Buďte

Hledám pøesnì 'buďte'. Nalezeno 65 veršù. Další varianty: tys (28) není (483) jste (874) jsou (1140) jsme (755) jsi (1542) jsem (3484) jsa (1) jest (24) cos (37) být (265) byly (188) byls (1) bylo (610) byli (593) byla (451) byl (1221) budu (310) buďte (69) budou (923) buďme (3) budit (4) budili (1) budila (2) budí (4) budete (338) budeš (390) budeme (90) bude (1849) buď (131)
Genesis 43:23... kdo nám to stříbro dal do vaků!" On však řekl: "Buďte klidní, nebojte se. Ten poklad vám dal do vaků váš...
Exodus 22:30...dní zůstane u matky, osmého dne jej dáš mněBuďte pro svatí. Nejezte maso zvířete rozsápaného na...
Leviticus 11:44...se jimi, abyste se nestali nečistými. Vždyť  jsem Hospodin, váš Bůh! Posvěťte se a buďte svatí, neboť ...
Leviticus 11:45...se žádnou havětí plazící se po zemi. Vždyť  jsem Hospodin, který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším...
Leviticus 19:2...k Mojžíšovi: "Mluv k celé Izraelské obciBuďte svatí, neboť Hospodin, váš Bůh, jsem svatý! Každý...
Leviticus 20:7...a vyvrhnu jej z jeho lidu. Proto se posvěťtebuďte svatí - vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Zachovávejte...
Leviticus 20:26... které jsem oddělil, aby pro vás byli nečistíBuďte mi svatí, neboť Hospodin jsem svatý a oddělil jsem...
Numeri 16:16...Mojžíš řekl Korachovi: "Ty a celá tvoje tlupa buďte zítra před Hospodinem - ty s nimi a také Áron. Každý...
Deuteronomium 1:17...druhem nebo mezi ním a přistěhovalcem. Při soudu buďte nestranní. Vyslechněte malého stejně jako velkého;...
Deuteronomium 31:6...s nimi přesně podle příkazu, který jsem vám dalBuďte silní a stateční, nebojte se jich ani nelekejte. Sám...
Jozue 8:4...a vypravil je v noci s rozkazem: "Dávejte pozorBudete vzadu za městem číhat v záloze. Nebuďte od města moc...
Jozue 10:25... Jozue jim řekl: "Nebojte se a nestrachujtebuďte silní a stateční. Takto Hospodin naloží se všemi...
Jozue 23:6...jejich zem, jak vám to řekl Hospodin, váš BůhBuďte velmi silní, abyste pečlivě dodržovali vše, co je...
2. Samuel 1:21...Svahy Gilboa, ano, vy - deště a rosy buďte zbaveny! se nenajde pole úrodné tam, kde štít...
2. Samuel 2:7...vám prokáži dobrodiní za to, co jste vykonaliBuďte tedy stateční a silní. Váš pán Saul je mrtev, ale...
2. Samuel 13:28...zabijete. Nebojte se. Je to přece na můj rozkazBuďte silní a stateční!" Abšalomovi mládenci pak s Amnonem...
2. Letopisů 19:10...přijde od vašich bratrů z jiných měst, se bude týkat prolití krve nebo otázek Zákona, přikázání,...
2. Letopisů 19:11...a buďte bezúhonní. Nejvyšší kněz Amariáš vám bude nadřízen ve všech záležitostech Hospodinových a...
2. Letopisů 32:7...prostranství u městské brány a povzbuzoval je: "Buďte silní a stateční! Nebojte se ani se nelekejte...
Žalmy 2:10...je jak hliněné nádoby." Proto, královébuďte rozumní, soudcové země, nechte se poučit. Služte...
Žalmy 31:25...Bohatě ale odplatí těm, kdo se pyšně chovajíBuďte silní a v srdci stateční, všichni, jichž nadějí je...
Žalmy 115:15... jak vás, tak vaše potomky! Od Hospodina buďte požehnaní - nebe i zemi on sám učinil! Hospodinu...
Izaiáš 65:18... nebude o nich přemýšlet. Nuže, radujte sebuďte šťastní navěky z mého stvoření: Hle - stvořím...
Jeremiáš 6:18...však řekli: ‚Nechceme!' Proto, národy, slyštebuďte svědkové toho, co se jim stane. Slyš, země: Hle,...
Jeremiáš 48:28...Opusťte města, usaďte se na skále, MoábciBuďte jako holubice nad srázem hnízdící. Slyšeli jsme o...
Jeremiáš 51:12... pomsta za jeho chrám! Namiřte korouhev proti babylonským hradbám! Zesilte hlídky, stavte stráž! Buďte...
Ezechiel 36:32...to kvůli vám, praví Panovník Hospodin, toho si buďte vědomi. Vy buďte zahanbeni a styďte se za své způsoby...
Matouš 5:48...jen své bratry? Nedělají to snad i pohanéBuďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec." ...
Matouš 10:16...městu. Posílám vás jako ovce mezi vlky, proto buďte chytří jako hadi a nevinní jako holubice. Dejte si...
Matouš 24:44...by ho vloupat se do jeho domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v nečekanou...
Matouš 28:9...učedníkům. Cestou se s nimi náhle setkal Ježíš. "Buďte zdrávy," řekl. Padly před ním na kolena, objímaly mu...
Lukáš 6:27...slyšíte, však říkám: Milujte své nepřáteleBuďte dobří k těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás...
Lukáš 6:35...dostali zpět. Vy však milujte své nepřátelebuďte k nim dobří; půjčujte a neočekávejte nic zpět. Tehdy...
Lukáš 6:36... neboť on je laskavý i k nevděčným a zlýmBuďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Nesuďte a...
Lukáš 12:36...přepásaná bedra a rozsvícené lampyBuďte jako lidé očekávající, kdy se jejich pán vrátí ze...
Lukáš 12:40... nedovolil by mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, o...
Jan 16:33...nejsem sám, protože je se mnou Otec. Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě...
Skutky 15:29... Uchráníte-li se těchto věcí, uděláte dobřeBuďte zdrávi. Vysláni na cestu přišli do Antiochie, svolali...
Skutky 16:15...nás prosila: "Pokud máte za věrnou Pánubuďte hosty v mém domě." A tak nás přemluvila. Jednou, když...
Skutky 20:10...a objal jej; potom ho vzal do náruče a řekl: "Buďte klidní, je v něm život!" Pak vystoupil nahoru, lámal...
Římanům 12:11... projevujte si navzájem uctivost. V pilnosti buďte vytrvalí, ve službě Pánu horliví, v naději radostní,...
Římanům 16:2... Přivítejte ji v Pánu, jak se na svaté sluší, a buďte nápomocni, v jakékoli záležitosti by vás...
1. Korintským 7:5... že se na čas uvolníte pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás nepokoušel satan, kdybyste se nemohli...
1. Korintským 14:20...myslet jako malé děti. Pokud jde o zlobuďte jako nemluvňata, myšlením však buďte dospělí. V...
1. Korintským 15:58...Pánu Ježíši Kristu! Proto, moji milovaní bratřibuďte pevní a nepohnutelní, rozrůstejte se v Pánově díle a...
1. Korintským 16:13... bude mít možnost. Bděte, stůjte ve vířebuďte stateční, buďte silní. Všechno se mezi vámi děje v...
2. Korintským 8:11... Nuže, dejte se do díla, vykonejte to! Jako jste byli připraveni chtít, tak také buďte připraveni...
2. Korintským 13:11...dal k budování, a ne k boření. Závěrem, bratřibuďte zdrávi. Spějte k dokonalosti, povzbuzujte se, buďte...
Galatským 4:12...pro vás nebyla zbytečná. Bratři, prosím vásbuďte jako ; vždyť i jsem jako vy. Nijak jste mi...
Efeským 4:2...dělali čest tomu povolání, které jste přijaliBuďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v...
Efeským 4:32...i urážky vás opustí spolu s veškerou záštíBuďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si...
Filipským 2:12...Ježíš Kristus je Pán. Proto, moji milovaní, jako jste byli vždycky poslušní, když jsem byl s vámi, buďte...
Koloským 3:13... laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostíBuďte mezi sebou snášenliví, a má-li někdo k někomu výhrady...
Koloským 3:14...Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Nadto vždy buďte oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti. Ve...
Koloským 3:15...srdcích vládne Kristův pokoj - právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční. Slovo...
Koloským 4:2... Pamatujte, že i vy máte Pána v nebi. V modlitbě buďte vytrvalí, zůstávejte v bdělí a vděční. Modlete se...
1. Tesalonickým 5:18...se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši...
Židům 13:5...čeká Boží soud. Veďte nezištný životbuďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on řekl: "Nikdy ...
Židům 13:17...příjemné. Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a buďte poddajní; bdí totiž nad vašimi životy jako ti, kdo...
Jakub 5:7...spravedlivého; on se nebránil. Bratřibuďte trpěliví do Pánova příchodu. Víte, jak rolník...
Jakub 5:8... dokud nepřijde raný i pozdní déšť. I vy tedy buďte trpěliví a pevní. Pánův příchod je blízko. Nestěžujte...
1. Petr 1:15... Ten, který vás povolal, je svatý - právě tak buďte svatí v celém svém životě i vy. Je přece psáno:...
1. Petr 1:16...svatí v celém svém životě i vy. Je přece psáno: "Buďte svatí, neboť jsem svatý." Bůh nikomu nestraní, ale...
1. Petr 3:8...vašim modlitbám nestálo nic v cestě. Konečněbuďte všichni svorní, soucitní, plní bratrské lásky,...
1. Petr 3:15...tím vylekat." Zasvěťte svá srdce Pánu Kristubuďte připraveni podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na...

Slova obsahující buďte: buďte (69) nebuďte (21) probuďte (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |