Buď

Hledám pøesnì 'buď'. Nalezeny 123 verše. Další varianty: tys (28) není (483) jste (874) jsou (1140) jsme (755) jsi (1542) jsem (3484) jsa (1) jest (24) cos (37) být (265) byly (188) byls (1) bylo (610) byli (593) byla (451) byl (1221) budu (310) buďte (69) budou (923) buďme (3) budit (4) budili (1) budila (2) budí (4) budete (338) budeš (390) budeme (90) bude (1849) buď (131)
Genesis 9:25...mu jeho nejmladší syn provedl, řekl: "Zlořečený buď Kanaán; je pro své bratry otrokem všech otroků!"...
Genesis 9:26...otrokem všech otroků!" Řekl také: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Semův, jemuž bude Kanaán otročit! Kéž Bůh...
Genesis 14:19...a víno a požehnal mu těmito slovy: "Požehnán buď Abram od Nejvyššího Boha, Stvořitele nebe i země!...
Genesis 14:20...Boha, Stvořitele nebe i země! Požehnán buď Nejvyšší Bůh, jenž ti tvé nepřátele vydal do rukou!"...
Genesis 15:13... děsivá tma. Tehdy Hospodin Abramovi řekl: "Buď si jist, že tví potomci budou přistěhovalci v zemi, jež...
Genesis 17:1...Izmaele, bylo Abramovi osmdesát šest let. Když bylo Abramovi devadesát devět let, ukázal se mu Hospodin a...
Genesis 24:27...kolena a klaněl se Hospodinu se slovy: "Požehnán buď Hospodin, Bůh mého pána Abrahama, že od mého pána...
Genesis 27:29...ti, se ti klaní národy. Pánem svých bratří buď, se ti klaní synové matky tvé. jsou zlořečeni,...
Exodus 4:21...totiž Mojžíšovi řekl: " se vrátíš do Egyptabuď připraven konat před faraonem všechny divy, ke kterým...
Exodus 18:10...z ruky Egypťanů. Jetro tenkrát řekl: "Požehnán buď Hospodin, jenž vás vysvobodil z ruky Egypťanů, z ruky...
Numeri 5:19... Kněz pak bude mít v ruce hořkou vodu prokletíbude ženu zapřísahat: ‚Jestliže s tebou žádný muž nespal a...
Deuteronomium 16:19...lid spravedlivým soudem. Nepřekrucuj právoBuď nestranný a neúplatný, neboť úplatek zaslepuje i oči...
Deuteronomium 18:13...je Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyháníBuď cele oddán Hospodinu, svému Bohu. Národy, které...
Deuteronomium 31:7...Jozuu a před očima celého Izraele mu řekl: "Buď silný a statečný, neboť ty vejdeš s tímto lidem do země...
Deuteronomium 31:23... Nato Hospodin přikázal Jozuovi, synu Nunovu: "Buď silný a statečný! Ty přivedeš syny Izraele do země,...
Deuteronomium 33:20...v písku ukrytých." O Gádovi řekl: "Požehnán buď Ten, jenž Gáda rozšiřuje! Gád se uložil jako lvice, s...
Jozue 1:6...i s tebou. Nenechám samotného a neopustím Buď silný a statečný, neboť ty dáš tomuto lidu za dědictví...
Jozue 1:7...jsem přísahal jejich otcům, že jim ji dám. Jen buď silný a velmi statečný, abys pečlivě dodržoval celý...
Jozue 1:9...úspěch a tehdy se ti bude dařit. Přikazuji tiBuď silný a statečný, neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin...
Jozue 1:18...tvá slova, mu přikážeš cokoli, zemře. Jen buď silný a statečný!" Jozue, syn Nunův, pak ze Šitimu...
Jozue 6:26...do Jericha. Tehdy Jozue přísahal: "Zlořečený buď před Hospodinem, kdo povstane, aby stavěl toto město...
Soudců 5:24...Hospodinu proti udatným!" Požehnaná mezi ženami buď Jael, manželka Kenijce Chebera, požehnaná buď mezi...
Soudců 6:23...jsem tváří v tvář uviděl Hospodinova anděla!" "Buď klidný," řekl mu Hospodin. "Neboj se, nezemřeš." Gedeon...
Soudců 19:20...služebníka provází. Nic víc nepotřebujeme." "Buď vítán," řekl mu stařík. "Postarám se o všechno, co...
Růt 4:11... Dnes jste toho svědkové." Všechen lid, který byl v bráně, i stařešinové odpověděli: "Jsme svědkové. Kéž...
Růt 4:14...porodila syna. Ženy tehdy řekly Noemi: "Požehnán buď Hospodin, který ode dneška nenechá bez příbuzného....
1. Samuel 18:17...je starší dcera Merab, dám ti ji za ženu. Jen buď mým vojevůdcem a veď Hospodinovy boje." (Saul si totiž...
1. Samuel 20:29...městě oběť a můj bratr mi přikázal, přijduBuď tedy prosím tak laskav a uvolni , smím navštívit...
1. Samuel 25:6... navštivte Nábala a pozdravte ho mým jménem: ‚Buď zdráv. Pokoj tobě, pokoj tvé rodině, pokoj všemu, co...
1. Samuel 25:32...svou služebnici." David řekl Abigail: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, že mi dnes poslal vstříc. A...
1. Samuel 25:33...poslal vstříc. A požehnána tvá moudrost, ty sama buď požehnána, žes dnes zadržela, abych neprolil krev a...
1. Samuel 25:39...David doslechl o Nábalově smrti, řekl: "Požehnán buď Hospodin, že se zastal proti Nábalovým urážkám!...
1. Samuel 26:10..." pokračoval David, "sám Hospodin ho raníBuď přijde jeho den a zemře, anebo vytáhne do války a...
2. Samuel 10:12...Amonci nad tvé síly, přijdu na pomoc toběBuď silný! Odvahu! Za náš lid a za města našeho Boha! ...
2. Samuel 18:28...poklonil se mu k zemi. Potom řekl: "Požehnán buď Hospodin, tvůj Bůh, jenž porazil muže, kteří pozvedli...
2. Samuel 22:47... se hroutí, vrávorají ven ze svých nor! Živ buď Hospodin, skála buď požehnána, Bůh buď vyvýšen, ...
1. Královská 1:48...Nato se král na loži poklonil a řekl: ‚Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, který dnes před mýma očima...
1. Královská 2:37...a bydli v něm. Nebudeš ale odtud nikam odcházetBuď si jist, že v den, kdy bys přece jen odešel a překročil...
1. Královská 2:42... dal si ho zavolat a řekl mu: "Nezapřísahal jsem při Hospodinu? Nevaroval jsem : ‚Buď si jist, že...
1. Královská 8:15...celému stojícímu shromáždění Izraele: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, který vlastními ústy mluvil k...
1. Královská 8:56...požehnal celému shromáždění Izraele: "Požehnán buď Hospodin, který svému lidu Izraeli dopřál odpočinutí,...
1. Královská 10:9...před tebou a naslouchají tvé moudrosti. Požehnán buď Hospodin, tvůj Bůh, který si oblíbil a dosadil na...
2. Královská 4:23..." "Proč bys za ním dnes chodila?" namítl . "Není přece novoluní ani sobota." "Buď klidný," řekla mu....
1. Letopisů 12:19...Třicítky, Amasaje: "Patříme tobě, Davidejsme na tvé straně, synu Jišaje! Pokoj, pokoj buď tobě i...
1. Letopisů 19:13... Budou-li Amonci nad tvé síly, pomohu toběBuď silný! Odvahu! Za náš lid a za města našeho Boha! ...
1. Letopisů 22:11...upevním navěky.' Nuže, synu můj, Hospodin buď s tebou. Kéž se ti daří a kéž vystavíš dům Hospodinu,...
1. Letopisů 22:13...Zákon Hospodina, svého Boha. Tehdy se ti bude dařit, když budeš pečlivě dodržovat ustanovení a řády,...
1. Letopisů 22:16...je bezpočet. Dej se tedy do práce. Hospodin buď s tebou." David také přikázal všem izraelským vůdcům,...
1. Letopisů 28:10...vyvolil, abys postavil chrám pro jeho svatyniBuď silný a jednej!" Potom David předal svému synu...
1. Letopisů 28:20...předlohy," řekl David svému synu Šalomounovi. "Buď silný a statečný; dej se do díla! Neboj se a nestrachuj...
2. Letopisů 2:11... jako jsi ty." Dopis dále pokračoval: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, který učinil nebesa i zem a...
2. Letopisů 6:4...celému stojícímu shromáždění Izraele: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, jenž vlastními ústy mluvil k...
2. Letopisů 9:8...před tebou a naslouchají tvé moudrosti. Požehnán buď Hospodin, tvůj Bůh, jenž si oblíbil a dosadil na...
2. Letopisů 36:23...mezi vámi patří k jeho lidu, Hospodin, jeho Bůhbuď s ním. Smíte odejít." Prvního roku perského krále Kýra...
Ezdráš 1:3... Kdokoli mezi vámi patří k jeho lidu, Bůh buď s ním. Smíte odejít do Jeruzaléma v Judsku a stavět tam...
Ezdráš 7:27... propadnutím majetku nebo žalářem. Požehnán buď Hospodin, Bůh našich otců, že položil králi na srdce,...
Ezdráš 10:4...se stane podle Zákona. Vstaň a splň svůj úkoljsme s tebou. Buď silný a jednej!" Ezdráš tedy vstal a...
Job 11:18...poledne se rozzáří, i tma se promění v svítáníBuď klidný, vždyť je tu naděje - rozhlédneš se kolem a v...
Job 37:6... Sněhu poroučí: ‚Padej k zemi,' lijáku velí: ‚Buď průtrží!' Všem lidem tehdy ruku zadrží, aby každý...
Žalmy 18:47... se hroutí, vrávorají ven ze svých nor! Živ buď Hospodin, skála buď požehnána, Bůh buď vyvýšen, ...
Žalmy 27:14... jak dobrý je Hospodin! Spoléhej na Hospodinabuď statečný a on posilní. Spoléhej na Hospodina! Žalm...
Žalmy 28:6...a nikdy více nebude je budovat. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel prosby! Hospodin je síla a...
Žalmy 28:9... Hospodine, svůj lid, požehnej svému dědictvíbuď jejich pastýř a nes je navěky! Žalm Davidův. Vzdejte...
Žalmy 30:11... smiluj se nade mnou, prosím, Hospodinebuď můj pomocník! Ty jsi obrátil můj nářek v tanec, svlékls...
Žalmy 31:3...Nakloň mi prosím ucho své, pospěš mi na pomocbuď mojí skálou mohutnou, opevněnou tvrzí, mou záchranou!...
Žalmy 31:22...svého stanu před hádavými jazyky. Požehnán buď Hospodin - svou úžasnou lásku ke mně projevil, když...
Žalmy 43:1...můj Bůh, záchrana! Zjednej mi právo, Božebuď mým obhájcem před bezbožným národem, zachraň před...
Žalmy 54:3...nás!" Bože, zachraň pro jméno své, v moci své buď mi obhájcem! Bože, slyš moji modlitbu, mým slovům...
Žalmy 68:20... že by měl Hospodin Bůh u nás přebývat! Požehnán buď Pán, jenž každý den nás nese, požehnán buď Bůh, náš...
Žalmy 71:3... nakloň mi ucho své, zachraň ! Mou skálou buď, kde měl bych obydlí, kam přijít bych mohl kdykoli....
Žalmy 80:4...Bože, navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvářbuď naše záchrana! Hospodine, Bože zástupů, jak dlouho...
Žalmy 80:8... navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvářbuď naše záchrana! Z Egypta přenesl jsi vinné révoví,...
Žalmy 80:20... navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvářbuď naše záchrana! Pro předního zpěváka, na gitejský...
Žalmy 113:3...i navěky! Od východu slunce tam, kde zacházíbuď sláva jménu Hospodin! Hospodin je vznešený nad všemi...
Žalmy 119:94...právě jimi jsi obživil! Patřím jen toběbuď spása , vždyť vyhledávám tvá pravidla. Ničemové na ...
Žalmy 119:154...nezapomínám přece na Zákon tvůj. Veď moji přibuď mi Zastáncem; jak jsi zaslíbil, prosím obživ ! ...
Žalmy 124:6...nás byly pohltily vody v onom vzedmutí. Požehnán buď Hospodin, že nás nevydal jejich tesákům napospas! Jak...
Žalmy 144:1...jsem tvůj služebník! Žalm Davidův. Požehnán buď Hospodin, skála ! On učí ruce bojovat, prsty...
Přísloví 7:4...je k prstům, vyryj do srdce. Moudrosti řekni: "Buď mi sestrou!" rozumnost nazvi svou příbuznou. Bude ...
Přísloví 16:5...je každý nadutec ohavností, trestu neujdebuď si jist. Láskou a věrností se usmiřuje vina, úctou k...
Přísloví 23:19...- tvá naděje nezklame! Poslouchej, synu, a buď moudrý, na cestu zaveď srdce své: Nepatři k těm, kdo se...
Přísloví 27:11...než bratr vzdálený! Potěš srdce, synu, a buď moudrý, mám co odpovědět na cizí urážky. Rozvážný...
Kazatel 11:9... ze svého mládí; ze srdce vesel se, dokud jsi mlád. Jdi, kam vede tvé vlastní srdce, za tím, co...
Izaiáš 3:6...popadne svého bratra, někoho z vlastní rodiny: "Buď naším vůdcem, máš přece plášť, udělej něco s těmi...
Izaiáš 19:25...světa, jemuž Hospodin zástupů požehná: "Požehnán buď Egypt, můj lid, Asýrie, dílo rukou mých, a Izrael, ...
Izaiáš 33:2... Smiluj se nad námi, Hospodine - v tebe doufámeBuď nám každé ráno posilou a v čase soužení záchranou. Před...
Izaiáš 44:28...neboť mou vůli zcela naplní. Řekne Jeruzalému: "Buď vystavěn!" a chrámu: "Buď znovu založen!" Toto praví...
Ezechiel 38:7...ty národy, které se k tobě připojí. Chystej seBuď připraven i se všemi zástupy shromážděnými k tobě,...
Daniel 2:20...proto chválil Boha nebes a řekl: "Chváleno buď jméno Boží od věků na věky - moudrost a síla jemu...
Daniel 3:28...ohněm. Nabukadnezar tehdy prohlásil: "Požehnán buď Bůh Šadrachův, Mešachův a Abednegův, jenž poslal svého...
Matouš 6:24...sama tma?! Nikdo nemůže sloužit dvěma pánůmBuď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se...
Matouš 8:3...vztáhl ruku a dotkl se ho se slovy: " to chciBuď čistý!" A jeho malomocenství bylo ihned očištěno. Potom...
Matouš 26:49...přistoupil k Ježíši a políbil ho se slovy: "Buď zdráv, Rabbi!" Ježíš mu řekl: "Příteli, tak proto jsi...
Marek 1:41...vztáhl ruku a dotkl se ho se slovy: " to chciBuď čistý!" Malomocenství ho hned opustilo a byl čistý...
Marek 5:34..."Dcero, tvá víra uzdravila. Jdi v pokojibuď uzdravena ze svého trápení." Ještě to ani nedořekl,...
Lukáš 1:68...naplněn Duchem svatým a prorokoval: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj...
Lukáš 5:13...vztáhl ruku, dotkl se ho se slovy: " to chciBuď čistý!" a malomocenství ho hned opustilo. Potom mu...
Lukáš 16:13...je vaše? Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánůmBuď bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude...
Lukáš 19:19...hřivna vydělala pět hřiven.' Odpověděl mu: ‚Ty buď vládcem pěti měst.' Potom přišel další a řekl: ‚Pane,...
Skutky 23:11...do pevnosti. Tu noc před ním stanul Pán. "Buď statečný," řekl mu. "Jako jsi o mně svědčil v...
Římanům 11:36...Všechno je z něj, skrze něj a pro něj! Jemu buď sláva navěky! Amen. Pro Boží milosrdenství vás vyzývám...
Římanům 16:27...k poslušnosti víry - jedinému moudrému Bohu buď sláva skrze Ježíše Krista navěky! Amen. Pavel, z Boží...
2. Korintským 1:3... našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec...
Galatským 1:5...zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce, jemuž buď sláva na věky věků. Amen. Žasnu, jak rychle se...
Galatským 3:10... Všichni, kdo spoléhají na skutky Zákonajsou ale pod prokletím, neboť je psáno: "Proklet buď každý,...
Galatským 3:13...se stal prokletím za nás (jak je psáno: "Proklet buď každý, kdo visí na dřevě"), aby tak Abrahamovo...
Efeským 1:3... našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v...
Efeským 3:21...cokoli, prosíme nebo si představujeme. Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách na...
Filipským 4:20...vaši potřebu v Kristu Ježíši. Našemu Bohu a Otci buď i sláva na věky věků! Amen. Pozdravte všechny svaté v...
1. Timoteus 1:17...věků, nesmrtelnému, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků! Amen. Timoteji, synu, dávám...
1. Timoteus 4:12... Nikdo nepodceňuje pro tvé mládí. Naopakbuď pro věřící příkladem ve slovu i skutku, v lásce, víře a...
2. Timoteus 3:1... do níž se nechali lapit, aby konali jeho vůli.  Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy....
2. Timoteus 4:2... přijde nastolit své království: Hlásej Slovobuď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, napomínej, povzbuzuj...
2. Timoteus 4:5...uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele...
2. Timoteus 4:18...a zachová pro své nebeské království. Jemu buď sláva na věky věků! Amen. Pozdravuj Priscillu s Akvilou...
2. Timoteus 4:22... Linus, Klaudia a všichni sourozenci. Pán buď s tvým duchem. Milost s vámi. Pavel, Boží služebník a...
Titus 2:7...napomínej ke zdrženlivosti i mladíky. Ty sám buď vždy příkladem správného jednání. V učení měj poctivost...
Židům 13:21...jeho očích příjemné, skrze Ježíše Krista, jemuž buď sláva na věky věků. Amen. Prosím vás, bratři, přijměte...
1. Petr 1:3...Krista: Milost vám a hojný pokoj. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém...
2. Petr 3:18...našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní i navěky. Amen. Co bylo od počátku, co jsme...
Juda 1:25...- jedinému Bohu, našemu Spasiteli - jemu buď skrze našeho Pána Ježíše Krista sláva a velebnost,...
Zjevení 1:6...učinil králi a kněžími svému Bohu a Otci - jemu buď sláva a moc na věky věků. Amen. Hle, přichází s oblaky...
Zjevení 2:10... ďábel uvrhne některé z vás do vězení, abyste byli vyzkoušeni, a budete mít soužení po deset dní. Buď...

Slova obsahující buď: buď (131) buďme (3) buďte (69) dobuď (1) nebuď (9) nebuďme (1) nebuďte (21) pobuď (1) povzbuď (3) probuď (18) probuďte (4) vzbuď (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |