
Deuteronomium 12:19... Měj se na pozoru, abys po všechny dny, kdy budeš žít ve své zemi, nezanedbával levity. Hospodin,...
Deuteronomium 12:21...na maso, smíš je jíst podle své chuti. I když budeš daleko od místa, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí,...
Deuteronomium 12:25...ji. Tobě i tvým dětem se povede šťastně, když budeš činit, co je v Hospodinových očích správné. Své svaté...
Deuteronomium 12:27...na místo, které si vyvolí Hospodin, váš Bůh. Tam budeš obětovat své zápalné oběti - maso i krev - na oltář...
Deuteronomium 12:28...i tvým dětem se povede šťastně navěky, když budeš v očích Hospodina, svého Boha, dělat, co je dobré a...
Deuteronomium 14:23... stejně jako prvorozené ze svého skotu a bravubudeš jíst před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si...
Deuteronomium 14:26...Bůh, vyvolil. Za ty peníze tam pořiď vše, nač budeš mít chuť - hovězí, skopové, víno, pivo nebo cokoli...
Deuteronomium 15:1...práci, k níž přiložíš ruku. Každý sedmý rok budeš promíjet dluhy. Promíjení dluhů se bude dít takto:...
Deuteronomium 15:6... tvůj Bůh, ti pak požehná, jak ti slíbilbudeš moci půjčovat mnohým národům, ale sám si nevypůjčíš a...
Deuteronomium 15:13...ale sedmého roku jej propustíš na svobodu. ho budeš propouštět na svobodu, nenech jej odejít s prázdnou....
Deuteronomium 16:1...na zem jako vodu. Zachovávej měsíc aviv, kdy budeš Hospodinu, svému Bohu, slavit Pesach, Hod beránka....
Deuteronomium 16:8...vyvolí, a ráno se vydej zpátky domů. Po šest dní budeš jíst nekvašené chleby. Sedmého dne pak bude svátek...
Deuteronomium 16:20... o skutečnou spravedlnost! Pak teprve budeš žít a ovládneš zem, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 18:4...bravu - dají knězi plece, obě čelisti a žaludekBudeš mu také dávat prvotiny ze svého obilí, vína a oleje a...
Deuteronomium 19:9...a ti celou zem, kterou zaslíbil tvým otcům (budeš-li ovšem pečlivě dodržovat všechna přikázání, která...
Deuteronomium 20:19... a vy byste hřešili proti Hospodinu, svému BohuBudeš-li ve válce některé město dlouho obléhat, aby ses jej...
Deuteronomium 21:10...svým nepřátelům a Hospodin ti je vydá do rukoubudeš je moci brát do zajetí. Spatříš-li mezi zajatými...
Deuteronomium 22:8...se ti vedlo šťastně a byl jsi dlouho živ. Když budeš stavět nový dům, udělej na střeše zábradlí. Kdyby z...
Deuteronomium 23:13... Venku za táborem měj vyhrazené místo, kam budeš chodit na stranu. Ve své výstroji budeš mít kolík....
Deuteronomium 23:14... kam budeš chodit na stranu. Ve své výstroji budeš mít kolík. Když si půjdeš ven ulevit, vyhrabeš jím...
Deuteronomium 24:10...Bůh, udělal Miriam na vaší cestě z Egypta. Když budeš svému bližnímu poskytovat půjčku, nevstupuj do jeho...
Deuteronomium 24:15... Vždyť je chudý, závisí na tom jeho život! Jinak bude kvůli tobě volat k Hospodinu, a budeš mít hřích....
Deuteronomium 24:19...proto ti přikazuji, abys činil tyto věci. Když budeš na svém poli sklízet obilí a zapomeneš na poli snop,...
Deuteronomium 24:20... požehnal ve všem, k čemu přiložíš ruku. Když budeš střásat své olivy, znovu je po sobě nečeš. Připadnou...
Deuteronomium 24:21... Připadnou přistěhovalci, sirotku a vdově. Když budeš sbírat hrozny na své vinici, znovu je po sobě nečeš....
Deuteronomium 25:15...poctivé závaží a naprosto poctivou míru. Pak budeš dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh...
Deuteronomium 26:11...ním. Spolu s levitou a přistěhovalcem se pak budeš radovat ze všeho dobrého, co ti Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 26:12...dobrého, co ti Hospodin, tvůj Bůh, dal. Když budeš třetího roku, v roce desátků, dokončovat odvod všech...
Deuteronomium 26:17...a celou duší. Dnes prohlašuješ, že Hospodin bude tvým Bohem, že budeš kráčet po jeho cestách, že budeš...
Deuteronomium 26:18...mu budeš poslušný. Hospodin pak prohlašuje, že budeš jeho lidem, jeho zvláštním pokladem, jak ti zaslíbil....
Deuteronomium 26:19...a slávu nade všechny národy, které učinil, a tak budeš svatým lidem Hospodina, svého Boha, jak ti zaslíbil. ...
Deuteronomium 27:3... napiš na všechna slova tohoto Zákona. Pak budeš moci vejít do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh...
Deuteronomium 27:7... zápalné oběti. Přineseš také pokojné obětibudeš je tam jíst a radovat se před Hospodinem, svým Bohem....
Deuteronomium 28:1...tohoto Zákona!" A všechen lid odpoví: "Amen!"  Budeš-li opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a...
Deuteronomium 28:2... tvůj Bůh, vyvýší nade všechny národy zeměBudeš-li poslouchat Hospodina, svého Boha, přijdou na tebe...
Deuteronomium 28:3...a dostihnou všechna tato požehnání: Požehnaný budeš ve městě, požehnaný budeš i na poli! Požehnaný plod...
Deuteronomium 28:6...tvá nůše i tvá díže! Požehnaný budeš při vcházení, požehnaný budeš i při vycházení....
Deuteronomium 28:9...požehná v zemi, kterou ti dává. Hospodin si zbuduje ve svatý lid, jak ti přísahal, budeš-li zachovávat...
Deuteronomium 28:12...pravý čas a požehnal všechno tvé počínání, takže budeš půjčovat mnohým národům, ale sám si nevypůjčíš....
Deuteronomium 28:13... Hospodin učiní hlavou, nikoli chvostembudeš vždycky nahoře a nikdy dole, budeš-li poslouchat a...
Deuteronomium 28:16...a dostihnou všechna tato prokletí: Prokletý budeš ve městě, prokletý budeš i na poli. Prokletá tvá nůše...
Deuteronomium 28:19... vrh tvého skotu i mláďata tvého bravu. Prokletý budeš při vcházení, prokletý budeš i při vycházení....
Deuteronomium 28:29... slepotou a pomatením mysli. I v poledne budeš tápat jako slepec v temnotách. Tvé snažení nebude mít...
Deuteronomium 28:32...a dcery dají cizím lidem; vlastníma očima tomu budeš přihlížet. Celý den pro budeš prolévat slzy, ale...
Deuteronomium 28:33...tvé země a všechno tvé úsilí zhltne národ, který jsi neznal, a po všechny dny budeš jen utiskován a...
Deuteronomium 28:37... Všem národům, mezi něž Hospodin rozptýlíbudeš za strašáka, pořekadlo a posměšek. I když na poli...
Deuteronomium 28:39...sežerou je kobylky. I když vysázíš vinicebudeš je obdělávat, nebudeš mít víno k pití ani skladování;...
Deuteronomium 28:40...k pití ani skladování; sežerou to červi. I když budeš mít olivy po celém kraji, nepomažeš se olejem; tvá...
Deuteronomium 28:43...si vezme hmyz. Přistěhovalec ve tvém středu  bude přerůstat výš a výš a ty budeš klesat níž a níž. On...
Deuteronomium 28:48...a vděčným srdcem Hospodinu, svému Bohu. Proto budeš sloužit svým nepřátelům, které na tebe Hospodin pošle...
Deuteronomium 28:53...zoufalém sevření, sevřou tví nepřátelébudeš pojídat svůj vlastní plod - maso vlastních synů a...
Deuteronomium 28:66...srdce, vyhaslé oči a sklíčenou duši. Tvůj život bude stále viset na vlásku, v noci i ve dne se budeš...
Deuteronomium 28:67...se bojíš, a kvůli podívané, kterou uvidíšbudeš ráno vzdychat: "Kéž by byl večer!" a večer zas: "Kéž...
Deuteronomium 30:1... jež ti předkládám, na tebe přijdou. Kdekoli budeš mezi všemi národy, do nichž Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 30:2...a obrátit se zpět k Hospodinu, svému Bohu. ho budeš spolu se svými syny poslouchat celým srdcem a celou...
Deuteronomium 30:6...obřeže tvé srdce a srdce tvého semene, a budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým srdcem a celou...
Deuteronomium 30:8... nenáviděli a kteří pronásledovali. Ty pak budeš znovu poslouchat Hospodina a dodržovat všechna jeho...
Deuteronomium 30:10... jako se těšil z blahobytu tvých otců, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, a dodržovat jeho...
Deuteronomium 30:16...jeho přikázání, pravidla a zákony. Pak budeš žít a růst a Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v...
Deuteronomium 30:19...si dnes proti vám za svědky nebe a zemi: Dnes jsem vám předložil život a smrt, požehnání a prokletí....
Deuteronomium 30:20...na tom záleží tvůj život a délka tvých dnů! Pak budeš moci žít v zemi, o níž Hospodin přísahal tvým otcům,...
Deuteronomium 31:11... tvým Bohem, na místě, které si on vyvolí. Tehdy budeš celému Izraeli předčítat tento Zákon, tak aby jej...
Deuteronomium 32:50...Izraele. Na hoře, na niž vystoupíš, pak zemřešbudeš připojen ke svému lidu stejně, jako zemřel tvůj bratr...
Jozue 1:8...pečlivě dodržoval vše, co je v něm psáno. Tehdy budeš mít na svých cestách úspěch a tehdy se ti bude dařit....
Jozue 6:3...a jednou denně město obejdete dokola. To budeš dělat po šest dní. Sedm kněží před Truhlou nese...
Soudců 9:33...svými muži vyrazí proti tobě, naložíš s ním, jak budeš moci." Abimelech se tedy v noci se svým vojskem...
Soudců 18:19... "Mlč!" řekli mu. "Zavři pusu a pojď s námiBudeš dělat otce a kněze nám. Je lepší dělat domácího kněze...
Růt 2:9...odsud, ale drž se u mých děveček. Sleduj, kde budou na poli sklízet, a choď za nimi. Služebníkům přikážu,...
Růt 2:22...'" Noemi své snaše Rút odpověděla: "Dobře, že budeš chodit s jeho děvečkami, dcero. Na jiném poli by ti...
1. Samuel 1:14... že je opilá. Proto Elí řekl: "Jak dlouho tu budeš opilá? Prober se!" Hana mu ale odpověděla: "Tak to...
1. Samuel 10:8... abych tam obětoval zápalné a pokojné obětiBudeš ale muset čekat sedm dní, než za tebou přijdu a...
1. Samuel 16:1...Izraele. Hospodin řekl Samuelovi: "Jak dlouho budeš truchlit nad Saulem? jsem ho přece jako krále nad...
1. Samuel 19:3...v úkrytu. půjdu se svým otcem na pole, kde budeš, a promluvím s ním o tobě. Potom ti povím, co jsem...
1. Samuel 19:11...si život a ještě dnes v noci uteč; jinak budeš zítra mrtev." Míkal pak spustila Davida oknem; ten se...
1. Samuel 20:4...Jonatan odpověděl: "Udělám pro tebe, cokoli budeš chtít." David tedy Jonatanovi řekl: "Jak víš, zítra...
1. Samuel 23:17..." řekl mu, "ruka mého otce Saula nenajde. Ty budeš kralovat Izraeli a ve mně budeš mít pobočníka. Však i...
1. Samuel 24:5...tvého nepřítele do rukou, abys s ním udělal, co budeš chtít.'" David tedy vstal a nepozorovaně Saulovi...
1. Samuel 28:19... i s Izraelem vydá do rukou Filištínů! Zítra budeš ty i tví synové se mnou, neboť Hospodin vydá...
2. Samuel 3:8...mého otce?" Ta slova Abnera rozzuřila. "Copak jsem nějaká judská psí hlava?" odpověděl. "Doteď jsem domu...
2. Samuel 3:13...nepřivedeš Saulovu dceru Míkal. Teprve poté se budeš moci se mnou setkat." David pak vyslal posly k...
2. Samuel 3:21...celý Izrael, aby s tebou uzavřeli smlouvu. Pak budeš kralovat, kdekoli si budeš přát." S tím David Abnera...
2. Samuel 5:2...tvá krev a tělo! za časů našeho krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu jej přiváděl. Tobě...
2. Samuel 9:7... Vrátím ti všechny pozemky tvého děda Saulabudeš vždy jíst u mého stolu." Mefibošet se mu začal klanět...
2. Samuel 9:10...jeho domu, jsem dal vnukovi tvého pána. Ty budeš se svými syny a služebníky obdělávat jeho půdu a...
2. Samuel 14:2...a přivedl odtud jednu moudrou ženu, které řekl: "Budeš dělat, že máš smutek. Oblékni si smuteční šaty, nemaž...
2. Samuel 15:33...hlínu. David mu řekl: "Když půjdeš se mnoubudeš mi břemenem. Když se ale vrátíš do města a řekneš...
2. Samuel 15:34...se ale vrátíš do města a řekneš Abšalomovi: ‚Jsem ti k službám, králi; dříve jsem sloužil tvému otci,...
2. Samuel 19:39...udělám, co uznáš za dobré. Splním ti, cokoli si budeš přát." A tak král se všemi svými lidmi překročil...
1. Královská 1:14...on"? Jak to, že tedy kraluje Adoniáš?' Zatímco budeš mluvit s králem, přijdu tam za tebou a tvá slova...
1. Královská 2:9...ho nezabiji. Ty ho ale nenech bez trestu. Však jsi moudrý a budeš vědět, jak s ním máš naložit, abys jeho...
1. Královská 3:14...po všechny tvé dny nebude mezi králi rovného. A budeš-li chodit po mých cestách a dbát na zákony a...
1. Královská 6:12...Hospodinovo: "Pokud jde o chrám, který stavíšBudeš-li dodržovat zákony, vykonávat úsudky a věrně...
1. Královská 9:4... jméno. oči i srdce tam zůstanou navždyBudeš-li žít přede mnou s ryzím srdcem a poctivě tak jako...
1. Královská 11:37... aby tam zůstávalo jméno. Tebe ale vezmubudeš kralovat, kdekoli si budeš přát, neboť se staneš...
1. Královská 11:38...si budeš přát, neboť se staneš králem IzraeleBudeš-li poslouchat vše, co ti přikážu, chodit po mých...
1. Královská 17:4...Kerít na protější straně Jordánu. Z toho potoka budeš pít a havranům jsem přikázal, aby tam živili."...
1. Královská 17:20... Pak volal k Hospodinu: "Hospodine, Bože můj, to budeš i s tou vdovou, u které bydlím, nakládat tak zle? To...
1. Královská 18:31...z Jákoba, který dostal slovo Hospodinovo: "Budeš se jmenovat Izrael." Eliáš z těch kamenů postavil v...
2. Královská 4:7...olej prodat a vyrovnej svůj dluh. Z toho, co zbude, pak budeš se svými syny žít." Když jednou Elíša...
2. Královská 4:16...ve dveřích, Elíša řekl: "Za rok touto dobou budeš chovat syna." "To ne, můj pane," zvolala. "Jsi Boží...
2. Královská 5:10...se omyj v Jordánu. Tak se tvé tělo uzdravíbudeš čistý." Námana to tak popudilo, že šel pryč. "Myslel...
2. Královská 5:13...bys to? Čím spíše tedy, když ti řekl: Omyj se, a budeš čistý." A tak sestoupil a sedmkrát se ponořil v...
2. Královská 10:5...stařešiny a vychovateli proto Jehuovi vzkázali: "Jsme tvoji služebníci! Uděláme, cokoli nám řekneš. Nikoho...
2. Královská 19:29...kudys přišel, stejnou cestou půjdeš zpět! A toto budeš mít jako znamení, Ezechiáši: Letos budete jíst, co...
2. Královská 22:20...Hospodin. Hle, připojím k tvým předkůmbudeš uložen do hrobu v pokoji. Tvé oči nespatří nic z toho...
1. Letopisů 11:2...a tělo!" prohlásili. " za časů krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu jej přiváděl. Tobě...
1. Letopisů 22:13...Zákon Hospodina, svého Boha. Tehdy se ti bude dařit, když budeš pečlivě dodržovat ustanovení a řády,...
1. Letopisů 28:9...všechna srdce a všechna hnutí mysli rozpoznáBudeš-li ho hledat, se ti nalézt. Opustíš-li ho, navždy...
2. Letopisů 2:15... My pokácíme v Libanonu tolik stromů, kolik jen budeš potřebovat. Uděláme z nich vory a pošleme ti je po...
2. Letopisů 7:17...navěky. oči i srdce tam zůstanou navždyBudeš-li žít přede mnou jako tvůj otec David a konat vše,...
2. Letopisů 10:7...lidu zachováš dobrotivě," řekli mu, "pokud k nim budeš přívětivý a dáš jim laskavou odpověď, budou ti...
2. Letopisů 16:9...oči procházejí celou zemi, aby posiloval ty, kdo jsou mu oddáni celým srdcem. Ty ses teď ale zachoval jako...
2. Letopisů 34:28...Hospodin. Hle, připojím k tvým předkůmbudeš uložen do hrobu v pokoji. Tvé oči nespatří nic z toho...
Ezdráš 7:20...vrať jeruzalémskému Bohu. Cokoli dalšího budeš potřebovat pro dům svého Boha, uhraď to z královské...
Ester 4:14...domě jako jediná ze všech Židů vyváznešBudeš-li v tuto chvíli mlčet, Židům přijde spásná pomoc...
Job 5:21...smrtí a z moci meče za války. Před bičem jazyka budeš skryt, nebudeš se bát, když zhouba přichází. Zhoubě i...
Job 5:22...se bát, když zhouba přichází. Zhoubě i hladu se budeš smát, ani z divé zvěře nebudeš mít strach. Budeš mít...
Job 5:23...budeš smát, ani z divé zvěře nebudeš mít strachBudeš mít smlouvu i s kamením na poli, i divá zvěř se s...
Job 7:21... viny nezbavíš? Brzy ulehnu do prachubudeš hledat, a tu nebudu!" Bildad Šuchský mu na to...
Job 8:2...Šuchský mu na to řekl: "Jak dlouho budeš takhle mluvit? Tvé řeči jsou podobné vichřici! Copak...
Job 8:5...proti němu zhřešily, vydal je moci jejich vinBudeš-li ale pilně hledat Boha a Všemohoucího prosit o...
Job 8:6...hledat Boha a Všemohoucího prosit o milostbudeš-li čistý a poctivý, hned zase začne nad tebou bdít,...
Job 10:16...hanbou, zpitý trápením. Kdybych se narovnalbudeš honit jako lev, svou úžasnou sílu na znovu...
Job 11:15...stanu bezpráví, tehdy tvář pozvedneš bez vadybudeš stát neochvějně, bez vší obavy. Tehdy zapomeneš na...
Job 11:19...naděje - rozhlédneš se kolem a v klidu ulehnešBudeš spát a nikdo nevyruší , o tvou přízeň se budou...
Job 22:27...bude tvou rozkoší, k Bohu tvář svou obrátíšBudeš se k němu modlit a on vyslyší, své sliby tehdy...
Job 35:6... pozoruj mraky - jsou vyšší, než jsi ty. Když budeš hřešit, co mu způsobíš? Když rozmnožíš své viny, jak...
Job 35:7...Když rozmnožíš své viny, jak mu ublížíš? Když budeš spravedlivý, jak ho tím obdaříš? Co by si od tebe...
Žalmy 13:2...Zapomeneš na navěky? Jak dlouho ještě budeš ukrývat přede mnou svoji tvář? Jak dlouho mám nosit...
Žalmy 35:17...na zuby skřípěli! Jak dlouho, Pane, se na to budeš dívat? Ochraň mou duši před jejich ranami, můj holý...
Žalmy 37:27...i jeho potomci. Odmítej zlo a konej dobro, pak budeš bydlet v zemi navždycky. Hospodin totiž miluje právo,...
Žalmy 45:17... do králova paláce vstupují. Místo svých otců budeš mít děti; učiníš je knížaty po celé zemi! Tvé jméno...
Žalmy 74:1...proto vyprávím! Poučný žalm Asafův. Proč jsi na nás, Bože, tolik zanevřel? Budeš se na své ovce...
Žalmy 79:5...jsme všem dokola! Jak dlouho ještě, HospodineBudeš navěky rozzloben? Bude tvé horlení hořet plamenem?...
Žalmy 80:5...záchrana! Hospodine, Bože zástupů, jak dlouho budeš modlitby svého lidu s hněvem odmítat? Nakrmil jsi je...
Žalmy 85:6... vrať se k nám, přestaň nevražit proti nám! To budeš navěky rozhněván? Rozlícen zůstaneš napořád? Nechceš...
Žalmy 88:11... Hospodine, každý den, k tobě vztahuji ruce svéBudeš snad konat divy pro mrtvé? Zvednou se stíny ke tvé...
Žalmy 89:47...pláštěm ostudy! séla Jak dlouho se, Hospodinebudeš ukrývat? Napořád? Musí tvá zuřivost jak oheň plát?...
Žalmy 102:27... dílem tvých rukou jsou nebesa. Ona pominou, ty budeš vždy, všechna se jako šaty obnosí. Odložíš je jak...
Žalmy 120:3... zachraňuj od lživých rtů a lstivých jazyků! Jak budeš potrestán a co čeká , ty, který mluvíš lstivým...
Žalmy 128:2...Prací svých rukou se jistě uživíš, blažený budeš a úspěšný. Tvá manželka jak réva plodící v srdci...
Žalmy 128:5... zdar Jeruzaléma kéž uvidíš po všechny dny, kdy budeš žít. Kéž uvidíš i děti dětí svých! Pokoj Izraeli!...
Žalmy 130:3... prosím vyslyš , k mým prosbám nakloň uši svéBudeš-li, Pane, připomínat viny, kdo, Hospodine, obstojí?...
Žalmy 137:8... zničte to město v základech!" Ó dcero Babylonská, budeš zničena! Blaze tomu, kdo ti odplatí za...
Přísloví 2:4...k sobě rozvahu. Když ji jak stříbro vyhledávat budeš, pátrat po jak po pokladech, úctě k Hospodinu...
Přísloví 4:4...slova si vezmi k srdci, dbej na příkazybudeš žít. Získej moudrost, rozumnost získej, slova...
Přísloví 5:11...dřina skončí v domě cizího. Nakonec bolestí řvát budeš, tvůj život, tvé tělo bude zmařeno: "Proč jen jsem...
Přísloví 6:9...žních zásoby pilně ukládá. Jak dlouho, lenochubudeš polehávat, kdy se konečně ze snu probudíš? Chvilku...
Přísloví 24:10...hřích, drzoun je každému odporný. Pokud se budeš v těžký den hroutit, tvá síla za moc nestojí....
Kazatel 11:9... ze svého mládí; ze srdce vesel se, dokud jsi mlád. Jdi, kam vede tvé vlastní srdce, za tím, co...
Kazatel 12:4...se zavřou dveře do ulice a mlýnek zvolna umlknebudeš se probouzet šveholením ptáků, všechny písně však...
Izaiáš 1:26...nečistotu! Vrátím ti soudce tak jako kdysibudeš mít rádce jako dřív. A potom budeš znovu nazýváno:...
Izaiáš 22:19...jsi dělal ostudu! Z tvého postavení vyženubudeš zbaven svého úřadu! V ten den povolám svého...
Izaiáš 29:4... věžemi, náspy proti tobě navrším. Tehdy budeš mluvit vleže na zemi, z prachu bude znít tvé mumlání;...
Izaiáš 33:1...vypouštíte na pastvu! Běda tobě, zhoubce, který jsi nebyl huben! Běda tobě, zrádce, který jsi nebyl zrazen!...
Izaiáš 33:18... spatříš tu zemi, jež prostírá se do dáli. Pak budeš přemítat nad přežitými hrůzami: "Kde je sepisovatel,...
Izaiáš 37:30...kudys přišel, stejnou cestou půjdeš zpět! A toto budeš mít jako znamení, Ezechiáši: Letos budete jíst, co...
Izaiáš 41:16... Rozptýlíš je a vítr je uchvátí, rozmetáni budou vichřicí. Ty se však budeš v Hospodinu radovat, Svatý...
Izaiáš 44:26...svých poslů naplní. říkám Jeruzalému: "Budeš obydlen!" a judským městům: "Vystavěna budete!" a...
Izaiáš 54:14... budou zakoušet pokoj a blahobyt. Založena budeš na spravedlnosti: Zbavena násilí bez obav budeš žít,...
Izaiáš 57:13...tvou i tvé skutky - a k ničemu ti nebudou.  budeš volat o pomoc, nech se zachránit tou svou sebrankou!...
Izaiáš 58:11...i v zemi vyprahlé a tvým kostem dodá na síleBudeš se podobat zavlažené zahradě, budeš jako pramen,...
Izaiáš 58:13... aby sis v můj svatý den nedělal, co chceš, když budeš sobotu nazývat svým blahem, Hospodinovým svatým a...
Izaiáš 60:15... Sion Svatého izraelského. Místo abys byla opuštěná a neoblíbená, takže skrze tebe nikdo nechodil...
Izaiáš 60:16...byla, všem pokolením budeš radostí. Mléko národů budeš pít, sát budeš z prsů královských a poznáš, že ...
Izaiáš 62:3...ti Hospodinova ústa vyberou. V Hospodinově ruce budeš slavnou korunou, v dlani svého Boha královskou...
Izaiáš 64:11...spáleniště, vše, co nám bylo drahé, je zničenéBudeš se přes to vše, Hospodine, držet zpět? Budeš mlčet a...
Jeremiáš 3:19... kterou jsem dal za dědictví vašim otcům. Říkal jsem si: Jak rád bych počítal za svůj lid a dal ti za...
Jeremiáš 4:14...konec! "Omyj své srdce od zla, Jeruzaléme, a budeš zachráněn. Jak dlouho ještě budeš přemýšlet zvráceně?...
Jeremiáš 4:30...si šarlatové šaty? Zlatými šperky se ozdobíšBudeš si řasenkou líčit oči? Zbytečné krášlení! Tví milenci...
Jeremiáš 7:27...otcové. I když jim řekneš všechna tato slova, nebudou poslouchat. I když na budeš volat, neodpovědí...
Jeremiáš 12:5...nic není!" "Když unavuje běžet s pěšími, jak budeš závodit s koni? Když máš klid pouze v pokojné zemi,...
Jeremiáš 13:27... tvůj chtíč i tvé zvrhlé smilnění. Viděl jsem tvé nechutnosti na kopcích i v polích. Běda ti,...
Jeremiáš 15:19... abys stál přede mnou jako můj služebníkBudeš-li rozlišovat mezi vzácným a bezcenným, budeš mými...
Jeremiáš 20:6...tvoji domácí půjdete do zajetí. Přijdeš do Babylonu a tam zemřeš; tam budeš pohřben ty i všichni tvoji...
Jeremiáš 22:22... tví milenci půjdou do zajetí; tehdy se konečně budeš hanbit a stydět za všechny své špatnosti. Uvelebila...
Jeremiáš 22:23...ses v Libanonu, v hnízdečku mezi cedrovímbudeš však sténat jako při porodu, jako rodička se budeš...
Jeremiáš 31:4... vztahuji se k tobě v milosrdenství. Znovu zbuduji a budeš stát, panno izraelská. Znovu se chopíš...
Jeremiáš 31:22...se zpátky do svých měst! Jak dlouho se ještě budeš toulat, dcero nevěrná? Hospodin stvoří na zemi novou...
Jeremiáš 34:3...je vypálí ohněm. Ani ty před ním neunikneš, ale budeš jistě chycen a padneš mu do rukou. Spatříš...
Jeremiáš 48:2...bude troskou hanebnou. Moábu žádná chlouba nezbyla, v Chešbonu se na něj chystá pohroma: ‚Pojďme je...
Jeremiáš 48:7...spoléháš na své výdobytky a poklady, i ty sám budeš dobyt. Tvůj bůh Kemoš půjde do vyhnanství a s ním i...
Jeremiáš 49:15..."Hle, činím nepatrným mezi národy, mezi lidmi budeš v opovržení. Klame hrůza, kterou vzbuzuješ, a...
Pláč 4:22... nezůstaneš v zajetí. Ty, Dcero edomská, však budeš ztrestána, tvůj hřích se brzy odhalí! Vzpomeň si,...
Ezechiel 3:8...je tvrdohlavý a zarputilý. Hle, způsobím, že budeš právě tak neústupný a tvrdý jako oni. Dávám ti tvář...
Ezechiel 3:26...vyjít mezi . Jazyk ti přilepím na patro, takže budeš němý a nebudeš je kárat - vždyť je to banda...
Ezechiel 4:4...na sebe vinu domu Izraele. Po všechny dny, kdy budeš ležet na boku, poneseš jejich vinu. Odpočítal jsem ti...
Ezechiel 4:9...to nasyp do jedné nádoby. Po všechny dny, kdy budeš ležet na boku, si z toho budeš připravovat jídlo:...
Ezechiel 4:10...budeš ho jíst 390 dnů. Tvůj denní příděl stravy bude vážit 20 šekelů a budeš ho jíst pravidelně ve stejný...
Ezechiel 4:11...čas. K pití si odměříš šestinu hinu vodybudeš ji pít pravidelně ve stejný čas. Jez to jako ječné...
Ezechiel 4:15...ti místo lidských lejn použít kravinceBudeš si dělat jídlo na nich." "Synu člověčí," řekl mi...
Ezechiel 5:14...promluvil Hospodin. Obrátím v troskybudeš na posměch okolním národům před očima všech...
Ezechiel 12:18...slovo Hospodinovo: "Synu člověčí! Třes se, když budeš jíst, a chvěj se úzkostí, když budeš pít. Řekni lidu...
Ezechiel 16:55...se svými dcerami a Samaří se svými dceramibudou znovu tím, čím bývaly kdysi. Ale i ty se svými...
Ezechiel 16:61...věčnou. Tehdy si vzpomeneš na své způsobybudeš se stydět, vezmu tvé starší i mladší sestry a dám...
Ezechiel 22:5...posměchu mezi všemi zeměmi. Blízkým i vzdáleným budeš k smíchu, slavné svou nečistotou a množstvím hrůz....
Ezechiel 22:16...a s tvou nečistotou skoncuji. V očích národů budeš v opovržení a tehdy poznáš, že jsem Hospodin."...
Ezechiel 23:32... Tak praví Panovník Hospodin: Kalich své sestry budeš pít, hluboký a široký. Je plný výsměchu a opovržení,...
Ezechiel 23:34...své sestry Samaří. ho do dna vyprázdníšbudeš hryzat jeho střepy s prsy rozdrásanými. Ano, tak jsem...
Ezechiel 24:27...V den, kdy se s ním setkáš, se ti otevřou ústabudeš s ním moci hovořit. Promluvíš a přestaneš být němý....
Ezechiel 27:26...hlubinu zavezli tvoji veslaři, uprostřed moře budeš východním větrem roztříštěn! Tvé jmění, zboží i...
Ezechiel 27:36... Obchodníci mezi národy nad tebou jenom zasyčíBudeš odstrašujícím znamením - zanikneš navěky!" Dostal...
Ezechiel 28:9...do jámy, zahyneš hroznou smrtí uprostřed moříBudeš pak ještě říkat: ‚ jsem bůh' tváří v tvář svým...
Ezechiel 29:5...pak na poušti i se všemi tvými nilskými rybamiBudeš ležet jen tak na zemi, neseberou , aby pohřbili....
Ezechiel 32:4... mou sítí vytáhly. Pohodím pak na soušibudeš ležet jen tak na zemi. Přivedu na tebe veškeré ptáky...
Ezechiel 32:28...se země živých děsila před těmi hrdiny. Ty však budeš ležet zmrzačen mezi neobřezanci pobitými mečem. Bude...
Ezechiel 33:13...spravedlnosti. Řeknu-li spravedlivému: ‚Jistěže budeš žít,' a on začne spoléhat na svou spravedlnost a...
Ezechiel 35:15...zpustošením dědictví domu Izraele ti odplatímBudeš zpustošeno, pohoří Seír, i celý Edom se vším všudy!...
Ezechiel 38:7...ty národy, které se k tobě připojí. Chystej seBuď připraven i se všemi zástupy shromážděnými k tobě,...
Ezechiel 38:8...tobě, neboť budeš jejich velitel. Po dlouhé době budeš povolán, po mnoha letech přitáhneš do země, která se...
Ezechiel 38:12...hradby, brány ani závory!' Vrhneš se na kořistbudeš plenit, vztáhneš ruku na osídlené trosky a na lid...
Ezechiel 43:25...je jako zápalnou oběť Hospodinu. Po sedm dní budeš denně obětovat kozla za hřích; také se obětuje býk...
Daniel 4:22...zde je výrok Nejvyššího o mém královském pánuBudeš odehnán pryč od lidí a budeš bydlet mezi zvířaty....
Daniel 4:29... králi Nabukadnezare: Ztratil jsi královstvíBudeš odehnán pryč od lidí, budeš bydlet mezi zvířaty a...
Daniel 5:16...tento nápis, ale vůbec to nedokázali. O tobě jsem ale slyšel, že dovedeš vykládat smysl a řešit záhady....
Ozeáš 1:2...řekl: "Jdi, vezmi si ženu oddanou smilstvubudeš s mít děti ze smilstva. Tato země totiž opustila...
Ozeáš 2:18...kdy vyšla z Egypta. Toho dne, praví Hospodin, mi budeš říkat: "Manželi" - Baalem nenazveš nikdy víc....
Abdiáš 1:2...Edomu!" Hle, činím nepatrným mezi národybudeš v největším opovržení! Pýcha tvého srdce oklamala,...
Abdiáš 1:10... kvůli násilí na Jákobovi, tvém bratrovibudeš zahalen do ostudy, vyhlazen budeš navěky! V ten den...
Micheáš 4:10...jako rodička, protože musíš odejít z městabudeš venku nocovat. do Babylonu musíš jít a tam dojdeš...
Micheáš 6:14...ranil trápením, abych zničil za tvůj hříchBudeš jíst, ale nenasytíš se, bude ti kručet v břiše. Budeš...
Nahum 3:11... všichni jejich velmoži dostali řetězy. Tak i ty budeš jako opilec, úplně bez sebe. I ty se budeš potácet a...
Abakuk 2:16...se díval na jeho nahotu! Ne slávou, ale hanbou budeš opilý. Teď pij ty; ukaž, jak jsi neobřezaný! Blíží se...
Sofoniáš 3:7... z jejich obyvatel nezbyl jediný. Myslel jsem si: ‚Teď snad budeš ctít, teď se snad necháš...
Zachariáš 3:7...Jošuu nabádat: "Tak praví Hospodin zástupůBudeš-li chodit po mých cestách a zachovávat, co jsem ti...
Zachariáš 9:13...a tvými syny, Sione, se proti Řekům oženubudeš mi mečem hrdinů! Hospodin se zjeví nad nimi a jako...
Matouš 4:10... "Je přece psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.'" Tenkrát ho ďábel...
Matouš 6:21...ani nekradou. Vždyť tam, kde máš pokladbudeš mít i srdce. Oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré...
Matouš 11:23...v soudný den lehčeji než vám! A ty, Kafarnaumbudeš snad vyvýšeno do nebe? do pekla se propadneš!...
Matouš 12:37...skládat účty v soudný den. Svými vlastními slovy budeš ospravedlněn, svými vlastními slovy budeš odsouzen."...
Matouš 19:21..."Co mi ještě schází?" Ježíš odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým, a...
Marek 10:21...jdi, prodej všechno, co máš, rozdej to chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj ." Ta slova ho...
Lukáš 1:14...Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno JanBudeš se z toho radovat a veselit a z jeho narození budou...
Lukáš 1:20...a oznámil ti tu radostnou novinu. Protože jsi neuvěřil mým slovům, která se ve svůj čas naplní, hle,...
Lukáš 1:76...tváří po všechny dny svého života. A ty, dítěbudeš nazváno prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem...
Lukáš 4:8...odpověděl: "Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.'" Tehdy ho přivedl do...
Lukáš 5:10... Ježíš ale Šimonovi řekl: "Neboj se. Od nynějška budeš lovit lidi." Jakmile s loděmi přirazili ke břehu,...
Lukáš 10:15...na soudu lehčeji než vám. A ty, Kafarnaum, které jsi k nebi vyvýšeno, do pekla budeš svrženo. Kdo vám...
Lukáš 10:28...‚Miluj svého bližního jako sám sebe.'" "Správně jsi odpověděl," řekl mu Ježíš. "Dělej to a budeš žít." On...
Lukáš 14:10...' S ostudou by sis pak sedl úplně vzadu. Když jsi pozván, raději si jdi sednout někam dozadu. Tvůj...
Lukáš 16:2...tobě slyším? Slož účty ze svého počínání, neboť budeš propuštěn.' Správce si řekl: ‚Co budu dělat, ...
Lukáš 18:22... "Prodej všechno, co máš, rozdej to chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj ." Jeho však ta...
Lukáš 23:43..." Ježíš mu odpověděl: "Amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji." Okolo poledne se po celé zemi...
Jan 1:42...ho k Ježíši. Ježíš se na něj podíval a řekl: "Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfa" (což se...
Jan 10:24...Tam ho obstoupili Židé se slovy: "Jak dlouho nás budeš napínat? Jestli jsi Mesiáš, řekni nám to jasně."...
Jan 11:40...mrtvého. "Vždyť je v hrobě čtvrtý den!" "Neřekl jsem ti, že když budeš věřit, uvidíš Boží slávu?" odpověděl...
Skutky 11:14...Šimona zvaného Petr. Skrze to, co ti povíbudeš spasen ty i celý tvůj dům!' A jen, co jsem k nim...
Skutky 16:31...byl spasen?" Odpověděli: "Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i tvůj dům!" Potom přinesli Pánovo slovo...
Skutky 22:15...a uslyšel hlas z jeho úst. Přede všemi lidmi mu budeš svědkem toho, co jsi viděl a slyšel. Na co ještě...
Skutky 24:8...jsme ho zajali. Když provedeš výslech, sám se budeš moci přesvědčit o všem, z čeho jej žalujeme." Židé s...
Římanům 3:4...žádném případě! si je každý člověk lhář, Bůh bude pravdomluvný. Jak je psáno: "Ve svých výrocích budeš...
Římanům 10:9...uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvýchbudeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání...
Římanům 11:22... pokud ovšem v této laskavosti zůstaneš. Jinak budeš vyťat i ty, zatímco oni budou naroubováni,...
1. Timoteus 4:6...se to Božím slovem a modlitbou. Když budeš tyto věci připomínat sourozencům, budeš dobrý...
Židům 1:11... dílem tvých rukou jsou nebesa. Ona pominou, ty budeš vždy, všechna se jako šaty obnosí. Svineš je jako...

Slova obsahující budeš: budeš (390) nebudeš (67)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |